Inaktuell version

Körkortslag (1998:488)

Version: 2009:1353

(KörkL)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2009:1353
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om

 1. behörighet att köra motorfordon, terrängmotorfordon, traktor och motorredskap,
 2. handlingar som ger sådan behörighet, nämligen körkort, traktorkort och förarbevis,
 3. körkortstillstånd, varmed avses ett beslut om att sökanden uppfyller medicinska och personliga krav för att körkort eller traktorkort ska få utfärdas,
 4. körkortshavare, varmed avses den som har körkortstillstånd eller körkort,
 5. innehavare av förarbevis, varmed avses den som har förarbevis för moped klass II, snöskoter eller terränghjuling.

[S2]Bestämmelser om behörighet att köra vissa fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2009:189).

Prop. 2011/12:80: Särskilda bestämmelser om krav på förarbehörighet i vissa fall finns i de nya 2 kap.10 och 11 §§yrkestrafiklagen och i 3 kap. 13 § taxitrafiklagen (xxxx:xx). Hänvisningen i andra stycket till den nuvarande ...

Prop. 2011/12:25: Hänvisningen i andra stycket till bestämmelser om behörighet i yrkestrafiklagen har kompletterats med en hänvisning till sådana bestämmelser i lagen om yrkesförarkompetens.

Prop. 2000/01:95: I bestämmelsen preciseras respektive införs definitioner av begreppen körkort, traktorkort, körkortstillstånd och körkortshavare, eftersom dessa begrepp är av större betydelse. Definitionen av körkort och traktorkort ansluter till den nuvarande lydelsen av 1 kap. 1 § körkortslagen och begreppen körkortstillstånd och körkortshavare förs över till körkortslagen ...

[K1]2 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2001:571).

Prop. 2010/11:26: Till paragrafen förs in ett nytt andra stycke där begreppet alkolås definieras.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen är ny och hänvisar vad beträffar betydelsen av fordonsoch viktbegreppen till lagen om vägtrafikdefinitioner.

[K1]3 §  Med begreppet permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den till vilken han har personlig anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater skall dock anses vara permanent bosatt i den stat till vilken han har personlig anknytning under förutsättning att han regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras. Lag (2001:571).

Prop. 2000/01:95: Definitionen av begreppet permanent bosättning återfinns i dag i körkortsförordningen. Begreppet är av central betydelse och definieras därför i lagen. Syftet med bestämmelsens andra stycke är att klargöra var en person kan anses permanent bosatt om han har yrkesmässig anknytning till en annan stat än den han har personlig anknytning till. För permanent bosättningsort (eng: normal residence) finns en liknande definition i artikel ...

Behörighetskrav

[K2]1 §  Personbil, lastbil, buss, motorcykel, moped klass I, terrängvagn och motorredskap klass I får köras endast av den som har ett gällande körkort för fordonet. Har släpfordon kopplats till en bil ska föraren ha körkortsbehörighet även för släpfordonet. Lag (2009:189).

[S2]För övningskörning gäller bestämmelserna i 4 kap.

Prop. 2015/16:31: Behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I omfattas inte av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort, det s.k. tredje körkortsdirektivet. Vad som tidigare behandlades i 1 § om behörighetskrav för terrängvagn och motorredskap klass I har flyttats till 2 § andra stycket. De materiella reglerna ändras dock inte.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6. ...

[K2]2 §  Traktor med gummihjul och motorredskap klass II får köras på väg endast av den som har ett gällande körkort eller traktorkort, om inte körningen på väg avser en kortare sträcka för färd till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål.

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller behörighetskrav för vissa fordon som inte omfattas av det tredje körkortdirektivet.

För att få köra en traktor b ska krävas att man har körkortsbehörighet B eller högre. Inte heller denna behörighet omfattas av tredje körkortsdirektivet. Bestämmelsen förs in i ett nytt andra stycke.

Till stycket flyttas även de behörighetskrav som gäller för terrängvagn och motorredskap klass I. Bestämmelsen fanns tidigare i 1 §.

Paragrafen ...

[K2]3 §  Moped klass II får köras endast av den som har körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass II.

[S2]Snöskoter får köras endast av den som har förarbevis för snöskoter.

[S3]Terränghjuling får köras endast av den som har förarbevis för terränghjuling. Lag (2009:189).

Förarbehörighet för särskilda fordonstyper

[K2]5 §  Förarbehörighet enligt 1 § anges i körkort med beteckningarna

Prop. 2015/16:31: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att förteckningen motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i tredje körkortsdirektivet, men innebär ingen ändring i sak.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.6.

Prop. 2011/12:25: Paragrafen anger att ett körkort ger behörighet att köra motordrivna fordon i olika fordonskategorier. Att körkort medför sådan behörighet framgår av 1 kap. 1 § första stycket 2. Ordet ”körkortsbehörighet” har ersatt ”förarbehörighet”, som är ett vidare begrepp och även omfattar behörighet som följer av traktorkort och förarbevis.

Behörigheterna A2, C1, C1E, D1 och D1E har tillkommit. Behörigheterna har ordnats i stigande ordning med den lättaste behörigheten AM först, vilket ...

Prop. 2016/17:83: Paragrafen innehåller bestämmelser om körkortsbeteckning och körkortsbehörighet. Paragrafen ändras så att beteckningen D1 och D motsvarar de körkortsbehörigheter som anges i det tredje körkortsdirektivet. Ändringen innebär att begreppet passagerare införs istället för sittplatser och att det för beteckningen D anges att den avser buss som är konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare. Genom ändringen inbegrips även stående passagerare.

Paragrafen ...

A för motorcykel

A1 för lätt motorcykel

AM för moped klass I

B för
 1. personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar,
 2. terrängvagn, och
 3. motorredskap klass I C för tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådana bilar D för buss och enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till buss E för släpfordon, oavsett vikt och antal. Lag (2009:189).

[K2]5 a §  Förarbehörigheterna A, A1 och B ger även rätt att köra moped klass I. Lag (2009:189).

[K2]6 §  Behörigheten A ger rätt att köra motorcykel med en högre effekt än 25 kilowatt endast om körkortshavaren har haft ett körkort med behörigheten A under minst två år eller godkänts i körprov på en sådan motorcykel efter att ha fyllt 21 år. Detsamma gäller om motorcykeln har ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kilowatt/kilogram.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges numera ålderskravet för att få köra den tyngsta typen av trehjulig motorcykel med stöd av behörighet A eller B.

I paragrafen har ordet ”effekt” ersatts med ”nettoeffekt” som stämmer bättre med terminologin i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag. Paragrafen har kommenterats i ...

[K2]7 §  Behörigheten B ger rätt att köra tre- och fyrhjuliga motorcyklar. Lag (2003:216).

Prop. 2002/03:55: Ändringen innebär att den som har behörighet B också får köra fyrhjulig motorcykel. De närmare övervägandena avseende detta förslag finns i avsnitt 4.1.1.

[K2]8 §  Körkort med behörigheten CE eller DE ger även behörigheten BE.

Prop. 2011/12:25: I paragrafen anges att körkort med behörigheten CE, D1E eller DE även ger behörigheten BE (se art. 6.2 a i direktivet). Vidare anges att behörigheten CE även ger C1E (se art. 6.2 c i direktivet).

Noteras kan att även behörigheten C1E medför behörigheten BE och att även behörigheten DE medför behörigheten D1E. Det framgår emellertid av 5 §.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 5.2.6. ...

[K2]9 §  Körkort med behörigheten CE ger även behörigheten DE, om körkortshavaren har behörigheten D.

Undantag

[K2]10 §  Bestämmelserna i 1-4 §§ gäller inte vid färd med fordon inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område.

[K2]11 §  Inom garage-, verkstads- eller bensinstationsområde får den som har ett körkort med behörigheten B köra personbil oavsett totalvikt samt lastbil och buss, med eller utan släpfordon men utan last eller passagerare.

[S2]Om ett särskilt medgivande lämnats får den som har fått ett körkort med behörigheten B återkallat, med de begränsningar som anges i första stycket, köra fordon som anges där samt mopeder. Ett medgivande får lämnas för högst tre år. Lag (2009:189).

Prop. 2012/13:23: Paragrafens andra stycke har omarbetats redaktionellt.

Paragrafen har tillförts ett nytt tredje stycke som ger körkortshavare vars körkortsinnehav är förenat med villkor om alkolås, i stället för att körkortet återkallats, möjlighet att framföra moped, personbil (oavsett vikt), lastbil eller buss samt släpfordon även om dragfordonet inte är utrustat med godkänt alkolås. Denna dispensmöjlighet förutsätter att körkortshavaren har lägst behörighet B och att fordonet ...

Prop. 2002/03:55: Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.1.2.

Bestämmelsen i första stycket medger att släpfordon kopplas till samtliga de fordon som anges i stycket.

[K2]12 §  Polis som har ett körkort med behörigheten B får i tjänsteutövning köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka.

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att polismän som har körkort med behörigheten B i tjänsteutövning får köra varje slag av körkortspliktigt fordon en kortare sträcka. Paragrafen har förtydligats genom att ordet polis har bytts ut mot en polisman. Ändringen har behandlats i avsnitt 6.1.

Särskilt förarbevis

[K2]13 §  Under höjd beredskap eller då regeringen har beslutat om tjänstgöring enligt 4 kap. 8 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får den som har ett körkort med behörigheten B och har ett särskilt förarbevis köra det slag av fordon som anges i det särskilda förarbeviset.

[S2]I övrigt skall bestämmelserna i denna lag gälla även det särskilda förarbeviset.

[K2]14 §  Ett bevis att körkort eller förarbevis utfärdats gäller som körkort respektive förarbevis till dess körkortet respektive förarbeviset lämnats ut eller rätten att få ut körkortet respektive förarbeviset förfallit. Lag (2009:189).

Förutsättningar för utfärdande av körkort

[K3]1 §  Körkort får utfärdas för den som

 1. har körkortstillstånd,
 2. är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader,
 3. har fyllt
  1. 15 år för behörigheten AM,
  2. 16 år för behörigheten A1,
  3. 18 år för behörigheterna A, B, C och E,
  4. 21 år för behörigheten D, och
 4. har avlagt godkänt förarprov. Körkort får dock inte utfärdas för den som har ett körkort som är utfärdat i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[S2]Har ett körkort blivit ogiltigt av anledning som avses i 12 § eller 13 § första stycket 1 eller sista stycket får ett nytt körkort utfärdas utan att förarprov avlagts, om den sökande efter det att körkortet blivit ogiltigt har meddelats körkortstillstånd för de behörigheter som upphört att gälla. För utfärdande av körkort efter återkallelse gäller bestämmelserna i 5 kap.Lag (2009:189).

Prop. 2002/03:55: Har ett körkort blivit ogiltigt exempelvis på grund av att det inte har förnyats efter föreläggande, eller att körkortshavaren har begärt att körkortet skall bli ogiltigt, får ett nytt körkort utfärdas, om sökanden efter ogiltigheten har meddelats ett körkortstillstånd. Kravet på att en ansökan om körkortstillstånd skall göras inom ett år från det att behörigheten upphörde att gälla eller körkortet blev ogiltigt, för att sökanden skall undvika att avlägga ett nytt förarprov, tas bort. Se härom ...

Prop. 2009/10:209: I första stycket 3 d har ett tillägg gjorts. Såvitt gäller utfärdande av körkort med behörigheten D, dvs. behörighet att köra buss, finns en hänvisning till lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens där det framgår att andra, lägre, ålderskrav gäller under vissa förutsättningar. Av 3 kap. 5 § lagen om yrkesförarkompetens framgår sålunda att en förare från och med 20 års ålder har rätt att utföra förvärvsmässiga persontransporter ...

Prop. 2011/12:25: Ålderskraven i paragrafen har ändrats eller kompletterats i enlighet med vad direktivet föreskriver. Hänvisningen till de lägre ålderskrav som kan

följa av lagen om yrkesförarkompetens har flyttats från första stycket 3 d till en ny 1 a § och omfattar nu även behörigheterna C, CE, D1 och D1E.

I andra stycket har förbudet mot ...

 • RÅ 2006:85:Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

[K3]2 §  Körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon. Körkortstillståndet gäller endast under en viss tid.

[S2]Lämplighet med hänsyn till de personliga förhållandena förutsätter att sökanden inte är opålitlig i nykterhetshänseende och i övrigt kan antas komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken.

Lämplighet med hänsyn till de medicinska förhållandena förutsätter att sökanden har tillfredsställande syn för att köra fordon

Ändringar

Körkortslag (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
CELEX-nr
397L0026
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1999:878) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:17, Prop. 1998/99:123, Bet. 1999/2000:TU2
Omfattning
ändr. 2 kap 3, 4 §§, 9 kap 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2001:571) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 2, 3 §§
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:216) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 2 kap 7, 11 §§, 3 kap 1, 4, 6, 7, 10, 15 §§, 4 kap 1, 2 §§, 5 kap 14, 15 §§, 7 kap 2, 3 §§, 8 kap 2 §, 10 kap 4 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; nya 3 kap 2 a, 7 a §§
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2004:524) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:258, Prop. 2003/04:123, Bet. 2003/04:TU14
Omfattning
ändr. 5 kap 3, 9 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1087) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:63, Prop. 2003/04:160, Bet. 2004/05:TU2
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §, 6 kap 1 §, 8 kap 2 §, 10 kap 1 §; nya 4 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 kap 1, 5 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2008:327) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Omfattning
ändr. 7 kap 4 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2008:550) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2007/08:128, Bet. 2007/08:TU14
Omfattning
ändr. 8 kap 2 §, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 4 a, 4 b §§, 4 kap 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap 12 §
Ikraftträder
2008-10-01

Lag (2008:1369) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 4 kap 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, 7 kap 3 §, 8 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:189) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
upph. 9 kap. 1 §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 11, 14 §§, 3 kap. 1, 4, 5, 17, 18 §§, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, 9 kap. 2, 3, 4 §§, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 5 a §, 3 kap. 19, 20, 21 §§, 5 kap. 2 a §, rubr. närmast före 3 kap. 19 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:1352) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009:10, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
upph. 7 kap. 3 §, 10 kap. 4 §; ändr. 4 kap. 8 §, 5 kap. 15 §, 7 kap. 2, 5, 6, 8, 9 §§, 8 kap. 1, 2, 3 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 1, 2 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1353) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:485) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:799) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Prop. 2009/10:198, Bet. 2009/10:TU22
Omfattning
ändr. 4 kap. 2, 7, 9 §§, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1562) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
upph. 5 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 13, 20 §§, 4 kap. 6, 7, 8 §§, 5 kap. 1, 2, 5, 6, 14 §§, 7 kap. 2, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §; nya 5 kap. 15 a, 15 b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§, 7 kap. 8 a §, rubr. närmast före 5 kap. 16, 26 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2010:1970) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 7 kap. 7 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:804) om ändring i lagen (2010:1914) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2010/11:272, Prop. 2010/11:80, Bet. 2010/11:NU25
Omfattning
ändr. 5 kap. 26 §
CELEX-nr
32008R0765

Lag (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 7, 14 §§, 3 kap. 8 §, 4 kap. 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; nuvarande 2 kap. 5 a § betecknas 2 kap. 7 b §; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 5, 6, nya 7 b, 8 §§, 3 kap. 1, 4, 4 a, 5, 6, 7 a, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 5 kap. 2 a, 3, 9, 27 §§, 6 kap. 1, 7 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1, 2 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 a §, 3 kap. 1 a, 14 a §§, 4 kap. 2 a §, 5 kap. 25 a, 28 §§, 6 kap. 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 9 §
CELEX-nr
32009L0113
Ikraftträder
2012-02-01

Lag (2012:217) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:228) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 § i 2011:1580

Lag (2012:874) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. rubr. närmast efter 3 kap. 7 a §; ändr. 2 kap. 11 §, 5 kap. 14, 26 §§, 6 kap. 8 §; nya 3 kap. 14 b, 14 c §§, rubr. närmast före 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:876) om ändring i lagen (2011:1580) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2012/13:54, Prop. 2012/13:23, Bet. 2012/13:TU4
Omfattning
upph. 6 kap. 7 b §; ändr. 2 kap. 5, 6 §§, 4 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, p 3, 4, 5 ikrafttr.- och övergångsbest.; nya p 6, 7, 8 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2011:1580

Lag (2014:148) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:182, Prop. 2013/14:64, Bet. 2013/14:TU12
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2014:729) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §, 3 kap. 15 §, 4 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 8, 25 a §§, 7 kap. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2014:1412) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:23, Prop. 2013/14:232, Bet. 2014/15:JuU3
Omfattning
ändr. 5 kap. 25 a §
Ikraftträder
2015-01-02

Lag (2015:791) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2017:272) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:205, Prop. 2016/17:83, Bet. 2016/17:TU11
Omfattning
nuvarande 10 kap. 2, 3 §§ betecknas 10 kap. 5, 6 §§; ändr. 2 kap. 5 §, 3 kap. 4 b, 14 a §§, 5 kap. 19, 23 §§, 10 kap. 1 §; nya 10 kap. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2018:86) om ändring i körkortslagen (1998:488)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:152, Prop. 2017/18:63, Bet. 2017/18:TU7
Omfattning
upph. 3 kap. 14 c §; ändr. 3 kap. 14 b §, 5 kap. 15 b, 19, 20 §§
Ikraftträder
2018-03-01