Prop. 1961:18

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

1

Nr 18

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med anhållan om riks­

dagens yttrande angående vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1960 vid dess fyrtiofjärde sammanträde fattade beslut; gi­ ven Stockholms slott den 16 december 1960.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed anhålla om riksdagens ytt­ rande angående vissa i nämnda protokoll omförmälda, av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1960 vid dess fyrtiofjärde sam­ manträde fattade beslut.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställes om riksdagens yttrande angående följande av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1960 antagna konvention och rekommendationer, nämligen konventionen (nr 115) angå­ ende skydd för arbetstagare mot joniserande strålning och rekommendatio­ nen (nr 114) i samma ämne samt rekommendationen (nr 113) angående samråd och samverkan på branschplanet och på det nationella planet mel­ lan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas och arbetstagarnas organi­ sationer. Svensk ratificering av konventionen föreslås. Vad beträffar rekom­ mendationerna förordas att rekommendationen nr 114 skall, i den utsträck­ ning så befinnes lämpligt och möjligt, beaktas vid tillämpningen av gällande strålskyddslagstiftning samt vid utformningen av framtida bestämmelser på strålskyddets område, medan däremot rekommendationen nr 113 ej an­ ses påkalla någon åtgärd från svensk sida.

1 Dihang till riksdagens protokoll 1961. 1 samt. Nr 18

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 18 år 1961

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 16 de­ cember 1960.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena Undén , statsråden

Nilsson, Sträng, Andersson, Lindström, Lange, Lindholm, Kling, Skoglund, Edenman, Netzén, Johansson, af Geijerstam, Hermansson.

Efter gemensam beredning med ministern för utrikes ärendena samt che­ fen för inrikesdepartementet anmäler chefen för socialdepartementet, stats­ rådet Nilsson, vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna kon­ ferens år 1960 vid dess fyrtiofjärde sammanträde fattade beslut samt anför.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av Internationella arbetsorganisationen i Geneve.

Organisationens beslutande församling — Internationella arbetskonferen- sen — som sammanträder minst en gång varje år, har enligt artikel 19 i organisationens stadga att beträffande förslag, som uppförts på dess dagord­ ning, välja mellan två former för godtagande. Antingen skall beslutet resul­ tera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratificeras av or­ ganisationens medlemmar, eller ock skall det utmynna i en rekommenda­ tion, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller annorledes, men utan den bindande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Därest beslu­ tet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, plägar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett år från avslutandet av ett konferenssammanträde underställa därå antagna konventioner och rekom­ mendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för vidtagande av lagstiftnings- eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som icke ratificerat viss konvention, skall tid efter annan till Internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende å de i konventio­ nen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens bestäm­ melser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administra­ tiva åtgärder, kollektivavtal eller annorledes, med angivande tillika av de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratificeringen av konventio­

Kungl. Maj.ts proposition nr 18 år 1961

3

nen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendationer med tillägg, att re­ dovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekommendationer, som befunnits eller må befinnas erforderliga vid antagande eller tillämp­ ning av bestämmelserna i desamma.

Generalsekreterarens i Nationernas förbund befattning med de konven­ tioner och rekommendationer, som beslutas av Internationella arbetsorga­ nisationen, har övertagits av generaldirektören för Internationella arbetsby- rån (artiklarna 20 och 21), varvid emellertid föreskrivits, att ett av de två officiella exemplaren av varje av Internationella arbetskonferensen antagen konvention eller rekommendation skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare samt varje ratifikation av en sådan konvention delgivas Förenta Nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med be­ stämmelsen i artikel 102 av Förenta Nationernas stadga.

Internationella arbetskonferensens fyrtiofjärde sammanträde hölls i Ge­ neve under tiden den 1—23 juni 1960. I sammanträdet deltog omkring 900 representanter för 78 av organisationens då 83 medlemsstater, av vilka det stora flertalet sänt fullständiga delegationer, d. v. s. två regerings-, ett ar- betsgivar- och ett arbetstagarombud. Sverige deltog i sammanträdet med en fullständig delegation.1

Dagordningen för detta konferenssammanträde — för vars förhandlingar och beslut en fullständig redogörelse kommer att lämnas av delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet i dess publikationsserie »Internationella arbetsorganisationen» — omfattade följande överläggnings- ämnen:

I. Generaldirektörens för Internationella arbetsbyrån årsredogörelse.

II. Finansiella och budgetära frågor.

III. Upplysningar och årsrapporter rörande medlemsstaternas tillämp­

ning av internationella arbetskonventioner och rekommendationer.

IV. Skydd för arbetstagare mot joniserande strålning (andra behand­

ling). V. Samråd och samverkan på branschplanet och på det nationella

planet mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas och ar­ betstagarnas organisationer (andra behandling).

1 Genom särskilda beslut av Kungl. Maj:t den 29 april respektive den 20 maj 1960 hade att deltaga i konferensen utsetts såsom regeringsombud: f. d. generaldirektören Wilhelm Björck och statssekreteraren i social­ departementet Ernst Michanek samt såsom experter generaldirektören och chefen för arbets­ marknadsstyrelsen Bertil Olsson, tillika ersättare för regeringsombuden, numera avdelningschefen Leif Hultström, kanslirådet Lars-Åke Åström och byrådirektören Sten-Eric Heinrici i nämnda departement samt civilingenjören Bo Lindell, radiofysiska institutionen; såsom arbetsgivarombud: direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gullmar Bergenström samt såsom experter direktörerna Gunnar Lindström och Ingemar Wahrolén, civilingenjören Gideon Gerhardsson och aktuarien Kurt Rydé, samtliga i nämnda förening; såsom arbetstagarombud: Landsorganisationens jurist advokaten Arnold Sölvén samt såsom experter ordföranden i Handclsanställdas förbund Algot Jönsson, filosofie doktorn Rudolf Meidner och ingenjören Karl-Gustav Karlsson i Landsorganisationen samt sekreteraren i Tjänste­ männens centralorganisation Per-Erik Rönquist.

4

VI. Åtgärder från Internationella arbetsorganisationens sida för att bi­

draga till en höjning av inkomster och levnadsstandard i landskom­ muner, med särskilt avseende på länder, som är stadda i utveck­ ling (allmän diskussion).

VII. Förkortning av arbetstiden (första behandling).

VIII. Bostadsbyggande för arbetstagare (första behandling).

Under punkt II på dagordningen antog konferensen budget för Interna­ tionella arbetsorganisationen avseende utgifter under år 1961; budgeten fast­ ställdes till 9 857 110 U. S. dollars.

Följande av konferensen fattade beslut, vilka hänför sig till punkterna IV och V på dagordningen, är av beskaffenhet att i enlighet med artikel 19 av Internationella arbetsorganisationens stadga skola underställas riksdagen, nämligen

1) Konvention (nr 115) angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning,

2) Rekommendation (nr 114) angående skydd för arbetstagare mot joni­ serande strålning,

3) Rekommendation (nr 113) angående samråd och samverkan på branschplanet och på det nationella planet mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer.

Texterna till konventionen och rekommendationerna torde få såsom bi­ lagor (Bilagor AC) fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende.

I särskild bilaga (Bilaga D) lämnas en förteckning över samtliga vid kon­ ferensen antagna resolutioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Konventionen och rekommendationen angående skydd för arbetstagare

mot joniserande strålning

Såväl konventionen som rekommendationen angående skydd för arbets­ tagare mot joniserande strålning har varit föremål för behandling vid två på varandra följande internationella arbetskonferenser. En första diskus­ sion rörande dessa instrument ägde sålunda rum år 1959 och ledde efter ytterligare överväganden vid 1960 års konferens till instrumentens anta­ gande.

Konventionen och rekommendationen

Konventionen förklarar, att varje medlem av Internationella ar­ betsorganisationen, som ratificerar konventionen, skall vara förpliktad att bringa den i tillämpning medelst lagstiftning, praktiska anvisningar eller på annat lämpligt sätt. Vid tillämpningen av konventionens bestämmelser skall vederbörande myndighet samråda med företrädare för arbetsgivare och arbetstagare (art. 1). Konventionen äger tillämpning på all verksamhet, som medför att arbetstagare under sitt arbete utsättes för joniserande strålning

5

(art. 2). Vidare förutsätter konventionen, att erforderliga på det nationella planet vidtagna åtgärder för ernående av ett effektivt skydd skall successivt bringas i överensstämmelse med föreskrifterna i konventionen, sedan denna ratificerats (art. 3).

I konventionen fastslås såsom grundläggande princip att alla ansträng­ ningar skall göras för att begränsa arbetstagarnas strålexponering till lägsta praktiskt möjliga nivå (art. 5). Konventionen stadgar vidare, att de högsta tillåtliga doser av joniserande strålning, som kroppen må mottaga, ävensom de högsta tillåtliga mängder av radioaktiva ämnen, som må tillföras krop­ pen, skall fastställas (art. 6). Sådana nivåer skall avse med strålningsarbete direkt sysselsatta arbetstagare och fastställas å ena sidan för sådana arbets­ tagare, som fyllt 18 år, och å andra sidan för sådana, som är under 18 år. Arbetstagare under 16 år får icke sysselsättas i arbete, som är förenat med joniserande strålning (art. 7). Lämpliga nivåer skall likaledes fastställas för arbetstagare, som ej är direkt sysselsatta med strålningsarbete men som vis­ tas på eller passerar ställen, där de kan bli utsatta för joniserande strålning eller radioaktiva ämnen (art. 8).

Härefter övergår konventionen till att föreskriva, att ändamålsenliga var­ ningstecken skall användas samt att med strålningsarbete direkt sysselsatta arbetstagare skall instrueras om de försiktighetsåtgärder de har att iakttaga till skydd för hälsa och säkerhet (art. 9).

Arbete som medför exponering av arbetstagare för joniserande strålning under arbetet skall anmälas (art. 10), varjämte strålningsmätning beträf­ fande såväl arbetstagare som arbetsställe skall utföras i syfte att kontrollera att tillämpliga nivåer iakttages (art. 11).

Med strålningsarbete direkt sysselsatt arbetstagare skall underkastas lämp­ lig läkarundersökning före eller kort efter påbörjandet av sådant arbete; han skall därefter undergå läkarbesiktningar med lämpliga tidsmellanrum (art. 12) . Arbetstagaren har att respektera av kvalificerad medicinsk sakkunskap avgivet utlåtande rörande hans anställning eller fortsatta anställning i ar­ bete, som kan medföra strålexponering (art. 14).

Konventionen stadgar vidare, att de omständigheter skall angivas, under vilka vissa speciella, i konventionen uppräknade åtgärder skall vidtagas (art. 13) och slutligen föreskriver konventionen, att lämplig inspektion skall åvä­ gabringas rörande tillämpningen av dess bestämmelser (art. 15).

Den kompletterande rekommendationen utvecklar och precise­ rar de i konventionen angivna principerna samt förordar olika åtgärder, som ej uttryckligen nämnts i konventionen. Sålunda förordas att särskilda försiktighetsmått skall vidtagas för att förhindra, att kvinnor i fruktsam ålder utsättes för hög strålningsrisk, att så vitt möjligt en fullständig för­ teckning skall föras över samtliga under arbetet mottagna stråldoser samt att arbetsgivare och arbetstagare bör intimt samverka för att genomföra åt­ gärder till skydd mot joniserande strålning.

Konventionen och rekommendationen blev vid konferensen föremål för var sin omröstning. Därvid antogs konventionen med 253 röster mot eu och

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

6

två nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för konventionen. Rekom­ mendationen antogs härefter enhälligt med 257 röster.

Svenska bestämmelser

För vårt lands vidkommande återfinnes de grundläggande bestämmelser­ na om skydd mot joniserande strålning i strålskyddslagen den 14 mars 1958 (nr 110). I anslutning till denna lag har utfärdats kungörelsen den 19 de­ cember 1958 (nr 652) med tillämpningsföreskrifter till strålskyddslagen. Be­ stämmelser av generell karaktär på detta område är vidare upptagna i vissa cirkulär, som utfärdats av medicinalstyrelsens strålskyddsnämnd, såsom cir­ kuläret den 19 december 1958 angående läkarundersökning m. m. enligt 12 § strålskyddslagen, cirkuläret samma dag angående tillstånd att innehava och till riket införa radioaktiva ämnen, cirkuläret samma dag med anvisningar till förekommande av skada genom röntgenstrålning samt cirkuläret den 19 februari 1959 angående tillstånd för innehav och användande av röntgen­ apparat för odontologisk röntgendiagnostik.

Strålskyddslagens tillämpningsområde framgår av lagens 1 §, enligt vil­ ken med radiologiskt arbete förstås arbete med radioaktivt ämne, arbete vari brukas röntgenutrustning eller annan teknisk anordning, avsedd att ut­ sända joniserande strålning, och arbete vid anläggning för utvinning av atomenergi. Med joniserande strålning avses i lagen strålning från radio­ aktivt ämne, röntgenstrålning och till sin biologiska verkan likaitad strål­ ning.

Strålskyddslagens bestämmelser avser att bereda skydd både för den som sysslar med radiologiskt arbete och för andra, som av en eller annan anledning kan bli utsatta för joniserande strålning. Lagens bestämmelser tar således sikte icke blott på förhållandet mellan arbetsgivare och arbets­ tagare i radiologiskt arbete utan även på förhållandet mellan en radiolo­ gisk verksamhet och tredje man.

I övrigt innehåller lagen bestämmelser om tillstånd, allmänna skyldighe­ ter för tillståndshavare, läkarundersökning, tillsyn, transport och transite- ring samt ansvarsbestämmelser och särskilda bestämmelser.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har inhämtats från medicinalstyrelsens strålskyddsnämnd samt från Svenska arbetsgivareför­ eningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisa­ tion och delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet.

Vad först angår konventionen säger sig strålskyddsnämnden icke ha anledning att uttala sig beträffande annat än artiklarna 1 och 7. När det gäller i förstnämnda artikel intagen föreskrift om att vederbörande myndig­ het vid tillämpningen av konventionen bör samråda med företrädare för ar­ betsgivare och arbetstagare, förutsätter nämnden, att bestämmelsen tolkas så, att samråd med dessa parter endast skall förekomma vid avgörande av frågor, som är av allmän och principiell räckvidd och som mera direkt be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 18 år 1961

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 år 1961

7

rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare framhåller nämnden att strålskyddsnämnden enligt 12 § strålskyddslagen äger att med­ dela dispens för användning i radiologiskt arbete av arbetstagare, som icke fyllt 18 år. Någon minimiålder finnes därutöver ej stadgad. I konventionen har i artikel 7 stadgats förbud mot att arbetstagare under 16 års ålder över­ huvud sysselsättes i arbete, som är förenat med joniserande strålning. För att icke hindra en svensk ratificering av konventionen är strålskyddsnämn­ den beredd att icke meddela någon dispens för sysselsättning i radiologiskt arbete av arbetstagare som är under 16 år.

Svenska arbetsgivareföreningen finner, att konventionen i nuvarande ut­ formning medger ett sådant hänsynstagande till nationella förhållanden, att den inte behöver föranleda ändringar i den lagstiftning och de allmänna an­ visningar som f. n. tillämpas i vårt land. Ej heller föranleder den ändringar i nuvarande praxis inom svensk industri. För att en smidig anslutning till utvecklingen fortsättningsvis skall kunna åvägabringas är det av särskild vikt att tillsynsmyndigheten vid utarbetandet av nya bestämmelser eller an­ visningar samråder med arbetsmarknadens parter i enlighet med konventio­ nens artikel 1.

Landsorganisationen och Tjänstemännens centralorganisation tillstyrker, att Sverige ratificerar konventionen.

I fråga om rekommendationen har strålskyddsnämnden, Lands­ organisationen och T jänstemännens centralorganisation intet att erinra, me­ dan Svenska arbetsgivareföreningen anser, att den är onödigt detaljerad. För­ eningen understryker även i fråga om rekommendationen vikten av att strålskyddsmvndigheten vid tillämpningen samråder med arbetsmarknadens parter. En smidig tillämpning av rekommendationen torde icke medföra särskilda svårigheter för vårt lands vidkommande; en osmidig tillämpning kan däremot, säger föreningen, skapa avsevärda svårigheter för näringslivet utan att för den skull skapa större säkerhet för arbetstagarna.

Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet anmärker följande i anslutning till vad strålskyddsnämnden yttrat rörande karaktären av det i artikel 1 i konventionen föreskrivna samrådet med företrä­ dare för arbetsmarknadens parter vid genomförandet av konventionens be­ stämmelser.

Inom vederbörande konferensutskott betonades att föreskrivet samråd icke kunde anses ha kommit till stånd enbart därigenom att regeringen under­ rättar företrädare för parterna om de åtgärder som skulle komma att vidta­ gas. Utskottet uttalade, att det förutsatta samrådet i verkligheten måste an­ ses innebära ett aktivt deltagande från dessa företrädares sida vid utform­ ningen av de i artikel 1 angivna åtgärderna.

Det kan enligt delegationens mening ej vara fråga om att samverkan med parterna skall äga rum beträffande varje detalj i strålskyddsnämndens verk­ samhet. Kravet på sådan samverkan måste anses vara uppfyllt, om den kommer till stånd i principiella angelägenheter, som berör arbetstagarnas skydd mot joniserande strålning.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Delegationen finner vidare nämndens uttalande, att dispens icke kommer att meddelas för arbetstagare, som är under 16 år, för sysselsättning i ra­ diologiskt arbete, innebära en betryggande garanti för att bestämmelsen i konventionens artikel 7 kommer att uppfyllas.

Då något hinder mot en svensk ratificering ej heller i övrigt synes före­ ligga, tillstyrker delegationen, att konventionen ratificeras av Sverige.

I fråga om rekommendationen förordar delegationen slutligen, att däri angivna riktlinjer, i den utsträckning så befinnes lämpligt och möj­ ligt, skall beaktas vid tillämpningen av gällande strålskyddslagstiftning även­ som vid utformningen av framtida bestämmelser och anvisningar på strål­ skyddets område.

Rekommendationen angående samråd och samverkan på branschplanet och på det nationella planet mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas

och arbetstagarnas organisationer

Till en början må anmärkas, att frågor rörande ett tvåpartssamarbete mel­ lan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ett trepartssamarbete mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio­ ner tidigt aktualiserats inom Internationella arbetsorganisationen. Av olika skäl bröts spörsmålet om tvåpartssamarbete på företagsplanet ut ur det större sammanhanget och gjordes till föremål för en vid arbetskonferensen år 1952 antagen rekommendation (nr 94) i ämnet (jfr proposition nr 73 till 1953 års riksdag).

Internationella arbetsbyråns styrelse beslöt sedermera att på dagordning­ en för arbetskonferensens 43 :e sammanträde år 1959 upptaga övriga sam- arbetsspörsmål, nämligen två- eller trepartssamarbete på industrinivå samt trepartssamarbete på den nationella nivån rörande sociala, tekniska och eko­ nomiska problem. Sedan detta ämne preliminärt behandlats vid nyssnämnda sammanträde, återupptogs detsamma till förnyad diskussion vid 1960 års arbetskonferens, vilken slutligen antog den nu ifrågavarande rekommenda­ tionen.

Rekommendationen

Rekommendationen förordar, att till nationella förhållanden anpassade åtgärder vidtages för att främja effektivt samråd och effektiv samverkan på branschplanet och på det nationella planet mellan å ena sidan de offentliga myndigheterna samt å andra sidan arbetsgivarnas och arbetstagarnas orga­ nisationer ävensom mellan dessa organisationer inbördes. Det allmänna må­ let för sådant samråd och sådan samverkan bör vara, heter det vidare i re­ kommendationen, att främja ömsesidig förståelse och goda förbindelser mellan samtliga tre berörda parter i syfte att utveckla näringslivet i dess helhet eller särskilda grenar därav, förbättra arbetsvillkoren samt höja lev­

nadsstandarden. Ifrågavarande samråd och samverkan bör särskilt ha till uppgift att få till stånd en gemensam prövning av angelägenheter av ömse­ sidigt intresse för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer i syfte att i största möjliga utsträckning nå fram till lösningar i samförstånd samt att skapa garantier för att de offentliga myndigheterna inhämtar dessa orga­ nisationers synpunkter, råd och bistånd i frågor avseende exempelvis för­ beredelse och genomförande av lagstiftning, som berör organisationernas intressen, inrättande och förvaltning av sådana nationella organ som har att svara för sysselsättningens organisation, yrkesutbildning och omskolning, arbetarskydd, sundhet och säkerhet i arbetet, produktivitet, social trygghet och välfärd samt utarbetandet och genomförandet av planer för ekonomisk och social utveckling. I enlighet med nationell sedvänja eller praxis bör så­ dant samråd och sådan samverkan åstadkommas eller främjas genom fri­ villiga åtgärder från arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, ge­ nom stimulerande åtgärder från de offentliga myndigheternas sida, genom lagstiftning eller genom några av dessa metoder i förening. Ifrågavarande åt­ gärder bör tillämpas utan att gentemot organisationerna eller mellan dessa inbördes utövas någon som helst diskriminering på sådana grunder som medlemmarnas ras, kön, religion, politiska uppfattning eller nationella här­ stamning. Slutligen framhålles i rekommendationen att samråd och sam­ verkan bör lämna föreningsfriheten samt arbetsgivar- och arbetstagarorga­ nisationernas rättigheter, däri inbegripen rätten till kollektiva förhandlingar, oförkränkta.

Rekommendationen antogs med 217 röster mot 0; 34 röster nedlades. Samtliga svenska ombud röstade för rekommendationen.

Svenska bestämmelser och avtal

Med den vikt och betydelse, som genom utvecklingen kommit arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer till del, har det i vårt land varit naturligt att offentliga myndigheter i större sammanhang sökt samarbete med dessa or­ ganisationer i frågor av social, teknisk och ekonomisk innebörd. Här må en­ dast erinras hurusom § 10 regeringsformen föreskriver att »innan ärendena hos Konungen i statsrådet föredragas, skola de, genom nödiga upplysning­ ars inhämtande från vederbörande ämbetsverk, av den föredragande bere­ das», men att numera ej blott ämbetsverken utan även de stora arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i praktiken regelmässigt och i stor utsträck­ ning anlitas som remissorgan. Också i andra avseenden har arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas faktiska betydelse kommit till uttryck — bland annat genom deras representation i olika statliga ämbetsverk, institutioner och utredande kommittéer på det sociala området. Därutöver må nämnas, att Svenska arbetsgivareföreningen och Landsorganisationen redan år 1938 genom träffandet av huvudavtalet skapade ett särskilt organ för organise­ rat samarbete i arbetsmarknadsnämnden. Nämnda huvudorganisationer har sedermera träffat ett principavtal om företagsnämnder, vilket avtal god­ känts som bindande kollektivavtal mellan många stora arbetsgivar- och ar­

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

9

10

betstagarorganisationer, varjämte tjänstemannaorganisationerna genom ett särskilt principavtal med Svenska arbetsgivareföreningen kopplats in i sam­ arbetet. På grund härav är arbetsmarknadsnämndens uppgifter ej begrän­ sade till frågor, som behandlats i huvudavtalet eller som angår samarbets- nämnderna på företagsnivån. I 1946 års principavtal om företagsnämnder, vilket reviderats år 1958, lyder § 28 oförändrad sålunda:

Den genom huvudavtalet inrättade arbetsmarknadsnämnden skall, utöver vad som åvilar den enligt huvudavtalet, ha till allmän uppgift

att främja och vägleda företagsnämndernas verksamhet ävensom motsva­ rande verksamhet vid företag, där företagsombud utsetts;

att befordra en fortlöpande samverkan mellan parterna på arbetsmarkna­ den för främjande av produktionens effektivitet och de anställdas välfärd;

samt ait överlägga om frågor, som i övrigt äro av allmän eller eljest större betydelse för näringslivets organisation, ekonomi och arbetskraftsförsörj- ning.

Såsom framgår av den citerade bestämmelsen har de stora parterna på ar­ betsmarknaden i vårt land själva och utan statlig inblandning skapat orga­ nisatoriska förutsättningar för behandling av de spörsmål, som enligt re­ kommendationen skall ge det ifrågasatta samarbetet dess sakliga innehåll även vad angår de inbördes relationerna mellan arbetsmarknadens parter. Bland frågor, som utretts och lett fram till positiva åtgärder i nämnden, kan

nämnas arbetarskyddet (den lokala säkerhetstjänstens organisation), yr­ kesutbildningen, arbetsstudier, kvinnolönerna och de partiellt arbetsföras ställning.

Yttranden

Yttranden över rekommendationen har inhämtats från socialstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemän­ nens centralorganisation och delegationen för det internationella socialpoli­ tiska samarbetet.

Socialstyrelsen anmärker, att ett rikt samarbete här i landet utvecklats såväl mellan myndigheterna och arbetsmarknadens parter som mellan par­ terna inbördes samt anför härefter följande.

Den i Sverige gängse uppfattningen, att man i det längsta bör undvika statlig inblandning i intressetvister, där staten icke är part, liksom den om­ ständigheten, att vårt land ligger så väl framme i frågor om utvecklingen av samarbetet mellan arbetsmarknadens parter inbördes, ligger till grund för socialstyrelsens tidigare deklarerade inställning, att frågor rörande dylikt samarbete bör hållas utanför en internationell rekommendation. Emeller­ tid har bestämmelserna i föreliggande rekommendation givits en så allmänt hållen formulering, att de enligt styrelsens uppfattning icke behöver föran­ leda någon omläggning av den hittillsvarande utvecklingen här i landet på ifrågavarande område. Icke heller i övrigt har styrelsen någon erinran att göra emot rekommendationen.

Svenska arbetsgivareföreningen finner rekommendationstexten ägnad att tjäna det avsedda syftet, i den mån en tillämpning sker i den positiva anda,

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 år 1961

11

vari ämnet diskuterades vid Internationella arbetskonferensens 44 :e sam­ manträde. Självfallet förutsättes att ett samarbete mellan myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer såväl som mellan de olika organisationerna inbördes alltid måste vila på en grund av frivillighet och god vilja till öm­ sesidigt hänsynstagande, likaväl som att de statliga myndigheterna har för avsikt att taga all möjlig hänsyn till de av organisationerna framförda syn­ punkterna och söka sammanjämka dessa på ett godtagbart sätt. Är ej dessa väsentliga förutsättningar för handen, kan rekommendationen bli helt verk­ ningslös, eftersom den då endast skulle främja ett samarbete för formens skull.

Då man sedan länge i vårt land i praktiken anlitat metoder för samråd i enlighet med rekommendationens anvisningar, säger föreningen slutligen, synes förutsättningarna för en tillämpning av rekommendationen för Sve­ riges del vara för handen.

Landsorganisationen, som icke finner några författningsmässiga eller and­ ra åtgärder påkallade från svensk sida med anledning av rekommendatio­ nen, anser likväl att några allmänna kommentarer till rekommendationen kan vara på sin plats och anför i sådant hänseende följande.

Även om för Sveriges vidkommande några åtgärder med anledning av rekommendationen inte är motiverade, torde det böra framhållas att sådana åtgärder ingalunda är opåkallade vad angår det stora flertalet av de nu 90 medlemsstaterna i Internationella arbetsorganisationen. I dessa länder har både arbetarnas och arbetsgivarnas fackliga organisationer en konstitutio­ nellt och reellt svag ställning, förhållandet till staten är präglat av ofrihet och underordning etc. Och detta gäller inte endast de totalitära staterna utan i stor utsträckning också en rad formellt demokratiska länder. Det är up­ penbart att för sådana länders del en rekommendation sådan som den före­ varande kan vara av stor betydelse som opinionsbildande faktor, under för­ utsättning att fråga är dels om verkliga bona /ide-organisationer, dels om regeringar som eftersträvar ett samarbete med resp. mellan partsorganisa- tionerna, vilket verkligen avser att upprätthålla och främja sådana organi­ sationer och inte endast att utnyttja dem som underlag för den politiska regimen. Man hör nog inte — i flertalet fall — göra sig några illusioner om ifrågavarande regeringars beredvillighet i detta avseende, men där rege­ ringen själv är bona fide hör rekommendationen kunna vara av praktiskt värde såväl då det gäller den trepartssamverkan (mellan stat, arbetsgivar- och arbetarorganisationer) som ock i fråga om den tvåpartskontakt mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, som samrådet och samverkan enligt rekommendationen skall avse.

Vad här anförts, säger organisationen slutligen, berör ju inte frågan huru­ vida några åtgärder från svensk sida må anses påkallade i anslutning till rekommendationen. Att Landsorganisationen likväl framfört dessa reflexio­ ner beror på organisationens önskan att använda tillfället att framhäva re­ kommendationens internationella betydelse och att uttala sin mening att Sverige, där så kan komma i fråga (t. ex. inom Internationella arbetsorga­ nisationen, Förenta Nationerna etc.), bör göra allt för att medverka till en opinionsbildning om förhållandet mellan staten och arbetsmarknadens or­

12

ganisationer med syfte att främja dessa organisationers självbestämmande­ rätt i förhållande till staten och att befordra deras inbördes samverkan.

Tjänstemännens centralorganisation konstaterar, att rekommendationen i huvudsak synes syfta till en ordning, motsvarande vad som gäller i vårt land. Flertalet bestämmelser är för oss sedan länge självklara, såsom att samråd och samverkan skall ske utan diskriminering och att samverkan icke skall inkräkta på förenings- och förhandlingsrätten. Rekommendationen synes sålunda icke påfordra några direkta åtgärder från svensk sida.

Delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet betonar, att ett internationellt instrument av den art, varom här är fråga, självfallet bör bedömas inte bara från det egna landets synpunkt utan att hänsyn ock­ så bör tagas till dess möjliga effekt på en önskvärd utveckling internatio­ nellt sett. Det kan visserligen ifrågasättas, huruvida instrumentet skall kun­ na få en inom överskådlig framtid nämnvärd effekt i många länder, då en grundförutsättning härför måste vara inte bara en stabil och omfattande uppbyggnad av organisationsväsendet på såväl arbetsgivar- som arbetstagar­ sidan utan också organisationernas principiellt sett oberoende ställning i för­ hållande till statsmakterna. Ett aldrig så välment organisatoriskt program för samarbete torde i vart fall riskera att förfela sitt syfte, om inte de psyko­ logiska och materiella förutsättningarna för samarbete i ordets egentliga mening är förhanden.

Nu anförda betänkligheter kan å andra sidan icke dölja det faktum, att rekommendationen kan komma att få ett icke obetydligt egenvärde därige­ nom, att den på utvecklingens nuvarande ståndpunkt sammanfattar de bä­ rande ideer, varpå den industriella demokratin enligt den i vårt land liksom i övriga demokratiska länder förhärskande åskådningen vilar. Betydelsen av rekommendationen ligger enligt delegationens mening främst i förhopp­ ningen, att den åtminstone på längre sikt skall kunna bidraga till en ut­ veckling fram emot det åsyftade samarbetet även i stater, där förutsättning­ arna i dagens läge kan synas mindre gynnsamma härför.

Då rekommendationen syftar till en ordning, motsvarande den som redan gäller i vårt land, synes anledning ej föreligga, framhåller delegationen slut­ ligen, att från svensk sida vidtaga någon åtgärd i anslutning till densamma.

Departementschefen

Konventionen angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning består av — förutom en uteslutande formell del -— två huvuddelar, som innehåller allmänna bestämmelser res­ pektive föreskrifter om skyddsåtgärder. Av de tre artiklarna under rubri­ ken »Allmänna bestämmelser» medger den första en smidig tillämpning av konventionen genom att flera olika metoder anvisas. Artikeln föreskriver vidare, att de offentliga myndigheterna skall samråda med företrädare för arbetsgivare och arbetstagare. Den andra artikeln anger konventionens till- lämpningsområde, nämligen all verksamhet som medför att arbetstagare

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

13

under sitt arbete utsättes för joniserande strålning, men artikeln gör det samtidigt klart att konventionen ej är tillämplig på radioaktiva ämnen m. m., som endast alstrar strålning i begränsade doser. Artikel 3, som föreskriver att åtgärder från medlemsstaternas sida skall vidtagas för att garantera ett ettektivt skydd, tillåter en smidig och successiv tillämpning av gällande nationella bestämmelser. Enligt artikeln skall det ankomma på Internationella arbetsbyråns styrelse att inom tre år efter konventionens ikraftträdande intör arbetskonterensen framlägga en specialrapport röran­ de erfarenheterna av konventionens

tillämpning

Den andra huvuddelen av konventionen, vilken berör skyddsåtgärder, in­ nehåller en rad tekniska bestämmelser om högsta tillåtliga doser, ålders­ gränser för anställning i radiologiskt arbete, varning för strålrisker, anmä­ lan om bedrivandet av arbete, som medför exponering för strålning, mät­ ning av strålning beträffande såväl arbetstagare som arbetsställen, läkar­ undersökningar, åtgärder som skall vidtagas vid olycksfall samt slutligen inspektion.

Denna konvention behandlar ett område, där den tekniska utvecklingen törlöper mycket snabbt och där kravet på skydd för arbetstagarna blir allt starkare allt eftersom strålkällor i vidgad utsträckning tages i anspråk inom olika sektorer av näringslivet. Tillämpningsområdet för ett internationellt instrument av detta slag torde med hänsyn härtill icke kunna för närva­ rande exakt angivas, och fasta skyddsnormer lär det icke vara möjligt att i dag uppställa. Det är därför av vikt, att en internationell strålskyddskon- vention icke utformas så stelt, att den hindrar den kommande utvecklingen. I detta avseende synes mig den nu framlagda konventionen fylla alla rim­ liga krav.

Den svenska lagstiftningen på området, strålskyddslagen, som trädde i kraft så sent som den 1 januari 1959, synes väl överensstämma med kon­ ventionens bestämmelser och några ändringar erfordras inte i lagen för att möjliggöra en svensk anslutning till konventionen. Under sådana förhållan­ den tillstyrker jag i likhet med remissorganen, att konventionen (nr 115) angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning ratificeras av Sverige.

Vad angår rekommendationen i samma ämne innehåller den vissa preciseringar av de i konventionen angivna principerna. Den förordar vidare, att vissa i konventionen ej uttryckligen nämnda åtgärder skall vid­ tagas. Rekommendationens anvisningar synes icke för närvarande påkalla någon ändring i svensk lagstiftning. I likhet med delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet anser jag, att rekommendationen, i den utsträckning detta är lämpligt och möjligt, bör beaktas vid tillämp­ ningen av gällande svenska strålskyddslagstiftning ävensom vid utform­ ningen av framtida bestämmelser och anvisningar på strålskyddets område. Jag förordar därför, att rekommendationen i delta syfte överlämnas till me­ dicinalstyrelsens strälskyddsnämnd.

Det tredje instrumentet som antogs vid 19G0 års arbetskonferens var

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

14

en rekommendation angående samråd och samverkan på b r a n s c h p 1 a n e t och på det nationella planet mellan offentliga myndigheter samt arbetsgivarnas och ar­ betstagarnas organisationer. I vårt land har utvecklingen i fråga om ett sådant samarbete mellan offentliga myndigheter samt ar­ betsmarknadens organisationer ävensom mellan dessa organisationer in­ bördes, som är det huvudsakliga ändamålet med denna rekommendation, nått mycket långt. En redogörelse för de olika samarbetsformer som före­ kommer hos oss har lämnats i det föregående. Jag hänvisar till nämnda redogörelse och vill i övrigt endast framhalla, att jag helt ansluter mig till den bedömning av värdet och betydelsen av denna rekommendation, som gjorts av delegationen för det internationella socialpolitiska samarbetet. I likhet med delegationen och övriga remissorgan finner jag rekommenda­ tionen ej föranleda någon åtgärd från svensk sida.

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört får jag hemställa,

att Kungl. Maj :t måtte till riksdagen avlåta proposition med anhållan om riksdagens yttrande angående omförmäl- da, av Internationella arbetsorganisationens konferens år 1960 vid dess fyrtiofjärde sammanträde antagna konvention och rekommendationer.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydel­ se bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Bengt Wilhelmsson

Kungl. Maj.ts proposition nr 18 år 1961

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

15

Bilaga A

(Översättning)

Convention (No. 115) conceming the Protection of Workers against Ionising

Radiations

The General Conference of the In­ ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-fourth Session on 1 June 1960, and Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to the protection of workers against ionising radiations, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined that these pro­

posals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty the following Con­ vention, which may be cited as the Radiation Protection Convention, 1960:

Konvention (nr 115) angående skydd

för arbetstagare mot joniserande

strålning

Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­ tionella arbetsbyrån sammankal­ lats till Geneve och där samlats den 1 juni 1960 till sitt fyrtiiofjärde sammanträde,

och beslutat antaga vissa förslag angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning, vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internatio­ nell konvention, antager denna den tjugoandra dagen i juni månad år nittonhundrasextio följande konvention, som må benäm­ nas strålskyddskonventionen, 1960.

Part I. General Provisions

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to give effect thereto by means of laws or regulations, oodes of practice or other appropriate means. In applying the provisions of the Convention the competent authority shall consult

Del I. Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna konvention, förpliktar sig att bringa den i tillämpning medelst lag­ stiftning, praktiska anvisningar eller på annat lämpligt sätt. Vid tillämp­ ningen av konventionens bestämmel­ ser skall vederbörande myndighet

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

with representatives of employers

and workers.

Article 2

1. This Convention applies to all

activities involving exposure of work-

ers to ionising radiations in the

course of their work.

2. This Convention does not apply

to radioactive substances, whether

sealed or unsealed, nor to apparatus

generating ionising radiations which

substances or apparatus, owing to the

limited doses of ionising radiations

which can be received from them,

are exempted from its provisions by

one of the methods of giving effect

to the Convention mentioned in

Article 1.

Article 3

1. In the light of knowledge availa-

ble åt the time, all appropriate steps

shall be taken to ensure effective pro-

tection of workers, as regards their

health and safety, against ionising

radiations.

2. Rules and measures necessary

for this purpose shall be adopted, and

data essential för effective protection

shall be made available.

3. With a view to ensuring such

effective protection—

(a) measures for the protection

of workers against ionising radiations

adopted after ratification of the Con­

vention by the Member concerned

shall comply with the provisions

thereof;

(b) the Member concerned shall

modify, as soon as practicable, meas­

ures adopted by it prior to the rati­

fication of the Convention, so as to

comply with the provisions thereof,

samråda med företrädare för arbets­

givare och arbetstagare.

Artikel 2

1. Denna konvention äger tillämp­

ning på all verksamhet, som medför

att arbetstagare under sitt arbete ut-

sättes för joniserande strålning.

2. Denna konvention äger icke till-

lämpning på radioaktiva ämnen, va­

re sig slutna eller icke slutna, ej

heller på anordningar, som alstra jo­

niserande strålning, såframt dessa

ämnen eller anordningar, på grund

av de begränsade strålningsdoser som

kunna härröra därifrån, äro undan­

tagna från konventionens bestämmel­

ser genom någon av de i artikel 1 an­

givna tillämpningsmetoderna.

Artikel 3

1. Med beaktande av senast till­

gängliga rön skola alla lämpliga åt­

gärder vidtagas för att säkerställa

att arbetstagare effektivt skyddas

mot joniserande strålning såvitt avser

deras hälsa och säkerhet.

2. För detta ändamål skola erfor­

derliga regler utfärdas och åtgärder

vidtagas samt data för möjliggöran­

de av ett effektivt skydd tillhanda­

hållas.

3. I syfte att säkerställa ett sådant

effektivt skydd

a) skola av vederbörande medlems­

stat efter konventionens ratificering

vidtagna åtgärder för arbetstagarnas

skydd mot joniserande strålning upp­

fylla konventionens föreskrifter;

b) skola av vederbörande medlems­

stat före konventionens ratificering

vidtagna åtgärder så snart detta är

praktiskt möjligt ändras på sådant

sätt, att de bringas i överensstämmel-

17

Kungi. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

and shall promote such modification of other measures existing åt the time of ratification;

(c) the Member concerned shall communicate to the Director-General of the International Labour Office, when ratifying the Convention, a statement indicating the manner in which and the categories of workers to which the provisions of the Con­ vention are applied, and shall indi- cate in its reports on the application of the Convention any further pro- gress made in the matter;

(d) åt the expiration of three years from the date on which this Conven­ tion first enters into force the Govern- ing Body of the International Labour

Office shall submit to the Conference a special report concerning the appli­ cation of subparagraph (b) of this paragraph and containing such pro- posals as it may think appropriate for further action in regard to the matter.

Part II. Protective Measures

Article 4

The activities referred to in Article 2 shall be so arranged and conducted as to afford the protection envisaged in this Part of the Convention.

se med konventionens föreskrifter; och skall medlemsstaten tillika på samma sätt främja ändringar i and­ ra vid tidpunkten för ratificering tillämpade åtgärder;

c) skall vederbörande medlemsstat vid tidpunkten för konventionens ra­ tificering tillställa Internationella ar- betsbyråns generaldirektör en förkla­ ring, vari angives på vad sätt och på vilka kategorier av arbetstagare kon­ ventionens bestämmelser äga till- lämpning; och skall medlemsstaten tillika i sina rapporter rörande kon­ ventionens tillämpning lämna uppgift om de framsteg som må ha gjorts i detta hänseende;

d) skall Internationella arbetsby- råns styrelse sedan tre år förflutit från den dag, då denna konvention först trädde i kraft, inför arbetskon- ferensen framlägga en specialrapport rörande tillämpningen av stycket b) med avgivande av förslag till de yt­ terligare åtgärder, som styrelsen må finna lämpliga i detta hänseende.

Del II. Skyddsåtgärder

Artikel 4

I artikel 2 angiven verksamhet skall anordnas och utföras på sådant sätt, att i förevarande del av konven­ tionen avsett skydd åvägabringas.

Article 5

Artikel 5

Every effort shall be made to Alla ansträngningar skola göras för restrict the exposure of workers to att begränsa arbetstagarnas strål- ionising radiations to the lowest exponering till lägsta praktiskt möj- practicable level, and any unnecessary liga nivå, och varje onödig strålex- exposure shall be avoided by all ponering skall undvikas av samtliga parties concerned. berörda parter.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Article 6

1. Maximum permissible doses of ionising radiations which may be reeeived from sources external to or internal to the body and maximum permissible amounts of radioactive substances which can be taken into the body shall be fixed in accordance with Part I of this Gonventian for various categories of workers.

2. Such maximum permissible doses and amounts shall be kept under constant review in the light of current knowledge.

Artide 7

1. Appropriate levels shall be fixed in accordance with Article 6 for workers who are directly engaged in radiation work and are— (a) aged 18 and over;

(b) under the age of 18.

2. No worker under the age of 16 shall be engaged in work involving ionising radiations.

Artide 8

Appropriate levels shall be fixed in accordance with Article 6 for workers who are not directly engaged in radia­ tion work, but who remain or pass where they may be exposed to, ionis­ ing radiations or radioactive sub­ stances.

Artide 9

1. Appropriate warnings shall be used to indicate the presence of haxards from ionising radiations. Any information necessary in this connec- tion shall be supplied to the workers.

Artikel 6

1. De högsta tillåtliga doser av jo­ niserande strålning, som kroppen må mottaga, vare sig från externa eller interna strålkällor, ävensom de högs­ ta tillåtliga mängder av radioaktiva ämnen som må tillföras kroppen, sko­ la fastställas i enlighet med del I av denna konvention för olika kate­ gorier av arbetstagare.

2. Sådana högsta tillåtliga doser och mängder skola göras till före­ mål för ständig översyn under beak­ tande av nyvunna rön inom området.

Artikel 7

1. Såvitt avser med strålningsarbe- te direkt sysselsatta arbetstagare sko­ la lämpliga nivåer fastställas i en­ lighet med artikel 6

a) beträffande å ena sidan såda­ na arbetstagare, som fyllt 18 år;

h) beträffande å andra sidan så­ dana arbetstagare, som äro under 18 år.

2. Arbetstagare under 16 år må icke sysselsättas i arbete, som är förenat med joniserande strålning.

Artikel 8

Lämpliga nivåer skola fastställas i enlighet med artikel 6 för arbets­ tagare, som ej äro direkt sysselsatta med strålningsarbete men som vistas på eller passera ställen, där de kun­ na bli utsatta för joniserande strål­ ning eller radioaktiva ämnen.

Artikel 9

1. Ändamålsenliga varningstecken skola användas för att angiva före­ fintlig risk till följd av joniserande strålning. I detta sammanhang er­ forderliga upplysningar skola till­ handahållas arbetstagarna.

Kungi. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

19

2. All workers directly engaged in radiation work shall be adequately instructed, before and during such employment, in the precautions to be taken för their protection, as regards their health and safety, and the reasons therefor.

Article 10

Laws or regulations shall require the notification in a manner pre- scribed thereby of work involving exposure of workers to ionising radia- tions in the course of their work.

Artide 11

Appropriate monitoring of workers and places of work shall be carried out in order to measure the exposure of workers to ionising radiations and radioactive substances, with a view to ascertaining that the applicable levels are respected.

Artide 12

All workers directly engaged in radiation work shall undergo an ap­ propriate medical examination prior to or shortly after taking up such work and subsequently undergo fur- ther medical examinations åt appro­ priate intervals.

Artide 13

Circumstances shall be specified, by one of the methods of giving effect to the Convention mentioned in Arti­ cle 1, in which, because of the nature or degree of the exposure or a com- bination of both, the following action shall be taken promptly:

(a) the worker shall undergo an appropriate medical examination;

2. Varje med strålningsarbete di­ rekt sysselsatt arbetstagare skall så­ väl före som under arbetet tillfreds­ ställande instrueras rörande de för­ siktighetsåtgärder han bär att iakt­ taga till skydd för hälsa och säker­ het samt skälen till dessa åtgärder.

Artikel 10

I lagstiftningen skall föreskrivas att anmälan i den ordning däri stad­ gas skall göras rörande bedrivande av arbete, som medför exponering av arbetstagare för joniserande strål­ ning under arbetet.

Artikel 11

Lämplig strålningsmätning beträf­ fande såväl arbetstagare som arbets­ ställen skall utföras med avseende på arbetstagarnas exponering för jo­ niserande strålning och för radioak­ tiva ämnen i syfte att kontrollera, huruvida tillämpliga nivåer iakttagas.

Artikel 12

Varje med strålningsarbete direkt sysselsatt arbetstagare skall under­ kastas lämplig läkarundersökning fö­ re eller kort efter påbörjandet av så­ dant arbete samt därefter undergå lä- karbesiktningar med lämpliga tids­ mellanrum.

Artikel 13

De omständigheter, under vilka föl­ jande åtgärder skyndsamt skola vid­ tagas på grund av exponeringens na­ tur eller grad, skola bestämmas ge­ nom någon av de i artikel 1 angivna tillämpningsmetoderna:

a) arbetstagaren skall underkastas för ändamålet lämpad läkarundersök­ ning;

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

(b) the employer shall notify the

competent authority in accordancc

with its requirements;

(c) persons competent in radiation

protection shall examine the condi-

tions in which the worker’s duties

are performed;

(d) the employer shall take any

necessary remedial action on the

basis of the technical findings and

the medical advice.

Article li

No Worker shall be employed or

shall continue to be employed in work

by reason of which the worker could

be subject to exposure to ionising

radiations contrary to qualified medi-

cal advice.

Artide 15

Each Member which ratifies this

Convention undertakes to provide ap-

propriate inspection services for the

purpose of supervising the applica-

tion of its provisions, or to satisfy

itself that appropriate inspection is

carried out.

Part. III. Final Provisions

Artide 16

The formal ratifications of this

Convention shall be communicated to

the Director-General of the Interna­

tional Labour Office for registration.

Artide 17

1. This Convention shall be binding

only upon those Members of the

International Labour Organisation

whose ratifications have been regis­

tered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve

months after the date on which the

b) arbetsgivaren skall underrätta

vederbörande myndighet i den ord­

ning myndigheten föreskriver;

c) med strålskyddsfrågor förtrog­

na personer skola undersöka de om­

ständigheter, under vilka arbetsta­

garen fullgör sitt arbete;

d) arbetsgivaren skall vidtaga de

rättelser, som påkallas av tekniska

iakttagelser och medicinska utlåtan­

den.

Artikel ii

Ej må någon mot utlåtande av kva­

lificerad medicinsk sakkunskap sys­

selsättas med eller fortfara att vara

sysselsatt med arbete, på grund av-

vars art han kan bliva utsatt för

strålning.

Artikel 15

Varje medlemsstat Som ratificerar

denna konvention skall sörja för att

lämpliga organ inrättas för tillsyn å

efterlevnaden av konventionens be­

stämmelser eller tillse att inspektion

på lämpligt sätt genomföres.

Hel III. Slutartiklar

Artikel 16

De officiella ratifikationerna av

denna konvention skola delgivas In­

ternationella arbetsbyråns generaldi­

rektör och registreras av honom.

Artikel 17

1. Denna konvention är bindande

allenast för de medlemmar av In­

ternationella arbetsorganisationen,

vilkas ratifikationer registrerats av

generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader

efter det två medlemmars ratifika-

21

ratifications of two Members liave tioner registrerats av generaldirektöbeen registered with the Director- ren. General.

3. Thereafter, this Convention shall 3. Därefter träder denna konven- come into force for any Member tion i kraft för varje medlem tolv twelve months after the date on månader efter den dag, då dess rawhich its ratification has been regis- tifikation registrerats, tered.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Article 18

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the Inter­ national Labour Office for registra- tion. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expira­ tion of the period of five years inen- tioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention åt the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.

Article 19

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the Interna­ tional Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communica­ ted to him, the Director-General shall

Artikel 18

1. Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan fem år förflutit från den tidpunkt, då kon­ ventionen först trädde i kraft, uppsä­ ga densamma genom skrivelse, som delgives Internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering. Upp­ sägningen träder icke i kraft förrän ett år efter det den registrerats.

2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter utgången av den i föregående moment nämnda femårsperioden gör bruk av den i denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en ny period av fem år och kan därefter, med iakttagande av de i denna artikel föreskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje följande femårsperiod.

Artikel 19

1. Internationella arbetsbyråns ge­ neraldirektör skall underrätta samt­ liga medlemmar av Internationella arbetsorganisationen om registrering­ en av alla ratifikationer, förklaring­ ar och uppsägningar, som delgivits honom av organisationens medlem­ mar.

2. Då generaldirektören underrät­ tar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifika-

22

Kungl. Maj.ts proposition nr 18 år 1961

draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 20

The Director-General of the Inter­ national Labour Office shall com- municate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provi­ sions of the preceding Artides.

Artide 21

Åt such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Gonference a report on the working of this Con­ vention and shall examine the desir- ability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Artide 22

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Con­ vention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides— (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate de­ nunciation of this Convention, not- withstanding the provisions of Arti­ cle 18 above, if and when the new revising Convention shall have come into force; (b) as from the date when the new revising Convention comes into force

tionen i ordningen, som delgivits ho­ nom, har han att fästa medlemmar­ nas uppmärksamhet på den dag, då konventionen träder i kraft.

Artikel 20

Internationella arbetsbyråns gene­ raldirektör skall, för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Natio­ nernas stadga, lämna Förenta Natio­ nernas generalsekreterare fullständi­ ga upplysningar om varje ratifika­ tion, förklaring och uppsägning, som av honom registrerats i enlighet med bestämmelserna i föregående artik­ lar.

Artikel 21

Närhelst Internationella arbetsby­ råns styrelse finner det erforderligt, skall styrelsen förelägga Internatio­ nella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för konven­ tionens tillämpning och taga under övervägande, huruvida anledning fö­ religger att på konferensens dagord­ ning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis.

Artikel 22

1. Därest konferensen skulle an­ taga en ny konvention, innebärande revision, helt eller delvis, av föreva­ rande konvention, och den nya kon­ ventionen icke föreskriver annat,

a) skall en medlems ratifikation av

den nya, reviderade konventionen, för såvitt denna trätt i kraft, ipso jure medföra omedelbar uppsäg­ ning av förevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 18 här ovan stadgas;

b) skall från den dag, då den nya,

reviderade konventionen träder i

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

23

this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 23

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av med­ lemmarna.

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och innehåll för de medlemmar, som ra­ tificerat densamma och icke ratifi­ cera den nya, reviderade konventio­ nen.

Artikel 23

De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika vitsord.

24

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 år 1961

Bilaga B

(Översättning)

Recommendation (No. 114) concerning the Protection of Workers against

Ionising Radiations

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva by

the Goveming Body of the Inter­ national Labour Office, and having met in its Forty-fourth Session on 1 June 1960, and Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to the protection of workers against ionising radiations, which is the fourth item on the agenda of the session, and Having determined that these pro­

posals shall take the form of a Recommendation supplementing the Radiation Protection Conven- tion, 1960,

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and sixty the following Re­ commendation, which may be cited as the Radiation Protection Recom­ mendation, 1960:

Rekommendation (nr 114) angående

skydd för arbetstagare mot joni­

serande strålning

Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­ tionella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 1 juni 1960 till sitt fyrtiofjärde sam­ manträde,

och beslutat antaga vissa förslag angående skydd för arbetstagare mot joniserande strålning, vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en rekommen­ dation, vilken skall komplettera strålskyddskonventionen, 1960,

antager denna den tjugoandra dagen i juni månad år nittonhundrasextio följande rekommendation, som må benämnas strålskyddsrekommenda- tionen, 1960.

I. General Provbions

1. This Recommendation should be given effect to by means of laws or regulations, codes of practice or other appropriate means. In applying the provisions of the Recommendation the competent authority should con- sult with representatives of employers and workers.

I. Allmänna anvisningar

1. Denna rekommendation bör bringas i tillämpning medelst lag­ stiftning, praktiska anvisningar eller på annat lämpligt sätt. Vid tillämp­ ningen av rekommendationen bör ve­ derbörande myndighet samråda med företrädare för arbetsgivare och ar­ betstagare.

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 ur 1961

25

2. (1) This Recoinmendation ap- plies to all activities involving ex­ posure of workers to ionising radia- tions in the course of their work.

(2) This Recomraendation does not apply to radioactive substances, whether sealed or unsealed, nor to apparatus generating ionising radia- tions which substances or apparatus, owing to the limited doses of ionising radiations which can be received from them, are exempted from its pro­ visions by one of the methods of giving effect to the Recoinmendation mentioned in Paragraph 1.

3. For the purpose of giving effect to paragraph 2 of Article 3 of the Radiation Protection Convention, 1960, every Member should liave due regard to the recommendations made from time to time by the Inter­ national Commission on Radiological Protection and standards adopted by other competent organisations.

II. Maximum Permissible Levels

4. The levels referred to in Artides 6, 7 and 8 of the Radiation Protec­ tion Convention, 1960, should be fixed with due regard to the relevant values reconnnended from time to time by the International Commission on Radiological Protection. In addi­ tion, maximum permissible concen- trations of radioactive substances in such air and water as can be taken into the body should be fixod on the basis of tliese levels.

5. Appropriate measures of collec- tive and individual protection should be taken to ensure that the maximum permissible levels referred to in

2. 1) Denna rekommendation äger tillämpning på all verksamhet, som medför att arbetstagare under sitt ar­ bete utsättes för joniserande strål­ ning.

2) Denna rekommendation äger

icke tillämpning på radioaktiva äm­ nen, vare sig slutna eller icke slutna, ej heller på anordningar, som alstra joniserande strålning, såframt dessa ämnen eller anordningar, på grund av de begränsade strålningsdoser som kunna härröra därifrån, äro undan­ tagna från rekommendationens an­ visningar genom någon av de i punk­ ten 1 angivna tillämpningsmetoderna.

3. I och för tillämpningen av arti­ kel 3, inom. 2, av strålskyddskonven- tionen, 1960, bör varje medlemsstat vederbörligen beakta de rekommen­ dationer, som från tid till annan av­ givas av den internationella strål- skyddskommissionen samt de nor­ mer som antagas av andra kompeten­ ta organisationer.

II. Högsta tillåtliga'nivåer

4. De i artiklarna 6, 7 och 8 av strålskyddskonventionen, 1960, om- förmälda nivåerna böra fastställas med vederbörligt beaktande av de tillämpliga värden, som från tid till annan förordas av den internationella strålskyddskommissionen. Därjämte böra högsta tillåtliga koncentrationer av radioaktiva ämnen i sådan luft och i sådant vatten, som kan tillföras kroppen, fastställas på grundval av dessa nivåer.

5. Lämpliga åtgärder för kollektivt och individuellt skydd böra vidtagas för att garantera, att de i artiklarna 6, 7 och 8 av strålskyddskonventionen,

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Artides 6, 7 and 8 of the Radiation Protection Gonvention, 1960, are not exceeded and that the maximum permissible concentrations referred to in Paragraph 4 are not exceeded for such air and water as may be taken into the body.

III. Competent Person

6. The employer should appoint a competent person to deal on behalf of the undertaking with questions of protection against ionising radia- tions.

IV. Methods of Protection

7. (1) In cases where they ensure effective protection preference should be given to methods of collective pro­ tection, both physical and opera­ tional.

(2) Wherever methods of collective protection are inadequate, personal protective equipment and, as neces- sary, appropriate protective proce- dures should be used.

8. (1) All protective devices, ap- pliances and apparatus should be so designed or modified as to fulfil their intended purpose.

(2) All appropriate measures should be taken to provide for regular examination of these devices, ap- pliances and apparatus, in order to determine whether they are in good condition, are operating satisfactorily, are properly sited and provide the required protection; in particular they should be examined before being put into use and whenever changes are made in procedures, equipment or shielding.

1960, angivna högsta tillåtliga nivå­ erna icke överskridas samt att de i punkten 4 ovan avsedda högsta tillåt­ liga koncentrationerna icke överskri­ das beträffande luft och vatten, som kan tillföras kroppen.

III. Kompetent ombud

6. Arbetsgivaren bör tillsätta ett kompetent ombud med uppgift att å företagets vägnar handlägga frågor rörande skydd mot joniserande strål­ ning.

IV. Skyddsmetoder

7. 1) Där betryggande skydd där­ igenom uppnås, böra i första hand kollektiva skyddsåtgärder vidtagas, både i materiellt och arbetsorganisa- toriskt hänseende.

2) Där kollektiva skyddsåtgär­

der äro otillräckliga, bör personlig skyddsutrustning och om så erford­ ras andra lämpliga skyddsmedel an­ vändas.

8. 1) Alla skyddsanordningar böra utformas eller ändras på sådant sätt, att de äro väl lämpade för sitt ända­ mål.

2) Alla lämpliga anstalter böra

träffas för utförandet av regelbun­ det återkommande besiktningar av skyddsanordningarna för utrönande av huruvida de befinna sig i gott skick, fungera på tillfredsställande sätt, äro lämpligt anbragta och er­ bjuda betryggande skydd; i synner­ het bör dylik besiktning äga rum, in­ nan anordningarna tagas i bruk och vid varje tillfälle då användningssätt, utrustning eller avskärmning ändras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

27

(3) Any defects found in these devices, appliances and apparatus should be remedied åt once; if necessary, the equipment to which they are fitted should be taken im- mediately out of service and kept out of service until the defects have been remedied.

(4) The competent authority should require the inspection in an appropriate manner and åt regular intervals of major items of protective equipment and in particular of moni- toring equipment.

9. (1) Unsealed sources should be manipulated with due regard to their toxicity.

(2) The methods of manipulation should be chosen with a view to minimising the risk of entry of radio- active substances into the body and the spread of radioactive contamina- tion.

10. Plans should be made in advance for measures— (a) to detect as promptly as possi- ble any leakage from, or breakage of, a sealed source of radioactive substances which may involve a risk of radioactive contamination; and (b) to take prompt remedial action to prevent the further spread of radio­ active contamination and to applv other appropriate safety precautions, including decontamination proce- dures, with, as necessary, the im- mediate collaboration of all authori- ties concerned.

11. Sources which may involve exposure of workers to ionising radia- tions, and the areas in which such an exposure may occur or where workers may be exposed to radioactive con-

3) Varje fel, som befinnes vid­

låda skyddsanordning, bör omedel­ bart avhjälpas; i den mån så erford­ ras bör den anläggning, vid vilken skyddsanordningen finnes anbragt, omedelbart tagas ur bruk och så för­ bli intill dess felet avhjälpts.

4) Vederbörande myndighet bör

föreskriva, att inspektion på lämpligt sätt och med regelbundna mellan­ rum företages beträffande väsentlig skyddsutrustning och särskilt beträf­ fande utrustning för strålningsmät- ningar.

9. 1) Icke slutna strålkällor böra handhavas med vederbörligt beaktan­ de av deras giftverkan.

2) De metoder som skola kom­

ma till användning vid sådant hand- havande böra utväljas med det syfte­ målet att i möjligaste mån nedbringa risken för att radioaktiva ämnen in­ tränga i kroppen och att radioaktiv kontaminering sprides.

10. Åtgärder böra i förväg plane­ ras —

a) för att så snabbt som möjligt upp­

täcka varje läcka eller brott hos en sluten strålkälla, som kan med­ föra risk för radioaktiv kontami­ nering; och

b) för att utan dröjsmål förhindra

ytterligare spridning av radioak­ tiv kontaminering samt för att bringa i tillämpning andra lämp­ liga säkerhetsåtgärder, däri inbe­ gripna åtgärder för dekontamine- ring, om så erfordras i omedelbar samverkan med samtliga berörda myndigheter.

11. Strålkällor, vilka kunna med­ föra att arbetstagare utsättas för jo­ niserande strålning, ävensom områ­ den, där dylik strålexponering kan fö­ rekomma eller där arbetstagare kun-

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

tamination, should be identified, in appropriate cases, by means of easily recognisable warnings.

12. All sources of radioactive sub- stances, whether sealed or unsealed, in use or stored by an undertaking, should be appropriately recorded.

13. (1) The competent authority should require any employer or un­ dertaking using or having possession of radioactive substances to make reports as prescribed by it on the use of these substances.

(2) The competent authority should prescribe the conditions under which such substances should be stored when not in use.

14. No radioactive substance should be transferred to another employer or undertaking without such notifica- tion as may be required by the com­ petent authority. 15. (1) Any person who has reason to believe that a radioactive source has been lost, mislaid, stolen or damaged should immediately notify the competent person referred to in Paragraph 6 above or, if this is not possible, another responsible person who should pass the information to the competent person as soon as possible. (2) If the loss, theft or damage is confirmed, the competent authority should be notified without delay.

16. In view of the special medical problems involved in the employment of women of child-bearing age in radiation work every care should be taken to ensure that they are not exposed to high radiation risks.

na utsättas för radioaktiv kontami- nering, böra, då så befinnes lämpligt, utmärkas medelst lätt igenkännbara varningstecken.

12. Alla strålkällor i form av ra­ dioaktiva ämnen, vare sig slutna eller icke slutna, som av ett företag nytt­ jas eller förvaras, böra på lämpligt sätt registreras. 13. 1) Vederbörande myndighet bör ålägga arbetsgivare eller företag, som brukar eller innehar radioaktiva ämnen, att i den ordning myndighe­ ten föreskriver avge anmälan beträf­ fande användningen av dessa ämnen. 2) Vederbörande myndighet bör utfärda anvisningar rörande de förhållanden, under vilka sådana äm­ nen skola lagras, då de icke användas. 14. Ej må radioaktivt ämne över­ flyttas till annan arbetsgivare eller till annat företag, utan att sådan an­ mälan skett, som må ha föreskrivits av vederbörande myndighet. 15. 1) Den som finner anledning antaga, att radioaktiv strålkälla gått förlorad, eller blivit förlagd, stulen eller skadad, bör därom omedelbart underrätta det i punkten 6 omförmäl- da kompetenta ombudet, eller om det­ ta icke är möjligt, annan ansvarig person, som snarast möjligt bör un­ derrätta ombudet.

2) Om förlusten, stölden eller

skadan bekräftas, bör vederbörande myndighet utan dröjsmål underrät­ tas därom.

16. Med hänsyn till de speciella medicinska problem, som äro för­ knippade med anställning av kvinnor i fruktsam ålder i radiologiskt arbete, böra särskilda försiktighetsmått vid­ tagas för att förhindra att de utsät­ tas för hög strålningsrisk.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

29

V. Monitoring

17. (1) Appropriate monitoring of ■workers and places of work should be carried out in order to measure the exposure of workers to ionising radiations and radioactive substances, with a view to ascertaining that the applicable levels are respected.

(2) In the case of external radia- tion this monitoring should be ef- fected by films, dosemeters or other suitable means.

(3) In the case of internal radia- tion, when there is reason to believe that the maximum permissible levels may be approached or have been exceeded, this monitoring should include tests—

(a) for radioactive contamination; (b) if practicable, for body burden.

(4) In addition to measurement of the exposure of the whole body, the monitoring should make it possible to determine the partial exposure of that part of the body where the greatest harm could be done.

18. The competent authority should, where appropriate, require tests to be made for the purpose of detecting contamination of the hands, the body and the clothes of persons leaving a workplace. 19. Persons who carry out monitor­ ing in pursuance of the provisions of the Radiation Protection Conven- tion, 1960, and of this Recommenda- tion, should be afforded adequate equipment and facilities for carrying out this work.

V. Strålningsmätningar

17. 1) Lämplig strålningsmätning beträffande såväl arbetstagare som arbetsställen bör utföras med avse­ ende på arbetstagarnas exponering för joniserande strålning och för ra­ dioaktiva ämnen samt i syfte att kon­ trollera, huruvida tillämpliga nivåer iakttagas.

2) Vid extern bestrålning bör

denna övervakning utföras med hjälp av filmer, penndosimetrar eller and­ ra lämpliga medel.

3) Vid intern bestrålning bör,

om anledning finnes antaga att högs­ ta tillåtliga nivåer kunna komma att uppnås eller ha överskridits, denna övervakning omfatta undersökning av

a) radioaktiv kontaminering;

b) om möjligt den mängd av radio­

aktivt ämne, som förefinnes i kroppen.

4) Förutom undersökning av

bestrålningen av kroppen som helhet bör strålningsmätningen även möj­ liggöra fastställande av den lokala bestrålningen av den del av kroppen, där den största skadan kan åstad­ kommas.

18. Vederbörande myndighet bör, då så befinnes lämpligt, föreskriva, att undersökningar skola utföras för att avslöja kontaminering av händer, kropp och kläder, då en person läm­ nar ett arbetsställe. 19. De som i enlighet med bestäm­ melserna i strålskyddskonventionen, 1960, och i denna rekommendation ha att utöva strålningsmätningar böra vara utrustade med för utfö­ randet av detta arbete lämpade hjälp­ medel.

30

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 år 1961

VI. Medical Examinations

20. All medical examinations re- ferred to in the Radiation Protection Convention, 1960, should be carried out by a suitably qualified physician. 21. In the cases referred to in Article 13 of the Radiation Protec­ tion Convention, 1960, all necessary special medical examinations should be carried out. 22. The medical examinations re­ ferred to in the preceding Paragraphs should not involve the workers in any expense. 23. Physicians who carry out such medical examinations should be afforded adequate facilities for ascer- taining the conditions of work of the workers concerned. 24. För all workers who undergo such medical examinations health records should be established and kept in accordance with the require- ments of the competent authority. 25. These health records should be in a form standardised åt the national level. 26. So far as practicable a complete record of all doses received in the course of work by every worker specified in Paragraph 24 of this Recommendation should be kept so that the cumulative dose may be taken into account for employment purposes. 27. If, as the result of such medical advice as is envisaged in Article 14 of the Radiation Protection Conven­ tion, 1960, it is inadvisable to subject a worker to further exposure to ionis- ing radiations in that workeris nor­ mal employment, every reasonable

VI. Läkarundersökning

20.1 strålskyddskonventionen, 1960, angivna läkarundersökningar böra ut­ föras av vederbörligen kvalificerade läkare.

21. I de fall som avses i artikel 13 av strålskyddskonventionen, 1960, bö­ ra samtliga erforderliga speciella lä­ karundersökningar utföras.

22. I föregående punkter avsedda läkarundersökningar böra vara kost­ nadsfria för arbetstagaren.

23. Läkare som företager sådan un­ dersökning bör få tillfälle taga del av de förhållanden, under vilka arbets­ tagaren arbetar.

24. För varje arbetstagare som un­ dergår sådan läkarundersökning bör i den ordning vederbörande myndig­ het föreskriver hälsoregister upprät­ tas och föras. 25. Formen för dessa register bör vara enhetlig för hela landet.

26. Så långt detta är genomförbart bör en fullständig förteckning föras över samtliga stråldoser, vilka varje i punkten 24 av denna rekommenda­ tion avsedd arbetstagare mottagit un­ der arbetet, så att den kumulativa stråldosen kan beaktas i samband med hans anställning. 27. Därest i artikel 14 av strål­ skyddskonventionen, 1960, avsett lä­ karutlåtande ger vid handen att det icke är tillrådligt att vidare utsätta en arbetstagare för joniserande strål­ ning i denne arbetstagares normala sysselsättning, böra alla rimliga åt-

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

31

effort should be made to provide such a worker with suitable alternative employment.

VII. Inspection and Notification

28. The inspection services referred to in Article 15 of the Radiation Protection Convention, 1960, should include, or have readily available, a sufficient number of persons fully conversant with radiation hazards and qualified to advise on protection against ionising radiations. 29. (1) Representatives of these in­ spection services should be em- powered to take steps with a view to the remedying of defects observed in installations, apparatus or work- ing methods which they may have reasonable cause to believe constitute a threat to the health or safety of the workers by reason of ionising radia­ tions. (2) In order to enable representa­ tives of the inspection services to take such steps they should be empowered, subject to any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided by laws or regulations, to make or to have made orders requiring— (a) such aiterations to the instal­ lation or plant, to be carried out within a specified time limit, as may be necessary to secure compliance with the provisions relating to the health or safety of the workers; (b) measures with immediate cxe- cutory force if the danger to the health or safety of the workers makes this necessary.

gärder vidtagas för att bereda honom annan lämplig sysselsättning.

VII. Tillsyn och anmälningsskyldighet

28. De i artikel 15 av strålskydds- konventionen, 1960, omförmälda till- synsorganen böra innefatta eller äga omedelbar tillgång till ett tillräckligt antal med strålriskfrågor fullt för­ trogna personer med kompetens att bistå med rådgivning i strålskydds- frågor. 29. 1) Representanter för dessa tillsynsorgan böra utrustas med be­ fogenhet att vidtaga åtgärder för un­ danröjande av sådana i installatio­ ner, anordningar eller arbetsmetoder iakttagna brister, vilka skäligen kun­ na antagas innebära ett hot mot ar­ betstagarnas hälsa eller säkerhet på grund av joniserande strålning.

2) För att tillsynsorganens re­

presentanter skola kunna vidtaga dy­ lika åtgärder, böra de utrustas med befogenhet att utfärda eller låta ut­ färda föreläggande beträffande

a) vidtagandet inom viss angiven tid

av sådana ändringar i anordning eller anläggning, som må erford­ ras för uppfyllandet av bestäm­ melserna angående arbetstagarnas hälsa eller säkerhet;

b) omedelbar verkställighet av åtgär­

der, därest hotet mot arbetstagar­ nas hälsa eller säkerhet så kräver;

dock att giltigheten av dylikt

föreläggande må på besvär i judiciell eller administrativ väg kunna bliva

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

30. (1) Every Member should provide for measures to control the distribution and use of sources of ionising radiations.

(2) These measures should in- clude—

(a) the notification to the compe- tent authority, as prescribed by it, of the delivery of such sources;

(b) before work involving exposure of workers to ionising radiations is undertaken för the first time and before substantial extensions or al- terations to apparatus or installations emitting ionising radiations or afford- ing protection against them are car- ried out, the notification to the com- petent authority, as prescribed by it, of information concerning the nature of the apparatus or installation and of the measures provided för protec­ tion against ionising radiations.

31. The employer should notify the competent authority, as prescribed by it, of a final cessation of work involv­ ing exposure of workers to ionising radiations.

föremål för prövning i den ordning som lagstiftningen stadgar.

30. 1) Varje medlemsstat bör vid­ taga åtgärder för tillsynen över di­ stribution och bruk av strålnings­ källor.

2) Sådana åtgärder böra inne­

fatta

a) anmälan hos vederbörande myn­

dighet i den ordning myndighe­ ten föreskriver av leverans av så­ dana källor;

b) innan arbete, i vilket arbetstagare

utsättes för joniserande strålning för första gången påbörjas, och innan väsentliga utvidgningar el­ ler förändringar vidtagas beträf­ fande anordningar eller installa­ tioner, som avge eller bereda skydd mot sådan strålning, an­ mälan hos vederbörande myndig­ het i den ordning myndigheten föreskriver av detaljer rörande an­ ordningarnas eller installationer­ nas natur och rörande åtgärder, som vidtagits till skydd mot jo­ niserande strålning. 31. Arbetsgivaren bör hos veder­ börande myndighet i den ordning myndigheten bestämmer anmäla slut­ ligt upphörande av arbete, i vilket ar­ betstagare utsatts för joniserande strålning.

VIII. Co-operation of Employers and

Workers

32. Every effort should be made by both the employers and the workers to secure the closest co-operation in carrying out the measures for protec­ tion against ionising radiations.

VIII. Samverkan mellan arbetsgivare

och arbetstagare

32. Såväl arbetsgivare som arbets­ tagare bör eftersträva en så intim samverkan som möjligt för att ge­ nomföra åtgärder till skydd mot jo­ niserande strålning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

33

Bilaga C

(Översättning)

Recommendatioii (No. 113) concerning Consultation and Co-operation between Public Authorities and Employers’ and Workers’ Organisations åt the Industrial and National Levels

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-fourth Session on 1 June 1960, and Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to consultation and co-operation between public authorities and employers’ and workers’ organi­ sations åt the industrial and national levels, which is the fifth item on the agenda of the ses­ sion, and Having determined that these pro­

posals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and sixty the following Recommenda­ tion, which may be cited as the Consultation (Industrial and National Levels) Recommendation, 1960:

Rekommendation (nr 113) angående samråd och samverkan på bransch­ planet och på det nationella planet mellan offentliga myndigheter samt

arbetsgivarnas och arbetstagarnas

organisationer

Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Interna­ tionella arbetsbyrån sammankallats till Genéve och där samlats den 1 juni 1960 till sitt fyrtiofjärde sam­ manträde,

och beslutat antaga vissa förslag angående samråd och samverkan på branschplanet och på det natio­ nella planet mellan offentliga myn­ digheter samt arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer, vil­ ken fråga utgör den femte punkten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat att dessa förslag skola taga formen av en rekom­ mendation, antager denna den tjugonde dagen i juni månad år nittonhundrasextio följande rekommendation, vilken må benämnas rekommendation angåen­ de samverkan (branschplanet och det nationella planet), 1960.

1. (1) Measures appropriate to 1.1) Till nationella förhållanden national conditions should be taken anpassade åtgärder böra vidtagas för to promote effeetive consultation and att främja effektivt samråd och ef- co-operation åt the industrial and fektiv samverkan på branschplanet

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

national levels between public au- thorities and employers’ and work- ers’ organisations, as well as between these organisations, for the purposes indicated in Paragraphs 4 and 5 below, and on such other matters of mutual concern as the parties may determine.

(2) Such measures should be ap- plied without discrimination of any kind against these organisations or amongst them on grounds such as the race, sex, religion, political opin­ ion or national extraction of their members.

2. Such consultation and co-opera- tion should not derogate from free- dom of association or from the rights of employers’ and workers’ organisa­ tions, including their right of collec- tive bargaining.

3. In accordance with national custom or practice, such consultation and co-operation should be provided for or facilitated— (a) by voluntary action on the part of the employers’ and workers’ or­ ganisations; or (b) by promotional action on the part of the public authorities; or (c) by laws or regulations; or (d) by a combination of any of these methods.

4. Such consultation and co-opera­ tion should have the general objective of promoting mutual understanding and good relations between public authorities and employers’ and workers’ organisations, as well as between these organisations, with a view to developing the economy as a whole or individual branches thereof,

och på det nationella planet mellan å ena sidan de offentliga myndighe­ terna samt å andra sidan arbetsgivar­ nas och arbetstagarnas organisationer ävensom mellan dessa organisationer inbördes, för de ändamål som angivas i punkterna 4 och 5 nedan samt be­ träffande andra angelägenheter av ge­ mensamt intresse, som parterna må bestämma.

2) Nämnda åtgärder böra till-

lämpas utan att gentemot dessa or­ ganisationer eller mellan dessa inbör- des utövas någon som helst diskrimi­ nering på sådana grunder som med­ lemmarnas ras, kön, religion, poli­ tiska uppfattning eller nationella här­ stamning.

2. Samråd och samverkan, varom nu är fråga, böra lämna förenings­ friheten samt arbetsgivar- och arbets­ tagarorganisationernas rättigheter, däri inbegripen rätten till kollektiva förhandlingar, oförkränkta.

3. I enlighet med nationell sedvän­ ja eller praxis böra sådant samråd och sådan samverkan åstadkommas eller främjas

a) genom frivilliga åtgärder från ar­

betsgivarnas och arbetstagarnas organisationer;

b) genom stimulerande åtgärder från

de offentliga myndigheternas sida;

c) genom lagstiftning;

d) genom några av dessa metoder i

förening.

4. Det allmänna målet för sådant samråd och sådan samverkan bör vara att främja ömsesidig förståelse och goda förbindelser mellan de of­ fentliga myndigheterna samt arbets­ givarnas och arbetstagarnas organisa­ tioner ävensom mellan dessa organi­ sationer inbördes i syfte att utveckla näringslivet i dess helhet eller sär-

35

Kungl. Maj. ts proposition nr 18 år 1961

improving conditions of work and raising standards of living.

5. Such consultation and co-opera- tion should aim, in particular— (a) åt joint consideration by em- ployers’ and workers’ organisations of matters of mutual concern with a view to arriving, to the fullest possible extent, åt agreed Solutions; and

(b) åt ensuring that the competent public authorities seek the views, advice and assistance of employers’ and workers’ organisations in an ap- propriate manner, in respect of such matters as—

(i) the preparation and imple- mentation of laws and regulations affecting their interests;

(ii) the establishment and func- tioning of national bodies, such as those responsible for organisation of employment, vocational training and retraining, labour protection, in­ dustrial health and safety, produc- tivity, social security and welfare; and

(in) the elaboration and imple- mentation of plans of economic and social development.

skilda grenar därav, förbättra arbets­ villkoren samt höja levnadsstandar­ den.

5. Ifrågavarande samråd och sam­ verkan böra särskilt ha till uppgift att

a) få till stånd en gemensam pröv­

ning av angelägenheter av ömse­ sidigt intresse för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer i syfte att i största möjliga ut­ sträckning nå fram till lösningar i samförstånd; samt

b) skapa garantier för att de offent­

liga myndigheterna på lämpligt sätt inhämta arbetsgivar- och ar­ betstagarorganisationernas syn­ punkter, råd och bistånd i frågor avseende exempelvis

i) förberedelse och genomfö­

rande av lagstiftning, som berör organisationernas in­ tressen;

ii) inrättande och förvaltning

av sådana nationella or­ gan som ha att svara för sysselsättningens organisa­ tion, yrkesutbildning och omskolning, arbetarskydd, sundhet och säkerhet i ar­ betet, produktivitet, social trygghet och välfärd; samt

iii) utarbetandet och genomfö­

randet av planer för eko­ nomisk och social utveck­ ling.

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 18 år 1961

Bilaga D

Resolutioner

I. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens roll i sam­

band med åtgärder för vidgat ekonomiskt bistånd till länder, som är stadda i utveckling. 11. Resolution angående åtgärder till skydd för minderåriga arbetstaga­

res levnads- och arbetsförhållanden.

III. Resolution angående Internationella arbetsbyråns publikationsverk-

samhet.

IV. Resolution angående diskriminering.

V. Resolution angående beviljande av medlemskap för Camerun i Inter­

nationella arbetsorganisationen.

VI. Resolution angående beviljande av medlemskap för Togo i Interna­

tionella arbetsorganisationen.

Vll. Resolution angående beviljande av medlemskap för Mali i Internatio­

nella arbetsorganisationen.

Vin. Resolution angående skydd för kvinnliga arbetstagare mot joniseran­

de strålning.

IX. Resolution angående åtgärder från Internationella arbetsorganisatio­

nens sida för att bidraga till en höjning av inkomster och levnads­ standard i landskommuner, med särskilt avseende på länder, som är stadda i utveckling. X. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän­

na konferenssammanträde av frågan om arbetstidens förkortning.

XI. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa allmän­

na konferenssammanträde av frågan om bostadsbyggande för ar­

betstagare.

XII. Resolution angående antagande av budget för 43 :e budgetåret (1961)

och fördelning av utgifterna för samma budgetår mellan medlemssta­ terna.

XIII. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens bidrag för

år 1961 till arbetsbyråns tjänstepensionskassa.

XIV. Resolution angående förordnande av ledamöter av Internationella ar­

betsorganisationens administrativa domstol.

Stockholm 1961. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner

601667