Inaktuell version

Lönegarantiförordning (1992:501)

Version: 2006:771

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1992-06-04
Ändring införd
SFS 1992 i lydelse enligt SFS 2006:771
Upphäver
Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning gäller handläggning av ärenden och mål om statlig lönegaranti vid konkurs och företagsrekonstruktion. Förordning (2005:274).

Handläggning m.m. hos konkursförvaltare och rekonstruktörer vid företagsrekonstruktion

2 §  Underrättelse enligt 11 eller 12 § lönegarantilagen (1992:497) skall innehålla, förutom uppgifter om konkursgäldenären, dagen för konkursbeslutet och vilken domstol som har meddelat beslutet, uppgift om

 1. arbetstagaren,
 2. den fordran som arbetstagaren har mot konkursgäldenären och i vilken omfattning den skall betalas av garantin.

[S2]Konkursförvaltare skall också uppge vilken arbetstagarorganisation och semesterkassa som arbetstagaren tillhör, samt om han har ändrad beräkning av preliminär skatt eller utmätning av lön.

[S3]Av underrättelsen skall framgå om arbetstagaren skall utföra arbete för konkursgäldenären under uppsägningstiden. Förordning (1997:1082).

3 §  Beslut enligt 16, 18 eller 21 § lönegarantilagen (1992:497) skall, innehålla

 1. uppgifter enligt 2 §, varvid det som sägs om konkurs skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om företagsrekonstruktion,
 2. uppgift om hur man överklagar och
 3. skälen för beslutet. Förordning (2005:274).

4 §  Utdelning som tillfaller staten enligt 28 § lönegarantilagen (1992:497) skall betalas till den länsstyrelse som har utbetalat garantibeloppet.

Domstolarnas handläggning

5 §  Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande i en konkurs, skall rätten samma dag som beslutet meddelades sända en underrättelse om beslutet till länsstyrelsen i det län dit tingsrätten hör.

6 §  När en domstol har avgjort ett mål om lönegaranti skall en kopia av avgörandet sändas till den länsstyrelse som avses i 22 § lönegarantilagen (1992:497) samt till konkursgäldenären och förvaltaren eller, när fråga är om företagsrekonstruktion, till gäldenären och rekonstruktören. Förordning (2005:274).

Länsstyrelsernas handläggning

7 §  Länsstyrelsen fullgör beträffande garantibelopp arbetsgivarens skyldigheter i fråga om skatteavdrag, beslut om utmätning av lön samt kontrolluppgifter för inkomsttaxeringen. Förordning (1996:44).

8 §  Om det framgår av förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut att arbetstagaren skall utföra arbete för gäldenären under uppsägningstiden, får garantibelopp för fordran på uppsägningslön betalas ut även om arbetstagaren inte har lämnat försäkran enligt 25 § lönegarantilagen (1992:497). Förordning (2005:274).

9 §  Länsstyrelsen skall sända uppgift om förvaltarens eller rekonstruktörens underrättelse eller beslut om lönegaranti för uppsägningslön till Försäkringskassan.

[S2]Länsstyrelsen skall lämna konkursgäldenären och förvaltaren, gäldenären vid företagsrekonstruktion och rekonstruktören samt Kronofogdemyndigheten besked om utbetalda, avdragna och innehållna garantibelopp. Förordning (2006:771).

9 a §  Länsstyrelsen skall lämna uppgifter som sägs i 5 § förordningen (1994:1283) om lönegarantiregister till Kronofogdemyndigheten. Förordning (2006:771).

10 §  Länsstyrelsen får förordna Kronofogdemyndigheten att företräda staten i konkurs eller företagsrekonstruktion i fråga om statens rätt på grund av utbetalt garantibelopp. Förordning (2006:771).

11 §  Fråga om återkrav av garantibelopp enligt 34 eller 35 § lönegarantilagen (1992:497) handhas av den länsstyrelse som har betalat ut beloppet.

13 §  I fråga om statens fordran på grund av utbetalat garantibelopp skall länsstyrelsen tillämpa förordningen (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. Förordning (1993:1139).

 • HFD 2016:62:Fråga huruvida länsstyrelses krav på betalning av statens regressfordran avseende lönegarantimedel får överklagas. Även fråga om till vilken del fordran omfattas av ett offentligt ackord.

Avslutande bestämmelse

14 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning meddelas såvitt avser

 1. 2, 3 och 4 §§ samt bestämmelserna för länsstyrelsernas handläggning utom 12 §, av Kronofogdemyndigheten,
 2. 12 §, av Ekonomistyrningsverket. Förordning (2006:771).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lönegarantiförordning (1992:501)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordran hos en arbetsgivare som har försatts i konkurs före ikraftträdandet.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1993:1139) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:772) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1284) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Omfattning
  ny 9 a §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:863) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:451, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 12 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:44) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Omfattning
  ändr. 2, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1997:206) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som avser lönegarantifrågor som avgjorts slutligt före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:199, Prop. 1996/97:102, Bet. 1996/97:LU19
  Omfattning
  ändr. 9 a §
  Ikraftträder
  1997-06-01

Förordning (1997:1082) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:458) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2003:957) om ändring i lönegaranatiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 9 a, 14 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:955) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:274) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2006:771) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 9, 9 a, 10, 14 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:794) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 4, 5, 9, 13 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2011:1446) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:401) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 5, 6 §§; nya 1 a, 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2017:392) om ändring i lönegarantiförordningen (1992:501)

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01