RH 1993:71

En bostadsrättsförening har vid inskrivningsmyndighetens prövning av intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt ännu inte varit registrerad. Sedan föreningen därefter registrerats och det i hovrätten visats att förutsättningarna för anteckning av intresseanmälningen förelåg fann hovrätten inte skäl att upphäva inskrivningsmyndighetens beslut.

Till inskrivningsmyndigheten inkom den 23 september 1992 en anmälan att hyresgästerna i fastigheten Glambeck 7 hade intresse att förvärva fastigheten. Anmälan var undertecknad av M.D. L.K. och M.S. för Bostadsrättsföreningen Fläderblomman och innehöll att fastigheten omfattar tolv lägenheter samt att styrelsen intygar att hyresgästerna i minst 50 procent av de uthyrda lägenheterna, vilka också är medlemmar av bostadsrättsföreningen, skriftligen har förklarat sig intresserade av ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

Inskrivningsmyndigheten i Lunds domsaga (1992-09-23, tingsnotarien Henrik Asklund) antecknade intresseanmälningen i fastighetsboken.

Fastighetsägarna yrkade att hovrätten skulle upphäva inskrivningsmyndighetens beslut samt anförde: Bostadsrättsföreningen har inte kunnat visa protokoll från den föreningsstämma som beslutade att förvärva fastigheten för ombildning till bostadsrätt. Det har därför inte varit möjligt att konstatera att hyresgästerna förklarat sig intresserade av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och att dessa hyresgäster är medlemmar av bostadsrättsföreningen. Hur beräkningen av rösterna har skett har inte heller kunnat redovisas.

Bostadsrättsföreningen bestred yrkandet samt ingav i hovrätten registreringsbevis, varav framgick att föreningen registrerats den 29 september 1992 samt att styrelsen utgjordes av ovannämnda M.D. L.K. och M.S. Föreningen ingav också en närvarolista vid husmöte i juni 1992 enligt vilken hyresgästerna i åtta lägenheter skriftligen förklarat sig intresserade av en ombildning av fastigheten från hyresrätt till bostadsrätt och anmält sig som medlemmar i den under bildande varande föreningen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1993-03-29, hovrättsråden Björn Eilard och Bengt Nilsson, referent, samt t.f. hovrättsassessorn Karin Hellström) lämnade besvären utan bifall och anförde: Inskrivningsmyndighetens granskning av en intresseanmälan är av formell natur. Anmälan skall avse en hyresfastighet och göras av en bostadsrättsförening. Den fasta egendomen skall innehålla minst fem lägenheter och hyresgästerna i mer än hälften av de uthyrda lägenheterna skall ha förklarat sig intresserade av en ombildning av hyresrätt till bostadsrätt och vara medlemmar i bostadsrättsföreningen. Inskrivningsmyndighetens kontroll kan i sistnämnda hänseenden göras på grundval av ett intyg från föreningens styrelse som skall fogas till anmälningen. - Enär föreningen ännu inte vid tiden för inskrivningsmyndighetens prövning var registrerad, hade myndigheten inte bort göra anteckningen. Emellertid är föreningen numera registrerad, och har i hovrätten visats att förutsättningarna för anteckning av intresseanmälningen föreligger. Vid sådant förhållande finner hovrätten, som inte i förevarande ordning har att ingå i prövning om intresseanmälan skall vara utan verkan, inte skäl föreligga att upphäva inskrivningsmyndighetens beslut.

Målnummer Ö 1596/92