Inaktuell version

Terrängkörningslag (1975:1313)

Version: 2017:444

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1975-12-15
Ändring införd
SFS 1975:1313 i lydelse enligt SFS 2017:444
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-10-28

1 §  Körning i terräng med motordrivet fordon för annat ändamål än jordbruk eller skogsbruk är förbjuden i hela landet

 1. på barmark,
 2. på snötäckt skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen,
 3. på snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på marken.

[S2]Inom de delar av fjällområdet som regeringen bestämmer är körning i terräng med motordrivet fordon förbjuden även på annan mark än som anges i första stycket. Lag (1996:1551).

2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från förbud eller i särskilt fall medge undantag från förbud eller föreskrifter enligt 1 § i fråga om körning i räddningstjänst eller viss näringsutövning eller när det annars finns särskilda skäl.

[S2]För områden som avses i 1 § andra stycket får regeringen föreskriva att sådana föreskrifter eller beslut om undantag får meddelas om det finns synnerliga skäl. Lag (1996:1551).

3 §  Kan i annat fall än som avses i 1 § körning i terräng med motordrivet fordon inom visst område medföra olägenhet från naturvårdssynpunkt eller annan allmän synpunkt, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förbjuda körningen eller meddela föreskrifter för den.

[S2]Vid meddelande av förbud eller föreskrift enligt första stycket skall iakttagas att körning som är till gagn för ortsbefolkningen eller som behövs för yrkesutövning eller annat nyttigt ändamål ej onödigtvis hindras.

Prop. 2017/18:192: Paragrafen innehåller ett normgivningsbemyndigande för regeringen eller den myndighet eller kommun som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för terrängkörning med motordrivet fordon i vissa områden i en kommun som inte omfattas av allmänt förbud enligt terrängkörningslagen (1975:1313). I normgivningsbemyndigandet införs en möjlighet för regeringen att bemyndiga en kommun att meddela sådana ...

3 a §  För tillsyn över att bestämmelserna i denna lag efterlevs inom de delar av fjällområdet som avses i 1 § andra stycket får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utse naturvårdsvakter.

[S2]En naturvårdsvakt får avvisa den som utan att ha rätt till det kör i terräng med motordrivet fordon inom ett område som sägs i första stycket. Lag (1991:642).

4 §  Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i 1 § första stycket13 eller mot förbud eller föreskrift som har meddelats med stöd av lagen döms till böter. Om gärningen är ringa, ska det inte dömas till ansvar.

[S2]Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Lag (2017:444).

Prop. 2016/17:131: Till ansvar enligt första stycket döms det inte om gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Paragrafen ändras på så sätt att den genom ett nytt andra stycke görs subsidiär i förhållande till de bestämmelser i brottsbalken som föreskriver strängare straff ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Terrängkörningslag (1975:1313)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.
  Beslut om förbud eller föreskrift eller om undantag därifrån som har meddelats med stöd av lagen (1972:606) om körning i terräng med motordrivet fordon skall, om beslutet ej avser körning på barmark, anses meddelat med stöd av denna lag och skall äga fortsatt giltighet i den mån ej regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordnar annat.
  Förarbeten
  Prop. 1975/76:67

Lag (1986:1249) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1989:319) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:303) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1991:642) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Lag (1996:1551) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Beslut om undantag från förbud enligt denna lag som meddelats före den 1 januari 1997 gäller till den 1 juli 1997 om inte annat förordnas.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:63, Prop. 1995/96:226, Bet. 1996/97:JoU5
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 4 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (2017:444) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:272, Prop. 2016/17:131, Bet. 2016/17:JuU13
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2017-07-01

Lag (2018:436) om ändring i terrängkörningslagen (1975:1313)

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2018-07-01