Inaktuell version

Utsökningsförordning (1981:981)

(UF)

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1981-10-22
Ändring införd
SFS 1981 i lydelse enligt SFS 2005:1240
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]1 §  Denna förordning är tillämplig i fråga om mål om verkställighet som avses i utsökningsbalken (utsökningsmål) samt, i den utsträckning som följer av 18 kap., i fråga om andra mål och ärenden som handläggs av kronofogdemyndigheten.

[K1]2 §  Som allmänna mål handläggs, utöver mål om uttagande av böter, viten, skatter, tullar samt avgifter och liknande medel som tillkommer staten och som får utsökas utan föregående dom, mål om uttagande av

 1. belopp som har förklarats förverkat eller som någon har ålagts att betala som annan särskild rättsverkan av brott,
 2. belopp som i ett mål eller ärende vid domstol eller annars i samband med en rättegång har utgått av allmänna medel och som enligt domstolens beslut skall återbetalas,
 3. sådan kostnad för rättshjälp som part eller någon annan har ålagts att ersätta staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619),
 4. vad som skall betalas enligt beslut som avses i lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd,
 5. avgifter enligt 10 kap.plan- och bygglagen (1987:10),
 6. belopp som domstol har dömt någon att betala till staten eller belopp som någon enligt lag har rätt att återkräva av någon annan, om enligt särskild föreskrift indrivning av beloppet får ske enligt bestämmelserna i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.,
 7. utländsk allmän avgift enligt lagen (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga samt lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 8. avgifter enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförättningar,
 9. avgifter enligt förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.,
 10. fordran mot en aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag på grund av punkt 5 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) och fordran mot en övertagare på grund av 17 § lagen (1996:761) om inkomstskatteregler m.m. med anledning av ändrade bestämmelser om aktiekapitalets storlek, om fordringen mot bolaget drivs in som allmänt mål,
 11. avgifter enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m. och förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt avgifter enligt föreskrifter som en kommun meddelat med stöd av sistnämnda förordning eller med stöd av 27 kap.miljöbalken. Förordning (2003:560).

[K1]3 §  När bestämmelser i utsökningsbalken, som innebär att sökanden kan begära, medge eller bestrida något, skall tillämpas i allmänna mål och åtgärden inte sker vid sammanträde, anses åtgärden ha vidtagits först när den har registrerats i utsöknings- och indrivningsdatabasen eller sedan anteckning om den har gjorts i protokoll eller på annan handling i målet. Förordning (2001:593).

[K1]4 §  Vad som föreskrivs i denna förordning om fast egendom gäller i tilllämpliga delar även tomträtt. Detsamma gäller vattenfallsrätt som har upplåtits enligt lagen (1907:36 s. 1) om nyttjanderätt till fast egendom.

[S2]Vad som föreskrivs om utmätning av lön gäller även utmätning av annan förmån som avses i 7 kap. 1 § utsökningsbalken. Vad som sägs om arbetsgivaren gäller därvid den som utger förmånen. Förordning (1996:42).

[K1]5 §  Kronofogdemyndigheten skall i den utsträckning som Skatteverket föreskriver registrera enskilda mål i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall föra dagbok och kassajournal enligt föreskrifter som meddelas av Skatteverket. Bestämmelser om utsöknings- och indrivningsdatabasen finns i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet och i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet. Förordning (2003:932).

Ansökan

[K2]1 §  Bestämmelserna i 2-8 §§ gäller inte i allmänna mål. Förordning (2004:594).

[K2]2 §  Vid ansökan skall anges, utöver den åtgärd som yrkas, sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress samt telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Nummer avseende hemligt telefonabonnemang behöver dock anges endast om kronofogdemyndigheten begär det. Har sökanden vidtalat ett ombud att företräda honom, skall ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

[S2]Vid ansökan skall uppgift lämnas om enskild svarandes namn, yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till arbetsplats samt i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Uppgift skall lämnas även om svarandens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen samt förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom. Saknar svaranden känd adress, skall uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att fastställa detta.

[S3]Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som inges behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver lämnas endast om den är känd för sökanden.

[S4]Om ansökan görs hos någon annan kronofogdemyndighet än den i den region där svaranden har sitt hemvist, skall den omständighet som gör kronofogdemyndigheten behörig anges.

[S5]Uppgifter som avses i denna paragraf skall gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till kronofogdemyndigheten. Ändras något av dessa förhållanden eller är en uppgift ofullständig eller felaktig, skall det utan dröjsmål anmälas till kronofogdemyndigheten. Förordning (1996:1442).

[K2]3 §  Muntlig ansökan skall upptecknas av kronofogdemyndigheten.

[S2]Om en dom har översänts till kronofogdemyndigheten enligt 25 a § förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m. m., skall myndigheten kontakta målsäganden för besked om denne vill ansöka om verkställighet och hjälpa målsäganden med en sådan ansökan. Förordning (1994:447).

[K2]4 §  När ansökan om utmätning omfattar ränta, bör sökanden ange vilket belopp räntefordringen uppgår till då ansökningen görs.

[K2]5 §  Söks utmätning för belopp som har förfallit successivt, skall vid ansökningen anges på vilken tid fordringen belöper.

[S2]När en ansökan om utmätning avser fordran på underhållsbidrag till barn och rätten till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken har bestämts genom dom eller avtal, bör sökanden ge in denna handling. Förordning (1996:42).

[K2]6 §  Dom, utslag eller beslut som åberopas för verkställighet skall vara försett med lagakraftbevis, om det för verkställigheten krävs att avgörandet har vunnit laga kraft.

[K2]7 §  Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken skall anses utmätt, skall inge exekutionstiteln med lagakraftbevis samt, i förekommande fall, fordringsbevis och pantbrev eller annan inteckningshandling. Handlingarna skall inges i original.

[S2]Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om datapantbrev och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i pantbrevsregistret. Förordning (1994:447).

[K2]8 §  I ett sådant föreläggande som avses i 2 kap. 5 § utsökningsbalken skall erinras om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps. Förordning (1996:42).

[K2]9 §  Om ansökan avser någon som inte har fyllt 18 år, skall kronofogdemyndigheten genast sända en underrättelse om detta till överförmyndaren tillsammans med en uppgift om skulden. En underrättelse får underlåtas när den inte är av betydelse för överförmyndarens tillsynsverksamhet. Skatteverket får lämna närmare föreskrifter om underrättelser enligt denna paragraf. Förordning (2004:594).

[K2]9 a §  Skatteverket får lämna tillstånd enligt 2 kap. 1 § första stycket utsökningsbalken att göra ansökan på medium för automatisk databehandling. Sådant tillstånd får beviljas ingivare som kan antas komma att på ett betryggande och tekniskt ändamålsenligt sätt ge in ett stort antal ansökningar. Ett tillstånd får återkallas om det finns skäl för det.

[S2]Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om ansökningar enligt första stycket. Förordning (2003:932).

Överlämnande av mål

[K2]10 §  Innan en kronofogdemyndighet enligt 2 kap. 4 § andra stycket eller 4 kap. 27 § tredje stycketutsökningsbalken överlämnar ett mål till en annan kronofogdemyndighet, bör samråd äga rum mellan myndigheterna. Har de olika meningar i fråga om överlämnandet, bestämmer i allmänt mål den kronofogdemyndighet hos vilken målet finns registrerat och i enskilt mål kronofogdemyndigheten i den region där svaranden har sitt hemvist.

[S2]Överflyttning på grund av att svaranden har ändrat hemvist får ske med hjälp av utsöknings- och indrivningsdatabasen. Förordning (2001:593).

[K2]11 §  När ett mål överlämnas till en annan kronofogdemyndighet, skall handlingarna i målet sändas till denna och de upplysningar lämnas som kan vara av betydelse för den fortsatta handläggningen. Av handlingarna skall framgå när ansökningen gjordes hos den förra myndigheten.

[S2]Sökanden skall underrättas om överlämnandet.

3 kap. Allmänna bestämmelser om förfarandet

Förrättning

[K3]1 §  Kronofogdemyndigheten skall se till att en förrättning inte väcker onödig uppmärksamhet eller annars orsakar svaranden eller annan enskild större olägenhet än som är nödvändigt.

[S2]Förrättning får inte utan särskilda skäl hållas före klockan 6 eller efter klockan 21.

[K3]2 §  När förrättningsmannen bereder sig tillträde till en låst bostad eller annat utrymme som är tillslutet, får inte större skada förorsakas än nödvändigt. Efter förrättningen skall utrymmet tillslutas på lämpligt sätt, om det inte är uppenbart onödigt.

[S2]Den som förfogar över utrymmet skall underrättas om åtgärden, om han inte var närvarande vid förrättningen.

[K3]3 §  Kronofogdemyndigheten får begära biträde av polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan särskild anledning behövs för att förrättningen skall kunna genomföras.

[K3]4 §  Om det behövs av särskilda skäl, skall ett vittne närvara vid förrättning. Som vittne anlitas en tjänsteman vid kronofogdemyndigheten eller någon annan person.

[K3]5 §  Uppträder en part eller någon annan som får närvara vid förrättning störande eller på annat sätt otillbörligt och rättar han sig inte efter tillsägelse, får förrättningsmannen avvisa honom.

Förhör m.m.

[K3]6 §  Kallelse till förhör skall sändas med posten eller ske på något annat lämpligt sätt. När vite eller annan påföljd föreläggs, skall kallelsen vara skriftlig och delges.

[K3]7 §  Om sökanden inte kallas till förhör med svaranden, skall han underrättas om tid och plats för förhöret och om att han har rätt att närvara vid förhöret. Sådan underrättelse behövs dock inte, om underrättelsen skulle medföra att förhöret måste uppskjutas eller om annan särskild anledning föreligger.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller beträffande sökanden och svaranden, när förhör skall hållas med tredje man.

[S3]Underrättelse enligt denna paragraf skall sändas med posten eller lämnas på något annat lämpligt sätt.

[K3]8 §  Ersättning enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Förordning (1982:813).

[K3]9 §  Ett föreläggande av vite enligt 2 kap. 15 § första stycket utsökningsbalken skall ske skriftligen. Föreläggandet skall delges.

Protokoll och anteckningar

[K3]10 §  Vid förrättningar skall protokoll föras. Protokoll behöver dock inte föras

 1. när förrättning hålls i kronofogdemyndighetens lokaler utan att någon part eller annan sakägare är närvarande eller har kallats,
 2. när förrättning för utmätning eller annan verkställighet hålls utan att verkställighet kan ske,
 3. när förrättningen i andra fall är av enkel beskaffenhet.

[S2]Protokoll skall dock alltid föras vid exekutiv auktion, bevakningssammanträde och sammanträde för fördelning av köpeskilling eller andra medel.

[K3]11 §  I protokollet skall anges

 1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och förrättningens ändamål,
 2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,
 3. parterna och deras ombud eller biträden samt, vid annan förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av dem som är närvarande,
 4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons bostad i innehavarens frånvaro, uppgift om anledningen till det,
 5. den verkställighet som ansökningen avser och exekutionstiteln,
 6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som förebringas,
 7. kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,
 8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan antas ha betydelse.

[S2]Om de uppgifter som avses i första stycket 6-8 har tagits upp i en inlaga eller annan handling i akten, behöver i protokollet endast hänvisas till handlingen.

[S3]I 6, 9-13, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att protokoll vid vissa förrättningar skall innehålla ytterligare uppgifter.

[K3]12 §  Protokollet skall om det är möjligt sättas upp efter hand som förrättningen fortgår. Om det inte kan ske, skall minnesanteckningar föras och protokollet sättas upp snarast möjligt sedan förrättningen har avslutats. I stället för minnesanteckningar får upptagning på fonetisk väg användas.

[S2]Protokoll som inte sätts upp i form av ett elektroniskt dokument skall undertecknas av förrättningsmannen. Förordning (1996:42).

[K3]13 §  När protokoll inte behöver föras vid en förrättning, skall i stället föras anteckningar på handling i målet eller på annat lämpligt sätt. Beträffande sådana anteckningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i denna förordning om protokoll.

[K3]14 §  Vid förhör skall protokoll föras. I protokollet skall anges

 1. den som förhöret avser,
 2. uppgifter av betydelse som lämnas vid förhöret,
 3. bekräftelse på heder och samvete av lämnade uppgifter,
 4. beslut om ersättning till tredje man som har hörts,
 5. förordnande att uppgift inte får röjas obehörigen.

[S2]I övrigt gäller 11 och 12 §§ i tillämpliga delar.

Beslut

[K3]15 §  Beslut, som inte tas in i protokoll, skall antecknas på handling i målet eller på annat lämpligt sätt.

[S2]Beslut och protokoll får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

[S3]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Förordning (1996:42).

[K3]16 §  När ett beslut om utmätning eller verkställighet av kvarstad för fordran innehåller upplysning om hur beslutet överklagas, skall det i beslutet även anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära rättelse eller ändring hos kronofogdemyndigheten. Förordning (1996:42).

[K3]17 §  Kronofogdemyndigheten skall självmant pröva frågan om rättelse eller ändring av beslut, när det föreligger anledning till en sådan åtgärd. Detsamma gäller frågan om avbrytande eller hävande av verkställighet i andra fall, om inte annat är föreskrivet i utsökningsbalken.

[S2]Första stycket gäller också när överklagande ger anledning till en sådan åtgärd.

 • NJA 1993 s. 652:I samband med att en gäldenär överklagade beslut om införsel meddelade kronofogdemyndigheten nytt beslut enligt vilket införselbeloppet sänktes. Eftersom det nya beslutet inte innebar att gäldenärens yrkande tillgodosågs fullt ut, har det ålegat hovrätten att pröva besvärstalan.
 • RH 1993:19:Sedan utmätning skett i företagsintecknad egendom för annan än företagshypotekshavarens (en bank) räkning, har gäldenären försatts i konkurs. Fråga om förutsättningar förelegat för kronofogdemyndigheten att jämlikt 4 kap. 33 § 2 st utsökningsbalken häva utmätningen, sedan det visats att företagsintecknad egendom ej räckt till betalning av bankens fordran.

4 kap. Gemensamma bestämmelser om underrättelse

[K4]1 §  Skall ägaren av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge eller av fast egendom underrättas eller kallas, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till den för vilken inskrivning eller lagfart senast har beviljats eller sökts. Är det känt att någon annan har förvärvat eller gör anspråk på egendomen, skall även denne underrättas eller kallas. Beror en överlåtelse av egendomen av villkor, skall underrättelsen eller kallelsen sändas till såväl överlåtaren som förvärvaren.

[S2]En partredare kan underrättas eller kallas genom huvudredaren, om någon sådan finns.

[K4]2 §  När ägaren till viss egendom skall underrättas eller kallas och egendomen hör till ett konkursbo, skall underrättelse eller kallelse sändas även till konkursförvaltaren.

[K4]3 §  Kronofogdemyndigheten skall även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet i utsökningsbalken eller denna förordning underrätta sökanden, svaranden eller annan sakägare om beslut eller åtgärder, när det har betydelse för sakägarens rätt.

[K4]4 §  Underrättelser, anmaningar och andra meddelanden från kronofogdemyndigheten får lämnas muntligen, när skriftlig form inte är föreskriven. Används skriftlig form och är det inte föreskrivet hur handlingen skall överbringas, får den sändas med posten eller lämnas på annat lämpligt sätt. Delgivning skall dock ske även i andra fall än då det är särskilt föreskrivet, om det är av betydelse för det fortsatta förfarandet.

[S2]Meddelanden som lämnas muntligen skall följas av en skriftlig bekräftelse, om tiden medger det och en sådan bekräftelse kan antas ha betydelse för mottagaren.

[K4]5 §  Underrättelser och andra meddelanden från kronofogdemyndigheten som överbringas till sakägare som vistas utomlands eller till utländska myndigheter skall vara avfattade på ett språk som mottagaren kan antas förstå. För översättning av sådana handlingar kan biträde erhållas hos Utrikesdepartementet.

[S2]När en handling skall delges utomlands, skall mottagaren avkrävas skriftligt erkännande att han har fått handlingen. Detta kan ske genom att rekommenderad försändelse med mottagningsbevis eller särskild blankett för erkännande används. Förordning (1996:42).

[K4]6 §  Om det inträder sekretesskydd enligt 9 kap. 19 § sekretesslagen (1980:100) för en uppgift som har lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag, eller om sekretesskyddet enligt nämnda bestämmelse upphör, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta kreditupplysningsföretaget. Förordning (2001:593).

5 kap. Exekutionstitlar m.m.

[K5]1 §  Nedsättning av pengar eller ställande av säkerhet enligt 3 kap. 6 § utsökningsbalken skall ske hos den kronofogdemyndighet där målet är anhängigt. Har verkställighet inte sökts, skall åtgärden äga rum hos kronofogdemyndigheten i den region där gäldenären har sitt hemvist eller, om han inte har hemvist i Sverige, där verkställighet annars kan sökas.

[S2]Nedsatta pengar skall utan dröjsmål göras räntebärande. Förordning (1996:1442).

[K5]2 §  Är en dom så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur domstolen har dömt i saken, skall kronofogdemyndigheten hänvisa sökanden att klaga över domvilla. Detsamma gäller i fråga om domstols utslag eller beslut.

[S2]Om en dom eller ett utslag eller beslut synes innehålla en uppenbar felaktighet till följd av ett skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, skall kronofogdemyndigheten förelägga sökanden eller, om det är lämpligare, svaranden eller båda parterna att begära rättelse i avgörandet. Kronofogdemyndigheten kan i stället underrätta den domstol eller myndighet som har meddelat avgörandet om felaktigheten, om det främjar handläggningen. Förordning (1994:1057).

[K5]3 §  När svaranden enligt 3 kap. 15 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över en ansökan om verkställighet av skiljedom, skall det ske skriftligen. Handlingen skall delges. Förordning (1999:926).

[K5]4 §  Finner kronofogdemyndigheten på grund av invändning om betalning eller kvittning att en ansökan om verkställighet helt eller delvis inte kan bifallas, skall anteckning om beslutet göras på exekutionstiteln och på fordringsbevis som sökanden har åberopat. När beslutet grundas på invändning om kvittning, skall anteckning om beslutet också göras på det fordringsbevis eller den exekutionstitel som gäldenären har åberopat.

Förberedande åtgärder

[K6]1 §  Underrättelser enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Underrättelserna får lämnas muntligen, om det är lämpligare. De skall då ha samma innehåll som om de lämnats enligt formulär.

[S2]Underrättelsen skall delges gäldenären, om målets beskaffenhet kräver det. Detta gäller dock inte, om det är känt att han inte kan anträffas.

[S3]Vid verkställighet som avser återbetalning enligt 21 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd behöver underrättelse enligt första stycket bara lämnas en gång för varje gäldenär och kalenderår. Förordning (2003:932).

[K6]2 §  Trots att underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken har lämnats gäldenären, skall i allmänna mål en ny sådan underrättelse lämnas, när det är påkallat på grund av den tid som har förflutit från den förra underrättelsen eller av något annat skäl.

[S2]I enskilda mål skall en ny underrättelse också lämnas när handläggningen skall fortsätta ytterligare ett år på grund av förnyelseansökan samt när kompletterande tillgångsundersökning begärs. Förordning (1996:42).

 • NJA 2006 s. 394:Fråga om skyldighet för kronofogdemyndighet att lämna ny underrättelse enligt 4 kap. 12 § utsökningsbalken.

[K6]3 §  Gäldenären behöver underrättas om tid och plats för förrättning i hans bostad eller annat enskilt utrymme endast om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas. Av 2 kap. 17 § andra stycket utsökningsbalken följer att förrättningen i vissa fall inte får äga rum utan föregående underrättelse.

[S2]Är gäldenären inte närvarande när förrättning hålls i hans bostad eller annat enskilt utrymme men anträffas gäldenärens make, någon som är anställd hos honom eller någon annan som har hand om gäldenärens egendom, skall denne anmodas att närvara vid förrättningen.

[K6]4 §  Innan en gäldenär enligt 4 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken inför kronofogdemyndigheten på heder och samvete bekräftar uppgifter om sina tillgångar, skall myndigheten erinra gäldenären om påföljden av osanna eller ofullständiga uppgifter. När bekräftelsen görs i en förteckning som avses i andra stycket i nämnda paragraf, skall motsvarande upplysning lämnas i formuläret till förteckningen.

[K6]5 §  Vill gäldenären vid utmätning för underhållsbidrag tillgodoräkna sig ett avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 § föräldrabalken, skall kronofogdemyndigheten, om inte särskilda skäl föranleder annat, ge gäldenären tillfälle att styrka sin rätt till avdraget innan sökanden hörs över gäldenärens begäran. Har ansökningen gjorts av Försäkringskassan för egen del eller med tillämpning av 31 § tredje stycket lagen (1996:1030) om underhållsstöd, skall kronofogdemyndigheten dock genast höra Försäkringskassan.

[S2]Innan underhållsbidrag jämkas enligt 4 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken skall den underhållsberättigade om möjligt beredas tillfälle att yttra sig. Beslutas jämkning, skall den underhållsberättigade och gäldenären underrättas. Förordning (2004:924).

[K6]6 §  Uppkommer fråga om utmätning av egendom som avses i 4 kap. 5 § utsökningsbalken men är sökandens fordran inte förenad med särskild förmånsrätt i egendomen, skall kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att ange om han begär att egendomen skall utmätas.

[K6]7 §  När gäldenären inte har sitt hemvist i den region där kronofogdemyndigheten finns, skall myndigheten innan utmätning beslutas om möjligt underrätta kronofogdemyndigheten i den region där gäldenären har sitt hemvist. Förordning (1996:1442).

[K6]8 §  I protokoll vid en utmätningsförrättning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den som är närvarande efter anmodan enligt 3 § andra stycket,
 2. fordringsbeloppet till kapital, ränta och rättegångskostnader samt beräknade förrättningskostnader, dock att räntan får anges med ett uppskattat belopp om det är tillräckligt för förrättningens genomförande,
 3. särskild förmånsrätt med vilken sökandens fordran är förenad,

[S2]4.utmätt egendom och, beträffande lös egendom, dess värde,

 1. handlingar som tas i förvar av kronofogdemyndigheten,
 2. om 5 kap. 4 § utsökningsbalken har tillämpats.

[S3]När egendom har undantagits från utmätning enligt 5 kap.utsökningsbalken eller särskild föreskrift skall anledningen anges, om inte saken är uppenbar eller annan egendom som utmäts kan antas täcka sökandens fordran och förrättningskostnaderna.

[S4]Om de uppgifter som avses i första stycket 2-4 har tagits upp i en inlaga eller annan handling i målet, behöver i protokollet endast hänvisas till handlingen. Förordning (1996:42).

Underrättelser till enskilda om utmätning

[K6]9 §  Gäldenären skall skriftligen underrättas om beslut om utmätning. I underrättelsen skall gäldenären erinras om att han inte utan kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över den utmätta egendomen genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Underrättelsen skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

[S2]En underrättelse om beslut om utmätning skall delges, såvida det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas. Underrättelse om utmätning av fordran på överskjutande belopp som återbetalas enligt 18 kap.skattebetalningslagen (1997:483) behöver dock inte delges. Underrättelse om beslut om utmätning behöver inte heller delges, om värdet av det utmätta inte motiverar kostnaderna för delgivning.

[S3]I fråga om utmätning av lön finns bestämmelser om underrättelser i 7 kap.Förordning (2003:932).

 • RH 1993:123:Kronofogdemyndigheten har avvisat ett överklagande av myndighetens beslut om utmätning av överskjutande skatt såsom för sent inkommet. Hovrätten har undanröjt avvisningsbeslutet och omedelbart prövat överklagandet i sak, eftersom det överklagade beslutet inte bevisligen delgivits klaganden och någon besvärstid därför inte ansetts ha börjat löpa.
 • RH 1999:27:Förrättningsman har vid utmätning överlämnat beslut om utmätningen till gäldenären utan att bevis härom tecknats på handlingen. Trots att handlingen mottagits av gäldenären har ansetts att gäldenären inte därigenom har fått del av beslutet på ett sådant sätt att fristen för överklagande har börjat löpa.

[K6]10 §  Har egendom utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken, skall sökanden genast underrättas om beslutet.

[K6]11 §  Förbud och underrättelser som meddelas enligt 6 kap. 2 § tredje stycket, 3 § första stycket och andra stycket andra meningen, 7 § andra stycket och 14 § eller 9 kap. 15 § andra stycket eller 16 §utsökningsbalken skall ske skriftligen och delges den som förbudet eller underrättelsen avser. Förordning (1996:42).

[K6]12 §  När en åtgärd har vidtagits enligt 6 kap. 12 § utsökningsbalken, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.

[K6]13 §  Har en andel i viss egendom utmätts i sådana fall som avses i 8 kap. 8 § utsökningsbalken, skall även sökanden och annan delägare än gäldenären underrättas om beslutet. Gäldenären och annan delägare skall också underrättas, när en konkursförvaltare har begärt att en andel i fastighet skall säljas exekutivt eller när en sådan andel skall anses utmätt enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken och försäljning har begärts hos kronofogdemyndigheten.

[K6]14 §  När sakägarna enligt 8 kap. 8 § första stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande att hela egendomen skall säljas, skall yrkandet delges med föreläggande för mottagaren att yttra sig inom viss tid.

[S2]Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den eller de sakägare som beslutet har gått emot.

[K6]15 §  Har ett pantbrev utmätts, skall sökanden underrättas om beslutet. Detsamma gäller när ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg har utmätts hos den intecknade egendomens ägare.

[S2]Beslutar kronofogdemyndigheten att den intecknade egendomen skall tas i anspråk, skall gäldenären underrättas. Underrättelsen skall delges, om det inte är känt att gäldenären inte kan anträffas.

[K6]16 §  Kan det antas att utmätt egendom tillhör någon annan än gäldenären eller att utmätningen på annat sätt har gjort intrång i tredje mans rätt, skall denne skriftligen underrättas om utmätningen och om vad han skall iaktta, om han vill erhålla rättelse enligt 4 kap. 33 § utsökningsbalken eller överklaga utmätningsbeslutet.

[K6]17 §  Har kronofogdemyndigheten hävt en utmätning eller förordnat om någon annan rättelse av en utmätning enligt 4 kap.33 eller 34 §utsökningsbalken, skall sökanden, gäldenären och andra vilkas rätt berörs av beslutet underrättas. Har beslutet om utmätning överklagats, skall även tingsrätten underrättas, eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt.

[S2]Avslås en begäran om rättelse som avses i första stycket, skall den som har begärt rättelse underrättas. Förordning (1993:1243).

[K6]18 §  Innan kronofogdemyndigheten vidtar en åtgärd enligt 4 kap. 31 § utsökningsbalken som medför kostnader av betydelse, skall myndigheten om möjligt höra sökanden och, när det är lämpligt, gäldenären.

 • NJA 1990 s. 137:Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från USA-dollar till svenska kronor utan att parterna i kvarstadsmålet tillstyrkt sådan växling har ansetts utgöra sådant fel för vilket staten har att bära skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och detta även då den uppkomna skadan utgjorts av värdeminskning på grund av en efter växlingen inträffad devalvering. Fråga jämväl om skyldighet för kronofogdemyndighet att göra kvarstadsbelagda medel räntebärande.

Underrättelser till myndigheter om utmätning

[K6]19 §  Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta Sjöfartsverket eller motsvarande utländska myndighet, när

 1. ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri har utmätts,
 2. en konkursförvaltare har begärt att ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge skall säljas exekutivt,
 3. ägaren enligt 1 kap. 10 § andra stycket sjölagen (1994:1009) har begärt att ett registrerat skepp skall säljas exekutivt eller
 4. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 §utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge.

[S2]I fråga om svenska skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall Sjöfartsverket underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

[S3]I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 4 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

[S4]Har utmätning av egendom som avses i första eller andra stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen förfallit av annat skäl, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta Sjöfartsverket eller motsvarande utländska myndighet.

[S5]Underrättelser enligt denna paragraf skall göras genom telefon eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. En sådan underrättelse skall följas av skriftlig bekräftelse. Förordning (2001:803).

[K6]20 §  Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen, när

 1. ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri, eller rättighet i luftfartyg vilken har skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg har utmätts,
 2. en konkursförvaltare har begärt att ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret, intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg eller en rätttighet i luftfartyg, vilken skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg, skall säljas exekutivt eller
 3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 16 § jämförd med 14 § utsökningsbalken har meddelats i fråga om ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg.

[S2]I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges även den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

[S3]Har utmätning av egendom eller inskriven rättighet som avses i första stycket upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av egendomen eller rättigheten förfallit av annat skäl, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen. Förordning (2005:144).

[K6]21 §  Kronofogdemyndigheten skall genast underrätta inskrivningsmyndigheten, när

 1. fast egendom har utmätts,
 2. en konkursförvaltare har begärt att fast egendom skall säljas exekutivt,
 3. beslut som avses i 8 kap. 9 § första stycket eller 9 kap. 14 §utsökningsbalken har meddelats i fråga om fast egendom eller
 4. beslut som avses i 12 kap. 49 § tredje stycket utsökningsbalken har meddelats.

[S2]I en underrättelse enligt första stycket 1 eller 3 anges den fordran för vilken utmätning har skett och i vad mån fordringen är förenad med särskild förmånsrätt i egendomen.

[S3]Har utmätning av fast egendom upphävts eller frågan om exekutiv försäljning av sådan egendom förfallit av annat skäl, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

[S4]Har domstol eller kronofogdemyndighet fastställt att en förfallen fordran skall utgå med särskild förmånsrätt i fast egendom, skall kronofogdemyndigheten underrätta inskrivningsmyndigheten, om försäljning inte begärts inom två månader från det att beslutet eller utslaget vann laga kraft eller sökanden skriftligen till kronofogdemyndigheten anmält att han inte kommer att begära försäljning. Förordning (1994:447).

[K6]22 §  När ett fartyg eller luftfartyg eller gods i fartyg eller luftfartyg har utmätts och fartyget finns i Sverige, skall kronofogdemyndigheten underrätta Tullverket, om verkets medverkan behövs. Förordning (1999:494).

[K6]23 §  När ett patent eller en mönsterrätt har utmätts, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen anges patentets eller mönsterregistreringens nummer. Har utmätningen upphävts, skall verket också underrättas.

[S2]Har en växtförädlarrätt utmätts, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen anges registreringens nummer. Har utmätningen upphävts, skall verket också underrättas. Förordning (2005:1240).

24 § Har upphävts genom förordning (1996:891).

[K6]24 a §  Förbud enligt 6 kap. 3 § utsökningsbalken vid utmätning av fordran enligt 68 § uppbördslagen (1953:272) får meddelas genom att kronofogdemyndigheten på medium för automatisk databehandling uppmanar Skatteverket att betala beloppet till kronofogdemyndigheten. Förordning (2003:932).

Särskilda föreskrifter

[K6]25 §  Innan en kronofogdemyndighet enligt 4 kap. 32 § utsökningsbalken överlämnar ett mål till en annan kronofogdemyndighet skall myndigheten lämna underrättelser om utmätningen enligt vad som föreskrivs i detta kapitel.

[K6]26 §  När ett mål avslutas utan att utmätning har skett eller läggs på bevakning, skall sökanden och, för det fall gäldenären är ett aktiebolag, bolaget underrättas om detta och om skälen till det.

[S2]I underrättelsen till sökanden skall anges även de åtgärder som kronofogdemyndigheten har vidtagit i målet. Förordning (1996:42).

[K6]27 §  Har utmätning av egendom som avses i 19-21 eller 23 § efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen. Förordning (1993:1243).

7 kap. Utmätning av lön

Utredning och beslut

[K7]1 §  När gäldenären bereds tillfälle att yttra sig i fråga om utmätning av lön, skall han uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet. Förordning (1996:42).

2 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

[K7]3 §  Kronofogdemyndigheten skall hos gäldenärens arbetsgivare eller på annat sätt inhämta uppgifter om förhållanden som kan vara av betydelse vid behandlingen av frågan om utmätning av lön.

[K7]4 §  Närmare föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet skall meddelas av Skatteverket. Förordning (2003:932).

 • RH 2014:16:Vid bedömningen av en gäldenärs förbehållsbelopp vid utmätning av lönegarantimedel har en anhörig, trots avsaknad av faktisk inkomst, ansetts ha ekonomisk förmåga att bidra till betalningen av familjens gemensamma kostnader. Gäldenärens förbehållsbelopp har beräknats med beaktande av denna förmåga och gäldenärens ordinarie inkomst har då överstigit det belopp som han haft rätt att förbehålla sig vid utmätningen av de aktuella medlen.
 • KFMFS 2017:2: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön under år 20181
 • KFMFS 2012:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2013 1
 • KFMFS 2014:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20151
 • KFMFS 2013:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2014 1
 • KFMFS 2015:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20161
 • KFMFS 2016:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20171
 • KFMFS 2018:1: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20191

[K7]5 §  Underrättelser enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken samt beslut om utmätning av lön och beslut om ändring av ett sådant beslut skall meddelas enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:932).

[K7]6 §  I beslut om utmätning av lön skall anges vad som föreskrivs i 7 kap. 8 § utsökningsbalken. I beslutet skall föreskrivas i vilken utsträckning skatteavdrag skall göras innan utmätningsbeloppet innehålls.

[S2]I beslutet skall gäldenären erinras om att han inte utan kronofogdemyndighetens medgivande får till skada för sökanden förfoga över sin rätt genom överlåtelse eller på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (1996:42).

[K7]7 §  Har utmätning av lön beslutats för en fordran och skall sådan utmätning äga rum även för en annan fordran, skall kronofogdemyndigheten förordna att belopp som därefter förfaller till betalning och skall innehållas skall fördelas enligt vad som följer av 7 kap.14 och 16 §§utsökningsbalken. Förordning (1996:42).

[K7]8 §  Om de omständigheter som har gjort kronofogdemyndigheten behörig ändras sedan frågan om utmätning av lön har tagits upp, skall målet överlämnas till den kronofogdemyndighet som i fortsättningen är behörig. Denna skall genast underrätta arbetsgivaren om överlämnandet och meddela hur innehållna belopp därefter skall redovisas.

[S2]Den kronofogdemyndighet hos vilken ansökningen har tagits upp får dock fortsätta handläggningen av målet, om utmätningen kan beräknas bli avslutad inom kort.

9 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

[K7]10 §  I fråga om utmätning av lön lämnas underrättelser enligt vad som anges i den tabell som är fogad som bilaga till förordningen.

Arbetsgivarens redovisning

[K7]11 §  Arbetsgivaren skall redovisa innehållna medel till kronofogdemyndigheten en gång i månaden enligt vad kronofogdemyndigheten närmare föreskriver. Om särskilda skäl föreligger, får kronofogdemyndigheten bestämma ett annat tidsmellanrum för arbetsgivarens redovisning.

[K7]12 §  Beslutas utmätning endast beträffande en viss lönepost, bör kronofogdemyndigheten ålägga arbetsgivaren att redovisa så snart löneposten har innehållits.

[K7]13 §  På begäran av kronofogdemyndigheten skall arbetsgivaren lämna uppgift om den tid som redovisade medel avser och när de har förfallit till betalning. Förordning (1996:42).

[K7]14 §  Har arbetsgivaren inte innehållit belopp i enlighet med beslut om utmätning av lön, skall han anmäla orsaken för kronofogdemyndigheten senast den redovisningsdag som infaller närmast därefter.

[S2]Upphör gäldenärens anställning eller avlider gäldenären, skall arbetsgivaren snarast anmäla detta för kronofogdemyndigheten.

[K7]15 §  Arbetsgivaren skall vid varje lönetillfälle lämna gäldenären skriftlig uppgift om det belopp som har innehållits av lönen.

Särskilda föreskrifter beträffande sjukpenning m.m.

[K7]16 §  Om särskilda skäl föreligger, får utmätning av sjukpenning beslutas, även om sådan ersättning inte utgår till gäldenären vid tiden för beslutet om utmätning.

[K7]17 §  Har beslut meddelats om utmätning av sjukpenning från Försäkringskassan, skall Försäkringskassan genast underrätta kronofogdemyndigheten, om det i stället för sjukpenning skall betalas ut annan ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Förordning (2004:924).

[K7]18 §  Bestämmelsen i 14 § första stycket gäller inte vid utmätning av sjukpenning.

[K7]19 §  Beslut om utmätning av sjukpenning får hävas, om gäldenären inte längre uppbär sjukpenning och det är lämpligt med hänsyn till den tid som har förflutit sedan han senast uppbar sjukpenning och till förhållandena i övrigt.

[K7]20 §  Vad som sägs i 16-19 §§ om sjukpenning gäller även i fråga om annan dagersättning som avses i 7 kap. 1 § första stycket 5 utsökningsbalken. Förordning (1996:42).

Särskilda föreskrifter om utmätning för underhållsbidrag

[K7]21 §  Om underhållsbidrag skall betalas med längre tidsmellanrum än en månad, skall bidraget vid tillämpning av 7 kap. 16 § första stycket utsökningsbalken omräknas till månadsbidrag. Förordning (1996:42).

[K7]22 §  När Försäkringskassan med tillämpning av 31 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd har sökt utmätning för underhållsbidrag, skall influtna medel betalas ut till Försäkringskassan. Kronofogdemyndigheten skall därvid enligt vad Skatteverket bestämmer efter samråd med Försäkringskassan lämna de uppgifter som behövs för handläggningen hos Försäkringskassan. Förordning (2004:924).

8 kap. Gemensamma bestämmelser om exekutiv försäljning

[K8]1 §  Kronofogdemyndigheten skall underrätta sökanden och gäldenären om beslut i fråga om anstånd med försäljning.

[K8]2 §  En auktion skall anordnas på sådan tid och plats att tillfredsställande resultat kan väntas. Auktionen får hållas i annan region, om det kan antas att ett bättre resultat härigenom uppnås. Förordning (1996:1442).

[K8]3 §  Vid utrop av egendom på auktion bestäms inropssumman genom muntliga bud och överbud till dess budgivningen upphör.

[K8]4 §  När begäran om försäljning enligt 4 kap. 27 § tredje stycket utsökningsbalken har kommit in till kronofogdemyndigheten, skall gäldenären genast underrättas. Förordning (1994:447).

9 kap. Försäljning av lös egendom i allmänhet m.m.

Allmänna bestämmelser

[K9]1 §  Detta kapitel gäller lös egendom med undantag av sådan egendom som avses i 10 och 11 kap.utsökningsbalken.

[K9]2 §  Om inte hinder möter eller kronofogdemyndigheten ger anstånd enligt 8 kap. 3 § utsökningsbalken, skall försäljning äga rum inom två månader från utmätningen, såvida inte särskilda skäl föreligger.

[S2]Anstånd får inte utan synnerliga skäl medges utöver sex månader från utmätningen.

[K9]3 §  Kronofogdemyndigheten får uppdra åt auktionsföretag att sälja egendom på auktion. Sådant uppdrag får även ges till advokater, fastighetsmäklare eller andra lämpliga personer.

[S2]Aktier, obligationer eller andra värdepapper får säljas genom värdepappersinstitut. Förordning (1995:1467).

[K9]4 §  Den som enligt 3 § får i uppdrag att sälja utmätt egendom skall åläggas att följa föreskrifterna i 8 och 9 kap.utsökningsbalken och i denna förordning. Kronofogdemyndigheten kan meddela föreskrifter om den lägsta köpeskilling som får godtas och om försäljningen i övrigt. Myndigheten skall föreskriva viss tid för redovisning av influtna medel. Förordning (1995:1467).

[K9]5 §  Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, skall kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen. Förordning (2003:553).

[K9]6 §  Före försäljningen av egendom som har utmätts med förbehåll enligt 5 kap. 4 § utsökningsbalken skall kronofogdemyndigheten bestämma den lägsta köpeskilling till vilken försäljning får ske.

[K9]7 §  I protokoll vid en exekutiv försäljning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som skall säljas,
 2. försäljningssättet,
 3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,
 4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid infordrande av anbud och avgivna anbud,
 5. det inrop eller anbud som antas och, om något inrop eller det högsta anbudet inte godtas, skälen därtill,
 6. anstånd som lämnas med betalningen och villkoren för anståndet i den mån de inte redan har angetts,
 7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

[S2]När egendom säljs under hand, skall köparens namn och postadress antecknas i protokollet. Sådan anteckning skall också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att överklagas.

Auktion

[K9]8 §  Om det i samband med en auktion finns anledning att räkna med att det finns okända borgenärer som har rätt till betalning ur egendomen, skall vid kungörelsen om auktionen sådana borgenärer uppmanas att senast vid auktionen anmäla sina fordringar hos kronofogdemyndigheten.

[S2]I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

[K9]9 §  Kungörelsen om en auktion skall föras in i en eller flera ortstidningar enligt vad kronofogdemyndigheten bestämmer. Införandet skall ske minst en vecka före auktionsdagen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Auktionen bör även kungöras i en eller flera riks- eller facktidningar eller i annan form, om det är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

[S3]Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i fartyg, luftfartyg som inte är registrerat eller gods i luftfartyg, skall kungörelsen minst två veckor före auktionsdagen även införas i Post- och Inrikes Tidningar, såvida det inte är uppenbart att egendomen inte häftar för sjöpanträtt eller luftpanträtt.

[K9]10 §  Underrättelser till sakägarna enligt 9 kap. 2 § andra stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om tid och plats för auktionen och för sammanträdet för fördelning av köpeskillingen, om ett sådant sammanträde har satts ut. I underrättelser till borgenärer som avses i 8 kap.10 och 12-15 §§utsökningsbalken skall anges vad de har att iaktta om de vill ha betalning ur egendomen.

[S2]Underrättelserna skall sändas minst två veckor före auktionen. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas.

[K9]11 §  Har auktionen inte blivit utlyst så som anges i 9 kap. 2 § utsökningsbalken och 8-10 §§ i detta kapitel, skall den inställas och ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

[S2]Inställs auktionen sedan den har kungjorts, skall meddelande om inställandet kungöras, om det behövs. Kungörandet skall ske i den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

[S3]Meddelande om att auktionen har inställts skall sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

[K9]12 §  När försäljning skall ske av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, skall kronofogdemyndigheten innan utrop sker redogöra för de fordringar som är förenade med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i skeppet, skeppsbygget, luftfartyget eller reservdelarna och upplysa att försäljningen inte rubbar sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av villkorlig rätt till egendomen eller till andel däri.

[K9]12 a §  Sedan försäljningen av en bostadsrätt har vunnit laga kraft och köpeskillingen betalats, skall kronofogdemyndigheten utfärda en köpehandling. Förordning (1995:1467).

Försäljning under hand

[K9]13 §  Om sakägarna enligt 9 kap. 8 § utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig i frågan om egendom bör säljas under hand, skall de anmodas att yttra sig även om sättet för infordrande av anbud, den lägsta köpeskillingen och andra villkor för försäljningen.

[K9]14 §  Infordrande av anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken skall ske genom kungörelse, som införs i en eller flera ortstidningar eller riks- eller facktidningar enligt vad kronofogdemyndigheten bestämmer, eller på annat lämpligt sätt. Förfarandet bör inte vara mera omfattande än vad som påkallas med hänsyn till egendomens beskaffenhet och övriga omständigheter.

[K9]15 §  En kungörelse, varigenom anbud infordras, skall innehålla upplysningar som kan antas vara av betydelse för den som vill avge anbud. I kungörelsen bör särskilt anges

 1. den egendom som skall säljas,
 2. tid och plats för visning av egendomen,
 3. anbudstidens utgång,
 4. den tidpunkt till vilken en anbudsgivare är bunden av sitt anbud,
 5. om anbud skall avlämnas i ett förseglat kuvert,
 6. om anstånd kan lämnas med betalningen,
 7. i det fall som avses i 6 § den lägsta köpeskillingen,
 8. att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

[K9]16 §  Anbud skall avges skriftligen, om inte kronofogdemyndigheten bestämmer annat.

[K9]17 §  Anbuden skall prövas snarast efter anbudstidens utgång. Den vars anbud har antagits skall snarast möjligt och inom den tid han är bunden av anbudet underrättas om resultatet av prövningen. Sådan underrättelse skall lämnas även till gäldenären, sökanden och övriga sakägare och, om särskilda skäl föranleder det, till dem vars anbud inte har antagits.

[S2]I underrättelserna till sakägarna skall dagen för försäljningen anges. Upplysning skall också lämnas om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta.

[K9]18 §  Över försäljning under hand skall upprättas en skriftlig handling, om anstånd lämnas med betalningen eller något annat särskilt skäl föranleder det. Handlingen skall innehålla uppgift om

 1. köparens namn och postadress,
 2. den egendom som försäljningen avser,
 3. tid och plats för egendomens avlämnande,
 4. köpeskillingen och, om anstånd lämnas med betalningen, handpenningen och den tid inom vilken full betalning skall ske,
 5. andra villkor för försäljningen.

[S2]I handlingen skall också anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

[S3]I fråga om försäljning under hand av bostadsrätter tillämpas vad som sägs i 12 a §. Förordning (1995:1467).

Anstånd med betalning av köpeskillingen

[K9]19 §  Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas endast om köpeskillingen överstiger 2 000 kronor.

[S2]Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om särskilda skäl föreligger.

[K9]20 §  När anstånd lämnas med betalningen, skall handpenningen bestämmas till 25 procent av köpeskillingen eller det högre belopp som kronofogdemyndigheten finner lämpligt.

Indrivning av utmätt fordran

[K9]21 §  Om en utmätt fordran drivs in hos sekundogäldenären enligt 9 kap. 11 § utsökningsbalken, skall kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på ett fordringsbevis som har tagits i förvar, göra anteckning om betalningen på fordringsbeviset. Har enligt 9 kap. 12 § utsökningsbalken avtal träffats om nedsättning av fordringens belopp, skall anteckning därom också göras på fordringsbeviset.

[S2]Kronofogdemyndigheten skall lämna sekundogäldenären kvitto på belopp som denne betalar.

Åtgärd beträffande vissa inteckningshandlingar

[K9]22 §  När kronofogdemyndigheten enligt 9 kap. 16 § utsökningsbalken pantförskriver ett skuldebrev som är intecknat i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg, skall myndigheten, om inteckningshandlingen är obelånad, anteckna på handlingen att personligt betalningsansvar som enligt handlingen åvilar utmätningsgäldenären har upphört. Detsamma gäller vid sådan pantförskrivning som avses i 23 § lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken.

10 kap. Försäljning av registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge

Inledande bestämmelser

[K10]1 §  Kronofogdemyndigheten skall anskaffa registerutdrag beträffande ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge som skall säljas.

[K10]2 §  Innan tid och plats för auktionen bestäms, skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

Kungörelse om auktion m.m.

[K10]3 §  Utöver vad som föreskrivs i 10 kap. 6 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande egendomen som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om skeppets eller skeppsbyggets beskaffenhet och utrustning, det värde som har åsatts vid värderingen, den plats där beskrivningen hålls tillgänglig och var egendomen finns.

[S2]I kungörelsen skall anges att egendomen säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

[K10]4 §  Kungörelsen om en auktion skall föras in i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer. Införandet skall ske minst tre veckor före auktionsdagen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Kungörelsen skall också anslås i kronofogdemyndighetens lokaler.

[S3]Omedelbart före auktionen kan en kortfattad erinran om denna med hänvisning till kungörelsen föras in i den eller de tidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer. Förordning (1993:1243).

[K10]5 §  Underrättelser till sakägarna enligt 10 kap. 7 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 1. tid och plats för auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,
 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 10 kap. 5 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,
 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i egendomen.

[S2]Är egendomen utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

[S3]Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall särskilt meddelande härom tillställas sakägarna.

[K10]6 §  När försäljningen avser ett skepp eller skeppsbygge som är infört i utländskt register, skall kronofogdemyndigheten minst 30 dagar före auktionen sända underrättelse om försäljningen till registermyndigheten. Underrättelsen skall innehålla sådana uppgifter som anges i 5 §.

[K10]7 §  Inställs en auktion sedan den har kungjorts, skall meddelande om inställandet om möjligt kungöras. Kungörande skall ske i den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt. Meddelandet skall också anslås i kronofogdemyndighetens lokaler.

[S2]Meddelande om att auktionen har inställts skall sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är infört i utländskt register skall meddelande sändas även till registermyndigheten.

Auktion m.m.

[K10]8 §  Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid auktionen.

[K10]9 §  I anslutning till att redogörelse lämnas för innehållet i sakägarförteckningen skall anges vad som gäller om handpenning.

[K10]10 §  I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som auktionen avser,
 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,
 3. vilka sakägare som är närvarande,
 4. de fordringar som har anmälts före auktionen eller som anmäls vid denna,
 5. vad sakägarna anför om anmälda fordringar och de villkor som skall gälla för försäljningen,
 6. vad som i övrigt förekommer vid auktionen i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen,
 7. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 10 kap. 18 § utsökningsbalken och 9 § i detta kapitel,
 8. utrop som sker och det högsta bud som avges vid varje utrop,
 9. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,
 10. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,
 11. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

[K10]11 §  Sedan försäljning av egendomen har vunnit laga kraft och köparen har fullgjort sin betalningsskyldighet enligt 10 kap. 16 § fjärde stycket utsökningsbalken, skall kronofogdemyndigheten utfärda köpehandling.

11 kap. Försäljning av registrerat luftfartyg m.m.

[K11]1 §  Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas även beträffande försäljning av ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

 1. Bestämmelserna i 10 kap. 4 § första stycket andra meningen, 6 § och 7 § andra stycket andra meningen gäller inte i fråga om ett registrerat luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg.
 2. Om flera luftfartyg eller ett luftfartyg samt intecknat lager av reservdelar skall säljas samtidigt, skall vid auktionen särskilt behandlas hur utrop skall ske. Förordning (2005:144).

Beskrivning och värdering m.m.

[K12]1 §  Kronofogdemyndigheten skall anskaffa gravationsbevis, äganderättsbevis och taxeringsbevis beträffande fast egendom som skall säljas. Om motsvarande uppgifter framgår av fastighetsbevis behövs endast sådant. Förordning (1994:447).

[K12]2 §  Beskrivning och värdering enligt 12 kap. 3 § utsökningsbalken skall ske under en förrättning, om inte särskilda skäl föranleder att värderingen sker vid en särskild förrättning efter beskrivningen.

[K12]3 §  Fastighetsägaren skall underrättas om förrättning för beskrivning och värdering. I underrättelsen om beskrivning skall ägaren anmodas att, i den mån han innehar handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken, hålla dem tillgängliga vid förrättningen.

[K12]4 §  Kronofogdemyndigheten skall omhänderta handlingar som avses i 12 kap. 4 § utsökningsbalken och inhämta upplysningar i de hänseenden som nämns där. Omhändertas en sådan handling, skall bevis om detta utfärdas. Sådana upplysningar får vid behov begäras även från annan än ägaren.

[K12]5 §  I protokollet vid en förrättning för beskrivning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. fastighetens beteckning, lagfaren ägare och de upplysningar som i övrigt erhålls om äganderätten till fastigheten,
 2. fastighetens areal och ägoslag och huvudsakliga beskaffenhet i övrigt,
 3. om ägaren driver näringsverksamhet på fastigheten,
 4. om fastigheten är helt eller delvis inrättad för industriell verksamhet,
 5. tillbehör till fastigheten i den mån föreskriften i 12 kap. 3 § första stycket andra meningen utsökningsbalken föranleder det,
 6. om det på fastigheten finns egendom av betydelse, som framstår som tillbehör men som till följd av förbehåll om återtaganderätt eller av någon annan anledning inte är tillbehör eller beträffande vilken det inte tillförlitligen har kunnat utredas om den hör till fastigheten eller inte,
 7. när värdering sker samtidigt med beskrivningen, de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig.

[S2]I protokollet antecknas också de upplysningar som har inhämtats enligt 4 §. Har från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet eller någon annan myndighet inhämtats att ägarens rätt att förfoga över fastigheten är inskränkt, skall även detta anges. Handlingar som överlämnas eller företes förtecknas i protokollet.

[S3]Sker värderingen utan samband med beskrivningen, skall i protokollet vid värderingen tas upp de värden som åsätts fastigheten och tillbehör, om sådana värderas för sig. Förordning (1991:1610).

[K12]6 §  Kronofogdemyndigheten skall vid behov komplettera den utredning om fastigheten och rättigheter till denna som har skett i samband med beskrivningen eller i övrigt är tillgänglig i målet. Myndigheten skall ombesörja en ny värdering, om sådan behövs.

[K12]7 §  Om ägaren på fastigheten har egendom som kan omfattas av företagsinteckning, skall kronofogdemyndigheten anskaffa gravationsbevis om detta och underrätta kända innehavare av företagsinteckning om målet. Förordning (2003:553).

Förvaltning av en utmätt fastighet

[K12]8 §  Förbud att upplåta rättighet som meddelas enligt 12 kap. 6 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken skall delges ägaren.

[S2]Innan en fråga om undantag enligt 12 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken avgörs skall sökanden få tillfälle att yttra sig.

[K12]9 §  Om ägaren inte är närvarande när kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 7 § utsökningsbalken tar vård om tillbehör, skall myndigheten genast underrätta honom om åtgärden.

[K12]10 §  Avkastning som kronofogdemyndigheten eller en syssloman uppbär enligt 12 kap.8 eller 9 §utsökningsbalken får användas till betalning av nödvändiga utgifter för fastighetens vård och underhåll.

Försäljning av fastighetstillbehör

[K12]11 §  I kallelser till sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall anges den fordran för vilken utmätning har skett och de frågor som avses bli behandlade vid sammanträdet.

[K12]12 §  Vid sammanträde enligt 12 kap. 14 § utsökningsbalken skall sakägarna lämnas tillfälle att yttra sig angående sättet att genomföra särskild försäljning av tillbehör, den köpeskilling som bör kunna uppnås och den tid inom vilken försäljning bör ske. Kronofogdemyndigheten bör söka utreda hur stort belopp de närvarande borgenärerna avser att bevaka och i vad mån de som innehar fordran med panträtt i fastigheten avser att avstå från betalning ur medel som kan komma att inflyta genom särskild försäljning av tillbehör. Om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avser att avstå från betalning, bör han erinras om förutsättningarna för detta enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

Kungörelse om auktion m.m.

[K12]13 §  Innan tid och plats för en auktion bestäms skall sökanden och ägaren få tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan alltför stort dröjsmål.

[K12]14 §  Kan visning av fastigheten inte ombesörjas av ägaren, skall visningen ombesörjas av kronofogdemyndigheten eller någon person som myndigheten utser.

[S2]Tid för visningen bestäms efter samråd med ägaren och sådana innehavare av nyttjanderätt som kan beröras av visningen.

[K12]15 §  Utöver vad som föreskrivs i 12 kap. 20 § utsökningsbalken skall kungörelsen om en auktion innehålla upplysningar rörande fastigheten som kan antas vara av betydelse, såsom upplysningar om fastighetens belägenhet, areal, bebyggelse och taxeringsvärde, det värde som har åsatts vid värderingen samt den plats där beskrivningen hålls tillgänglig. Besväras fastigheten av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, skall kungörelsen även innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

[S2]I kungörelsen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid auktionstillfället.

[K12]16 §  Kungörelsen om en auktion skall föras in i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer. Införandet skall ske minst tre veckor före auktionsdagen, om inte särskilda skäl föranleder annat.

[S2]Kungörelsen skall också anslås i kronofogdemyndighetens lokaler.

[S3]Omedelbart före auktionen kan en kortfattad erinran om denna med hänvisning till kungörelsen föras in i den eller de tidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer. Förordning (1993:1243).

[K12]17 §  Underrättelser till sakägarna enligt 12 kap. 21 § utsökningsbalken skall innehålla uppgift om

 1. tid och plats för bevakningssammanträdet, auktionen och sammanträdet för fördelning av köpeskillingen,
 2. den som har begärt försäljning eller anslutit sig enligt 12 kap. 13 § utsökningsbalken eller om sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken,
 3. den fordran för vilken försäljningen skall äga rum och med fordringen förenad förmånsrätt i fastigheten.

[S2]I underrättelsen till fastighetsägaren bör erinras om skyldigheten att låta fastigheten visas.

[S3]Är fastigheten utmätt för flera fordringar, skall samtliga anges.

[K12]18 §  Underrättelser som avses i 17 § bör sändas minst tre veckor före bevakningssammanträdet. Sakägare som blir kända först därefter skall genast underrättas.

[S2]Har en borgenär utövat anslutningsrätt sedan underrättelserna har lämnats eller har sökanden därefter framställt sådan begäran som avses i 8 kap. 2 § utsökningsbalken, skall detta meddelas sakägarna särskilt.

[K12]19 §  Inställs en auktion sedan den har kungjorts, skall meddelande om inställandet om möjligt kungöras. Kungörande skall ske i den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt. Meddelandet skall också anslås i kronofogdemyndighetens lokaler.

[S2]Meddelande om att auktionen har inställts skall sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

Bevakningssammanträde m.m.

[K12]20 §  Kronofogdemyndigheten bör hålla ett utkast till sakägarförteckning tillgängligt vid bevakningssammanträdet.

[K12]21 §  Skall flera gemensamt intecknade fastigheter säljas samtidigt, skall vid bevakningssammanträdet särskilt behandlas hur utrop på auktionen skall äga rum.

[K12]22 §  När en fastighetsägare enligt 12 kap. 49 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken bereds tillfälle att yttra sig över ett yrkande om indragning av gemensamt intecknad fastighet, skall yrkandet delges med föreläggande för honom att yttra sig inom viss tid.

[S2]Beslut i en fråga som avses i första stycket skall delges den som har yrkat indragning och fastighetens ägare, om beslutet har gått dem emot.

[K12]23 §  I protokollet vid bevakningssammanträdet skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som skall säljas,
 2. den fordran för vilken försäljning skall ske,
 3. vilka sakägare som är närvarande,
 4. fordringar eller rättigheter som har anmälts före sammanträdet eller som anmäls vid detta,
 5. vad sakägarna anför om anmälda anspråk och de villkor som skall gälla för försäljningen,
 6. vad som i övrigt förekommer vid sammanträdet i den mån det kan antas vara av betydelse för upprättande av sakägarförteckningen och för försäljningen.

[S2]Har tillbehör sålts för sig, skall i protokollet antecknas vad sakägarna anför vid behandlingen av frågan hur köpeskillingen skall användas. Har den som innehar en fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning avstått från betalning, skall det särskilt anges om någon har lämnat sitt samtycke till avståendet enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken.

[K12]24 §  Sakägarförteckningen upprättas enligt formulär som fastställs av Skatteverket. Förordning (2003:932).

Auktion m.m.

[K12]25 §  I anslutning till att redogörelse för innehållet i sakägarförteckningen och andra uppgifter lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken skall ordningen vid utrop på auktionen och vad som gäller om handpenning anges.

[S2]Avser auktionen hyreshusenhet eller jordbruksfastighet skall vidare erinras om reglerna i 6 och 7 §§ lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. respektive 13-16 §§jordförvärvslagen (1979:230). Förordning (2005:416).

[K12]26 §  I protokollet vid auktionen skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den egendom som auktionen avser,
 2. den redogörelse och de uppgifter i övrigt som lämnas enligt 12 kap. 38 § utsökningsbalken och 25 § i detta kapitel,
 3. utrop som sker och högsta bud som avges vid varje utrop,
 4. beslut som fattas med anledning av inrop och, om något inrop inte godtas, skälen därtill,
 5. den handpenning som skall lämnas med anledning av ett inrop och hur handpenningen erläggs,
 6. vad den som vill överklaga auktionen har att iaktta.

[S2]Lämnas före utropet andra upplysningar om fastigheten än sådana som avses i första stycket 2 och är upplysningarna av betydelse för bedömandet av försäljningens omfattning, skall även de antecknas i protokollet. Ett förordnande enligt 12 kap. 36 § andra stycket utsökningsbalken skall anmärkas i protokollet.

[K12]27 §  Om kronofogdemyndigheten enligt 12 kap. 36 § första stycket utsökningsbalken medger att köparen före tillträdesdagen får ta vård om fastigheten eller någon del av den, skall förre ägaren underrättas om detta.

Försäljning under hand

[K12]28 §  Om det finns anledning till det, skall kronofogdemyndigheten ge även andra sakägare än ägaren och sökanden tillfälle att yttra sig innan en fastighet bjuds ut till försäljning under hand. Förordning (1994:447).

[K12]29 §  Kronofogdemyndigheten skall ge en registrerad fastighetsmäklare eller någon annan lämplig person i uppdrag att bjuda ut fastigheten till försäljning under hand. Framstår det med hänsyn till fastighetens beskaffenhet eller i övrigt som ändamålsenligt, kan kronofogdemyndigheten själv fordra in anbud. Förordning (1994:447).

[K12]30 §  I samband med att ett uppdrag enligt 29 § lämnas, skall kronofogde-myndigheten träffa avtal om ersättningen med den som får uppdraget. Denne skall därvid åläggas att följa de föreskrifter om köpevillkoren som kronofogdemyndigheten meddelar i ett förslag till köpehandling eller på något annat sätt.

[K12]31 §  Sådan köpehandling som avses i 12 kap. 60 § andra stycket utsökningsbalken skall först skrivas under av köparen och sedan av kronofogdemyndigheten. I handlingen skall anges att fastigheten säljs i det skick som den befinner sig i vid försäljningstillfället.

[S2]När köpehandlingen har skrivits under av kronofogdemyndigheten och köparen, skall myndigheten genast underrätta sakägarna om försäljningen. En sådan underrättelse skall innehålla uppgift om vad den som vill överklaga försäljningen har att iaktta. Förordning (1994:447).

[K12]32 §  Underrättelse enligt 12 kap. 60 § tredje stycket utsökningsbalken skall innehålla uppgift om köpeskillingens storlek. Förordning (1994:447).

13 kap. Redovisning och fördelning i mål om utmätning

Allmänna bestämmelser om redovisning

[K13]1 §  Medel som har influtit i mål om utmätning skall utan dröjsmål göras räntebärande. Detta behöver dock inte ske, om det kan antas att utbetalning kommer att äga rum inom två veckor från det att medlen har influtit.

 • RH 2010:65:Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft. Närmare om tolkningen av begreppet fördelningsdag i 13 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken när endast en borgenär finns.
 • NJA 1990 s. 137:Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från USA-dollar till svenska kronor utan att parterna i kvarstadsmålet tillstyrkt sådan växling har ansetts utgöra sådant fel för vilket staten har att bära skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och detta även då den uppkomna skadan utgjorts av värdeminskning på grund av en efter växlingen inträffad devalvering. Fråga jämväl om skyldighet för kronofogdemyndighet att göra kvarstadsbelagda medel räntebärande.

[K13]2 §  Kronofogdemyndigheten skall lämna ett särskilt kvitto (indrivningskvitto) i fråga om influtna medel. Detta gäller dock inte medel som har satts in på myndighetens postgirokonto eller har betalats via bankgiro eller kontokortsterminal ansluten till myndighetens företagskonto.

[S2]Av 9 kap. 21 § andra stycket framgår att kvitto skall lämnas när en sekundogäldenär vid indrivning av utmätt fordran betalar sin skuld till kronofogdemyndigheten. Förordning (1999:715).

 • RH 2010:65:Fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyndighets verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft. Närmare om tolkningen av begreppet fördelningsdag i 13 kap. 6 § tredje stycket utsökningsbalken när endast en borgenär finns.

[K13]3 §  Influtna medel som inte gäller egendom som avses i 13-20 §§ skall redovisas inom två veckor från det att medlen har influtit, om inte hinder möter eller särskilda skäl föreligger. I sådana fall som avses i 13 kap. 1 § andra meningen utsökningsbalken bör redovisningen inte utan särskilda skäl anstå längre tid än tre månader från det att beloppet har influtit.

4 § Har upphävts genom förordning (1996:42).

[K13]5 §  I fråga om redovisning till sökanden i allmänna mål gäller särskilda bestämmelser.

Fördelning

[K13]6 §  När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken skall, om det finns anledning med hänsyn till okända borgenärer som har rätt till betalning ur medlen, sådana borgenärer i kungörelsen uppmanas att anmäla sina fordringar hos kronofogdemyndigheten senast vid sammanträdet.

[S2]Kungörelsen skall föras in i den eller de ortstidningar som kronofogdemyndigheten bestämmer. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna får dock kungörandet ske på något annat sätt. Om särskilda skäl föreligger, skall kungörelsen föras in i Post- och Inrikes Tidningar. Kungörandet skall ske minst två veckor före sammanträdet.

[K13]7 §  I kallelser enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken till borgenärer, som har rätt till betalning ur medlen om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningssammanträdet, skall lämnas upplysning härom.

[S2]Underrättelser enligt nämnda bestämmelse skall sändas minst två veckor före sammanträdet. En sakägare som blir känd först därefter skall genast underrättas. Underrättelse behöver inte sändas till sakägare som var närvarande när beslut om sammanträdet meddelades.

[K13]8 §  Om det möter hinder att verkställa fördelning på utsatt sammanträde, skall kronofogdemyndigheten om möjligt underrätta sökanden, gäldenären och andra kända sakägare.

[K13]9 §  I protokollet vid ett fördelningssammanträde skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. vad som föranleder att sammanträdet hålls,
 2. hur sammanträdet har utlysts,
 3. vilka sakägare som är närvarande,
 4. de medel som skall fördelas,
 5. en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 6. sakägarnas yrkanden i övrigt,
 7. hur fördelningen sker (fördelningslängd),
 8. vad den som vill överklaga fördelningen har att iaktta.

[K13]10 §  När medel skall fördelas utan sammanträde, skall underrättelse om detta lämnas till sådana borgenärer, vars rätt till betalning ur medlen beror av om de anmäler sina fordringar senast vid fördelningen.

[K13]11 §  När beslut om fördelning meddelas utan sammanträde, skall kronofogdemyndigheten underrätta sakägarna om beslutet, om det inte är uppenbart onödigt.

[K13]12 §  Om egendom, i vilken företagsinteckning gäller, har sålts och betalning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, skall kronofogdemyndigheten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, beslutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en utmätt fordran, i vilken företagsinteckning gäller, har drivits in av kronofogdemyndigheten. Förordning (2003:553).

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat skepp m.m.

[K13]13 §  Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, skall kronofogdemyndigheten i förekommande fall erinra köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 10 kap. 23 § första stycket utsökningsbalken.

[K13]14 §  I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 1. om fördelning sker sedan egendomen har sålts, de ändringar i och tilllägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,
 2. om fördelning sker utan att egendomen har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 3. i vad mån inteckningar till följd av egendomens försäljning eller fördelningen blir utan verkan.

[K13]15 §  När försäljningen av ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall kronofogdemyndigheten genast sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

[S2]Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en avskrift av protokollet vid fördelningssammanträdet till sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en avskrift av denna fogas till avskriften av protokollet.

Särskilda bestämmelser beträffande registrerat luftfartyg m.m.

[K13]16 §  Bestämmelserna i 13-15 §§ tillämpas även beträffande registrerade luftfartyg eller intecknade reservdelar till luftfartyg med följande avvikelser.

 1. Vad som i 15 § första stycket sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet skall i stället gälla inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen.
 2. Vad som i 15 § andra stycket sägs om pantbrevs belopp skall i stället avse kapitalbeloppet av intecknad fordran. Vad där sägs om sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet skall i stället gälla inskrivningsmyndigheten. Förordning (2004:1109).

Särskilda bestämmelser beträffande fast egendom

[K13]17 §  När ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet kungörs utan samband med kungörande av auktion, skall kungörelsen, om fastigheten besväras av inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med annan registerbeteckning, innehålla uppgift om varje tidigare registerbeteckning på den eller de fastigheter i vilka inteckningen har gällt. Uppgift skall dock inte lämnas om beteckningen på fastigheter från vilka inteckningen har avlyfts eller på avstyckningar.

[K13]18 §  Inställs sammanträdet för fördelning av köpeskillingen för en fastighet, skall kronofogdemyndigheten i förekommande fall upplysa köparen om vad som gäller beträffande hans betalningsskyldighet enligt 12 kap. 48 § första stycket eller 60 § femte stycketutsökningsbalken. Förordning (1994:447).

[K13]19 §  I protokollet vid ett fördelningssammanträde i mål om utmätning av fastighet skall, utöver vad som följer av 9 §, anges

 1. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts på auktion, de ändringar i och tillägg till sakägarförteckningen som yrkas av sakägarna,
 2. om fördelning sker sedan fastigheten har sålts under hand, vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 3. om fördelning sker utan att fastigheten har sålts och sakägarförteckning inte läggs till grund för fördelningen, en förteckning över fordringar och kostnader, för vilka anspråk på betalning har anmälts eller utdelning skall beräknas utan anmälan, samt vad sakägarna anför av betydelse för fördelningen,
 4. om den som innehar fordran med panträtt på grund av gemensam inteckning har avstått från betalning, samtycken till avståendet som har lämnats enligt 12 kap. 16 § första stycket tredje meningen utsökningsbalken eller 6 kap. 13 § andra stycket jordabalken,
 5. i vad mån inteckningar till följd av fastighetens försäljning eller fördelningen blir utan verkan och beslut om fortsatt inteckningsansvar enligt 12 kap. 56 § utsökningsbalken,
 6. om försäljning av fastigheten har skett utan förbehåll för någon rättighet som inte är skyddad utan särskilt förbehåll, uppgift härom.

[K13]20 §  När försäljningen av en fastighet har vunnit laga kraft och sammanträde för fördelning av köpeskillingen har hållits, skall kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av protokollet vid fördelningssammanträdet och av sakägarförteckningen. Om fastigheten har sålts under hand och om fördelningssammanträde inte har hållits, skall kronofogdemyndigheten genast till inskrivningsmyndigheten sända en kopia av sakägarförteckningen och av beslutet om fördelningen av influtna medel.

[S2]Har vid en fördelning i fall som avses i 13 kap. 12 § utsökningsbalken betalning utfallit på ett pantbrevs belopp, skall kronofogdemyndigheten så snart fördelningen har vunnit laga kraft sända en kopia av protokollet från fördelningssammanträdet till inskrivningsmyndigheten. Om en sakägarförteckning har funnits tillgänglig vid fördelningen, skall en kopia av denna fogas till kopian av protokollet.

[S3]När fördelningen har vunnit laga kraft skall kronofogdemyndigheten underrätta den tidigare ägaren om hur de fordringar som är förenade med panträtt på grund av inteckning i fastigheten har påverkats av försäljningen. Förordning (1994:447).

Anteckningar på handlingar och översändande av handlingar

[K13]21 §  När betalning har utfallit på en fordran skall kronofogdemyndigheten, om fordringen grundas på en handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, göra anteckning om betalningen på handlingen. Detsamma gäller, när ett annat skriftligt fordringsbevis företes. Handlingen skall lämnas till gäldenären, om fordringen har infriats helt, och i annat fall till borgenären.

[S2]Har en överenskommelse om avräkning på köpeskillingen för egendom som avses i 10 eller 11 kap.utsökningsbalken eller för fastighet träffats mellan köparen och en borgenär, skall kronofogdemyndigheten göra anteckning om överenskommelsen på sådan handling som avses i första stycket. I fråga om en fastighet skall också anges i vad mån avräkningen enligt 12 kap. 45 § tredje stycket utsökningsbalken har medfört ändring i fråga om betalningsskyldigheten.

[K13]22 §  Innan ett pantbrev eller en annan inteckningshandling lämnas ut skall kronofogdemyndigheten anteckna på handlingen i vad mån inteckningen är utan verkan till följd av den intecknade egendomens försäljning och fördelningen av medel.

[K13]23 §  Fordringsbevis, pantbrev eller annan värdehandling, som inte lämnas ut genast, skall sändas i rekommenderad försändelse till den som har rätt att få ut handlingen, om inte denne begär att handlingen skall tillhandahållas honom på något annat sätt. Försändelsen skall vid behov assureras.

14 kap. Har upphävts genom förordning (1996:42).

15 kap. Verkställighet av kvarstad

Allmänna bestämmelser

[K15]1 §  Beslut om kvarstad skall verkställas skyndsamt.

[K15]2 §  Verkställighet får ske på grund av ett meddelande genom ett telebefordringsföretag om innehållet i ett beslut om kvarstad. Förordning (1996:42).

Kvarstad för fordran

[K15]3 §  Beträffande verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap.3, 4 och 6-8 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 10-12, 16-18, 22, 23, 26 och 27 §§ och 12 kap.8-10 §§.

[S2]I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad skall gäldenären erinras om att han inte utan kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken. Förordning (1996:42).

 • NJA 1990 s. 137:Kronofogdemyndighets åtgärd att låta växla kvarstadsbelagda medel från USA-dollar till svenska kronor utan att parterna i kvarstadsmålet tillstyrkt sådan växling har ansetts utgöra sådant fel för vilket staten har att bära skadeståndsansvar enligt skadeståndslagen och detta även då den uppkomna skadan utgjorts av värdeminskning på grund av en efter växlingen inträffad devalvering. Fråga jämväl om skyldighet för kronofogdemyndighet att göra kvarstadsbelagda medel räntebärande.

[K15]4 §  Har ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige skall sjöfartsregistret underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

[S2]I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

[S3]Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

[S4]Underrättelser enligt denna paragraf skall göras genom telefon eller på annat sätt genom telebefordringsföretag. Underrättelsen skall följas av skriftlig bekräftelse. Förordning (1996:42).

[K15]5 §  Har ett luftfartyg som är infört i luftfartygsregistret eller intecknade reservdelar till ett sådant luftfartyg, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel däri belagts med kvarstad, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen. I underrättelsen anges luftfartygets nationalitets- och registreringsbeteckning. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

[S2]Har kvarstad på egendom som avses i första stycket upphävts, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten och Luftfartsstyrelsen. Förordning (2004:1109).

[K15]6 §  Har fast egendom belagts med kvarstad, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten. I underrättelsen anges den fordran för vilken kvarstad har verkställts.

[S2]Har kvarstad på fast egendom upphävts, skall kronofogdemyndigheten genast underrätta inskrivningsmyndigheten.

[K15]7 §  Har kvarstad på egendom som avses i 4-6 §§ efter överklagande upphävts av en domstol, skall skyldigheten att underrätta den eller de myndigheter som anges där fullgöras av domstolen. Förordning (1993:1243).

[K15]8 §  Innan kronofogdemyndigheten enligt 16 kap. 14 § tredje stycket utsökningsbalken säljer kvarstadsbelagd egendom, skall den part som inte har begärt försäljning beredas tillfälle att yttra sig.

Kvarstad till säkerhet för bättre rätt

[K15]9 §  I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap.3 och 8 §§, 9 § första stycket, 11, 12, 18, 22 och 26 §§ och 12 kap.8-10 §§.

[S2]Vad som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Inledande bestämmelse

[K16]1 §  Detta kapitel gäller sådan verkställighet som avses i 16 kap.utsökningsbalken. Kapitlet gäller dock inte verkställighet av kvarstad.

Avhysning

[K16]2 §  När ansökan har gjorts om avhysning från en bostad, skall kronofogdemyndigheten underrätta socialnämnden i den kommun där bostaden finns. Nämnden skall också underrättas om tiden för avhysningsförrättningen.

[S2]Om det föreligger särskild anledning, tillämpas första stycket även beträffande avhysning från annat än bostad.

 • RÅ 2005:94:Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning från en bostad har ansetts kunna lämnas ut till en socialnämnd för att användas i en utredning rörande två barns hemsituation.

[K16]3 §  Kronofogdemyndigheten skall genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avhysningen så att onödig skada undviks och avhysningen kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

[K16]4 §  Svaranden skall underrättas om tiden för avhysningsförrättningen. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig eller om särskilda skäl annars föreligger.

[K16]5 §  Underrättelser enligt 16 kap. 8 § första stycket utsökningsbalken skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

[K16]6 §  I protokoll vid avhysning skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den dag då svaranden bereddes tillfälle att yttra sig enligt 16 kap. 2 § utsökningsbalken,
 2. i vad mån tredje man berörs av avhysningen och om han har underrättats om avhysningen,
 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avhysningen.

[K16]7 §  Svaranden skall skriftligen underrättas om verkställd avhysning, om han inte var närvarande vid förrättningen. Om skäl föreligger, skall också tredje man som berörs av avhysningen underrättas.

[S2]Underrättelser enligt första stycket skall delges, om det är ändamålsenligt.

Verkställighet i andra fall

[K16]8 §  Underrättelser enligt 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall delges, om målets beskaffenhet kräver det.

[K16]9 §  Svaranden skall underrättas om tiden och platsen för förrättning för verkställighet, om det kan antas att målets handläggning därigenom främjas eller om det annars är lämpligt. Underrättelse behövs dock inte, om svaranden saknar känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han uppehåller sig.

[K16]10 §  Svaranden skall skriftligen underrättas när den sökta verkställigheten har ägt rum, om han inte var närvarande vid förrättningen. Underrättelsen skall delges, om frågans beskaffenhet kräver det.

Särskild föreskrift

[K16]11 §  I protokoll vid en förrättning för återtagande av en vara enligt konsumentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. skall, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

 1. den vara som förrättningen avser,
 2. om varan har värderats av kronofogdemyndigheten, det åsatta värdet,
 3. de belopp som säljaren får tillgodoräkna sig enligt 27 § konsumentkreditlagen eller 9 § lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. Förordning (1992:1011).

[K17]1 §  Kronofogdemyndighetens beslut överklagas hos den tingsrätt som anges i följande uppställning.

TingsrättBeslut som meddelats vid ett kontor beläget i
Stockholms tingsrätt Uppsala tingsrätt Eskilstuna tingsrätt Linköpings tingsrätt Jönköpings tingsrätt Växjö tingsrätt Kalmar tingsrätt Gotlands tingsrätt Blekinge tingsrätt Kristianstads tingsrättStockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län en kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Kristianstads län
Malmö tingsrätten kommun som vid utgången av år 1996 ingick i Malmöhus län
Halmstads tingsrätt Göteborgs tingsrättHallands län en kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Göteborgs och Bohus län
Vänersborgs tingsrätten kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Älvsborgs län
Skövde tingsrätten kommun som vid utgången av år 1997 ingick i Skaraborgs län
Värmlands tingsrätt Örebro tingsrätt Västmanlands tingsrätt Falu tingsrätt Gävle tingsrätt Ångermanlands tingsrätt Östersunds tingsrätt Umeå tingsrätt Luleå tingsrätt Förordning (2004:1297).Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län

[K17]2 §  Ett beslut av kronofogdemyndigheten om att avvisa ett överklagande skall delges klaganden. Förordning (1996:1442).

 • NJA 1985 s. 464:När kronofogdemyndigheten i besvärsmål sänder besvärshandlingarna till HovR:n och enligt 17 kap 2 § utsökningsförordningen bifogar eget yttrande, skickar myndigheten ofta samtidigt kopia av yttrandet till klaganden. För att HovR:n i sådana fall skall kunna avgöra målet till klagandens nackdel bör som regel krävas inte bara att HovR:n förvissat sig om att yttrandet har tillställts klaganden utan också att HovR:n berett denne tillfälle att yttra sig över vad kronofogdemyndigheten har anfört.
 • NJA 1987 s. 979:Kronofogdemyndigheten har i besvärsmål med hänvisning till ingivna handlingar avstått från att avge eget yttrande enligt 17 kap 2 § utsökningsförordningen. HovR:n har inte ansetts kunna avgöra målet till klagandens nackdel utan att denne del getts handlingarna i akten i den mån de inte saknat betydelse.

[K17]3 §  När kronofogdemyndigheten enligt 18 kap. 10 § utsökningsbalken sänder handlingarna i målet till tingsrätten, skall myndigheten bifoga ett eget yttrande, om det inte kan anses obehövligt. Förordning (1996:1442).

[K17]4 §  Om kronofogdemyndigheten, sedan ett beslut har överklagats, meddelar ytterligare beslut i målet innan överklagandet har prövats, skall myndigheten underrätta tingsrätten eller, om tingsrättens beslut har överklagats, högre rätt. Förordning (1996:1442).

[K17]5 §  När en domstol har meddelat ett slutligt beslut i ett överklagat utsökningsmål, skall en kopia av beslutet genast sändas till kronofogdemyndigheten. Förordning (1996:1442).

18 kap. Andra mål och ärenden än utsökningsmål

[K18]1 §  I fråga om handräckning enligt konsumentkreditlagen (1992:830) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap.2, 8, 10 och 11 §§, 3 kap.3-5 §§, 16 kap.8-11 §§ och 17 kap.

[S2]Underrättelser enligt 32 § konsumentkreditlagen och 12 § tredje stycket lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare m. fl. jämförda med 16 kap. 11 § utsökningsbalken skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket. En sådan underrättelse får lämnas muntligen, om det är lämpligare. Den skall då ha samma innehåll som om den hade lämnats enligt formulär. Förordning (2003:932).

[K18]2 §  Beslut om betalningssäkring skall verkställas skyndsamt.

[S2]Beträffande verkställighet av sådana beslut tillämpas 1 kap.3-5 §§, 2 kap.10 och 11 §§, 3 och 4 kap., 6 kap.1, 3, 4 och 6-8 §§, 9 § första stycket, 10-12, 16-18, 22-24, 26 och 27 §§, 12 kap.8-10 §§, 13 kap. 1 §, 15 kap. 3 § andra stycket och 4-8 §§ och 17 kap.Förordning (1989:1005).

[K18]3 §  Närmare föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som enligt 4 § lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall vara skyddad mot kvittning skall meddelas av Skatteverket. Förordning (2003:932).

 • KFMFS 2016:2: Kronofogdemyndighetens föreskrifter om skyddat belopp vid arbetsgivares kvittning1

[K18]4 §  Beslut enligt 5 § andra stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall meddelas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.

[S2]I sådant beslut skall anges vad den som vill överklaga beslutet skall iaktta.

[S3]Kronofogdemyndigheten skall underrätta utmätningssökanden om beslutet. Förordning (2003:932).

[K18]5 §  I framställningar enligt 7 § första stycket lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt skall arbetsgivaren lämna uppgift om arbetstagarens anställnings- och löneförhållanden.

[S2]Underrättelser och beslut enligt nämnda paragraf skall meddelas enligt formulär som fastställs av Skatteverket. I underrättelser skall arbetstagaren uppmanas att redogöra för sina inkomster och sin försörjningsbörda och för de omständigheter i övrigt som kan vara av betydelse i målet.

[S3]I beslut enligt nämnda paragraf skall anges att den som är missnöjd med beslutet kan begära ändring hos kronofogdemyndigheten. Arbetstagaren skall underrättas om beslutet. Förordning (2003:932).

[K18]6 §  I fråga om mål enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt tillämpas i övrigt 1 kap. 5 §, 2 kap.2, 3, 8 och 11 §§, 4 kap.4 och 5 §§ och 17 kap.

[K18]6 a §  Ett beslut om en intrångsundersökning enligt varumärkeslagen (1960:644), lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), firmalagen (1974:156), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter eller växtförädlarrättslagen (1997:306) skall verkställas skyndsamt.

[S2]En ansökan om verkställighet får göras genom telefax. Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap.2, 3, 8, 10 och 11 §§ samt 3 och 4 kap.

[S3]I protokollet skall utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och föremålen skall beskrivas så ingående som det krävs för att intrångsundersökningens syfte skall kunna uppfyllas. Om handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, skall detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs. Förordning (1998:1595).

[K18]7 §  Beträffande andra mål och ärenden hos kronofogdemyndigheten gäller i tillämpliga delar 1 kap.4 och 5 §§ och 2-4 och 17 kap. om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

[S2]I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om skriftlig form inte är föreskriven. En ansökningshandling skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller hans ombud.

19 kap. Särskilda bestämmelser

[K19]1 §  Finner kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning eller om verkställighet av kvarstad för fordran eller betalningssäkring att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i 11 kap.brottsbalken, bör myndigheten göra anmälan härom till polismyndigheten eller åklagarmyndigheten och ange grunden för misstanken. Detsamma gäller, om kronofogdemyndigheten finner att en sådan gäldenär eller svaranden i annat utsökningsmål kan misstänkas för brott som avses i 17 kap. 13 § brottsbalken eller annat brott som rör verkställigheten och inte är av mindre betydelse. Förordning (1987:932).

[K19]2 §  Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av utsökningsbalken och lagen (1981:775) om införande av utsökningsbalken såvitt avser förfarandet hos kronofogdemyndigheterna meddelas av Skatteverket. Förordning (2003:932).

Bilaga

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra meningen utsökningsförordningen D = Delgivning
Handling som kall lämnasMottagare av handlingen SökandenAnmärkning GäldenärenArbetsgivaren
______________________________________________________________________
1.Underrättelse enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalkenE
2. Beslut om utmätE ning av lönED
3. Underrättelse om ifrågas att uppdelning av ett engångsbelopp enligt 7 kap. 8 § tredje stycket utsökningsbalken samt beslut däromEE
4. Underrättelse om ifrågasatt ändring enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken av sättet för lönens utbetalandeEE
5. Beslut enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalkenED
6. Underrättelse om ifrågasatt ändring eller hävande av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalkenEifrågasatta ändringen går går gäldenären emot behöver denne underrättas.Endast om
7. Beslut om ändring eller hävande enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalkenEE hävs beslut, som är föremål för prövning i högre instans, skall denna underrättas. Om ett beslut innebär att utmätningsbeloppet sänks, räcker det med enkel underrättelse till arbetsgivaren.EÄndras eller
8. Underrättelse om ifrågasatt jämkning av under-hållsbidrag enligt 7 kap. 17 § utsökningsbalken och beslut däromEMed sökanden avses den bidragsberättigade vars underhåll kan bli nedsatt. Beslutas jämkning skall även gäldenären underrättas om beslutet.
9. Underrättelse om ifrågasatt föreläggande för arbetsgivaren enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalkenEED
10. Beslut enligt E 7 kap. 22 § utsökningsbalkenED
11. Underrättelse E om ifrågasatt medgivande för gäldenären enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken
12. Beslut enligt E 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalkenE
13. Beslut enligt EEESökanden i
7 kap. 7 § utsökningsförordningenvarje mål som berörs av beslutet
skall underrättas.
14. Underrättelse E att mål om utmätning av lön har över-E sen skall sändas till sökanden ochEUnderrättel-
lämnats till en annan kro-gäldenären av den kronofog-
nofogdemyndighet enligtdemyndighet som överläm-
7 kap. 8 § första stycketnar målet och till arbets-
utsökningsförordningengivaren av den myndighet
som tar emot målet. Underrättelsen till arbetsgivaren skall sändas genast med uppgift hur innehållna medel därefter skall redovisas.
15. Underrättelse att kronofogdemyndigheten fortsätter handläggningen av mål om utmätning av lön enligt 7 kap. 8 § andra stycket utsökningsförordningenUnderrättelsen skall genast sändas till den kronofogdermyndighet till vilken målet skulle ha överlämnats om 7 kap. 8 § första stycket utsökningsförordningen hade tillämpats.
16. Underrättelse om anstånd med utmätning av lön enligt 7 kap. 11 § utsökningsbalkenFörordning (1996:42).EEE
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.
 2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock 6 kap. 24 § i äldre lydelse.
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. I fråga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock 7 kap. 22 § första stycket i sin äldre lydelse.
 1. Denna förordning träder i kraft såvitt gäller 1 kap. 2 § 3 den 1 december 1997 och i övrigt den 1 juli 1997.
 2. Äldre bestämmelser i 1 kap. 2 § 3 gäller fortfarande om ersättningsskyldighet har ålagts enligt rättshjälpslagen (1972:429).
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. Undantaget i 6 kap. 9 § andra stycket andra meningen från kravet på delgivning av underrättelse skall gälla också vid återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i den upphävda uppbördslagen (1953:272) eller den likaledes upphävda lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Äldre lydelse av 9 kap. 5 § tillämpas i de fall försäljning skall ske av egendom som omfattas av företagsinteckning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek.
Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003. I fråga om beslut som har fattats med stöd av lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. gäller alltjämt 1 kap. 2 § i sin äldre lydelse.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Utsökningsförordning (1981:981)

Förordning (1982:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 8 §

Förordning (1983:166) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 7, 10 §§, 6 kap 21 §
  Ikraftträder
  1983-05-03

Förordning (1983:804) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:925) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 17 §, 14 kap 1 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1985:655) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §, 12 kap 25 §
  Ikraftträder
  1985-07-23

Förordning (1985:806) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 13 kap. 12 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Förordning (1987:176) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 19 kap 1 §
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:399) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:152
  Omfattning
  upph. 6 kap 22 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:425) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 7 §, 8 kap 2 §; ny 6 kap 22 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:1005) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 18 kap 2 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:323) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1274) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  upph. 14 kap 7 §; ändr. 6 kap 9 §, 2 p i bil.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ny 2 kap 9 a §
  Ikraftträder
  1991-09-01

Förordning (1991:1010) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 9 kap 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-08-01

Förordning (1991:1610) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 6 kap 26 §, 12 kap 5 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:1011) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 16 kap 11 §, 18 kap 1 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1243) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:216, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27, Bet. 1992/93:JuU34
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2, 5 §§, 2 kap 10 §, 6 kap 17, 27 §§, 10 kap 4 §, 12 kap 16 §, 15 kap 7 §, 17 kap 1, 2, 3, 4 §§, rubr. till 17 kap
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:447) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:350, Prop. 1993/94:191, Bet. 1993/94:LU30
  Omfattning
  ändr. 2 kap 3, 7 §§, 6 kap 21 §, 12 kap 1, 28, 29, 31 §§, 13 kap 18, 20 §§; nya 8 kap 4 §, 12 kap 32 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1057) om ändring i utsökningsförordningen (1991:981)

  Omfattning
  ändr. 5 kap 2 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1995:148) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:146, Prop. 1992/93:86, Bet. 1992/93:SkU11
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:178) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 6 kap 19 §
  Ikraftträder
  1995-03-01

Förordning (1995:486) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 10 §, 3 kap 15 §
  Ikraftträder
  1995-06-01

Förordning (1995:1467) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 9 kap 3, 4, 18 §§; ny 9 kap 12 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:42) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Omfattning
  upph. 2 kap 9 §, 7 kap 2, 9 §§, 13 kap 4 §, 14 kap; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 5, 8 §§, 3 kap 12, 15, 16 §§, 4 kap 5 §, 6 kap 2, 5, 8, 11, 19, 26 §§, 7 kap 1, 4, 6, 7, 13, 20 §§, 15 kap 2, 3, 4 §§, bil.; nya 6 kap 24 a §, 7 kap 21, 22 §§, rubr. närmast före 7 kap 21 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:891) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.
  2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock 6 kap. 24 § i äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 6 kap 24 §; ändr. 7 kap 22 §
  Ikraftträder
  1996-10-01

Förordning (1996:1039) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1997. I fråga om fordran enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott eller lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande gäller dock 7 kap. 22 § första stycket i sin äldre lydelse.
  Omfattning
  ändr. 7 kap 22 §
  Ikraftträder
  1997-02-01

Förordning (1996:1442) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  nuvarande 17 kap 1, 2, 3, 4 §§ betecknas 17 kap 2, 3, 4, 5 §§; ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 10 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1, 7 §§, 8 kap 2 §; ny 17 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:374) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft såvitt gäller 1 kap. 2 § 3 den 1 december 1997 och i övrigt den 1 juli 1997.
  2. Äldre bestämmelser i 1 kap. 2 § 3 gäller fortfarande om ersättningsskyldighet har ålagts enligt rättshjälpslagen (1972:429).
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 22 §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Förordning (1997:813) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:228, Prop. 1996/97:108, Bet. 1996/97:BoU13
  Omfattning
  ändr. 17 kap 1 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1075) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 6 kap 9 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:410) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:910) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ny 1 kap 2 § 11 p
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1595) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ny 18 kap 6 a §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:494) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 22 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:715) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.
 2. Undantaget i 6 kap. 9 § andra stycket andra meningen från kravet på delgivning av underrättelse skall gälla också vid återbetalning av skatt enligt bestämmelserna i den upphävda uppbördslagen (1953:272) eller den likaledes upphävda lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
(Finansdepartementet)
Omfattning
ändr. 6 kap 9 §, 13 kap 2 §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (1999:926) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 5 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Utsökningsförordning (1981:981) (2000:1)

Omfattning
omtryck

Förordning (2001:77) om ändring utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:593) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 3, 5 §§, 2 kap 10 §; ny 4 kap 6 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:803) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 19 §
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:1305) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraftträder
2002-02-25

Förordning (2003:553) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:560) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §
Ikraftträder
2003-09-01

Förordning (2003:932) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 9 a §, 6 kap 1, 9, 24 a §§, 7 kap 4, 5, 22 §§, 12 kap 24 §, 18 kap 1, 3, 4, 5 §§, 19 kap 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:594) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 2 kap 1 §; ny 2 kap 9 §
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2004:924) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 17, 22 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1109) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 20 §, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1297) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2005-02-07

Förordning (2005:144) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 20 §, 11 kap 1 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:416) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 12 kap 25 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:1240) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:108, Prop. 2005/06:1, Bet. 2005/06:MJU2
Omfattning
ändr. 6 kap 23 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:879) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
upph. 2 kap 10, 11 §§, 6 kap 7, 25 §§, 7 kap 8 §, 14, 15 p i bil., rubr. närmast före 2 kap 10 §; ändr. 1 kap 1, 5 §, 2 kap 2, 3, 9, 9 a §§, 3 kap 4, 10, 11, 16 §§, 4 kap 4, 5, 6 §§, 5 kap 1, 2, 4 §§, 6 kap 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a, 26 §§, 7 kap 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 22 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 12 a, 14, 16, 20, 21, 22 §§, 10 kap 4, 6, 7, 11 §§, 12 kap 7, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 27, 28, 29, 30, 31 §§, 13 kap 2, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22 §§, 15 kap 3, 4, 5, 6, 8 §§, 16 kap 2, 11 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 18 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 a, 7 §, 19 kap 1, 2 §§, 3 p i bil., nuvarande 16 p betecknas 14 p i bil.; ny 6 kap 24 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:76) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 17 kap 1 §
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:791) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
upph. 6 kap 26 §; ändr. 6 kap 2, 11 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:998) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 9 kap 5 §, 12 kap 7 §, 13 kap 12 §; ny 6 kap 24 b §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2008:1185) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap 19, 20 §§, 13 kap 16 §, 15 kap 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:377) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 17 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-06-01

Förordning (2009:950) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 15 kap. 3, 9 §§, 18 kap. 2 §
Ikraftträder
2009-11-15

Förordning (2010:22) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:37) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 12 kap. 25 §
Ikraftträder
2010-03-01

Förordning (2010:1660) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. att 6 kap. 1, 5, 24 b §§, 7 kap. 17, 22 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1858) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 16 kap. 11 §, 18 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:358) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:598) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1041) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-11-01

Förordning (2011:1441) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap. 9, 24 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1547) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2014:789) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §, 9 kap. 7, 9, 11, 12, 14, 19, 20 §§, 10 kap. 4, 7 §§, 12 kap. 16, 19 §§, 13 kap. 6 §
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2014:1194) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 24 §, 19 kap. 1 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:876) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 15 kap. 3, 9 §§; ny 6 kap. 9 a §
Ikraftträder
2016-04-01

Förordning (2016:871) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-11-01

Förordning (2016:1163) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:469) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 11 §; nya 16 kap. 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g §§, rubr. närmast före 16 kap. 7 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1808) om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

Omfattning
ändr. 6 kap. 23 §, 18 kap. 6 a §
Ikraftträder
2019-01-01