Inaktuell version

Körkortslag (1998:488)

Version: 2004:524

(KörkL)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:524
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort och traktorkort,
 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort skall få utfärdas,
 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort.

[S2]Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2001:571).

Prop. 2011/12:80: Särskilda bestämmelser om krav på förarbehörighet i vissa fall finns i de nya 2 kap.10 och 11 §§yrkestrafiklagen och i 3 kap. 13 § taxitrafiklagen (xxxx:xx). Hänvisningen i andra stycket till den nuvarande ...

Prop. 2011/12:25: Hänvisningen i andra stycket till bestämmelser om behörighet i yrkestrafiklagen har kompletterats med en hänvisning till sådana bestämmelser i lagen om yrkesförarkompetens.

Prop. 2000/01:95: I bestämmelsen preciseras respektive införs definitioner av begreppen körkort, traktorkort, körkortstillstånd och körkortshavare, eftersom dessa begrepp är av större betydelse. Definitionen av körkort och traktorkort ansluter till den nuvarande lydelsen av 1 kap. 1 § körkortslagen och begreppen körkortstillstånd och körkortshavare förs över till körkortslagen ...

[K1]2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:571).

Prop. 2010/11:26: Till paragrafen förs in ett nytt andra stycke där begreppet alkolås definieras.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen är ny och hänvisar vad beträffar betydelsen av fordonsoch viktbegreppen till lagen om vägtrafikdefinitioner.

[K1]3 §  Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

Prop. 2000/01:95: Definitionen av begreppet permanent bosättning återfinns i dag i körkortsförordningen. Begreppet är av central betydelse och definieras därför i lagen. Syftet med bestämmelsens andra stycke är att klargöra var en person kan anses permanent bosatt om han har yrkesmässig anknytning till en annan stat än den han har personlig anknytning till. För permanent bosättningsort (eng: normal residence) finns en liknande definition i artikel ...

Krav på körkort

[K2]1 §  Personbil, lastbil, buss, motorcykel, terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil skall föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet.

[S2]För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

Prop. 2015/16:31: Behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I omfattas inte av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, det s.k. tredje körkortsdirektivet. Vad som tidigare behandlades i 1 § om behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I har flyttats till 2 § andra stycket. De materiella reglerna ändras dock inte.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6. ...

[K2]2 §  Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller behörighetskrav för vissa fordon som inte omfattas av det tredje körkortdirektivet.

För att få köra en traktor b ska krävas att man har körkortsbehörighet B eller högre. Inte heller denna behörighet omfattas av tredje körkortsdirektivet. Bestämmelsen förs in i ett nytt andra stycke.

Till stycket flyttas även de behörighetskrav som gäller för terrängvagn och motorredskap klass I. Bestämmelsen fanns tidigare i 1 §.

Paragrafen ...

[K2]3 §  Terrängskoter får köras endast av den som har förarbevis för terrängskoter.

[S2]Bestämmelser om förarbevis för terrängskoter finns i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

[K2]4 §  Moped klass I får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I.

[S2]Moped klass II får köras endast av den som har fyllt 15 år.

[S3]Bestämmelser om förarbevis för moped klass I finns i lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

[K2]5 §  Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att förteckningen motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i tredje körkortsdirektivet, men innebär ingen ändring i sak.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen anger att ett körkort ger behörighet att köra motordrivna fordon i olika fordonskategorier. Att körkort medför sådan behörighet framgår av 1 kap. 1 § första stycket 2. Ordet ”körkortsbehörighet” har ersatt ”förarbehörighet”, som är ett vidare begrepp och även omfattar behörighet som följer av traktorkort och förarbevis.

Behörigheterna A2, C1, C1E, D1 och D1E har tillkommit. Behörigheterna har ordnats i stigande ordning med den lättaste behörigheten AM först, vilket ...

Prop. 2016/17:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att beteckningen D1 och D motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i det tredje körkortsdirektivet. Ändringen innebär att begreppet passagerare införs istället för sittplatser och att det för beteckningen D anges att den avser buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare. Genom ändringen inbegrips även stående passagerare.

Paragrafen ...

A för motorcykel

A1 för lätt motorcykel

B för
 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,
 2. terrängvagn, och
 3. motorredskap klass I

C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar

D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss
E för släpfordon, oavsett vikt och antal.

[K2]6 §  Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett körkort med behörigheten A under minst två år eller godkänts i körprov på en sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år. Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges numera ålderskravet för att få köra den tyngsta typen av trehjulig motorcykel med stöd av behörighet A eller B.

I paragrafen har ordet ”effekt” ersatts med ”nettoeffekt” som stämmer bättre med terminologin i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen har kommenterats i ...

[K2]7 §  Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att den som har behörighet B också får köra fyrhjulig motorcykel. De närmare övervägandena avseende detta förslag finns i avsnitt 4.1.1.

[K2]8 §  Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges att körkort med behörigheten CE, D1E eller DE även ger behörigheten BE (se art. 6.2 a i direktivet). Vidare anges att behörigheten CE även ger C1E (se art. 6.2 c i direktivet).

Noteras kan att även behörigheten C1E medför behörigheten BE och att även behörigheten DE medför behörigheten D1E. Det framgår emellertid av 5 §.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.2.6. ...

[K2]9 §  Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

[K2]10 §  Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

[K2]11 §  Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

[S2]Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt moped klass I. Ett medgivande får lämnas för högst tre år. Lag (2003:216).

Prop. 2012/13:23: Paragrafens andra stycke har omarbetats redaktionellt.

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke som ger körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, i stället för att körkortet återkallats, möjlighet att framföra moped, personbil (oavsett vikt), lastbil eller buss samt släpfordon även om dragfordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Denna dispensmöjlighet förutsätter att körkortshavaren har lägst behörighet B och att fordonet ...

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.1.2.

Bestämmelsen i första stycket medger att släpfordon kopplas till samtliga de fordon som anges i stycket.

[K2]12 §  Polis som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att polismän som har körkort med behörigheten B i tjänsteutövning får köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka. Paragrafen har förtydligats genom att ordet polis har bytts ut mot en polisman. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.1.

Särskilt förarbevis

[K2]13 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

[S2]I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

[K2]14 §  Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet lämnats ut eller rätten att få ut körkortet förfallit.

Förutsättningar för utfärdande av körkort

[K3]1 §  Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,
 2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
 3. har fyllt
  1. 16 år för behörigheten A1,
  2. 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
  3. 21 år för behörigheten D, och
 4. har avlagt godkänt förarprov.

[S2]Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S3]Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Har ett körkort blivit ogiltigt exempelvis på grund av att det inte har förnyats efter föreläggande, eller att körkortshavaren har begärt att körkortet skall bli ogiltigt, får ett nytt körkort utfärdas, om sökanden efter ogiltigheten har meddelats ett körkortstillstånd. Kravet på att en ansökan om körkortstillstånd skall göras inom ett år från det att behörigheten upphörde att gälla eller körkortet blev ogiltigt, för att sökanden skall undvika att avlägga ett nytt förarprov, tas bort. Se härom ...

Prop. 2009/10:209: I första stycket 3 d har ett tillägg gjorts. Såvitt gäller utfärdande av körkort med behörigheten D, dvs. behörighet att köra buss, finns en hänvisning till lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens där det framgår att andra, lägre, ålderskrav gäller under vissa förutsättningar. Av 3 kap. 5 § lagen om yrkesförarkompetens framgår sålunda att en förare från och med 20 års ålder har rätt att utföra förvärvsmässiga persontransporter ...

Prop. 2011/12:25: Ålderskraven i paragrafen har ändrats eller kompletterats i enlighet med vad direktivet föreskriver. Hänvisningen till de lägre ålderskrav som kan

följa av lagen om yrkesförarkompetens har flyttats från första stycket 3 d till en ny 1 a § och omfattar nu även behörigheterna C, CE, D1 och D1E.

I andra stycket har förbudet mot ...

 • RÅ 2006:85:Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

[K3]2 §  Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

[S2]Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

[S3]Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att sökanden i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten.

[K3]2 a §  Ett körkortstillstånd skall förklaras ogiltigt, om innehavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen motsvarar i huvudsak 16 § 10 och 20 § i den tidigare gällande körkortslagen (1977:477). De närmare övervägandena avseende detta förslag finns i avsnitt 4.2.2.

[K3]3 §  Den som söker eller har körkortstillstånd eller körkort är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för den prövning som avses i 2 § andra och tredje styckena eller annars i denna lag.

[K3]4 §  Förarprovet består av ett kunskapsprov och ett körprov. Förarprov får inte avläggas om spärrtid löper.

[S2]Kunskapsprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket 1 och 3. Kunskapsprov för behörigheten A behöver inte avläggas om sökanden redan har körkort med behörigheten A1.

[S3]Körprov får avläggas endast av den som uppfyller kraven i 1 § första stycket1-3.Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Kravet på uppvisande av intyg om förarutbildning för att få genomföra förarprov för behörigheterna A, A1 eller B tas bort eftersom intyget inte anses fylla någon praktisk funktion. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.2.3.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.11.

Ändringen kompletterar regeln om att körkortsprov inte får avläggas medan spärrtid löper. Detsamma gäller under tid med villkor om alkolås.

Prop. 2011/12:25: Första stycket har kompletterats med att förarprov inte heller får avläggas om giltighetstid för återkallelse tills vidare löper. Det överensstämmer med vad som gäller enligt 20 §.

I tredje stycket i gällande lydelse anges ett undantag från kravet på kunskapsprov för den som vill förvärva behörighet A och redan innehar

behörighet ...

[K3]5 §  Sökanden skall godkännas i förarprovet, om det visar att sökanden har de kunskaper och den förmåga samt uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör krävas av förare av körkortspliktiga fordon.

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” har ersatts med ”behörighet”, med vilket avses körkortsbehörighet. Första punkten är dock tillämplig även på förarbehörighet som följer med förarbevis, genom hänvisning från 21 § 2.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 4.3.

[K3]6 §  Körkort med behörigheten C eller D får utfärdas endast för den som har körkort med behörigheten B. Om sökanden har haft körkort med behörigheten BC, BD eller BCD får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

[K3]7 §  Körkort med behörigheten BE, CE eller DE får utfärdas endast för den som har behörighet för dragfordonet. Om sökanden har haft körkort med behörighet för dragfordon och släpfordon av det slag som ansökan avser får dock körkort med motsvarande behörighet utfärdas samtidigt. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Bestämmelserna behandlas i avsnitt 4.3.4.

Prop. 2011/12:25: Paragraferna har anpassats till införandet av kategorierna C1, C1E, D1 och D1E. Det har också gjorts en ändring i 6 § genom att behörigheterna ”BC”, ”BD” och ”BCD” benämns behörigheterna ”C”, ”D” och ”CD” i stället. Det följer av första meningen att sökanden inte kan ha innehaft behörighet C, D eller CD utan att också ha innehaft behörighet B.

Bestämmelserna har ytterligare kommenterats i avsnitt 5.2.6. ...

[K3]7 a §  Krav på innehav av körkortstillstånd gäller inte vid ett körprov, om sökanden redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och körprovet skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs.

[S2]I övrigt skall 4 och 5 §§ gälla i tillämpliga delar. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.2.4.

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen om undantag från kravet på körkortstillstånd vid körprov i första stycket har kompletterats med ett undantag i andra stycket för det fallet att ett särskilt körprov avläggs för att ett beslut om utökad Bbehörighet ska kunna fattas för en sökande som redan innehar begränsad B-behörighet. Nuvarande andra stycket har förtydligats och flyttats till ett tredje stycke. Hänvisningarna i detta stycke innebär att även för sådana körprov utan samband med utfärdande av körkort ...

Förhandsbesked

[K3]8 §  Den som avser att ansöka om körkortstillstånd får begära förhandsbesked i fråga om det finns hinder mot att meddela körkortstillstånd med hänsyn till sökandens personliga eller medicinska förhållanden.

Spärrtid

[K3]9 §  Om det vid prövning av ansökan om förhandsbesked eller körkortstillstånd finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden, skall en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år.

Prop. 2011/12:25: Ändringen är en följd av att förhandsbesked om körkortstillstånd avskaffas. I övrigt har ordet ”skall” ändrats till ”ska”.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.

Villkor för innehav av körkortstillstånd eller körkort

[K3]10 §  När ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, får de särskilda villkor för körkortsinnehavet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt föreskrivas. Sådana villkor får också föreskrivas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att länsstyrelsen får besluta om särskilda villkor, som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt, även efter det att ett körkortstillstånd har meddelats. Skälen härför anges i avsnitt 4.2.5.

Prop. 2011/12:25: Den ändrade formuleringen återspeglar bättre bestämmelsens avsedda innehåll (se författningskommentaren till paragrafen i prop. 1997/98:124 s. 78). Ordet ”föreskrivas” har bytts ut mot ”beslutas” eftersom det inte är fråga om normgivning utan om beslut om villkor i enskilda fall.

Körkortets giltighet

[K3]11 §  Ett körkort gäller från och med den dag då det utfärdas.

[K3]12 §  Behörigheten C, CE, D eller DE gäller tills det att körkortshavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst 10 år, om körkortshavaren har visat att de medicinska kraven för att ha sådan behörighet är uppfyllda.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen regleras den fortsatta giltigheten av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE efter att ett körkort med en sådan behörighet har förnyats vid de ordinarie förnyelsetillfällena vart femte år. En sådan behörighet fortsätter efter förnyelsen att gälla endast om körkortshavaren i samband med ansökan om förnyelse har visat att de medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.

Paragrafen har utformats med beaktande av synpunkter från Lagrådet. ...

[K3]13 §  Ett körkort gäller inte om

 1. det inte har förnyats efter föreläggande,
 2. det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kap.,
 3. det har ersatts med annat körkort,
 4. det har bytts ut mot ett utländskt körkort, eller
 5. innehavaren dessutom har ett eller flera andra giltiga körkort utfärdade i andra stater inom EES och inte efter uppmaning anger vilket av körkorten som skall behållas eller anger att ett annat än det svenska körkortet skall behållas.

[S2]Ett körkort skall också förklaras ogiltigt om körkortshavaren begär det. Ogiltigheten får begränsas till att avse viss behörighet.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.6.3.

Förteckningen över omständigheter som medför att körkortet blir ogiltigt kompletteras med den situationen att körkort varit förenat med villkor om alkolås och villkorstiden löpt ut, punkt 6. Ett nytt körkort utan villkor om alkolås måste därefter utfärdas för att körkortshavaren ska återfå sin behörighet. Förutsättningarna för att ett sådant körkort ska ...

Prop. 2011/12:25: I första stycket punkten 7 har lagts till en ny ogiltighetsgrund som anger att ett körkort som inte lämnats ut till körkortshavaren inom ett år från den dag då det utfärdats upphör att gälla. I 1 § sista stycket har det införts en kompletterande bestämmelse om att ett nytt körkort i så fall kan utfärdas utan krav på godkänt förarprov.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.1.3.

 • RH 2002:48:Ett mer än tio år gammalt körkort ej ogiltigt i visst fall, trots att det inte förnyats. Åtal för olovlig körning ogillat efter resning.

Förnyelse av körkort

[K3]14 §  Ett körkort skall förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats. Körkortet skall också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats.

Prop. 2011/12:25: Den nu gällande bestämmelsen om att ett körkort ska förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats har differentierats. Bara för körkort med endast behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller enligt första stycket att behörigheten ska förnyas inom tio år från utfärdande eller senaste förnyelse. För körkort som även omfattar de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE gäller i stället enligt andra stycket att körkortet ska förnyas vart femte ...

Skyldighet att medföra körkort

[K3]15 §  Den som kör ett fordon som avses i 2 kap. 1 § skall ha med sig

 1. körkortet, eller
 2. ett bevis att körkort utfärdats och handling som styrker förarens identitet.

[S2]På begäran av bilinspektör eller polis skall handlingarna överlämnas för kontroll. Lag (2003:216).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår vad förare av körkortspliktiga fordon ska ha med sig vid färd.

Prop. 2002/03:55: Ett bevis att körkort utfärdats gäller som körkort till dess körkortet lämnats ut eller rätten att få körkortet förfallit (2 kap. 14 § körkortslagen). Det är inte möjligt att identifiera föraren av ett fordon genom ett sådant bevis vilket saknar fotografi. För att underlätta bl.a. polisens kontrollmöjligheter ändras bestämmelsen så att, förutom beviset, även en handling som styrker förarens identitet skall medföras under färd ...

Prop. 2011/12:25: Ändringarna i första stycket är en följd av att bevis om att körkort utfärdats avskaffas. Nu föreskrivs i punkten 2 att en förare i stället för körkort ska medföra en handling som styrker förarens identitet, i den situationen att körkortet har utfärdats men ännu inte har lämnats ut och färden äger rum inom två månader från och med den dag då det utfärdades. Bestämmelsen innebär ett principiellt krav på att hämta ut körkortet inom en skälig tidsfrist och medföra det vid körning. Efter utgången ...

Traktorkort

[K3]16 §  Traktorkort får utfärdas för den som

 1. har fyllt 16 år eller, om det finns särskilda skäl, 15 år,
 2. har körkortstillstånd och som
 3. genom godkänt kunskapsprov visat sig uppfylla de krav som bör ställas från trafiksäkerhetssynpunkt.

[K3]17 §  Bestämmelserna i 2, 3, 8-11 §§, 13 § första stycket2-3 och andra stycket gäller även traktorkort.

Prop. 2011/12:25: Lydelsen har ändrats som en följd av att förhandsbesked om körkortstillstånd avskaffas. Paragrafen har också ändrats redaktionellt.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 6.1.

Prövotid

[K3]18 §  För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov gäller en prövotid av två år från dagen för provet. Om körkortshavaren redan har ett giltigt körkort med annan behörighet, skall prövotiden endast omfatta vad som kan återstå av prövotiden för det äldre körkortet.

[K4]1 §  Den som för att få körkort vill öva sig i att köra bil eller motorcykel får övningsköra under de förutsättningar som anges i 2-5 §§ om han har körkortstillstånd.

[S2]Kravet på innehav av körkortstillstånd gäller dock inte den som redan har ett körkort med behörighet som utan något medicinskt skäl har villkorats till att avse automatväxlat fordon och övningskörningen skall ske med ett manuellt växlat fordon för vilket samma behörighet krävs. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att en körkortshavare, vars behörighet utan något medicinskt skäl är begränsat till automatväxlat fordon, inte behöver ha körkortstillstånd för att få övningsköra med ett manuellt fordon som kräver samma behörighet. Se närmare avsnitt 4.3.1.

Prop. 2011/12:25: Första stycket har ändrats redaktionellt. Andra stycket har delats upp i två punkter. Bestämmelsen om undantag från kravet på körkortstillstånd vid övningskörning i den nya första punkten har kompletterats med ett undantag i andra punkten för den som redan har ett körkort med behörighet B och ska övningsköra med fordon för vilka utökad Bbehörighet krävs.

Paragrafen har behandlats i avsnitt ...

[K4]2 §  Den som övningskör skall, om annat inte följer av 3 eller 4 §, ha uppnått en ålder av

 1. 16 år för körning med personbil utan släpfordon eller med fordon som kräver förarbehörighet A1,
 2. 17 år och 6 månader för körning med
  1. fordon som kräver förarbehörighet A, dock inte sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 §,
  2. andra fordon som kräver förarbehörighet B än sådana som avses i 1,
 3. 18 år för körning med fordon som kräver förarbehörighet BE, C eller CE, och
 4. 20 år för körning med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § och med fordon som kräver behörighet D eller DE. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: I paragrafen regleras att den som övningskör med personbil eller lätt lastbil och med ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar skall ha uppnått en ålder av 17 år och sex månader. Den som övningskör med ett fordon som kräver förarbehörighet C skall ha uppnått en ålder av 18 år. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.3.2.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen föreskrivs om ålderskrav för att få övningsköra med fordon som kräver olika förarbehörigheter. Bestämmelserna svarar sålunda mot ålderskraven för utfärdande av körkort i 3 kap. 1 §.

Inledningsvis i första stycket har hänvisningen till 4 § tagits bort. Skälet är att hänvisningen till 4 § inte fyller någon funktion eftersom det krav som ställs där på att ha eller ha haft körkort med behörigheten B för att få övningsköra med de högre behörigheterna inte medför ...

Prop. 2009/10:198: Paragrafen behandlar krav som ställs på den som vill övningsköra. Den har behandlats i avsnitt 6.

Ett nytt andra stycke har tillförts paragrafen. Den som vill övningsköra för förarbehörigheten B måste under de senaste fem åren ha genomgått introduktionsutbildning. Ändringen är föranledd av att tidigare krav på att körkortsaspiranten och handledaren måste genomgå introduktionsutbildningen tillsammans ...

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K4]3 §  Den som har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader får övningsköra i trafikskola med sådan motorcykel som avses i 2 kap. 6 § under förutsättning att den som har uppsikt över körningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har fått ändrad lydelse. I paragrafen regleras övningskörning i trafikskola med de tyngsta typerna av motorcykel. Sådan övningskörning får ske redan från 17 år och sex månaders ålder om den som har uppsikt över övningskörningen följer med på motorcykeln eller i en sidvagn. Bestämmelsen har anpassats till att de s.k. begränsade och obegränsade A-behörigheterna har ersatts med behörigheterna A2 respektive A. Övningskörningen får ske med såväl två- som trehjuliga motorcyklar vars prestanda ...

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K4]4 §  Övningskörning med sådant fordon som kräver behörigheten C, D eller E får ske endast om den som övningskör har ett körkort med behörigheten B eller inom tre år före övningskörningen har haft körkort för det slag av fordon med vilket körningen sker.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har anpassats till införandet av kategorierna C1, C1E, D1 och D1E. När det gäller den alternativa möjligheten att övningsköra för den som inte har B-körkort, har vidare kravet på att körkort för det fordon som körning sker med ska ha innehafts inom de senaste tre åren före övningskörningen slopats.

Paragrafen har ytterligare kommenterats i avsnitt 7.1.3.

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K4]5 §  Övningskörning skall ske under uppsikt av någon som har vana och skicklighet att köra fordon av det slag som övningskörningen avser. Sådan uppsikt får utövas endast av

 1. den som fyllt 21 år och sedan minst tre år har körkort för fordon av det slag körningen avser, om övningskörningen sker inom polisväsendet eller Försvarsmakten,
 2. utbildningsledare eller trafiklärare, om övningskörningen sker i trafikskola,
 3. den som fyllt 24 år och sedan minst fem år har körkort för fordon av det slag som övningskörningen avser samt har godkänts som handledare för den som övningskör, om övningskörningen sker i andra fall.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen har anpassats till införandet av kategorierna A2, C1 och D1 och punkterna 1 och 4 har ändrats redaktionellt med hänsyn till att AM är den enda körkortsbehörighet som inte är aktuell enligt dessa punkter. I dessa punkter har ordet ”förarbehörighet” vidare ersatts med ”körkortsbehörighet” för att tydliggöra att övningskörning med moped, snöskoter eller terränghjuling inte får ske under uppsikt enligt denna punkt utan enbart enligt punkten 2.

Paragrafen har kommenterats ...

 • RH 2001:25:Åtal för rattfylleri och olovlig körning, grovt brott, mot en person som fört personbil såsom övningsledare under övningskörning har ogillats, då personen varken varit godkänd handledare eller innehaft körkort.
 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

[K5]1 §  Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet eller genom varning.

[S2]Ett körkortsingripande med anledning av brottslig gärning skall när det gäller frågan om brott föreligger grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap.rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i annan författning.

[S3]Med svensk dom jämställs vid tillämpningen av denna lag brottmålsdom eller annat likvärdigt avgörande som har meddelats av en utländsk domstol eller någon annan utländsk myndighet.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.2.

Genom ändringen införs beslut om att förena körkortsinnehavet med villkor om alkolås som en ny form av körkortsingripande vid sidan av återkallelse och varning.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • NJA 2008 s. 986:En tilltalad har dömts för rattfylleri, varvid tingsrätten har uttalat att åtalet varit styrkt. I domskälen har tingsrätten dock antecknat att brotten begåtts en annan dag än den som angetts i gärningsbeskrivningen. Sedan länsstyrelsen på grund av felet i gärningsbeskrivningen ansett sig inte kunna meddela slutligt beslut om körkortsåterkallelse, har riksåklagaren klagat över domvilla och gjort gällande att domen varit så oklar eller ofullständig att det inte framgått av den hur rätten dömt i saken eller i vart fall att det förekommit ett grovt rättegångsfel som kunnat antas ha inverkat på utgången. Riksåklagarens klagan över domvilla har avvisats, eftersom den med klagan åsyftade ändringen i domen inte ansetts omfattad av åklagares klagointresse.
 • HFD 2014 not 78:Ne bis in idem (godkänt strafföreläggande avseende olovlig körning utgjorde inte hinder mot återkallelse av körkort)
 • HFD 2014:80:Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott är förenlig med konventionsrätten (jfr RÅ 2000 ref. 65).

[K5]2 §  Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd och traktorkort.

Prop. 2010/11:26: I paragrafens andra stycke erinras sedan tidigare om undantag för förarbevis från 5 kapitlets tillämpningsområde. Nu införs i första stycket ytterligare en, mer generell, begränsning i tillämpningsområdet. Begränsningen består i att det regelkomplex, inklusive de speciella reglerna om spärrtid, som införs beträffande villkor om alkolås för körkortsinnehav endast omfattar körkort och dem som har körkort, vilket inte inbegriper körkortshavare som endast har körkortstillstånd, jfr 1 ...

 • RÅ 2002:25:Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.
 • RÅ 2000:65:Den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av brott har ansetts förenlig med den i artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen angivna principen att ingen skall bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Europamål.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.

Återkallelse av körkort

/Träder i kraft I: 2004-07-07/

[K5]3 §  Ett körkort skall återkallas

 1. om körkortshavaren har brutit mot 1 § andra stycket, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
 2. om körkortshavaren har brutit mot 5 § lagen om straff för vissa trafikbrott och överträdelsen inte kan anses som ringa,
 3. om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn,
 4. om körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,
 5. om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort,
 6. om det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon,
 7. om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra ett körkortspliktigt fordon är så väsentligt begränsade genom sjukdom, skada eller dylikt att han från trafiksäkerhetssynpunkt inte längre bör ha körkort,
 8. om körkortshavaren inte följer ett föreläggande att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov. Lag (2004:524).

Prop. 2011/12:25: De brott som räknas upp i punkten 1, grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och trafiknykterhetsbrott i spår- och järnvägstrafik, har delats upp i underpunkterna a–e. För ytterligare åskådlighet återges den benämning på brotten som de har i straffbestämmelserna. Dessa ändringar är redaktionella.

I paragrafen har en ny avslutande punkt 9 införts. Återkallelse kan därmed ske om hinder mot att utfärda körkort förelåg vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande ...

 • RÅ 1999:61:I mål om körkortsingripande har som grund för ingripandet åberopats ett godkänt föreläggande om ordningsbot avseende en förseelse mot vissa bestämmelser angående säkring av last på fordon. Förseelsen har bedömts som ringa och något körkortsingripande har därför ansetts inte kunna ske.
 • RÅ 2003:95:Länsstyrelsen har inte ansetts förhindrad att besluta om körkortsingripande med anledning av en trafikförseelse som Vägverket underrättat länsstyrelsen om utan att underrättelseskyldighet förelegat.
 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.
 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • RÅ 2002:25:Återkallelse av körkort på grund av grovt rattfylleri har inte ansetts kunna bli föremål för nåd. Yttrande till regeringen.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.
 • HFD 2015:76:Fråga om synnerliga skäl enligt 5 kap. 10 § körkortslagen kan anses föreligga för att begränsa giltighetstiden av ett beslut om återkallelse av körkort tills vidare på grund av grovt rattfylleri.
 • RÅ 2004:56:Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.
 • RÅ 2002:29:Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av det avgörande som delgivningen avsåg, när det av anteckningarna framgick att adressaten var missnöjd med avgörandets innebörd.
 • RÅ 2006:48:Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan utgöra grund för körkortsåterkallelse.
 • HFD 2015:31:Återkallelse av körkort för en körkortshavare som gjort sig skyldig till annat brott än trafikbrott har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbel lagföring och dubbla straff (ne bis in idem).
 • RÅ 2009:24:Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.
 • HFD 2016:64:Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.
 • RÅ 2009:58:En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den trafikansvarige.

[K5]4 §  Återkallelse enligt 3 § får begränsas till att avse en eller flera behörigheter.

[K5]5 §  Ett körkort skall återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas villkorligt enligt 12 § på grund av 3 § 1 eller slutligt på någon av de grunder som avses i 3 § 1-7. Om beslutet grundas på misstanke om brottslig gärning, skall beslutets giltighetstid begränsas enligt vad som gäller för spärrtid enligt 6 §.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen har redigerats med hänsyn till att begreppet villkorlig återkallelse enligt 12 § utmönstras ur lagen.

 • RÅ 2002:29:Anteckningar på ett delgivningskvitto har ansetts utgöra ett överklagande av det avgörande som delgivningen avsåg, när det av anteckningarna framgick att adressaten var missnöjd med avgörandets innebörd.

Spärrtid

[K5]6 §  Vid körkortsåterkallelse enligt 3 § 1-6 skall det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas (spärrtid). Spärrtiden skall vara lägst en månad och högst tre år. Om körkortet återkallas enligt 3 § 1 och det är fråga om grovt brott, skall spärrtiden bestämmas till lägst ett år.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.9.

I paragrafen införs ett nytt andra stycke som reglerar hur kortaste tillåtna spärrtid ska bestämmas i sådana fall då den som är behörig att ansöka om villkor om alkolås antingen inte ansöker om alkolås eller bedöms inte komma i fråga. Spärrtiderna ska minst motsvara den villkorstid som skulle ha bestämts om körkortsinnehavet hade villkorats med alkolås. Bestämmelsen ...

 • RÅ 2008:12:En spärrtid om tolv månader vid körkortsåterkallelse på grund av s.k. drograttfylleri har inte bedömts vara för lång.
 • RÅ 2009:88:Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.

Omhändertagande av körkort

[K5]7 §  Ett körkort skall omhändertas

 1. om körkortshavaren vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har visat tydliga tecken på påverkan av alkohol eller annat ämne,
 2. om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 3 §1 eller 4,
 3. om körkortshavaren till följd av sjukdom, skada eller dylikt saknar förutsättningar att köra ett körkortspliktigt fordon på ett trafiksäkert sätt, eller
 4. om körkortet är ogiltigt enligt 3 kap. 13 § eller 6 kap. 2 §.

[S2]Om körkortet skall omhändertas på grund av brott som avses i 3 § 4 får körkortshavaren medges rätt att under 48 timmar närmast efter omhändertagandet köra det slag av fordon som körkortet berättigar honom till.

[K5]8 §  Om ett fordon körs i strid mot denna lag eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen, skall polisen hindra fortsatt färd, om den kan vara en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller ställa till svåra problem på annat sätt.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att en polisman ska hindra ett fordon, som körs i strid mot lagen eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, att fortsatta färden om den innebär stora risker eller problem.

Varning

/Träder i kraft I: 2004-07-07/

[K5]9 §  I stället för att körkortet återkallas skall körkortshavaren varnas i sådana fall som avses i 3 § 2-6, om varningen av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd.

[S2]Detsamma gäller om körkortshavaren brutit mot 4 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § första stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg eller 10 kap. 2 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och alkoholkoncentrationen under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. Lag (2004:524).

Prop. 2011/12:25: Ändringarna är redaktionella. I första stycket har ordet ”skall” i 11 § ändrats till ”ska” och ordet ”varningen” ändrats till ”varning”. I andra stycket har brott mot 4 § första stycket lagen om straff för vissa trafikbrott namngivits på samma sätt som i 5 kap. 3 § 1.

Underlåtande av körkortsingripande m.m.

[K5]10 §  Om ett körkort varit omhändertaget eller återkallat tills vidare under minst så lång tid som skulle ha bestämts som spärrtid, får det när återkallelsen slutligt avgörs beslutas att ytterligare ingripande inte skall ske.

[S2]Föreligger synnerliga skäl får med avvikelse från denna lag återkallelse underlåtas eller spärrtid sättas ned om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Underlåtes återkallelse får varning meddelas i stället.

[K5]11 §  Har någon ny omständighet inträffat eller blivit känd sedan ett beslut om återkallelse, varning eller spärrtid har vunnit laga kraft, får återkallelsen eller varningen hävas eller spärrtiden kortas eller ersättas med varning, om det finns synnerliga skäl.

[K5]12 §  En återkallelse enligt 3 § 1 får ske villkorligt om körkortshavaren efter alkoholförtäring har brutit mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Närmare bestämmelser om förutsättningar m.m. för att meddela villkorlig återkallelse finns i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse.

Nytt körkort efter återkallelse

[K5]13 §  Ansökan om utfärdande av körkort efter återkallelse får inte prövas innan giltighetstid för återkallelse tills vidare eller spärrtid löpt ut.

[K5]14 §  Efter återkallelse får nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket eller 15 §.

[S2]Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 2-4 bestämts till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas efter ansökan. Har tiden för körkortets ogiltighet efter återkallelse med stöd av 3 § 1, 5-6 bestämts till högst ett år, eller om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7-8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd. Lag (2003:216).

Prop. 2012/13:23: I första stycket har införts en hänvisning till de alternativa ålderskrav för utfärdande av körkort som ställs i 3 kap. 1 a §.

I en ny andra mening i andra stycket har införts en skärpningsregel för vissa fall av utfärdande av körkort efter att ett körkort återkallats med stöd av 5 kap. 3 § 2, 3 eller 4 med en ogiltighetstid om högst ett år. Om körkortet omfattar någon av de högre behörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE krävs att den sökande visar att ...

Prop. 2002/03:55: Genom ändringar i paragrafen har tidpunkten för en ansökan om utfärdande av körkort inte längre viss verkan på om förarprov skall avläggas eller inte. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 4.3.4.

Prop. 2010/11:26: Ändringen innebär att det i paragrafen införs en hänvisning till de särskilda bestämmelserna i 15 a § om nytt körkort efter återkallelse av körkort som förenats med villkor om alkolås.

 • RÅ 2006:85:Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

[K5]15 §  Vad som sägs i 14 § andra stycket gäller inte i fråga om återkallelse med stöd av 3 § 1-6 om prövotid enligt 3 kap. 18 § löpte för sökanden vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades.

[S2]Om det i beslut om återkallelse beslutats om krav som skall uppfyllas för utfärdande gäller dessa krav i stället för kraven enligt 14 §. Detsamma gäller beslut av körkortsmyndighet som fattats efter beslut om återkallelse men innan giltighetstiden för återkallelse tills vidare eller spärrtiden löpt ut.

[S3]Efter ett beslut om återkallelse enligt 3 § 2-4 får länsstyrelsen besluta att en ansökan om körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får länsstyrelsen meddela om det före utfärdande av ett nytt körkort har framkommit omständigheter som ger anledning att pröva lämpligheten av att meddela körkortstillstånd. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Länsstyrelserna får befogenhet att efter ett beslut om återkallelse enligt 5 kap. 3 § 2–4 men innan ett nytt körkort utfärdas besluta om att en ansökan om körkortstillstånd skall ges in. Ett sådant beslut får fattas om det har kommit fram sådana omständigheter att det finns anledning anta att något körkortstillstånd inte bör beviljas. Ändringen av paragrafen har tillkommit för att undvika att bl.a. länsstyrelserna i vissa fall får avvakta ett utfärdande av körkort för att genast därefter fatta ...

6 kap. Utländska körkort

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

Giltighet i Sverige

[K6]1 §  Ett utländskt körkort som är utfärdat i en stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om innehavare av ett sådant körkort är permanent bosatt i Sverige, gäller även bestämmelserna i 3 kap. 10 §. Ett sådant körkort jämställs med svenskt körkort vid tillämpningen av 4 kap.4 eller 5 §.

[S2]Även andra utländska körkort gäller i Sverige enligt sitt innehåll. Om körkortet inte är utformat i överensstämmelse med någon av förebilderna i de konventioner om vägtrafik som har undertecknats i Genève den 19 september 1949 respektive i Wien den 8 november 1968, och inte heller är utfärdat på engelska, tyska eller franska, gäller dock körkortet endast tillsammans med en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till svenska, danska eller norska. Ett körkort som inte är försett med ett fotografi av körkortshavaren gäller endast tillsammans med en identitetshandling med fotografi.

Prop. 2011/12:25: Ändringen innebär att ett utländskt nationellt körkort som inte är utformat efter förebild i någon av Genève- och Wienkonventionerna om vägtrafik eller utfärdat på engelska, tyska eller franska, och inte heller åtföljs av en bestyrkt översättning till något av dessa språk eller till

svenska, danska eller norska, ändå gäller i förening med ett internationellt ...

 • RH 2003:20:Danskt körkort, vars innehavare också hade ett svenskt körkort som var återkallat, ansågs gälla i Sverige sedan spärrtiden för utfärdande av nytt svenskt körkort för innehavaren löpt ut.

[K6]2 §  Ett utländskt körkort gäller inte i Sverige

 1. om det är ogiltigt i den stat där det har utfärdats,
 2. om det har bytts ut mot ett svenskt körkort,
 3. om innehavaren också har ett svenskt körkort och detta är omhändertaget eller återkallat, eller
 4. om körkortshavaren i fall som avses i 3 kap. 13 § första stycket 5 har förklarat att han vill behålla det svenska körkortet.

[S2]Är körkortet utfärdat i en stat utanför EES, gäller det inte i Sverige om innehavaren är folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år.

[S3]Körkortet är inte ogiltigt enligt andra stycket under den tid en ansökan om utbyte enligt 7 § prövas.

 • NJA 2003 s. 105:Prövningstillstånd i HovR. Tillämpningen i mål om olovlig körning av uppsåtskravet i fråga om behörigheten att föra fordonet.
 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

[K6]3 §  Ett utländskt körkort medför inte rätt att köra bil innan innehavaren har fyllt 18 år. Ett utländskt körkort medför inte rätt för någon annan än en medborgare i en stat inom EES att köra svenskregistrerad lastbil eller buss i förvärvsverksamhet för transport av personer eller gods.

[K6]4 §  Utan hinder av 2 kap. 4 § får en person som fyllt 15 år och som är bosatt utomlands men tillfälligt vistas här bruka en moped klass I som han fört in i landet, om den uppfyller de villkor som gäller för sådana fordon i hans hemland. Detta gäller dock endast om den som har fört in fordonet får köra detta i hemlandet utan körkort eller därmed jämförlig handling.

Ingripande mot ett utländskt körkort m.m.

[K6]5 §  Om det finns någon sådan grund för körkortsingripande som avses i 5 kap., skall ett utländskt körkorts giltighet i Sverige prövas.

[S2]Vid prövningen tillämpas de bestämmelser som gäller vid ingripande mot körkort utfärdade i Sverige.

[K6]6 §  Är innehavaren av det utländska körkortet permanent bosatt i Sverige och är det utländska körkortet utfärdat i en stat inom EES, kan körkortet vid den prövning som avses i 5 § bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. Körkortsingripandet eller begränsningen i körkortets giltighet skall därefter gälla det svenska körkortet.

Utbyte av utländska körkort

[K6]7 §  Ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort, om innehavaren är permanent bosatt i Sverige.

[S2]Ett körkort som är utfärdat i Schweiz eller Japan får bytas ut endast om körkortshavaren uppfyller de personliga och medicinska krav som anges i 3 kap. 2 §.

Prop. 2011/12:25: Ändringarna i första stycket är huvudsakligen redaktionella. Eftersom begreppet ”utländskt körkort” används genomgående i övriga paragrafer i kapitlet och då även Sverige är en stat inom EES bör begreppet för tydlighetens skull användas även i denna paragraf. Något förtydligande är dock inte nödvändigt i nuvarande andra stycket som ju endast rör körkort utfärdade i Schweiz eller Japan. Vidare har rättsföljden ”får bytas ut” ersatts med ”ska bytas ut” för att markera att körkortshavaren har ...

 • RÅ 1999:45:En ansökan om utbyte av ett schweiziskt körkort mot ett svenskt har inte kunnat bifallas när sökanden var folkbokförd i Sverige sedan mer än ett år och det schweiziska körkortet därför inte gällde i Sverige.

[K6]8 §  Vid beslut om utbyte av ett utländskt körkort gäller bestämmelserna i 3 kap. 10 §.

Prop. 2012/13:23: I paragrafen har ”beslut om utbyte av körkort” kompletterats med ”beslut om ersättande” av körkort. Ändringen görs för att åstadkomma överensstämmelse med 6 kap. 7 § första stycket i dess lydelse enligt lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen där det görs skillnad mellan att byta ut och att ersätta utländskt körkort. Därutöver har en redaktionell ändring gjorts. ...

[K7]1 §  Vad som sägs i detta kapitel om körkort gäller också körkortstillstånd och traktorkort.

[K7]2 §  Länsstyrelsen prövar ärenden om medgivande enligt 2 kap. 11 § andra stycket, om förlängd giltighet enligt 3 kap. 12 § samt ärenden enligt 3 kap. 3 §, 13 § första stycket 5 och andra stycket. Länsstyrelsen prövar även frågor som avses i 3 kap. 16 § 1.

[S2]Länsstyrelsen prövar också ärenden om godkännande av handledare, förhandsbesked, villkor för innehav av körkortstillstånd och körkort utom i sådana fall som anges i 3 § andra stycket, körkortstillstånd, körkortsingripande och giltighet eller utbyte av ett utländskt körkort. Lag (2003:216).

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i avsnitt 5.10.1.

I bestämmelsen anges vilka ärenden som prövas av Transportstyrelsen. Till bestämmelsen har först in en ny punkt 9 av vilken framgår att Transportstyrelsen prövar ärenden om godkännande av alkolås och återkallelse av godkännandet. I paragrafen har även ändringar av rättelsekaraktär gjorts.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka frågor som prövas av Transportstyrelsen.

I första stycket punkten 4 har ”ärenden om förhandsbesked” ersatts med ”frågor om förnyelse av körkort”. Dels är ändringen en konsekvens av att 3 kap. 8 § upphävs, dels görs den för att paragrafen bättre ska stämma överens med 8 kap. 1 § och 2 § där det anges i vad mån beslut i ärenden om förnyelse av körkort kan överklagas.

I första stycket punkten 8 har angivits ...

[K7]3 §  Vägverket beslutar om utfärdande av körkort och prövar ärenden enligt 3 kap. 13 § första stycket 1.

[S2]Vägverket beslutar också i frågor om villkor som innebär krav på automatväxlat fordon, om villkoret inte är medicinskt betingat. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Vägverket ges befogenhet att besluta, att ett villkor om automatväxlat fordon skall upphöra att gälla, om körkortsinnehavaren avlägger ett godkänt körprov på ett manuellt växlat fordon av det slag som villkoret avser och detta inte är medicinskt betingat. Vägverket ges även befogenhet att besluta om villkor innebärande krav på automatväxlat fordon om villkoret inte är medicinskt betingat. Ett sådant villkor beslutas om den som avlägger körprov gör detta med ett automatväxlat ...

[K7]5 §  Om ett körkort har blivit omhändertaget enligt 5 kap. 7 § första stycket 1-3 skall länsstyrelsen utan dröjsmål pröva frågan om körkortet skall återkallas tills vidare eller lämnas tillbaka.

 • RH 1999:31:Olovlig körning som ägt rum sedan förarens körkort blivit återkallat enligt 23 kap. första stycket 2 körkortslagen (1977:477) - som motsvaras av 5 kap. 7 § första stycket 2 körkortslagen (1998:488) - har inte ansetts utgöra grovt brott.

[K7]6 §  Länsstyrelsen får utfärda preliminärt beslut om körkortsingripande för godkännande inom viss tid, om det med hänsyn till omständigheterna och uppgifterna i ärendet finns grundad anledning att anta att körkortshavaren är beredd att godta ett beslut om körkortsingripande.

[S2]Har preliminärt beslut utfärdats, får ärendet inte tas upp på nytt förrän tiden för godkännande har gått ut. Godkännande som sker efter det att ärendet avgjorts är ogiltigt.

[S3]Ett godkänt preliminärt beslut gäller som beslut som har vunnit laga kraft.

Verkställighet av beslut m.m.

[K7]7 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges.

[S2]Ett beslut om körkortsingripande skall delges den som beslutet rör.

Prop. 2009/10:237: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut om körkortsingripande. Övervägandena finns i avsnitt 14.5.

[K7]8 §  Giltighetstid för återkallelse tills vidare och spärrtid med anledning av återkallelse räknas från den dag då beslutet delges körkortshavaren eller från den tidigare dag när körkortshavaren överlämnar körkortet till länsstyrelsen. Har beslutet föregåtts av ett beslut om omhändertagande av körkortet eller av ett beslut om återkallelse tills vidare, räknas spärrtiden från det först delgivna beslutet. Har giltigheten av beslut om återkallelse av körkort tills vidare löpt ut när slutligt beslut om körkortsingripande fattas skall den tid under vilket körkortet varit ogiltigt räknas av från spärrtiden.

[S2]Spärrtiden löper i andra fall från den dag som anges i beslutet.

Prop. 2010/11:26: Paragrafen behandlas i 5.9.

Paragrafen innehåller bestämmelser för beräkning av dels såväl giltighets- som spärrtid, dels spärrtid när det slutliga beslutet om återkallelse har föregåtts av ett beslut om återkallelse tills vidare eller ett beslut om omhändertagande av körkortet. Slutligen innehåller paragrafen en regel om avräkning av giltighetstid från spärrtid för det fall att giltighetstiden för ett beslut om återkallelse tills vidare har löpt ut när slutligt beslut om återkallelse ...

 • RÅ 2002:60:I fall då spärrtid enligt beslut om återkallelse av körkort har hunnit löpa ut innan frågan om spärrtidens längd avgjorts av högre instans har spärrtiden räknats från delgivningen av den högre instansens beslut och den tid under vilken körkortshavaren varit fråntagen förarbehörigheten till följd av det tidigare beslutet räknats av från spärrtiden.

[K7]9 §  Ogiltigt körkort skall överlämnas till länsstyrelsen.

[K8]1 §  Länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 2 § får, om inte annat följer av tredje stycket eller 3 §, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Länsstyrelsen får föra talan även till förmån för den enskilda parten.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Länsstyrelsens beslut i ett ärende om godkännande som handledare får överklagas hos Vägverket.

Prop. 2011/12:25: I första stycket 3–4 har en redaktionell ändring gjorts med anledning av att bestämmelserna om riskutbildning i 4 kap. 12–14 §§ har förts ihop med bestämmelserna om introduktionsutbildning i 9–11 §§.

[K8]2 §  Vägverkets beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Vägverkets beslut om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket får inte överklagas. Skälen för det anges i avsnitt 4.4. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Prop. 2007/08:128: Bestämmelserna behandlas i avsnitt 5.

Prop. 2011/12:25: Genom ovannämnda ändring i 7 kap. 2 § första stycket 4 tydliggörs att Transportstyrelsen prövar frågor om förnyelse. Av 8 kap. 1 § första stycket 1 framgår att beslut i sådana frågor får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om inte annat framgår av 2 §. I 2 § 3 i dess nya lydelse anges att beslut i fråga om förnyelse av körkort inte får överklagas i andra fall än då beslut att inte förnya körkortet fattas med stöd av 3 kap. 14 a §.

Innebörden av den nya regleringen är ...

[K8]3 §  Ett föreläggande om att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov får överklagas endast tillsammans med det beslut genom vilket ärendet avgörs.

[S2]En uppmaning enligt 3 kap. 13 § första stycket 5 får inte överklagas. Detsamma gäller beslut om omhändertagande av körkortstillstånd, körkort eller traktorkort enligt 5 kap. 7 § och beslut i fråga om godkännande vid förarprov.

[K9]1 §  Körs moped klass II av barn som inte har fyllt 15 år, döms den som har vårdnaden om barnet eller, om förseelsen har begåtts av barnet i ett anställningsförhållande, arbetsgivaren till böter, om vårdnadshavaren eller arbetsgivaren uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som ankommer på honom för att hindra förseelsen. Till samma straff döms även den som i annat fall uppsåtligen eller av oaktsamhet tillåter barn som inte har fyllt 15 år att köra moped klass II.

[K9]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 15 § döms till penningböter.

[S2]Föraren skall inte dömas till straff,

 1. om körkortet skall förnyas och föraren före färden har återlämnat kortet eller gjort anmälan om att det förstörts eller kommit bort, eller
 2. om återkallelse av körkort begränsats på det sätt som anges i 5 kap. 4 § och färden äger rum inom två månader från det att frågan om återkallelse slutligt har avgjorts, eller
 3. om förarens identitet genast har kunnat fastställas.

 • RH 2006:2:Hovrätten undanröjde ett av bilförare godkänt föreläggande av ordningsbot för att vid färd med personbil inte ha medfört körkort eftersom förarens identitet kunde fastställas direkt på plats av polisen genom RPS-data. Föreläggandet kunde därmed inte anses överensstämma med lag.

[K9]4 §  Bestämmelser om ansvar för den som i annat fall än som avses i 1-3 §§ kör fordon i strid mot denna lag finns i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter. Lag (1999:878).

 • RH 2008:21:Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.

10 kap. Bemyndiganden m.m.

[K10]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter i de avseenden som anges i denna lag samt meddela föreskrifter om

 1. lagens tillämpning på andra i utlandet utfärdade behörighetshandlingar som ger rätt att köra motordrivna fordon,
 2. länsstyrelsens prövning av andra körkortsärenden än som anges i 7 kap.,
 3. registrering som behövs för tillämpningen av lagen.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från lagen.

[S3]Regeringen får låta postbefordringsföretag lämna ut körkort.

Prop. 2010/11:30: I första stycket införs en ny punkt, 5, genom vilken regeringen uttryckligen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt lagen och enligt 8 kap. 12 § körkortsförordningen (1998:980) samt ärendehandläggning enligt lagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Nuvarande bemyndigande i paragrafen ger regeringen en generell rätt att meddela ytterligare föreskrifter i de ...

Prop. 2013/14:64: Paragrafens första stycke innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter i de avseenden som anges i lagen och i en rad uppräknade ämnen. Andra stycket bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om undantag från lagen.

I tredje stycket anges nu att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får överlämna uppgiften att lämna ut körkort åt företag som har tillstånd att bedriva postverksamhet, dotterföretag ...

Prop. 2016/17:83: Innehållet i paragrafen motsvarar tidigare 1 § första stycket.

[K10]2 §  Om en läkare vid undersökning av en körkortshavare finner att körkortshavaren av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort, skall läkaren anmäla det till länsstyrelsen. Innan anmälan görs skall läkaren underrätta körkortshavaren. Anmälan behöver inte göras om det finns anledning att anta att körkortshavaren kommer att följa läkarens tillsägelse att avstå från att köra körkortspliktigt fordon.

[S2]Bestämmelserna i första stycket gäller även den som har körkortstillstånd och traktorkort.

Prop. 2011/12:25: I paragrafens andra stycke har möjligheten för en läkare att anmäla till Transportstyrelsen att en körkortshavare av medicinska skäl sannolikt är olämplig att ha körkort, och att körkortshavaren motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning, ersatts av en skyldighet att göra så. Vidare anges numera att en sådan anmälningsskyldighet kan grunda sig på en genomgång av journalhandlingar. I tredje stycket har körkortstillstånd tagits bort. Skälet är att det redan framgår av 1 kap. ...

Prop. 2009/10:198: Paragrafen behandlar läkares ansvar att anmäla medicinskt olämpliga förare till Transportstyrelsen. Den har behandlats i avsnitt 5.1.

Av första stycket framgår att det räcker med att en körkortshavare är olämplig som förare på grund av medicinska skäl för att en läkare ska agera och anmäla detta till Transportstyrelsen. Det tidigare kravet på att körkortshavaren ska vara uppenbart olämplig ...

[K10]3 §  I ärenden enligt denna lag får den enskilde föreläggas att ge in läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov eller att förnya körkortet.

[K10]4 §  Frågor som enligt denna lag skall prövas av en länsstyrelse handläggs av länsstyrelsen i det län där personen som frågan rör är folkbokförd eller, om denne inte är folkbokförd i Sverige, av länsstyrelsen i det län där han eller hon vistas.

[S2]Saknar personen bestämd vistelseort i Sverige, handläggs frågan om giltighet av ett utländskt körkort eller om körkortsingripande av länsstyrelsen i det län där ett ingripande eller en straffbelagd förseelse har skett.

[S3]Övriga körkortsärenden avseende personer som saknar bestämd vistelseort i Sverige handläggs av den länsstyrelse som meddelat det senast gällande körkortstillståndet eller, om något körkortstillstånd inte meddelats, av den länsstyrelse som beslutat om det senaste gällande körkortet.

[S4]Länsstyrelsen enligt första, andra och tredje styckena får hänskjuta ärenden enligt denna lag till annan länsstyrelse om sökanden begär det och länsstyrelsen finner det lämpligt. Lag (2003:216).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Körkortslag (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998 då körkortslagen (1977:477) upphör att gälla. Bestämmelsen i 5 kap. 12 § träder dock i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. Lag (2003:216).
 2. Innehavare av körkort med behörighet C, CE, D eller DE som senast den 31 december 1998 fyller 45 år skall senast den 30 september 2003 ansöka om sådan förlängning av giltighet av behörighet som stadgas i 3 kap. 12 § om körkortet inte skall förnyas dessförinnan enligt 3 kap. 14 § första meningen. Vid ansökan eller förnyelsen skall körkortshavaren visa att de medicinska kraven för behörigheten är uppfyllda.
 3. Den som vid ikraftträdandet innehar körkort med behörighet C, CE, D, DE eller TAXI behöver inte förnya körkortet enligt 3 kap. 14 § andra meningen av den anledningen att giltighetstid för körkortsbehörighet C, CE, D eller DE skall antecknas på körkortet eller för att behörigheten TAXI slopats.
 4. Godkännande som handledare som meddelats före ikraftträdandet gäller som godkännande enligt den nya lagen. Bestämmelserna om övningskörning i körkortsförordningen (1977:722) gäller för den som vid ikraftträdandet har uppnått en ålder av 17 år och 6 månader och har körkortstillstånd.
 5. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut om förnyelse av körkort som meddelats före ikraftträdandet.
 6. Undantag som beviljats enligt den gamla lagen gäller i enlighet med sitt innehåll. Ansökan om undantag som getts in före ikraftträdandet prövas enligt den gamla lagen.
 7. Körkortsbehörighet A LÄTT MOTORCYKEL och B som förvärvats före den 1 juli 1996 ger alltjämt rätt att köra fordon enligt de definitioner som fanns före ikraftträdandet av lagen (1996:320) om ändring i körkortslagen (1977:477).
 8. Ärende som anhängiggjorts hos en länsstyrelse före ikraftträdandet skall avgöras av denna länsstyrelse.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De äldre bestämmelserna om moped klass I skall dock tillämpas till och med den 31 mars 2000.
 2. Körkort eller traktorkort som utfärdats före ikraftträdandet ger fortsatt rätt att köra terrängskoter. Detta gäller även när ett sådant körkort förnyas eller ett nytt körkort utfärdas på grund av ändrad behörighet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. För återkallelse som prövats slutligt före den 1 oktober 1998 gäller 5 kap. 14 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. Bestämmelsen i 5 kap. 3 § 1 gäller även den som har brutit mot 30 § första, andra eller tredje stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
 3. Bestämmelsen i 5 kap. 9 § andra stycket gäller även den som har brutit mot 30 § första stycket järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) i dess lydelse före den 1 juli 2004.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2007/08:128, Bet. 2007/08:TU14
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009:10, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr
32008R0765

Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-02-01

Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580

Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:182, Prop. 2013/14:64, Bet. 2013/14:TU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:205, Prop. 2016/17:83, Bet. 2016/17:TU11
Omfattning
nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:152, Prop. 2017/18:63, Bet. 2017/18:TU7
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
2018-03-01