Rättsfall från RH (Hovrätterna)

RH 2018:18

2018-05-09

Vid den åldersbedömning som överförmyndaren och domstolarna har att självständigt göra i ärenden enligt lagen om god man för ensamkommande barn bör den åldersbedömning som Migrationsverket har gjort vid prövningen av en ansökan om uppehållstillstånd frångås endast om det läggs fram konkret utredning som ger anledning att ifrågasätta Migrationsverkets slutsats. Även fråga om sammanträde i hovrätten.

RH 2018:13

2018-03-29

Preskriptionsavbrott anses inte ha skett genom ett enstaka brev med preskriptionsavbrytande innehåll som skickats flera år efter det senast skickade brevet.

RH 2018:16

2018-03-01

Fråga om straffvärdebedömning av brott mot 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67) bestående i olaga innehav av 279 patroner, varav de flesta var avsedda för militära automatvapen.

RH 2018:12

2018-02-13

Påföljden har inte ansetts kunna stanna vid böter för djurplågeri som bestått i att en hund vid ett tillfälle utsatts för lidande genom misshandel i form av sparkar, knytnävsslag och slag med tillhygge. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter.

RH 2018:15

2018-02-06

Delar av en stämningsansökan kan avvisas, om de till grund för enskilda yrkanden åberopade omständigheterna är alltför ofullständigt angivna.

RH 2018:8

2018-01-31

Fråga om bestämmelsen om omprövning i förvaltningslagen gäller i ett skuldsaneringsärende hos Kronofogdemyndigheten.

RH 2018:17

2017-12-18

Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar att hyresnämnden, om förverkande åberopas som upphörsgrund i första hand, har att pröva förverkandefrågan först. För att frångå angiven prövningsordning krävs hyresvärdens uttryckliga medgivande. Om hyresvärden inte rangordnat åberopade upphörsgrunder, åligger det hyresnämnden att klarlägga om viss grund åberopas i första hand. Hovrätten uttalar sig också om situationer då hovrätten kan pröva annan grund än förverkande fastän förverkande åberopats.

RH 2018:4

2017-12-15

Fråga om rättens skyldighet att utreda förutsättningarna för att döma en unionsmedborgare till villkorlig dom i förening med samhällstjänst.

RH 2018:6

2017-12-15

En man som via internet haft kontakt med barn som han förmått att på sig själva utföra sexuella handlingar, vilka mannen tagit del av i realtid inom ramen för den pågående kontakten, har gjort sig skyldig till våldtäkt mot barn.

RH 2017:62

2017-11-30

Skildring av barn i pornografisk bild?

RH 2018:14

2017-11-21

Synnerliga skäl har bedömts föreligga för att bestämma påföljden till livstids fängelse för en person som begått dubbelmord under påverkan av en allvarlig psykisk störning (30 kap. 6 § brottsbalken).

RH 2017:54

2017-11-03

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att den omständigheten att det kan befaras att en fastighetsägare inte kommer att medverka vid ett förvaltningsåläggande inte innebär att det därmed saknas förutsättningar för att besluta om ett sådant åläggande.

RH 2017:45

2017-11-03

Olaga frihetsberövande av barn i hemmet; frågor om bl.a. straffvärde och kränkningsersättning

RH 2018:9

2017-10-31

Hyresnämndsmål. Hovrätten finner att, vid hyressättning, kvittning mellan nyttigheter kan komma i fråga endast om de faktorer som ska kvittas mot varandra är av någorlunda likartat slag. Sådant som en prövningslägenhets storlek, modernitetsgrad, planlösning inom huset, reparationsstandard och ljudisolering kan kvittas mot jämförliga faktorer i en jämförelsefastighet. Däremot kan en lägenhets läge inte kvittas mot en annan lägenhets planlösning. Hovrätten konstaterar också att vid en skälighetsbedömning är det inte möjligt att tillämpa påtaglighetsrekvisitet.

RH 2018:7

2017-10-31

Hovrätten har funnit att den tilltalade inte ska dömas särskilt för brukande av narkotika när han samtidigt döms för innehav av narkotika (jfr NJA 2017 s. 415). Den tilltalade har ansetts skyldig att återbetala kostnaden för provtagning och analys till staten.

RH 2017:55

2017-10-30

Hyresnämndsmål. Ett fönsterbyte har ansetts inte ha samband med en om- eller tillbyggnad. Fönsterbytet var därför inte en sådan åtgärd som omfattas av bestämmelsen i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningens stämmobeslut var därmed inte ett sådant beslut som kunde godkännas av hyresnämnden.

RH 2018:11

2017-10-30

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresnämnden är behörig att inom ramen för en tvist om förlängning av hyresavtal dels pröva om ett sidoavtal är ett s.k. kopplat avtal som enligt 12 kap. 6 § tredje stycket jordabalken upphör att gälla samtidigt med att bostadshyresavtalet upphör, dels meddela avflyttningsåläggande så att beslutet blir verkställbart även i denna del.

RH 2018:1

2017-10-25

Djurplågeri av flera hästar genom bl.a. undermålig fodertillgång och bristande tillsyn. Även brott mot djurskyddslagen i vissa hänseenden. Fråga om vem som bär djurhållningsansvaret.

RH 2018:2

2017-10-18

Fråga om ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap. 8 a § rättegångsbalken. Även fråga om begärd ersättning varit en verklig kostnad för parten.

RH 2017:50

2017-10-06

Hyresnämndsmål. I tvist mellan en hyresvärd och ett antal hyresgäster angående storleken på hyran begärde fyra hyresgäster, som under hovrättens handläggning förvärvat hyreskontraktet hos hyresvärden genom byte, att få inträda som parter (intervenera) på tidigare hyresgästers sida. Hovrätten konstaterade att de nya hyresgästerna visserligen skulle påverkas av rättskraften i ett avgörande mellan hyresvärden och de tidigare hyresgästerna men avslog ansökan om intervention med hänsyn till att rättskraftens utsträckning var hänförlig till de tidigare hyresgästernas civilrättsliga rätt att förfoga över tvisteföremålet.

RH 2018:10

2017-10-05

Hyresnämndsmål. Hovrätten konstaterar att sådana oklarheter råder kring vilken tidpunkt för höjning av hyran som parterna i hyresförhandlingen förhandlat om och hur hyresvärdens yrkande och därmed hyresnämndens beslut förhåller sig till hyresnämndens kompetensområde att frågorna kräver ytterligare utredning och att det bör ankomma på hyresnämnden att utreda dessa frågor. Hovrätten undanröjer därför hyresnämndens beslut och återförvisar målet dit för fortsatt behandling.

RH 2017:61

2017-10-04

Hos Kronofogdemyndigheten har gjorts en ansökan om verkställighet av ett utslag i ett mål om betalningsföreläggande. Ansökan har avslagits eftersom det klarlagts att utslaget inte avsåg en verklig skuld och eftersom exekutionstiteln trängde ut verkliga fordringar vid fördelningen av influtna medel.

RH 2017:51

2017-10-03

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit, mot bakgrund av vad som i övrig gäller enligt 12 kap. jordabalken, att det vid återbetalning enligt 12 kap. 55 e § jordabalken inte krävs ett särskilt yrkande från hyresgästen för att ränta ska utgå på beloppet.

RH 2017:46

2017-09-18

För ansvar för våldsamt upplopp krävs att en folksamling gått till förenat våld å person som bestått i antingen misshandel eller kroppsligt betvingande.

RH 2017:43

2017-07-06

Vid ansvar för grov narkotikasmuggling har inte dömts särskilt till ansvar för försök till grovt narkotikabrott när försöksbrottet omfattat enbart transport efter att smugglingsbrottet fullbordats. Också fråga om straffmätning vid befattning med drygt 14 kg amfetamin.

RH 2017:60

2017-06-30

Ett förverkande av ett redan fastställt offentligt ackord enligt 3 kap. 27 § första stycket 3 lagen om företagsrekonstruktion förutsätter att gäldenären uppenbart har försummat sina åtaganden enligt ackordet. Bestämmelsens ordalydelse ger inte utrymme för att lägga omständigheter som är hänförliga till tiden före ackordets fastställande till grund för ett förverkande av detsamma.

RH 2017:37

2017-06-29

Tingsrätten dömde för smuggling till tre månaders fängelse för en myndig person som hade infört cigaretter och tobak från tredje land till Sverige via annat EU-land utan att anmäla det till myndigheterna. Hovrätten, som fann att gärningen varken kunde bedömas som smuggling eller tullbrott, dömde i stället personen för olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor. Den ändrade rubriceringen i hovrätten föranledde ingen ändring av påföljden.

RH 2017:41

2017-06-26

Kronofogdemyndigheten hade i mål om utmätning sänt underrättelse enligt 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken om målet till gäldenären. Sedan gäldenären avlidit gjordes utmätning hos gäldenärens dödsbo utan att ny underrättelse sänts till dödsboet. Eftersom underrättelseskyldigheten inte hade fullgjorts skedde utmätningen inte i föreskriven ordning. Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut skulle därför inte fastställas.

RH 2017:57

2017-06-22

Hyresnämndsmål. En bostadsrättshavare har gjort gällande att kostnaderna för om- och tillbyggnad av balkonger bör fördelas med utgångspunkt i lägenheternas andelstal i stället för, vilket föreningsstämman beslutat om, med utgångspunkt i den faktiska kostnaden för åtgärden. Föreningsstämmans beslut innebär enligt bostadsrättshavaren att marknadsvärdet på hans bostadsrätt påverkas negativt. Hovrätten konstaterar att den ekonomiska förändring som bostadsrättshavaren gjort gällande inte är en direkt följd av den om- och tillbyggnad som föreningsstämman beslutat om och därför inte omfattas av bestämmelserna i 9 kap. 16 § första stycket 2 bostadsrättslagen.

RH 2017:42

2017-06-22

Narkotikasmuggling avseende diazepam och nitrazepam (s.k. bensodiazepiner). Frågor om rubricering, straffvärde och påföljd.

RH 2017:52

2017-06-21

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresvärden eftersatt underhållet av vissa golv i lägenheten och att förutsättningar funnits att meddela åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 jordabalken.

RH 2017:30

2017-06-15

Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse att utgångspunkten bör vara att en gärningsman ska utvisas från Sverige, även om han eller hon därigenom får sin rätt till fri rörlighet inom EES-området begränsad.

RH 2017:53

2017-06-08

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att en ny hyresvärd inte övertar tidigare hyresvärds förpliktelse att betala tillbaka överhyra enligt 23 § hyresförhandlingslagen.

RH 2017:40

2017-05-24

En borgensman kan som rättegångshinder åberopa en prorogationsklausul i det huvudavtal som hans borgensåtagande hänför sig till.

RH 2017:33

2017-05-17

Hyresnämndsmål. Enligt 5 § första stycket hyresförhandlingslagen är hyresvärden skyldig att förhandla med hyresgästorganisationen i fråga om dels höjning av hyran för en lägenhet, dels bestämmande av hyran för en ny hyresgäst, om den begärda hyran överstiger den tidigare hyresgästens hyra. - Förhandlingarna om höjning av hyran för en lägenhet, som då var vakant, strandade. Hyresvärden hyrde ut lägenheten till en hyra som var högre än den som tidigare gällt för lägenheten. Det har ansetts att hyresvärden genom den strandade förhandlingen har fullgjort sin förhandlingsskyldighet och därmed hade rätt att ta ut den högre hyran av den nye hyresgästen.

RH 2017:29

2017-05-17

Åtal för grovt penningtvättsbrott avseende bl.a. en större mängd kontanter har ogillats. I avsaknad av konkreta omständigheter som tyder på brottslighet av viss typ har egendomen inte ansetts härröra från brottslig verksamhet i den mening som avses i lagen om straff för penningtvättsbrott. Den tilltalades befattning med egendomen, vilken om påståendet om brottslig verksamhet hade godtagits skulle ha förutsatts härröra från egen brottslighet, har inte heller bedömts utgöra penningtvättsåtgärder med penningtvättssyfte.

RH 2017:47

2017-05-12

Invändning om domarjäv har gjorts i överklagande av tingsrätts beslut om böter för otillbörligt yttrande i rättegångsskrift. Hovrätten har funnit att det i lagens mening inte förelegat jäv när samme domare som varit föremål för ett förment otillbörligt yttrande i rättegångsskrift också beslutat om böter för rättegångsförseelse. De aktuella yttrandena ansågs emellertid inte vara otillbörliga.

RH 2017:28

2017-05-11

Motparten har när interimistiskt beslut överklagats inte tillåtits att utan eget överklagande framföra egna yrkanden om vårdnads- och umgängesrätt.

RH 2017:19

2017-05-03

Mot en ansökan om förordnande av bodelningsförrättare har motparten invänt att det finns ett samboavtal som utesluter bodelning. Sökanden har bestritt att han har undertecknat det påstådda samboavtalet. Hovrätten, som inte ansett att någon mer ingående prövning av samboavtalets giltighet skulle göras inom ramen för förordnandeärendet, har förordnat bodelningsförrättare.

RH 2017:58

2017-04-20

Hyresnämndsmål. Nödvändig processgemenskap föreligger för hyresvärdar, i detta fall för tomträttshavarna till den fastighet där lägenheten är belägen, vid ansökan om upphörande av hyresavtal. Eftersom endast en av hyresvärdarna var sökande i hyresnämnden och bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades.

RH 2017:59

2017-04-11

Döda personer har ansetts kunna utgöra skyddade personer vid ansvar för krigsförbrytelse bestående i att en person dels poserat och låtit sig fotograferas vid dödade personer och intill en av de döda personernas avskilda huvud, dels publicerat några av fotografierna på Facebook.

RH 2017:31

2017-04-04

Parkeringsmål. En parkeringsbiljett med uppgift om ankomsttid har ansetts motsvara en parkeringsskiva enligt 3 kap. 49 a § andra stycket 3 trafikförordningen.

RH 2018:3

2017-04-03

En i en parkerad bil placerad parkeringsbiljett har ansetts kunna motsvara en parkeringsskiva.

RH 2017:56

2017-03-31

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att hyresförhållandet, när hyresvärden har sagt upp hyresavtalet till upphörande i förtid, upphör samtidigt som hyresavtalet, dvs. genast vid uppsägningen. Detta innebär att tidsfristen att anmoda make eller sambo, då hyresavtalet sagts upp till upphörande i förtid, börjar löpa samtidigt som hyresavtalet med hyresgästen sägs upp.

RH 2017:24

2017-03-31

Ett interimistiskt beslut om umgänge bör inte innehålla ett villkor om att drogtest ska ha genomförts av umgängesföräldern för att umgänge ska äga rum.

RH 2017:18

2017-03-31

En person har åtalats för olaga hot och falskt larm. Åtalet för olaga hot, som enligt gärningsbeskrivningen riktats mot elever och personal på skolor i en stad, har ogillats eftersom det inte ansågs ha riktats mot någon eller några enskilda personer utan mot en obestämd krets människor.

RH 2017:26

2017-03-30

För bifall till ett yrkande om utvisning har hovrätten, vid tillämpning av 8 a kap. 3 § andra stycket utlänningslagen, ansett att det krävs att det är klarlagt att den tilltalade inte var 15 år eller mer vid ankomsten till Sverige.

RH 2017:21

2017-03-21

Tingsrätten har i visst fall inte ansetts skyldig att delge föreläggande till käranden att betala tilläggsavgift efter svarandens ansökan om återvinning av utslag. Även fråga om käranden har haft skäligt rådrum att följa föreläggandet.

RH 2017:23

2017-02-27

Hyresnämndsmål. I tvist om förlängning av hyresavtal invände hyresgästen att han inte hade känt till att det fanns ohyra i hans lägenhet förrän detta upptäcktes när hyresvärden besiktade den. Med hänsyn till den mängd ohyra som påträffades fann hovrätten att hyresgästen, med det krav på normal uppmärksamhet som kan ställas på en hyresgäst, borde ha uppmärksammat ohyran. Han var därför ansvarig även om han inte själv lagt märke till förhållandet. Eftersom han inte underrättat hyresvärden om att ohyra förekom i lägenheten och därigenom bidrog till att ohyran spridits i fastigheten var hyresrätten förverkad.

RH 2017:6

2017-02-17

En offentlig försvarare har fått högre ersättning för arbete än motsvarande timkostnadsnormen när han under en helg varit närvarande vid ett polisförhör med huvudmannen.

RH 2017:22

2017-02-15

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat om utmätning, har gäldenären ringt en handläggare vid myndigheten och uppgett att han befinner sig på sjukhus och att han på grund av sitt hälsotillstånd inte kan skriva samt att han därför vill överklaga beslutet muntligen. Handläggaren har upprättat en tjänsteanteckning om detta och angett vilken ändring gäldenären yrkar och varför han anser att beslutet ska ändras. Tjänsteanteckningen, som överlämnats till tingsrätten, har ansetts uppfylla kravet på att kronofogdemyndighetens beslut ska överklagas skriftligen.

RH 2017:20

2017-02-09

Fråga om utebliven förskottsbetalning utgör skäl för entledigande av bodelningsförrättare och vilka krav som bör ställas på att bodelningsförrättaren har påmint om sitt krav på förskottsbetalning.

RH 2017:32

2017-02-07

Beviskrav vid ersättning för sveda och värk i anledning av misshandel.

RH 2017:15

2017-01-30

En person har förflyttat en motorcykel en kortare sträcka inom tätbebyggt område efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgått till 1,09 promille. Brottet har med hänsyn till alkoholkoncentrationen bedömts som grovt rattfylleri.

RH 2017:25

2017-01-25

Informationsföreläggande enligt 53 c § upphovsrättslagen. Hovrätten har vid en sammantagen bedömning funnit att fyra månader är en skälig tidsfrist för utlämnande av information avseende ett större antal IP-adresser. Vid bedömningen av tidsfristens längd har en licenstagare ansetts ha ett lika starkt intresse av informationen som en rättighetshavare.

RH 2017:12

2017-01-24

Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken ersättning som ska utgå enligt ordalydelsen i 12 kap. 16 § föräldrabalken enbart ska göras utifrån arvodets skälighet och att det varit fråga om utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande, utan någon tidsmässig begränsning. Även fråga om uppgifter utförda av god man ålegat det HVB-hem där barnet bodde och gode mannen därför inte haft rätt till ersättning för dessa.

RH 2017:11

2017-01-24

Fråga om god man har rätt till arvode och ersättning avseende arbete och utgifter hänförliga till tiden före förordnandet som god man. Hovrätten fann att bedömningen av vilket arvode och vilken ersättning som ska utgå enligt ordalydelsen i 12 kap. 16 § föräldrabalken enbart ska göras utifrån arvodets skälighet och att det varit fråga om utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande, utan någon tidsmässig begränsning.

RH 2017:7

2017-01-17

Ett målsägandebiträde ansågs ha rätt till skäliga merkostnader för tidsspillan och utlägg som föranleddes av att hon var verksam långt ifrån tingsrättens domsaga. Detta med hänsyn till att målsäganden var under 15 år och hade sin vistelseort i närheten av målsägandebiträdet samt att målsägandebiträdet tidigare hade varit förordnad som biträde för målsäganden. Även den omständigheten att det var fråga om allvarliga brottsmistankar hade betydelse.

RH 2017:38

2017-01-16

Då en person som misstänkts för brott inte tydligt avsagt sig rätten till försvarare vid de polisförhör som hållits under förundersökningen har såväl de uppgifter som han ska ha lämnat enligt anteckningar i förundersökningsprotokollet som vad han under tingsrättens huvudförhandling uppgett när han hörts mot dessa uppgifter ansetts inte kunna ligga till grund för bedömningen av åtalet mot honom. Det har med denna begränsning inte funnits några hinder mot att pröva åtalet, från vilket personen frikänts.

RH 2017:35

2017-01-10

Straffmätning och påföljdsval för grov olovlig körning.

RH 2017:39

2017-01-09

Ett försäkringsbolag har som enda grund för sitt bestridande av ett yrkande om trafikskadeersättning gjort gällande att ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2000 s. 150, ska förstås på så vis att en hög alkoholkoncentration utlöser en presumtion för vållande. Bolaget åberopade inga konkreta omständigheter som kan leda till slutsatsen att det föreligger ett medvållande. Då hovrätten menade att rättsfallet inte skulle förstås så som bolaget gjort gällande har talan inte ansetts kunna bifallas.

RH 2018:5

2017-01-09

Anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken. Fråga om överförmyndaren gjort tillräckliga ansträngningar för att finna en lämplig ställföreträdare. Tillämpning av bestämmelsen i 11 kap. 17 a § andra stycket föräldrabalken.

RH 2017:34

2016-12-23

Hyresnämndsmål. När hyran fastställs enligt 4 § lagen om uthyrning av egen bostad ska den bestämmas till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde utan koppling till bostadsägarens faktiska räntekostnader medan driftskostnaderna beräknas efter de faktiska kostnaderna. Hovrätten har funnit att hyran anses påtagligt högre än kostnaderna för bostaden om hyran överstiger kostnaderna med fem procent eller mer.

RH 2016:78

2016-12-20

Fråga om förutsättningarna för att förordna en särskild företrädare för barn (jfr RH 2016:77).

RH 2017:44

2016-12-20

Behörighet enligt 18 § förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion att handlägga ett mål har ansetts innefatta behörighet att avvisa den väckta talan på grund av rättegångshinder. Även fråga om domsrätt.

RH 2017:14

2016-12-20

Hets mot folkgrupp. I ett inlägg på ett politiskt partis lokala facebook-sida publicerades ett inlägg som uttryckte missaktning av muslimer som grupp. Tingsrätten ansåg att inlägget, mot bakgrund av Europadomstolens praxis, fick anses falla inom ramen för vad som bör få bemötas i en fri debatt och ogillade åtalet. Hovrätten kom till motsatt slut. Hovrätten framhöll att straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp ska tolkas i belysning av och i överensstämmelse med de överordnade bestämmelserna om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i regeringsformen och Europakonventionen. Straffbestämmelsen bygger på en avvägning på ett allmänt plan mellan yttrandefriheten och skyddet för utsatta grupper. Karaktären och strängheten i den påföljd som kan följa för den som missbrukar yttrandefriheten är en del i den avvägningen. Tolkningen i förhållande till Europakonventionens fri- och rättigheter kan därför inte ensidigt utgå från skyddet för den som har utnyttjat sin yttrandefrihet utan måste ske i ljuset av lagstiftarens övergripande avvägningar, även med beaktande av det starka skydd som yttrandefriheten generellt åtnjuter i Sverige. Vid en samlad bedömning där hovrätten fäste vikt bl.a. vid att uttalandet var utformat på ett kränkande sätt och således inte inbjöd till en religionskritisk diskussion - vilket det självfallet måste finnas utrymme för - fann hovrätten åtalet styrkt.

RH 2017:36

2016-12-20

Prövningen av om en återvinningstalan har väckts för sent enligt den subsidiära sexmånadersfristen i 4 kap. 20 § konkurslagen har ansetts vara en fråga om rättegångshinder. Därutöver fråga om konkursboet har brustit i aktivitet och om boet, med normal aktivitet, skulle haft kännedom om de återvinningsgrundande omständigheterna vid en tidpunkt som medför att återvinningstalan har väckts för sent.

RH 2016:80

2016-12-12

Hyresnämndsmål. Parterna ingick ett tidsbestämt hyresavtal med möjlighet till förlängning före det att lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad trätt i kraft. Efter lagens ikraftträdande ingick parterna ett nytt hyresavtal. Hyresgästen ansökte vid hyresnämnden om återbetalning av för mycket erlagd hyra. Hyresvärden yrkade att hyresgästens ansökan skulle avvisas eftersom lagen om uthyrning av egen bostad var tillämplig på det nya hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att en hyresvärd genom att avstå från att förlänga ett hyresavtal och i stället säga upp hyresgästen och teckna ett nytt avtal skulle kunna kringgå reglerna i 12 kap. jordabalken om bl.a. besittningsskydd. Hovrätten ansåg därför att även om parterna ingick ett nytt hyresavtal efter ikraftträdandet innebar det i praktiken att hyresgästen fick den förlängning som angavs i det första hyresavtalet. Hovrätten konstaterade att lagen om uthyrning av egen bostad inte var tillämplig på hyresavtalet och ansökan skulle därför inte avvisas.

RH 2016:79

2016-12-09

När det konstateras att personen gjort sig skyldig till ett så allvarligt brott som en överfallsvåldtäkt är det i allmänhet en indikation på att personen även i framtiden kan vara beredd att begå sådana handlingar. Det är därmed möjligt att redan utifrån detta brott dra slutsatsen att gärningsmannen, en tredjelandsmedborgare med ett barn som är svensk medborgare och bosatt i Sverige, utgör ett verkligt och allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Hinder mot utvisning har därmed inte ansetts föreligga.

RH 2017:5

2016-12-06

Hyresnämndsmål. En hyresgäst gjorde gällande att hyresvärden hade eftersatt underhållet i prövningslägenheten och begärde att hyresvärden skulle åläggas att avhjälpa vissa närmare angivna brister i lägenheten. Hovrätten konstaterade att åtgärdsföreläggande på grund av bristande underhåll enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 jordabalken i vissa fall kan meddelas även om slitaget till viss del varit föranlett av brister i hyresgästens vård av lägenheten. Hovrätten gjorde även vissa uttalanden om bevisvärdering i mål om åtgärdsföreläggande enligt den aktuella bestämmelsen.

RH 2017:16

2016-12-06

Hyresnämndsmål. Sambo har inte ansetts ha rätt att överta hyresrätt enligt 12 kap. 47 § andra stycket jordabalken på grund av betalningsförsummelser i tiden efter att hyresgästen avflyttat från prövningslägenheten.

RH 2017:13

2016-12-06

Hyresnämndsmål. Maka har inte ansetts ha rätt att överta makes hyresrätt enligt 12 kap. 47 § andra stycket jordabalken då hennes förmåga att betala hyran varit beroende av bidrag från makarnas barn.

RH 2016:81

2016-12-05

Hyresnämndsmål. Fråga om hyresrätten är förverkad trots att det förflutit lång tid mellan rättelseanmaningen och uppsägningen. Hovrätten har funnit att hyresvärdens kontakter med hyresgästen och sociala myndigheter i tiden mellan rättelseanmaningen och uppsägningen inneburit att hyresgästen inte med fog kunnat få uppfattningen att hyresvärden inte såg med allvar på störningarna. Att hyresvärden har avvaktat viss tid med att säga upp hyresavtalet har därför inte ansetts utgöra hinder mot att hyresrätten blir förverkad.

RH 2016:75

2016-11-25

Hyresnämndsmål. En son sammanbodde med sin mor under två och ett halvt år innan hon flyttade till ett vårdboende. Modern var 88 år gammal när sammanboendet inleddes och led av Alzheimers sjukdom. Hovrätten har funnit att ett sammanboende under två och ett halvt år inte uppfyller varaktighetsrekvisitet och att moderns flytt till vårdhemmet inte utgjorde en sådan plötslig och oförutsedd händelse som skulle kunna leda till att varaktighetsrekvisitet trots allt var uppfyllt.

RH 2017:27

2016-11-23

En person har varit frihetsberövad, men sedermera frikänts från de brott som legat till grund för frihetsberövandet. Justitiekanslern har tillerkänt henne förhöjd ersättning för lidande på grund av att hon varit misstänkt för särskilt allvarlig brottslighet. Hovrätten har ansett att hon inte är berättigad att därutöver få ytterligare ersättning på grund av att hon under frihetsberövandet varit underkastad restriktioner.

RH 2016:60

2016-11-22

En person som var kraftigt påverkad av alkohol när information om förenklad delgivning lämnades till henne av en polisman, har ansetts inte kunna delges stämning och kallelse i målet i tingsrätten genom förenklad delgivning.

RH 2017:10

2016-11-18

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har kastat in brinnande papper genom brevinkastet till en grannes lägenhet. Hovrätten har funnit att gärningen är en störning i boendet som med hänsyn till dess art är att anse som en särskilt allvarlig störning, och att hyresvärden därför haft rätt att säga upp hyresavtalet utan föregående anmaning om rättelse.

RH 2017:9

2016-11-15

Hyresnämndsmål. Frågan i målet var bl.a. om en hyresgäst genom obefogade anmälningar skulle anses ha trakasserat en granne i sådan omfattning att hennes hyresavtal skäligen inte skulle förlängas. Hovrätten konstaterade att hyresvärden hade bevisbördan för sitt påstående att anmälningarna varit obefogade.

RH 2016:74

2016-11-11

Modern till en sju år gammal dotter mördades. Skadestånd för psykiskt lidande har ansetts kunna utgå till dottern, trots att hon ännu inte hade underrättats om att modern mördats.

RH 2016:59

2016-11-07

Det har inte ansetts lämpligt att den som är ledamot i ett utskott inom den kommunala förvaltningen som hanterar frågor hänförliga till ensamkommande barn utses som god man för ett sådant barn i samma kommun.

RH 2017:4

2016-11-04

Hyresnämndsmål. Hyresgästen omfattades av vård enligt LSS. Sundsvalls kommun, som också var hyresvärd, yrkade att hyresförhållandet skulle upphöra eftersom vården skulle omorganiseras och hyresgästen skulle erbjudas annat boende. Hovrätten ansåg att kommunens intresse av att hyresförhållandet skulle upphöra var beaktansvärt. Mot detta ställdes dock hyresgästens behov av kontinuitet i sitt boende. Hovrätten fann att kommunens intressen fick vika vid intresseavvägningen. Att förvaltningsrätten funnit att kommunen haft skäl att förändra hyresgästens tidigare beviljade insats enligt LSS förändrade inte hovrättens bedömning.

RH 2017:3

2016-11-03

Hyresnämndsmål. Hovrätten har funnit att en hyresgäst som inte använder sin lägenhet som permanentbostad kan ha ett skyddsvärt intresse av att få behålla lägenheten för att genom byte få tillgång till en annan permanentbostad. I en sådan situation krävs det att hyresgästen kan styrka att planerna att ta lägenheten i anspråk för byte är konkreta och nära förestående.

RH 2016:73

2016-11-02

Talan om att faderskapserkännande ska förklaras sakna verkan har avvisats, trots att den utpekade mannen enligt DNA-analys bevisats inte vara far till barnet.

RH 2016:77

2016-10-31

Fråga om vilket underlag som ska finnas vid beslut om att utse en särskild företrädare för barn enligt lagens lydelse fr.o.m. den 1 januari 2013 och domstolens utredningsskyldighet avseende detta.

RH 2016:84

2016-10-25

Bristfälliga domskäl i en brottmålsdom har ansetts utgöra rättegångsfel. Tingsrättens dom har undanröjts, även i fråga om skadestånd som inte varit överklagat till hovrätten, och målet återförvisats till tingsrätten. Fråga om vilka krav som kan ställas på domskälen i en brottmålsdom.

RH 2016:72

2016-10-24

Hovrätten har funnit att en uppsägning inte uppfyller kraven på ett klart och entydigt innehåll. Därmed har uppsägningen ansetts vara ogiltig.

RH 2017:8

2016-10-20

Tredje man har överklagat ett utmätningsbeslut efter det att beslut om fördelning av utmätta belopp har vunnit laga kraft. Fråga om överklagandet ska tas upp till prövning.

RH 2016:71

2016-09-14

Hyresnämndsmål. Hyresgästen var frihetsberövad och skulle villkorligt friges tidigast tre år efter hovrättens prövning. Permission kunde beviljas tidigast cirka ett år efter hovrättens prövning. Hovrätten fann att hyresgästen saknade behov av lägenheten. Vid skälighetsbedömningen har bl.a. artikel 8 i Europakonventionen och Barnkonventionen beaktats. (Jfr RH 1996:104).

RH 2016:58

2016-09-02

En läkare har under läkarundersökningar smygfilmat ett stort antal skolpojkar när de bl.a. blottat sina könsorgan. På flera av filmerna har även sjuksköterskor, vårdnadshavare och andra medföljande synts. Fråga om agerandet att smygfilma barnen är att bedöma som utnyttjande av barn för sexuell posering. Även fråga om undersökningsrummen utgjort sådant annat liknande utrymme som omfattas av bestämmelsen om kränkande fotografering.

RH 2016:57

2016-08-31

Hovrätten har funnit att en hyresgäst som på ett grönområde utanför prövningsfastigheten misshandlat en boende i ett intilliggande hus har gjort sig skyldig till en särskilt allvarlig störning i boendet och därmed förverkat hyresavtalet. Det har inte krävts att hyresgästen kände till att handlingen riktade sig mot en kringboende för att den ska anses utgöra en störning i boendet. Hovrätten har också uttalat att ett hyresavtals upphörande mellan två parter inte är att anse som lagföring eller straff.

RH 2016:65

2016-08-31

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång när intrångssvaranden väckt ogiltighetstalan och invänt att patentet inte är giltigt. Hovrätten har bedömt att presumtionen för patentets giltighet inte kunde upprätthållas när tingsrätten genom en dom i ett annat mål förklarat patentet ogiltigt. Denna bedömning har gjorts trots att ogiltighetsdomen inte hade vunnit laga kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

RH 2016:50

2016-08-31

Straffvärdebedömning och påföljdsval vid misshandel begången mot en förtroendevald politiker.

RH 2016:49

2016-08-30

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har vägrat hyresvärden tillträde till lägenheten för en besiktning inför en kommande ombyggnad. Hovrätten har funnit att besiktningen har varit en sådan besiktning som ger hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten. Eftersom hyresgästen hade informerats om besiktningen i tillräckligt god tid innan den skulle ske, och saknade giltig ursäkt för att inte bereda hyresvärden tillträde, har hovrätten funnit att hyresavtalet är förverkat.

RH 2016:43

2016-08-23

Motvärnsfallet av rån. Fråga om målsägandes åtgärd för återtagande av tillgripen egendom har skett på bar gärning. Även fråga om tilltalads ålder och om utvisning.

RH 2016:52

2016-08-02

Hyresnämndsmål. Fråga om tillämpningen av bestämmelsen om preklusion i 12 kap. 51 § andra stycket jordabalken. Hovrätten fann att bestämmelsen för sin tillämpning förutsätter att en förlängningstvist har avgjorts genom hyresnämnds eller domstols beslut och konstaterade därmed att Kronofogdemyndighetens beslut att efter hyresvärdens återkallelse skriva av ärenden om handräckning mot hyresgästen med anledning av obetalda hyror inte är sådana beslut som enligt bestämmelsen leder till preklusion av omständigheter som har åberopats eller har kunnat åberopas i ärendena.

RH 2016:47

2016-07-29

En person som tidigare utvisats med återreseförbud ankom med flyg till Skavsta flygplats från Italien. Fråga om personen uppehållit sig i Sverige i strid mot bestämmelsen i 20 kap. 2 § första stycket utlänningslagen.

RH 2016:70

2016-07-15

Hovrätten har avslagit patenthavarens yrkande om ändring av tingsrättens beslut i dom att upphäva ett interimistiskt vitesförbud. Genom domen, som patenthavaren överklagat också i huvudsaken, ogiltigförklarade tingsrätten patentet. Hovrätten har bedömt att det inte längre finns en presumtion för ett giltigt patent och att patenthavaren, för att visa sannolika skäl för patentets giltighet, behöver påvisa att tingsrättens avgörande i frågan om ogiltighet är uppenbart felaktigt eller att det tillkommit nya omständigheter eller bevisning som innebär att patentet sannolikt är giltigt.

RH 2016:63

2016-07-11

Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att lämna en förvaltare enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) tillstånd att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten och låta inteckna fastigheten.

RH 2016:54

2016-07-06

Hinder har förelegat mot att översända en brottmålsdom till en annan EU-stat för verkställighet när det återstått mindre än sex månader att avtjäna av straffet och det inte funnits särskilda skäl för ett översändande.

RH 2017:48

2016-07-01

Ett bolags talan om bättre rätt till vissa patentsökta uppfinningar enligt dels en amerikansk, dels en internationell patentansökan hade avvisats genom ett beslut som vunnit laga kraft. Bolaget väckte mot samma part en ny talan och yrkade - i fråga om samma uppfinningar - bättre rätt till patentsökta uppfinningar enligt vissa europeiska patentansökningar. Saken ansågs inte rättskraftigt avgjord genom det tidigare beslutet.

RH 2016:44

2016-07-01

Om ett överklagande i ett domstolsärende inte uppfyller de formella kraven enligt ärendelagen ska en domstol ge parten möjlighet att komplettera sitt överklagande när det utan närmare analys bedöms att det finns en viss möjlighet till framgång med överklagandet.

RH 2016:69

2016-06-29

Företagsbot för aktiebolag eftergavs. Bolagets ende aktieägare hade dömts till strängare påföljd än böter för det brott som företagsboten skulle avse. Företagsboten skulle därför leda till en oönskad sanktionskumulation som var alltför ingripande för den dömde aktieägaren.

RH 2016:46

2016-06-22

Fråga om bestämmelsen om straff för egenmäktighet med barn är tillämplig när ett barn som har omhändertagits för vård enligt LVU bortförs innan det har överlämnats till de utsedda vårdgivarna och vården således inte har kunnat påbörjas. Tillika fråga om skadestånd för kränkning till barnet.

RH 2016:42

2016-06-20

En bilist betalade föreskriven parkeringsavgift genom en s.k. sms-biljett. Enligt instruktioner på platsen skulle fordonets registreringsnummer anges vid betalning. Bilisten angav emellertid endast de tre första tecknen i registreringsnumret. Fråga är om bilisten därmed betalat avgiften på det sätt som anges på platsen och därmed uppfyllt sina skyldigheter enligt 3 kap. 49 a § andra stycket 1 trafikförordningen.

RH 2016:41

2016-06-17

Svaranden skulle enligt en stadfäst förlikning senast en viss dag betala ett visst kapitalbelopp. Det angavs vidare bl.a. att parternas samtliga mellanhavanden var slutligt reglerade. När betalning inte erlades på angiven dag har en därefter väckt talan där den tidigare käranden begärde dröjsmålsränta på kapitalbeloppet inte ansetts vara omfattad av rättskraften i det tidigare avgörandet.

RH 2016:64

2016-06-16

Hyresnämndsmål. Fråga om rättegångskostnader i mål om särskild förvaltning där Hyresgästföreningen återkallat sitt överklagande. Enligt 35 § bostadsförvaltningslagen (1977:792) har fastighetsägare som vinner besvärsmål rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Om Hyresgästföreningen är motpart kan sådan ersättning betalas av staten. Hovrätten har funnit att fastighetsägaren kan få ersättning av staten även för det fall att Hyresgästföreningen återkallar sin talan i hovrätten.

RH 2016:68

2016-06-16

Fråga om interimistiskt vitesförbud i mål om patentintrång. Hovrätten har bedömt att presumtionen för ett patents giltighet inte kunde upprätthållas när patentet hade upphävts av registreringsmyndigheten. Denna bedömning har gjorts trots att beslutet att upphäva patentet hade överklagats och patentet därmed alltjämt var i kraft. Det har därför ankommit på intrångskäranden att göra sannolikt att patentet kommer att stå sig vid en slutlig prövning.

RH 2016:55

2016-06-15

I ärenden om översändande av dom på frihetsberövande påföljd enligt 2 § 2 st. 2 eller 3 § 2 st. 2 lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen ankommer det på Kriminalvården att presentera utredning som visar att den dömde kommer att utvisas till det land som myndigheten avser att översända domen till.

RH 2016:40

2016-06-14

Undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen (1998:1276) har inte ansetts tillämplig när föraren av personbil glömt eller inte haft tillgång till särskild skyddsanordning för barn då det i fordonet funnits förutsättningar att använda sådan utrustning.

RH 2017:2

2016-05-19

Hyresnämndsmål. I en bostadslägenhet om tre rum och kök hade hyresgästen iordningställt ett rum för att användas uteslutande för cannabisodling. Verksamheten påverkade även övriga delar av lägenheten. Hyresrätten har förverkats enligt 12 kap. 42 § första stycket 9 jordabalken då lägenheten ansetts ha till väsentlig del använts för sådan brottslig verksamhet som avses med bestämmelsen.

RH 2017:17

2016-05-16

Näringsidkare som brutit mot 9 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) har ålagts företagsbot.

RH 2016:45

2016-05-11

Under pågående huvudförhandling i ett brottmål tog en i målet tjänstgörande nämndeman kontakt per e-post med en av polisens utredare och uttalade sig berömmande om dennes arbetsinsats i målet. Tingsrätten ansåg att nämndemannen var jävig och beslöt att hon inte längre skulle delta vid målets avgörande. Härefter begärde två av de tilltalade att huvudförhandlingen skulle tas om eftersom omständigheterna var sådana att de var ägnade att rubba förtroendet även för resterande ledamöter i den aktuella sammansätningen. Fråga om så var fallet; tillika om rättens sammansättning vid prövning av denna jävsfråga.

RH 2016:39

2016-05-09

Åtal för s.k. smitning, genom att den tilltalade avvikit från en allvarlig trafikolycka utan att lämna uppgift om namn och adress eller i övrigt göra vad som krävdes med anledning av olyckan, har inte bedömts stå i strid med artikel 6 i Europakonventionen och Europadomstolens praxis rörande rätten att inte behöva lämna kriminellt belastande uppgifter om sig själv.

RH 2016:48

2016-04-28

En tilltalad har dömts för grovt skattebrott och för försvårande av skattekontroll, grovt brott, samt meddelats näringsförbud. Påföljden har bestämts till fängelse. Ett den tilltalade närstående aktiebolag har ålagts att betala företagsbot. Näringsförbudet och företagsboten har inverkat vid bestämmandet av påföljd för den tilltalade. Påföljden för den tilltalade har däremot inte påverkat storleken av företagsboten.

RH 2016:38

2016-04-28

Rättegångsfel har inte ansetts föreligga när Kronofogdemyndigheten inte formellt delgett den tidigare bostadsrättshavaren underrättelsen om bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning och ansökan har grundats på en lagakraftvunnen exekutionstitel.

RH 2016:37

2016-04-27

En nödställd skadevållare, som i eget intresse uppoffrat tredjemans egendom, har enligt allmänna rättsprinciper ansetts skyldig att ersätta uppkommen skada oberoende av culpa. Motsvarande har ansetts gälla för den som handlat i s.k. putativ nöd.

RH 2016:62

2016-04-20

Hyresnämndsmål. En hyresvärd har lämnats tillstånd att i samband med ett stambyte få byta ut befintlig inredning och vitvaror i hyresgästernas kök samt att installera ett nytt ventilationssystem och elektriska handdukstorkar i badrummen. Hovrätten konstaterar att när åtgärderna har samband med ett stambyte är utrymmet för att vägra tillstånd på grund av hyresgästintresset att behålla befintlig inredning ofta begränsat. De avvikelser, avseende lägenhetens utformning och inredning, jämfört med när hyresavtalet ingicks som genomförandet av en förbättrings- eller ändringsåtgärd kan leda till kan inte i sig tillmätas någon betydelse vid prövningen av om tillstånd ska lämnas. Med hänsyn till att hyresvärden har ett tungt vägande intresse av att genomföra de åtgärder som kan antas leda till hyreshöjningar och med beaktande av att hyresgästerna är skyddade mot opåkallade hyreshöjningar genom bruksvärdessystemet och bestämmelserna om infasning av nya hyror (trappning) är det inte på grund av hyreshöjningarna oskäligt mot hyresgästerna att ändringsåtgärderna vidtas.

RH 2016:61

2016-04-15

Hyresnämndsmål. Fråga om hyressättning för lägenheter i Malmö. Lägenheter för vilka hyrorna bestämts efter andra kriterier än vad som är gängse har ansetts inte kunna ligga till grund för en direkt jämförelse. Om en hyresgäst har accepterat en viss hyreshöjning får vid infasning av den nya hyran den utgående hyran inte vid något tillfälle understiga det av hyresgästen medgivna beloppet. När den nya hyran överstiger den medgivna hyran med ett lågt belopp saknas anledning att fasa in den nya hyran.

RH 2016:36

2016-04-14

I mål om umgänge med barn har kärandens talan lämnats utan bifall. Fråga om denna varit skyldig att ersätta svarandens rättegångskostnad bl.a. på grund av att hon inlett onödig rättegång. Prövningen har gjorts mot bestämmelsen i 6 kap. 22 § andra stycket föräldrabalken om det förelegat särskilda skäl för sådan ersättningsskyldighet.

RH 2016:53

2016-04-06

Bedömning av behovet av god man eller förvaltare enligt 11 kap. 4 § respektive 7 § föräldrabalken för en person med nedsatt hälsotillstånd. Även fråga om betydelsen av att personens make sedan tidigare har fullmakt att företräda denne.

RH 2016:32

2016-04-06

En handling har inte ansetts vara avskild för en viss domstol när handlingen av postkontoret sorterats i lådor med post endast avsedd för domstolen, därför att postens befordran av handlingen ännu inte hade avslutats. Detta har ansetts gälla trots att den fortsatta postbefordran föranletts av ett avtal som träffats mellan domstolen och posten om utkörning.

RH 2016:51

2016-04-06

Hyresnämndsmål. Hyresgästerna gjorde gällande att hyresvärden hade eftersatt underhållet i prövningslägenheten och begärde att hyresvärden skulle åläggas att byta ut trasiga persienner i köket. Hovrätten konstaterade att det inte krävs att det föreligger hinder eller men i nyttjanderätten vid åtgärdsföreläggande p.g.a. eftersatt underhåll. Hovrätten kom vidare fram till att helhetsintrycket ska ligga till grund för bedömningen av om underhållet är eftersatt samt att en enskild försliten nyttighet inte kan leda till ett åtgärdsföreläggande enligt 12 kap. 16 § första stycket 2 jordabalken.

RH 2016:34

2016-04-05

Hyresnämndsmål. Tvist om förlängning av förhandlingsordning. Part till förhandlingsordningen på hyresgästorganisationssidan var en hyresgästförening som inte längre existerade. Hovrätten har konstaterat att partsbyte på hyresgästorganisationssidan kan ske genom konkludent handlande från hyresvärdens sida. Avtal om förhandlingsordning gäller även för ny hyresvärd. Hovrätten har funnit att det inte var något hinder mot förlängning av förhandlingsordningen även om husen som omfattades av förhandlingsordningen numera innehades av tre olika hyresvärdar.

RH 2016:35

2016-04-05

K.P. har under utryckning med ambulans framfört ambulansen mot rött ljus i en trafikkorsning, varvid en kollision med ett annat fordon skett. Har K.P. iakttagit den särskilda försiktighet som krävts när han under utryckning körde mot rött ljus?

RH 2016:33

2016-03-22

Vid påstående om innehållsförfalskning av gåvobrev har gåvogivaren ansetts ha bevisbördan för att handlingens text har ändrats efter undertecknandet och sålunda inte gett uttryck för någon gåvoavsikt. Beviskravet har utformats så att gåvogivaren ska göra detta övervägande sannolikt. Även fråga om ocker.

RH 2016:31

2016-03-18

En surrogatmoder hade utomlands befruktats med en svensk mans spermier och en utomstående kvinnas ägg och födde därefter tvillingar. Mannen är fastställd fader och vårdnadshavare till barnen. Frågan var om mannens hustru skulle få adoptera barnen. Hovrätten tillät adoptionen.

RH 2016:83

2016-03-11

Samarbetsproblem och svårigheter att rekrytera ny ställföreträdare har inte ansetts utgöra skälig orsak för en god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken att bli entledigad från uppdraget innan en ny god man har utsetts. Tillämpning av bestämmelsen i 11 kap. 19 a § föräldrabalken.

RH 2016:17

2016-02-29

Hovrätten har funnit att hyresnämnden haft fog för att besluta om åtgärdsföreläggande. Det ankommer då på hyresvärden att visa att de åtgärder som denne vidtagit efter hyresnämndens beslut är sådana att föreläggandet ska upphävas. Om hyresvärden inte kan visa detta, får hyresgästen anses ha fullgjort sin bevisbörda och hyresnämndens beslut ska då stå fast.

RH 2016:30

2016-02-29

En boendeförälder har inte ansetts ha ett rättsligt intresse av att få en kostnadsfördelning beträffande umgängesresor fastställd i domstol när det primära betalningsansvaret för sådana kostnader låg kvar hos umgängesföräldern.

RH 2016:16

2016-02-09

En utmätning av en intagens fordran på permissionsmedel och disponibla medel hos Kriminalvården har ansetts uppenbart strida mot lag.

RH 2016:67

2016-02-04

För att ersättning ska utgå för rättslig rådgivning i ett förenklat tvistemål ska den rättsliga rådgivningen inhämtats externt. En part har därför inte rätt till ersättning när rådgivning lämnats av någon som är anställd av parten. Detsamma gäller för en kommun när rådgivning lämnats av kommunens gemensamma juristavdelning.

RH 2016:28

2016-01-29

Hyresnämndsmål. Vid beräkningen av den tid inom vilken en hyresvärd ska hänskjuta en förlängningstvist till hyresnämnden enligt 12 kap. 49 § första stycket jordabalken har lagen (1930:137) om beräkning av lagstadgad tid ansetts tillämplig.

RH 2016:29

2016-01-29

Förutsättningar har bedömts inte föreligga att döma man som fällts till ansvar för flera misshandelsgärningar mot kvinna i ett parförhållande som varat knappt tre månader för något av fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken.

RH 2016:15

2016-01-26

En bostadsrättsförening har reparerat kök och badrum i en översvämningsskadad lägenhet, vilken skada bostadsrättshavaren inte själv bidragit till. Föreningens skyldighet gällande ytskikten i dessa utrymmen har varit att återställa dessa till det skick som förelåg när denna skyldighet uppkom. Vid avgörande av denna fråga har den bevisregeln tillämpats att hovrätten utgått från att lägenheten var i gott skick då denna skyldighet uppkom och att den som påstår att lägenheten avviker från detta skick har bevisbördan för detta. Lägenheten skulle återställas i gott skick. Ett sådant domslut är tillräckligt bestämt för att kunna ligga till grund för verkställighet.

RH 2016:27

2016-01-25

Hovrätten har inte ansett det föreligga särskilda skäl för svensk domstol att ta upp en fråga om förordnande av bodelningsförrättare när ett konkurrerande domstolsförfarande samtidigt pågår i USA.

RH 2016:14

2016-01-18

Ansvar för intrång i förvar har ådömts en föreståndare på ungdomshem för att hon öppnat en försändelse från en svensk domstol till en intagen innan försändelsen gavs till denne. Även fråga om skadestånd för kränkning.

RH 2016:56

2016-01-15

Den möjlighet som en förälder har att i mål om vårdnad eller boende föra talan om underhållsbidrag åt barnet saknas i mål som enbart gäller umgänge.

RH 2016:13

2016-01-13

Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och hyresvärden sade upp hyresavtalet för prövningslägenheten. Hovrätten fann att ett avflyttningsåläggande beträffande prövningslägenheten kunde omfatta även evakueringslägenheten.

RH 2016:12

2016-01-08

Överförmyndarnämnden har beslutat om riktlinjer som bl.a. angett ett tak för milersättning i syfte att möjliggöra för anhöriga och vänner på längre avstånd att vara god man under förutsättning att milersättningen inte tillåts bli oskäligt hög. Fråga om överförmyndarnämnden enligt 12 kap. 16 § första stycket föräldrabalken genom egna riktlinjer har kunnat begränsa rätten för förordnade förmyndare, gode män och förvaltare till ersättningar för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

RH 2016:66

2015-12-29

I mål om utdömande av vite har det inte ansetts föreligga hinder mot att ompröva beslutet om vitesföreläggande då den part som föreläggandet riktats mot saknat möjlighet att få det materiellt överprövat.

RH 2016:11

2015-12-22

Tre unga män utan fastställd identitet har åtalats för grov våldtäkt. Fråga om vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av deras ålder, dels för bedömning av straffmyndighet, dels vid påföljdsval och straffmätning.

RH 2016:85

2015-12-22

Ett landstings beslut att neka en vårdsökande magnetkameraundersökning har inte ansetts utgöra myndighetsutövning. Förutsättningar har därför inte förelegat att ålägga landstinget att betala skadestånd enligt 3 kap. 2 § 1 skadeståndslagen.

RH 2016:82

2015-12-18

Entledigande av bodelningsförrättare.

RH 2015:59

2015-12-14

N.R. har utdelat två batongslag mot ett fordon, med följd att två rutor på fordonet krossats. I fordonet har två gärningsmän färdats med en stulen ljusramp. N.R. har gjort gällande att hon handlat i nödvärn. - 1. Har N.R. sökt återta egendomen på bar gärning? - 2. Har gärningsmännen på annat sätt än genom våld eller hot om våld försökt hindra N.R. från att återta egendomen? - 3. Har N.R:s agerande varit uppenbart oförsvarligt?

RH 2016:26

2015-12-08

Hyresnämndsmål. Fråga om juridisk persons besittningsskydd. Ett kommunalt bostadsbolag sade upp hyresavtalen för 15 lägenheter som hyrdes av Migrationsverket. Migrationsverket har ansetts ha ett skyddsvärt intresse av att få fortsätta upplåta prövningslägenheterna till asylsökande som väger över hyresvärdens intresse av att hyra ut lägenheterna till sökande i den kommunala bostadskön.

RH 2016:10

2015-12-07

Hyresnämndsmål. Det föreligger nödvändig processgemenskap för hyresvärdar vid en ansökan om godkännande av förbättringsarbeten i hyresnämnden. Eftersom bristen inte kunde läkas i hovrätten undanröjdes hyresnämndens beslut och den enskilde hyresvärdens ansökan i hyresnämnden avvisades. Till viss del även fråga om hyresnämndens sammansättning vid sammanträdet.

RH 2016:9

2015-12-04

Hyresnämndsmål. I hyresavtalet fanns ett hyresvillkor som gav hyresgästerna rätt att använda prövningslägenheten för komplementboende. Hyresvillkoret medförde ett starkare besittningsskydd för hyresgästerna än vad som följer av 12 kap. jordabalken. Frågan i målet var om det krävdes att hyresvillkoret ändrades innan frågan om förlängning av hyresavtalet kunde prövas. Hovrätten gjorde bedömningen att det inte fanns något hinder att pröva förlängningstvisten och att förekomsten av hyresvillkoret skulle bedömas inom ramen för den intresseavvägning som ska göras mellan hyresvärdens och hyresgästens intresse av förlängning av hyresavtalet.

RH 2015:61

2015-12-03

Ett mordbrandsbrott har bedömts som mindre allvarligt. Även fråga om straffvärde.

RH 2015:60

2015-11-25

I mål mellan socialnämnden och barnets vårdnadshavare om överflyttning av vårdnad om barn till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken har den ena vårdnadshavaren framställt ett yrkande om ensam vårdnad om barnet enligt 6 kap. 5 § föräldrabalken utan att väcka talan om det. Eftersom yrkandet om ensam vårdnad ryms inom den prövning som domstolen ändå har att göra i målet har det tillåtits.

RH 2015:65

2015-11-23

Vid bestämmande av påföljd har det inte befunnits föreligga hinder mot att tillämpa bestämmelsen i 34 kap. 1 § första stycket 3 brottsbalken då den tidigare påföljden utgjorts av villkorlig dom meddelad genom strafföreläggande.

RH 2016:7

2015-11-20

Fråga om straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts i tiden före en i Polen meddelad och verkställd dom.

RH 2016:8

2015-11-20

Bestämmelsen i 4 kap. 10 e § trafikförordningen (1998:1276), som föreskriver att en förare av ett motordrivet fordon får ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet, har ansetts böra tolkas så, att användning av kommunikationsutrustning under färd får ske endast om det kan ske på ett trafiksäkert sätt och att sådan användning är otillåten inte endast när den ger upphov till en konkret trafikfara utan även när användningen innebär en s.k. abstrakt fara för trafiksäkerheten.

RH 2015:67

2015-11-17

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

RH 2016:25

2015-11-05

Fråga om utformningen av vitesförbud vid intrång i gemenskapsvarumärken. Hovrätten har begränsat vitesförbudet till den användning som var visad i målet och till sådana förfoganden av varor som omfattas av artikel 9.2 varumärkesförordningen. Vid fastställandet av vitesbeloppet har hovrätten, förutom varumärkeshavarens intresse av att varumärket inte används olovligen, beaktat även risken för att allmänheten missleds att köpa varumärkesförfalskade produkter.

RH 2016:6

2015-10-26

Fråga om vilka krav som kan uppställas på bevisning för att påvisa att preskriptionsavbrott har skett när delar av de handlingar som åberopats varit återskapade.

RH 2016:5

2015-10-23

En man åtalades för bl.a. mord, men frikändes av tingsrätten och försattes på fri fot. Åklagaren överklagade domen och yrkade att mannen, som inte kunde delges vare sig överklagandet eller kallelse till huvudförhandling, skulle häktas på nytt. Fråga har uppkommit om förutsättningarna för bevisupptagning vid häktningsförhandling och innebörden av beviskravet ”på sannolika skäl” vid hovrättens prövning av häktningsfrågan.

RH 2015:36

2015-10-16

Vid förverkande enligt 36 kap. 1 § brottsbalken av utbyte av stöldbrott ska värdet bedömas utifrån det tillgripnas värde vid brottstillfället, i aktuellt mål de tillgripna varornas pris. Det förhållande att det tillgripna senare kan komma att säljas vidare till ett lägre pris på den svarta marknaden saknar betydelse vid bedömningen av brottsutbytets storlek. I aktuellt mål har det förhållandet heller inte beaktats inom ramen för bedömningen av om förverkandet av brottsutbytet är uppenbart oskäligt.

RH 2016:24

2015-10-02

Straffvärdet av Tramadol har ansetts böra beräknas med utgångspunkt i straffvärdet av cannabis.

RH 2015:66

2015-10-01

En person har vid ett stort antal tillfällen förvärvat svårt skuldsatta aktiebolag och uppsåtligen och utan godtagbara skäl åtagit sig uppdrag som styrelseledamot i bolagen trots att han inte haft för avsikt att ta del av sådan verksamhet som enligt lag ankommer på styrelseledamot i ett aktiebolag. Åtgärden har ansetts ha varit ägnad att dölja vem eller vilka som utövar eller har utövat den faktiska ledningen av bolaget. Påföljden har bestämts till villkorlig dom jämte samhällstjänst. Personen har också ålagts näringsförbud.

RH 2015:35

2015-09-30

En person har dömts för att ha fört personbil med en alkoholkoncentration i sin utandningsluft som uppgått till 0,49 milligram per liter. Fråga om brottet ska bedömas som grovt rattfylleri med hänsyn till att körningen inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten och om vilken påföljd som ska bestämmas för brottet.

RH 2016:23

2015-09-29

Ett fordon har stått uppställt på ett parkeringsområde. Parkeringstillstånd erfordrades. Det är utrett att fordonsägaren hade ett giltigt parkeringstillstånd, men att detta inte låg väl synligt i fordonet. Fordonsägaren gjorde invändning om att kravet på synlig placering inte framgick av skyltningen på platsen. Fråga också om huruvida det var tillräckligt att fordonsägaren i efterhand kunde visa upp att han innehade ett parkeringstillstånd.

RH 2015:64

2015-09-24

En person har dömts för ofredande genom att i en annan persons namn ansöka om och betala medlemskap i ett politiskt parti som den andre personen inte sympatiserade med. Fråga om agerandet har inneburit ett ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700).

RH 2016:22

2015-09-11

Missbruk av den depositionsrätt som följer av 12 kap. 21 § jordabalken har inte ansetts kunna leda till att hyresrätten är förverkad.

RH 2015:43

2015-09-10

Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.

RH 2015:54

2015-09-09

En fastighet har överlåtits till tre bröder genom gåva. I gåvobrevet uppställdes ett villkor om att fastighetsägarnas samägande av fastigheten inte ska vara underkastat reglerna i samäganderättslagen (1904:48 s. 1). Fråga om villkoret även gäller för bröstarvingarna till den ene brodern efter att han avlidit och de förvärvat hans fastighetsandel genom arv.

RH 2015:55

2015-09-08

Förutsättningar för ansvarsfrihet enligt 15 kap. 4 § andra stycket brottsbalken för mened har inte ansetts föreligga när den tilltalade själv tagit initiativ till att lämna osann vittnesutsaga i mål om trafiknykterhetsbrott, oaktat att han rätteligen varit att anse som närstående till den i trafikmålet tilltalade och därmed enligt 36 kap. 13 § rättegångsbalken inte bort avlägga ed. Även fråga om närståendebegreppet i 36 kap. 3 § rättegångsbalken.

RH 2016:76

2015-09-04

Lagfartsansökan. Förvärv av fastighetsandel genom bodelningsavtal har ansetts beroende av villkor att mottagaren övertog inteckningslån. Det har därmed funnits skäl att vilandeförklara ansökan om lagfart.

RH 2015:48

2015-08-27

Fråga om en verklighetstrogen leksakspistol är att betrakta som ett skjutvapen i den mening som avses i l kap. 2 § vapenlagen (1996:67), alternativt ett föremål som är att jämställa med skjutvapen i enlighet med l kap. 3 § samma lag, eller om pistolen i stället är att betrakta som en uppenbart ofarlig leksak som därmed faller utanför vapenlagens tillämpningsområde.

RH 2015:68

2015-08-21

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

RH 2015:37

2015-08-20

Hustrun medgav i tingsrätten mannens yrkande om intermistisk kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden. Tingsrätten beslutade därefter i enlighet med medgivandet. Hustrun har i hovrätten återtagit sitt medgivande. Hovrätten har funnit att omständigheterna för återtagandet varit sådana att det inte kan beaktas.

RH 2016:4

2015-07-16

Särskild anledning till adoption av 22-åring, i strid mot hennes mors samtycke, har inte ansetts finnas. Relationen har visserligen ansetts vara sådan som krävs för att adoption ska tillåtas, men det förhållandet att begäran om adoption avsett en vuxen person samt att en adoption skulle upphäva alla juridiska band med den biologiska familjen på moderns sida har ansetts tala emot adoption med sådan tyngd att tillstånd till adoption inte ska ges.

RH 2015:27

2015-07-09

En person som har ropat in en bostadsrätt vid exekutiv försäljning har haft rätt att överklaga försäljningen.

RH 2015:42

2015-07-02

I den mån ett aktiebolags ansvar mot en borgenär bortfallit på grund av preskription, kan borgenären inte med framgång vända sig till den som är medansvarig för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § eller 19 § aktiebolagslagen (2005:551). Medansvaret är således, i likhet med vad som gäller ansvar på grund av ett borgensåtagande, identiskt med bolagets och föremål för s.k. accessorisk preskription. Borgenären kan därför inte åstadkomma ett preskriptionsavbrott gentemot bolaget genom att vända sig mot en medansvarig styrelseledamot eller aktieägare personligen. Detta gäller även om bolaget har upplösts innan fordringarna har preskriberats mot detsamma. Hovrättens bedömning avser rättsläget före införandet av 25 kap. 20 a § aktiebolagslagen, som trädde ikraft den 1 maj 2013.

RH 2015:25

2015-06-30

Sedan ett aktiebolag efter avslutad konkurs upplösts har framkommit att bolaget vid tiden för konkursens avslutande hade en fordran som inte omfattades av konkursen. Ansökan av person som berördes av fordran om att bolaget skulle försättas i likvidation för att tillvarata denna tillgång har lämnats utan bifall.

RH 2016:21

2015-06-17

Överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention. Fråga bl.a. om barnet - som sökanden påstått men motparten förnekat - befann sig i Sverige och vad denna fråga hade för betydelse för prövningen av ansökan om överflyttning. Hovrätten fann, till skillnad från tingsrätten, att det av utredningen i målet måste framgå att barnet finns i Sverige för att en ansökan om överflyttning ska bifallas.

RH 2015:69

2015-06-08

Våld och hot mot tjänsteman - summariska referat.

RH 2015:24

2015-06-08

Den registrerade ägaren till ett fordon har mot kommunens krav på ersättning för kostnader för bl.a. flyttning enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall invänt att han sålt fordonet innan kostnaderna uppkommit. Fråga om vem som ska anses som ägare vid tillämpning av bestämmelserna om ersättningsskyldighet för kostnader enligt den lagen.

RH 2015:47

2015-06-08

Det är fortfarande möjligt att döma för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel när försöket sker utan nyckel eller datorutrustning och avser personbilar.

RH 2015:39

2015-06-04

Fråga om en god man enligt föräldrabalken är fortsatt lämplig för sitt uppdrag när den enskilde gett bort egendom av betydande värde till den gode mannens barn.

RH 2016:20

2015-06-01

Hyresnämndsmål. Sedan sökanden inte inställt sig till ett sammanträde avskrev hyresnämnden ärendet. Hyresnämnden hade dessförinnan tillåtit sökanden att delta i sammanträdet på telefon utan att upplysa sökanden om vad som kunde inträffa om han uteblev. Hovrätten undanröjde därför avskrivningsbeslutet.

RH 2015:22

2015-05-28

Vid utmätning av banktillgodohavande har bostadshyror som vid utmätningstillfället redan varit förfallna till betalning inte tillgodoräknats gäldenären som beneficium; även fråga om vilket belopp som i ett sådant fall normalt ska tillgodoräknas en gäldenär som beneficium för levnadskostnader.

RH 2015:26

2015-05-25

Fråga om tillämpning av den s.k. asperationsprincipen vid straffmätning av flera, i princip, likartade gärningar.

RH 2016:3

2015-05-21

I mål om förlängning av hyresavtal avslogs hyresgästens yrkande mot tredje man om edition. Tredje mans yrkande om ersättning för rättegångskostnader avslogs.

RH 2015:33

2015-05-19

Två föräldrar har dömts till ansvar för framkallande av fara för annan, bestående i att de av grov oaktsamhet utsatt sin tvåårige son för livsfara genom att lämna denne ensam i en bil parkerad i solen. Påföljden har bedömts inte kunna stanna vid böter. Även fråga om sonen varit berättigad till skadestånd enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207).

RH 2015:31

2015-05-13

Hyresnämndsmål. En hyresgäst har utsatt en granne för visst våld. Händelsen har utspelats cirka 30-40 meter från ingången till trapphuset. Frågorna i målet är om händelsen har utspelats så långt från fastigheten att den inte kan bedömas som en störning i boendet och om det som förevarit utgjort en särskilt allvarlig störning.

RH 2015:30

2015-05-12

En person har skadats svårt i en trafikolycka och yrkat ersättning ur trafik- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsbolagen har gjort gällande att ersättningen ska jämkas då käranden själv orsakat olyckan genom att köra grovt rattfull. Käranden har förnekat att han kört bilen. Fråga om vem som har bevisbördan för att käranden kört bilen och vilket beviskrav som ska gälla.

RH 2015:38

2015-05-04

En minoritetsaktieägare väckte talan i Stockholms tingsrätt mot en skiljedom angående fastställande av lösenbelopp i ett mål om inlösen av aktier enligt 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551). Fråga uppkom om aktieägaren hade talerätt trots att han inte var införd i bolagets aktiebok. Hovrätten kom fram till att så var fallet.

RH 2015:56

2015-04-30

Straffmätning och påföljdsval i mål om människorov, mindre grovt brott.

RH 2015:29

2015-04-24

Hyresnämndsmål. Frågan om en hyresgäst åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte borde förlängas då han inte, trots anmodan, inom utsatt tid monterat ner en parabolantenn som satt på husfasaden i strid med hyresavtalets allmänna villkor.

RH 2015:28

2015-04-23

Hyresnämndsmål. En fastighet var ställd under särskild förvaltning efter beslut av hyresnämnden. Under tid den särskilda förvaltningen pågick överläts fastigheten. På ansökan av den nye ägaren beslutade hyresnämnden att den särskilda förvaltningen skulle upphöra. Den av hyresnämnden utsedde särskilde förvaltaren begärde hos nämnden att redovisningen skulle godkännas och att begärt förvaltararvode skulle fastställas. Frågan i målet är om den ursprunglige eller den nye ägaren till fastigheten ska betala förvaltararvodet när överskott saknats i förvaltningen, varför arvodet inte till någon del kunde tas ur avkastningen.