Alla lagar

Lag (2918:1397) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; ny 6 a kap. 7 a §, rubr. närmast före 6 a kap. 7 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47, Rskr. 2017/18:438

Lag (2019:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2018-10-29

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47, Rskr. 2017/18:438

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-10-29

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Bet. 2017/18:KU46, Prop. 2017/18:206

Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-11-11

Omfattning: ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU7, Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

2018-11-11

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:5, Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1629) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2018-11-11

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU7, Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1628) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-11-11

Omfattning: ändr. 11 kap. 10, 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1, 3 §§, 16 kap. 12 §, 97 kap. 2, 13 §§, 98 kap. 5 § , rubr. närmast före 12 kap. 7 §; nya 12 kap. 5 a, 7 a §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 5 a §, 13 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:5, Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-11-11

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU7, Prop. 2017/18:263

Lag (2018:1623) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-11-11

Omfattning: nya 1 kap. 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1 kap 15, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, Rskr. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU7

Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-11-11

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU7, Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263

Lag (2018:1611) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2018-11-11

Omfattning: upph. 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 14, 15 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 5, 6, 13, den nya 14, 17, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före den nya 15 §, rubr. närmast före nuvarande 15 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 18 a, 28 b §§
Ikraftträder: 2018-12-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:3, Prop. 2017/18:254, Bet. 2018/19:SfU5

Lag (2018:1513) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 22 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:229, Bet. 2017/18:MJU22, Rskr. 2017/18:440

Lag (2018:1474) om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:AU14, Prop. 2017/18:214, Rskr. 2017/18:428

Lag (2018:1473) om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare

2018-10-29

Omfattning: ny 7 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:AU14, Prop. 2017/18:214, Rskr. 2017/18:428

Lag (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:AU14, Rskr. 2017/18:428, Prop. 2017/18:214

Lag (2018:1443) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:13) om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1442) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:12) om information om energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1441) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:11) om information om energiförbrukning hos elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1440) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:10) om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar

2018-10-29

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1439) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:9) om information om energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1438) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:8) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1437) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:7) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251

Lag (2018:1436) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:6) om information om energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1435) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:5) om information om energi- och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för hushållsbruk

2018-10-29

Förarbeten: Rskr. 2017/18:413, Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27

Lag (2018:1434) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2005:4) om information om hushållsapparaters bullernivå

2018-10-29

Förarbeten: Prop. 2017/18:251, Bet. 2017/18:NU27, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1433) om upphävande av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (NUTFS 2000:3) om mätning och rapportering av överförd naturgas

2018-10-29

Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1432) om ändring i lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:NU27, Prop. 2017/18:251, Rskr. 2017/18:413

Lag (2018:1427) om ändring i miljöbalken

2018-10-29

Omfattning: ändr. 8 kap. 3, 4 §§, 29 kap. 2 b, 11, 12 §§, rubr. till 8 kap.; ny 29 kap. 2 c §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:402, Bet. 2017/18:MJU23, Prop. 2017/18:211

Lag (2018:1424) om ändring i strålskyddslagen (2018:396)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6 kap. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1423) om ändring i luftfartslagen (2010:500)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:383, Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1422) om ändring i naturgaslagen (2005:403)

2018-10-29

Omfattning: ändr, 2 kap. 7 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1421) om ändring i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 7 kap. 7, 15, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1420) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

2018-10-29

Omfattning: ändr. 39, 41 §§
Förarbeten: Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1417) om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1415) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 b, 5 c §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1414) om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243

Lag (2018:1413) om ändring i skogsvårdslagen (1979:429)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 17 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:383, Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1412) om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383

Lag (2018:1411) om ändring i väglagen (1971:948)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 a, 13 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU31, Prop. 2017/18:243, Rskr. 2017/18:383

Lag (2018:1410) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

2018-10-29

Omfattning: ändr. ändr. 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, Bet. 2017/18:CU31

Lag (2018:1406) om ändring i lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-10-15
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, Rskr. 2017/18:43, Bet. 2017/18:FiU21

Lag (2018:1401) om ändring i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

2018-10-29

Omfattning: ändr. 17 kap. 46, 47 §§
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:FiU47, Prop. 2017/18:137, Rskr. 2017/18:438

Lag (2018:1398) om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 25 kap. 4 a, 10 a §§
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137

Lag (2018:1394) om ändring i lagen (1995:1570) om medlemsbanker

2018-10-29

Omfattning: ändr. 9 kap. 1 a, 4 b §§
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:FiU47, Prop. 2017/18:137, Rskr. 2017/18:438

Lag (2018:1393) om ändring i sparbankslagen (1987:619)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a, 2 b, 15 §§
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:FiU47, Rskr. 2017/18:438, Prop. 2017/18:137

Lag (2018:1392) om upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-08-01

Ändring (2018:1392) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1389) om ikraftträdande av lagen (2018:1096) om ändring i lagen (1987:1182) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz

2018-10-29

Omfattning: ikrafttr. av 2018:1096

Lag (2018:1385) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 31 kap. 17 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, Rskr. 2017/18:435, Bet. 2017/18:FiU21

Lag (2018:1384) om uppskovsbelopp vid betydande samhällsförflyttning

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:99, Bet. 2017/18:FiU21, Rskr. 2017/18:43

Lag (2018:1376) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2, 7 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, Bet. 2017/18:SoU36, Rskr. 2017/18:416

Lag (2018:1370) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:MJU22, Rskr. 2017/18:440, Prop. 2017/18:163

Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, Bet. 2017/18:KU44, Rskr. 2017/18:409

Lag (2018:1368) om ändring i skollagen (2010:800)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 25 kap. 1 §; nya 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 12 a §, 25 kap. 5 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU44, Prop. 2017/18:199, Rskr. 2017/18:409

Lag (2018:1367) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7, 10, 17, 18 §§; nya 5 a, 5 b, 18 a, 18 b, 18 c §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:KU44, Rskr. 2017/18:409, Prop. 2017/18:199

Lag (2018:1353) om ändring i studiestödsdatalagen (2009:287)

2018-10-29

Omfattning: upph. 7, 15 §§, rubr. närmast före 7, 15 §§; ändr. 2, 5, 6, 8, 10, 16 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:218, Bet. 2017/18:UbU28, Rskr. 2017/18:431

Lag (2018:1352) om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan

2018-10-29

Omfattning: nya 19 a, 19 b, 19 c, 19 d, 19 e §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:UbU28, Prop. 2017/18:218, Rskr. 2017/18:431

Lag (2018:1351) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

2018-10-29

Omfattning: nuvarande 5, 6 §§, betecknas 6, 5 §§; nya 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 1, den nya 6, 7, 8. 10 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:UbU28, Prop. 2017/18:218, Rskr. 2017/18:431

Lag (2018:1350) om ändring i kommunallagen (2017:725)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 14 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Bet. 2017/18:KU46, Prop. 2017/18:206

Lag (2018:1349) om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46, Rskr. 2017/18:418

Lag (2018:1347) om ändring i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, Bet. 2017/18:KU46, Rskr. 2017/18:418

Lag (2018:1345) om upphävande av lagen (2000:1335) om kreditering på skattekonto av stöd till kommuner för anläggande av telenät

2018-10-29

Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2017/18:206, Rskr. 2017/18:418, Bet. 2017/18:KU46

Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:373, Prop. 2017/18:225, Bet. 2017/18:CU29

Lag (2018:1337) om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

2018-10-29

Omfattning: ny 4 kap. 4 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU29, Prop. 2017/18:225, Rskr. 2017/18:373

Lag (2018:1336) om ändring i sjölagen (1994:1009)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 15 kap. 8 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU29, Rskr. 2017/18:373, Prop. 2017/18:225

Lag (2018:1333) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 7 kap. 3 c §; nya 1 kap. 20, 21 §§, 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§, 13 kap. 7 a, 17 a §§, rubr. närmast före 2 kap. 9, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:399, Bet. 2017/18:SkU26, Prop. 2017/18:213

Lag (2018:1323) om ändring i atomansvarighetslagen (1968:45)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 31 a, 33 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:244, Bet. 2017/18:CU15, Rskr. 2017/18:365

Lag (2018:1322) om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 10, 10 a §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU36, Rskr. 2017/18:404, Prop. 2017/18:129

Lag (2018:1320) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU35, Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1319) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

2018-10-29

Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, Rskr. 2017/18:390, Bet. 2017/18:JuU35

Lag (2018:1318) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

2018-10-29

Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, Rskr. 2017/18:390, Bet. 2017/18:JuU35

Lag (2018:1317) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

2018-10-29

Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35, Rskr. 2017/18:390

Lag (2018:1316) om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §,
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:390, Bet. 2017/18:JuU35, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1315) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU35, Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1314) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU35, Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1313) om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 5 a, 5 b, 9 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:390, Bet. 2017/18:JuU35, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1312) om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 3, 5 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU35, Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1311) om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:390, Bet. 2017/18:JuU35, Prop. 2017/18:174

Lag (2018:1310) om ändring i brottsbalken

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §,
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, Bet. 2017/18:JuU35

Lag (2018:1304) om ändring i lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 33 §
Ikraftträder: 2019-07-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:UbU31, Rskr. 2017/18:43, Prop. 2017/18:194

Lag (2018:1295) om ändring i lagen (2016:1013) om personnamn

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6, 27 §§
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:CU14, Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121

Lag (2018:1293) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, Rskr. 2017/18:372, Bet. 2017/18:CU14

Lag (2018:1292) om ändring i lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14

Lag (2018:1289) om adoption i internationella situationer

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:372, Prop. 2017/18:121, Bet. 2017/18:CU14

Ändring (2018:1289) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Lag (2018:1288) om ändring i föräldrabalken

2018-10-29

Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 2 kap. 7 § och 7 kap. 7 §; nytt 4 kap.
Ikraftträder: 2018-09-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:372, Bet. 2017/18:CU14, Prop. 2017/18:121

Lag (2018:1283) om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 och 4 §§, 6 kap. 1 a, 4, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 8 kap. 8 §, rubr. närmast före 6 kap. 4 §, 7 kap. 6 §; nya 6 kap. 5 a, 5 b §§, 7 kap. 3 a, 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 3 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:368, Prop. 2017/18:155, Bet. 2017/18:SoU20

Lag (2018:1280) om ändring i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor

2018-10-29

Omfattning: nuvarande 10 a § betecknas 10 b §; ändr. 1, 4, 5 §§, den nya 10 b §; nya 3 a, 5 a, 5 b, 10 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, Rskr. 2017/18:368, Bet. 2017/18:SoU20

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:153, Rskr. 2017/18:397, Bet. 2017/18:FiU40

Lag (2018:1275) om ändring i lagen (2009:366) om handel med läkemedel

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 3 a kap. 2 §
Förarbeten: Rskr. 2017/18:417, Bet. 2017/18:SoU29, Prop. 2017/18:196

Lag (2018:1273) om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3 §, 3 kap. 5 §; nya 1 kap. 5 §, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 5 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Lag (2018:1272) om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

2018-10-29

Omfattning: upph. 7 kap.; ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 5 §, 6 kap. 6 §, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 1, 2 och 5 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 1, 2 §§, 14 kap. 1 §, 16 kap. 1 §, 18 kap. 12 §; nytt 7 kap., nya 18 kap. 4 a, 4 b §§, rubr. närmast före 18 kap. 4 a §
Förarbeten: Bet. 2017/18:SoU29, Rskr. 2017/18:417, Prop. 2017/18:196

Lag (2018:1270) om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:SfU23, Rskr. 2017/18:388, Prop. 2017/18:190

Lag (2018:1267) om ändring i lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:388, Bet. 2017/18:SfU23, Prop. 2017/18:190

Lag (2018:1263) om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, Rskr. 2017/18:363, Bet. 2017/18:KrU8, Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45

Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

2018-10-29

Omfattning: ändr. 18 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU30, Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250

Lag (2018:1261) om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

2018-10-29

Omfattning: upph. 3 kap. 22 §; ändr. 2 kap. 10 §, 3 kap. 21 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:378, Bet. 2017/18:JuU30, Prop. 2017/18:250

Lag (2018:1260) om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU30, Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378

Lag (2018:1259) om ändring i fängelselagen (2010:610)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 8 §, 12 kap. 2, 3, 5 §§; nytt 12 a kap., nya 2 kap. 4 a, 4 b §§, 15 kap. 2 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §, 15 kap. 2 a §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378, Bet. 2017/18:JuU30

Lag (2018:1258) om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6 kap. 4 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:JuU30, Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378

Lag (2018:1257) om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård

2018-10-29

Omfattning: upph. 10 a §; ändr. 11 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30

Lag (2018:1256) om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2018-10-29

Omfattning: ändr. 11, 12, 14, 15, 17 §§
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378, Bet. 2017/18:JuU30

Lag (2018:1255) om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

2018-10-29

Omfattning: ändr. 25 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30, Rskr. 2017/18:378

Lag (2018:1254) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30, Rskr. 2017/18:378

Strafftidslag (2018:1251)

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, Rskr. 2017/18:378, Bet. 2017/18:JuU30

Ändring (2018:1251) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:378, Prop. 2017/18:250, Bet. 2017/18:JuU30

Lag (2018:1249) om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, Rskr. 2017/18:392, Bet. 2017/18:JuU37

Lag (2018:1248) om ändring i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

2018-10-29

Omfattning: upph. p 4 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, Rskr. 2017/18:392, Bet. 2017/18:JuU37

Lag (2018:1246) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37, Rskr. 2017/18:392