NJA 2019 s. 3
Skälig ersättning vid obehörigt utnyttjande av ett filmverk.
NJA 2019 s. 15
En åklagare har inte någon självständig rätt att överklaga ett beslut att inte förordna målsägandebiträde.
NJA 2019 s. 23
En sambo har betalat fakturor som avsett den andra sambons egendom som inte var samboegendom men som användes av samborna gemensamt. Den betalande sambon har ansetts ha bevisbördan för sitt påstående att betalningen utgjort ett penninglån. När han inte bevisat sitt påstående uppkommer frågan om han har rätt till ersättning på den grunden att den andra sambon, sedan samboförhållandet upphört, har gjort en obehörig vinst. Frågan har besvarats nekande.
NJA 2019 s. 43
Skuldsanering. Beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.
NJA 2019 s. 47
Utvisning på grund av brott. Domstolens prövning av verkställighetshinder (I–III)
NJA 2019 s. 72
Bevisbörda och beviskrav i mål om allmänt åtal för tryckfrihetsbrott vid invändning om att spridning kan ha skett obehörigen eller vid ett tidigare tillfälle. Justitiekanslern måste förebringa så mycket bevisning att invändningen framstår som obefogad.
NJA 2019 s. 89
Trafikskadelagen. Ett skogsfordon har i samband med markberedning orsakat en skogsbrand. De uppkomna skadorna har ansetts vara skada i följd av trafik.
NJA 2019 s. 94
Ren förmögenhetsskada. En bostadsrättsförening har ansetts skyldig att ersätta en förvärvare av en bostadsrätt för skada som orsakats genom att föreningen lämnat felaktiga uppgifter om pantsättning i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.
NJA 2019 s. 119
Konkurs. Frågor vid obeståndsprövningen om hänsyn ska tas till gäldenärens egendom i utlandet, om värdering av en aktiepost i ett onoterat bolag samt om betydelsen av att gäldenärens egendom är utmätt även på grund av en överklagad dom om betalning.
NJA 2019 s. 136
Preskription enligt 8 kap. 20 § försäkringsavtalslagen. Fråga om vad som krävs för att den som gör gällande anspråk på ersättning enligt en företagsförsäkring ska anses ha anmält detta i tid.
NJA 2019 s. 151
Tillstånd till prövning i hovrätt, särskilt förutsättningarna för gransknings- och prejudikatdispens.
NJA 2019 s. 160
När ett mål om vårdnad, boende och umgänge har överklagats avseende endast umgänge får motparten som huvudregel inte framställa yrkanden om vårdnad och boende efter överklagandetidens utgång.
NJA 2019 s. 167
Ett tolkuppdrag har ansetts vara av särskilt svår beskaffenhet och därför berättigat tolken till ersättning för förberedelsearbete utöver tolktaxan.
NJA 2019 s. 171
Klander av skiljedom. Fråga om domstols utgångspunkt för prövningen av skiljenämnds behörighet. Även fråga om ett handläggningsfels betydelse för att en skiljedom ska kunna upphävas.
NJA 2019 s. 195
Återtagandeförbehålls sakrättsliga giltighet. Fråga om en säljare lämnat ett uttryckligt eller underförstått förfogandemedgivande till köparen.
NJA 2019 s. 223
En nödvändig förutsättning för att en uppsägning av ett tomträttsavtal ska vara giltig är att fastighetsägaren anmäler uppsägningen till inskrivningsmyndigheten på en inskrivningsdag inom uppsägningstiden. En ytterligare förutsättning är att en sådan anmälan föranleder en anteckning i fastighetsregistret. Huruvida anteckningen förs in i registret före eller efter uppsägningstidens utgång saknar betydelse.
NJA 2019 s. 238
Straffvärde när den tilltalade mot en och samma målsägande har begått ett mycket stort antal grova våldtäkter mot barn och sexuella övergrepp mot barn.
NJA 2019 s. 251
Fråga om utformning av näringsförbud när tillfälligt näringsförbud gällt och fortsatt ska gälla.
NJA 2019 s. 259
En likvidator har under vissa förhållanden retentionsrätt för sin fordran på arvode i bankmedel som härrör från likvidationsbolaget.
NJA 2019 s. 271
Förhandsbesked till offentlig försvarare om ersättning för merkostnader. Frågor om särskilda skäl och om vilka omständigheter prövningen i högre rätt av ett överklagat positivt förhandsbesked ska grundas på.
NJA 2019 s. 279
Omständigheten att en skrift framställts i tryckpress ska prövas som en processförutsättning vid talan enligt tryckfrihetsförordningen. Det är tillräckligt att det framstår som mer sannolikt att en skrift är framställd i tryckpress än att så inte är fallet.
NJA 2019 s. 294
Det utgör inte skyddande av brottsling att i polisförhör lämna falska uppgifter till förmån för någon som har gjort sig skyldig till ett brott, när uppgifterna endast kan påverka bevisläget mot den personen.
NJA 2019 s. 305
Penningtvättsbrott. Rubricering och straffvärdebedömning när förbrottet bestått av ett bedrägeri som medfört att målsäganden betalat drygt 2,7 miljoner kr till fel konto.
NJA 2019 s. 316
Utvisning på grund av brott. Prövningen av om det föreligger synnerliga skäl för utvisning av en utlänning med lång vistelsetid i Sverige.
NJA 2019 s. 327
Efter huvudförhandlingen i ett brottmål beslutade rätten att dom skulle meddelas senare och att den tilltalade skulle bli kvar i häkte. Enligt anteckningar som sändes till parterna hade rätten i anslutning till förhandlingen också beslutat dom. Innan domen meddelades kompletterade rätten utredningen och tog på begäran av den tilltalade upp ny bevisning vid en fortsatt huvudförhandling. De ledamöter som deltagit vid huvudförhandlingen har ansetts inte vara jäviga att handlägga målet vid beslutet om komplettering eller vid en fortsatt huvudförhandling.
NJA 2019 s. 335
Domstols beslut om entledigande av styrelseledamot i stiftelse på grund av misskötsamhet.
NJA 2019 s. 347
I mål om sexualbrott mot barn ankommer det på åklagaren att på sedvanligt sätt styrka målsägandens ålder. Om folkbokföringsdatabasens uppgifter om målsägandens födelsetid kan ifrågasättas, måste åklagaren visa att uppgifterna grundas på ett tillfredsställande underlag eller lägga fram annan utredning som bekräftar uppgifterna.
NJA 2019 s. 377
Utlämning av unionsmedborgare för straffverkställighet i tredje land.
NJA 2019 s. 382
Klander av skiljedom. Fråga om ett handläggningsfel sannolikt har inverkat på utgången.