FFS 2010:7

Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst m.m. inom Försvarsmakten

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2010:7

Utkom från

trycket

2010-10-22

Försvarsmaktens föreskrifter om användande av skjutvapen vid vakttjänst

m.m. inom Försvarsmakten;

beslutade den 15 oktober 2010.

Försvarsmakten föreskriver med stöd av 7 § förordningen (1992:98) om an-

vändande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller Försvarsmaktens personal när den tjänstgör för be-

vakning och för myndighetens militära personal när den tjänstgör för att upprätt-

hålla ordning.

2 § För militärpolismän gäller särskilda bestämmelser om användande av skjut-

vapen.

3 § Säkerhetsbestämmelser om skjutvapens hantering ges ut i särskild ordning.

FFS 2010:7

Sida 2

Krav

4 § Den som tillhör personal som avses i 1 § får inte utrustas med skjutvapen in-

nan han eller hon med godkänt resultat har avlagt teoretiskt och praktiskt prov i

skjutvapens användning vid vakttjänst. Proven ska uppfylla de krav som För-

svarsmaktens högkvarter (Högkvarteret) har beslutat.

5 § Den som behöver skjutvapen vid fullgörande av vakttjänst i Försvarsmakten

ska genomgå teoretisk och praktisk fortbildning i skjutvapens användning.

6 § Utbildning inför prov som avses i 3 § eller fortbildning enligt 4 § ska genom-

föras enligt en utbildningsplan som har beslutats av Högkvarteret. Av utbild-

ningsplanen ska framgå vilka ämnesområden som utbildningen ska omfatta och

antalet undervisningstimmar per ämnesområde.

Utbildningen ska ledas av en instruktör som med godkänt resultat har genom-

gått särskild instruktörsutbildning för vapeninstruktörer. Instruktörsutbildningen

ska genomföras enligt en utbildningsplan som Högkvarteret har beslutat.

7 § Högkvarteret får överlämna uppgifterna enligt 3–5 §§ till en annan organisa-

tionsenhet i myndigheten.

Skjutvapens användning

8 § Innan den som tillhör personal enligt 1 § avlossar skott med stöd av förord-

ningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvars-

makten och dessa föreskrifter ska han eller hon med hög och tydlig röst avge föl-

jande varningsrop: ”Halt eller jag skjuter skarpt”. Varningsropet ska, om möjligt,

föregås av tillropet ”Halt” och ett stopptecken.

FFS 2010:7

Sida 3

Han eller hon ska dessutom ge till känna att han eller hon tillhör Försvarsmak-

tens personal, och i vilken egenskap han eller hon handlar.

Varningsropet och tillkännagivandet får förkortas, ändras eller underlåtas om

situationen inte medger att de avges eller om det av annan anledning är uppenbart

att de skulle vara utan verkan.

9 § Varningsskott får avlossas endast om det finns förutsättning att avge verkans-

eld enligt förordningen (1992:98) om användande av skjutvapen vid vakttjänst

inom Försvarsmakten.

Enligt samma förordning ska varningsskott föregå verkanseld, om omständig-

heterna tillåter det.

Varningsskott ska riktas så att skada på person inte uppstår.

10 § Behöver skott avlossas för att tillfälligt oskadliggöra en person, ska skjut-

vapnet riktas så att minsta möjliga skada orsakas denne. Skott ska i första hand

avlossas mot benen.

11 § Används automatvapen ska patronvis eld avges, om inte situationen gör det

nödvändigt att skjuta på annat sätt.

Personal i grupp eller avdelning

12 § Personal enligt 1 § som uppträder i grupp eller avdelning under direkt led-

ning av en förman eller arbetsledare får använda skjutvapen endast på order av

förmannen eller arbetsledaren.

Vapnet får dock användas utan föregående order om situationen är sådan att en

order inte hinner inväntas.

FFS 2010:7

Sida 4

Rapportering

13 § Har ett skjutvapen använts enligt dessa föreskrifter, ska händelsen snarast

rapporteras till chefen för den organisationsenhet under vilken den som har an-

vänt vapnet lyder.

Chefen för organisationsenheten, eller den han eller hon bestämmer, ska rap-

portera händelsen till Högkvarteret.

I Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2010:6) om vakttjänst inom Försvarsmak-

ten (VaktB) finns föreskrifter om rapportering när tvång eller våld har använts

mot person.

Undantag

14 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1995:4) om

användande av skjutvapen vid vakttjänst inom Försvarsmakten.

Sverker Göranson

Stefan

Ryding-Berg