RH 1999:81

Fastighetsmäklares förmedling av nio fastigheter har bedömts som yrkesmässig fastighetsförmedling enligt 10 § fastighetsmäklarlagen (1995:400).

Åklagaren åtalade T.S. för brott mot fastighetsmäklarlagen med följande gärningspåstående: T.S. som bedrivit mäklarverksamhet i Alvesta, vilken verksamhet krävde registrering hos Fastighetsmäklarnämnden, fick sin registrering återkallad av kammarrätten den 27 maj 1997. Utan rätt därtill har T.S. uppsåtligen i Alvesta och Moheda ävensom i tidningen Smålandsposten yrkesmässigt förmedlat fastigheter i nio fall under tiden den 27 maj 1997 - den 26 oktober 1998.

T.S. vitsordade att han bedrivit förmedling i blygsam omfattning, men förnekade brott då förmedlingen varit av hobbykaraktär och inte givit något överskott.

Växjö tingsrätt (1999-02-23, tingsfiskalen Ylva Teurneau samt nämndemännen Yvonne Johansson, Jörgen Sturesson och Lars Johan Svensson) dömde T.S. för brott mot fastighetsmäklarlagen till 80 dagsböter.

I sina domskäl anförde tingsrätten bl.a. följande. Enligt fastighetsmäklarlagen skall fysisk person som yrkesmässigt förmedlar fastigheter, byggnader på annans mark m.m. vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. T.S. registrering har varit återkallad sedan den 27 maj 1997. Han har erkänt att han förmedlat fem fastigheter och byggnader på ofri grund under den tid som omfattas av åtalet. Under samma tid har han förmedlat ytterligare tre fastigheter, varav en skogsfastighet. I de sistnämnda fallen har han enligt egen uppgift påbörjat uppdraget när han var registrerad fastighetsmäklare. Slutligen har han under aktuell tid även förmedlat en fastighet åt en bekant. - Ett beslut om återkallelse av registrering gäller omedelbart. Fastighetsmäklaren har därefter att avveckla sina uppdrag och någon rätt att fullfölja de uppdragsavtal som ingåtts före beslutet ges inte. T.S. har därför inte haft rätt att fortsätta de tre mäklaruppdrag som påbörjats före återkallelsen. Yrkesmässig förmedling av skogsfastigheter är inte undantagen kraven på registrering, varför även förmedlingen av skogsfastigheten omfattas av fastighetsmäklarlagen. Det saknas vidare skäl att bedöma den förmedling som skett at en bekant annorlunda än de andra uppdragen, särskilt med hänsyn till att det uppdraget har bedrivits på likartat sätt som de övriga. T.S. har fortsatt att betala hyra för sin reklamplats i bankens skyltfönster, trots att han fått sin registrering återkallad. Han har åtminstone vid ett par tillfällen annonserat ut fastigheter i dagstidningar. Vidare har han marknadsfört de fastigheter som han förmedlat med användandet av sin tidigare firmabeteckning. Även om omfattningen av den aktuella förmedlingen varit avsevärt mindre än när T.S. var registrerad som fastighetsmäklare, måste den ändå med beaktande av ovanstående anses ha varit yrkesmässig. T.S. har således i nio fall yrkesmässigt förmedlat fastigheter utan att ha rätt till detta. Åtalet för brott mot fastighetsmäklarlagen är därmed styrkt.

Påföljden för brott mot fastighetsmäklarlagen är dagsböter i de fall överträdelsen är av mindre kvalificerad natur. Om överträdelsen skett vid upprepade tillfällen eller om förmedlingen rört stora värden kan ett fängelsestraff övervägas. T.S. är 68 år och förekommer inte i kriminalregistret. Även om överträdelsen inte kan sägas ha skett vid något enstaka tillfälle eller av förbiseende, kan den inte heller anses vara så kvalificerad att ett bötesstraff är uteslutet.

Tingsrätten bestämmer därför påföljden till böter.

T.S. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet eller i vart fall sätta ned straffet.

Åklagaren bestred ändring.

Göta hovrätt (1999-09-03, hovrättslagmannen Lennart Thorelli, referent, hovrättsrådet Björn Karlsson och tf hovrättsassessorn Susanne Allgårdh) beslöt att inte meddela prövningstillstånd.

Målnummer B 336/99