Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2016-08-04
Ändring införd
SFS 2016:850 i lydelse enligt SFS 2018:481
Ikraft
2016-09-01
Tidsbegränsad
2019-07-19
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kravet på att kunna försörja sig och utlänningen i 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är uppfyllt om den person som utlänningen åberopar anknytning till har lön som efter avdrag för preliminär skatt uppgår till förbehållsbeloppet vid utmätning av lön enligt 7 kap. 5 § utsökningsbalken. Beräkningen ska dock göras med beaktande även av vad som behövs för försörjning av utlänningen. Ersättning från arbetslöshetsförsäkring eller annan liknande arbetsrelaterad ersättning jämställs med lön. Kravet är också uppfyllt om den som utlänningen åberopar anknytning till har inkomster från näringsverksamhet eller en förmögenhet som han eller hon kan försörja sig och utlänningen på.

[S2]Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga. Migrationsverket får också meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad av tillräcklig storlek och standard enligt 9 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

2 §  Kravet på att kunna försörja sig i 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige är uppfyllt om sökanden har inkomster som innebär att han eller hon inte behöver försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Vid bedömningen av vilka behov sökanden har för att nå en skälig levnadsnivå ska hänsyn tas endast till sökandens behov och inte till eventuella familjemedlemmars.

[S2]Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om försörjningsförmåga.

3 §  Arbetsförmedlingen ska till Migrationsverket lämna ut uppgifter om en utlännings namn, personnummer och förvärvsarbete med subvention, om Migrationsverket begär det och uppgifterna behövs för att avgöra ett ärende om uppehållstillstånd enligt 17 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förordning (2017:863).

4 §  Migrationsverket får, efter att ha gett Statens skolverk och Folkbildningsrådet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Förordning (2018:481).

Ändringar

Förordning (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Ikraftträder
2016-09-01

Förordning (2017:863) om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
2017-10-15

Förordning (2018:481) om ändring i förordningen (2016:850) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Omfattning
ny 4 §
Ikraftträder
2018-06-01