Alla nya och ändrade begrepp

Ägare av fartyg

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Familjerätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Farliga och skadliga förpackade ämnen

2018-12-07

Obligationsrätt

2017-03-01

Sjötransport

2018-12-07

Globalfond

2017-03-01

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Farliga och skadliga bulkämnen

2018-12-07

Internationell rätt

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Den nordiska arvskonventionen

2017-03-01

Tjänstedirektivet

2017-03-01

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Offentlig rätt

2017-03-01

En

2017-03-01

Omgivningsbuller

2017-03-01

Lden

2017-03-01

Biologiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Effektivitetsrevision

2017-03-01

Direktiv 2002/49/EG

2017-03-01

Vid

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

Skada

2017-03-01

Personkontroll

2017-03-01

Konventionsstat

2017-03-01

Varor

2017-03-01

Industriell verksamhet

2017-03-01

Andra krav

2017-03-01

Tekniska regler

2017-03-01

Biocidprodukt

2017-03-01

Matchfixning

2018-08-16

Informationssamhällets tjänster

2017-03-01

Avräkningsunderlag

2017-03-01

Lnight

2017-03-01

Tekniska specifikationer

2017-03-01

Hälsovarningar

2017-11-13

Föreskrifter om informationssamhällets tjänster

2017-03-01

Förebyggande åtgärd

2017-03-01

Civilrätt

2017-03-01

Skogstabell M

2017-03-01

Olycka

2017-03-01

Kemiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Ansvarsöverföring

2017-03-01

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Aktiv substans

2017-03-01

Avhjälpande åtgärd

2017-03-01

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Tillverkning

2017-03-01

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Uttaxering

2018-12-22

Läkemedel

2017-03-01

Mellanprodukt

2017-03-01

Teckningsrätt

2017-03-01

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantag

2017-03-01

Startkapital

2017-03-01

Särskild firmatecknare

2017-03-01

Finansiellt moderholdingföretag inom EES

2017-03-01

Materialåtervinna avfall

2017-08-30

Clearingorganisation

2017-03-01

Förköpsförbehåll

2017-03-01

Externt kreditvärderingsinstitut

2017-03-01

Specialföretag

2017-03-01

Stängning av en lagringsplats

2017-03-01

Överlåtbara värdepapper

2017-03-01

Algoritmisk handel

2017-08-30

Lagringsplats

2017-03-01

Värdepappersrörelse

2017-03-01

Svb

2017-03-01

Hjälpämne

2017-03-01

OTF-plattform

2017-08-30

MTF-plattform

2017-06-04

Mottagarfondföretag

2017-03-01

Extemporeapotek

2017-03-01

Finansiella derivatinstrument

2017-03-01

Börs

2017-03-01

Små och medelstora företag

2017-03-01

Matarfond till en alternativ investeringsfond

2017-03-01

Tillsynskollegium

2017-03-01

Handel för egen räkning

2017-08-30

Fondföretags hemland

2017-03-01

Sponsor

2017-03-01

Moderföretag och dotterföretag

2017-03-01

Förvaltningsbolag

2017-03-01

Kemisk produkt

2017-03-01

Handelsplats

2017-08-30

Fondföretag

2017-03-01

Referensland

2017-03-01

Förfalskat läkemedel

2017-03-01

Försäkringsholdingföretag

2017-03-01

Betydande risk

2017-03-01

Börshandlad fond

2017-08-30

Primärmäklare

2017-03-01

Överlåtbart värdepapper

2017-03-01

Investeringstjänster och investeringsverksamheter

2017-03-01

Depåbevis

2017-08-30

Marknadsoperatör

2017-08-30

Betydande störning

2017-03-01

Solvensbalansräkning

2017-03-01

Utländskt värdepappersföretag

2017-03-01

Hembudsförbehåll

2017-03-01

Solvens II-direktivet

2017-03-01

Årsstämma

2017-03-01

Prövningsläkemedel för djur

2018-10-03

Teknisk sprit

2017-03-01

Klinisk läkemedelsprövning på människor

2018-10-03

Centrala funktioner

2017-03-01

Tillväxtmarknad för små och medelstora företag

2017-08-30

Tilläggsläkemedel

2018-12-22

Nära förbindelser

2017-03-01

Fondaktie

2017-03-01

Likvid marknad

2017-08-30

Tillämplig lag om årsredovisning

2017-03-01

Klinisk läkemedelsprövning på djur

2018-10-03

Matchad principalhandel

2017-08-30

Koncernåterhämtningsplan

2017-03-01

Grovt kemikalieregistreringsbrott

2017-03-01

Teckningsoption

2017-03-01

Balansdagen

2017-03-01

Samordnande tillsynsmyndighet

2017-03-01

Otillåten avfallstransport

2017-03-01

Dammhaveri

2017-03-01

Derivatinstrument

2017-03-01

Teckningsrättsbevis

2017-03-01

Försvårande av miljökontroll

2017-03-01

Försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet

2017-03-01

Betydande filial

2017-03-01

Omvandlingsförbehåll

2017-03-01

Inlösenförbehåll

2017-03-01

Strukturerad insättning

2017-08-30

Andra kontrollstämman

2017-03-01

Den delegerade förordningen till MiFID II

2017-08-30

Leverantör av datarapporteringstjänster

2017-08-30

Investeringsrådgivning

2017-08-30

Certifikat

2017-03-01

Grovt artskyddsbrott

2017-03-01

Olovlig kemikaliehantering

2017-03-01

Handelsplattform

2017-03-01

Specifika miljöbedömningar

2017-11-26

Otillåten hantering av en invasiv främmande art

2018-08-11

Statlig emittent

2017-08-30

Koldioxidplym

2017-03-01

Systematisk internhandlare

2017-03-01

Grupptillsynsmyndighet

2017-03-01

Onoterat företag

2017-03-01

Produktgodkännande

2017-08-30

Värdepappersbolag

2017-03-01

Emissionsbevis

2017-03-01