Prop. 1984/85:94

om avtal angående handeln med Grönland

Prop. 1984/85: 94

Regeringens proposition 1984/85: 94 om avtal angående handeln med Grönland; beslutad den 22 november 1984. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll. På regeringens vägnar OLOF PALME

MATS HELLSTRÖM

Propositionens huvudsakliga innehåll

_Mot bakgrund av att Grönland den I januari 1985 väntas utträda ur de europeiska gemenskaperna (EG), har enighet nåtts om en överenskom- melse som reglerar Sveriges fortsatta handelsrelationer med Grönland. Avtalet, som syftar till att bibehålla det arrangemang för handeln som hittills uppnåtts inom ramen för Sveriges frihandelsavtal med EG, före- läggs riksdagen för godkännande.

I Riksdagen I 984/85 . 1 mm!. Nr 94

Prop. 1984/85: 94

Förslag till

(J

Lag om ändring i tullförordningen (1973: 979)

Härigenom föreskrivs att 4 &" tullförordningen (l973: 979) skall ha nedan

angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

45'

Regeringen kan förordna om av- vikelser från denna förordning och från tulltaxan (1977: 975)

I. med anledning av konven- tionen angående upprättande av Europeiska frihandelssammanslut- ningen och associationsavtal slutet i enlighet med konventionens be- stämmelser.

2. med anledning av avtalet mel- lan EFTA—länderna och Spanien.

3. med anledning av Sveriges av- tal med Europeiska ekonomiska ge- menskapen och med Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater.

4. för varor från utvecklingslän- derna,

5. för varor från Färöarna.

F öres/age" lydelse

Regeringen kan förordna om av— vikelser från denna förordning och från tulltaxan ( l977: 975)

I. med anledning av konven- tionen angående upprättande av Europeiska frihandelssantmanslut- ningen och associationsavtal slutet i enlighet med konventionens be- stämmelser.

2. med anledning av avtalet mel- lan EF'l”A-länderna och Spanien.

3. med anledning av Sveriges av- tal med Europeiska ekonomiska ge- menskapen och med Europeiska kol- och stålgemenskapen jämte dess medlemsstater.

4. med anledning av Sveriges ut'- rul med Danmark om humle/n mel- lan Sverige och Grönlund.

5. för varor frän utvecklingslän- derna.

6. för varor från Färöarna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

' Senaste lydelse l979: ll87.

Prop. 1984/85: 94 3

Utdrag

UTRl KESDEPARTEMENTET PROTOKOLL vid regeringssammanträde 1984-1 l-22

Närvarande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallén. Peterson, Anders- son, BOström, Göransson. Gradin, Dahl, R. Carlsson, Holmberg. Hell- ström. Thunborg, Wickbom

Föredragande: statsrådet Hellström

Proposition om avtal angående handeln med Grönland

1. Inledning

Grönland väntas utträda ur de europeiska gemenskaperna (EG) den l januari l985. Detta innebär att Sveriges frihandelsavtal med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC) och avtalet mellan Sverige samt Europe- iska kol- och stålgemenskapens medlemsstater och Europeiska kol- och stålgemenskapen (CECA) inte längre kommer att omfatta Grönland. Mot denna bakgrund har förhandlingar med Danmark som företräder Grön- land såvitt avser de utrikes förbindelserna under hösten 1984 lett fram till enighet om ett avtal angående de fortsatta handelsrelationerna mellan Sverige och Grönland. Avtalet bör i svensk och dansk text fogas till protokollet i detta ärende som bilaga !.

Ett godkännande av avtalet föranleder en ändring i tullförordningen (l973z979) av innehåll att regeringen bemyndigas förordna om avvikelser från förordningen och från tulltaxan ( 1977: 975) med anledning av avtalet.

2. Bakgrund m. m.

Sverige slöt ijuli 1972 två frihandelsavtal med EG. det ena avseende EEC och det andra avseende CECA jämte dess medlemsstater. Avtalen innefattar till följd av Danmarks medlemsskap i EG även Sveriges handel med Grönland.

Då Danmark år 1972 anslöt sig till EG hade Grönland ännu inte kommit i åtnjutande av lokal självstyrelse. Detta skedde först är 1979. varigenom Grönland erhöll vissa legislativa och exekutiva befogenheter. Alltjämt åvilar dock t.ex. de utrikes förbindelserna den danska centralregeringen.

tl Riksdagen 1984/85. I saml. Nr 94

Prop. 1984/85: 94 - 4

Vid tiden för Danmarks förhandlingar med EG var enligt en folkomröst- ning 71 % av de grönländska väljarna emot en EG-anslutning. Grönland kom ändå att tillsammans med moderlandet Danmark ingå i EG fr.o.m. den ljanuari 1973. En ny folkomröstning på Grönland i februari 1982 gav till utslag att 52 % föredrog ett utträde ur EG. Den danska regeringen hade dessförinnan förklarat att resultatet av folkomröstningen skulle respek- teras. Även EG—kommissionen hade gjort ett liknande uttalande.

Till följd av resultatet av sistnämnda folkomröstning och efter fram- ställning av det grönländska s.k. hjemmestyret ansökte den danska regeringen i maj 1982 om Grönlands utträde ur EG. Samtidigt begärdes att Grönland i likhet med franska. brittiska och nederländska transoceana besittningar skulle erhålla s.k. OCT—status (OCT Overseas Countries and Territories) i förhållande till EG. dvs. få ställning som ett med EG associerat utomeuropeiskt land eller område. OCT-länder och OCT-områ- den åtnjuter särskilda villkor i fråga om handel samt tekniskt och ftnansiellt bistånd. .

1 februari 1984 fattade EG:s råd beslut om Grönlands utträde ur EG och om formerna för Grönlands fortsatta relationer med EG. Därvid tiller- kändes Grönland bl.a. OCT-status fr.o.m. den I januari 1985. ()m den ratilikationsprocedur som erfordras inte hinner avslutas i tid före detta datum. har överenskommelse träffats om att den nya ordningen för EG:s relationer med Grönland skall tillämpas provisoriskt fram till dess att ratiftkationsproceduren har avslutats. ,

Överenskommelsen mellan Grönland och EG — vilken innehåller vissa element som avviker från vad som gäller för övriga OCT-länder och OCT-områden — innebär i korthet ett bibehållande av frihandeln mellan Grönland och EG på industrivaruomrädet. Samma gäller, under vissa förutsättningar. påjordbruks- och fiskeområdet. Fri rörlighet över nations- gränserna mellan Grönland och EG skall även gälla för personer. tjänster och kapital. Vidare kommer. genom ett tilläggsprotokoll. en särskild över- enskommelse för fiskerisektorn att tillämpas. Överenskommelsen innebär rätt för l'tskefartyg från EG till fortsatt fiske i grönländska farvatten. dock endast inom ramen för vissa fastställda fångstkvoter. OCT-protokollet ger Grönland tillträde för ftskprodukter till EG-marknaden. tullfritt och utan kvantitativa begränsningar.

3. Sveriges handelsrelationer med Grönland

I och med Grönlands förväntade utträde ur EG den 1 januari 1985 kommer Sveriges hittillsvarande handelsrelationer med Grönland inte längre att regleras av Sveriges frihandelsavtal med EG. Mot denna bak- grund har det ansetts angeläget att åstadkomma en överenskommelse om den fortsatta regleringen av handelsförbindelserna mellan Sverige och Grönland.

Prop. 1984/85: 94 5

Handelsutbytet mellan Sverige och Grönland är av mycket liten omfatt- ning och har hitintills uppgått till endast några promille av den totala svenska utrikeshandeln.

Den svenska exporten till Grönland har under senare år som mest (1982) uppgått till 65 milj. kr./år. Under år 1983 var den svenska exporten till Grönland endast ca 10 milj. kr. Exporten har främst bestått av mineraloljor (dieseloljor och tunna eldningsoljor) och motorbensin samt vissa verk- stadsprodukter. Exporten av bränsle har dock varierat kraftigt från år till år. I varugruppen verkstadsprodukter har främst ingått djupborrningsma- skiner och delar därtill samt lastbilar.

Vad beträffar den svenska importen från Grönland har denna under de senaste åren uppgått till 45—65 milj. kr. årligen. Den dominerande varu- gruppen har här varit räkor. Importen har i övrigt bestått av fryst fisk (främst lax och torsk") samt ftskrom och oberedda sälskinn.

Även ur grönländsk synvinkel är handeln med Sverige av mycket be- gränsad omfattning och svarar endast för några få procent av Grönlands totala utrikeshandel. Huvuddelen av den grönländska utrikeshandeln sker med EG. där Danmark är den största enskilda handelspartncrn. Av Grön- lands import har under de senaste åren ca tre fjärdedelar kommit från Danmark. Av Grönlands export har ca hälften gått till Danmark.

Kommerskollegium har avgett yttrande angående konsekvenserna för Sverige av Grönlands utträde ur EG. Kollegiet har i sin tur inhämtat yttranden från statens jordbruksnämnd, Sveriges Industriförbund. Sveri- ges Exportråd och Sveriges Grossistförbund. En sammanställning av des- sa yttranden bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 2.

4. Föredragandens överväganden

4.1. Avtal angående handelsrelationerna med Grönland

Mitt förslag: Avtalet mellan Sverige och Danmark angående handeln mellan Sverige och Grönland bör godkännas. Avtalct innebär att frihan- deln med Grönland bibehålls.

Remissinstanserna: Remissinstanserna har i princip uttalat sig för en bibe- hållen frihandel med Grönland. De har vidare pekat på angelägenheten av att det nya arrangemanget med Grönland inte ställer svenska företag i en sämre ställning än EG-företag på den grönländska marknaden.

Skälen för mitt förslag: Det är enligt min uppfattning angeläget att den frihandel som hittills uppnåtts med Grönland bibehålls. Detta synes så mycket mer naturligt dels mot bakgrund av att Grönland utgör en del av Norden. dels med beaktande av att Grönland under mer än tio år före

Prop. 1984/85 : 94 6

inträdet i EG omfattades av den Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).

Som angetts inledningsvis har förhandlingar mellan Sverige och Dan- mark — Danmark för Grönlands räkning under hösten 1984 lett fram till ett avtal rörande Sveriges fortsatta handelsförbindelser med Grönland. Tanken har därvid från svensk sida varit att bibehålla den ordning på handelns område som uppnåtts inom ramen för Sveriges överenskom- melser med EG.

Avtalet syftar sålunda till att befästa den nuvarande ordningen och att befordra en harmonisk utveckling av de ekonomiska förbindelserna med Grönland. Denna ordning uppnås enligt min mening enklast genom att överföra bestämmelserna i nu gällande frihandelsavtal till ett särskilt avtal avsett att styra relationerna med Grönland. 1 avtalets centrala bestämmel- se (artikel 2) fastslås, i enlighet med det sagda. att såväl avtalet mellan Sverige och EEC som det mellan Sverige och CECA jämte dess medlems- stater ges motsvarande tillämpning. Detta innebär således att frihandelsav- talen's regler i sina operativa delar om bl.a. tullar. kvantitativa begräns- ningar, ursprungs- och konkurrensregler samt skyddsklausuler skall äga motsvarande tillämpning i fråga om handeln mellan Sverige och Grönland.

Utgångspunkten bör vara att även framtida ändringar i avtalen med EG skall äga tillämpning på förbindelserna med Grönland. Självfallet står det dock parterna fritt att för framtiden träffa överenskommelser som avviker från vad som kan komma att gälla mellan Sverige och EG. I fråga om avtalets varuområde är, enligt vad som skall redovisas i det följande. parallelliteten med frihandelsavtalet satt till tidpunkten för det nu aktuella avtalets ikraftträdande.

Ett bibehållande av nuvarande ordning innebär också att samtliga till frihandelsavtalen fogade protokoll. tolkningsförklaringar. skriftväxlingar och till dessa gjorda ensidiga uttalanden skall äga motsvarande tillämp- ning. Mot bakgrund av att huvuddelen av importen från Grönland utgörs av fiskprodukter är den skriftväxling som gjorts på detta område — och till vilken jag strax skall återkomma av särskild betydelse.

I de förhandlingar som förevarit mellan Sverige och Danmark har från danskt håll framförts önskemål om att i avtalet med Sverige inta en klausul som under vissa förhållanden ger möjlighet till införande i Grönland av tullar och importrestriktioner till skydd för utveckling av grönländsk indu- stri. Med en sådan skyddsklausul skulle erhållas parallellitet medlvad som uppnåtts från grönländsk sida i OCT-överenskommelsen med EG. Jag ställer mig. mot bakgrund av de speciella ekonomiska förhållandena på Grönland. positiv till att en sådan klausul intas i avtalet.

Från dansk sida har vidare berörts möjligheten av att ge det nu aktuella avtalet ett mer långtgående innehåll än vad som följer av en ren överföring av det hittillsvarande arrangemanget rörande Sveriges handel med Grön- land. Önskemål har sålunda framförts om att i avtalet innefatta ytterligare

_Prop. 1984/85: 94 . ' 7

ett antal fiskproduktcr utöver dem som omfattas avlnuvarande frihandels- arrangemang mellan Sverige och EG. Jag anser dock att man från svensk sida inte bör tillmötesgå det danska önskemålet på denna punkt. I likhet med vad kommerskollegium anfört i sitt yttrande anser jag sålunda att avtalet med Grönland bör'ha samma materiella innehåll som Sveriges nuvarande frihandelsavtal med EG.

Vad gäller varuområdet föreskrivs i artikel 2 att detta skall vara det— samma som hittills gällt enligt frihandelsavtalen med EG. Detta innebär dock inte att varuområdet i framtiden automatiskt kommer att vara det- samma som skall gälla i förhållande till EG. Detta kommer till uttryck i artikel 4 enligt vilken parterna kan komma överens om att ändra varuområ- det.

I fråga om fiskprodukter har Sverige i en till frihandelsavtalet med EEC fogad särskild skriftväxling ensidigt förklarat sig berett att suspendera tullar och avgifter med motsvarande verkan för frysta tiskfile'er samt för fisk- och skaldjurskonserver (jfr prop. 1972: 135. s. 196—197). Nämnda skriftväxling får ses mot bakgrund av att EEC under förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Sverige och EEC bestämt motsatte sig en över- enskommelse som innebar ömsesidig frihandelpå liskområdct. Samtidigt framförde Danmark och Norge i egenskap av blivande medlemsländer i EG mycket starka önskemål om att få behålla den tull- och avgiftsfrihet som uppnåtts i EFTA. I detta läge stod Sverige inför två möjligheter. Å ena sidan kunde Sverige återinföra tullar för ifrågavarande varor gentemot Danmark. Norge och Storbritannien. varvid direktlandningsrätten 1 Dan- mark och den då gällande tullfrihetcn (tullsuspensionen) i EG för sill kunde ha kommit i fara. Å andra sidan fanns möjligheten att acceptera den lösning som sedermera blev förhandlingarnas resultat.

Jag vill framhålla att de förmåner i form av ensidiga svenska konces- sioncr på fiskområdct som EEC härigenom erhöll inte gavs förbehållslöst. I anslutning till skriftväxlingen meddelade Sveriges regering i en särskild note till Danmarks regering att Sveriges regering förbehöll sig rätten att ompröva koncessionerna i händelse av en genomgripande förändring i konkurrensförhållandena inorn fiskerinäringen (jfr prop. 1972: 135 s. 46 — 47). Ett antal exempel på sådana förändringar finns angivna i noten.

Jag har tidigare framhållit betydelsen av att utforma en överenskom- melse med Grönland som innebär ett bibehållande av den frihandel som uppnåtts. Med hänsyn härtill samt till att exporten från Grönland till Sverige av de produkter som omfattas av de ovan berörda ensidiga svens- ka koncessionerna på fiskområdet f.n. är av ringa omfattning anserjag det rimligt att Grönland även efter sitt utträde ur EG får komma i åtnjutande av den hittills gällande tull- och avgiftsfriheten för nyss berörda produkter. nämligen frysta liskliléer samt fisk- och skaldjurskonserver — dock med det förbehåll som angivits i den ovan omnämnda särskilda noten till Dan- marks regering. I förhållande till Grönland saknar de i noten angivna

Prop. 1984/85: 94 8

exemplen numera relevans, men frågor av denna karaktär. liksom avtalets tillämpning över huvud. kan dryftas mellan parterna när en av dem så begär. De tullförmåner som Sverige i en till frihandelsavtalet med EEC fogad särskild skriftväxling medgivit importen av vissa trädgårdsprodukter m.m. från EEC (jfr prop. 1972: 135 s. 198 201 ) bör även tillämpas för Grönland.

Mot bakgrund av vad jag här har sagt förordar jag således ett fortsatt handelsarrangcmang mellan Sverige och Grönland som i princip innebär en ren överföring av det nuvarande handelsarrangcmanget mellan Sverige och EG. Avsikten är att avtalet skall träda i kraft den 1 januari 1985 under förutsättning att de avtalsslutande parterna före denna dag har underrättat varandra om att de förfaranden som erfordras för avtalets ikraftträdande har slutförts. Om så ej sker. avses avtalet träda i kraft senast den första dagen i andra månaden efter gjorda underrättelser. För att undvika att handeln med Grönland under en mellantid efter den 1 januari 1985 kan bli oreglerad. har avtalsparterna inom ramen för en notfikationsprocedur för- bundit sig att fram till den tidpunkt då detta avtal träder i kraft tillämpa vad som gäller enligt Sveriges avtal med EG.

4.2. Författningsförslag

Mitt förslag: Genom en ändring av 4 & tullförordningen (1973: 979) bör regeringen bemyndigas att förordna om avvikelser från förordningen och från tulltaxan (1977: 975) med anledning av Sveriges avtal med Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland.

Skälen för mitt förslag: Enligt 4 & tullförordningen får regeringen medge avvikelser från förordningen och från tulltaxan bl.a. med anledning av Sveriges avtal med EEC och med CECA jämte dess medlemsstater. För att samma ordning skall gälla efter Grönlands utträde ur EG fordras att en särskild regel förs in om avtalet om handeln med Grönland. Jag förordar således att i 4 åtullförordningen tas in ett bemyndigande för regeringen att medge avvikelser från ovannämnda författningar med anledning av det nya avtalet.

Bemyndigande för regeringen att medge avgiftsbefrielse på fiskets områ- de t'mns redan i dag i lagen (1974: 226) om prisreglering på fiskets område.

Förslaget till ändring i tullförordningen är uteslutande av teknisk natur och bör inte kräva att lagrådets yttrande inhämtas.

Prop. 1984/85: 94 9 5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att

1. godkänna avtalet mellan Sverige och Danmark angående handeln mellan Sverige och Grönland.

2. anta ett inom utrikesdepartementet upprättat förslag till lag om änd- ring i tullförordningen (1973: 979).

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. l984/.85: 94

Avtal mellan Sverige och Dan- mark om handeln mellan Sverige och Grönland

Sveriges och Danmarks regering- ar. vilka i samband med Grönlands utträde ur de europeiska gemenska- perna önskar befästa den ordning som uppnåtts på handelns område mellan Sverige och Grönland. först inom ramen för EF'liA-samarbetet och därefter på grundval av frihan- delsavtalen mellan Sverige och de europeiska gemenskaperna. har. till främjande av detta syfte. enats om följande:

Artikel 1

Detta avtal syftar till att genom utvidgning av den ömsesidiga han- deln befordra en harmonisk utveck- ling av de ekonomiska förbindel- serna mellan Sverige och Grönland.

Ani/(el.?

För detta avtal skall preambler och bestämmelser i avtalet mellan Konungariket Sverige och Europe- iska ekonomiska gemenskapen re- spektive i avtalet mellan Konunga- riket Sverige. å ena sidan. samt Eu- ropeiska kol- och stålgemenska- pens,med1emsstater och Europeis- ka kol- och stålgemenskapen. å andra sidan. jämte till avtalen fo- gade protokoll. tolkningsförklaring- ar. skriftväxlingar och till dessa gjorda ensidiga uttalanden äga mot- svarande tillämpning. Varuområdet skall vara detsamma som gällt hit- tills enligt dessa överenskom- melser.

Artikel3

Grönland kan i samma omfatt- ning som i förhållande till de euro- peiska gemenskaperna införa tullar eller kvantitativa restriktioner som synes nödvändiga med hänsyn till Grönlands omedelbara utvecklings-

10

Aftale mellem Danmark og Sve- rige om handelen mellem Gron- land og Sverige

Danmarks og Sveriges rege- ringer. som ved Granlunds udtrae- den af De europzeiske erllesskaber pnsker at styrke den ordning. som er oppnået på handelsområdet mel- lem Grpnland og Sverige först in- den for rammerne af EFTA-samar- bejdet og derefter på grundlag af frihandelsaftalerne mellem Sverige og De europaeiske Faellesskaber. er til fremme af dette formål blevet enige om fplgende:

Artikel I

Denne aftale har til hensigt at fremme en harmonisk udvikling af de okonomiske forbindelser mellem Grpnland og Sverige gennem udvi- delse af den gensidige handel.

Arvika/2

For aftalen skal prteambler og bestemmelser i aftalen mellem Kongeriget Sverige og Det euro- paeiske pkonomiske Ftellesskab re- spektive i aftalen mellem Kongeri- get Sverige på den ene side og Det europaeiske Kul- og Stålfaellesskabs medlemsstater og Det europzeiske Kul- og Stålftellesskab på den an- den side samt de til aftalen knyttede protokoller, fortolkende erklterin- ger. notevekslinger og til disse gjorte ensidige udtalelser finde til- svarende anvendelse. Vare'området skal vzere det samme, som hidtil har vaeret gaeldende ifolge disse over- enskomster.

Afrika/3

Grönland kan i samme omfang som over for De europaeiske Fzrl- lesskaber indfore told eller kvanti- tative restriktioner, som skonnes npdvendige under hensyntagen til Gronlands ojcblikkelige udviklings-

Prop. 1984/85: 94

behov. Danmark skall meddela Sverige om införande eller ändring av sådana beslut i Grönland.

Artikel—1

Alla frågor rörande detta avtals tillämpning dryftas mellan avtals- parterna. som sammanträder när ena parten begär detta. Därvid kan de också överenskomma om änd- ring av varuområdet.

Artikel 5

Vardera avtalsslutande parten kan uppsäga detta avtal genom un- derrättelse till den andra avtalsslu- tande parten. Avtalet upphör att gälla tolv månader efter dagen för sådan underrättelse.

Artikel 6

Detta avtal skall godkännas av de avtalsslutande parterna enligt deras härför förutsedda förfaranden.

Avtalet träder i kraft den ljant'Ja- ri 1985 under förutsättning att de avtalsslutande parterna före denna dag har underrättat varandra om att dessa förfaranden har slutförts.

Om så ej sker före denna dag. skall avtalet träda i kraft senast den första dagen i den andra månaden efter sådan underrättelse.

Detta avtal är upprättat i två ex— emplar på svenska och danska språken. vilka båda texter har lika giltighet.

Till bekräftelse härav har under- tecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 december 1984.

För Sveriges regering Carl Johan Aberg

För Danmarks regering Anker Svart

11

behov. Danmark underretter Sveri- ge om indforelse eller &ndring af sådanne foranstaltninger i Gren- land.

Artikel—'I

Alle spprgsmål vedrprende den- ne aftales anvendelse drpftes mel- lem aftalens parter, som tracder' sammen, når den ene part ensker det. De kan herunder også traeffe aftale om aendring af vareområdet.

Artikel 5

Hver af de kontraherende parter kan opsige denne aftale ved medde- lelse til den anden kontraherende part. Aftalens gyldighed ophprer tolv måneder efter datoen for en sådan meddelelse.

Artikel6

Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i henhold til deres herfor gteldende proce- durer.

Aftalen trzeder i kraft den I.janu- ar 1985 under forudsaetning af, at de kontraherende parter for denne dag har underrettet hinanden om. at disse procedurer er afsluttet.

Såfrcmt dette ikke sker for denne dag. trzeder aftalen i kraft senest den förste dag i den anden måned. efter at begge har givet sådan un- derretning.

Denne aftale er oprettet i to ek- semplarer på dansk og på svensk. idet begge tekster har samme gyl- dighed.

Til bekrzeftelse heraf har de un- dertegnede. der er beherigt befuld- mzegtigede dertil. undertegnet den- ne aftale.

Udfzrrdiget i Stockholm den 4 de- cember 1984. .

For Danmarks regering Anker Svart

For Sveriges regering Carl Johan Aberg

Prop. 1984/85: 94 12