MÖD 2010:14

Tomtplatsavgränsning för strandskyddsdispens ----- Miljödomstolen hade utvidgat en tomtplatsavgränsning till att sammanfalla med fastighetsgränsen på en fastighet. Miljööverdomstolen fann att den del av fastigheten som utgörs av vattenområde inte bör avgränsas som tomtplats och föreskrev därför att tomtplatsavgränsningen ska sammanfalla med landområdet på fastigheten.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2009-12-07 i mål nr M 4394-09, se bilaga A

KLAGANDE

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067

104 22 Stockholm

MOTPART

L.O.

SAKEN

Tomtplatsavgränsning på fastigheten X 1:6, Värmdö kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom föreskriver Miljööverdomstolen att tomplatsavgränsningen ska sammanfalla med landområdet på fastigheten X 1:6, Värmdö kommun.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen har yrkat att Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom på så sätt att endast fastighetens landområde avgränsas som tomplats.

L.O. har beretts tillfälle att yttra sig över länsstyrelsens överklagande och förklarat sig inte ha något att tillägga i målet.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Den del av den aktuella fastigheten som ska avgränsas som tomplats bör inte utgöras av vattenområde. Länsstyrelsens yrkande ska därför bifallas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv, Rose Thorsén och Peder Munck, referent, samt tf hovrättsassessorn Therese Sandin. Enhälligt.

Föredragande har varit Erik Ludvigsson.

______________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE

L.O.

MOTPART

Länsstyrelsen i Stockholms län

Box 22067

104 22 Stockholm

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 4 augusti 2009 i ärende nr 535-2009-11302, se domsbilaga 1

SAKEN

Tomtplatsavgränsning på fastigheten X 1:6, Värmdö kommun.

_____________

DOMSLUT

Med ändring av länsstyrelsens beslut föreskriver miljödomstolen att tomtplatsavgränsningen sammanfaller med fastighetsgränsen för fastigheten XX 1:6.

_____________

BAKGRUND

Genom det överklagade beslutet beviljade länsstyrelsen avseende fastigheten XX 1:6 dispens från strandskyddsbestämmelserna för uppförande av bastu/sjöbod om c:a 13,5 m2 byggnadsarea och en gäststuga om c:a 15 m2 byggnadsarea samt anläggande av en vinklad brygga om 2,5 gånger 6 m med en yttre del om c:a 2 gånger 8 m. I beslutet föreskrev länsstyrelsen att den del av fastigheten som särskilt markerats på situationsplan får tas i anspråk som tomtplats enligt miljöbalken, se bilaga 2 till domsbilaga 1.

YRKANDEN M.M.

L.O. har överklagat beslutet i den del som avser tomtplatsavgränsningen och yrkat att miljödomstolen med ändring av länsstyrelsens tomtplatsavgränsning ska förklara att tomtplatsen ska omfatta hela fastigheten. Till stöd för sin talan har han anfört bl.a. följande. Den nuvarande gäststugan ligger c:a 15 m från fastighetens brygga och båthus och med helt fri sikt både från gäststugan och fastighetens huvudbyggnad. Den befintliga bebyggelsen vid stranden omöjliggör fri tillgång till stranden från grannfastigheterna.

Miljödomstolen har hållit syn på fastigheten.

DOMSKÄL

Den 1 juli 2009 ändrades miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Av punkten 2 i övergångsbestämmelserna till författningsändringen (SFS 2009:532) framgår dock att äldre lagstiftning tillämpas på ärenden som påbörjats före den 1 juli 2009, vilket medför att det genomgående är de äldre lydelserna av strandskyddsbestämmelserna som avses med de hänvisningar som görs nedan.

Av 7 kap. 18 § miljöbalken följer att om strandskyddsdispens meddelas, ska länsstyrelsen bestämma i vilken utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 1997/98:45 s. 91) följer att tomtplatsbestämningen ska skiljas från fastighets-bildningen eftersom fastigheten kan få en annan utsträckning än tomten. Tomten ska, enligt nämnda förarbeten, normalt inte få gå ner till strandlinjen. Som ett alternativ till att vägra dispens kan därför dispens meddelas varvid bestäms en mindre tomtplats än vad som annars skulle ha gällt. Kravet på tomtplatsbestämning eller angivande av i vilken utsträckning marken får användas för avsett ändamål är undantagslöst. Av förarbetena framgår att vid bestämmande av tomtplatsens storlek är topografi och vegetation avgörande. Förhållandena på orten är också vägledande vid en bedömning av tomtplatsens storlek.

Vid syn på fastigheten kunde miljödomstolen konstatera bl.a. följande. På fastigheten finns ett hus för åretruntbruk, en gäststuga, en toalett samt ett förråd. Vid stranden i norr finns en sjöbod/bastu under uppförande, ett trädäck samt en brygga med båthus. Därutöver har länsstyrelsen beviljat strandskyddsdispens för uppförande av ytterligare en gäststuga i fastighetens sydöstra hörn. Huvudbyggnaden är ett skärgårdshus med två våningar. Avståndet från huvudbyggnaden ned till stranden i norr är c:a 30 meter. Det är huvudsakligen fri sikt mellan huvudbyggnaden och stranden. Söder om huvudbyggnaden och fram till fastighetens södra gräns består av anlagd gräsmatta med ett antal fruktträd. Det föreligger fri sikt från huvudbyggnaden till den södra fastighetsgränsen. Beträffande den östra delen av fastigheten finns en smal remsa, mellan toaletten och förrådet och fastighetsgränsen i öster, av ej ianspråktagen natur. Den östra grannfastighetens huvudbyggnad är placerad väldigt nära den sydöstra fastighetsgränsen. Det sydöstra hörnet mot vattnet består av ej ianspråktagen natur. Det är i denna del som länsstyrelsen har beviljat att ytterligare en gäststuga uppförs. Avståndet mellan den nya gäststugans placering och trädäcket vid stranden är c:a tio meter och består av berg.

Enligt miljödomstolens bedömning är dels området mellan stranden och huvudbyggnaden, dels området mellan den södra fastighetsgränsen och huvudbyggnaden till följd av bebyggelse och trädgårdsanläggningar en etablerad hemfridszon. Beträffande det östra området finner miljödomstolen att den beviljade gäststugan och grannfastighetens byggnader medför att området inte kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Den beviljade gäststugan tillsammans med befintlig gäststuga och bebyggelsen vid stranden medför att området mellan stranden och den beviljade gäststugan inte kommer att vara tillgängligt för allmänheten. Fastigheten får således i sin helhet anses ianspråktagen på sådant sätt att den inte är tillgänglig för allmänheten. Vid anförda förhållanden och då intet framkommit om någon påverkan på djur- och växtlivet bör hela fastigheten få tas i anspråk som tomtmark. Överklagandet ska således bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 427)

Överklagande ska ges in till Nacka tingsrätt, miljödomstolen, med hänsyn till mellankommande helg, senast den 28 december 2009 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Olof Danielsson Bengt Jonsson

_____________

I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Olof Danielsson, ordförande, och miljörådet Bengt Jonsson. Domen är enhällig. Föredragande har varit tingsnotarien Oskar Johansson.