Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2016-02-04
Ändring införd
SFS 2016:36 i lydelse enligt SFS 2018:894
Ikraft
2016-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga enligt lagen (2016:35) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga.

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

Undantag från förvaltningslagen

2 §  /Upphör att gälla U:2018-07-01 genom förordning (2018:894)./ Vid handläggning av ärenden enligt denna förordning tillämpas inte 33 § förvaltningslagen (1986:223).

Bidragets omfattning

3 §  Bidrag för kostnad enligt 1 § ska uppgå till 800 kr per person.

[S2]Om kostnaden för glasögonen eller kontaktlinserna är lägre än 800 kr per person ska bidraget uppgå till den faktiska kostnaden.

[S3]Bidrag lämnas inte för kostnad för glasögon eller kontaktlinser som har skadats eller tappats bort eller kostnad för reservglasögon eller motsvarande kontaktlinser.

Förutsättningar för bidraget

4 §  För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept eller ordinationsunderlag från en ögonläkare, ortoptist eller optiker.

Återbetalning och återkrav

5 §  Den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om

  1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
  2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
  3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

[S2]Landstinget får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

Överklagande

/Upphör att gälla U: 2018-07-01/

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

/Träder i kraft I: 2018-07-01/

6 §  I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:894).

Ändringar

Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Ikraftträder
2016-03-01

Förordning (2018:894) om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga

Omfattning
upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ändr. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01