RÅ 2006:85

Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.

Länsrätten i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län återkallade under år 2000 L.H:s körkort med stöd av 5 kap. 3 § 8 körkortslagen (1998:488) då hon inte inkommit med begärt läkarintyg. Hennes körkort omhändertogs vid en poliskontroll i april 2004. Sedan L.H. begärt förhandsbesked, meddelade länsstyrelsen i juni 2004 att hinder förelåg för meddelande av körkortstillstånd samt bestämde en spärrtid om sex månader. Därefter har körkortstillstånd meddelats, men länsstyrelsen uppställde som villkor för utfärdande av nytt körkort att L.H. skulle ge in bevis om godkänt förarprov.

L.H. överklagade länsstyrelsens beslut rörande villkor och yrkade att villkoret om godkänt förarprov skulle upphävas. Hon anförde bl.a. följande. Hon har haft körkort sedan år 1974. Hon har blivit stoppad av polisen ett antal gånger under fyra år men ingen har sagt något om att hennes körkort var indraget sedan den 18 oktober 2000. Allt beror på ett urinprov som hon har missat att lämna in.

Domskäl

Länsrätten i Västmanlands län (2005-06-20, ordförande Bergström) yttrade: Av 5 kap. 14 § första stycket körkortslagen framgår att ett nytt körkort får utfärdas efter återkallelse endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket eller 15 § samma lag. - Länsrätten gör följande bedömning. - Av förarbetena till lagen (prop. 2002/03:55 s. 30 f.) framgår att körkort inte utfärdas utan krav på olika former av aktivitet från körkortshavarens sida. Det finns ingen anledning att ändra de grundläggande villkoren för utfärdande av körkort efter återkallelse då dessa villkor fyller en viktig funktion i strävandena att vidmakthålla en hög trafiksäkerhet. Av ovan nämnda lagrum följer som huvudregel att ett nytt körkort efter återkallelse med spärrtid längre än ett år återfås på samma sätt som om sökanden aldrig har haft ett körkort, om det inte föreligger en undantagssituation enligt andra stycket. - I förevarande fall återkallades L.H:s körkort den 18 oktober 2000 tills vidare enligt 5 kap. 3 § punkt 8 körkortslagen, då hon inte hade uppfyllt villkoret att inkomma med läkarintyg. Hon har således inte haft ett giltigt körkort på över fyra år och sex månader. Mot bakgrund härav finner länsrätten att länsstyrelsen haft fog för sitt beslut att förelägga henne att ge in bevis om godkänt förarprov efter nu aktuell återkallelse. Det föreligger enligt länsrättens mening inte skäl till annan bedömning. Överklagandet skall således avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

L.H. fullföljde sin talan hos kammarrätten.

Länsstyrelsen bestred bifall och anförde i huvudsak följande. L.H. fick körkortet återkallat den 28 augusti 2000 på grund av att hon inte kom in med läkarintyg. Därefter har länsstyrelsen avslagit en ansökan från L.H. om körkortstillstånd och en spärrtid bestämts. Till följd av det mellanliggande avslagsbeslutet föreligger inte en sådan undantagssituation som avses i 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen, att nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm (2005-10-12, Berglin, Sjöberg, Österberg, referent) yttrade: Enligt 3 kap. 10 § körkortslagen får när ett körkortstillstånd meddelas eller ett körkort utfärdas, de särskilda villkor för körkortsinnehavet som är nödvändiga från trafiksäkerhetssynpunkt föreskrivas. Sådana villkor får också föreskrivas efter det att körkortstillståndet har meddelats eller körkortet utfärdats. - Enligt 5 kap. 14 § första stycket körkortslagen får efter återkallelse nytt körkort utfärdas endast om sökanden har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och även i övrigt uppfyller kraven i 3 kap. 1 § om inte annat sägs i andra stycket eller 15 §. I 5 kap. 14 § andra stycket stadgas bl.a. att om körkortet återkallats med stöd av 3 § 7-8, får nytt körkort utfärdas efter ansökan om sökanden har körkortstillstånd. - Bestämmelserna i 5 kap. 14 § körkortslagen om utfärdande av körkort efter återkallelse hade tidigare motsvarigheter i 41 § i den nu upphävda körkortsförordningen (1977:722). Första stycket av detta lagrum innehöll bl.a. följande. Har vid återkallelse av ett körkort spärrtiden bestämts till högst ett år, skall något förarprov inte avläggas innan ett nytt körkort utfärdas. Om det har förflutit mer än ett år sedan spärrtiden började löpa när ansökan om körkortstillstånd görs, skall ett nytt förarprov likväl avläggas såvida inte ansökningen har gjorts senast två månader efter spärrtidens utgång eller, om beslutet om spärrtid inte har vunnit laga kraft när spärrtiden löper ut, senast två månader efter det att beslutet vann laga kraft. - Regeringsrättens avgörande RÅ 1992 ref. 73 rörde en person som hade fått sitt körkort återkallat med en spärrtid som understeg ett år. Personen hade därefter fått avslag på en ansökan om körkortstillstånd och samtidigt fått en ny spärrtid bestämd. Kammarrätten, vars dom inte ändrades av Regeringsrätten, anförde bl.a. följande.

De i 41 § första stycket körkortsförordningen angivna undantagen från förarprovskrav avser alltså den situationen att ett körkort skall lämnas ut i anslutning till utgången av spärrtiden enligt återkallelsebeslutet. M.A. har visserligen fått sitt körkort återkallat med en spärrtid som understiger ett år. Därefter har emellertid länsstyrelsen avslagit en ansökan av M.A. om körkortstillstånd och samtidigt bestämt ny spärrtid. Sådan undantagssituation som anges i 41 § körkortsförordningen föreligger således inte i M.A:s fall. Han skall därför avlägga nytt förarprov innan körkortet får lämnas ut.

Bestämmelser liknande de i 41 § första stycket i den upphävda körkortsförordningen infördes vid körkortslagens ikraftträdande den 1 oktober 1998 i ett tredje stycke i 5 kap. 14 § körkortslagen. I 5 kap. 14 § tredje stycket föreskrevs följande. Vad som sägs i andra stycket gäller inte om ansökan om utfärdande av nytt körkort görs mer än 14 månader efter det att spärrtiden enligt 6 § eller giltighetstiden enligt 5 § började löpa eller, vid återkallelse med stöd av 3 § 7-8, körkortshavaren fick del av beslutet. Har ansökan gjorts senast två månader efter det att beslutet om återkallelse vann laga kraft gäller dock vad som sagts i andra stycket. - 5 kap. 14 § tredje stycket körkortslagen upphävdes den 1 oktober 2003. I förarbetena till den lagändringen uttalades bl.a. följande (prop. 2002/03:55 s. 30-32).

Den ordning för utfärdande av körkort efter återkallelse som i dag gäller får bedömas vara i huvudsak ändamålsenlig och väl fungerande. Körkort utfärdas således inte utan krav på olika former av aktivitet från körkortshavarens sida. Det finns inte heller någon anledning att ändra de grundläggande villkoren för utfärdande av körkort efter återkallelse. Dessa villkor fyller en viktig funktion i strävandena att vidmakthålla en god trafiksäkerhet. I beslut den 19 december 2001 (dnr 2111-2000) har Justitieombudsmannen (JO) dock uttalat att bestämmelserna i 5 kap. 14 § körkortslagen är komplicerade och svårtolkade i vissa delar. Enligt JO kan det trots den information som länsstyrelsen lämnar i samband med ett beslut om återkallelse uppstå problem för den enskilde att förstå vad som gäller. Ett problem som har kunnat konstateras är tidsfristen för att återfå körkort efter återkallelse, utan att de krav behöver iakttas som anges i 5 kap. 14 § första stycket körkortslagen. Personer som inte innehaft körkort under 14 månader kan således drabbas av konsekvensen, att de måste avlägga ett nytt förarprov, därför att fristen för ansökan om utfärdande av körkort löpt ut. Detta kan i sin tur bero på själva förfarandet för att få ett nytt körkort efter återkallelse. ... Det är givetvis av mycket stor vikt att effekten för den sökande av en bestämmelse om återfående av körkort efter återkallelse är förutsägbar. Det är vidare av vikt att länsstyrelserna inte på grund av tidspress känner sig nödgade att godta ofullständiga ansökningar om körkortstillstånd, enbart för att den enskilde inte skall behöva avlägga ett nytt förarprov. Ett sådant förfarande kan inte anses acceptabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det kan ifrågasättas om tidsgränserna kan motiveras utifrån resonemanget att sökandens bristande körvana i den särskilda situationen, när en tidsgräns försuttits, gör honom eller henne så osäker i trafiken att ett nytt förarprov är motiverat. Något preciserat krav på körvana ställs över huvud taget inte i körkortslagen. Även den som efter avlagt förarprov aldrig kört något fordon får behålla sin behörighet och får den också förnyad när så skall ske. För övrigt lär en situation där den enskilde dröjer avsevärd tid med att ansöka om nytt körkort vara ytterst ovanlig. Tvärtom torde vederbörande i normalfallet vara ytterst angelägen om att återfå sin behörighet utan dröjsmål. Regeringens bedömning är således att förslaget inte kommer att påverka trafiksäkerheten i negativ riktning. En yttersta garant för det är de krav på förarprov och körkortstillstånd i vissa situationer som fortsatt skall upprätthållas. Således gäller ju exempelvis att den som p.g.a. ett särskilt allvarligt trafikbrott fått körkortet återkallat med en spärrtid överstigande 12 månader alltid måste avlägga nytt förarprov innan körkort utfärdas. Med hänsyn till vad som anförts ovan är även den andra tidsfristen i lagrummet (beträffande laga kraft) överflödig. Det föreslås således att tidsfristerna i 5 kap. 14 § tredje stycket körkortslagen utmönstras ur lagstiftningen.

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 6 september 2004 (mål nr 1720-04) beträffande en person som fått sitt körkort återkallat med stöd av 5 kap. 3 § 7 körkortslagen och som därefter fått avslag på en ansökan om körkortstillstånd samt fått en spärrtid bestämd funnit att det till följd av avslagsbeslutet inte förelegat en sådan undantagssituation som avses i 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen. Kammarrätten anförde härvid "jfr RÅ 1992 ref. 73". Kammarrätten i Jönköping har i dom den 29 april 2005 (mål nr 462-05) gjort motsvarande bedömning i motsvarande situation. Kammarrätten i Jönköping redogjorde i sin dom för de fyra första meningarna i det ovan återgivna citatet ur prop. 2002/03:55 och anförde att "[m]ot angiven bakgrund är den praxis som framgår av Regeringsrättens årsbok 1992 referat 73 alltjämt relevant". - Kammarrätten gör följande bedömning. - L.H:s körkort har återkallats genom beslut den 28 augusti 2000. Hon har därefter genom beslut den 18 juni 2004 fått ett negativt förhandsbesked om körkortstillstånd. I beslutet bestämdes en spärrtid om sex månader. - En första fråga som kammarrätten har att ta ställning till är om det negativa förhandsbeskedet, såsom länsstyrelsen gör gällande, utgör hinder mot att med stöd av 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen utfärda nytt körkort efter återkallelse för L.H. utan krav på förarprov. - Den princip om att ett avslag på en ansökan om körkortstillstånd med åtföljande spärrtid som inträffat efter en körkortsåterkallelse hindrar utfärdande av nytt körkort utan krav på förarprov som kommit till uttryck i RÅ 1992 ref. 73 anknyter enligt kammarrättens mening klart till de tidsfristregler som fanns i 41 § första stycket i den upphävda körkortsförordningen och i det upphävda tredje stycket i 5 kap. 14 § körkortslagen. - Några tidsfrister av detta slag finns inte i nu gällande körkortslagstiftning och avgörandet RÅ 1992 ref. 73 saknar därför relevans i förevarande mål. Vad länsstyrelsen anfört om domarna från Kammarrätten i Sundsvall och Kammarrätten i Jönköping föranleder inte någon annan bedömning i denna fråga. Det nu anförda innebär att det negativa förhandsbesked med sammanhängande spärrtid som beslutats för L.H. inte utgör hinder mot att ett nytt körkort utfärdas för henne utan krav på förarprov.

Härefter återstår att pröva om det ändå funnits fog för länsstyrelsen att föreskriva krav på förarprov. Som framhållits i det ovan återgivna förarbetsuttalandet finns det i körkortslagen inte uppställt något preciserat krav på körvana. Krav på förarprov kan uppställas om det finns anledning att misstänka att det finns brister i förarens teoretiska och praktiska färdigheter (jfr RÅ85 2:12 och RÅ 1986 ref. 23). Utredningen i målet ger inte stöd för antagandet att L.H. har sådana bristande färdigheter att det är motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt att hon skall avlägga nytt förarprov.

Överklagandet skall därför bifallas. - Kammarrätten bifaller, med upphävande av länsrättens dom, överklagandet och upphäver länsstyrelsens beslut i den del som avser krav på avläggande av förarprov.

Regeringsrätten

Länsstyrelsen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens dom och fastställa länsstyrelsens beslut.

L.H. bestred bifall till överklagandet.

Regeringsrätten (2006-12-15, Dexe, Nord, Hamberg, Brickman, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. I 3 kap. 1 § körkortslagen anges grundförutsättningarna för utfärdande av körkort. Två av dessa är att sökanden har körkortstillstånd och har avlagt godkänt förarprov (första stycket 1 och 4). Dessa förutsättningar gäller enligt 5 kap. 14 § första stycket som huvudregel också när nytt körkort skall utfärdas efter en återkallelse. Av en undantagsreglering i paragrafens andra stycke framgår bl.a. att godkänt förarprov inte behöver avläggas om körkortet återkallats med stöd av 5 kap. 3 § 7-8.

Enligt 3 kap. 8 § får den som avser att ansöka om körkortstillstånd begära förhandsbesked i fråga om det finns hinder mot att meddela sådant tillstånd med hänsyn till sökandens personliga eller medicinska förhållanden. Om det finns hinder mot att meddela körkortstillstånd på grund av sökandens personliga förhållanden skall enligt 3 kap. 9 § en tid bestämmas före vars utgång körkort inte får utfärdas (spärrtid).

Frågan i målet är om undantagsbestämmelsen i 5 kap. 14 § andra stycket är tillämplig.

L.H:s körkort återkallades med stöd av 5 kap. 3 § 8. Senare gjorde hon sig skyldig till olovlig körning. Hon ansökte om förhandsbesked för körkortstillstånd men länsstyrelsen avslog ansökningen och bestämde en spärrtid om sex månader. Därefter har en ansökan om körkortstillstånd beviljats. Vad som sålunda förekommit efter körkortsåterkallelsen innebär enligt Regeringsrättens mening att det inte är fråga om en sådan undantagssituation som avses i 5 kap. 14 § andra stycket (jfr RÅ 1992 ref. 73). Nytt körkort får därför utfärdas för L.H. först efter det att hon avlagt godkänt förarprov.

Av det anförda följer att länsstyrelsens överklagande skall bifallas.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut länsrättens dom innehåller.

Föredraget 2006-11-29, föredragande Löndahl, målnummer 6011-05