RH 1994:89

Bifall till yrkande om förverkande av vinning av brott har ansetts kräva ett påstående om individualiserat brott, vilket kan prövas av domstolen.

Borås tingsrätt

Allmän åklagare yrkade vid Borås tingsrätt ansvar å T.L. för narkotikabrott med följande gärningsbeskrivning: 1993-01-24 innehade T.L. olovligen i Borås uppenbarligen för försäljning cirka 196,3 gram cannabisharts. - I ett särskilt yrkande begärde åklagaren att bl.a. 5 500 kr, som uppenbarligen utgjort vinning av narkotikabrott, skulle förverkas.

T.L. erkände den åtalade gärningen men bestred förverkandeyrkandet. Han gjorde gällande att det belopp om 5 500 kr som påträffats hos honom inte utgjorde vinning av narkotikabrott utan kom från en lyckad valutatransaktion.

Åtalet omfattade ytterligare två punkter, den ena avseende narkotikabrott och försök till varusmuggling, den andra avseende narkotikabrott.

Borås tingsrätt (1993-02-15, rådmannen Anders Davidsson samt nämndemännen Anna-Lena Wennerberg, Bengt Svenkvist och Carl-Evert Nejderås), som dömde T.L. för narkotikabrott och försök till varusmuggling till fängelse fyra månader, förklarade 5 500 kr förverkade.

Såvitt avser förverkandet anförde tingsrätten i sina domskäl: T.L:s ekonomiska förhållanden har enligt tingsrättens mening varit sådana att han inte samtidigt kunnat finansiera sitt eget narkotikamissbruk, därutöver göra så stora inköp av narkotika som det är fråga om i målet, betala sina vanliga levnadskostnader, ha ett inte obetydligt sparkapital på bank och dessutom förvara 5 500 kronor i ett plastfodral gömt bland soffdynor i sin lägenhet. Hans invändning, att pengarna härrör från en lyckad valutatransaktion genom vilken han växlat svenska kronor till danska, kan lämnas utan närmare avseende. De särskilda yrkandena skall således bifallas i sin helhet.

T.L. överklagade domen med yrkande att förverkandet av 5 500 kr skulle ogillas.

Åklagaren bestred ändring.

T.L. anförde till stöd för sin talan följande. Det har inte visats att pengarna utgör vinning av narkotikabrott. Pengarna härrör från sparade medel, som han i samband med den svenska valutakrisen växlade till danska kronor och därefter åter växlade till svenska kronor. Beloppet 5 500 kr utgör återstoden av dessa pengar och var tänkt att användas till en resa med hans son under ett skollov.

Åklagaren invände: T.L., som saknar arbetsanställning, har inte tillfredsställande kunnat förklara sitt penninginnehav. Oaktat T.L. inte kunnat beslås med någon överlåtelse av narkotika, visar omständigheterna att han uppenbarligen ägnar sig åt narkotikahandel. Två av åtalspunkterna avser sådana kvantiteter att de väl dokumenterar hans aktiviteter. T.L. är tidigare dömd för narkotikabrott. - Enligt 6 § narkotikastrafflagen skall vinning av narkotikabrott förverkas om det inte är uppenbart obilligt. En tolkning av denna föreskrift att endast sådan vinning, som kan knytas till en specifik försäljning, skall kunna förverkas, skulle få helt orimliga konsekvenser.

Hovrätten för Västra Sverige (1994-10-11, hovrättsråden Ann-Christine Persson, Ola Olsson, referent, och Bengt van Reis) ogillade yrkandet om förverkande av 5 500 kronor. I domskälen anförde hovrätten:

Enligt 6 § 1 st. 1 meningen narkotikastrafflagen (1968:64) skall vinning av narkotikabrott förklaras förverkad om det ej är uppenbart obilligt. För att ett förverkandeyrkande skall kunna bifallas krävs att det är visat att beloppet utgör vinning av brottslighet enligt narkotikastrafflagen. Visserligen är det för förverkande i anledning av brott inte erforderligt att en fällande straffdom föreligger men det måste finnas ett påstående om sådant brott, individualiserat avseende tid, plats och tillvägagångssätt, vilket påstående domstolen kan pröva och finna styrkt, för att domstolen skall kunna besluta om förverkande i anledning av brottet. Den i åklagarens förverkandeyrkande påstådda vinningen har inte uppkommit i den brottslighet som T.L. dömts för av tingsrätten. Något konkret påstående om annat brott som kan leda till förverkande finns inte. Åklagarens förverkandeyrkande kan därför inte bifallas.

Målnummer B 348/93