Rättsfall från HFD (Högsta förvaltningsdomstolen)

HFD 2018:79

2018-12-28

Fråga om det föreligger förutsättningar för efterbeskattning och påförande av skattetillägg.

HFD 2018:83

2018-12-27

Fråga om ett skepp gått i internationell trafik enligt det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:81

2018-12-21

Uttag av obetalda semesterdagar ska inte jämställas med förvärvsarbete vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

HFD 2018:74

2018-12-21

Fråga om flera produkter som sampaketeras utgör separata varor eller en enda vara vid tillämpningen av bestämmelserna om kemikalieskatt. Förhandsbesked om punktskatt.

HFD 2018:78

2018-12-20

Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:82

2018-12-20

Fråga om tolkningen av konkurrensvillkoret i regelverket om sjöfartsstöd. Även fråga om nationella domstolars roll vid tillämpning av de unionsrättsliga reglerna om statligt stöd.

HFD 2018:76

2018-12-20

Bilstöd i form av anpassningsbidrag får lämnas endast för anpassningar som kräver en varaktig förändring av ett fordon.

HFD 2018:80

2018-12-20

Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

HFD 2018:77

2018-12-17

Tillträde till en visning i efterhand av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:75

2018-12-17

Förutsättningarna för att en kommun ska få reglera tiggeri genom lokala ordningsföreskrifter.

HFD 2018:62

2018-12-11

Samtidig avyttring av andelar i flera olika företag mot ersättning i form av andelar i ett annat företag har inte ansetts utgöra ett enda gemensamt andelsbyte enligt bestämmelserna om framskjuten beskattning vid andelsbyten. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:73

2018-12-11

Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

HFD 2018:71

2018-12-10

Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket agerat utanför sin kompetetens.

HFD 2018:68

2018-12-06

Fråga om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner är en skattepliktig förmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:70

2018-12-04

I mål om rätt till underhållsstöd har boföräldern - men inte barnet - ansetts som part. Vidare fråga om vad som avses med uttrycket att "bo tillsammans" och när föräldrar ska anses göra det vid tillämpning av reglerna om underhållsstöd.

HFD 2018:72

2018-12-04

Avyttring av bitcoin omfattas av bestämmelsen i 52 kap. 3 § inkomstskattelagen om kapitalvinst vid avyttring av andra tillgångar än personliga tillgångar och omkostnadsbeloppet ska därmed beräknas enligt genomsnittsmetoden. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:69

2018-11-30

Fråga om vad som avses med sjukperiod enligt socialför-säkringsbalken.

HFD 2018:67

2018-11-20

Vid bedömningen av storleken på den upphandlingsskadeavgift som ska betalas på grund av att en kommunal nämnd har genomfört en otillåten direktupphandling har det inte ansetts vara en försvårande omständighet att en annan nämnd i samma kommun tidigare har gjort sig skyldig till en sådan överträdelse.

HFD 2018:66

2018-11-19

Fråga om hur det ska bedömas om en industriell verksamhet tillhör någon av de verksamhetskategorier som anges i bilaga I till det s.k. handelsdirektivet vid tillämpningen av reglerna om återbetalning av skatt enligt lagen om skatt på energi. Även fråga om förhandsbesked kan lämnas i en fråga som avser återbetalning av skatt till en skattskyldig. Förhandsbesked om energi- och koldioxidskatt.

HFD 2018:65

2018-11-13

En kommunal nämnd har ansetts sakna erforderligt författningsstöd i livsmedelslagstiftningen för att ingripa mot ett företags saluföring av ett kosttillskott med hänvisning till att det ger en för hög dygnsdos av ett visst ämne.

HFD 2018:64

2018-11-02

Fråga om det föreligger särskilda skäl att lämna en juridisk person tillstånd enligt jordförvärvslagen till att förvärva lantbruksegendom från en fysisk person utan att lämna kompensationsmark.

HFD 2018:61

2018-10-30

Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:63

2018-10-25

Den nya definitionen av fastighet i mervärdesskattelagen medför ingen förändring när det gäller skatteplikt för uthyrning av moduler som sätts samman och ställs upp som tillfälliga verksamhetslokaler. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:60

2018-10-19

Fråga om vilka regler som är tillämpliga vid överprövning av en direktupphandling samt om innebörden av de allmänna principerna för upphandling vid en sådan överprövning.

HFD 2018:59

2018-10-04

Avdrag för koncernbidrag som lämnas inför en koncernintern omstrukturering vilken leder till att koncernbidragsrätten mellan givare och mottagare upphör har inte ansetts kunna vägras med stöd av skatteflyktslagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:58

2018-09-28

Rätt till utbetalning av graviditetspenning har bedömts föreligga för samtliga dagar under en viss period och inte bara för de dagar då den gravida inte har kunnat arbeta.

HFD 2018:57

2018-09-20

Fastighetsmäklarlagen och dess krav på god fastighetsmäklarsed gäller även uppdrag att upprätta köpehandlingar (s.k. skrivuppdrag) som en registrerad fastighetsmäklare åtar sig utan samband med en förmedling.

HFD 2018:56

2018-09-10

En familjestiftelse har rätt till allmänt avdrag för periodiskt understöd det beskattningsår som stiftelsen fullföljer sitt ändamål.

HFD 2018:54

2018-07-03

Vid bedömningen av om arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan ska inte beaktas av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter.

HFD 2018:53

2018-07-02

Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sammanslutning som är det. Tillstånd kan inte vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade sammanslutningens skjutreglemente.

HFD 2018:55

2018-06-29

Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljning av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsförings-kostnader.

HFD 2018:45

2018-06-26

I mål om rättsprövning har regeringens beslut om utvidgat strandskydd undanröjts eftersom reglerna om kungörelsedelgivning inte iakttagits.

HFD 2018:43

2018-06-26

Fråga om pensionsutbetalning på grund av tidigare tjänst inom FN-organ är skattepliktig (jfr RÅ84 1:25). Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:51

2018-06-26

Fråga i mål om sjukpenning hur det ska avgöras om en försäkrad har en sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden (I och II).

HFD 2018:48

2018-06-25

Handlingar i ett elektroniskt verksamhetssystem har inte ansetts förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller lagring för annans räkning när det saknats administrativa och tekniska begränsningar för myndigheten att ta del av uppgifterna i läsbart skick.

HFD 2018:50

2018-06-25

Det är inte förenligt med upphandlingslagstiftningen att som obligatoriskt krav ange att anbud med ett timarvode under en viss nivå (s.k. golvpris) inte kommer att antas.

HFD 2018:52

2018-06-25

Fråga om vilken prövning som en registreringsmyndighet ska göra av om det som anmäls för registrering i stiftelseregistret är en stiftelse.

HFD 2018:49

2018-06-21

Fråga om det finns särskilda skäl att använda en högre inkomst som livränteunderlag än den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då livränta första gången kan lämnas.

HFD 2018:42

2018-06-19

Ett bolag kan bli skattskyldigt för tjänster som bolagets huvudkontor i Sverige tillhandahålls från en filial i ett annat EU-land på grund av att filialen ingår i en mervärdesskattegrupp i det landet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt

HFD 2018:36

2018-06-19

Ett avtal mellan säljare och köpare av ett kommanditbolag om att resultatet i bolaget ska tillfalla köparen har frångåtts vid beskattningen eftersom fördelningen av resultatet framstått som orimlig och uteslutande betingad av skatteskäl.

HFD 2018:44

2018-06-18

En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen personlig assistans och assistansersättning.

HFD 2018:46

2018-06-18

En skogsägare har - trots föreskrivet överklagandeförbud - ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en civil rättighet.

HFD 2018:37

2018-06-15

Ett aktiebolag, som förvärvat aktier i ett annat bolag och som i samband därmed tecknat en s.k. transaktionsförsäkring, har medgetts avdrag för utgiften för premien. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:38

2018-06-14

Fråga om hur ålderspension från ett annat EU-land ska påverka beräkningen av garantipension.

HFD 2018:39

2018-06-11

Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen för en utlänning som inte har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige men som genomgår rättspsykiatrisk vård här kan inte begränsas till akuta nödsituationer.

HFD 2018:40

2018-06-11

Mark som upplåtits av en kommun till en båtklubb för uppläggning av fritidsbåtar har ansetts upplåten för parkering av transportmedel i den mening som avses i mervärdesskattelagstiftningen, trots att marken inte varit särskilt anpassad för sådan parkering. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:47

2018-06-08

Ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader vid mark- och miljödomstol i ett av domstolen till regeringen överlämnat mål om tillstånd att bedriva viss verksamhet ska inte prövas av regeringen utan av domstolen.

HFD 2018:32

2018-06-08

Rätt till ränta på återbetald kupongskatt som inte innehållits i strid med unionsrätten har inte ansetts föreligga.

HFD 2018:41

2018-06-07

Ett bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal är inte undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:35

2018-06-07

Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom ansökan avsett mera allmänna frågeställningar som inte ansetts vara av det slaget att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

HFD 2018:34

2018-06-07

Tjänster som en stiftelse tillhandahåller företag enligt avtal om klimatkompensation har ansetts utgöra skattepliktig omsättning. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:31

2018-06-04

En person kan anses vara verksam i betydande omfattning i ett fåmansföretag även om denne är anställd i ett annat företag och inom ramen för denna anställning utför tjänster åt fåmansföretaget.

HFD 2018:30

2018-05-30

Fråga om den som flyttat utomlands likväl kan anses ha sin stadigvarande vistelse i Sverige (I och II). Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:29

2018-05-25

Ett skatterättsligt kommissionärsförhållande förutsätter att hela resultatet av kommissionärsverksamheten förs över till och beskattas hos kommittentföretaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:33

2018-05-22

Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

HFD 2018:28

2018-05-17

Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols

HFD 2018:27

2018-05-14

Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Även fråga om förutsättningar för att meddela förhandsbesked.

HFD 2018:23

2018-05-03

Om en myndighet, i en fråga som ligger utanför myndighetens beslutskompetens, ger ett ställningstagande en sådan utformning att det får - eller är ägnat att få - faktiska verkningar för någon, uppkommer ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas.

HFD 2018:26

2018-05-03

Allmänna ombudets ansökan om förhandsbesked har avvisats eftersom det inte av ansökan har framkommit att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande.

HFD 2018:22

2018-05-02

Såväl avgångsvederlag som arbetsinkomst under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

HFD 2018:19

2018-05-02

Förutsättningarna för att bevilja expertskatt är inte uppfyllda när ersättningen för arbetet i Sverige överstiger två prisbasbelopp per månad de två första åren av anställningsperioden men inte för tiden därefter.

HFD 2018:24

2018-04-23

Personlig assistans som utförts utan att ersättning från stat eller kommun har utgått har inte ansetts utgöra sådant annat samhällsstöd som påverkar rätten till vårdbidrag.

HFD 2018:21

2018-04-13

Egenvård som avser något av de grundläggande behov som anges i 9 a § första stycket lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan - om den hjälp som behövs är av tillräckligt integritetskänslig karaktär - ge rätt till insatsen personlig assistans och även ligga till grund för prövningen av rätten till assistansersättning. Sondmatning ska betraktas som intag av en måltid och utgör därmed ett grundläggande behov.

HFD 2018:20

2018-04-10

Att anhöriga till en vuxen funktionsnedsatt person arbetar som dennes personliga assistenter utesluter inte att ett behov av insatsen korttidsvistelse utanför hemmet kan finnas för att bereda de anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet.

HFD 2018:18

2018-03-29

Ett bolags utställningsverksamhet har inte ansetts utgöra sådan i museiverksamhet anordnad utställning som avses i mervärdesskattelagen och omfattas därmed inte av en reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2018:17

2018-03-20

En spegelkopia av information som lagrats på en hårddisk som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling. Detta förändras inte av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

HFD 2018:15

2018-03-19

En person som har dubbel bosättning och som bedriver långvariga studier utomlands har med hänsyn till samtliga omständigheter ansetts ha sin egentliga hemvist utom landet.

HFD 2018:16

2018-03-16

Skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för kostnader har inte ansetts tillämpliga i ett mål om återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare enligt energiskattelagen.

HFD 2018:14

2018-03-12

Det förhållandet att en upphandlande myndighet själv har inhämtat registeruppgifter om leverantörer genom att använda befintliga och allmänna register men begärt att utländska leverantörer i stället ska ge in intyg från behöriga myndigheter i det egna landet har inte ansetts strida mot de allmänna principerna för offentlig upphandling.

HFD 2018:13

2018-03-12

Fråga om en persons behov av hjälp avseende personlig hygien är av sådan karaktär och omfattning att det kan grunda rätt till personlig assistans.

HFD 2018:12

2018-03-02

Fråga om rätt till arbetslöshetsersättning enligt inkomst-bortfallsförsäkringen när medlemsvillkoret uppfylls först under en pågående period av arbetslöshet.

HFD 2018:7

2018-03-01

Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.

HFD 2018:11

2018-02-27

Fråga om inkomstskatt respektive kupongskatt för utdelning från ett svenskt bolag efter det att ägaren till bolaget överfört aktierna till en trust. Förhandsbesked om inkomstskatt och kupongskatt.

HFD 2018:8

2018-02-23

Det förhållandet att en handling inte omfattas av hand-lingsoffentlighet hindrar i sig inte att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar i verksamhet som omfattas av handlingsoffentlighet.

HFD 2018:25

2018-02-20

En begränsat skattskyldig juridisk person som förvärvat en rätt till en andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag har inte ansetts skattskyldig här för inkomster som följer av denna rätt.

HFD 2018:9

2018-02-16

En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent innefattar inte ett ställnings-tagande att överklagandet har kommit in i rätt tid.

HFD 2018:5

2018-02-14

Fråga om livränteunderlag ska motsvara den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst vid den tidpunkt då denne uppfyller förutsättningarna för att få livränta eller vid den senare tidpunkt då livräntan, på grund av bestämmelser om preskription, kan börja betalas ut.

HFD 2018:6

2018-02-09

Fråga om utredningen i ett mål om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ger tillräckligt stöd för slutsatsen att ett litet barn har utsatts för fysisk misshandel eller brister i omsorgen.

HFD 2018:10

2018-01-29

Fråga om vilka omständigheter som ska vägas in vid bedömningen av om ett visst område utgör kyrkotomt enligt kulturmiljölagen (I och II). Även fråga om en förening som tillvaratar miljöskyddsintressen har rätt att överklaga ett beslut enligt kulturmiljölagen som inverkar på miljön (II).

HFD 2018:1

2018-01-22

Bestämmelsen om begränsning av sjukpenningens belopp för arbetslösa i 28 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska tillämpas när en person saknar anställning under de dagar som sjukpenningen avser, även om det framgår att han eller hon skulle ha fått en anställning om sjukfallet inte hade inträffat.

HFD 2018:4

2018-01-15

Fråga om hur det ska bedömas om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat den juridiska personens skatter eller avgifter och därför ska åläggas betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

HFD 2018:2

2018-01-12

Ett friskvårdsbidrag på 4 000 kr som används för att spela golf på pay and play-banor och för att träna golfslag på en driving range har ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2018:3

2018-01-12

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig rättstillämpning. Förhandsbesked avseende inkomstskatt.

HFD 2017:72

2017-12-21

En ansökan om förhandsbesked i en skattefråga har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

HFD 2017:74

2017-12-21

Fråga om flera avtal som har direktupphandlats ska

HFD 2017:73

2017-12-15

Skattepliktig kapitalvinst har inte ansetts uppkomma när en fideikommissfastighet överförs till ett aktiebolag genom tillskott i samband med aktieteckning även om det utgår annat vederlag för fastigheten än aktier. Anskaffningsvärdet för aktier som förvärvas genom tillskottet påverkas inte heller av sådant vederlag. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:70

2017-12-11

Vid beräkning av värdeminskningsavdrag för en byggnad som förvärvas tillsammans med en tomträtt får hela utgiften för förvärvet hänföras till byggnaden.

HFD 2017:67

2017-12-04

En vårdgivare som behandlar personuppgifter med stöd av patientdatalagen får inte ge ett ombud till en enskild direktåtkomst till vårdgivarens uppgifter om den enskilde.

HFD 2017:69

2017-12-04

Bedömningen av om ett utländskt fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart enligt 3 kap. 12 § inkomstskattelagen ska göras för varje period som den skattskyldige tjänstgjort ombord (I). Ett fartyg som huvudsakligen har befunnit sig inom oceanfartsområdet har gått i oceanfart, även om det inte har angjort någon hamn där (II). Ett undersökningsfartyg utgör inte ett EES-handelsfartyg enligt bestämmelserna om sjöinkomstavdrag (I). Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:68

2017-11-28

Skatteverket har ansetts ha rätt att inom ordinarie omprövningstid och på oförändrat underlag ändra ett beslut om skattetillägg till den skattskyldiges nackdel. Vid bedömningen av om det finns förutsättningar för befrielse från skattetillägget har hänsyn inte tagits till att skatten för den skattskyldiges bolag skulle ha blivit högre om den oriktiga uppgiften hade godtagits.

HFD 2017:64

2017-11-15

Fråga om prövningen av en konsumentkredit grundat sig på tillräckliga uppgifter om konsumentens ekonomiska förhållanden.

HFD 2017:66

2017-11-15

Beslut av regeringen om att en statlig myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt har inte ansetts berättiga en upphandlande myndighet att underlåta annonsering med stöd av bestämmelsen om synnerlig brådska.

HFD 2017:65

2017-11-13

Försäkringskassan har inte haft rätt att återkräva föräldrapenning som felaktigt lämnats för barn som varit bosatta utomlands när kassan i ett ärende om barnbidrag för samma barn informerats om barnens bosättning.

HFD 2017:62

2017-11-10

En leverantör har rätt att få en upphandling överprövad endast om denne har eller har haft ett intresse av att tilldelas kontrakt i upphandlingen.

HFD 2017:71

2017-11-08

Fråga om vem som ska bestämma om gravsättningen av en avliden person när denne inte gett uttryck för sin egen vilja i saken.

HFD 2017:63

2017-11-06

Ett villkor för att en patient ska ha rätt till ersättning för vård i ett annat land inom EES är att vården ges även i Sverige. Om det av riktlinjer klart framgår att den behandling som patienten har fått inte ges här saknas rätt till ersättning. I andra fall får en prövning göras av om behandlingen kan anses motsvara den vård som patienten har rätt till i Sverige.

HFD 2017:61

2017-10-30

En person som bereds sluten psykiatrisk tvångsvård har under lång tid haft permission från sjukvårds-inrättningen och får behandling i hemmet i form av depå-injektioner av medicin. Den omständigheten att patienten kan förväntas sluta att ta emot behandlingen om tvångsvården upphör, vilket i sin tur kan antas leda till att hennes psykiska tillstånd allvarligt försämras, medför i sig inte att det finns laglig grund för att besluta om fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård.

HFD 2017:60

2017-10-26

Ett interimistiskt beslut om s.k. avtalsspärr i ett mål om offentlig upphandling har upphävts då den skada och de olägenheter som beslutet medför för den upphandlande myndigheten bedömts vara större än skadan för leverantören av att beslutet upphävs.

HFD 2017:58

2017-10-20

Fråga om tidpunkten för beskattning av inkomst från upplåtelse av rätt att avverka skog

HFD 2017:57

2017-10-16

Kravet i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen på att ett utländskt företag ska vara föremål för en inkomstbeskattning som är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag för att utdelningen från det ska tas upp till fem sjättedelar har ansetts utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital som inte kan rättfärdigas.

HFD 2017:59

2017-10-13

Vid bedömningen enligt 113 kap. 3 § socialförsäkrings-balken av om ett beslut blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning har ledning hämtats från resningsgrunden i rättegångsbalken om uppenbart lagstridig rättstillämpning.

HFD 2017:56

2017-10-06

En stiftelses innehav av marknadsnoterade andelar i en bank har inte ansetts vara näringsbetingat enligt den s.k. utredningsregeln i 24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:55

2017-09-27

En ägare till ett aktieförvaltande bolag har inte ansetts som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

HFD 2017:38

2017-07-06

Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:45

2017-06-30

En upphandlande myndighet har inte rätt att överklaga ett domstolsavgörande enbart av det skälet att avgörandets motivering medför att en process om upphandlingsskadeavgift ska initieras.

HFD 2017:53

2017-06-29

Regeringen har beslutat föreslå Europeiska kommissionen att vissa områden väljs ut som Natura 2000-områden. Det förhållandet att regeringens beslut kan påverka pågående processer i Mark- och miljööverdomstolen medför inte att rätten till en rättvis rättegång har åsidosatts (I). I ett interimistiskt beslut hade Högsta förvaltningsdomstolen bedömt utgången vara oviss och förordnat att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla (II). Rättsprövning.

HFD 2017:50

2017-06-28

Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

HFD 2017:44

2017-06-28

Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt förordning nr 883/2004.

HFD 2017:46

2017-06-26

När hushållsarbete som ger rätt till skattereduktion har utförts till fast pris har arbetskostnaden ansetts uppgå till det belopp som återstår sedan det debiterade beloppet reducerats med sådana utgifter som inte får räknas in i underlaget för skattereduktion (I). Arbetskostnad som inte har kunnat beräknas på ett tillförlitligt sätt har uppskattats till ett skäligt belopp (II). Skatteförfarandelagens ersättningsregler har inte ansetts tillämpliga i mål och ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

HFD 2017:48

2017-06-26

I mål om rättsprövning av ett beslut om utvidgat strandskydd har det ansetts att föreskrifterna om kungörelsedelgivning av en obestämd krets personer har iakttagits trots att flera sakägare i denna krets varit kända för myndigheten (I). Kravet att ett meddelande om delgivningen ska skickas till någon eller några av dem som delgivningen avser för att vara tillgängligt för alla som avses med delgivningen, är inte uppfyllt om meddelandet skickas endast till en myndighet eller kommun (II).

HFD 2017:43

2017-06-22

Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

HFD 2017:47

2017-06-22

Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

HFD 2017:54

2017-06-22

Fråga om Allmänna ombudet hos Skatteverkets rätt att överklaga.

HFD 2017:34

2017-06-21

Vid tillämpningen av bestämmelsen om arbetslöshetsersättning till s.k. deltidsföretagare beaktas inte tidsperioder med två eller flera deltidsanställningar som tillsammans motsvarar anställning på heltid eller mer än heltid.

HFD 2017:37

2017-06-21

Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.

HFD 2017:39

2017-06-20

Fråga om det finns tillräckliga skäl för att hemlighålla ett barns vistelseort för en förälder.

HFD 2017:41

2017-06-20

En lagändring beträffande det inkomstskatterättsliga begreppet näringsverksamhet har inte påverkat hur styrelsearvoden ska beskattas. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:42

2017-06-20

Mot bakgrund av lagstiftningens syfte måste även ett yngre barns uppgifter kunna tillmätas sådan tyngd att de ensamma kan ligga till grund för ett beslut om vård med stöd av LVU.

HFD 2017:36

2017-06-19

Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken fördelats mellan de olika byggnader som anläggningen betjänar eller hänförts till byggnadsinventarier utan har i sin helhet räknats in i anskaffningsvärdet för byggnaden där den placerats. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:35

2017-06-19

Ett kommunalt beslut om grundbelopp till fristående skolor som inte riktar sig till en viss enskild huvudman har inte ansetts kunna bli föremål för förvaltningsrättsligt överklagande.

HFD 2017:40

2017-06-19

Fråga om umgänge mellan en förälder och barn som har omhändertagits för en s.k. uppväxtplacering.

HFD 2017:51

2017-06-14

Fråga om under hur lång tid som redan förbrukade medel ska kunna påverka den enskildes rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

HFD 2017:27

2017-06-13

En funktionshindrad persons behov av transport har inte ansetts utgöra ett sådant annat personligt behov som ger rätt till personlig assistans.

HFD 2017:31

2017-06-08

En sammanföring av flera kollektivavtalsgrundade tjänstepensionsförsäkringar till en enda, som genomförs på försäkringsbolagets initiativ, har ansetts utgöra en administrativ åtgärd inom ramen för försäkringsförhållandet som inte medför beskattning av den försäkrade. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:30

2017-06-08

Ett nytt försäkringsfall har ansetts föreligga när den försäkrade, som tidigare fått sjukersättning, åter beviljas sådan ersättning efter att under mellanperioden inte ha uppfyllt förutsättningarna för rätt till sjukersättning.

HFD 2017:32

2017-06-05

Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.

HFD 2017:33

2017-06-05

Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

HFD 2017:29

2017-06-05

Ett ”company limited by shares” i Brittiska Jungfruöarna har inte ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om skattefrihet för utdelning och kapitalvinst på näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:28

2017-06-01

En kommuns beslut om arvoden har ansetts strida mot bestämmelsen i 4 kap. 12 § kommunallagen om att förtroendevalda har rätt till ersättning för arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.

HFD 2017:49

2017-06-01

En person som är registrerad på en universitetsutbildning har ansetts delta i utbildning i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

HFD 2017:26

2017-05-24

Sparade medel ska beaktas vid prövningen av rätten till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen, även om medlen härrör från extra tillägg till studiebidrag.

HFD 2017:20

2017-05-16

Ett moderbolag har medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt avseende konsulttjänster som förvärvats i anslutning till avyttring av aktier i dotterbolag under en omstrukturering av verksamheten, eftersom kostnaderna för tjänsterna ansetts ha ett direkt och omedelbart samband med moderbolagets samlade ekonomiska verksamhet.

HFD 2017:25

2017-05-15

Fråga om tolkning och tillämpning av det nordiska skatteavtalet. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:23

2017-05-11

Fråga om tillgång till internet i hemmet är en förutsättning för att en enskild ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Även fråga om handikappersättning som utgår med ett schablonbelopp ska beaktas vid bedömningen av om den enskilde själv kan tillgodose sina behov.

HFD 2017:22

2017-05-08

Bestämmelserna om disciplinpåföljd för intygsgivare i bostadsrättsförordningen har ansetts sakna stöd i lag.

HFD 2017:19

2017-04-11

Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper från en och samma emittent.

HFD 2017:52

2017-04-07

Efter att ett förhandsbesked om skatt överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen har det bolag som ansökt om beskedet försatts i konkurs. Konkursboet har inte ansetts ha rätt att träda in som part i målet men konkursförvaltaren har beretts möjlighet att föra bolagets talan.

HFD 2017:18

2017-04-07

Länsstyrelses föreskrifter har i viss del ansetts gå utöver vad som kan anses utgöra en verkställighetsföreskrift.

HFD 2017:15

2017-04-04

En myndighet har haft ett sådant inflytande över och insyn i ett av myndigheten anlitat fristående konsultföretags arbete att handlingar som förvarats hos företaget ansetts förvarade för myndighetens räkning och därmed utgjort allmänna handlingar.

HFD 2017:14

2017-03-31

Om det vid tillämpning av reglerna om uttagsbeskattning saknas en fungerande marknad, kan marknadsvärdet bestämmas genom en kostnadsbaserad beräkningsmetod.

HFD 2017:17

2017-03-31

Kapitalvinst vid ett dotterbolags avyttring av teckningsoptioner utgivna av moderbolaget, vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, är skattepliktig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

HFD 2017:16

2017-03-28

Bestämmelserna om skattelättnader för utländska experter m.fl. är tillämpliga på en begränsat skattskyldig per-sons tjänsteinkomster om denne begär att vara skatt-skyldig enligt inkomstskattelagen.

HFD 2017:7

2017-03-15

Regeringens beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att bedriva vadhållning har inte ansetts stå i strid med EU-rätten.

HFD 2017:6

2017-03-14

Fråga om bidrag till arbetshjälpmedel (I och II).

HFD 2017:13

2017-03-13

Fråga om förutsättningarna för att meddela mellandom i den allmänna förvaltningsprocessen.

HFD 2017:5

2017-03-10

Ett djurförbud som meddelats en lantbrukare som gjort sig skyldig till brottet djurplågeri har ansetts oproportionerligt.

HFD 2017:11

2017-02-24

Innehållet i ett avtal om anställning har ansetts medföra en sådan begränsning av den enskildes arbetsutbud att rätten till arbetslöshetsersättning upphört redan innan anställningen tillträtts.

HFD 2017:9

2017-02-22

Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den utländska pensionsfonden har dock rätt till avdrag för eventuella kostnader som har ett direkt samband med uppbärandet av utdelningen (I). Motsvarande bedömning har gjorts i fråga om ett finländskt pensionsförsäkringsbolag vid en jämförelse med de svenska AP-fonderna (II).

HFD 2017:12

2017-02-22

Fråga om det finns förutsättningar för att ålägga en styrelseledamot, tillika trafikansvarig, betalningsskyldighet enligt reglerna om företrädaransvar.

HFD 2017:24

2017-02-20

Landsting har inte talerätt i mål enligt lagen om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

HFD 2017:4

2017-02-20

Fråga om ett trossamfunds rätt till statligt stöd. Rättsprövning.

HFD 2017:3

2017-02-15

En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.

HFD 2017:2

2017-02-14

Regeringens beslut att avslå en ansökan om att Allmänna arvsfonden ska avstå från arv som tillfallit fonden innefattar inte en prövning av den enskildes civila rättigheter enligt artikel 6.1 EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

HFD 2017:21

2017-02-06

De krav på tydlighet som ställs på ett föreläggande är väsentligen desamma oavsett om föreläggandet har förenats med vite eller inte.

HFD 2017:1

2017-02-06

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:8

2017-01-31

Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt.

HFD 2017:10

2017-01-04

Fråga om förekomsten av felaktiga uppgifter i ett ledsagardokument som lämnas ut till Tullverket vid transportkontroll innebär att föreskrivet förenklat ledsagardokument inte tillhandahålls Tullverket och om transporttillägg i så fall ska tas ut.

HFD 2016:89

2016-12-30

Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.

HFD 2016:87

2016-12-27

En kommun har rätt att kräva att en enskild som begär ersättning för kostnader för personlig assistans, ger in underlag som möjliggör en bedömning av kostnadernas skälighet även om ersättningsanspråket inte överstiger schablonbeloppet för den statliga assistansersättningen.

HFD 2016:88

2016-12-23

En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid tillämpningen av lagen om skatt på avfall.

HFD 2016:85

2016-12-22

Vid offentlig upphandling är likabehandlingsprincipen av avgörande betydelse för vilka ändringar som kan ske av ett avtals innehåll under avtalstiden.

HFD 2016:84

2016-12-21

Kriminalvården har rätt att återkalla ett meddelat besökstillstånd med stöd av bestämmelserna i fängelselagen.

HFD 2016:83

2016-12-21

En enskild har inte haft rätt till ny prövning av sin återbetalningsskyldighet sedan ett av Försäkringskassan meddelat beslut om återkrav vunnit laga kraft på grund av att omprövning inte begärts i tid.

HFD 2016:79

2016-12-20

När en upphandlande myndighets beslut att avbryta en upphandling är föremål för prövning i domstol ska ett samtidigt pågående mål om överprövning av själva upphandlingen inte skrivas av.

HFD 2016:86

2016-12-20

En förälder till ett kroniskt sjukt barn har inte rätt till tillfällig föräldrapenning vid vård av barnet då barnets anpassade förskola är stängd och kommunen inte erbjuder något lämpligt alternativ.

HFD 2016:78

2016-12-20

Fråga om hur sanktionsavgift ska bestämmas när ett fordon brukats trots att färdskrivarutrustningen inte besiktigats.

HFD 2016:77

2016-12-13

Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning.

HFD 2016:82

2016-12-02

Internetbaserad sjukvård där legitimerade läkare diagnostiserar och behandlar patienter utan att träffa dem fysiskt har ansetts vara undantagen från skatteplikt. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

HFD 2016:80

2016-12-01

Arbetsgivarens delfinansiering av ett medlemskap hos ett friskvårdsföretag som, förutom möjlighet till fysisk träning, även ger fri tillgång till bl.a. relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar har inte ansetts utgöra en skattefri personalvårdsförmån. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

HFD 2016:81

2016-11-30

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.

HFD 2016:76

2016-11-24

De inskränkningar i en fastighetsägares förfoganderätt som ett beslut om utvidgat strandskydd medför har inte ansetts innebära en oproportionerlig begränsning av dennes möjligheter att fortsatt bedriva skogsbruk eller annars nyttja fastigheterna.

HFD 2016:73

2016-11-16

Skatteverket kan inte inom ramen för en omprövning på begäran av den skattskyldige fatta ett beslut som i förhållande till såväl tidigare beslut som den skattskyldiges yrkanden är till nackdel för den skattskyldige.

HFD 2016:75

2016-11-15

Upplåtelse av s.k. serverrack i en datorhall har ansetts utgöra uthyrning av fast egendom. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.

HFD 2016:74

2016-11-08

Delegation kan ske till socialnämndens ordförande att i brådskande fall fatta beslut enligt LVU att inte röja den unges vistelseort.

HFD 2016:72

2016-11-08

Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan har ansetts olagligt.

HFD 2016:71

2016-10-21

En kamera som är monterad på en drönare har ansetts utgöra en övervakningskamera som kräver tillstånd enligt kameraövervakningslagen (I) medan en kamera som är monterad på vindrutan i en bil eller på ett cykelstyre inte har ansetts utgöra en sådan kamera (II).

HFD 2016:70

2016-10-18

Det finns förutsättningar för att ta ut kontrollavgift när den personalliggare som hållits tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen saknat uppgifter för förfluten tid.