Prop. 1965:51

('med anhållan om riks\xad dagens yttrande angående vissa av Internationella ar\xad betsorganisationens allmänna konferens år 1964 vid dess fyrtioåttonde sammanträde fattade beslut',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

1

Nr 51

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med anhållan om riks­

dagens yttrande angående vissa av Internationella ar­ betsorganisationens allmänna konferens år 1964 vid dess fyrtioåttonde sammanträde fattade beslut; given Stockholms slott den 11 februari 1965.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social­ ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härmed anhålla om riksdagens ytt­ rande angående vissa i nämnda protokoll omförmälda, av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1964 vid dess fyrtioåttonde sammanträde fattade beslut.

GUSTAF ADOLF

Sven Aspling

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen hemställs om riksdagens yttrande angående följande av Internationella arbetsorganisationens (ILO) allmänna konferens ar 1964 antagna instrument, nämligen konvention (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet, rekommendation (nr 120) i samma ämne, konvention (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada, rekommendation

(nr 121) i samma ämne, konvention (nr 122) angående sysselsättningspo­ litik och rekommendation (nr 122) i samma ämne samt tre ändringar i ILO:s stadga avseende dels upphävande av artikel 35 i stadgan (Akt nr 1),

dels avstängning från deltagande i Internationella arbetskonferensen av stat, som av FN befunnits föra en rasdiskriminerande politik men som inte uteslutits från FN (Akt nr 2), dels uteslutning från medlemskap i ILO av stat, som uteslutits från medlemskap i FN (Akt nr 3).

Svensk ratificering av konventionerna nr 120 och nr 122 samt av Akterna nr 1 och nr 3 förordas, medan däremot ratificering av Akt nr 2 avstyrks.

Konvention nr 121 anses inte för närvarande böra ratificeras. Den bör till­ lika med den därtill anslutna rekommendationen nr 121 överlämnas till yrkesskadeutrcdningen.

Av de båda återstående rekommendationerna anses nr 120 ej påkalla någon åtgärd, under det att nr 122 bör beaktas vid behandlingen av de för­ slag som avgivits av 1960 års arbetsmarknadsutredning.

1 Bihang till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 51

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet på Stockholms slott den 11 februari 1965.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , statsråden

Sträng, Andersson, Lindström, Lange,

L

indholm

, K

ling

, S

koglund

, E

denman

, H

ermansson

, H

olmqvist

, A

spling

,

Palme, Sven-Eric Nilsson.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler chefen för socialdepartementet, statsrådet Aspling, vissa av Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens år 1964 vid dess fyrtioåttonde sammanträde fattade beslut samt anför.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Ge­ neve.

Organisationens beslutande församling — Internationella arbetskonferen- sen — som sammanträder minst en gång varje år, har enligt artikel 19 i organisationens stadga att beträffande förslag, som uppförts på dess dagord­ ning, välja mellan två former för godtagande. Antingen skall ett sådant be­ slut resultera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratifi­ ceras av organisationens medlemmar, eller också skall det utmynna i en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller annorledes men utan den bindande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Därest beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell inne­ börd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett år från avslutandet av ett konferenssammanträde underställa därå antagna konventioner och rekom­ mendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för vidtagande av lagstiftnings- eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta Internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som icke ratificerat viss konvention, skall tid efter annan till Internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konven­ tionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens be­ stämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, ad­

3

ministrativa åtgärder, kollektivavtal eller annorledes, samt ange de omstän­ digheter, som förhindrar eller fördröjer ratificeringen av konventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommandationer med tillägg, att redovis­ ning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekommendationer, som befunnits eller må befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av

bestämmelserna i desamma.

Generalsekreterarens i Nationernas förbund befattning med de konven­ tioner och rekommendationer, som beslutas av Internationella arbetsorga­ nisationen, har övertagits av generaldirektören för Internationella arbetsby- rån (artiklarna 20 och 21), varvid emellertid föreskrivits, att ett av de två officiella exemplaren av varje av Internationella arbetskonferensen antagen konvention eller rekommendation skall deponeras hos Förenta Nationernas generalsekreterare samt att varje ratifikation av en sådan konvention skall delges Förenta Nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmelsen i artikel 102 av Förenta Nationernas stadga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

Internationella arbetskonferensens fyrtioåttonde sammanträde hölls i

Geneve under tiden den 17 juni—den 9 juli 1964. I sammanträdet deltog delegationer från 102 av ILO:s 110 medlemsstater jämte observatörer från fyra områden utanför moderlandet, tillsammans över 1 150 personer. So­ cial- eller arbetsministrar från 63 länder bevistade konferensen, bland dem jag själv. Det stora flertalet medlemsstater hade sänt fullständiga delega­ tioner, dvs. två regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud. Sve­ rige deltog i sammanträdet med en fullständig delegation.1

Dagordningen för detta konferenssammanträde omfattade följande överläggningsämnen.

i Genom Kungl. Maj :ts beslut den 21 maj och den 4 juni 1964 hade att deltaga i kon­

ferensen utsetts

, ,

. . T ,,

för regeringen: såsom ombud statssekreteraren i socialdepartementet Lars-Åke Astrom och ledamoten av riksdagens andra kammare Ingemund Bengtsson samt såsom experter generaldirektören och chefen för arbetsmarknadsstyrelsen Bertil Olsson, tillika ersättare för regeringsombuden, kanslirådet Sten-Eric Heinrici, budgetsekreteraren lan Lagergren, t.f. byråchefen för lagärenden Carl Lidbom och hovrättsassessorn Axel Wallén samtliga i socialdepartementet, ordföranden och chefen för försakringsrådet, generaldirektören Yngve Samuelsson, t.f. byråchefen för lagärenden Rune Berggren och kanslirådet Olof Petersson, båda i inrikesdepartementet, samt förste byråinspektören hos arbetsmarknadsstvrelsen Ingeborg Jönsson; . ... _ __

för arbetsgivarna: såsom ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gul m. Bergenström samt såsom experter professorn Sven Forssman, docenten Karl-Olof Faxen och direktören Erik Forstadius, samtliga i nämnda förening, direktoren i försäkrings­ bolaget Pcnsionsgaranti, ömsesidigt, Sven Hydén, direktörerna i Svenska arbetsgivare­ föreningen Bengt Odcen och Lars Strängh, direktören i Handelns arbetsgivareorganisation Per Cedergren samt sekreteraren i Svenska arbetsgivareföreningen Ake Carlhammar,

för arbetstagarna: såsom ombud internationelle ombudsmannen i Landsorganisationen Bertil Bolin samt såsom experter ombudsmannen i Svenska metallindustriarbetarefor- bundet Ivar Norén, tillika ersättare för arbetstagarombudet, filosofie doktorn Rudolf Meidner, Landsorganisationen, ordföranden i Handelsanställdas förbund Erik Magnusson, ombudsmannen i Svenska gruvindustriarbetareförbundet Gunnar Andersson, juris kan­ didaten Bert Ahlgren och ombudsmannen Sigrid Ekendahl, båda i Landsorganisationen, samt förste sekreteraren Arne Nilstcin och sekreteraren Britt-Mane Bystcdt, bada i Ijans- temännens centralorganisation.

4

I. Generaldirektörens för Internationella arbetsbyrån årsredogörelse. II. Finansiella och budgetära frågor. III. Upplysningar och årsrapporter rörande medlemsstaternas tillämpning

av internationella arbetskonventioner och rekommendationer.

IV. Hygien inom handels- och kontorsverksamhet (andra behandling).

V. Förmåner vid yrkesskada (andra behandling).

VI. Sysselsättning av kvinnor med familjeansvar (första behandling). VII. Minderårigas användande i arbete under jord i gruvor av alla slag

(första behandling).

VIII. Sysselsättningspolitik med särskilt beaktande av utvecklingsländernas

sysselsättningsproblem.

IX. Upphävande av art. 35 i ILO:s stadga avseende tillämpning av konven­

tioner på icke självstyrande områden. X. Deklaration om Sydafrikas apartheidpolitik. XI. Ändring i ILO:s stadga i syfte att möjliggöra uteslutning av eller

suspension från medlemskap av varje medlem i ILO, som uteslutits eller suspenderats från medlemskap i FN.

XII. Ändring i ILO:s stadga i syfte att möjliggöra för Internationella ar-

betskonferensen att från deltagande i konferensen suspendera med­ lem, som av FN befunnits framhärda i att föra en uppenbart rasdiskri­ minerande politik, t. ex. apartheid.

Under punkt II på dagordningen antog konferensen budget för Interna­ tionella arbetsorganisationen avseende utgifter för år 1965; budgeten fast­ ställdes till 18 648 347 U. S. dollar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

Följande av konferensen fattade beslut, vilka hänför sig till punkterna IV och V samt VIII, IX, XI och XII på dagordningen, är av beskaffenhet att i enlighet med artikel 19 av Internationella arbetsorganisationens stadga sko­ la underställas riksdagen, nämligen

1) konvention (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverk­ samhet,

2) rekommendation (nr 120) i samma ämne, 3) konvention (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada, 4) rekommendation (nr 121) i samma ämne, 5) konvention (nr 122) angående sysselsättningspolitik, 6) rekommendation (nr 122) i samma ämne, 7) upphävande av art. 35 i ILO:s stadga avseende tillämpning av konven­ tioner på icke självstyrande områden (Akt nr 1),

8) ändring i ILO.s stadga i syfte att möjliggöra för Internationella ar- betskonferensen att från deltagande i konferensen suspendera medlem, som av FN befunnits framhärda i att föra en uppenbart rasdiskriminerande po­ litik, t. ex. apartheid (Akt nr 2),

9) ändring i ILO.s stadga i syfte att möjliggöra uteslutning av eller suspension från medlemskap av varje medlem i ILO, som uteslutits e er suspenderats från medlemskap i FN (Akt nr 3).

Texterna på engelska och svenska till dessa internationella instrument torde få såsom bilagor (bilagorna 1-9) fogas till statsrådsprotokollet i det-

ta ärende.

En särskild bilaga (bilaga 10) med förteckning över samtliga resolutioner som antagits vid konferensen torde även få fogas till protokollet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

J

1—2. Konvention och rekommendation angående hygien inom

handels- och kontorsverksamhet

Frågan om hygien inom handels- och kontorsverksamhet har varit före­ mål för behandling vid två på varandra följande internationella arbetskon- ferenser. En första diskussion ägde sålunda rum vid 1963 års konferens och ledde efter ytterligare överväganden vid konferensen påföljande ar till antagande av en konvention och en rekommendation i ämnet.

Konventionen antogs av konferensen med 311 röster mot 0 och 5 nedlagda, rekommendationen med 312 röster mot 0 och 3 nedlagda.

Samtliga svenska ombud röstade för båda instrumenten.

Innehållet i konventionen och rekommendationen

Konventionen innehåller vissa regler rörande underhåll av och ren­ lighet i arbetslokalerna, luftväxling och ventilation, belysning, temperatur, planering av arbetsplatserna, dricksvatten, tvätt- och toalettanordningar, sittplatser, omklädningsrum, underjordiska eller fönsterlösa lokaler be­ svärande, osunda eller giftiga ämnen eller arbetsprocesser, buller och skak- ningar samt första hjälp vid olycksfall. Konventionen är tillämplig pa han­ delsföretag, institutioner och förvaltningar, i vilka arbetstagarna huvudsak­ ligen sysselsätts med kontorsarbete, samt avdelningar, tillhörande andra företag, institutioner eller förvaltningar än de nyss nämnda, dar arbetsta­ garna huvudsakligen sysselsätts med kommersiellt arbete eller kontorsar­ bete, i den mån de icke är underkastade bestämmelser rörande hygien i in­ dustri, gruvor, transportverksamhet eller jordbruk.

Konventionen lämnar utrymme för ett genomförande av dess bestämmel­ ser i etapper. Ratificerande land kan från tillämpning av samtliga eller vis­ sa av bestämmelserna utesluta kategorier av företag eller avdelningar, dar omständigheterna eller arbetsförhållandena är sådana att en tillämpning av konventionen framstår såsom olämplig.

Ratificerande stat skall antaga och vidmakthålla en lagstiftning, som ska­ par garantier för tillämpning av konventionens allmänna principer, samt tillse att anvisningarna i rekommendationen eller därmed likvärdiga anvis­

6

ningar iakttas i den utsträckning detta är möjligt och önskvärt med hän­ syn till de nationella förhållandena. Den lagstiftning som erfordras för att detta syfte skall uppnås bör utformas efter samråd med vederbörande ar- betsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Rekommendationen omfattar samma företag som konventionen men innehåller dessutom en hänvisning till företag, institutioner och förvalt­ ningar som tillhandahåller personliga tjänster, postverk och företag för teleförbindelser, tidnings- och förlagsverksamhet, hotell och pensionat, res­ tauranger, klubbar, kaféer och andra serveringsföretag, teatrar och andra nöjesföretag samt anläggningar för rekreation. I rekommendationen regle­ ras mera i detalj de allmänna principer som kommit till uttryck i kon­ ventionen. Dessutom innehåller rekommendationen anvisningar om den standard som bor eftersträvas vid planering av byggnader avsedda att ut­ nyttjas för handels- eller kontorsverksamhet. Rekommendationen kan bringas i tillämpning genom lagstiftning, kollektivavtal, skiljedom eller på annat av vederbörande myndighet efter samråd med de representativa or­ ganisationerna för berörda arbetsgivare och arbetstagare godkänt sätt.

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelserna i det av konventionen och rekommendationen behandlade ämnet återfinns i huvudsak i följande författningar med däri sedermera gjorda ändringar, nämligen arbetarskyddslagen den 3 januari 1949 (nr 1), arbetarskyddskungörelsen den 6 maj 1949 (nr 208), livsmedels- stadgan den 21 december 1951 (nr 824), hälsovårdsstadgan den 19 december 19o8 (nr 662) samt byggnadsstadgan den 30 december 1959 (nr 612) även­ som i anvisningar utfärdade av arbetarskyddsstyrelsen eller byggnadsstyrel-

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Yttranden

I ärendet har yttranden inhämtats från arbetarskyddsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorga­ nisation (TCO) och ILO-kommittén. °

Samtliga remissorgan tillstyrker ratificering av konventionen och har ingen erinran mot rekommendationen. TCO tillägger att organisationen tol-

car konventionen så, att den också är tillämplig på offentlig verksamhet

Aroetarskyddsstyrelsen har gjort en jämförelse mellan de båda interna­ tionella instrumenten å ena sidan och svensk lagstiftning å den andra.

I fråga om konventionen anför styrelsen följande.

Artiklarna 1—3 (Tillämpningsområdet)

Arbetarskyddslagens tillämpningsområde, såsom det utvidgats från den 1 januari 1964, täcker konventionens. De undantag, som görs i 3 § nämnda lag beträffande arbete i arbetstagarens hem, av medlem av arbetsgivarens fa-

7

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

min

och i arbetsgivarens hushåll torde omfattas av bestämmelserna i arti.

kel 2.

Artiklarna 4—6 (övervakning och ansvarsbestämmelser)

Enligt

47 §

arbetarskyddslagen skall tillsyn över efterlevnaden av arbetar­

skydd slagen och med stöd av densamma meddelade föreskrifter utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess överinseende och ledning. yr- kesinspektionens befattningshavare och kommunala tillsynsma .

Genomförandet av den nationella lagstiftningen tryggas genom att enligt arbetarskyddslagen (speciellt 53 §) föreläggande eUer forbnd fcan till^ipaa och att vid underlåtenhet att ställa sig sådant till efterrättelse straff kan

utdömas enligt samma lag (63 §).

Artikel 7

(Renlighet etc.)

Enligt arbetarskyddslagens 10 § skall på arbetsställe ordning och renlighe iakttas8 I 28 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, att ordning och re ngherskall iakttas i fråga om arbetslokal och dess inredning, maskiner,

^Beträffande livsmedelsbutik föreskrivs i 11 § livsmedelsstadg*loka­ len och sådana redskap, förvaringskärl osv. som dar anvands skall rena och i gott skick, samt i stadgans 10 § att golv, vaggar och tak aven som bord, hyllor osv. skall vara så beskaffade, att de med lätthet kan re -

göras.

Artikel 8

(Luftväxling)

_ .

Enhet 10 § arbetarskyddslagen skall tillfredsställande luftväxling vara an­ ordnad” i sluten arbetslokal. I 20 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, a arbetslokal skall tillföras erforderlig luftmängd på satt, som med hansyn t behovet av luftväxling i varje särskilt fall befinns lämpligast, och så att drag

såvitt möjligt undviks.

Artikel 9

(Belysning)

I 10 § arbetarskyddslagen föreskrivs, att arbete skall aga rum vid i - räcklig och tjänlig belysning. Stadgandet kompletteras genom 21 § arbetar- skyddskungörelsen om att belysningen på arbetsställe skall vara lämpligt anordnad i förhållande till varje arbetsplats. Dar dagsbelysmng icke ar til räcklig eller där sådan belysning på grund av arbetets natur eller annat sär­ skilt förhållande icke kan ifrågakomma, skall allt efter arbetets art an belysning finnas. Förutom allmänbelysning skall, dar så erfordras, finnas

platsbelysning.

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Artikel 10 (Temperatur)

Enligt 10 § arbetarskyddslagen skall arbete äga rum vid så lämplig vär­ megrad som med hänsyn till arbetets beskaffenhet och platsen för detsam­ ma skaligen kan påfordras. I 22 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, att tjanliga anordningar skall, där så erfordras, finnas för att arbetet må kunna aga rum vid lämplig värmegrad. Härvid skall ägnas särskild uppmärksam-

ir• t6t äF Iätt eller tun^ eIler om detsamma är rörligt eller utförs stillasittande eller stillastående.

Artikel 11 (Förebyggande av ohälsa)

De aHmänna föreskrifter om åtgärder till förebyggande av ohälsa, som ?a t ' SPe™V § °Ch 11 § StyCket ai*etarskyddslagen samt i

30 §§ arbetarskyddskungörelsen, torde tillgodose vad som åsyftas i

artikel 11.

Artikel 12 (Dricksvatten)

Enligt 9 § arbetarskyddslagen skall arbetstagarna i erforderlig utsträck­ ning på satt som kan anses tillfredsställande med hänsyn till deras antal, på eller invid arbetsplatsen äga tillgång till dricksvatten. Stadgandet kom-M^raV\I^Karbe,arSkyddSkU”S6rc,S“- “««* driLva«e„ Tv

lämplig beskaffenhet skall vara lättillgängligt och tillhandahållas på hy­ gieniskt tillfredsställande sätt. 1 y

Artikel 13 (Tvätt- och toalettanordningar)

tillfred

ssril

a?etarSkyddSlagCn

Ska11 arbetstagama, på sätt som kan anses

tillfredsställande med hansyn till deras antal och fördelning på kön samt arbetets natur och varaktighet, på eller invid arbetsstället äga tillgång till tvat vatten och avträden. I 12 och 15 §§ arbetarskyddskungörelsen sägs att enlbft8 tvattvatten skall tillhandahållas vid tillräckligt antal ändamåls-

“I tT : tvattplatser och att avträden skall vara lämpligt förlagda och und y^1Skt *lllfredsstaIlande sätt anordnade. Beträffande rengöring

betarskyddskungöreisen^311'1101 °Ch t0alettCr föreskrifter 1 28 § «-

Artikel U (Sittplatser)

WJ arbetaf1kyddslagen skall arbete anordnas så, att det kan ut­

föras på satt som icke ar onödigt tröttande. I 27 § arbetarskyddskungörel- sen utsågs att dar arbetet regelmässigt kan utföras i sittande Itällning utan

förh M1S IT Iamphgt anordnade sittplatser skall finnas. Om arbetsnin* sk^T elj^t|medger att arbetstaga™a tillfälligt intar sittande ställ-

g, skall de i skälig utsträckning ha tillgång till sittplatser.

9

Artikel 15 (Klädrum och torkrum)

Enligt 9 § arbetarskyddslagen skall arbetstagarna i erforderlig utsträck­ ning på sätt som kan anses tillfredsställande med hänsyn till deras antal och fördelning på kön samt arbetets natur och varaktighet, på eller invid arbetsplatsen, äga tillgång till lämplig plats för ombyte, förvaring och i före­ kommande fall torkning av kläder. Stadgandet kompletteras av 13 § arbetar- skyddskungörelsen, i vilken föreskrivs att lokal för ombyte och förvaring av kläder (klädrum) skall vara lämpligt förlagd och försedd med for anda­ målet erforderliga och tillfredsställande anordningar. Utrymme för torkning av kläder (torkrum) skall vara lämpligt förlagt inom eller i anslutning till

klädrum.

Beträffande rengöring och underhåll av bl. a. kläd- och torkrum finns före­

skrifter i 28 § arbetarskyddskungörelsen.

Artikel 16 (Underjordiska eller fönsterlösa lokaler)

I 8 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, att bergverkstad eller därmed jämförlig helt under jord förlagd arbetslokal inte får inrättas med mindre arbetarskyddsstyrelsen lämnat medgivande därtill. Som villkor for dylikt medgivande skall gälla de föreskrifter styrelsen meddelar för lokalens inrät­ tande. Dessa föreskrifter kan avse bl. a. golvyta, takhöjd, isolering mot fukt och kyla, belysning, luftväxling och uppvärmning. Medgivande fordras dock icke för från försvarssynpunkt betydelsefull statlig anläggning, beträffande vilken Kungl. Maj :t förordnat att den skall vara förlagd i berg eller under

jord.

Beträffande underjordisk eller fönsterlös lokal i byggnad, för vars uppfö­ rande krävs byggnadslov, förutsätts att, innan byggnadslovet meddelats, dy­ lik lokal liksom arbetslokaler i övrigt underkastas den särskilda granskning som erfordras från arbetarskyddssynpunkt.

Artikel 17 (Skydd mot skadliga ämnen m. m.)

Enligt 10 § tredje stycket arbetarskyddslagen skall lämpliga anordningar såvitt möjligt vidtas för att hindra att damm, rök, gas eller ånga sprids i en för arbetstagarna skadlig eller besvärande mängd. För att förebygga att arbetstagare skadas genom eldfarliga, explosiva, frätande, giftiga eller eljest hälsofarliga ämnen skall, enligt 11 § andra stycket samma lag, sådana åtgär­ der vidtas, att fara härför såvitt möjligt undgås.

I 12 § arbetarskyddslagen föreskrivs att, där till vinnande av nödigt skydd mot ohälsa eller olycksfall annan åtgärd icke kan vidtas eller skäligen på­ fordras, personlig skyddsutrustning av lämplig beskaffenhet skall tillhanda­

hållas arbetstagaren.

Lagens nu angivna stadganden kompletteras genom bestämmelser i 24 § resp. 29 och 45 §§ arbetarskyddskungörelsen.

I 25 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, att vid arbete, där giftigt el-

lf Bihang till riksdagens protokoll 1965. 1 samt. Nr 51

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

10

ler annat hälsofarligt ämne kommer till användning eller där arbetsförhål­ landena eljest kan medföra förgiftnings- eller smittofara, betryggande skyddsåtgärder skall vara vidtagna. I 42 § samma kungörelse sägs, att vid arbete, där fara för olycksfall genom gasförgiftning föreligger, skall tillses att arbetstagare, som är sysselsatt med sådant arbete, vid förgiftningsfall snarast möjligt kan erhålla erforderlig hjälp.

Artikel 18 (Buller och skakningar)

Enligt 10 § arbetarskyddslagen skall lämpliga anordningar såvitt möjligt vidtas för att hindra att arbetstagarna skadas genom att utsättas för buller, skakningar eller annan liknande olägenhet.

I 26 § arbetarskyddskungörelsen föreskrivs, att vid arbete, där arbetstaga­ re under längre tid är utsatt för ihållande eller med kortare tidsmellanrum regelbundet återkommande buller eller skakningar, lämpliga skyddsåtgär­ der såvitt möjligt skall vara vidtagna.

Artikel 19 (Första hjälp vid olycksfall)

Enligt 13 § arbetarskyddslagen skall för lämnande av första hjälpen vid olycks- eller sjukdomsfall sådana anordningar finnas, som kan anses erfor­ derliga med hänsyn till arbetsställets storlek och belägenhet samt arbetets be­ skaffenhet och de förhållanden, under vilka det bedrivs.

I 47 § arbetarskyddskungörelsen stadgas, att vid större arbetsställe skall, om förhållandena föranleda därtill, finnas förbands- eller sjukrum, där den första hjälpen vid olycks- eller sjukdomsfall kan lämnas.

Vad härefter angår rekommendationen hänvisar styrelsen till en yttrandet bilagd promemoria, varav framgår att svensk lagstiftning på prak­ tiskt taget var och en av de 84 punkter rekommendationen omfattar står i överensstämmelse med rekommendationen.

ILO-kommittén tillstyrker under hänvisning till den utredning, som fö- rebragts i ärendet, samt till de yttranden som avgetts av arbetsmarknads- parternas organisationer, att konventionen (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet ratificeras av Sverige. Rekommendationen (nr 120) i samma ämne synes ej påkalla några åtgärder från svensk sida.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

3— i. Konvention och rekommendation angående förmåner

vid yrkesskada

Sedan frågan om översyn av bestämmelserna i vissa tidigare av Interna­ tionella arbetskonferensen antagna konventioner angående förmåner vid olycksfall i arbete och vid yrkessjukdomar (nr 17 och 18 år 1925 och nr 42 år 1934) preliminärt diskuterats vid 1963 års konferens, tog man vid 1964 års konferens upp detta problem till slutlig behandling. Härvid antogs en

11

konvention och en rekommendation angående förmåner vid yrkesskada. Det

må framhållas, att Sverige ratificerat konventionerna nr 17 och nr 42, vilken

sistnämnda utgör en revision av konventionen nr 18. Anledningen till om­

prövningen var att man kommit till den uppfattningen, att utvecklingen på

området efter det andra världskriget blivit sådan, att de tidigare konventio­

nerna ej kunde anses motsvara nutida krav i fråga om skyddets omfattning.

Vidare ville man ha en gemensam reglering av förmånerna vid olycksfall i

arbete och vid yrkessjukdom.

De förslag till konvention som utarbetats av ett av konferensen tillsatt ut­

skott antogs med viss ändring — avseende livräntenivåns höjd — av konfe­

rensen med 239 röster mot 6 och 65 nedlagda. Av de svenska ombuden rösta­

de regerings- och arbetstagarombuden för konventionens antagande, medan

arbetsgivarombudet nedlade sin röst.

Det förslag till rekommendation angående förmåner vid yrkesskada, som

konferensutskottet utarbetade, innefattar kompletterande bestämmelser till

konventionen och syftar till att vidga försäkringsskyddets omfattning utöver

konventionens reglering. Rekommendationen antogs av konferensen med 231

röster mot 8 och 55 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade arbetstagar-

ombudet för rekommendationens antagande, medan regerings- och arbetsgi-

varombuden nedlade sina röster. I samband med frågans behandling i kon­

ferensen gjordes från svensk sida ett uttalande av innebörd att det syntes

tveksamt om det vore lämpligt att internationellt söka låsa utvecklingen

för yrkesskadeförsäkringens del på så hög nivå som skett i rekommenda­

tionen.

Under den allmänna diskussionen i konferensutskottet framhöll vissa re-

geringsdelegater att man i deras länder redan övergått eller stod i begrepp

att övergå från det traditionella systemet med en särskild, fristående yrkes­

skadeförsäkring till ett allmänt försäkringssystem med täckning — vid

sjukdom eller invaliditet — av varje fall, oavsett skadans ursprung, alltså

utan hänsyn tagen till huruvida skadan har samband med arbetet eller ej.

Dessa delegater ansåg sig böra fästa uppmärksamheten på att denna över­

gång — även om den generellt sett innebar betydande fördelar för de för­

säkrade — kunde i vissa mindre betydelsefulla hänseenden innebära avsteg

från vad tidigare ansetts böra gälla i förmånsliänseende. Enligt dessa dele­

gaters mening borde man bemöda sig om att inte för ifrågavarande med­

lemsstater äventyra möjligheten att ratificera en ny konvention genom att

göra denna alltför detaljerad.

I anslutning härtill framhöll konferensutskottet som sin uppfattning att

ratifikationsinstrumentet borde erhålla sådan omfattning att varje med­

lemsstat ägde fritt välja det system som staten fann mest lämpligt, under

förutsättning dock att tillförsäkrade förmåner nådde den nivå och hade den

omfattning som föreskrevs i instrumentet.

Med hänsyn till att i Sverige f. n. pågår eu utredning angående eu revision

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

12

av yrkesskadeförsäkringen och till att denna utredning — enligt vad som framhålls i utredningsdirektiven — syftar till att infoga yrkesskadeförsäk­ ringen i ett enhetligt socialförsäkringssystem ansåg sig den svenska rege- ringsrepresentanten i utskottet böra biträda den mening som framfördes av de nyss refererade regeringsdelegaterna. Från svensk sida framställdes ock­ så, till fullföljande av denna tankegång, vissa ändringsförslag.

Innehållet i konventionen och rekommendationen

De synpunkter som refererats i det föregående återspeglar sig i vissa av bestämmelserna i konventionen, enligt vilka en medlemsstat, som har ett allmänt socialförsäkringssystem innefattande ersättning såväl vid yrkes­ skada som eljest, har större möjligheter att lösa uppkommande ratifika- tionsproblem än en stat med fristående yrkesskadeförsäkring efter historisk modell.

Helt allmänt må vidare framhållas, att många av konventionens artiklar — framför allt sådana som är av mera teknisk karaktär — helt eller delvis överensstämmer med motsvarande artiklar i 1952 års konvention (nr 102) angående minimistandard för social trygghet. I förmånshänseende förlänar dock 1964 års konvention de försäkrade ett vidsträcktare skydd än konven­ tionen nr 102.

Beträffande innehållet i de olika konventionsartiklarna må nämnas föl­ jande.

Efter den sedvanliga inledningen upptas under artikel 1 vissa defini­ tioner, av vilka en här kan vara av intresse till belysning av det förut an­ förda, nämligen termen »dependent child», dvs. barn som skall anses be­ rättigat till livränta. Såsom sådant barn anses

1) barn under 15 år eller i skolpliktig ålder, därest denna ålder är högre, och

2) sådant barn i föreskriven högre ålder, vilket undergår utbildning eller till följd av sjukdom eller annan dylik orsak är ur stånd att försörja sig.

Konventionens villkor under 2) är emellertid uppfyllt därest medlemssta­ tens lagstiftning innehåller regler om allmänna barnlivräntor till barn i hög­ re ålder än som avses under 1); i sådant fall behövs alltså inget särstadgande avseende 2).

Artikel 2 berättigar medlemsstat med bristande ekonomiska och medi­ cinska resurser — de s. k. utvecklingsländerna — att vid konventionens ra- tificering temporärt göra undantag för vissa artiklar.

Artiklarna 3—5 avser konventionens personella tillämpningsområde. Kon­ ventionen har vidsträckt omfattning, och framställda yrkanden att vissa arbetstagare, såsom jordbruksarbetare, skulle undantas avvisades bl. a. från svensk sida. Medlemsstat äger emellertid från tillämpningen undan­ ta arbetskraft av tillfällig natur, hemarbetare, medlemmar av arbetsgiva­

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

13

rens familj ävensom högst 10 % av samtliga arbetstagare i övrigt. Mot­ svarande procenttal är i konventionen nr 102 satt till 50.

Artikel 6 utsäger helt allmänt att ersättning skall utgå vid yrkesskada som föranleder sjukdom, total eller partiell invaliditet eller familjeförsörjarens

frånfälle.

Konventionen överlämnar i artikel 7 åt vederbörande medlemsstat att av­ göra vad som skall förstås med yrkesskada, dock skall definitionen göras^ så vid att s. k. färdolycksfall inbegrips därunder. Om emellertid fardolycksial­ len ersätts enligt ett allmänt socialförsäkringssystem, vars förmåner totalt sett kan anses likvärdiga med konventionens, äger medlemsstat undanta

färdolycksfallen från konventionen.

Beträffande yrkessjukdomarna anvisar konventionen i artikel 8 olika möj­ ligheter. Medlemsstaten kan — såsom tidigare var fallet i Sverige ha en särskild förteckning över de fall som skall ersättas och denna forteck­ ning måste då vara av samma omfattning som en vid konventionen fogad förteckning. Medlemsstaten kan också — såsom nu är fallet i Sverige förse sin lagstiftning med en allmän definition av begreppet yrkessjuk­ dom och denna måste då vara sådan att den omfattar konventionsförteck- ningens sjukdomar. Slutligen kan medlemsstaten kombinera de båda me­

toderna.

Artikel 9 fastslår att förmånerna enligt konventionen skall omtatta dels vård vid sjukdom (»medical care and allied benefits in respect of a morbid condition») och dels kontantförmåner (»cash benefits»). Sjukpenning skall — vilket är en nyhet i förhållande till tidigare konventioner — utgå för hela sjukdomstiden, dvs. utan iakttagande av någon karenstid. Medlems­ stat som vid tidpunkten för konventionens ikraftträdande tillämpar en ka­ renstid av tre dagar (såsom förhållandet är i Sverige) må dock fortsätta därmed men har skyldighet att i den årliga rapporten till ILO redogöra för motivet härtill. Rekommendationen har i detta hänseende en ovillkorlig re­ gel om att ersättning skall utgå redan från första dagen.

Artikel 10 innehåller en mycket utförlig beskrivning över de olika former av hälso- och sjukvård som skall tillhandahållas. Av reglerna följer att en yrkesskadad skall ha rätt till bl. a. fri läkar- och tandläkarvård, fri sjuk­ husvård, fria läkemedel jämte övriga medicinska eller kirurgiska hjälp­ medel. I artikel 11 föreskrivs emellertid att medlemsstat, som tillhanda­ håller hälso- och sjukvård enligt ett allmänt system äger låta detta bli på lika villkor tillämpligt även på de yrkesskadade, förutsatt att systemet bär sådant innehåll att vederbörande ej blir utsatt för svårigheter. Enligt artikel 11 utgör vidare artikel 10 ej något hinder för att medlemsstat, som till­ handahåller hälso- och sjukvård enligt ett återbetalningssystem, äger upp­ ställa särskilda regler, enligt vilka de försäkrade själva får svara for viss del av kostnaden (jfr läkarvårdsersättningen i Sverige). Reglerna måste

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

14

Kiingl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

dock vara sådana att de ej medför ekonomiska svårigheter för den skadade.

Artiklarna 13—22 innehåller regler om kontantförmåner (periodiska ut­ betalningar). Konventionen fastställer ingen lägsta invaliditetsgrad för rätt tdl livränta. Däremot innefattade förslaget till konventionen en bestämmel­ se av innehåll att dylik rätt skulle inträda vid en invaliditetsgrad av 5 pro­ cent. Bestämmelsen härom kom emellertid ej in i konventionen, varför den frågan således är lämnad öppen.

Konventionen skiljer mellan 1) sannolikt bestående fullständig förlust av arbetsförmågan eller där­ emot svarande fysisk invaliditet;

2) mera avsevärd sådan förlust eller invaliditet och 3) partiell sådan förlust eller invaliditet. I de bada forsta fallen — som enligt rekommendationen avser invaliditet

av

25 procent eller mer — skall ersättningen ha form av livränta. I fallet 3) far ersättningen utgå såsom ett kapitalbelopp för en gång, och detta belopp skall enligt rekommendationen motsvara livräntans kapitaliserade värde.

h™nt* må under vissa förutsättningar utbytas mot engångsbelopp.

Rätt till livränta tillkommer förutom den skadade själv (the breadwinner), ds hans anka under de villkor den nationella lagstiftningen närmare före­ skriver, dels efterlevande make, som är ur stånd att försörja sig, dels sådana den avlidnes barn som anses såsom »dependents», och dels andra efterle- vande som må omfattas av den nationella lagstiftningen. Under vissa när­ mare förutsättningar kan efterlevande make få undantas från ersättnings-

I fråga om ersättningens beräkning innehåller konventionen regler som har samma tekniska utformning som motsvarande bestämmelser i minimi­ standardkonventionen (nr 102), dvs. beloppet ställs i viss relation till - skall utgöra vissa procent av _ en standardförmånstagares på visst sätt framraknade lön jämte familjebidrag. Den fastställda procenten är dock högre an i minimistandardkonventionen och utgör 60 för man med hustru och två barn och 50 för änka med två barn.

Om väsentliga förändringar inträffar i inkomstnivån på grund av föränd- ringar i levnadskostnaderna skall beloppen av löpande ersättningar göras till föremål för översyn.

Vid dödsfall skall utgå kontant begravningshjälp motsvarande normal­ kostnaderna för en begravning; om emellertid livräntorna till de efterlevande ar betydligt storre än vad som angives i konventionen, har vederbörande medlemsstat frihet i fråga om begravningshjälpen.

Slutligen föreskrivs att varje land har skyldighet att inom sitt territorium behandla dem som ej ar medborgare i landet lika med landets egna medbor­ gare.

I)en av konferensen antagna rekommendationen angående för­ maner vid yrkesskada innehåller en högre standard beträffande såväl för­

15

måner som den skyddade personkretsen. Rekommendationen utsträcker lag­ stiftningen om förmåner vid yrkesskada till att omfatta vissa kategorier av fria företagare och självständiga yrkesutövare ävensom till andra slag av oavlönade personer såsom studerande och personer som utan betalning full­ gör uppgifter, vilka utsätter dem för risker liknande dem som ar förena e med anställning. Rekommendationen innehåller vidare detaljerade bestäm­ melser om begreppet yrkesskada samt förutsätter periodiska justeringar av löpande kontantförmåner efter förändringar i den allmänna inkomst- el er

levnadskostnadsnivån.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelserna rörande det i konventionen och rekommen­ dationen behandlade ämnet återfinns i lagen om yrkesskadeförsäkring den 14 maj 1954 (nr 243) samt i lagen om allmän försäkring den 2o maj 19b2 (nr 381) med i dessa författningar sedermera gjorda ändringar.

Yttranden

Yttranden har inhämtats från socialstyrelsen, medicinalstyrelsen, försäk- ringsrådet, riksförsäkringsverket, yrkesskadeutredningen, Svenska arbetsgi­ vareföreningen, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisation

(TCO) och ILO-kommittén.

Konventionen

Svensk ratifikation av konventionen förordas av Landsorganisationen och TCO, medan varken socialstyrelsen eller medicinalstyrelsen tagit ställning till denna fråga, och övriga remissorgan anser, att ratifikation i vart fall inte för närvarande bör ske. Flertalet av de senare hävdar, att resultatet av pågående utredningsarbete på detta område bör avvaktas innan man tar

definitiv ställning till frågan om svensk ratifikation.

Socialstyrelsen

framhåller, att de egentliga socialförsäkringarna inte läng­

re faller under styrelsens administration, varför styrelsen inte gått in på nå­ gon detaljgranskning av förslagen. Ur allmänt sociala synpunkter föranleder förslagen ingen erinran.

Medicinalstyrelsen

har intet att erinra mot kon­

ventionen

(och ej heller mot rekommendationen).

Försäkringsrådets majoritet

anser, att konventionen inte bör ratificeras,

förrän statsmakterna har fattat beslut med anledning av yrkesskadeutred- ningens betänkande. Rådet har emellertid granskat konventionen mot bak­ grund av de gällande bestämmelser rådet har att tillämpa och den praxis som utbildats. Rådet har därvid påpekat bl. a. följande.

I artikel 13 föreskrivs — med hänvisning till hl. a. artikel 19 vissa för­ måner vid tillfällig arbetsoförmåga eller vid arbetsoförmåga som befinner sig i ett inledande skede. I de fall då i Sverige en skadad under samordningsti- den inte är berättigad till sjukpenning från allmän försäkringskassa, utgörs

16

sjukpenningen i regel endast av grundsjukpenning. Detta torde inte uppfylla kon\entionens krav. Artikel 19 i konventionen är enligt rådets mening otyd­ ligt avfattad. Rådet saknar material för att bedöma, om de villkor som före­ skrivits i artikeln i övrigt kan anses vara uppfyllda.

Beträffande artikel 22 mom. 1 b) anmärker rådet, att livränta enligt yrkes­ skadeförsäkringslagen upphör, om änka avsevärd tid sammanlever med an­ nan under äktenskapsliknande förhållanden. Även om sammanlevnaden där­ efter skulle upphöra, utgår således ej livränta.

I fråga om kravet i artikel 27 på likabehandling av utländska medborgare kommenterar rådet bestämmelserna i artiklarna 15 och 18. Då den skadade icke ar svensk medborgare och ej bosatt i riket kan utbyte av livränta mot engångsbelopp ske jämlikt bestämmelserna i 30 § 1 stycket yrkesskadeför­ säkringslagen, vari stadgas, att med den skadades samtycke utbyte av liv­ ränta kan ske mot ett engångsbelopp, motsvarande högst 50 och minst 20 procent av livräntans kapitalvärde. Enligt 2 punkten samma stycke kan ut­ byte även ske utan den skadades samtycke mot ett engångsbelopp motsva­ rande 50 procent av kapitalvärdet. Utländska medborgare i ett flertal länder har dock i sistnämnda avseende genom konventioner jämställts med svenska medborgare. Vidare är enligt 30 § 2 stycket yrkesskadeförsäkringslagen be­ träffande utländsk medborgare rätten till begravningshjälp underkastad vis­ sa begränsningar. Genom särskilda överenskommelser har emellertid vissa utländska medborgare även i detta hänseende likställts med svenska med­ borgare.

En minoritet inom för säkring srådet (herrar Ahlgren och Svedberg) anser, att konventionen bör ratificeras, oaktat statsmakterna ännu inte fattat be­ slut i anledning av yrkesskadeutredningens betänkande, enär rådets anmärk­ ningar är av formell art och något förhållande ej synes föreligga, som i och för sig utgör hinder för ratificering. Med beaktande av konventionens mini­ mistandard måste det enligt reservanterna anses helt uteslutet, att i fram­ tiden svensk lag skall komma att innehålla bestämmelser av lägre standard.

Riksförsäkringsverket anser, att frågan om ratifikation bör anstå till dess yrkesskadeutredningen avgivit sitt förslag och ny lagstiftning beslutats.

Vid en granskning av konventionen i förhållande till gällande svenska be­ stämmelser lämnar verket frågan öppen, om kraven i artikel 19 uppfylls av den svenska lagstiftningen om yrkesskada. Bestämmelserna i artikel 10 om tandvård och om sjuksköterskevård i hemmet tillgodoses ej i lagen om all­ män försäkring. Vidare finner verket det tveksamt, om föreskrifterna i fråga om kontantförmån till efterlevande barn tillgodoses i den svenska yrkesska­ deförsäkringen, enligt vilken livränta till barn över 16 år kan utgå endast om barnet till foljd av sjukdom eller annan dylik orsak är ur stånd att försörja sig. Det kan också enligt verkets mening möjligen vara tveksamt, om inva- liditetsgränsen enligt lagen om allmän försäkring, vilken gräns satts till 50 procent, uppfyller kraven i artikel 14 mom. 5. Slutligen anser verket,

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

17

att bestämmelserna i artikel 27, där likabehandling av utländska medbor­ gare föreskrivs, inte tillgodoses i lagen om allmän försäkring.

Yrkesskadeutredningen

finner att det kan föreligga tvekan, huruvida yr­

kesskadeförsäkringslagen motsvarar konventionens krav. Förslag till revi­ derad lagstiftning kan emellertid väntas under loppet av år 1965. Härtill kommer att även lagen om allmän försäkring är under omarbetning. I detta läge synes det utredningen tillrådligt att icke redan vid 1965 års riksdag ta ståndpunkt till Sveriges ratifikation av konventionen. Lämpligare synes vara att frågan härom prövas i samband med att statsmakterna tar ställning till en reviderad yrkesskadelagstiftning.

I fråga om förhållandet mellan gällande svensk lagstiftning och konven­ tionen anför utredningen bl. a. följande.

Konventionen upptar i artikel 18 mom. 1 bland ersättningsberättigade ef­ terlevande även den avlidnes »beroende barn». Enligt artikel 1 e)i) skall ut­ trycket »beroende barn» omfatta barn under den ålder då skolplikten upp­ hör eller barn under 15 år, varvid den högre av dessa åldersgränser skall gälla. Ytterligare skall emellertid enligt artikel 1 e)ii) bland »beroende barn» inkluderas barn under en föreskriven ålder högre än den i artikel 1 e)i) an­ givna, och som är lärling eller studerande eller lider av kronisk sjukdom eller invaliditet, som gör vederbörande oförmögen till förvärvsarbete, allt under villkor, som den nationella lagstiftningen föreskriver. Dock skall detta krav anses uppfyllt, om den nationella lagstiftningen definierar uttrycket såsom innefattande varje barn under en ålder, som är avsevärt högre än den i artikel 1 e)i) angivna. I viss mån uppfylls dessa krav genom yrkesskade­ försäkringslagens regler om efterlevandelivränta till barn samt reglerna om barnpension i lagen om allmän försäkring. I den mån den bortgångne för- sörjaren inte kvalificerat sig för förtidspension enligt tilläggspensioneringen, utgår emellertid ingen barnpension utöver den i folkpensioneringen beträf­ fande barnpension stipulerade 16-årsåldern. Utredningen är med hänsyn härtill synnerligen tveksam huruvida med nuvarande lagstiftningsinnehåll full täckning föreligger för konventionens krav i varje uppkommande situa­ tion.

Som en ytterligare ersättning i anledning av yrkesskadads frånfälle skall enligt artikel 18 mom. 2 utges begravningshjälp med belopp, som inte skall understiga de normala kostnaderna för en begravning. Förutsatt att kontant­ förmånerna till efterlevande avsevärt överstiger dem som krävs i konventio­ nen, må rätten till begravningshjälp dock göras beroende av vissa (i den na­ tionella lagstiftningen) föreskrivna villkor. Enligt 19 § yrkesskadeförsäk­ ringslagen utgår begravningshjälp med 600 kr. Lagen om allmän försäkring innehåller däremot inga bestämmelser om begravningshjälp. Utredningen är därför tveksam om de svenska bestämmelserna om begravningshjälp kan an­ ses stå i överensstämmelse med konventionen. Den dispensmöjlighet som ar- tikel 18 mom. 2 erbjuder förutsätter att kontantförmånerna till efterlevande

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

18

avsevärt överstiger de i konventionen angivna. Fall torde dock förekomma då den avlidne inte efterlämnar några förmånstagare. Har den avlidnes årliga arbetsförtjänst fastställts till ett lågt belopp framstår också efterlevande- förmånerna som otillräckliga i jämförelse med konventionen. Utredningen ställer sig med hänsyn härtill tveksam, huruvida de nuvarande bestämmel­ serna i yrkesskadeförsäkringslagen om begravningshjälp kan anses stå i överensstämmelse med konventionen. Också beträffande lagen om allmän försäkring inställer sig spörsmål. Har den avlidne exempelvis inte tillgodo­ räknats pensionspoäng eller inte tillräckligt för tillgodoräknande av anta­ gandepoäng, synes konventionens bestämmelser inte bli uppfyllda.

Även yrkesskadeutredningen lämnar det öppet om den svenska lagstift­ ningen uppfyller de standardkrav som uppställts i artikel 19. I fråga om ar­ tikel 27, där likabehandling av utländska medborgare föreskrivs, anser kom­ mittén inte att något ratifikationshinder föreligger såvitt avser yrkesskade­ försäkringslagen. Ser man däremot på den allmänna försäkringen blir bil­ den en annan. Redan de allmänna föreskrifterna om tillhörigheten till för­ säkringens personkrets uppställer beträffande dem som inte är svenska med­ borgare, att de skall vara mantalsskrivna i riket. I fråga om folkpensione­ ringen är utlänningar uteslutna, såvida de inte konventionsvägen fått möj­ lighet att kvalificera sig. När det gäller den allmänna försäkringens tilläggs­ pension är villkoren på flera punkter skärpta för utlänningar i jämförelse med landets egna medborgare. Så gäller för ålderspension till utlänning, att pensionspoäng skall ha tillgodoräknats honom minst 10 år i stället för 3 år för svensk medborgare (12 kap. 1 §). Den förmånliga beräkningen för dem som är födda något av åren 1896—1914 är förbehållen svenska medborgare (15 kap. 1 §). Utredningen påpekar att i fråga om tilläggspensioneringen ut­ länningarnas ställning är föremål för utredning genom pensionsförsäkrings- kommittén.

Svenska arbetsgivareföreningen anser, att det inte kan anses ligga inom ramen för ILO:s uppgifter att i ett internationellt instrument fastslå hur led­ ningen av de företag som meddelar yrkesskadeförsäkring skall vara sam­ mansatt. I artikel 24 stadgas emellertid, att representanter för de försäkrade personerna skall medverka vid administrationen eller knytas till densamma i egenskap av rådgivare. Föreningen finner denna regel på nyss anförda skäl principiellt oriktig. Den torde enligt föreningen vara sakligt obefogad, då envar, som gör anspråk på ersättning, enligt artikel 23 skall tillförsäkras rätt att anföra besvär över skaderegleringen, och då i flertalet stater försäkrings- inrättningarna är underkastade statlig inspektion. Regeln i artikel 24 synes föreningen omöjliggöra en svensk ratificering av konventionen, i varje fall så länge socialförsäkringsbolagens verksamhet pågår. Frånsett vad ovan sagts finner föreningen hinder inte möta mot ratificering.

Enligt Landsorganisationens uppfattning föreligger inga hinder för rati­ fikation med hänsyn till svensk lagstiftning. Med utgångspunkt från kon­

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

19

ventionens minimistandard synes det ävenledes uteslutet, att i framtiden svensk lag skulle komma att innehålla bestämmelser beträffande förmåner av lägre standard. Landsorganisationen anser sålunda att ratifikation bör ske.

Även TCO anser, att konventionen bör ratificeras oaktat den pågående översynen av yrkesskadeförsäkringen.

Rekommendationen

Socialstyrelsen har ingen erinran mot rekommendationen. Styrelsen näm­ ner i detta sammanhang, att ett lagförslag —- innebärande bl. a. att ansvar för skada som arbetskamrat vållat arbetstagare skall bäras av arbetsgivaren — framlagts av skadeståndskommittén (SOU 1964: 31). Styrelsen har i ut­ låtande över förslaget tillstyrkt att detta snarast genomförs. I sitt utlåtande har styrelsen också berört ett i Nordiska rådet väckt medlemsförslag om bl. a. obligatorisk ansvarighetsförsäkring. Om förslag sådana som de nu berörda skulle genomföras skulle därigenom arbetstagares skydd mot ska­ dor i arbetet i viss utsträckning förstärkas.

Försäkringsrådet konstaterar, att vissa av de personkategorier, som om­ fattas av rekommendationen, inte tillhör den obligatoriska svenska yrkesska­ deförsäkringen. I den mån de inte är skyddade genom andra författningar kan emellertid i regel frivillig försäkring jämlikt 45 § yrkesskadeförsäk­ ringslagen meddelas. Rådet påpekar vissa andra skiljaktigheter mellan re­ kommendationen och den svenska lagstiftningen, såsom att man i den obli­ gatoriska yrkesskadeförsäkringen inte anser olycksfall oavsett deras orsak vara olycksfall i arbete, att tre dagars karenstid är föreskriven, att vissa i punkt 13 upptagna anhöriga inte kan erhålla efterlevandelivränta och att översyn av behovet av höjning av livräntornas belopp inte sker med bestäm­ da tidsintervaller.

Även riksförsäkringsverket framhåller, att enligt svensk lagstiftning sjuk­ penning inte utgår fr. o. m. första dagen för inkomstbortfallet utan först ef­ ter en karenstid om tre dagar. Vidare anser verket, att de speciella önskemål, som framförs i punkterna 5 och 12—15 inte kan anses vara fullt tillgodo­ sedda i den svenska lagstiftningen.

Yrkesskadeutredningen påpekar, att medlemsstat enligt ordalagen i punkt 5 rekommenderas att såsom olycksfall i arbete behandla olycksfall vilka, oavsett orsak, inträffat på eller i närheten av arbetsplatsen etc.

Ett visst legitimt och organiskt samband med arbetet synes emellertid bö­ ra krävas för att ett olycksfall skall anses ha inträffat »i arbetet» — även om man vid denna gränsdragning bör vara liberal. Skador härrörande ur t. ex. rent privata orsaker eller ur brottslig handling bör inte kunna rubriceras som yrkesskador.

Av förarbetena till rekommendationen att döma synes en sådan tillämp­ ning förenlig med rekommendationens innehåll i detta hänseende.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

20

I fråga om punkt 5 c)iii) förefaller det utredningen vara svårt att accep­ tera ett generellt godtagande av olycksfall, inträffade under direkt färd mel­ lan arbetsplatsen och den plats där arbetstagaren vanligen uppbär sin av­ löning. Framför allt den omfattning som lönechecksystemet tagit, synes kunna medföra inte önskvärda situationer. Men även om lönen utbetalas ge­ nom postverket eller bank torde mången gång frågan om det gäller direkt färd kunna ställas. Som regel torde dock i nuvarande svensk praxis en ar­ betstagare vara skyddad, om avlöningshämtningen sker i anslutning till ar­ betet och inom arbetsområdet, vilket i allmänhet torde vara fallet.

Svenska arbetsgivareföreningen anser, att fria företagare och självständiga företagare inte bort medtagas i punkten 3. I övrigt har föreningen ingen er­ inran mot att rekommendationen beaktas i tillämpliga delar.

Landsorganisationen anser, att föreskriften i punkt 8, att »kontantförmå­ ner vid arbetsoförmåga böra utgå från och med första dagen för inkomst­ bortfallet», kräver ändring av svensk lag. LO påpekar, att man vid ett fler­ tal tillfällen starkt framhållit önskvärdheten av att inkomstbortfallet under de tre första sjukdomsdagarna kompenseras. Detta är fortfarande organisa­ tionens ståndpunkt.

Landsorganisationen föreslår, att rekommendationen i sin helhet bör över­ lämnas till yrkesskadeutredningen för prövning av frågan i vad mån rekom­ mendationens principer bör komma till uttryck i utredningens förslag till lag. Vad organisationen anfört innebär inte något ställningstagande till kom­ mitténs slutgiltiga förslag.

TCO delar uppfattningen att rekommendationen bör överlämnas till yr­ kesskadeutredningen för beaktande.

ILO-kommittén erinrar om att de nu gällande ILO-konventionerna på yr­ kesskadeförsäkringens område härrör från 1920- och 1930-talen. De fram­ står som föråldrade bl. a. på grund av den utveckling, som i flera industri­ länder ägt rum i riktning mot ett allmänt socialförsäkringssystem, som ger effektivt skydd mot inkomstbortfall vid olycksfall och sjukdom oberoende av orsakerna till olycksfallet eller sjukdomen. I sådana länder begränsas den moderna yrkesskadeförsäkringens uppgifter till att i vissa hänseenden komplettera det allmänna försäkringssystemet.

Det är glädjande, säger kommittén, att man i den nu antagna konventio­ nen, som skall avlösa mellankrigstidens yrkesskadekonventioner, på åtskil- liga punkter kunnat ta hänsyn till denna utveckling. Visserligen skulle det ha varit önskvärt, att konventionen gjorts smidigare och belastats med mindre detaljer än som skett, men på det hela taget är de målsättningar, som kommit till uttryck i konventionens olika normer, godtagbara. Sveriges re- geringsrepresentanter har också i den slutliga omröstningen ansett sig kun­ na rösta för konventionen.

De skillnader som vissa remissorgan funnit föreligga mellan konventio­ nens krav och nuvarande svensk lagstiftning i ämnet förefaller obetydliga. Xågot avgörande hinder för svensk ratifikation synes inte föreligga enligt

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

21

den nu gällande lagstiftningen. Denna frågeställning är dock enligt kommit­ téns mening inte aktuell. Vid bedömandet av ratifikationsfrågan måste man nämligen, såsom framhållits i flera remissyttranden, ta hänsyn till att den svenska yrkesskadeförsäkringen befinner sig under omprövning av yrkes- skadeutredningen. Vidare övervägs inom pensionsförsäkringskommittén vissa ändringar i lagen om allmän försäkring, som kan få betydelse i detta sammanhang. Det förefaller sannolikt, att även en reviderad svensk lagstift­ ning i ämnet, grundad på förslag från dessa utredningar, i allt väsentligt kommer att uppfylla konventionens krav. Enligt vad ILO-kommittén in­ hämtat väntas utredningarnas förslag föreligga redan under innevarande år. I den situationen måste det mest ändamålsenliga vara att tills vidare uppskjuta ratifikationsfrågan, så att statsmakterna kan bedöma förutsätt­ ningarna för ett svenskt tillträde till ILO:s nya yrkesskadekonvention på grundval av den svenska lagstiftningen i reviderat skick.

Kommittén förordar, att konventionen och de yttranden som avgivits över denna överlämnas till yrkesskadeutredningen för beaktande, varvid utred­ ningen bör samråda med pensionsförsäkringskommittén. Detsamma bor ske med rekommendationen och de yttranden som avgivits över den.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

5__g. Konvention och rekommendation angående sysselsättningspolitik

Det på konferensens dagordning uppförda ämnet sysselsättningspolitik hade behandlats vid en förberedande teknisk' konferens, som hållits i Geneve i september—oktober 1963 med deltagande från bl. a. svensk sida. I enlighet med vissa bestämmelser i ILO:s stadga hade denna förberedande konferens preliminärt diskuterat form och innehåll beträffande de internationella in­ strument som det kunde finnas skäl att anta på sysselsättningspolitikens område. ILO:s generalkonferens var därför i stånd att fatta slutlig stånd­

punkt i denna fråga.

Med 206 röster mot 54 och 37 nedlagda antog konferensen en konvention om sysselsättningspolitik. Därjämte antogs en rekommendation i samma ämne med röstetalen 275 mot 0 och 10 nedlagda. Samtliga svenska ombud

röstade för båda instrumenten.

över de förslag som utarbetats av den förberedande tekniska konferensen erhöll svenska regeringen tillfälle att yttra sig. Förslagen tillstyrktes med vissa modifikationer. Det beklagades sålunda, att befolkningsfrågan inte be­ rördes i de föreslagna texterna. Vidare framhölls att arbetsmarknadspoliti­ ken skulle vara ett medel att bekämpa såväl hög- som lågkonjunktur. De rörlighetsfrämjande åtgärderna borde enligt svensk uppfattning få en mera framskjuten ställning. Vad gäller behandlingen av sysselsättningssvårigheter för särskilt utsatta grupper framhölls att det inte fanns anledning att sär­ skilt utpeka kvinnorna. Slutligen vände sig Sverige med skarpa mot att an­ vända arbetstidsförkortning som ett medel i kampen mot arbetslöshet.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Innehållet i konventionen och rekommendationen

Konventionen innehåller endast tre sakartiklar. Enligt konventio­ nen skall ratificerande medlem utfästa sig att såsom ett av sina viktigaste mål utforma och fullfölja en aktiv politik ägnad att främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Medlemmen skall vidare fatta beslut om och fortlöpande folja åtgärder för att uppnå nyssnämnda mål samt vidtaga er­ forderliga mått och steg för genomförande av dessa åtgärder, däri inbegri­ pet i förekommande fall utarbetandet av program.

Rekommendationen har i huvudsak följande innehåll. Allmänna principer anges för sysselsättningspolitiken. Bl. a. sägs att kvantitativ målsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling skall uppstäl­ las. Det bor goras analytiska studier av arbetsmarknaden. Arbetsmarknads­ politiken och den ekonomiska politiken bör vara integrerade. Sysselsätt­ ningspolitiken bör bedrivas i samarbete med arbetsmarknadens parter. Ar­ betsmarknadspolitiken bör såsom framhölls i det svenska yttrandet främja balans i såväl hög- som lågkonjunktur.

Förslag beträffande olika allmänna och selektiva åtgärder i sysselsätt- ningspolitiken framläggs. Sålunda förordas att anpassning till strukturella förändringar bör ske utan ekonomisk belastning för den enskilde. Effektiv arbetsförmedling, intensiv utbildning och omskolning samt samordning mellan bostads- och sysselsättningspolitik rekommenderas. Därmed tillgodo­ ses det svenska önskemålet om att de rörlighetsfrämjande åtgärdernas bety­ delse skall få vederbörlig uppmärksamhet. Ett allmänt uttalande om lokali­ seringspolitikens betydelse förekommer också. I överensstämmelse med svensk uppfattning sarbehandlas inte kvinnorna. Det svenska önskemålet om att arbetstidsförkortning inte skall användas för att bekämpa arbetslös­ het tillgodoses likaså.

Sysselsättningspolitiken i u-länderna behandlas i ett särskilt avsnitt. Det svenska önskemålet om befolkningsfrågan uppfylldes därvid i viss mån ge­ nom att en paragraf, vari frågan åtminstone omnämns, blev fogad till det av arbetsbyrån utarbetade förslaget.

Arbetsmarknadens parter rekommenderas att vidtaga olika åtgärder. Ef­ ter en livlig diskussion beslöts att i enlighet med arbetsbvråns förslag ett ut­ talande skulle ingå, vari sägs att parterna skall medverka till att balans i samhällsekonomin upprätthålls.

Slutligen rekommenderas åtgärder av internationella organ och samarbe­ te mellan olika medlemsstater.

Yttranden

Over konventionen och rekommendationen angående sysselsättningspoli- \' har yttranden mhamtats från arbetsmarknadsstyrelsen, Svenska arbets­

givareföreningen, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorganisa- tion (TCO) och ILO-kommittén.

23

Vad först beträffar konventionen tillstyrker samtliga remissorgan att Sverige ratificerar densamma. Svenska arbetsgivareföreningen tillfogar emellertid den kommentaren, att ett övervakande av konventionens efterle­ vande kommer att ställa sig svårt och att det i konventionen behandlade äm­ net därför bäst behandlas enbart i rekommendationens form.

I fråga om rekommendationen finner arbetsmarknadsstyrelsen, att de avsnitt som i första hand berör styrelsen, är de som behandlar syssel­ sättningspolitikens mål (I), allmänna principer för sysselsättningspolitiken (II), allmänna och selektiva åtgärder (III) samt internationella åtgärder (VI). Styrelsen anser, att den i Sverige förda arbetsmarknadspolitiken lik­ som övrig ekonomisk och social politik är väl i linje med de i dessa avsnitt uttalade principerna, och de konkreta åtgärder på sysselsättningspolitikens område som anvisas eller antydes i rekommendationstexten har sin motsva­ righet i detta land. Styrelsen vill härmed inte göra gällande, att de arbets­ marknadspolitiska insatserna till alla delar är tillräckliga med hänsyn till föreliggande behov. En fortsatt effektivisering av de arbetsmarknadspoli­ tiska medlen, väsentligen i överensstämmelse med de i rekommendationen anvisade riktlinjerna, är nödvändig för att komma tillrätta med de aktuella problemen. I detta sammanhang hänvisar styrelsen till vad styrelsen anfört i flera olika skrivelser till Kungl. Maj :t i maj och juni 1964. Häri upptas frågan om åtgärder för att underlätta arbetskraftens yrkesmässiga och geo­ grafiska anpassning och för att effektivisera tillförseln av arbetskraft från andra länder. Därjämte behandlas frågan om en bättre styrning av syssel­ sättningen i offentliga arbeten i anslutning till utvecklingen på arbetsmark­ naden. Förslag rörande olika delfrågor har vidare framförts angående en överföring av utländsk arbetskraft, angående vidgade möjligheter att anord­ na yrkesutbildning samt angående åtgärder syftande till ökat byggande av bostäder för byggnadsarbetskraft.

Med hänvisning till det anförda uttalar styrelsen, att den föreliggande re­ kommendationen är ett betydelsefullt dokument, som är värt allt beaktande i den svenska sysselsättningspolitiken.

Svenska arbetsgivareföreningen uttalar, att rekommendationen i sina hu­ vuddrag torde överensstämma med den politik som under anslutning från alla berörda grupper och åsiktsriktningar tillämpas i Sverige. Eftersom ar- betstidsfrågan i Sverige icke betraktas som en del av sysselsättningspoliti­ ken, torde dock punkt 20 för vårt lands del få anses falla utanför rekommen­ dationens ämnesområde.

Landsorganisationen har endast funnit punkten 29 f) ge anledning till kommentarer. Däri uppmanas arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer att »främja en löne-, förmåns- och prispolitik, som står i samklang med full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, höjd levnadsstandard och ett stabilt pen­ ningvärde utan att äventyra arbetsgivarnas, arbetstagarnas och deras orga­ nisationers legitima mål . . .». LO anmärker härtill att även om prispoliti­

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

24

ken är den avgörande faktorn bakom de kortsiktiga stabiliseringsproblem

som åsyftas i punkten, har arbetsmarknadsorganisationerna tämligen be­

gränsade möjligheter att påverka densamma. De har i Sverige fört en löne-

och förmånspolitik, som stått helt i samklang med full sysselsättning, eko­

nomisk tillväxt, höjd levnadsstandard och stabilt penningvärde, men med

de marknadskrafter som gör sig gällande i en full sysselsättningsekonomi

har detta, vid rådande institutionella förhållanden, inte varit tillräckligt för

att undvika inflation även i lägen då balans totalt sett varit rådande på såväl

varu- och tjänste- som arbetsmarknaderna.

TCO finner rekommendationen väl ägnad att utgöra underlag för kon­

kreta åtgärder på sysselsättningspolitikens område.

ILO-kommittén anser att den i Sverige förda politiken till såväl syfte som

utformning väl synes svara mot de i konventionen (nr 122) angående syssel­

sättningspolitik uppställda kraven. Något hinder mot svensk anslutning till

konventionen torde inte föreligga. Samtliga i ärendet hörda organ har också

tillstyrkt ratificering. Kommittén förordar, att Sverige ratificerar konven­

tionen.

Beträffande rekommendationen (nr 122) i samma ämne vill ILO-kommit­

tén först framhålla, att rekommendationen synes stämma väl överens med

den av OECD:s råd den 21 maj 1964 antagna rekommendationen om syssel­

sättningspolitiken såsom ett medel att främja ekonomisk tillväxt som den

svenska delegationen vid OECD biträtt. Vidare anser kommittén i likhet

med arbetsmarknadsstyrelsen, att instrumentet innehåller åtskilliga syn­

punkter, som är värda att beakta även i vårt land. Kommittén föreslår därför,

att rekommendationen överlämnas till arbetsmarknadsstyrelsen för att, i den

mån så är möjligt och lämpligt, tas i beaktande vid den svenska syssel­

sättningspolitikens framtida utformning.

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

7. Upphävande av artikel 35 i ILO:s stadga avseende tillämpning av

konventioner på icke självstyrande områden (Akt nr 1)

Enligt artikel 35 i ILO:s stadga förbinder sig medlem att tillämpa av med­

lemmen ratificerade konventioner på de utanför medlemsstatens moderland

belägna områden, för vilkas internationella förbindelser medlemmen är an­

svarig, däri inbegripet förvaltarskapsområden, förutsatt att det i vederbö­

rande konvention behandlade ämnet inte ligger inom områdets självbestäin-

ningsrätt, att konventionens bestämmelser med hänsyn till lokala förhållan­

den inte är omöjliga att tillämpa och att de ändringar som måste vidtas

för konventionens anpassning till de lokala förhållandena låter sig införas i

densamma.

25

Instrumentets innehåll

Vid 1962 års arbetskonferens antogs en resolution, vari arbetsbyråns sty­ relse anmodades undersöka möjligheterna för att snarast på konferensens dagordning uppta frågan om en revision av artikel 35. Med anledning här­ av tillsatte styrelsen ett utskott, som skulle ha till uppgift att undersöka för­ utsättningarna för att uppnå enighet om en ändring av artikeln, och på grundval av kommitténs utlåtande beslöt styrelsen vid sitt sammanträde i november 1963 att inför 1964 års konferens framlägga vissa förslag i ämnet.

Dessa förslag gick ut på att artikel 35 skulle upphävas och att samtidigt ett nytt moment 9 skulle fogas till artikel 19, som reglerar medlemsstaternas skyldigheter med avseende på konventioner och rekommendationer, som an­ tagits av ILO. I moment 9 stadgas att medlemsstater, som ratificerar kon­ ventioner skall i syfte att främja en allmän tillämpning av konventionerna beträffande alla befolkningsgrupper, däri inbegripna sådana som ännu ej uppnått full självstyrelse, godta konventionernas bestämmelser i största möjliga utsträckning med avseende på alla områden, för vilkas internatio­ nella förbindelser medlemmarna är ansvariga. Det nya momentet innehåller dessutom en bestämmelse, som reglerar konventionsförfarandet, då det ämne som behandlas i konventionen, faller inom kompetensen för ett områdes egna myndigheter.

Av diskussionen inom det utskott, som av konferensen tillsattes för ären­ dets förberedande behandling, framgick att två skilda uppfattningar var fö­ reträdda. Enligt den ena borde man från ILO:s stadga avlägsna varje be­ stämmelse som vare sig direkt eller indirekt skulle kunna bidra till att be­ vara någon form av kolonialism eller ge anledning till ett underförstått er­ kännande av en sådan regerings laglighet. De som hävdade denna uppfatt­ ning ansåg, att begreppet kolonialism konserverades i det inför utskottet framlagda textförslaget och att enligt förslaget en stat som hade ratificerat en konvention skulle vara i stånd att vägra tillämpa den på arbetare i områ­ den, för vilkas internationella förbindelser staten i fråga var ansvarig. Före­ trädare för denna mening föreslog en formulering, som gick ut på att en ra­ tificerande stat skulle vara tvungen att tillämpa konventionen på alla områ­ den, för vilka staten var ansvarig.

Andra ledamöter av utskottet framhöll, att det i praktiken alltjämt existe­ rade regeringar, som ännu ej uppnått självständighet och att ILO måste ta hänsyn till detta förhållande. Om man införde ett åläggande för medlems­ staterna alt till samtliga territorier utsträcka tillämpningen av alla konven­ tioner som de hade för avsikt att ratificera, skulle dessa stater mången gång komma att finna det omöjligt att ratificera. Därigenom skulle ett stort antal av moderlandets arbetstagare komma att bli berövade konventionens förmå­ ner till ingen som helst nytta för arbetare i utanför moderlandet belägna områden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

26

Utskottet godkände slutligen den framlagda texten under den förutsätt­ ningen, att den föreliggande ordningen skulle omprövas inom fem år. Det instrument rörande ändring i stadgan som innehöll ifrågavarande förslag antogs av konferensen med 300 röster mot 0 och 31 nedlagda. Samtliga sven­ ska ombud röstade för instrumentet.

För att instrumentet skall träda i kraft fordras att det ratificerats eller godkänts av två tredjedelar av Internationella arbetsorganisationens med­ lemsstater, däribland fem av de tio i industriellt hänseende mest betydande stater som är permanenta medlemmar i ILO:s styrelse.

Yttranden

Över ifrågavarande stadgeändring har yttranden inhämtats från Svenska arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorga­ nisation (TCO) och ILO-kommittén av vilka de tre förstnämnda tillstyrker svensk ratificering, medan TCO ej givit sin mening tillkänna.

ILO-kommittén erinrar om att syftet med denna stadgeändring är att ur

ILO:s stadga få bort nu förekommande hänvisningar till icke självstyrande områden och samtidigt nå en praktisk lösning på spörsmålet om konventio­ nernas tillämpning i fråga om sådana faktiskt existerande områden som än­ nu ej erhållit självständighet. Ehuru stadgeändringen saknar direkt intresse för Sveriges vidkommande, synes den likväl förtjäna stöd från svensk sida. Kommittén förordar därför, att stadgeändringen i Akt nr 1 ratificeras.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

8—9. Stadgeändringar i syfte att utesluta eller suspendera

medlemsstat (Akterna nr 2 och nr 3)

Arbetsbyråns styrelse hade till konferensens prövning hänskjutit två för­ slag till ändringar i Internationella arbetsorganisationens stadga, föranledda av vissa spörsmål i samband med Sydafrikanska Republikens apartheidpo­ litik.

Stadgeändringarna

I det ena förslaget till stadgeändring (Akt nr 2) föreslås möjlighet för Internationella arbetskonferensen att med två tredjedelars majoritet be­ sluta, att från deltagande i konferensen skall avstängas medlem, som av FN befunnits öppet framhärda i att i sin lagstiftning föra en uppenbart rasdis­ kriminerande politik, sådan som apartheid. Avstängningen skall dock ej påverka giltigheten av medlemmens förpliktelser enligt ILO:s stadga eller enligt av medlemmen antagna konventioner. Den skall bestå till dess kon­ ferensen med två tredjedelars majoritet på förslag av styrelsen finner, att medlemmen ändrat sin politik.

Detta förslag gav anledning till olika meningsyttringar såväl i vederböran­

27

de konferensutskott som i konferensens plenum. Flera av utskottets leda­ möter ansåg, att konferensen borde kunna handla oberoende av FN och följ­ aktligen suspendera medlemsstat från deltagande, även om FN inte uteslutit eller suspenderat staten i fråga. Andra utskottsledamöter hävdade, att den föreslagna ändringen var ägnad att på ILO lägga ansvaret för ett beslut av politisk natur, ett ansvar som med hänsyn till önskvärdheten av en sam­ ordnad aktion inom FN och dess olika fackorgan borde läggas på FN.

Ändringsförslaget antogs av konferensen med 179 röster mot 27 och 41 nedlagda. De svenska regeringsrepresentanterna lade instruktionsenligt ned sina röster tillsammans med regeringsdelegaterna från Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Japan, Luxemburg, Mexico, Spanien, Turkiet och Öster­ rike. De fyra nordiska arbetsgivardelegaterna avhöll sig likaledes från att rösta, och detsamma gjorde 13 av deras kolleger, de flesta från Västeuropa, samt de finska och italienska arbetstagarombuden. Mot förslaget röstade regeringsdelegaterna från Australien, Canada, Frankrike, Förbundsrepubli­ ken Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Njm Zeeland, Portugal, Schweiz, Storbritannien och USA ävensom den nederländske arbetsgivarde- legaten. Hela arbetstagargruppen i övrigt och de regeringsdelegater som inte nämnts samt resten av arbetsgivargruppen röstade för förslaget.

Såsom tidigare anmärkts erfordras för att en stadgeändring skall träda i kraft bl. a., att fem av de tio permanenta medlemsstaterna i ILO:s sty­ relse skall ha ratificerat ändringen. Vid omröstningen i konferensen rösta­ de sex av dessa stater emot ändringen (Canada, Frankrike, Italien, Storbri­ tannien, Västtyskland och USA), tre röstade för ändringen (Indien, Kina och Sovjetunionen), medan en lade ned sin röst (Japan). Då sålunda sex av de »fasta» medlemsstaterna röstade emot och en lade ned sin röst, är det inte sannolikt, att denna stadgeändring kommer att träda i kraft.

Det andra förslaget till stadgeändring (A k t nr 3) gick ut på att ändra stadgans artikel 1 på sådant sätt att konferensen tilläggs rätt att med två tredjedelars majoritet besluta att från medlemskap i ILO utesluta medlem som uteslutits ur FN, eller att från utövande av de rättigheter och privile­ gier, som är förknippade med medlemskapet i ILO, avstänga varje medlem, som av FN avstängts från utövande av de till medlemskapet i FN hörande rättigheterna och privilegierna. Avstängning skall dock inte påverka den fortsatta giltigheten av medlemmens förpliktelser enligt stadgan eller en­ ligt de konventioner, till vilka medlemmen anslutit sig.

Detta förslag vann allmän anslutning inom vederbörande konferensut- skott. Det ansågs nämligen att eu ändring av den föreslagna innebörden skul­ le fylla en lucka i ILO:s stadga, vilken hittills ej innehållit någon bestämmel­ se som medgav en samordning från ILO:s sida med en av FN vidtagen ak­ tion för uteslutning eller avstängning.

Ifrågavarande stadgeändring antogs av konferensen med 238 röster mot 0 och två nedlagda (Schweiz).

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

28

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

Yttranden

över dessa stadgeändringar har yttranden inhämtats från Svenska ar­

betsgivareföreningen, Landsorganisationen, Tjänstemännens centralorgani­

sation (TCO) och ILO-kommittén.

Vad beträffar Akt nr 2 tillstyrker Landsorganisationen och TCO att

akten ratificeras av Sverige, medan Svenska arbetsgivareföreningen avstyr­

ker ratifikation.

Landsorganisationen motiverar sitt ställningstagande på följande sätt.

En avstängning från deltagande i arbetskonferensen är ju i och för sig

lika genomgripande som en uteslutning. Det skulle därför kunna argumen­

teras att även en sådan avstängning borde kunna ske först efter det alt FN

själv fattat ett liknande beslut, eftersom rätt forum för politiska åtgöran­

den bör vara FN och icke fackorganen. Stadgeändringen skulle även kunna

tänkas innebära risker för ett genomdrivande av avstängningsbeslut under

tryck av tillfälliga opinioner, om rätten till sådana beslut inskrevs enbart i

ett fackorgans stadga.

Å andra sidan är avstängningssituationen i den antagna stadgebestäm-

melsen klart begränsad till fall av »officiell rasåtskillnadspolitik» av typen

»apartheid». Vidare förutsätter regeln att FN skall ha fastslagit förekoms­

ten av en sådan politik. Detta synes närmast innebära att det endast kan bli

fråga om sådana fall, då det gäller ett brott mot FN:s stadga och mot De­

klarationen om de mänskliga rättigheterna. Ytterligare bör framhållas

att ILO, mer än något annat tekniskt fackorgan, sysslar med tillämpningen

av frågor som gäller de mänskliga fri- och rättigheterna.

Vid brott mot de mänskliga rättigheterna finns ingen sanktion förutsedd

i FN-stadgan, väl närmast med hänsyn till organisationens universella ka­

raktär. Universalitetsprincipen är visserligen av största betydelse även för

ILO. Men den synes inte böra tillmätas samma avgörande vikt för det fall

som stadgeändringen syftar på, nämligen apartheidpolitiken i Sydafrika,

speciellt med hänsyn till den ovan påpekade karaktären av ILO:s arbete.

Det är utan tvekan djupt stötande att inte kunna avstänga en medlemsstat,

vilken såsom Sydafrika sedan årtionden bedrivit sin apartheidpolitik, från

deltagande i en arbetskonferens utan att behöva avvakta FN :s åtgärder,

som måste baseras på andra överväganden av mer politisk karaktär.

TCO finner att ett intagande av båda ändringarna (Akt nr 2 och nr 3)

i ILO:s stadga skulle kunna bidra till att skapa en nödvändig arbetsro och

minska riskerna för en onödig politisering av organisationens arbete.

Svenska arbetsgivareföreningen anser, att skäl kan anföras såväl för som

mot antagande av den i akten intagna stadgeändringen. Till förmån för ett

förslag att godkänna ändringen talar främst, att man genom en sådan åt­

gärd uttrycker sin solidaritet med de färgade folken i deras kamp mot alla

former av rasdiskriminering och särskilt den i Sydafrika förda apartheid­

politiken.

29

Mot stadgeändringen talar framför allt följande skäl. Genom att införa en möjlighet att från ILO-konferensen avstänga även sådan medlem, som icke avstängs från FN, skulle man öka utrymmet för politiskt färgade stri­ der inom ILO och det i frågor, som helt eller delvis ligger utom organisa­ tionens behörighet. En förnuftig internationell arbetsfördelning synes böra leda till att inom den så kallade FN-familjen uppkommande större poli­ tiska frågor, inbegripet spörsmål om avstängande av medlemsstater, i första hand prövas av FN, medan de till världsorganisationen anslutna fackorganen främst bör ägna sig åt frågor inom sina respektive behörighetsområden.

Om man emellertid anser, att ILO bör äga rätt att i vissa fall själv­ ständigt besluta om avstängning av medlemsstat, uppkommer frågan, var­ för sådan sanktion skall kunna tillgripas blott mot stat, som för rasdiskri­ minerande politik. Frihet från rasdiskriminering är blott en av de principer, som ligger till grund för ILO. Vissa andra grundsatser såsom föreningsrätt, frihet från tvångsarbete, etc. tillmäts lika stor betydelse inom organisatio­ nen och skulle med samma rätt kunna ges sanktionsskydd. Att vid in­ förande av sanktionsregler begränsa det »straffbara» området till rasdiskri­ minering synes inkonsekvent.

Den omedelbara anledningen till stadgeändringens behandling vid arbets- konferensen var, att man ville möjliggöra en snabb lösning av de med Syd­ afrikas medlemskap i ILO förknippade frågorna. Dessa spörsmål har emel­ lertid förlorat all aktualitet, i det att Sydafrika under våren 1964 frivilligt utträtt ur ILO; man torde ej behöva räkna med att staten söker återinträde i organisationen, så länge apartheidpolitiken fullföljs.

I fråga om Akt nr 3 tillstyrker samtliga tre organisationer svensk ratificering.

Svenska arbetsgivareföreningen erinrar om att ILO:s stadga tidigare inte innehållit några regler rörande uteslutning eller avstängning av medlem.

Däremot infördes efter andra världskriget en regel av innebörd, att stat, som upptagits till medlem av FN, skulle äga inträda jämväl i ILO under förutsättning blott av ett meddelande till Internationella arbetsbyråns ge­ neraldirektör, att staten godtoge de i stadgarna fastställda förpliktelserna. Härigenom förelåg en lucka i så måtto, att stat, som pa grund av medlem­ skap i FN upptagits i ILO men sedermera uteslutits eller avstängts från FN, kunde kvarstanna i ILO utan att behöva underkastas den prövning, som äger rum, när stater utom FN ansöker om medlemskap i ILO. Genom stad­ geändringen utfylls denna lucka.

ILO-kommittén tillstyrker, att Sverige ratificerar stadgeändringen i Akt nr 3, som enhälligt antagits av arbetskonferensen.

Beträffande Akt nr 2 har kommitténs majoritet (herrar Åström, Bexelius, Bertil Olsson och Albåge) enat sig om följande yttrande.

Den svenska regeringsdelegationen vid konferensen bar i sitt ställnings­ tagande vid omröstningen beträffande Akt nr 2 utgått från den princip som

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

30

alltid varit vägledande för Sverige såväl i FN som i dess fackorgan, näm­

ligen att en stat skall åtnjuta alla av medlemskapet härflytande rättigheter

så länge staten är laglig medlem av en internationell organisation. En sak

för sig är att man enligt såväl FN-stadgan som t. ex. enligt ILO:s stadga

kan från utövandet av rösträtt avstänga medlem, som ej i vederbörlig ord­

ning erlagt bidrag till respektive organisationers verksamhet. I enlighet

med angivna princip lär det inte kunna försvaras, att man stöder ett för­

slag, som går ut på att beröva en stat som är medlem av ILO dess rättigheter

i ett speciellt hänseende, nämligen såvitt avser dess deltagande i arbetskon-

ferensens sammanträden. Härtill kommer att en avstängning måste anses

vara en handling av politisk karaktär som det ankommer på FN att fatta be­

slut om och som således ej faller inom ILO:s kompetensområde. Så som ar­

tikel 1 av Akt nr 2 är formulerad förutsätts för ILO:s avstängningsbeslut

endast att FN fastslagit, att vederbörande stat framhärdar i att öppet föra

en rasdiskriminerande politik. Däremot förutsätts inte att FN tagit steget

att avstänga staten från deltagande i FN:s sammanträden. Det politiska an­

svaret för ett avstängningsbeslut är sålunda helt lagt på ILO. Av dessa skäl

fann sig den svenska regeringsdelegationen ej kunna rösta för Akt nr 2.

Det förda resonemanget leder till att den svenska regeringsdelegationen

borde ha röstat mot instrumentet. Ett sådant ställningstagande ansågs emel­

lertid kunna misstolkas som en gest till förmån för rasåtskillnadspolitiken

sådan som denna kommer till uttryck i apartheid. Då de svenska regerings-

ombuden ej önskade bidra till att skapa ett sådant intryck, återstod endast

möjligheten att nedlägga rösterna.

Nedläggningsalternativet visade sig också vara det enda som så långt

detta var möjligt kunde samla Norden till en enhetlig ståndpunkt, något

som av hävd eftersträvats av de nordiska regeringarna i ILO-sammanhang.

Den danska och den finska regeringsdelegationen nedlade sina röster, me­

dan Norge av särskilda skäl ej kunde följa det övriga Norden utan röstade

emot.

Ingen nordisk regeringsdelegation har således röstat för instrumentet.

Den svenska regeringen har nu att ta ställning till den föreslagna stadge­

ändringen — för eller emot. ILO-kommittén anser sig mot den här teckna­

de bakgrunden böra avstyrka svensk ratificering av Akt nr 2. Självfallet

innebär det ett ståndpunktstagande till förmån för de angivna principerna,

inle för Sydafrika. Med kraft måste framhållas, att den svenska opinionen

fördömer både apartheidpolitiken och rasdiskrimination i andra former.

Efter detta ställningstagande vill ILO-kommittén erinra om två omstän­

digheter. För det första har Sydafrika i mars 1964 anmält sitt utträde ur

ILO. Visserligen träder uppsägningen ej i kraft förrän i mars 1966, men

möjligheten att Sydafrika dessförinnan skulle inställa sig vid arbetskonfe-

rensen kan bedömas som nära nog utesluten. Därigenom har, såsom även

Svenska arbetsgivareföreningen framhållit, hela avstängningsfrågan prak­

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

31

tiskt taget mist sin aktualitet. För det andra finns knappast grund för an­

tagandet att den i Akt nr 2 angivna stadgeändringen kommer att vinna

laga kraft, emedan den inte kan förväntas samla den härför erforderliga

majoriteten innefattande minst fem av de tio permanenta medlemmarna

i ILO:s styrelse.

Mot detta yttrande reserverade sig herrar Ewald Jansson och Bolin, som

under hänvisning till Landsorganisationens yttrande ansåg, att ILO-kom-

mittén bort tillstyrka ratifikation av Akt nr 2.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

Departementschefen

Vid Internationella arbetskonferensens 48:e sammanträde (år 1964) an­

togs dels tre konventioner med därtill anslutna tre rekommendationer i skil­

da ämnen inom Internationella arbetsorganisationens (ILO) verksamhets­

område, dels ock tre s. k. akter rörande ändringar i ILO:s stadga.

Vad först beträffar de internationella instrument som behandlar de olika

fackämnena får jag anföra följande.

Konventionen (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverk-

samhet synes vara helt i överensstämmelse med gällande svensk lagstiftning

på området. Jag ansluter mig därför till ILO-kommitténs förslag att kon­

ventionen ratificeras av Sverige.

Även rekommendationen (nr 120) i samma ämne synes på praktiskt taget

alla punkter ansluta sig till svensk lagstiftning. Rekommendationen påkal­

lar därför ej någon åtgärd från svensk sida.

Konventionen (nr 121) angående förmåner vid yrkesskada och rekom­

mendationen (nr 121) i samma ämne avser att ersätta vissa ILO-konventio-

ner på yrkesskadeförsäkringens område, vilka härstammar från mellan­

krigstiden och som framstår som föråldrade med hänsyn till den utveckling

som ägt rum i flera industriländer i riktning mot ett allmänt socialförsäk­

ringssystem.

Såsom ILO-kommittén framhåller måste man vid en bedömning av rati-

fikationsfrågan ta hänsyn till att yrkesskadeförsäkringen f. n. är föremål

för omprövning i yrkesskadeutredningen. Även det utredningsarbete som

bedrivs inom pensionsförsäkringskommittén kan få betydelse i detta sam­

manhang. I detta läge finner jag i likhet med ILO-kommittén, att det är till­

rådligt att uppskjuta frågan om ratifikation av konventionen (nr 121) om

förmåner vid yrkesskada, till dess statsmakterna haft möjlighet att bedöma

förutsättningarna för Sveriges anslutning till konventionen pa grundval a\

den reviderade svenska lagstiftningen. I konsekvens därmed bör även ett

ställningstagande till rekommendationen anstå.

Jag föreslår därför i likhet med ILO-kommittén att ifrågavarande båda

32

instrument ej för närvarande bör föranleda någon åtgärd av riksdagen. De

bör tillsammans med i ärendet avgivna yttranden överlämnas till yrkes-

skadeutredningen.

I fråga om konventionen (nr 122) angående sysselsättningspolitik har

ILO-kommittén uttalat att den i Sverige förda politiken till såväl syfte som

utformning synes väl svara mot de i konventionen uppställda kraven, var­

för kommittén förordat svensk ratificering. Jag biträder detta förslag och

föreslår alltså att Sverige ratificerar konventionen.

Den till sistnämnda konvention anslutna rekommendationen (nr 122) i

samma ämne innehåller enligt arbetsmarknadsstyrelsens mening anvisning­

ar, som är av värde för en fortsatt effektivisering av de arbetsmarknadspo­

litiska medlen i vårt land. Rekommendationen synes stämma väl överens

med den rekommendation om sysselsättningspolitiken som OECD:s råd an­

tog år 1964. Sedan yttrandena över rekommendationen nr 122 avgavs, har

1960 års arbetsmarknadsutredning avgett betänkande om utformningen av

den svenska arbetsmarknadspolitiken (SOU 1965:9). Rekommendationen

nr 122 bör enligt min mening beaktas då ställning tas till arbetsmarknads-

utredningens förslag.

Jag övergår härefter till att behandla de tre akterna rörande ändringar i

Internationella arbetsorganisationens stadga.

Stadgeändringen i Akt nr 1 har till syfte att från ILO:s stadga avlägsna

däri nu förekommande hänvisningar till icke självstyrande områden och

samtidigt nå en praktisk lösning på problemet om konventionernas tillämp­

ning i fråga om sådana områden som ännu ej erhållit självständighet. Jag

ansluter mig till ILO-kommitténs uppfattning att denna stadgeändring —

ehuru ej av direkt intresse för Sveriges vidkommande — likväl förtjänar

vårt lands stöd och förordar därför att akten ratificeras.

Stadgeändringarna i Akterna nr 2 och 3 gäller uteslutning av medlem ur

ILO och avstängning av medlem från deltagande i ILO:s arbete. Innan jag

går in på dem, vill jag erinra om den på konferensens dagordning upptagna

punkten X. Deklaration om Sydafrikas apartheidpolitik. Denna deklaration

påkallar visserligen ej något yttrande från riksdagens sida, men jag anser

ändå att den bör bringas till riksdagens kännedom.

Ett utkast till deklarationen hade tillsammans med ett »ILO-program för

avskaffande av apartheid i arbetsfrågor i Sydafrikanska Republiken» utar­

betats inom Internationella arbetsbyråns styrelse. Deklarationen antogs ef­

ter sedvanlig utskottsbehandling enhälligt och med acklamation av konfe­

rensen. Även de praktiska rekommendationerna i nyssnämnda ILO-pro-

gram antogs enhälligt.

I inledningen till deklarationen understryks bl. a. att Sydafrika, trots

sina förpliktelser enligt ILO:s stadga, genom lagstiftning, administrativa

åtgärder och annorledes framhärdat i att öppet bryta mot principen om lika

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

möjligheter för alla oberoende av ras samt mot principen om föreningsfri­

het och frihet vid val av anställning och sysselsättning samt om frihet från

tvångsarbete. Det betonas vidare att ett genomförande av grundsatserna i

den s k Philadelphiadeklarationen av år 1944 om ILO:s syften ar en ange­

lägenhet för hela den civiliserade världen och att tillämpningen av principen

om lika möjligheter för alla, oberoende av ras, upphört att vara endast en

Sydafrikas inre angelägenhet. Eu hänvisning görs också till de resultat, var­

till FN:s och ILO:s gemensamma ad hoc-utskott för föreningsfnhe sam

ILO:s expertkommitté för konventioners och rekommendationers tillämp­

ning kommit beträffande följderna av apartheid i arbetsfrågor Slutligen

erinras om att Sydafrika hade avböjt att avsäga sig sitt medlemskap i ILO

och icke förrän i mars 1964 hörsammat den uppmaning härtill som redan

vid 1961 års arbetskonferens riktats till landet.

I deklarationen bekräftas principen om lika möjligheter för alla, fordoms

den sydafrikanska regeringens raspolitik och uppmanas denna regering att

erkänna och uppfylla sitt åtagande att respektera alla människors frihet

och värdighet genom att avskaffa apartheidpolitiken och upphäva alla i en-

lighet med denna politik vidtagna åtgärder, genom att fora en politik som

skapar lika möjligheter för alla samt genom att framfor allt upphava alla

bestämmelser, som innebär diskriminering i fråga om mojligheter till ut­

bildning och anställning, direkt eller indirekt tvångsarbete, diskriminering

i fråga om resor och bostadsort samt rasdiskriminering beträffande för­

enings- och förhandlingsrätt.

o

Deklarationen föreskriver eu årlig granskning av arbetsfrågornas lage i

Sydafrika genom styrelsens stadgeenliga rätt att begära rapporter och p

annat sätt. Den innehåller en enträgen vädjan till regeringarna, arbetsgi­

varna och arbetstagarna i ILO:s alla medlemsstater att gemensamt vidta

lämpliga åtgärder för att förmå Sydafrika att avstå från apartheid. Slutligen

bekräftar konferensen sitt beslut att samarbeta med FN for att soka och

garantera frihet för alla människor i Sydafrika.

ILO-programmet för avskaffande av apartheid i arbetsfrågor innehåller

detaljer rörande de åtgärder Sydafrikas regering har att vidta for att av­

skaffa apartheid i arbetslivet, dvs. att bereda lika möjligheter till anställning

och utbildning, organisations- och föreningsfrihet samt frihet från tvångs­

arbete. Programmet anger vilka åtgärder, som anses vara nodvandiga och

bygger därvid på en analys av sydafrikansk lagstiftning och praxis, som ai

infogad i programmets text.

.

Akt nr 3 skapar möjlighet för Internationella arbetskonferensen att fr å

medlemskap i ILO utesluta medicin, som uteslutits ur FN, e 1-

ler att från utövande av de rättigheter och privile­

gier, som är förknippade med medlemskapet i ILO, a v s t a n g a varje

medlem, som av FN avstängts från utövande av de till medlemskapet i

hörande rättigheterna och privilegierna. Syftet med stadgeändringen ar att

2 Bihang till riksdagens protokoll

I samt. Nr 61

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

33

34

fylla en lucka i ILO:s stadga, vilken hittills ej innehållit någon bestämmel­ se, som medger en samordning från ILO:s sida med en av FN vidtagen ak­ tion för uteslutning eller avstängning.

Lnligt artikel 5 i FN-stadgan kan en medlem avstängas från utövande av medlemskapet åtföljande rättigheter och privilegier genom beslut av gene- ralforsamhngen, under förutsättning att säkerhetsrådet dessförinnan vid-

agi oi ebyggande åtgärder eller tvångsåtgärder mot medlemmen. Fram- hardar en medlem i att kränka FN-stadgan, kan medlemmen enligt artikel 6 uteslutas från organisationen. Varken avstängning eller uteslutning får dock foietas utan att säkerhetsrådet tillstyrkt åtgärden.

Dessa bestämmelser innebär noggrant angivna avsteg från den av FN om­ fattade universahtetsprincipen, vilken även vårt land energiskt hävdar Ge-

, , ’H rag°r 0111 avstängning eller uteslutning som det förutsätts att FN skall ha tagit . den nyss angivna ordningen. Det är alltså fråga om eu kon- sekvensandring. ,

S‘ff änd™B enhälligt antagits av Internationella arbeiskon-

jZ kZ/" f,™,”"/1”®'" har ,>CkSä u"s,>’rk,s av “-"liea remissorgan.

Jag foroidai, att stadgeändringen i akt nr 3 ratificeras av Sverige

Nar det gäller stadgeändringen i AM nr 2 är läget ett annat. Här stadgas att Internationella arbetskonferensen kan från deltagande i kon-

er e n s en avs tång a medlem, som av FN befunnits Öppet framhärda att i sin lagstiftning fora en uppenbart rasdiskriminerande politik av ty­ pen apartheid. For ett beslut att avstänga en medlem från deltagande i kon- ferensen fordi-as alltså, att FN gjort ett sådant konstaterande men inte att FN självt tagit konsekvenserna därav och fattat ett avstängningsbeslut.

O-kommittens majoritet har avstyrkt svensk ratificering av akt nr 9

medan kommitténs arbetstagarrepresentanter under hänvisning till Lands-

Ufkerim16115 yth’ande 1 ärendet uttalat’ att kommittén bort tillstyrka ra-

I Landsorganisationens yttrande framhålls hl. a., att avstängningssitua- tionen , akt nr 2 ar klart begränsad till fall av »officiell rasåtskillnadsposlatif r rn rPartheid>- Vid3re förutsätte1' regeln, att FN skall ha fast- svne! ,°n !Ven Sådan P°IiHk- Enligt Landsorganisationens mening

^ mnebära> 3tt det endast kan bli fråga om sådana fall

a det galler ett brott mot FN.s stadga och mot Deklarationen om de mänsk- ga nittigheterna. Ytterligare borde framhållas att ILO, mer än något an- at tekniskt fackorgan, sysslar med tillämpningen av frågor som gäller de mänskliga fri- och rättigheterna. Det är utan tvekan, säger Landsorganisa­ tionen slutligen, djupt stötande att inte kunna avstänga en medlemsstat vi en sasom Sydafrika sedan årtionden bedrivit sin apartheidpolitik, från deltagande i en arbetskonferens, utan att behöva avvakta FN:s åtgärder som maste baseras på andra överväganden av mer politisk karaktär ^

hungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

35

Jag vill understryka, att det inte kan råda någon tvekan om Sveriges inställning till alla former av rasåtskillnadspolitik och i all synnerhet till den av Sydafrika bedrivna apartheidpolitiken. Vid upprepade tillfällen och i skilda sammanhang såväl inom landet som i de olika internationella or­ ganisationer, i vilka Sverige är företrätt, har svenska regeringens repre­ sentanter fördömt apartheidpolitiken med dess rättsotrygghet, godtycke och

bristande respekt för elementära mänskliga rättigheter.

I samråd med chefen för utrikesdepartementet har jag kommit fram till att frågan om utestängning från internationellt samarbete av en stat som be­ driver en rasdiskriminerande politik måste anses vara av sådan vikt, att den bör anförtros åt de högsta politiska instanserna i FN. Den i akt nr 2 an­ givna åtgärden — avstängning av medlem från deltagande i konferensen - innefattas redan i den i akt nr 3 upptagna möjligheten att avstänga medlem från utövande av de rättigheter och privilegier, som är förknippade med medlemskapet i ILO. Skillnaden mellan de två akterna är, som nämnts, att den sistnämnda möjligheten får begagnas endast under förutsättning att FN fattat ett motsvarande beslut. Då avstängning inte bör ske utan att denna förutsättning föreligger, anser jag, att man bör stanna vid att ratifi­

cera stadgeändringen i akt nr 3.

Denna ståndpunkt överensstämmer med den uppfattning som FN:s gene­ ralsekreterare gav uttryck för i juli 1963, då han med en delegation från In­ ternationella arbetsbyrån dryftade frågan om beslut i FN:s fackorgan om uteslutande eller avstängning av Sydafrika. Generalsekreteraren underströk därvid, att olika FN-organ borde undvika att handla på olika satt i frågor av sådan betydelse och förklarade sig vara övertygad om att fackorganen till fullo skulle beakta de ståndpunkter som intas av FN:s viktigaste poli­

tiska organ.

.

Avstängning av eu stat från det internationella samarbete som bedrivs inom FN :s ram är ett allvarligt utrikespolitiskt ställningstagande for vilket regeringarna bör bära ansvaret. Det förtjänar påpekas, att ILO:s samman­ sättning är sådan, att regeringsombuden — som f. ö. utses mera från socia - politiska än utrikespolitiska synpunkter - inte har majoritet i den beslu­

tande församlingen.

.. , .

Av det sagda följer, all jag anser mig böra avstyrka, att stadgeändringen

i akt nr 2 ratificeras av Sverige.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Under åberopande av vad jag i det föregående anfört får jag hemställa, att Kungl. Maj :t måtte genom proposition föreslå riksdagen att med an e - ning av de vid Internationella arbetskonferensens fyrtioåttonde sammantra-

de antagna internationella instrumenten

1) godkänna att Sverige ansluter sig till konventionerna (nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverk- samhet och (nr 122) angående sysselsättningspolitik samt

till akterna (nr 1) och (nr 3) angående ändringar i Inter­

nationella arbetsorganisationens stadga,

2) besluta att

a) konventionen (nr 121) angående förmåner vid yrkes­

skada ej skall för närvarande föranleda någon åtgärd,

b) akt (nr 2) angående ändring i Internationella arbets­

organisationens stadga ej skall ratificeras av Sverige.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med in­

stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt

förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen

skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till det­

ta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr Öl år 1965

Ur protokollet:

Anders Leion

Kungl. Maj:ts proposition nr Öl år 196;>

37

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Article 2

The competent authority may,

after consultation with the organisa­

tions of employers and workers di-

rectly concerned, where such exist,

exclude from the application of all

or any of the provisions of this Con­

vention specified classes of the esta-

blishments, institutions or admini­

strative services, or departments

thereof, referred to in Article 1,

where the circumstances and condi-

tions of employment are such that

the application to them of all or any

of the said provisions would be in-

appropriate.

Article 3

In any case in which it is doubtful

whether an establishment, institution

or administrative service is one to

which this Convention applies, the

question shall be settled either by the

competent authority after consulta­

tion with the representative organi­

sations of employers and workers

concerned, where such exist, or in

any other manner which is consis-

tent with national law and practice.

Article 4

Each Member which ratifies this

Convention undertakes that it will__

(o) maintain in force laws or

regulations which ensure the appli­

cation of the General Principles set

forth in Part II; and

(b) ensure that such effect as

inay be possible and desirable under

national conditions is given to the

provisions of the Hygiene (Commer-

ce and Offices) Recommendation,

1964, or to equivalent provisions.

seende hygien i industri, gruvor,

transportverksamhet eller jordbruk.

Artikel 2

Vederbörande myndighet må, ef­

ter hörande av berörda arbetsgivar-

och arbetstagarorganisationer, där

sådana finnas, från tillämpning av

alla eller vissa av bestämmelserna i

denna konvention, utesluta särskilt

angivna kategorier av sådana före­

tag, institutioner, förvaltningar eller

avdelningar, till vilka hänvisas i ar­

tikel 1, där omständigheterna och

arbetsförhållandena äro sådana, att

eu tillämpning av sagda bestämmel­

ser icke skulle vara lämplig.

Artikel 3

I sådana fall då det är tveksamt

huruvida ett företag, en institution

eller en förvaltning omfattas av den­

na konvention, skall frågan avgöras

antingen av vederbörande myndighet

efter hörande av de representativa

arbetsgivar- och arbetstagarorgani­

sationerna, där sådana finnas, eller

på annat med nationell lagstiftning

och praxis förenligt sätt.

Artikel 4

Varje medlem, som ratificerar

denna konvention, förbinder si*

att

°

a) tillse att en lagstiftning är i

kraft, som skapar garantier för till-

lampningen av de allmänna princi­

perna i del II;

b) garantera att anvisningarna i

rekommendationen angående hygien

!nc^e S' 0C^ kontorsverksamhet),

1964 eller likvärdiga anvisningar

iakttagas i den utsträckning detta

ar mojhgt och önskvärt med hänsvn

till de nationella förhållandena *

39

Kungl. Maj:Is proposition nr 51 år 1965

Article 5

The laws or regulations giving ef- fect to the provisions of this Conven- tion and any laws or regulations giving such effect as may be possi- ble and desirable under national con- ditions to the provisions of the Hygi- ene (Cominerce and Offices) Recom- mendation, 1964, or to equivalent provisions, shall be framed after con- sultation with the representative or­ ganisations of employers and work- ers concerned, where such exist.

Article 6

1. Appropriate measures shall be taken, by adequate inspection or other means, to ensure the proper application of the laws or regulations referred to in Article 5.

2. Where it is appropriate to the manner in which effect is given to this Convention, the necessary meas­ ures in the form of penalties shall be taken to ensure the enforcement of such laws or regulations.

Part II. General Principles

Article 7

All premises used by workers, and the equipment of such premises, shall be properly maintained and kept clean.

Article 8

All premises used by workers shall have sufficient and suitable ventila­ tion, natural or artifical or both, supplying fresh or purified air.

Article 9

All premises used by workers shall have sufficient and suitable lighting; workplaces shall, as far as possible. have natural lighting.

Artikel 5

Den lagstiftning som är avsedd att bringa bestämmelserna i denna kon­ vention i tillämpning skall utformas efter hörande av de representativa arbetsgivar- och arbetstagarorgani­ sationerna, där sådana finnas. Vad nu sagts skall ock gälla lagstiftning, som garanterar att anvisningarna i rekommendationen angående hygien (handels- och kontorsverksamhet), 1964, eller likvärdiga anvisningar iakttagas i den utsträckning detta är möjligt och önskvärt med hänsyn till de nationella förhållandena.

Artikel 6

1. Lämpliga åtgärder skola vidta­ gas för att genom tillfredsställande övervakning eller annorledes skapa garantier för att i artikel 5 angiven lagstiftning vederbörligen iakttages. 2. Där så är förenligt med sättet för genomförandet av bestämmelser­ na i denna konvention, skall en ef­ fektiv tillämpning av nämnda lag­ stiftning garanteras genom lämpliga ansvarsbestämmelser.

Del II. Allmänna principer

Artikel 7

Lokal som användes av arbetsta­ gare (arbetslokal) liksom även in­ redning i lokalen skall hållas ren och i gott skick.

Artikel 8

Arbetslokal skall ha tillräcklig och lämplig luftväxling, bestående av ventilation med självdrag eller me­ kanisk ventilation eller bådadera, varigenom frisk eller renad luft till­ föres.

Artikel 9

Arbetslokal skall ha tillräcklig och tjänlig belysning; arbetsplats skall, så vitt möjligt, ha dagsbelysning.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

As comfortable and steady a tem- perature as circumstances permit shall be maintained in all premises used by workers.

Artide 11

All workplaces shall be so laid out and work-stations so arranged that there is no harmful effect on the health of the worker.

Article 10

Arbetslokal skall ha så behaglig och jämn temperatur som omstän­ digheterna medgiva.

Artikel 10

Artikel 11

Arbetslokal och arbetsplats skola vara så anordnade, att arbetstagarna icke utsättas för skada till sin hälsa.

Artide 12

A sufficient supply of wholesome dnnking water or of some other wholesome drink shall be madeavail- able to workers.

Artide 13

Sufficient and suitable washing facilities and sanitary conveniences shall be provided and properly main­ tained.

Artide 14

Sufficient and suitable seats shall be supplied for workers and workers shall be given reasonable opportuni- ties of using them.

Artide 15

Suitable lacilities for changing, leasing and drying clothing which is not worn åt work shall be provided and properly maintained.

Artide 16

Underground or windowless pre- nnses in which work is normally performed shall comply with appro- priate standards of hygiene.

Artide 17

Workers shall be protected bv appropriate and practicable meas- ures against substances, processes and techniques which are obnoxious, unhealthy or toxic or for any reason harmful. Where the nature of the

Artikel 12

Dricksvatten av lämplig beskaffen­ het eller annan lämplig dryck skall i tillräcklig mängd finnas att tillgå för arbetstagarna.

Artikel 13

Tjänliga tvätt- och toalettanord­ ningar skola finnas i tillräckligt an­ tal och hållas i gott skick.

Artikel 14

Lämpliga sittplatser skola i till- i äckligt antal ställas till arbetstagar­ nas förfogande; arbetstagarna skola beredas tillfälle att i skälig utsträck- ning använda desamma.

Artikel 15

Lämpliga anordningar för ombyte, förvaring och torkning av kläder som icke användas i arbetet skola finnas och hållas i gott skick.

Artikel 16

Underjordiska eller fönsterlösa lokaler, i vilka arbete stadigvarande bednves, skola uppfylla skäliga krav pa hygien.

Artikel 17

Arbetstagare skola genom ända­ målsenliga och tjänliga anordningar skyddas mot ämnen, processer och metoder, som äro besvärande, osun­ da, giftiga eller på annat sätt skad­ liga. Dar arbetets natur så kräver,

41

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

work so requires, the competent aut-

hority shall prescribe personal pro-

tective equipment.

Articlc 18

Xoise and vibrations likely to have

harmful effeets on workers sliall be

reduced as far as possible by appro-

priate and practicable ineasures.

Article 19

Every establishment, institution or

administrative service, or department

thereof, to which this Convention

applies shall, having regard to its

size and the possible risk—-

(a)

maintain its own dispensary

or first-aid post; or

(b)

maintain a dispensary or

first-aid post jointly with other esta-

blishments, institutions or administ­

rative services, or departments there­

of; or

(c)

have one or more first-aid

cupboards, boxes or kits.

Part III. Final Provisions

Artide 20

The formal ratifications of this

Convention shall be communicated

to the Director-General of the Inter­

national Labour Office for registra-

tion.

Artide 21

1. This Convention shall be bind-

ing only upon those Members of the

International Labour Organisation

whose ratifications have been regi­

stered with the Director-General.

2. It shall come into force twelvc

months after the date on which the

ratifications of two Members have

been registered with the Director-Ge­

neral.

3. Thereafter, this Convention

shall come into force for any Mem-

ber twelve months after the date on

which its ratification has been regi­

stered.

skall vederbörande myndighet före­

skriva personlig skyddsutrustning.

Artikel 18

Buller och skakningar som kunna

inverka skadligt på arbetstagarna

skola minskas så långt möjligt ge­

nom ändamålsenliga och tjänliga åt­

gärder.

Artikel 19

Varje företag, institution eller för­

valtning eller avdelning därav, som

omfattas av denna konvention skall,

med beaktande av dess storlek och

eventuellt föreliggande risker

a) inrätta ett eget behandlings-

eller förbandsrum för första hjälp

vid olycksfall;

b) inrätta ett behandlings- eller

förbandsrum för första hjälp vid

olycksfall gemensamt med andra fö­

retag, institutioner eller förvaltning­

ar eller avdelningar därav;

c) inrätta ett eller flera förbands-

skåp, -lådor eller -utrustningar.

Del III. Slutbestämmelser

Artikel 20

De officiella ratifikationerna av

denna konvention skola delgivas In­

ternationella arbetsbyråns generaldi­

rektör och registreras av honom.

Artikel 21

1.

Denna konvention är bindan­

de allenast för de medlemmar av In­

ternationella arbetsorganisationen,

vilkas ratifikationer registrerats av

generaldirektören.

2.

Den träder i kraft tolv måna­

der efter det två medlemmars rati­

fikationer registrerats av generaldi­

rektören.

3.

Därefter träder denna konven­

tion i kraft för varje medlem tolv

månader efter den dag, då dess ra­

tifikation registrerats.

2f

llihang till riksdagens protokoll

190

5.

1

samt.

Nr SI

42

Kungl. Maj ds proposition nr 51 år 1965

Article 22

1. A Member which has ratified

this Convention inay denounce it

after the expiration of ten years

from the date on which the Conven-

lion first comes into force, by an act

coinmunicated to the Director-Gene-

ral of the International Labour Offi­

ce for registration. Such denuncia-

tion shall not take effect until one

year after the date on which it is

registered.

2. Each Member which has rati­

fied this Convention and which does

not, within the year following the

expiration of the period of ten years

mentioned in the preceding para-

graph, exercise the right of denun-

ciatiom provided for in this Article,

will be bound for another period of

ten years and, thereafter, may deno­

unce this Convention åt the expira­

tion of each period of ten years un­

der the terms provided for in this

Article.

Artide 23

1. The Director-General of the In­

ternational Labour Office shall no-

tify all Members of the International

Labour Organisation of the registra­

tion of all ratifications and denun-

ciations communicated to him by the

Members of the Organisation.

2. When notifying the Members

of the Organisation of the registra­

tion of the second ratification com­

municated to him, the Director-Ge­

neral shall draw the attention of the

Members of the Organisation to the

date upon which the Convention will

come into force.

A rtide 24

The Director-General of the Inter­

national Labour Office shall com-

municate to the Secretary-General of

the United Nations for registration

in accordance with article 102 of the

Charter of the United Nations full

particulars of all ratifications and

Artikel 22

1. Varje medlem, som ratificerar

denna konvention, kan, sedan tio år

förflutit från den tidpunkt då kon­

ventionen först trädde i kraft, upp­

säga densamma genom skrivelse som

delgives Internationella arbetsbyråns

generaldirektör för registrering.

Uppsägningen träder icke i kraft

förrän ett år efter det den registre­

rats.

2. Varje medlem, som ratificerar

denna konvention och icke inom ett

år efter utgången av den i föregåen­

de moment nämnda tioårsperioden

gör bruk av den i denna artikel stad­

gade uppsägningsrätten, skall vara

bunden för en ny period av tio år

och kan därefter, med iakttagande

av de i denna artikel föreskrivna

villkoren, upjxsäga konventionen vid

utgången av varje följande tioårs­

period.

Artikel 23

1.

Internationella arbetsbyråns

generaldirektör skall underrätta

samtliga medlemmar av Internatio­

nella arbetsorganisationen om regi­

streringen av alla ratifikationer och

uppsägningar, som delgivits honom

av organisationens medlemmar.

2.

Då generaldirektören under­

rättar organisationens medlemmar

om registreringen av den andra ra­

tifikationen i ordningen, som delgi­

vits honom, har han att fästa med­

lemmarnas uppmärksamhet på den

dag, då konventionen kommer att

träda i kraft.

Artikel 24

Internationella arbetsbyråns gene­

raldirektör skall, för registrering

jämlikt artikel 102 av Förenta Na­

tionernas stadga, lämna Förenta Na­

tionernas generalsekreterare full­

ständiga upplysningar om varje rati­

fikation och uppsägning, som av ho-

13

Kungl. Maj:ts proposition nr Öl år 1965

acts of denunciation registered by

him in accordance with the provi­

sions of the preceding Articles.

Article 25

Åt such times as it may consider

necessary the Governing Body of the

International Labour Office shall

present to the General Conference a

report on the working of this Con-

vention and shall examine the de-

sirability of placing on the agenda

of the Conference the question of its

revision in whole or in part.

Artide 26

1. Should the Conference adopt a

new Convention revising this Con-

vention in whole or in part, then, un-

less the new Convention otherwise

provides—

(a)

the ratification by a Member

of the new revising Convention shall

ipso jure involve the immediate de­

nunciation of this Convention, not-

withstanding the provisions of Ar­

ticle 22 above, if and when the new

revising Convention shall have come

into force;

(b)

as from the date when the

new revising Convention comes into

force this Convention sliall cease to

be open to ratification by the Mem-

bers.

2. This Convention shall in any

case remain in force in its actual

form and content for those Members

which have ratified it hut have not

ratified the revising Convention.

Artide 27

The English and French versions

of the text of this Convention are

equally authoritative.

nom registrerats i enlighet med be­

stämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 25

Närhelst Internationella arbetsby-

råns styrelse finner det erforderligt

skall styrelsen förelägga Internatio­

nella arbetsorganisationens allmän­

na konferens en redogörelse för

konventionens tillämpning och taga

under övervägande, huruvida anled­

ning föreligger att på konferensens

dagordning uppföra frågan om dess

revision, helt eller delvis.

Artikel 26

1. Därest konferensen skulle an­

taga en ny konvention, innebärande

revision, helt eller delvis, av denna

konvention, och den nya konventio­

nen icke föreskriver annat,

a) skall en medlems ratifikation

av den nya, reviderade konventio­

nen, försåvitt denna irätt i kraft,

ipso jure medföra omedelbar upp­

sägning av förevarande konvention,

utan hinder av vad i artikel 22 ovan

stadgas;

b) skall från den dag, då den nya

reviderade konventionen träder i

kraft, förevarande konvention icke

längre kunna ratificeras av medlem­

marna.

2.

Förevarande konvention skall

likväl förbli gällande till form och

innehåll för de medlemmar, som ra­

tificerat densamma men icke ratifi­

cerat den nya, reviderade konven­

tionen.

Artikel 27

De engelska och franska texterna

till denna konvention skola äga lika

vitsord.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Recommendation (No. 120) concerning

Hygiene in Commerce and Offices

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the Inter­

national Labour Office, and having

met in its Forty-eighth Session on 17

June 1964, and

Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to

hygiene in commerce and offices,

which is the fourth item on the

agenda of the session, and

Having determined that tliese pro­

posals shall take the form of a Re­

commendation,

adopts this eighth day of July of

the year one thousand nine hundred

and sixty-four the following Recom­

mendation, which may be cited as

the Hygiene (Commerce and Offices)

Recommendation, 1964:

I. Scope

1. This Recommendation applies

to all the following establishments,

institutions and administrative ser­

vices, whcther public or private:

(a)

trading establishments;

(b)

establishments, institutions

and administrative services in which

the workers are mainly engaged in

office work, including offices of per­

sons engaged in the liberal profes­

sions;

(c)

in so far as they are not in-

cluded in establishments referred to

in Paragraph 2 and are not subject

to national laws or regulations or

Bilaga 2

(Översättning)

Rekommendation (nr 120) angående

hygien inom handels- och

kontorsverksamhet

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­

nella arbetsbyrån sammankallats till

Geneve och där samlats den 17 juni

1964 till sitt fyrtioåttonde samman­

träde,

och beslutat antaga vissa förslag

angående hygien inom handels- och

kontorsverksamhet, vilken fråga ut­

gör den fjärde punkten på samman­

trädets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag

skola taga form av en rekommenda­

tion,

antager denna den åttonde dagen i

juli månad år nittonhundrasextio-

fyra följande rekommendation, som

må benämnas rekommendation an­

gående hygien (handels- och kon­

torsverksamhet) 1964.

I. Tillämpningsområde

1. Denna rekommendation äger

tillämpning på alla nedan angivna

företag, institutioner och förvalt­

ningar, såväl allmänna som enskilda,

nämligen:

a)

handelsföretag;

b)

företag, institutioner och för­

valtningar, inom vilka arbetstagarna

huvudsakligen sysselsättas med kon­

torsarbete, däri inbegripna kontor

för personer verksamma inom de

fria yrkena;

c)

avdelningar tillhörande andra

företag, institutioner eller förvalt­

ningar, inom vilka avdelningar ar­

betstagarna huvudsakligen sysselsät-

15

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

othcr arrangements concerning liy-

giene in industry, inines, transport

or agriculture, any departments of

other establishments, institutions or

administrative services in which de­

partments the workers are mainly

engaged in commerce or office work.

2. This Recommendation also ap-

plies to the following establishments,

institutions and administrative ser­

vices:

(a)

establishments, institutions

and administrative services provn­

ing personal services;

(b)

postal and telecommunica-

tions services;

(c)

newspaper and publishing

undertakings;

(d)

hotels and boarding houses;

(e)

restaurants, clubs, cafés. and

other catering establishments;

(f)

theatres and places of public

entertainment and other recreational

services.

3. (1) Where necessary, appro-

priate arrangements should be made

to define, after consultation with the

representative organisations of em-

ployers and workers concerned, the

line which separates establishments,

institutions or administrative ser­

vices to which this Recommendation

applies from other establishments.

(2) In any case in which it is

doubtful whether an establishment,

institution or administrative service

is one to which this Recommenda-

tion applies, the question should be

seltled either by the competent au-

thority after consultation with the re­

presentative organisations of era-

ployers and workers concerned, or

in any other inanner which is con-

sistent with national law and prac-

ticc.

<•

II. Methods of Application

4. Having regard to the diversity

of national circumstances and prac-

tas med kommersiellt arbete eller

kontorsarbete, i den mån de icke äro

inbegripna bland de i mom. 2 nämn­

da företagen, eller äro underkastade

den nationella lagstiftningen eller

andra föreskrifter avseende hygien

i industri, gruvor, transportverksam­

het eller jordbruk.

2. Denna rekommendation äger

tillämpning jämväl på följande fö­

retag, institutioner och förvaltning­

ar:

a)

företag, institutioner och för­

valtningar som tillhandahålla per­

sonliga tjänster;

b)

postverket och företag för te­

leförbindelser;

c)

tidnings- och förlagsverksam­

het;

d)

hotell och pensionat;

e)

restauranger, klubbar, kaféer

och andra serveringsföretag;

f)

teatrar och andra nöjesföretag

samt anläggningar för rekreation.

3. 1) Där så är erforderligt, böra

lämpliga åtgärder vidtagas för att

efter hörande av de representativa

organisationerna för berörda arbets­

givare och arbetstagare, angiva

gränslinjen mellan de företag, insti­

tutioner och förvaltningar, som om­

fattas av denna rekommendation,

och andra företag.

2) I fall, då tvekan kan råda

huruvida denna rekommendation

äger tillämpning på visst företag, viss

institution eller förvaltning, bör frå­

gan avgöras antingen av vederböran­

de myndighet efter hörande av de re­

presentativa organisationerna för be­

rörda arbetsgivare och arbetstagare

eller på annat med nationell lagstift­

ning och praxis förenligt sätt.

II. Tillämpningsmetoder

4. Med beaktande av olikheter i

nationella förhållanden och praxis,

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

tices, effect may be given to the pro­

visions of this Recommendation—

(a)

by national laws or regula-

tions;

(b)

by collective agreeinent or as

otherwise agreed by the enrplovers

and workers concerned;

(c)

by arbitration awards; or

(d)

in any other mauner approv-

ed by the competent authority after

consultation with the representative

organisations of employers and

workers concerned.

III. Maintenance and Cleanliness

5.

All places in which work is

carried on, or through which workers

may have to pass, or which contain

sanitary or other facilities provided

for the connnon use of workers, and

the equipment of such places, should

be properly maintained.

6. (1) All such places and equip­

ment should be kept clean.

(2) In particular the following

should be regularly cleaned:

(a)

floors, stairs and passages;

(b)

Windows used for lighting,

and sources of artificial lighting;

(c)

walls, ceilings and equip­

ment.

7. Cleaning should be carried

out—

(a)

by means raising the mini­

mum amount of dust;

(b)

outside working hours, ex-

cept in particular circumstances or

where cleaning during working hours

can be effected without disadvan-

tage for the workers.

8. Cloakrooms, lavatories, wash-

stands and, if necessary, other faci­

lities for the connnon use of workers

should he regularly cleaned and pe-

riodically disinfected.

9. All refuse and waste likely to

give off obnoxious, toxic or harmful

substances, or be a source of infec-

må anvisningarna i denna rekom­

mendation genomföras

a)

genom nationell lagstiftning;

b)

genom kollektivavtal eller

andra mellan berörda arbetsgivare

och arbetstagare träffade avtal;

c)

genom skiljedom; eller

d)

på annat av vederbörande

myndighet efter samråd med de re­

presentativa organisationerna för be­

rörda arbetsgivare och arbetstagare

godkänt sätt.

III.

Underhåll och

renlighet

f>. Utrymme, där arbete utföres

eller som arbetstagare ha att passe­

ra, eller till vilket sanitära eller and­

ra för arbetstagarnas gemensamma

bruk avsedda anordningar äro för­

lagda, ävensom inredningen i sådant

utrymme, böra vederbörligen under­

hållas.

6. 1) Utrymme och inredning

som ovan sagts böra hållas rena.

2) Regelbunden rengöring bör

utföras särskilt i fråga om

a)

golv, trappor och korridorer;

b)

fönster, avsedda att förse lo­

kalen med ljus, och anordningar för

artificiell belysning;

c)

väggar, tak och inredning.

7.

Rengöring bör utföras

a)

på sätt som frigör minsta möj­

liga mängd damm;

b)

utanför arbetstid, utom i un­

dantagsfall eller i fall där rengöring

kan ske under arbetstid utan olägen­

het för arbetstagarna.

8.

Klädrum, toaletter, tvättställ

och, om så är nödvändigt, andra an­

ordningar för de anställdas gemen­

samma .bruk böra rengöras regelbun­

det och desinficeras med vissa mel­

lanrum.

9.

Sopor och avfall, som kunna

avgiva besvärande, giftiga eller skad­

liga ämnen eller utgöra en infek­

47

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

tion, sliould bc made harmless, re- moved or isolated åt the earliest pos- sible moment; disposal should be in accordance with standards approved by the competent authority.

‘ 10. Removal and disposal arrange- ments for other refuse and waste should be made and sufficient recep- tacles for such refuse and waste should be provided in suitableplaces.

tionskälla, böra snarast möjligt o- skadliggöras, bortföras eller förvaras isolerade på sätt, som står i överens­ stämmelse med normer godkända av vederbörande myndighet.

10. Åtgärder böra vidtagas för bortförande och förintande av andra sopor och avfall. Kärl för uppsam­ ling av sopor och avfall böra i till­ räckligt antal placeras ut på lämp­ liga platser.

IV. Ventilation

11. In all places in which work is carried on, or which contain sani- tary or other facilities för the com- mon use of workers, therc should be sufficient and suitable ventilation, natural or artificial or both. supply- ing fresh or purified air.

12. In particular— (a) apparatus ensuring natural or artificial ventilation should bo so designed as to introduce a sufficient quantity of fresh or purified air per person and per hour into an area, taking into account the nature and conditions of the work;

(b) arrangements should be made to remove or make harmless, as far as possible, fumes, dust and any other obnoxious or harmful im- purilies which may be generated in the course of work;

(c) the normal speed of move- ment of air åt fixed work stations should not be harmful to the health or comfort of the persons working there;

(d) as far as possible and in so far as conditions require, appropri- ate measures should be taken to en­ sure that in enclosed premises a suit­ able hygrometric level in the air is maintained.

13. Wbere a workplace is wliolly or suhstantially air conditioned, suit-

IV. Ventilation

11. I lokal, där arbete utföres el­ ler till vilken sanitära eller andra an­ ordningar för arbetstagarnas gemen­ samma bruk äro förlagda, bör fin­ nas tillräcklig och tjänlig luftväxling bestående av ventilation med själv­ drag eller mekanisk ventilation eller bådadera, varigenom frisk eller re­ nad luft tillföres. 12. Härvid bör särskilt beaktas att a) anordningarna för naturlig el­ ler mekanisk ventilation böra vara så utförda att en med hänsyn till ar­ betets art och de förhållanden, un­ der vilka det utföres, tillräcklig mängd frisk eller renad luft — be­ räknad per person och per timme —• tillföres lokalen; b) åtgärder böra vidtagas för att så långt möjligt avlägsna eller oskad­ liggöra ångor, damm och andra be­ svärande eller skadliga föroreningar, vilka kunna alstras under arbetet;

c) den normala lufthastigheten (vid luftväxling) vid fasta arbets­ platser icke bör inverka skadligt på vare sig hälsa eller trivsel hos de personer, som arbeta där;

d) i den mån så är möjligt och omständigheterna så påfordra ända­ målsenliga åtgärder böra vidtagas för att garantera att lämplig fuktig- hetsgrad upprätthålles i slutna lo­ kaler.

13. Där en arbetsplats är helt el­ ler till största delen luftkonditione-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

ame means ot emergency ventilation, natural or artificial, should be pro­ vided.

V. Lighting

14. In all places in which work is carried on, or through which work- ers may have to pass or which con- tain sanitary or other facilities pro­ vided for the cominon use of work- ers, there should he, as long as the places are likely to be used, suffi- cient and suitable lighting, natural or artificial, or both.

15. In particular, all practicable measures should be taken— (a) to en sure visual comfort;

(i) by openings for natural

lighting which are appropriately dis- tributed and of sufficient size;

(ii) by a careful choice and

appropriate distribution of artificial lighting;

(iii) by a careful choice of

colours for the premises and their equipment;

(b) to prevent discomfort or dis­ orders caused by glare, excessive contrasts betw^een liglit and shade, reflection of light and over-strong direct lighting;

(c) to eliminate harmful flick- ering whenever artificial lighting is used.

16. Wherever sufficient natural lighting is reasonably practicable it should be adopted in preference to any other. 17. Suitable standards of natural or artificial lighting för different types of work and premises and va- rious occupations should be fixed by the competent authority. 18. In premises where there are large numbers of workers or visitors, emergency lighting should be provid­ ed.

rad, böra lämpliga anordningar för naturlig eller mekanisk reservventi­ lation finnas.

V. Belysning

14. I utrymme, där arbete utfö- res eller som arbetstagare ha att pas­ sera eller till vilket sanitära eller andra anordningar, avsedda för ar­ betstagarnas gemensamma bruk äro förlagda, bör, under den tid lokalen kan antagas komma till användning, finnas tillräcklig och lämpligt an­ ordnad belysning, bestående av dags- belysning, artificiell belysning eller bådadera. 15. Särskilt böra alla genomför­ bara åtgärder vidtagas för att a) garantera behagliga belys- ningsförhållanden; (i) genom öppningar för dagsljus, lämpligt fördelade och av tillräcklig storlek; (ii) genom omsorgsfullt vald och lämpligt fördelad artificiell be­ lysning; (iii) genom omsorgsfullt val av färger för lokaler och inredning;

b) förebygga obehag eller besvär förorsakade av bländning, alltför stark kontrastverkan mellan ljus och skugga, ljusreflexer och alltför intensiv direkt belysning;

c) eliminera skadligt flimmer vid artificiell belysning.

16. Där dagbelysning av till­ räcklig styrka kan erhållas utan allt­ för stora svårigheter bör sådan ha fö­ reträde framför annan belysning. 17. Vederbörande myndighet bör fastställa lämpliga normer för dag­ belysning och artificiell belysning med avseende på olika typer av ar­ bete och lokaler och olika yrken. 18. I lokaler där ett stort antal arbetstagare eller besökare uppehål­ ler sig bör finnas nödbelysning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

19

YL Teraperature

19. In all places in which work is

carried on, or through which work-

ers may have to pass, or which con-

tain sanitary or other facilities pro­

vided for the common nse of work-

ers, the best possible conditions of

temperature, humidity and move-

ment of air should be maintained,

having regard to the nature of work

and the climate.

20. No worker should be required

to work regularlv in an extreme

temperature. Accordingly, the com-

petent authority should determine

either maximum or minimum stand­

ards of temperature, or both, hav­

ing regard to the climate and to the

nature of the establishment, institu­

tion or administrative service and of

the work.

21. No worker should be required

to work regularly in conditions

involving sudden variations in

temperature which are considered

by the competent authority to be

harmful to health.

22. (1) No worker should be re­

quired to work regularly in the im-

mediate neighbourhood of equip-

ment radiating a large amount of

heat or causing an intense cooling' of

the surrounding air, considered by

Ihe competent authority to be harm­

ful to health, unless suitable control

measures are taken, the time of the

worker’s exposure is reduced, or he

is provided with suitable protective

equipment or clothing.

(2) Fixed or movable sereens,

deflectors or other suitable devices

should be provided and used to pro-

tect workers against any large-scale

intake of cold or heat. ineluding the

heat of the sun.

23. (1) No worker should be re­

quired to work åt an ouldoor sales

counter in low temperatures likely

VI. Temperatur

19.

1 utrymme, där arbete utfö-

res eller som arbetstagare ha att pas­

sera eller till vilket sanitära eller

andra anordningar för arbetstagar­

nas gemensamma bruk äro förlagda,

böra de med hänsyn till arbetets art

och klimatet bästa möjliga förhål­

landen ifråga om temperatur, luft­

fuktighet och luftväxling råda.

20.

Arbetstagare bör icke åläggas

att utföra stadigvarande arbete vid

extrema temperaturer. Vederbörande

myndighet bör följaktligen fastställa

normer för antingen maximi- eller

minimitemperaturer, eller för båda­

dera, med beaktande av klimatet och

företagets, institutionens eller för­

valtningens art och arbetets natur.

21.

Arbetstagare bör icke åläggas

att utföra stadigvarande arbete un­

der förhållanden, som innebära snab­

ba temperaturväxlingar, vilka av ve­

derbörande myndighet bedömas som

skadliga för hälsan.

22. 1) Arbetstagare bör icke å-

läggas att utföra stadigvarande ar­

bete i omedelbar närhet av apparat,

som avgiver stark värme eller som

förorsakar stark avkylning av om­

givande luft i sådan grad, att veder­

börande myndighet bedömer fara för

ohälsa föreligga, såvida icke lämpli­

ga kontrollåtgärder vidtagas eller

(ten tid under vilken arbetstagaren

utsättes för värmen resp. avkylning-

en begränsas eller han förses med

lämplig skyddsutrustning eller kläd­

sel.

2)

Fasta eller flyttbara skär­

mar, deflektorer eller andra lämpli­

ga anordningar böra anskaffas och

användas för att skydda arbetstaga­

re mot intensiv påverkan av värme

eller köld, däri inbegripet solstrål

ning.

23.

1) Arbetstagare bör icke å-

läggas att arbeta vid disk för utom-

husförsäljning vid så låg tempera-

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

to be liarmful unless suitable means

of warming liimself are available.

(2) No worker should be re-

quired to work åt an outdoor sales

counter in high temperatures likely

to be harmful unless suitable means

of protection against such high tem­

peratures are available.

24. The use of methods of heating

or cooling likely to cause harmful

or obnoxious fumes in the atmos-

phere of premises should be forbid-

den.

25. When work is carried out in

a very low or a very high tempera-

ture, workers should be given a

shortened working day or breaks in-

cluded in the working hours, or other

relevant measures taken.

VII. Working Space

26. (1) All workplaces should be

so laid out and work-stations so

arranged that there is no harmful

effect on the health of the worker.

(2) Each worker should have

sufficient unobstructed working

space to perform his work without

risk to his health.

27. The competent authority

should specify—

(a)

the floor area to be provided

in enclosed premises for each worker

regularly working there;

(b)

the minimum unobstructed

volume of space to be provided in

enclosed premises for each worker

regularly working there;

(c)

the minimum height of new

enclosed premises in which work is

to be regularly performed.

VIII. Drinking Water

28. A sufficient supply of whole-

some drinking water or of some

other wholesome drink should be

made available to workers. Where-

ever the distribution of running

tur, att den kan utgöra fara för ohäl­

sa, försåvitt han icke har tillgång till

tj änliga uppvärmningsanordningar.

2) Arbetstagare bör icke å-

läggas att arbeta vid disk för utom-

husförsäljning vid så hög tempera­

tur, att den kan utgöra fara för o-

hälsa, försåvitt han icke har tillgång

till tjänliga anordningar för att

skydda sig mot hög temperatur.

24. Uppvärmnings- eller avkyl-

ningsanordningar, som kunna avgi­

va skadliga eller besvärande ångor i

rumsluften, böra förbjudas.

25.

Där arbete utföres vid myc­

ket låg eller mycket hög temperatur,

böra avkortad arbetsdag eller pau­

ser som inräknas i arbetstiden med­

givas eller andra lämpliga åtgärder

vidtagas till förmån för arbetstagar­

na.

VII. Arbetsutrymme

26. 1) Arbetslokal bör vara så

planlagd och arbetsplats så anord­

nad, att arbetstagaren icke ådrager

sig ohälsa.

2) Varje arbetstagare hör ha

tillräckligt, fritt arbetsutrymme som

tillåter honom att utföra sitt arbete

utan risk för ohälsa.

27. Vederbörande myndighet bör

fastställa

a)

den golvyta som i slutna lo­

kaler bör tilldelas varje regelbundet

arbetande arbetstagare;

b)

den minimivolym av fritt ut­

rymme, som i slutna lokaler bör till­

delas varje regelbundet arbetande

arbetstagare;

c)

minimihöjden för nya slutna

lokaler, i vilka arbete kommer att ut­

föras regelbundet.

VIII. Dricksvatten

28.

Dricksvatten av lämplig be­

skaffenhet eller annan tjänlig dryck

bör tillhandahållas arbetstagarna i

tillräcklig mängd. Där distribution

av rinnande dricksvatten är möjlig,

51

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

drinking water is practicable, prefe- rence should be given to this system.

29. (1) Any containers used to distribute drinking water or any other authorised drink should —

(a) be tightly closed and where appropriate fitted with a tap;

(b) be clearly marked as to the nature of their contents;

(c) not be buckets, tubs or other receptacles with a wide open top (with or without a lid) in which it is possible to dip an instrument to draw off liquid;

(d) be kept clean åt all times. (2) A sufficient number of drink­ ing vessels should be provided and there should be facilities for wash- ing them with clean water.

(3) Cups the use of which is sliared by a number of workers should be forbidden.

30. (1) Water which does not come from an officially approved source for the distribution of drink­ ing water should not be distributed as drinking water unless the com- petent heallh authority expressly authorises such distribution and holds periodical inspections.

(2) Any method of distribu­

tion other than that practised by the officially approved local supply ser­ vice should be notified to the compe- tent health authority for its approv- al.

31. (1) Any distribution of water not fit for drinking should be so la- belled åt the points where it can be drawn off.

(2) There should be no inter-

connection, open or potential, be- tween drinking water systems and systems of water not fit for drinking. IX.

IX. Washstands and Showers 32. Sufficient and suitable wash- ing facilities should be provided for the use of workers in suitable places

bör företräde givas åt ett sådant sys­ tem.

29. 1) Behållare, avsedda för di­ stribution av dricksvatten eller an­ nan tillåten dryck, böra

a) vara tättslutande och i före­ kommande fall försedda med tapp­ anordning;

b) tydligt angiva innehållet;

c) icke utgöras av hinkar, kar el­ ler andra behållare (med eller utan lock), i vilka det är möjligt att sän­ ka ned ett kärl för upphämtning av vatten;

d) ständigt hållas rena.

2) Drickskärl böra tillhanda­

hållas i tillräckligt antal liksom även anordningar för att diska dessa i rent vatten.

3) Användandet av gemen­

samma muggar bör förbjudas.

30. 1) Vatten som icke härrör från en officiellt godkänd källa för distribution av dricksvatten bör icke tillhandahållas som dricksvatten, så­ vida icke vederbörande hälsovårds­ myndighet uttryckligen medgiver så­ dan distribution och utför periodis­ ka undersökningar av vattnet.

2) Varje annat distributions­

sätt än det som användes av det auk­ toriserade lokala vattenverket bör an­ mälas för och godkännas av veder­ börande hälsovårdsmyndighet.

31. 1) Där vatten som icke är drickbart tillhandahålles bör vid var­ je tappställe tydligt angivas, att vatt­ net ej är avsett att användas som dricksvatten.

2) Mellan dricksvattensys­

tem och system för icke drickbart vatten bör ej finnas någon förbindel­ se, varken direkt eller indirekt.

IX. Tvättställ och duschar 32. Ändamålsenliga och lämpligt förlagda tvättanordningar i tillräck­ ligt antal böra stå till arbetstagar-

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

and should be properly maintained.

33. (1) These facilities should, to

llie greatest possible extent, include

washstands, with hot water if neces-

sary, and, where the nature of the

work so requires, showers with hot

water.

(2) Soap should be made

available to workers.

(3) Appropriate products

(such as detergents, special cleans-

ing creams or powders) should be

made available to workers wher-

ever the nature of the woi-k so re­

quires; the use for personal clean-

liness of products harmful to health

should be forbidden.

(4) Towels, preferably indi-

vidual, or other suitable means of

drying themselves should be made

available to workers. Towels for

common use which do not provide

a fresh clean portion for each use

should be forbidden.

34. (1) Water provided for wash­

stands and showers should not pre­

sent any health risks.

(2) Where water used in

washstands and showers is not fit

för drinking, this should be clearly

indicated.

35. Separate washing facilities

should be provided for men and

women, except in very small estab-

lishments where common facilities

may be provided with the approval

of the competent authority.

36. The number of washstands

and showers should be fixed by the

competent authority having regard

to the number of workers and the

nature of their work.

X. Sanitarv Conveniences

37. Sufficient and suitable sani-

tary conveniences should be provid­

ed for the use of workers in suitable

places and should be properly main-

tained.

nas förfogande och hållas i gott skick

skick.

33. 1) I dessa anordningar böra

i största möjliga utsträckning ingå

tvättställ, om så erfordras med varm­

vatten, och där arbetets natur så krä­

ver, duschar med varmvatten.

2)

Tvål bör tillhandahållas

arbetstagarna.

3)

Lämpliga medel (såsom

rengöringsmedel, speciella krämer

eller puder för kroppsvård) böra till­

handahållas arbetstagarna, där ar­

betets natur så kräver; användning

av medel för personlig kroppsvård

vilka äro skadliga för hälsan bör för­

bjudas.

4)

Handdukar, företrädesvis

personliga, eller andra lämpliga

hjälpmedel för torkning, böra till­

handahållas arbetstagarna. Handdu­

kar för gemensamt bruk, vilka icke

göra det möjligt för varje arbetsta­

gare att använda ett rent och obe­

gagnat stycke böra förbjudas.

34. 1) Vatten i tvättställ och

duschar bör icke medföra risk för

ohälsa.

2) Där vatten i tvättställ och

duschar icke är drickbart bör detta

tydligt angivas.

35.

Separata tvättanordningar för

män och för kvinnor böra finnas

utom i mycket små företag, där efter

tillstånd av vederbörande myndig­

het gemensamma anordningar må

godtagas.

36.

Antalet tvättställ och duschar

bör fastställas av vederbörande myn­

dighet med beaktande av antalet ar­

betstagare och arten av deras arbete.

X. Toaletter

37. Ändamålsenliga och lämpligt

förlagda toaletter i tillräckligt antal

böra stå till arbetstagarnas förfogan­

de och hållas i gott skick.

53

Kungl. Maj:ts proposition nr oi år 1965

38. (, 1J Sanitary conveniences

should be so partitioned as to ensure

sufficient privacy.

(2) As far as possible sani­

tary conveniences should be suppli-

ed with flushing systems and traps

and with toilet paper or some other

hygienic means of cleaning.

(3) Appropriately designed

receptacles with lids or other suit-

able disposal units such as inciner-

ators should be provided in sanitary

conveniences for women.

(4) As far as possible, con-

veniently accessible washstands in

sufficient number should be provid­

ed near conveniences.

39. Separate sanitary convenien­

ces should be provided for men and

women, except, with the approval of

the competent authority, in establish-

inents where not more than five

persons or only members of the

employer’s family are employed.

40. The number of W.C.’s and

urinals för men, and of W.C.’s for

women, should be fixed by the com­

petent authority having regard to

the number of worlcers.

41. Sanitary conveniences should

be adequately ventilated and so lo-

cated as to prevent nuisances. They

should not communicate directly

with workplaces, rest rooms or can-

teens, but should be separated there-

from by an antechamber or by an

open space. Approaches to outdoor

conveniences should be roofed.

XI. Seats

42. Sufficient and suitable seals

should be supplied for workcrs and

workers should be given reasonable

opportunities of using them.

43. To the greatest possible extent,

vvork-stations should be so arranged

that workers whowork standingmay

discharge their duties sitting when-

ever this is compatible with the na-

ture of the work.

38. 1) Toaletterna böra vara så

avdelade, att tillfredsställande krav

på avskildhet uppfyllas.

2)

Toaletterna böra, så långt

möjligt, vara försedda med spolsys-

tem, vattenlås samt toalettpapper el­

ler annan motsvarande hygienisk

anordning.

3)

Lämpligt utformade, med

lock försedda uppsamlingskärl eller

andra lämpliga anordningar, exem­

pelvis förbränningsapparater, böra

finnas i toalettrum avsedda för kvin­

nor.

4)

Såvitt möjligt böra lätt

tillgängliga tvättställ i tillräckligt

antal anordnas i närheten av toalet­

terna.

39. Separata toaletter böra an­

ordnas för män och för kvinnor,

utom — efter medgivande av veder­

börande myndighet — i företag där

högst fem personer eller endast med­

lemmar av arbetsgivarens familj äro

anställda.

40.

Antalet kiosetter och urinoa-

rer för män ävensom antalet kioset­

ter för kvinnor bör fastställas av ve­

derbörande myndighet med beaktan­

de av antalet arbetstagare.

41.

Toalett bör vara tillfredsstäl­

lande ventilerad och så förlagd, att

obehag undvikes. Den bör icke stå i

direkt förbindelse med arbetsplats,

vilrum eller marketenteri utan bör

vara skild från dessa genom ett för­

rum eller ett fritt utrymme. Väg till

avträde utomhus bör vara försedd

med tak.

XI. Sittplatser

42.

Lämpligt anordnade sittplat­

ser i tillräckligt antal böra stå till ar­

betstagarnas förfogande för att av

dem användas i rimlig omfattning.

43. I största möjliga utsträckning

böra arbetsplatserna vara så anord­

nade, att arbetstagare som arbeta i

stående ställning må kunna utföra

sina uppgifter sittande, när detta är

förenligt med arbetets art.

54

Iiungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

44. Seats suppiied for workers

should be of comfortable design and

dimensions, be suited to the work

performed, and facilitate good

working posture in the interest of

the worker’s health; if necessary,

foot-rests should be suppiied for the

same purpose.

XII. Clothing Accommodation

and Changing Rooms

45. Suitable facilities, such as

hangers and cupboards, för chang­

ing, leaving and drying clothing

which is not worn åt work should

be provided and properly maintain-

ed.

46. Where the number of workers

and the nature of their work so re-

quire, changing rooms should be pro­

vided.

47. (1) Changing rooms should

contain—

(a)

properly ventilated personal

cupboards or other suitable recep-

tacles of sufficient dimensions,

which can be locked;

(b)

a sufficient number of seats.

(2) Separate compartments

for street clothes and working attire

should be provided whenever work­

ers are engaged in operations neces-

sitating the wearing of working attire

which may be contaminated, heavily

soiled, stained or impregnated.

48. There should be separate

changing rooms for men and women.

XIII. Underground and Similar

Premises

49. Underground or windowless

premises in which work is normally

performed should comply with ap-

propriate standards of hygiene laid

down by the competent authority.

50. As far as circumstances allow,

workers should not be recjuired to

work continuously in underground

or windowless premises, but should

work there in rotation.

44.

Sittplatser som ställas till ar­

betstagarnas förfogande böra vara

bekväma till utförande och dimensi­

oner, anpassade till det arbete som

skall utföras samt underlätta med

hänsyn till arbetstagarens hälsa god

arbetsställning; fotstöd böra, om så

är erforderligt, tillhandahållas för

samma ändamål.

XII. Klädutrymmen och omkläd­

ningsrum

45.

Lämpliga anordningar, t. ex.

klädhängare och klädskåp för om­

byte, förvaring och torkning av klä­

der, som icke bäras i arbetet, böra

tillhandahållas och hållas i gott

skick.

46.

Där antalet arbetstagare och

arbetets art så kräver, böra omkläd­

ningsrum anordnas.

47. 1) Omklädningsrum böra in­

nehålla

a)

låsbara, tillfredsställande ven­

tilerade personliga skåp eller andra

lämpliga förvaringsutrymmen av till­

räcklig storlek;

b)

tillräckligt antal sittplatser.

2) Skilda fack för gångklä­

der och för arbetskläder böra an­

ordnas där arbetstagarna äro syssel­

satta med uppgifter, som nödvändig­

göra bärandet av arbetskläder, som

kunna bli infekterade, starkt smut­

sade, fläckade eller våta.

48.

Skilda omklädningsrum böra

anordnas för män och kvinnor.

XIII. Under jordslokaler och därmed

jämförliga lokaler

49.

Under jordslokaler eller föns­

terlösa lokaler, i vilka arbete regel­

bundet utföres, böra uppfylla lämp­

liga krav på hygien, fastställda av ve-

dex-börande myndighet.

50. Så långt omständigheterna

det medgiva, böra arbetstagare som

ha att arbeta i underjordslokaler el­

ler fönstexdösa lokaler icke åläggas

att stadigvarande arbeta där, utan de

böra avlösas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 ar 19bo

o'o

XIV. Obnoxious, Unhealthy or Toxic

Substances, Processes and

Techniques

51. Workers should be protected

by appropriate and practicable meas-

ures against substances, processes

and techniques which are obnoxious,

unhealthy, or toxic or for any reason

harmful.

52. In particular—

(a)

all apporiate and pratic-

able measures should be taken to re-

place such substances, processes and

techniques by substances, processes

and techniques which are not ob­

noxious, unhealthy or toxic or for

any reason harmful, or which are

not to the same extent;

(b)

the competent authority

should encourage and advise on the

measures of substitution referred to

in clause (a) and, with regard to

retail sales, the use of processes and

techniques and containers excluding

any harmful effects;

(c)

where the measures of sub­

stitution referred to in clause (a)

are not possible, engineering control

methods such as enclosure, isolation

and ventilation should be used;

(d)

equipment to control or

eliminate obnoxious, unhealthy or

toxic or for any reason harmful sub­

stances should be kept in good repair

åt all times;

(e)

all appropriate and practic­

able measures should be taken to

protect workers against risks such

as those resulting from knocking

over, spilling, emanation or splash-

ing of substances which are obnox­

ious, unhealthy or toxic or for any

reason harmful;

(f)

it should be forbidden to

smoke, eat, drink or put on make­

up wlien toxic or for any reason

harmful substances are handled;

food, drink, tobacco or make-up

XIV. Besvärande, hälsofarliga eller

giftiga ämnen, processer och

metoder

51. Genom lämpliga och praktiskt

användbara åtgärder böra arbetsta­

gare skyddas mot sådana ämnen, pro­

cesser och metoder, som äro besvä­

rande, hälsofarliga eller giftiga eller

på annat sätt skadliga.

52. Därvid bör särskilt iaktta­

gas

a)

att alla lämpliga och praktiskt

användbara åtgärder vidtagas för att

ersätta sådana ämnen, processer och

metoder med andra ämnen, processer

och metoder som icke äro besväran­

de, hälsofarliga eller giftiga eller på

annat sätt skadliga, eller vilka äro det

i mindre grad;

b)

att vederbörande myndighet

bör uppmuntra till och lämna anvis­

ningar rörande sådana åtgärder för

utbyte som avses i punkten a) och,

såvitt avser detaljhandeln, rörande

användning av processer, metoder

och behållare som utesluta varje

skadlig påverkan;

c)

att där sådana åtgärder för ut­

byte som angivas i punkten a) icke

äro möjliga att använda, andra

skyddsåtgärder böra tillgripas, t. ex.

utnyttjande av slutna apparater,

(isolering) och ventilation;

d)

att utrustning för kontroll el­

ler eliminering av besvärande, hälso­

farliga eller giftiga eller av annan or­

sak skadliga ämnen ständigt bör hål­

las i gott skick;

e)

att alla lämpliga och praktiskt

genomförbara åtgärder böra vidta­

gas för att skydda arbetstagare mot

sådana risker som uppstå genom ut-

stjälpning, spill, utströmning eller

stänk av ämnen, vilka äro besväran­

de, hälsofarliga eller giftiga eller på

annat sätt skadliga;

f)

att det bör vara förbjudet för

arbetstagarna att röka, äta, dricka

eller anlägga make-up då de ha att ta

befattning med giftiga eller på annat

sätt skadliga ämnen; födoämnen,

Kungl. Maj:ts proposition nr 51

dr

1965

used by workers should not be ex­

posed to contamination from such

substances.

53. Receptacles eontaining dan-

gerous substances should bear—

(a)

a danger symbol which is in

accordance with recognised inter-

national standards, and, where ne-

cessary, defines the nature of the

risk;

(b)

the name of the substance

or an indication to identify it; and

(c)

as far as possible the essen-

tial instructions giving details of the

first aid that should be administered

if the substance should injure health

or cause bodily injury.

54. (1) When, despite the meas-

ures taken in pursuance of Para-

graphs 51 and 52, operations being

performed are exceptionallv dirty,

or involve processes or teclmiques

or the use or handling of substances

that are unhealthy, toxic or for any

reason harmful, then, depending on

the extent and nature of the risks,

workers should be adequately pro-

tected by protective clothing or such

other personal protective equipment

or devices as may be necessary.

(2) Such clothing, equipment

and devices should include, for ex-

ample, one or more of the following,

depending on the nature of the opera­

tion: coats, overalls, aprons, goggles,

gloves, hats, helmets, masks, foot-

wear, barrier creams and special

powders.

(3) If necessary the coinpe-

tent authority should fix minimum

standards of efficiency for personal

protective equipment and devices.

(4) Wherever special public

health measures or the protection of

workers’ health necessitate the w*ear-

ing of protective clothing and other

personal protective equipment or de­

vices åt work, this clothing and

drycker, tobak eller make-up-utensi-

lier som användas av arbetstagarna

böra icke utsättas för infektion av

sådana ämnen.

53.

Behållare i vilka farliga äm­

nen förvaras böra förses med

a)

ett varningstecken som är ut­

format i överensstämmelse med er­

känd internationell standard och

som, där så erfordras, angiver fa­

rans art;

b)

benämningen på ämnet eller

en anvisning för dess identifiering;

samt

c)

så vitt möjligt de viktigaste

instruktionerna för den första hjälp

som bör lämnas, om ämnet skulle

förorsaka skada till hälsan eller

kroppsskada.

54. 1) Om de uppgifter som sko­

la utföras äro särskilt smutsande el­

ler omfatta processer eller metoder

eller användning eller handhavande

av ämnen, vilka äro hälsofarliga, gif­

tiga eller på annat sätt skadliga, bö­

ra arbetstagarna — trots att åtgär­

der vidtagits i enlighet med mom. 51

och 52 — skyddas på ett betryggan­

de sätt genom skyddskläder eller an­

nan personlig skyddsutrustning eller

anordning, som kan vara nödvändig

med hänsyn till omfattningen och ar­

ten av riskerna.

2)

Kläder, utrustning och an­

ordning som nyss nämnts böra om­

fatta exempelvis en eller flera av föl­

jande artiklar, allt efter arbetsupp­

gifternas art: rockar, overaller, för­

kläden, glasögon, handskar, hattar,

hjälmar, masker, fotbeklädnad,

skyddskrämer och speciella puder.

3)

Där så är erforderligt bör

vederbörande myndighet fastställa

vissa minimikrav på den personliga

skyddsutrustningens och andra per­

sonliga anordningars effektivitet.

4)

Där speciella hänsyn till

hälsovård eller arbetarskydd gör det

nödvändigt att skyddskläder och an­

nan personlig skyddsutrustning el­

ler personliga anordningar användas

i arbetet, böra kläder och utrustning

57

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

equipment should be supplied, clean- ed and maintained åt the employer’s expense.

55. Where the use of personal protective equipment or devices does not entirely eliminate the effect of substances, processes or techniques which are unhealthy or toxic or for any reason harmful, the competent authority should recommend, if ne- cessary, that additional preventive measures be taken.

56. (1) Where necessary a mini­ mum age for employment in work involving such substances, processes and techniques should be laid down by the competent authority.

(2) The competent authority

should prescribe medical examina­ tions (initial and periodical) for workers exposed to the effects of substances which are unhealthy or toxic or for any reason harmful.

XV. Noise and Vibration

57.(1) Noise (including sound emissions) and vibrations likely to have harmful effects on wyorkers should be reduced as far as possible by appropriate and practicable meas­ ures.

(2) Particular attention

should be paid—

(a) to the substantial reduction of noise and vibrations caused by machinery and sound-producing equipment and dcvices;

(b) to the enclosure or isolation of sources of noise or vibrations which cannot be reduced;

(c) to the reduction of intensity and duration of sound emissions, in- cluding musical emissions; and

(it) to the provision of sound- insulaling equipment, where appro- priate, to keej) the noise of work-

som nyss nämnts tillhandahållas, tvättas och hållas i skick på arbets­ givarens bekostnad.

55. Där användandet av person­ lig skyddsutrustning eller andra per­ sonliga anordningar icke helt elimi­ nerar påverkan av ämnen, processer eller metoder, vilka äro hälsofarliga eller giftiga eller på annat sätt skad­ liga, bör, där så erfordras, vederbö­ rande myndighet rekommendera, att ytterligare förebyggande åtgärder vidtagas. 56. 1) Där så är erforderligt bör vederbörande myndighet fastställa viss minimiålder för anställning i ar­ bete, där den anställde har att ta be­ fattning med ovan avsedda ämnen, processer och metoder. 2) Vederbörande myndighet bör föreskriva läkarundersökningar (vid tillträde till anställning och där­ efter periodiska besiktningar) för ar­ betstagare, som utsättas för påver­ kan av ämnen, som äro hälsofarliga eller giftiga eller på annat sätt skad­ liga.

XV. Buller och skakningar 57. 1) Buller (inklusive utsänd­ ning av ljud) och skakningar som kunna utöva skadlig inverkan på ar­ betstagare böra minskas så långt möjligt genom ändamålsenliga och praktiskt genomförbara åtgärder.

2) Därvid bör särskilt upp­

märksammas

a) att buller och skakningar, förorsakade av maskiner, bullrande utrustning och apparater böra avse­ värt minskas;

b) att källor till buller eller skakningar, som ej kunna minskas, böra byggas in eller isoleras;

c) alt intensiteten och varaktig­ heten av ljudutsändningar, däri in­ beräknat musiksändningar, böra minskas;

d) att, där så är lämpligt, ljud­ isolerande utrustning bör anskaffas för att avskärma kontor från buller

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

shops, lifts, conveyors or the street

away from offices.

58. If the measures referred to in

subparagraph (2) of Paragraph 57

prove to be insufficient to eliminate

harmful effects adequately—

(a)

workers should be supplied

with suitable ear protectors when

tbey are exposed to sound emissions

likely to produce harmful effects;

(b)

workers exposed to sound

emissions and vibrations likely to

produce harmful effects should be

granted regular breaks included in

the working hours in premises free

of such sound emissions and vibra­

tions;

(c)

systems of work distribution

or rotation of jobs should be applied

where necessary.

XVI. Methods and Pace of Work

59. Work methods should as far

as possible be adapted to the require-

ments of hygiene and to the physi-

cal and mental health and comfort

of workers.

60. Appropriate measures should

be taken, among others, to ensure

that the mechanisation of operations

or methods of accelerating them do

not impose a work rate likely, be-

cause of the concentrated attention

or rapid movements required, to pro­

duce harmful effects on workers, in

particular, physical fatigue or ner-

vous fatigue which causes medically

recognisable disorders.

61. Where the conditions of work

make it necessary, the competent

authority should fix a minimum age

for employment in the operations re­

ferred to in Paragraph 60.

62. In order to prevent harmful

effects or to limit them to the great-

est possible extent, there should be

breaks included in the working

från verkstäder, hissar, transportan­

ordningar eller gatubuller.

58. Om de i mom. 57 punkt 2)

angivna åtgärderna visa sig otill­

räckliga för att i tillfredsställande

grad minska skadliga påverkning­

ar

a)

höra arbetstagarna förses med

lämpliga hörselskydd, då de utsät­

tas för ljud som kunna framkalla

skada;

b)

böra arbetstagare som utsät­

tas för ljud och skakningar som

kunna framkalla skada tillåtas att

under regelbundna pauser, vilka sko­

la inräknas i arbetstiden, vistas i

lokaler utan störande ljud och skak­

ningar;

c)

böra system med arbetsväx­

ling eller avlösning tillämpas, där så

är nödvändigt.

XVI.

Arbetsmetoder och arbetsrytm

59.

Arbetsmetoder böra i möjlig

mån anpassas till arbetshygienens

krav och till arbetstagarnas fysiska

och psykiska hälsa och trivsel.

60.

Lämpliga åtgärder böra vid­

tagas bl. a. för att förhindra att me­

kanisering av eller metoder för att

öka takten i arbetsutförandet med­

föra en arbetsrytm, som på grund av

koncentrerad uppmärksamhet eller

krav på snabbhet i rörelserna kan

komma att framkalla skadliga verk­

ningar på arbetstagarna, särskilt så­

dan fysisk eller nervös trötthet som

ger upphov till medicinskt märkbara

rubbningar.

61. Där arbetsförhållandena så

kräva bör vederbörande myndighet

fastställa viss minimiålder för an­

ställning i arbete, som avses i mom.

60.

62.

För att förebygga eller i

största möjliga utsträckning begrän­

sa uppkomsten av skadliga verkning­

ar böra pauser inkluderas i arbetsti-

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

59

hours or, where possible, systems of

worlc distribution or rotation of jobs.

XVII. First Aid

(53. Every establishment, institu­

tion or administrative service, or de-

partment thereof, to which this Re-

connnendation applies should,

having regard to its size and the

possible risk—

(a)

maintain its own dispensary

or first-aid post; or

(b)

maintain a dispensary or

first-aid post jointly with other

establishments, institutions or ad­

ministrative services, or departments

thereof; or

(c)

have one or more first-aid

cupboards, boxes or läts.

(54. (1) The equipment of the dis-

pensaries, and first-aid posts, cup­

boards, boxes or kits referred to in

Paragraph 63 should be determined

by the competent authority having

regard to the number of workers and

the nature of the risks.

(2) The contents of first-aid

cupboards, boxes or kits should be

kept in an aseptic condition and pro-

perly maintained, and should be

checked åt least once every month.

These cupboards, boxes or kits

should be restocked åt such times or,

where necessary, immediately af ter

use.

(3) Each first-aid cupboard,

box or kit should contain simple and

clear instructions regarding the first

aid to he given in emergency cases

and indicating clearly the name of

the person designated in conformi-

ty with Paragraph 65; all its con­

tents should be carefully labelled.

65. Dispensaries and first-aid

posts, cupboards, boxes or kits

should åt all times he readily access-

ible and easy to find and should he

den eller, där så är möjligt, system

med arbetsväxling eller avlösning

tillämpas.

XVII. Första hjälpen vid olycksfall

63. Varje företag, institution el­

ler förvaltning eller avdelning därav,

som omfattas av denna rekommenda­

tion bör, med beaktande av dess

storlek och eventuellt föreliggande

risker

a)

inrätta ett eget behandlings-

eller förbandsrum för första hjälp

vid olycksfall; eller

b)

inrätta ett behandlings- eller

förbandsrum för första hjälp vid

olycksfall gemensamt med andra fö­

retag, institutioner eller förvaltning­

ar eller avdelningar därav; eller

c)

inrätta ett eller flera för-

bandsskåp, -lådor eller -utrustningar.

64. 1) Normer för utrustning av

behandlings- och förbandsrum samt

för innehållet i förbandsskåp, -lådor

och -utrustningar som avses i mom.

63 böra fastställas av vederbörande

myndighet med beaktande av anta­

let arbetstagare och arten av risker­

na i arbetet.

2)

Innehållet i föi'bandsskåp,

-lådor och -utrustningar bör förvaras

under sterila förhållanden och hållas

i gott skick samt kontrolleras minst

en gång i månaden. Dessa skåp, lå­

dor och utrustningar böra påfyllas

vid kontrolltillfällena eller om så är

erforderligt omedelbart efter an­

vändning.

3)

Varje förbandsskåp, -låda

eller -utrustning bör innehålla enkla

och klara instruktioner beträffande

första hjälpen vid olycksfall och

tydligt ange namnet på den person,

som utsetts i enlighet med mom. 65;

deras innehåll bör vara omsorgsfullt

eliketlerat.

65.

Behandlings- och förbands­

rum, förbandsskåp, -lådor eller -ut­

rustningar böra städse vara lättill­

gängliga och lätta att finna samt stå

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

under the charge of a designated

person able, as prescribed by the

coinpetent authority, to give first

aid.

XVIII. Mess Rooms

66. In cases to be determined by

the competent authority, mess rooms

sliould be provided for workers.

67. (1) Mess rooms should be pro­

vided with sufficient seatsandtables.

(2) Within or in the imme-

diate vicinity of mess rooms arrange-

ments for heating meals, cool drink-

ing water and hot water should be

available.

(3) Covered waste bins should

be provided.

68. (1) Mess rooms should be

separate from any place in which

there is exposure to toxic substances.

(2) The wearing of contamin-

ated work clotliing in mess rooms

should be forbidden.

XIX. Rest Rooms

69.

(1) Where alternative facili-

ties are not available for workers to

take temporary rest during working

hours, a rest room should be provid­

ed, where this is desirable, having

regard to the nature of the work and

any other relevant conditions and

circumstances. In particular, rest

rooms should be provided to meet

the needs of women workers; of

workers engaged on particularly

arduous or special work requiring

temporary rest during working

hours; or of workers employed on

broken shifts.

(2) National laws or regula-

tions should, where appropriate,

empower the competent authority

to require the provision of rest

rooms in cases in which this is con-

sidered desirable by the competent

under uppsikt av en för uppgiften

särskilt utsedd person, som är skic­

kad att lämna första hjälp enligt av

vederbörande myndighet givna före­

skrifter.

XVIII. Matrum

66.

Matrum bör anordnas för ar­

betstagarna, då vederbörande myn­

dighet så bestämmer.

67. 1) Matrum bör vara försett

med tillräckligt antal sittplatser och

bord.

2)

Anordningar för upp­

värmning av föda samt för tillhanda­

hållande av kallt dricksvatten och

varmvatten böra vara tillgängliga i

eller i omedelbar närhet till matrum.

3)

Täckta sopkärl böra fin­

nas tillgängliga.

68. 1) Matrum bör vara avskilt

från varje utrymme, där risk före­

ligger för påverkan av giftiga äm­

nen.

2) Det bör vara förbjudet att

i matrum använda infekterade ar­

betskläder.

XIX. Vilrum

69. 1) Om andra möjligheter till

tillfällig vila under arbetstiden ej

stå arbetstagarna till buds, bör vil­

rum anordnas där så är önskvärt

med hänsyn till arbetets art och and­

ra omständigheter. Vilrum bör i syn­

nerhet anordnas för kvinnliga ar­

betstagare, för arbetstagare syssel­

satta i särskilt tungt arbete eller i

speciella arbeten, som kräva tillfällig

vila under arbetstiden eller för ar­

betstagare sysselsatta i skift som äro

avbrutna av pauser.

2) Där så är lämpligt bör i

nationell lagstiftning uppdragas åt

vederbörande myndighet att påford­

ra inrättandet av vilrum i fall, där

det av myndigheten bedömes som

nödvändigt med hänsyn till omstän-

61

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

aulhority owing to the conditions

and circumstances of employment.

70.

The facilities so provided

should include åt least—

(a)

a room in which provision

suited to the climate is made for

relieving discomfort from cold or

heat;

(b)

adequate ventilation and

lighting;

(c)

suitable seating facilities in

snfficient numbers.

XX. Planning and Construction

71.

The plans of new buildings

designed for use as establishments,

institutions and administrative ser­

vices, or departments thereof, to

which this Recommendation applies,

and of new installations designed for

such use in existing buildings where

substantial aiterations are to be

made, should conform to the greatest

possible extent to the provisions of

this Recommendation and should, in

cases prescribed by national laws or

regulations, be submitted for prior

approval to the competent anthority.

72.

The plans should contain suf-

ficient information concerning in

particular—

(a)

the location of workplaces,

movement areas, ordinary and emer-

gency exits and sanitary facilities;

(b)

the dimensions of work­

places and of emergency exits, doors

and Windows, with details of the

height of window sills;

(c)

the type of floors, walls and

ceilings;

(d)

machinery and installations

which may emit heat, vapour, gases,

dust, odours, light, noise or vibra­

tions in quantities likcly to affect ad-

versely the health, safety or coinfort

of workers, togethcr with the meas-

ures proposed to combat such a-

gents;

digheterna och sysselsättningens art.

70.

I sålunda inrättade vilrum

böra åtminstone ingå

a)

ett rum, i vilket till klimatet

anpassade anordningar vidtagits för

att motverka av köld eller hetta för­

orsakade obehag;

b)

tjänlig luftväxling och belys­

ning;

c)

lämpliga sittplatser i tillräck­

ligt antal.

XX. Planering och anläggning

71.

Ritningar till nya byggnader,

avsedda att användas för företag, in­

stitutioner och förvaltningar eller av­

delningar därav, som omfattas av

denna rekommendation, böra i störs­

ta möjliga utsträckning motsvara

anvisningarna i denna rekommenda­

tion och böra, i de fall som den na­

tionella lagstiftningen bestämmer,

underställas vederbörande myndig­

het för förhandsgodkännande. Vad

nu sagts bör även gälla vid inrättan­

det av företag, institutioner och för­

valtningar eller avdelningar därav i

befintliga byggnader, där väsent­

liga ändringar skola företagas.

72.

Ritningarna böra innehålla

tillräckliga uppgifter angående i syn­

nerhet

a)

förläggningen av arbetsplat­

ser, passager, ordinarie utgångar och

reservutgångar samt sanitära anord­

ningar;

b)

dimensioner på arbetsplatser

och reservutgångar samt dörrar och

fönster, med angivande av fönster­

karmens höjd;

c)

utförandet av golv, väggar och

tak;

d)

maskiner och installationer

som kunna avgiva värme, ånga, ga­

ser, damm, lukt, ljus, buller eller

skakningar i sådan utsträckning att

skadlig inverkan på arbetstagarnas

hälsa, säkerhet eller trivsel kan befa­

ras, liksom även åtgärder som före­

slås för att bekämpa sådana olägen­

heter;

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

fe) the type of heating and light-

ing iised;

(f)

any mechanical ventilation

equipment;

(g)

any sound-proofing, damp-

proofing and temperature control

measures.

73.

The competent authority

should grant reasonable time limits

for any changes that it might require

in order to make establishments, in­

stitutions and administrative servi­

ces, or departments thereof, to which

this Recommendation applies con-

form to the provisions of this Re­

commendation.

74.

As far as possible, floors

should be so constructed and cover-

ed, and walls, ceilings and equipment

should be so constructed as not to

present any health risks.

75.

Adequate means of escape

should be provided and properly

maintained.

XXI.

Measures against the Spread

of Diseases

76. (1) Measures should be tak­

en to prevent the spread of trans-

missible diseases among persons

working within any establishment,

institution or administrative service,

or department thereof, to which this

Recommendation applies, and be-

tween workers and the public.

(2) Such measures should in-

clude, in particular—

(a)

collective or individual tech-

nical and medical preventive meas­

ures, including the prevention of in-

fectious diseases and action against

insects, rodents and other noxious

animals;

(b)

medical supervisory meas­

ures.

XXII. Instruction in Hygiene

Measures

77.

Measures should be taken to

give workers and employers the ne-

e)

den typ av uppvärmning och

belysning som kommer till använd­

ning;

f)

eventuell mekanisk ventila­

tion;

g)

alla åtgärder för att dämpa

ljud, skydda mot fukt och reglera

temperaturen.

73.

Vederbörande myndighet bör

medgiva skälig övergångstid för för­

ändringar, som myndigheten kan

komma att kräva för att företag, in­

stitutioner och förvaltningar eller

avdelningar därav, som omfattas av

denna rekommendation, skola kom­

ma att motsvara rekommendatio­

nens anvisningar.

74.

Såvitt möjligt böra golv ha

sådan beläggning samt golv, väggar,

tak och inredning vara så utförda att

de icke utgöra någon risk för hälsan.

75. Reservutgångar böra finnas i

tillräckligt antal och hållas i gott

skick.

XXI. Åtgärder mot spridning

av sjukdomar

76. 1) Åtgärder böra vidtagas för

att hindra spridning av smittsamma

sjukdomar bland personer som ar­

beta inom företag, institution eller

förvaltning eller avdelning därav,

som omfattas av denna rekommen­

dation samt mellan de anställda och

allmänheten.

2) Sådana åtgärder böra i

synnerhet omfatta

a)

kollektiva eller individuella

tekniska och medicinska förebyg­

gande åtgärder, däri inbegripet före­

byggande av infektionssjukdomar

samt åtgärder mot insekter, gnagare

och andra skadedjur;

b)

medicinska kontrollåtgärder.

XXII. Instruktion i fråga om

hygieniska åtgärder

77. Åtgärder böra vidtagas för

att bibringa arbetstagare och arbets-

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

63

cessary elementary understanding of

the hygiene measures which the

workers may be required to take

during working hours.

78. (1) Workers should be in­

formed in particular of—

(a)

the health risks inherent in

any harmful substances which they

may be required to handle or em-

ploy, even if these products are little

used in the establishinent concerned;

(b)

the need to make good use of

equipment and devices provided for

hygiene and protection.

(2) If full information on hy­

giene cannot be given in a language

understood by the workers, they

should åt least be informed in such

a language of the meaning of im-

portant terms, expressions and sym­

bols.

XXIII. Co-operation in the Field

of Hygiene

79. (1) The competent authority,

employers and workers should esta-

blish mutual contacts, in order to

ensure the hygiene of workers in

connection with their work.

(2) The competent authority,

in giving effect to the provisions of

this Recommendation, should con-

sult with the representative organi­

sations of employers and workers

concerned, or, where sucli do not

exist, the representatives of em­

ployers and workers concerned.

80. (1) The competent authority

should encourage and, if necessary,

itself undertake the study of any

measures designed to ensure the hy­

giene of workers in connection with

their work.

(2) The competent authori­

ty should give wide circulation to

any documentation on ineans of en-

suring the hygiene of workers in con­

nection with their work.

(31 Full information and

givare nödvändig elementär förståel­

se för sådana hygieniska åtgärder

som arbetstagarna kunna behöva

iakttaga under arbetstiden.

78. 1) Arbetstagarna böra sär­

skilt informeras om

a)

de hälsorisker, som äro för­

bundna med skadliga ämnen, vilka

arbetstagarna kunna åläggas att han­

tera eller använda, även om det rör

sig om ämnen, som sällan användas

inom företaget;

b)

nödvändigheten av att väl an­

vända utrustning och apparater, an­

skaffade för att befrämja hygienen

och arbetarskyddet.

2) Därest fullständig infor­

mation om hygien icke kan lämnas

på ett språk, som förstås av arbets­

tagarna, böra dessa åtminstone på

ett sådant språk upplysas om bety­

delsen av viktiga termer, uttryck och

symboler.

XXIII. Samarbete på hygienens

område

79. 1) Vederbörande myndighet,

arbetsgivare och arbetstagare böra

upprätta inbördes kontakt i avsikt

att garantera arbetstagarnas hygien

under arbetet.

2) Vederbörande myndighet

bör i och för tillämpningen av an­

visningarna i denna rekommendation

samråda med de representativa ar-

betsgivar- och arbetstagarorganisa­

tionerna eller, där sådana icke fin­

nas, med representanter för berörda

arbetsgivare och arbetstagare.

80. 1) Vederbörande myndighet

bör uppmuntra och om så är erfor­

derligt själv undersöka åtgärder av­

sedda att garantera hygienen för ar­

betstagarna under arbetet.

2)

Vederbörande myndighet

bör i vida kretsar sprida tillgänglig

dokumentation beträffande åtgärder

för att garantera hygienen för ar­

betstagare i samband med arbetet.

3)

Vederbörande myndighet

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

advice on all subjects dealt with in

this Recommendation should be

available from the competent au-

thority.

81. (1) In establishments, in-

stilutions or administrative services,

or departments thereof, in respect of

which the competent authority deems

it desirable having regard to the pos-

sible degree of risk, åt least one dele-

gate or official for matters of hvgiene

should be designated.

(2)

Hygiene delegates or of-

ficials should co-operate closely with

employers and workers in eliminat-

ing risks to workers’ health and to

this end should, in particular, keep

in touch with employers’ and work­

ers’ representatives.

(3)

In establishments, insti­

tutions or administrative services in

respect of which the competent au-

thority deems it desirable having re­

gard to the possible degree of risk, a

hygiene committee should he set up.

(4)

Hygiene committees

should endeavour, in particular, to

eliminate risks to the health of

workers.

82.

The competent authority, in

collaboration with employers and

workers concerned or their represen­

tative organisations, should carry out

investigations with a view to as-

sembling information regarding di-

seases likely to arise from work and

lo perfecting measures to eliminate

the causes and conditions which give

rise to these diseases.

XXIV. Enforcement

83.

Appropriate measures should

be taken, by adequate inspection or

other means, to ensure the proper

application of laws, regulations or

other provisions concerning hygiene.

84. Where it is appropriate to the

manner in which effect is given to

this Recommendation, the necessary

bör stå till tjänst med upplysningar

och råd angående samtliga frågor

som behandlas i denna rekommen­

dation.

81. 1) I företag, institutioner el­

ler förvaltningar eller avdelningar

därav bör, där vederbörande myn­

dighet så finner erforderligt med

hänsyn till föreliggande risker, åt­

minstone ett ombud eller en tjänste­

man utses för hygienfrågor.

2)

Ombud eller tjänstemän

som nyss nämnts böra intimt sam­

verka med arbetsgivare och arbets­

tagare i syfte att eliminera risker för

de anställdas hälsa och böra för det­

ta ändamål upprätthålla kontakt i

synnerhet med representanter för

arbetsgivare och arbetstagare.

3)

I företag, institutioner eller

förvaltningar, där det av vederbö­

rande myndighet bedömes önskvärt

med hänsyn till föreliggande risker,

bör en hygienkommitté inrättas.

4) Hygienkommittéer böra sär­

skilt sträva efter att avlägsna risker

för arbetstagarnas hälsa.

82.

Vederbörande myndighet bör

i samverkan med berörda arbetsgi­

vare och arbetstagare eller deras re­

presentativa organisationer utföra

undersökningar i avsikt att insamla

uppgifter angående sjukdomar, som

kunna uppkomma genom arbetet och

förbättra åtgärder för att avlägsna

orsaker och förhållanden som fram­

kalla dessa sjukdomar.

XXIV. Tillämpning

83.

Lämpliga åtgärder böra vid­

tagas för att genom tillfredsställan­

de övervakning eller annorledes ga­

rantera att lagar, förordningar eller

andra föreskrifter rörande hygien ve­

derbörligen iakttagas.

84.

Där så är förenligt med sät­

tet för genomförandet av anvisning­

arna i denna rekommendation böra

65

nieasures in the form of penalties erforderliga garantier i form av ett

should be taken to ensure the en- lämpligt sanktionssysteni skapas för

forcement of its provisions.

anvisningarnas effektiva tillämp­

ning.

Kungl

.

Maj:ts proposition nr 51 år 1965

3

Bihang till riksdagens protokoll 19G5. 1 samt. Nr 61

66

Kangl. Maj:ts proposition nr 51 ur 1965

Convention (No. 121) concerning Benefits

in the Case of Employmcnt Injury

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the Inter­

national Labour Office, and having

met in its Forty-eighth Session on 17

June 1964, and

Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to

benefits in the case of industrial ac-

cidents and occupational diseases,

which is the fifth item on the agenda

of the session, and

Having determined that these pro­

posals shall take the form of an in-

lernational Convention

adopts this eighth day of July of the

year one thousand nine hundred and

sixty-four the following Convention,

which may be cited as the Employ-

ment Injury Benefits Convention,

1964:

Article 1

In this Convention—

(a)

the term “legislation” in-

cludes anv social security rules as

well as laws and regulations;

(b)

the term “prescribed” means

determined by or in virtue of natio­

nal legislation;

(c)

the term “industrial under-

taking” includes all undertakings in

the following branches of economic

activity:

mining and quarrying;

manufacturing; construction; elec-

tricity, gas, water and sanitary ser­

vices; and transport, storage and

communication;

Bilaga 3

(Översättning)

Konvention (nr 121) angående förmåner

vid yrkesskada

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­

nella arbetsbyrån sammankallats

till Geneve och där samlats den 17

juni 1964 till sitt fyrtioåttonde sam­

manträde,

och beslutat antaga vissa förslag

angående förmåner vid yrkesskada,

vilken fråga utgör den femte punk­

ten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag

skola taga form av en internationell

konvention,

antager denna den åttonde dagen i

juli månad år nittonhundrasextio-

fyra följande konvention, som må

benämnas konvention angående för­

måner vid yrkesskada, 1964.

Artikel 1

I denna konvention skall

a)

med uttrycket ”lagstiftning”

förstås såväl lagar och författning­

ar som administrativa föreskrifter

om social trygghet;

b)

med uttrycket ”föreskrivet”

förstås fastställt i eller med stöd av

den nationella lagstiftningen;

c)

uttrycket ”industriellt före­

tag” omfatta alla företag inom föl­

jande grenar av näringslivet: gru­

vor och stenbrott, tillverkningsindu­

strier, byggnads- och anläggnings-

verksamhet, elektricitets-, gas- och

vattenverk samt anordningar för sa­

nitära ändamål ävensom transport-

67

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

(d)

the term “dependent” ref ers

to a state of dependency which is

presumed to exist in prescribed ca-

ses;

(e)

the term “dependent child”

covers—

(i)

a child under school-

leaving age or under 15 years of age,

whichever is the higher, and

(ii)

a child under a pre­

scribed age higher than that speci-

fied in subclause (i) and who is an

apprentice or student or has a

chronic illness or infirmity disabling

him for any gainful activity, on con-

ditions laid down by national legisla-

tion: Provided that this requirement

shall be deemed to be met where na­

tional legislation defines the term so

as to cover any child under an age

appreciably higher than that speci-

fied in subclause (i).

Article 2

1. A Member whose economic and

medical facilities are insufficiently

developed may avail itself by a de-

claration accompanying its ratifica-

tion of the temporary exceptions pro­

vided for in the foilowing Artides:

Article 5, Article 9, paragraph 3,

clause (b), Article 12, Article 15,

paragraph 2, and Article 18, para­

graph 3. Any such declaration shall

state the reason for such exceptions.

2.

Each Member which has made

a declaration under paragraph 1 of

this Article shall include in its report

upon the application of this Conven-

tion submitted under article 22 of

the Constitution of the International

Labour Organisation a statement in

respect of each exception of which it

avails itself—

(a)

that its reason for doing so

subsists; or

(b)

that it renounces its right to

verksamhet, lagring och kommuni­

kationer;

d)

med uttrycket ”beroende” av­

ses ett tillstånd av beroende som

förutsattes föreligga i vissa före­

skrivna fall;

e)

uttrycket ”beroende barn”

omfatta

i)

barn under den ålder då

skolplikten upphör eller barn under

15 år, varvid den högre av dessa ål­

dersgränser skall gälla;

ii)

barn som ej uppnått viss

föreskriven högre ålder än den i fö­

regående stycke angivna, och som är

lärling eller studerande eller lider

av kronisk sjukdom eller invaliditet,

som gör vederbörande oförmögen till

förvärvsarbete, allt under de villkor

som den nationella lagstiftningen fö­

reskriver, såframt icke nämnda lag­

stiftning definierar uttrycket såsom

innefattande varje barn under en ål­

der, som är avsevärt högre än den i

föregående stycke angivna.

Artikel 2

1.

Medlem, vars ekonomiska re­

surser samt hälso- och sjukvårdsan-

ordningar äro otillräckligt utveckla­

de, må genom en vid sin ratifika-

tionshandling fogad förklaring be­

gagna sig av de temporära undan­

tag, som finnas angivna i följande

artiklar, nämligen 5, 9:3 b), 12,

15:2) och 18: 3). I varje förklaring

skola skälen till sådana undantag

angivas.

2.

Medlem som avgivit förklaring

enligt mom. 1 av denna artikel skall

i den årliga redogörelsen rörande

tillämpningen av denna konvention

enligt artikel 22 av Internationella

arbetsorganisationens stadga beträf­

fande varje undantag, varav med­

lemmen begagnar sig, giva tillkänna

a)

att skälen härför alltjämt fö­

religga; eller

b)

att medlemmen avstår från

68

Kungl. Maj.ts proposition nr Öl år 1965

avail itself of the exception in ques-

tion as from a stated date.

Article 3

1.

Any Member which ratifies

this Convention may, by a declara-

tion accompanying its ratification,

exclude from the application of the

Convention—

(a)

seafarers, including sea-

fishermen,

(b)

public servants,

where these categories are protected

by special schemes which provide in

the aggregate benefits åt least equi-

valent to those required by this Con­

vention.

2.

Where a declaration under pa-

ragraph 1 of this Article is in force,

the Member may exclude the persons

belonging to the category or categor­

ies excluded from the application of

the Convention from the number of

employees when calculating the per-

centage of employees in compliance

with paragraph 2, clause (d), of Art­

icle 4, and with Article 5.

3.

Any Member which has made

a declaration under paragraph 1 of

this Article may subsequently notify

the Director-General of the Interna­

tional Labour Office that it accepts

the obligations of this Convention in

respect of a category or categories

excluded åt the time of its ratifica­

tion.

Article 4

1.

National legislation concern-

ing employment injury benefits shall

protect all employees, including ap-

prentices, in the public and private

sectors, including co-operatives, and,

in respect of the death of the bread-

winner, prescribed categories of bene-

ficiaries.

2.

Any Member may make such

exceptions as it deems necessary in

respect of—

rätten att begagna sig av ifrågava­

rande undantag från och med viss

dag.

Artikel 3

1.

Varje medlem som ratificerar

denna konvention kan genom en vid

ratifikationshandlingen fogad för­

klaring från tillämpningen av kon­

ventionen undantaga

a)

sjöfolk, däri inbegripna fis­

kare sysselsatta med saltsjöfiske,

b)

offentliga tjänstemän,

om dessa kategorier äro skyddade

genom speciella system, som tillsam­

mantagna tillhandahålla förmåner,

som äro minst likvärdiga med de i

denna konvention stadgade.

2.

Om en i enlighet med föregå­

ende mom. avgiven förklaring är i

kraft, må medlemmen från det an­

tal arbetstagare, till vilka hänsyn

skall tagas vid beräkningen av det

procentuella antalet arbetstagare en­

ligt artikel 4: 2 d) och artikel 5, ute­

sluta de med nämnda förklaring av­

sedda personerna.

3.

Varje medlem som avgivit

förklaring enligt mom. 1 av denna

artikel äger sedermera underrätta

Internationella arbetsbyråns gene­

raldirektör om att medlemmen god­

tager de ur denna konvention härrö­

rande förpliktelserna med avseende

å den eller de kategorier, vilka ute­

slutits vid tidpunkten för ratifice-

ringen.

Artikel t

1.

Den nationella lagstiftningen

angående förmåner vid yrkesskada

skall skydda alla arbetstagare och

lärlingar inom den offentliga och

den privata sektorn, däri inbegripet

kooperativa företag, samt i händel­

se av familjeförsörjarens frånfälle,

föreskrivna kategorier av förmåns­

tagare.

2.

Varje medlemsstat må stadga

sådana undantag som kunna finnas

påkallade beträffande

69

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

(a) persons whose employment is of a casual nature and who are employed otherwise than for the pui- pose of the employer’s trade or busi- ness;

(b) out-workers; (c) members of the employer’s family living in his house, in respect of their work for him;

(d) other categories of era- ployees, which shall not exceed in number 10 per cent of all eniployees other than those excluded under clauses (a) to (c).

Article 5

Where a declaration provided for in Article 2 is in force, the applica- tion of national legislation concern- ing employment injury benefits may be limited to prescribed categories of employees, which shall total in num­ ber not less than 75 per cent. of all employees in industrial undertak- ings, and, in respect of the death of the breadwinner, prescribed catego­ ries of beneficiaries.

a) personer, som sysselsättas med tillfälligt arbete, vilket icke står i samband med arbetsgivarens rörel­ se;

b) hemarbetande; c) medlemmar av arbetsgivarens familj, vilka bo under hans tak, i den mån de arbeta för hans räk­ ning;

d) andra arbetstagarkategoner vilkas antal ej må överstiga tio pro- cent av alla andra arbetstagare än de som uteslutits enligt styckena a) — c) ovan.

Artikel 5

Är en i artikel 2 avsedd förkla­ ring i kraft må tillämpningen av den nationella lagstiftningen angå­ ende förmåner vid yrkesskada be­ gränsas till föreskrivna kategorier av arbetstagare, vilkas sammanlag­ da antal skall uppgå till minst 75 procent av alla arbetstagare i in­ dustriella företag, samt, i händelse av familjeförsörjarens död, till före­ skrivna kategorier av förmånstaga­ re.

Article 6

The contingencies covered shall in- clude the following where due to an employment injury;

(a) a morbid condition; (b) incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as defined by national legislation;

(c) total loss of earning capacity or partial loss thereof in excess of a prescribed degree, likely to be perma­ nent, or corresponding loss of fa- culty; and

(d) the loss of support suffered as the result of the death of the breadwinner by prescribed categories of beneficiaries.

Artikel 6

Här avsedda riskfall skola omfat­ ta följande fall, för såvitt de härrö­ ra från yrkesskada

a) sjukdomstillstånd; b) av sådant sjukdomstillstånd orsakad arbetsoförmåga, medföran­ de inkomstbortfall av den innebörd den nationella lagstiftningen angi- ver;

c) sannolikt bestående fullstän­ dig förlust av förvärvsförmågan el­ ler mera avsevärd partiell förlust därav eller annan motsvarande fy­ sisk invaliditet; samt

d) föreskrivna förmånstagarka- tegoriers förlust av försörjningen till följd av familjeförsörjarens från- fällc.

70

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

1. Eaeh Member shall prescribe a

definition of “industrial accident”,

including the conditions under

which a commuting accident is con-

sidered to be an industrial accident,

and shall specify the terms of such

definition in its reports upon the ap-

plication of this Convention submitt-

ed under article 22 of the Constitution

of the International Labour Organi­

sation.

Article

7

2. Where commuting accidents

are covered by social security sche-

mes other than employment injury

schemes, and these schemes provide

in respect of commuting accidents

benefits which, when taken together,

are åt least equivalent to those re-

quired under this Convention, it shall

not be necessary to make provision

for commuting accidents in the de­

finition of “industrial accident”.

Artide 8

Each Member shall—

(a)

prescribe a list of diseases,

comprising åt least the diseases enu-

merated in Schedule I to this Con­

vention, which shall be regarded as

occupational diseases under pre-

scribed conditions; or

(b)

include in its legislation a

general definition of occupational dis­

eases broad enough to cover åt least

the diseases enumerated in Schedule

I to this Convention; or

(c)

prescribe a list of diseases in

conformity with clause (a), comple-

mented by a general definition of oc­

cupational diseases or by other pro­

visions for establishing the occupa­

tional origin of diseases not so listed

or manifesting themselves under

conditions different from those pre-

scribed.

1. Varje medlem skall definiera

begreppet ”olycksfall i arbete”, var­

vid tillika skola angivas de omstän­

digheter, under vilka olycksfall, som

inträffar under färd till arbetet,

skall anses såsom olycksfall i arbe­

te; medlemmen skall vidare i de rap­

porter rörande tillämpningen av den­

na konvention, som medlemmen har

att avgiva enligt artikel 22 av In­

ternationella arbetsorganisationens

stadga, angiva ordalagen i en dylik

definition.

2. Därest färdolycksfall omfattas

av andra system för social trygghet

än de som gälla med avseende på vr-

kesskada, och dessa system i vad av­

ser sådana olycksfall" tillhandahålla

förmåner, vilka tillsammantagna äro

minst likvärdiga med de i denna

konvention stadgade, behöva färd­

olycksfallen icke inbegripas under

definitionen av begreppet ”olycks­

fall i arbete”.

Artikel 8

Varje medlem skall

a)

antingen upprätta en sjuk-

domsförteckning, som omfattar

minst de sjukdomar som uppräknas

i den vid denna konvention fogade

tabell I och som skola anses såsom

yrkessjukdomar under föreskrivna

förhållanden;

b)

eller i sin lagstiftning inlaga

en allmän definition av begreppet

yrkessjukdomar, vilken skall vara

tillräckligt vid för att omfatta minsl

de sjukdomar som uppräknas i nyss­

nämnda tabell I;

c)

eller upprätta eu förteckning

över yrkessjukdomar enligt a),

kompletterad med en allmän defini­

tion av begreppet yrkessjukdom el­

ler med bestämmelser, som göra del

möjligt att fastställa sambandet mel­

lan yrket och andra sjukdomar än

sådana som förekomma i förteck­

ningen eller som yppats under för­

hållanden som avvika från de före­

skrivna.

Artikel 7

71

Kungl. Mnj.ts proposition nr Öl år 1965

Article 9

1.

Each Member shall secure to

the persons protected, subject to pre-

scribed conditions, the provision of

the following benefits:

(a)

medical care and allied bene­

fits in respect of a morbid condition,

(b)

eash benefits in respect of

the contingencies specified in Article

6, clauses (b), (c) and (d).

2.

Eligibility for benefits may not

be made subject to the length of

employment, to the duration of in-

surance or to the payment of contri-

butions: Provided that a period of

exposure may be prescribed for oecu-

pational diseases.

3. The benefits shall be granted

throughout the contingency: Provid­

ed that in respect of incapacity för

work the cash benefit need not be

paid för the first three days -

(a) where the legislation of a

Member provides för a waiting pe­

riod åt the date on which tliis Con-

vention comes into force, on condi­

tion that the Member includes in its

reports upon the application of this

Convention submitted under article

22 of the Constitution of the Interna­

tional Labour Organisation a state-

inent that its reason for availing it-

self of this provision subsists; or

(b) where a declaration provided

for in Article 2 is in force.

Article 10

1. Medical care and allied bene­

fits in respect of a morbid condition

shall comprise—

(n) general practitioner and spe­

cialist in-patient and out-patient

care, including domiciliary visiting,

(b)

dental care;

(c)

nursing care åt home or in

hospital or other medical institu­

tions;

1.

Varje medlem skall under tö-

reskrivna förhållanden tillförsäkra

av lagstiftningen skyddade personer

följande förmåner

a)

hälso- och sjukvård och dar­

med sammanhängande förmåner vid

sjukdomstillstånd;

b)

kontantförmåner vid riskfall

som avses i artikel 6 b), c) och d).

2.

Rätt till förmåner må ej göras

beroende av viss tids anställning,

viss tids försäkring eller erläggan­

de av avgifter, dock att då det gäller

yrkessjukdom viss tid må faststäl­

las, under vilken vederbörande skall

ha varit utsatt för sjukdomsrisken.

3.

Förmånerna skola utgå så

länge följderna av det inträffade

riskfallet bestå, dock att i avseende

å arbetsoförmåga förmånerna icke

behöva utgivas för de tre första da­

garna

a)

om en medlems lagstiftning

vid tidpunkten för denna konven­

tions ikraftträdande innehåller före­

skrifter om karenstid samt undei

förutsättning att medlemmen i de

rapporter rörande tillämpningen a\

denna konvention, som medlemmen

har att avgiva enligt artikel 22 av

Internationella arbetsorganisationens

stadga, intygar att de skäl som med­

lemmen haft för att begagna sig a\

detta undantag alltjämt bestå; eller

b)

om förklaring som avses i ar­

tikel 2 är i kraft.

Artikel 10

1. Hälso- och sjukvård och där­

med sammanhängande förmåner

skola vid sjukdomstillstånd omfatta

a)

såväl sluten som öppen vård

av allmänpraktiserande läkare och

av specialist, innefattande jämväl

hembesök;

b)

tandvård;

c)

sjuksköterskevård i hemmet

eller å sjukhus eller annan sjuk­

vårdsinrättning;

Artikel 9

72

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

(d)

maintenance in hospitals,

convalescent homes, sanatoria or

olher niedical institutions;

(e)

dental, pharmaceutical and

other medical or surgical supplies,

including prosthetic appliances kept

in repair and renewed as necessary,

and eyeglasses;

(f)

the care furnished by mem-

bers of such other professions as may

åt any time be legally recognised as

allied to the medical profession, un­

der the supervision of a medical or

dental practitioner; and

(g)

the following treatment åt

the place of work, wherever possible:

(i)

emergency treatment of

persons sustaining a serious acci-

dent;

(ii)

follow-up treatment of

those whose injury is slight and

does not entail discontinuance of

work.

2.

The benefits provided in ac-

cordance with paragraph 1 of this

Article shall be afforded, using all

suitable means, with a view to main-

taining, restoring or, where this is

not possible, improving the health of

the injured person and his ability to

work and to attend to his personal

needs.

Article 11

1. Any Member which provides

medical care and allied benefits by

means of a general health scheme or

a medical care scheme for emploved

persons may specify in its legislation

that such care shall be made avail-

able to persons who have sustained

employment injuries on the same

terms as to other persons entitled

thereto, on condition that the rules

on the subjeet are so designed as to

avoid hardship.

2. Any Member which provides

d)

vård å sjukhus, konvalescent­

hem, sanatorium eller annan sjuk­

vårdsinrättning;

e)

tandproteser o. d., läkemedel

jämte övriga medicinska eller kirur­

giska hjälpmedel, däri inbegripna

proteser samt eventuellt underhåll

och förnyande av sådana, ävensom

glasögon;

f)

vård, som under kontroll av

läkare eller tandläkare lämnas av

andra legitimerade utövare av sjuk­

vård ;

g) behandling på arbetsplatsen

av följande art i den mån så är möj-

Jigt:

i)

brådskande behandling

av personer, som drabbats av allvar­

ligt olycksfall;

ii)

förnyad behandling av

personer med lättare skador, vilka

ej medföra avbrott i arbetet.

2. I enlighet med mom. 1 av den­

na artikel tillhandahållen hälso- och

sjukvård skall syfta till att med alla

lämpliga medel vidmakthålla, åter­

ställa eller, om annat ej är möjligt,

förbättra den skyddades hälsa samt

förmåga att arbeta och tillgodose si­

na personliga behov.

Artikel 11

1. Varje medlem som tillhanda­

håller hälso- och sjukvård och där­

med sammanhängande förmåner ge­

nom ett system med fri sjukvård för

alla eller genom ett sjukförsäkrings­

system, som omfattar alla arbetsta­

gare, må i sin lagstiftning stadga att

sådan vård skall meddelas personer

som drabbats av yrkesskada på sam­

ma villkor som gälla för andra där­

till berättigade personer, under för­

utsättning att reglerna i ämnet äro

utformade på sådant sätt att veder­

börande icke försättes i en ekono­

misk nödsituation.

2. Varje medlem, som tillhanda-

73

Knngl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

inedical care and allied benefits by

reimbursing expenses may in its leg-

islation make special rules in re-

spect of cases in which the extent, du-

ration or cost of such care exceed

reasonable limits, on condition that

the rules on the subject are not in-

consistent with the purpose stated in

paragraph 2 of Artide 10 and are so

designed as to avoid hardship.

håller hälso- och sjukvård och där­

med sammanhängande förmåner ge­

nom att ersätta de utgifter som ve­

derbörande ådragit sig, må i sin lag­

stiftning införa särskilda bestäm­

melser för sådana fall, då omfatt­

ningen eller varaktigheten av eller

kostnaderna för sådan vård överstiga

rimliga gränser, under förutsättning

att reglerna i ämnet ej äro oförenli­

ga med det i artikel 10:2 angivna

målet samt vidare äro utformade på

sådant sätt att vederbörande icke

försättes i en ekonomisk nödsitua­

tion.

Article 12

Where a declaration provided för

in Article 2 is in force, medical care

and allied benefits shall inelude åt

least—

(a)

general praetitioner care, in-

cluding domiciliary visiting;

(b)

specialist care åt hospitals

for in-patients and out-patients, and

such specialist care as may be availa-

ble outside hospitals;

(c)

the essential pharmaceutical

supplies on prescription by a medical

or other qualified praetitioner;

. (d) liospitalisation, where neces-

sary; and

(e) wlierever possible, emergen-

cy treatment åt the place of work of

persons sustaining an industrial ac-

cident.

Artikel 12

När en jämlikt artikel 2 avgiven

förklaring är i kraft, skola hälso-

och sjukvården och därmed sam­

manhängande förmåner omfatta åt­

minstone

a)

vård av allmänpraktiserande

läkare, innefattande jämväl hembe­

sök ;

b)

specialistvård å sjukhus för

där intagna och för patienter i öp­

pen vård samt sådan specialistvård

som må finnas tillgänglig utanför

sjukhus;

c)

väsentliga läkemedel, som or­

dineras av läkare eller annan legi­

timerad utövare av sjukvård;

d)

vård å sjukhus om så erford­

ras; samt

e)

i den mån så är möjligt bråds­

kande behandling på arbetsplatsen

till den som drabbats av olycksfall

i arbete.

Article 13

The cash benefit in respect of tem-

porary or initial incapacity for work

shall be a periodical payment cal-

culated in such a manner as to com-

ply either with the requirements of

Article It) or with the requirements

of Article 20.

Artikel 13

Kontantförmåner vid tillfällig ar­

betsoförmåga eller vid arbetsoför­

måga som befinner sig i ett inledan­

de skede skola bestå av en periodisk

utbetalning beräknad på sådant sätt

att den uppfyller kraven i antingen

artikel 19 eller artikel 20.

3j

Bihang till riksdagens protokoll 1905. 1 samt. Nr 51

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 51

dr

W65

1. Cash benefits in respect of loss

of earning capacity likely to be per­

manent or corresponding loss of fac­

ulty shall be payable in all cases in

which such loss, in excess of a pre-

scribed degree, reinains åt the expi-

ration of the period during which

benefits are payable in accordance

with Article 13.

Article 14

2.

In case of total loss of earning

capacity likely to be permanent or

corresponding loss of faculty, the ben-

efit shall be a periodical payment

calculated in such a manner as to

comply either with the requirements

of Article 19 or with the require­

ments of Article 20.

3.

In case of substantial partial

loss of earning capacity likely to be

permanent which is in excess of a

prescribed degree, or corresponding

loss of faculty, the benefit shall be a

periodical payment representing a

suitable proportion of that provided

för in paragraph 2 of this Article.

4.

In case of partial loss of earn­

ing capacity likely to be permanent

which is not substantial but which

is in excess of the prescribed degree

referred to in paragraph 1 of this

Article, or corresponding loss of fac­

ulty, the cash benefit may take the

form of a lump sum payment.

5.

The degrees of loss of earning

capacity or corresponding loss of

faculty referred to in paragraphs 1

and 3 of this Article shall be pre­

scribed in such manner as to avoid

hardship.

Artide 15

1. In exceptional circumstances,

and with the agreement of the in-

jured person, all or part of the periodi-

1.

Vid förlust av arbetsförmågan,

som sannolikt kommer att bli be­

stående eller vid motsvarande ned­

sättning i den fysiska förmågan, sko­

la kontantförmåner utgivas i alla

sådana fall då förlusten eller ned-

sättningen överstiger en viss före­

skriven grad samt består vid utgång­

en av den period under vilken för­

månerna skola utgivas i enlighet med

artikel 13.

2.

Vid fullständig förlust av ar­

betsförmågan, som sannolikt kom­

mer att bli bestående eller vid mot­

svarande nedsättning i den fysiska

förmågan, skall förmånen utgöras av

periodiska utbetalningar beräknade

i enlighet med bestämmelserna i ar­

tikel 19 eller artikel 20.

3.

Vid avsevärd partiell förlust

av arbetsförmågan, som sannolikt

kominer att bli bestående och som

överstiger viss föreskriven grad eller

vid motsvarande nedsättning i den

fysiska förmågan, skall förmånen ut­

göras av periodiska utbetalningar,

vilka motsvara en skälig andel av

den i mom. 2 ovan angivna förmå­

nen.

4.

Vid partiell förlust av arbets­

förmågan, som sannolikt kommer

att bli bestående och som, ehuru

icke avsevärd, likväl överstiger den

i inom. 1 ovan angivna graden, eller

vid motsvarande nedsättning i den

fysiska förmågan, må kontantförmå­

nen utgå i form av ett engångsbe­

lopp.

5.

Den grad av förlust av arbets­

förmågan eller av motsvarande ned­

sättning i den fysiska förmågan, till

vilken hänvisas i mom. 1 och 3 av

denna artikel, skall fastställas på

sådant sätt att vederbörande icke

försättes i en ekonomisk nödsitua­

tion.

Artikel 15

1. I undantagsfall må med den

skadades samtycke de i artikel 14

mom. 2 och 3" avsedda periodiska

Artikel 14

75

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

cal payment provided för in para-

graphs 2 and 3 of Article 14 may be

converted into a lump suin corre-

sponding to the actuarial equivalent

thereof when the competent authori-

ty has reason to believe that such

lump suin will be utilised in a man-

ner which is particularly advantage-

ous för the injured person.

2. Where a declaration provided

for in Article 2 is in force and the

Member concerned considers that it

lacks the necessary administrative

facilities for periodical payments, the

periodical payment provided for in

paragraphs 2 and 3 of Article 14

may be converted into a lump sum

corresponding to the actuarial equi­

valent thereof, as computed on the

basis of available data.

Article 16

Increments in periodical payments

or other supplementary or special

benefits, as prescribed, shall be pro­

vided for disabled persons requiring

the constant help or attendance of

another person.

Article 17

The conditions in which periodical

payments due in respect of loss of

earning capacity or corresponding

loss of faculty shall be reassessed,

suspended or cancelled by reference

to a change in the degree of loss shall

be prescribed.

Article 18

1. The cash benefit in respect of

death of the breadwinncr shall be a

periodical payment to a widow as

prescribed, a disabled and dependent

widower, dependent children of the

deceased and other persons as may

be prescribed; this payment shall be

utbetalningarna utbytas mot ett en­

gångsbelopp som motsvarar det för-

säkringsmatematiska värdet av

nämnda utbetalningar, när vederbö­

rande myndighet har anledning an­

taga, att ett sådant belopp kommer

att användas på ett för den skadade

särskilt fördelaktigt sätt.

2. Om förklaring som avses i ar­

tikel 2 är i kraft och vederbörande

medlemsstat anser sig sakna erfor­

derliga administrativa resurser för

att garantera regelbundna periodis­

ka utbetalningar, må de periodiska

utbetalningar som avses i artikel 14

mom. 2 och 3 utbytas mot ett en­

gångsbelopp, som motsvarar det för-

säkringsinatematiska värdet av

nämnda utbetalningar, beräknat på

grundval av tillgängliga uppgifter.

Artikel 16

Höjningar i de periodiska utbetal­

ningarna eller andra kompletterande

eller speciella förmåner, varom fö­

reskrifter må finnas, skola utgå till

yrkesskadade, som äro i behov av

stadigvarande hjälp eller tillsyn av

annan person.

Artikel 17

Den nationella lagstiftningen skall

bestämma under vilka omständig­

heter de periodiska utbetalningarna

med avseende på förlust av förvärvs­

förmågan eller motsvarande nedsätt­

ning i den fysiska förmågan må kun­

na revideras, innehållas eller upp­

hävas under hänvisning till eventu­

ella förändringar i graden av sådan

förlust eller nedsättning.

Artikel 18

1. Vid familjeförsörjarens död

skall kontantförmånen utgöras av

periodiska utbetalningar till änka i

enlighet med vad som föreskrives i

den nationella lagstiftningen, till

yrkesskadad änkling, som varit be­

roende av den avlidna för sin för-

76

Kiingl. Maj ds proposition nr 51 år 1965

calculated in such a manner as to

comply either with the requirements

of Artide 19 or with the require­

ments of Artide 20: Provided that

it shall not hc necessarv to make

provision for a benefit to a disabled

and dependent widower where the

cash benefits to other survivors are

appreciably in excess of those requir-

ed by this Convention and where so­

cial security schemes other than em-

ployment injury schemes provide to

such widower benefits which are app­

reciably in excess of those in respect

of invalidity required under the So­

cial Security (Minimum Standards)

Convention, 1952.

2.

In addition, a funeral benefit

shall be provided åt a prescribed rate

which shall not be less than the nor­

mal cost of a funeral: Provided that

where cash benefits to survivors are

appreciably in excess of those requir­

ed by this Convention the right to

funeral benefit may be made subjcct

to prescribed conditions.

3. Where a declaration provided

for in artiele 2 is in force and the

Member concerned considers that it

lacks the necessarv administrative

facilities for periodical payments, the

periodical payment provided for in

paragraph 1 of this Artiele may be

converted into a lump sum corres-

ponding to the aetuarial equivalent

thereof, as computed on the hasis of

available data.

Artide 19

1. In the case of a periodical pay­

ment to which this Artiele applies,

the rate of the benefit, inereased by

the amount of anv familj’ allowances

pajrable during the conlingeney,

shall be such as to attain, in respect

of the contingency in question, for

the standard beneficiary indicated in

Schedule II to this Convention, åt

sörj ning, till den avlidnes beroende

barn samt till andra personer som

må finnas angivna i nämnda natio­

nella lagstiftning; dessa utbetalning­

ar skola beräknas i enlighet med be­

stämmelserna i artikel 19 eller arti­

kel 20. Förmån till yrkesskadad och

beroende änkling behöver dock icke

utgivas, om kontantförmånerna till

andra efterlevande äro avsevärt hög­

re än de som krävas enligt denna

konvention och om enligt andra sys­

tem för social trygghet än yrkesska-

desystem till sådan änkling utgå för­

måner, vilka äro avsevärt högre än

de som krävas i fråga om förmåner

vid invaliditet enligt konventionen

angående social trygghet (minimi­

standard), 1952.

2.

Dessutom skall begravnings­

hjälp utgivas med belopp som icke

skall understiga de normala kostna­

derna för en begravning; rätten till

denna förmån kan emellertid göras

beroende av vissa föreskrivna vill­

kor, då kontantförmånerna till ef­

terlevande avsevärt överstiga dem

som angivas i denna konvention.

3.

Om förklaring som avses i ar­

tikel 2 är i kraft och vederbörande

medlemsstat anser sig sakna erfor­

derliga administrativa resurser ‘för

att garantera regelbundna periodis­

ka utbetalningar, må de periodiska

utbetalningar som avses i mom. 1 av

denna artikel utbytas mot ett en­

gångsbelopp, som motsvarar det för-

säkringsmatematiska värdet av

nämnda utbetalningar, beräknat på

grundval av tillgängliga uppgifter.

Artikel 19

1. Vid periodisk utbetalning,

varå denna artikel äger tillämpning,

skall förmånens belopp, ökat med

beloppet av familjebidrag, som må

utgå under den tid riskfallet omfat­

tar vara sådant, att det för i bifogade

tabell II angiven standardförmåns-

tagare vid riskfallet ifråga utgör

minst i tabellen angiven procent av

77

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1905

least the percentage indicated there-

in of the total of the previous earn-

ings of the beneficiary or his bread-

winner and of the amount of any fa-

mily allowances payable to a person

protected with the same fainily resp-

onsibilities as the standard benefi­

ciary.

2.

The previous earnings of the

beneficiary or his breadwinner shall

be calculated according to prescribed

rules, and, where the persons pro­

tected or their breadwinners are ar-

ranged in classes according to their

earnings, their previous earnings

may be calculated from the basic

earnings of the classes to which they

belonged.

3.

A maximum limit may be pre­

scribed for the rate of the benefit or

for the earnings taken into account

för the calculation of the benefit,

provided that the maximum limit is

fixed in such a way that the provi­

sions of paragraph 1 of this Article

are complied with where the pre­

vious earnings of the beneficiary or

his breadwinner are ecjual to or low-

er than the wage of a skilled manual

male employee.

4.

The previous earnings of the

beneficiary or his breadwinner, the

wage of the skilled manual male em­

ployee, the benefit and any family

allowances shall be calculated on the

same lime basis.

5. For the other beneficiaries the

benefit shall bear a reasonable rela­

tion to the benefit for the standard

beneficiary.

6.

För "the purpose of this Article,

a skilled manual male employee shall

he—

(a)

a fitter or turner in the ma-

nufacture of machinery other than

electrical machinery; or

(b)

a person deemed typical of

skilled lahour selected in accordance

with the provisions of the following

paragraph; or

(c)

a person whose earnings are

summan av förmånstagarens eller

hans familjeförsörjares tidigare in­

komster och beloppet av familjebi­

drag som må utgå till en skyddad

person med samma försörjnings­

plikt som standardförmånstagaren.

2.

Förmånstagarens eller hans

törsörjares tidigare inkomster skola

beräknas enligt föreskrivna regler;

när de skyddade personerna eller de­

ras försörj are äro uppdelade i in­

komstklasser, må deras tidigare in­

komster beräknas efter grundlöner­

na inom de inkomstklasser, vilka de

tillhörde.

3.

För förmånsbeloppet liksom

för de inkomster vilka ligga till

grund för beräkningen av förmånen

må fastställas ett högsta belopp, un­

der förutsättning att detta bestäm­

mes på sådant sätt, att föreskrifter­

na i mom. 1 av denna artikel upp­

fyllas, när förmånstagarens eller

hans försörj ares tidigare inkomster

icke överstiga en yrkesutbildad man­

lig kroppsarbetares lön.

4.

Förmånstagarens eller hans

törsörjares tidigare inkomster, en

yrkesutbildad manlig kroppsarbeta­

res lön, förmånen och familjebidra­

gen skola samtliga beräknas i för­

hållande till samma tidsenhet.

5.

Vad beträffar övriga förmåns­

tagare skall förmånen stå i skäligt

förhållande till standardförmånsta-

garens förmån.

6.

I denna artikel avses med yr­

kesutbildad manlig kroppsarbetare

a)

hopsättare eller svarvare inom

industri för tillverkning av andra

maskiner än elektriska sadana; ellei

b)

person, som kan anses typisk

för yrkesutbildad arbetskraft, utvald

i enlighet med föreskrifterna i mom.

7; eller

c)

person, vilkens inkomst är li-

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

such as to be equal to or greater

than the earnings of 75 per cent of

all the persons protected, such earn­

ings to be determined on the basis of

annual or shorter periods as may be

prescribed; or

(d)

a person whose earnings are

equal to 125 per cent of the average

earnings of ali the persons protected.

7. The person deemed typical of

skilled labour for the purpose of

clause (b) of the preceding para-

graph shall be a person employed in

the major group of economic activi-

ties with the largest number of eco-

nomically active male persons pro­

tected in the contingency in ques-

tion, or of the breadwinners of the

persons protected, as the case may

he, in the division comprising the

largest number of such persons or

breadwinners; for this purpose, the

international standard industrial

classification of all economic activi-

ties, adopted by the Economic and

Social Council of the United Nations

åt its Seventh Session on 27 August

1948, as amended and reproduced in

the Annex to this Convention, or

such classification as åt any time

further amended, shall be used.

8.

Where the rate of benefit va-

ries by region, the skilled manual

male employee may be determined

for each region in accordance with

paragraphs 6 and 7 of this Artide.

9.

The wage of the skilled manu­

al male employee shall be determined

on the basis of the rates of wages for

normal hours of work fixed by col-

lective agreeinents, by or in pursu-

ance of national laws or regulations,

where applicable, or by custom, in-

cluding cost-of-living allowances, if

any; where such rates differ by re­

gion but paragraph 8 of this Article

is not applied, the median rate shall

be taken.

10.

No periodical payment shall

ka med eller överstiger den inkomst

som uppnås av 75 procent av alla

skyddade personer, skolande in­

komsterna beräknas för ett år eller

kortare tid, i enlighet med vad där­

om må föreskrivas; eller ock

d) person, vilkens inkomster äro

lika med 125 procent av genomsnitts­

inkomsterna för samtliga skyddade.

7. Såsom typisk för yrkesutbil-

dad arbetskraft enligt mom. 6 b)

skall anses person, som tillhör den

undergrupp, vilken med hänsyn till

antalet av ifrågavarande riskskydd

omfattade manliga förvärvsarbetan­

de eller med hänsyn till antalet för­

sörj are för skyddade personer, utgör

den största gruppen inom den hu­

vudgrupp, som i sig innesluter det

största antalet dylika förvärvsarbe­

tande eller försörj are; vid bedöman­

det härav skall begagnas den av För­

enta Nationernas ekonomiska och so­

ciala råd vid dess sjunde sammanträ­

de den 27 augusti 1948 antagna, i

reviderat skick såsom bilaga till den­

na konvention fogade internationella

standardindelningen av all ekono­

misk verksamhet efter verksamhe­

tens art med de ändringar, som se­

nare må komma att vidtagas i nämn­

da indelning.

8.

Om förmånens storlek växlar

inom olika områden, må den yrkes-

utbildade manlige kroppsarbetaren

för varje område utväljas i enlighet

med mom. 6 och 7 av denna artikel.

9.

Yrkesutbildad manlig kropps­

arbetares lön skall bestämmas på

grundval av den för normal arbets­

tid gällande lönen — såsom denna

fastställts genom kollektivavtal, el­

ler, i förekommande fall, genom el­

ler i kraft av nationell lagstiftning

eller genom sedvana — inklusive

dvrtidstillägg, om sådana utgå; i de

fall då den sålunda bestämda lönen

varierar mellan olika områden, men

mom. 8 av denna artikel icke till-

läinpas, skall medianlönen användas.

10.

Periodisk utbetalning må ic-

79

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

be less than a prescribed minimum

amount.

Article 20

1. In the case of a periodical pay-

ment to which this Article applies,

the rate of the bcnefit, increased bj

the amount of any family allowances

payable during the contingency, shall

be such as to attain, in respect of the

contingency in question, tor the

standard beneficiary indicated in

Schedule II to this Convention, åt least

the percentage indicated therein of

the total of the wage of an ordinary

adult male labourer and of the amo­

unt of any family allowances pay­

able to a person protected with the

same family responsibilities as the

standard beneficiary.

2.

The wage of the ordinary adult

male labourer, the benefit and any

family allowances shall be calculated

on the same time basis.

3. For the other beneficiaries, the

benefit shall bear a reasonable rela­

tion to the benefit for the standard

beneficiary.

4.

For the purpose of this Article,

the ordinary adult male labourer

shall be—

(a)

a person deemed typical of

unskilled labour in the manufacture

of machinery other than electrical

maehinery; or

(b)

a person deemed typical of

unskilled labour selected in accord-

ance with the provisions of the fol-

lowing paragraph.

5.

The person deemed typical of

unskilled labour for the purpose of

clause (b) of the preceding para­

graph shall be a person employed in

the major group of economic activi-

ties with tiie largest number of eco-

nomically active male persons pro­

tected in the contingency in ques­

tion, or of the breadwinners of the

persons protected, as the case may

be, in the division comprising the

ke utgå med lägre belopp än det fö­

reskrivna minimibeloppet.

Artikel 20

1. Vid periodisk utbetalning varå

denna artikel äger tillämpning, skall

förmånens belopp, ökat med beloppet

av familjebidrag, som må utgå under

den tid riskfallet omfattar vara så­

dant, att det för i bifogade tabell II

angiven standardförmånstagare vid

riskfallet i fråga utgör minst i tabel­

len angiven procent av summan av

en vanlig vuxen manlig arbetares

lön och "beloppet av familjebidrag

som må utgå till en skyddad person

med samma försörjningsplikt som

standardförmånstagaren.

2.

Fn vanlig vuxen manlig arbe­

tares lön, förmånen och familjebi­

dragen skola samtliga beräknas i

förhållande till samma tidsenhet.

3.

Vad beträffar övriga förmåns­

tagare skall förmånen stå i skäligt

förhållande till standardförmånsta-

garens förmån.

4.

I denna artikel avses med van­

lig vuxen manlig arbetare

a)

person, som kan anses typisk

för icke yrkesutbildad arbetskraft

inom industri för tillverkning av

andra maskiner än elektriska såda­

na; eller

b)

person, som kan anses typisk

för icke yrkesutbildad arbetskraft ut­

vald i enlighet med föreskrifterna i

mom. 5.

5. Såsom typisk för icke yrkes­

utbildad arbetskraft enligt inom. 4 b)

skall anses person, som tillhör den

undergrupp, vilken med hänsyn till

antalet av ifrågavarande riskskydd

omfattade manliga förvärvsarbetan­

de eller med hänsyn till antalet för­

sörj are för skyddade personer, ut­

gör den största gruppen inom den

huvudgrupp, som i sig innesluter det

största antalet dylika förvärvsarbc-

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

largest number of such persons or

breadwinners; for this purpose the

international standard industrial

classification of all economic activi-

ties, adopted by the Economic and

Social Council of the United Nations

åt its Seventh Session on 27 August

1948, as amended and reproduced in

the Annex to this Convention, or

such classification as åt any tiine

further amended, shall be used.

6.

Where the rate of benefit va-

ries by region, the ordinary adult

male labourer may be determined for

each region in accordance with para-

graphs 4 and 5 of this Artide.

7.

The wage of the ordinary

adult male labourer shall be deter­

mined on the basis of the rates of

wages for normal hours of work

fixed by collective agreements, by or

in pursuance of national laws or re-

gulations, where applicable, or by

custom, including cost-of-living allow-

ances if any; where such rates dif-

fer by region but paragraph 6 of this

Article is not applied, the median

rate shall be taken.

8. No periodical payment shall be

less than a prescribed minimum

amount.

Article 21

1.

The rates of cash benefits cur-

rently payable pursuant to para-

graphs 2 and 3 of Article 14 and pa­

ragraph 1 of Article 18 shall be re-

yiewed following substantial changes

in the general level of earnings where

these result from substantial chang­

es in the cost of living.

2.

Each Member shall include the

findings of such reviews in ils re­

ports upon the application of this

Convention submitted under article

22 of the Constitution of the Inter­

national Labour Organisation, and

shall specify any action taken.

lande eller försörjare; vid bedöman­

det härav skall begagnas den av För­

enta Nationernas ekonomiska och so­

ciala råd vid dess sjunde sammanträ­

de den 27 augusti 1948 antagna i

reviderat skick såsom bilaga till den­

na konvention fogade internationel­

la standardindelningen av all eko­

nomisk verksamhet efter verksam­

hetens art med de ändringar, som

senare må komma att vidtagas i

nämnda indelning.

6.

Om förmånens storlek växlar

inom olika områden, må den vanli­

ga vuxna manliga arbetaren för var­

je område utväljas i enlighet med

inom. 4 och 5 av denna artikel.

7.

Den vanliga vuxna manliga ar­

betarens lön skall bestämmas på

grundval av den för normal arbets­

tid gällande lönen — såsom denna

fastställts genom kollektivavtal el­

ler, i förekommande fall, genom el­

ler i kraft av nationell lagstiftning

eller genom sedvana — inklusive

dyrtidstillägg, om sådana utgå; i de

fall då den sålunda bestämda lönen

varierar mellan olika områden, men

mom. 6 av denna artikel icke tilläm­

pas, skall medianlönen användas.

8.

Periodisk utbetalning må icke

utgå med lägre belopp än' det före­

skrivna minimibeloppet.

Artikel 21

1.

De belopp av löpande kontant­

förmåner, som utbetalas enligt ar­

tikel 14 mom. 2 och 3 samt artikel

18 mom. 1, skola göras till föremål

för översyn i anslutning till väsent­

liga ändringar i den allmänna in­

komstnivån, då sådana föranledas

av väsentliga ändringar i levnads­

kostnaderna.

2.

Varje medlem skall i sina rap­

porter angående tillämpningen av

denna konvention, vilka medlemmen

har att avgiva enligt artikel 22 av

Internationella arbetsorganisationens

stadga, lämna upplysning om resul­

tatet av en sådan översyn samt till-

81

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

lika angiva de åtgärder denna föran­

lett.

Article 22

1.

A benefit to which a person

protected would otherwise be en-

titled in compliance with this Con-

vention may be suspended to such

extent as may bo prescribed—

(a)

as long as the person con-

eerned is absent from the territory

of the Member;

(b)

as long as the person con-

cerned is maintained åt public ex-

pense or åt the expense of a social

security institution or service;

(c)

where the person concerned

has made a fraudulent claim;

(d)

where the employment in­

jury has been caused by a criminal

offence committed by the person

concerned;

(e)

where the employment in­

jury has been caused by voluntary

intoxication or by the serious and

wilful misconduct of the person con­

cerned;

(f)

where the person concerned,

without good cause, neglects to make

use of the medical care and allied

benefits or the rehabilitation servic­

es placed åt his disposal, or fails to

comply with rules prescribed for

verifying the occurence or continu-

ance of the contingency or for the

conduct of beneficiaries; and

(g)

as long as the surviving spo-

use is living with another person as

spouse.

2.

In the cases and within the

limits prescribed, part of the cash

benefit otherwise due shall be paid

to the dependants of the person con­

cerned.

Artide 23

1. Every claimant shall have a

right of appeal in the case of refusal

Artikel 22

1.

Förmån, vartill skyddad per­

son eljest vore berättigad i enlighet

med denna konvention, må upphö­

ra i den utsträckning som må vara

föreskriven,

a)

så länge vederbörande icke

befinner sig inom medlemsstatens

territorium;

b)

så länge vederbörande försör-

jes av allmänna medel eller på social

trygghetsinstitutions bekostnad;

c)

då vederbörande sökt utfå för­

mån under falska förutsättningar;

d)

då yrkesskadan framkallats

av ett av vederbörande begånget

brott;

e)

då yrkesskadan förorsakats av

frivilligt intagande av förgiftnings-

ämnen eller framkallats av en av ve­

derbörande avsiktligen begången all­

varlig förseelse;

f)

då vederbörande utan giltigt

skäl underlåter att utnyttja till håns

förfogande stående hälso- och sjuk­

vårds- och därmed sammanhängan­

de anordningar eller arbetsvårdsan-

ordningar eller icke iakttager för

styrkande av riskfallets inträffande

eller fortvaro eller för förmånstagar­

nas uppförande föreskrivna regler;

g)

så länge efterlevande make

sammanlever med annan person un­

der äktenskapsliknande förhållan­

den.

2.

I föreskrivna fall och under

föreskrivna villkor skall en del av

kontantförmånerna, som normalt

skulle ha avlagts annorledes, utbeta­

las till dem som för sin försörjning

äro beroende av vederbörande.

Artikel 23

1. Envar som gör anspråk på so­

cial trygghetsförmån skall äga an-

82

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

of the benefit or complaint as to its

quality or quantity.

2. Where in the application of

this Convention a government de-

partment responsible to a legislature

is entrusted with the administration

of medical care, the right of appeal

provided for in paragraph 1 of this

Article may be replaced by a right

to have a complaint concerning the

refusal of medical care or the qua­

lity of the care received investigated

by the appropriate authority.

3.

Where a claim is settled by a

special tribunal established to deal

with employment injury benefit

questions or with social security

questions in general and on which

the persons protected are represent-

ed, no right of appeal shall be re-

quired.

Article 24

1. Where the administration is

not entrusted to an institution regu-

lated by the public authorities or to

a government department respon­

sible to a legislature, representa­

tives of the persons protected shall

participate in the management, or be

associated therewith in a consulta-

tive capacity, under prescribed con-

ditioms; national Iegislation may

likewise decide as to the participa-

tion of representatives of employers

and of the public authorities.

2.

The Member shall accept gene­

ral responsibility for the proper ad­

ministration of the institutions of

services concerned in the application

of this Convention.

Article 25

Each Member shall accept general

responsibility for the due provision

of the benefits provided in compli-

ance with this Convention and shall

take all measures required for this

purpose.

föra besvär över avslag å framställ­

ning därom samt klagan rörande

dess beskaffenhet eller storlek.

2. När vid tillämpningen av före­

varande konvention ett inför den

lagstiftande församlingen ansvarigt

regeringsdepartement handhaver ad­

ministrationen av hälso- och sjuk­

vård må i mom. 1 avsedd besvärs-

rätt ersättas med en rätt att få kla­

gan rörande vägrad hälso- och sjuk­

vård eller beskaffenheten av medde­

lad vård prövad av vederbörande

myndighet.

3.

Då ansökan om förmån avgö-

res av en för behandling av frågor

rörande förmåner vid yrkesskada el­

ler av socialförsäkringsfrågor i all­

mänhet särskilt inrättad domstol, i

vilken de skyddade personerna äro

representerade, är besvärsrätt icke

erforderlig.

Artikel 24

1.

Då administrationen icke

handhaves av institution under

kontroll av offentlig myndighet el­

ler av ett inför den lagstiftande för­

samlingen ansvarigt regeringsdepar­

tement, skola representanter för de

skyddade personerna medverka vid

administrationen eller knytas till

densamma i egenskap av rådgivare

under föreskrivna villkor; den na­

tionella lagstiftningen må även inne­

hålla bestämmelser om representa­

tion för arbetsgivare och för offent­

liga myndigheter.

2.

Medlemmen skall ikläda sig

det allmänna ansvaret för behörig

administration av de institutioner

och inrättningar, som handhava till-

lämpningen av denna konvention.

Artikel 25

Varje medlem skall ikläda sig det

allmänna ansvaret för vederbörligt

tillhandahållande av de förmåner

som skola utgå enligt denna konven­

tion och vidtaga alla nödiga åtgärder

i sådant syfte.

83

Kungl. Maj:ts proposition nr Öl år 1965

Article 26

1.

Each Member shall, under pre-

scribed conditions—

(a)

take measures to prevent in­

dustrial accidents and occupational

diseases;

(b)

provide rehabilitation servic­

es which are designed to prepare a

disabled person wherever possible

for the resumption of his previous

activity, or, if this is not possible,

the most suitable alternative gainful

activity, having regard to his aptitu-

des and capacity; and

(c)

take measures to further the

placement of disabled persons in suit­

able employment.

2. Each Member shall as far as

possible furnish in its reports upon

the application of this Convention

submitted under article 22 of the

Constitution of the International La-

bour Organisation information con-

cerning the frequency and severity

of industrial accidents.

Artide 27

Each Member shall witliin its ter-

ritory assure to non-nationals equal-

ity of treatinent with its own natio­

nals as regards employment injury

benefits.

Artide 28

1.

This Convention revises the

Workmen’s Compensation (Agricul-

ture) Convention, 1921, the Work-

men’s Compensation (Accidents)

Convention, 1925, the Workmen’s

Compensation (Occupational Diseas­

es) Convention, 1925, and the Work-

men’s Compensation (Occupational

Diseases) Convention (Revised),

1934.

2.

Ratification of this Convention

hy a Member which is a party to the

\Vorkmen’s Compensation (Occupa-

Artikel 26

1.

Varje medlem skall under fö­

reskrivna villkor

a)

vidtaga åtgärder för att före­

bygga olycksfall i arbete och yrkes­

sjukdomar;

b)

tillhandahålla arbetsvårdsan-

ordningar, vilka äro ägnade att i all

den utsträckning detta är möjligt

förbereda en yrkesskadad person för

ett återupptagande av hans tidigare

verksamhet eller, om detta ej låter

sig göra, av annat förvärvsarbete,

som passar honom bäst med hänsyn

till hans läggning och färdigheter;

c)

vidtaga åtgärder för att främ­

ja placering av yrkesskadade i

lämpligt arbete.

2.

Varje medlem skall så långt

möjligt i sina rapporter angående

tillämpning av denna konvention,

vilka medlemmen har att avgiva en­

ligt artikel 22 av Internationella ar­

betsorganisationens stadga, lämna

upplysningar rörande frekvensen och

svårighetsgraden av olycksfall i ar­

bete.

Artikel 27

Varje medlemsstat skall inom sitt

område tillförsäkra utlänningar lik­

ställighet med landets egna medbor­

gare i fråga om förmåner vid yrkes­

skada.

Artikel 28

1.

Genom denna konvention re­

videras konventionen angående er­

sättning för olycksfall i arbete inom

jordbruket, 1921, konventionen om

ersättning för olycksfall i arbete,

1925, konventionen angående ersätt­

ning för yrkessjukdomar, 1925, samt

den reviderade konventionen angå­

ende ersättning för yrkessjukdomar,

1934.

2.

Om medlem, som anslutit sig

till den reviderade konventionen an­

gående yrkessjukdomar (1934), ra-

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

tional Diseases) Convention (Re-

vised), 1934, shall, in accordance

with Artide 8 thereof, ipso jure in-

volve the immediate denunciation of

that Convention, it' and when this

Convention shall have come into

force, but the coming into force of

this Convention shall not close that

Convention to further ratification.

Article 29

In conformity with Article 75 of

the Social Security (Minimum Stand­

ards) Convention, 1952, Part VI of

that Convention and the relevant pro­

visions of other Parts thereof shall

cease to apply to any Member having

ratified this Convention as from the

date åt which this Convention comes

into force för that Member, but ac-

ceptance of the obligations of this

Convention shall be deemed to con-

stitute acceptance of the obligations

öf Part VI of the Social Security (Min­

imum Standards) Convention, 1952,

and the relevant provisions of other

Parts thereof, for the purpose of

Article 2 of the said Convention.

Article 50

It' any Convention which may be

adopted subsequently by the Confe-

rence concerning any subject or sub-

jects dealt with in this Convention

so provides, such provisions of this

Convention as may be specified in

the said Convention shall cease to

apply to any Member having rati­

fied the said Convention as from the

date åt which the said Convention

comes into force for that Member.

Article 31

1. The International Labour Con-

ference may, åt any session åt which

the matter is included in its agenda,

adopt by a two-thirds majority

amendments to Schedule I to this

Convention.

tificerar förevarande konvention,

skall detta i enlighet med artikel 8

av förstnämnda konvention ipso jure

medföra omedelbar uppsägning där­

av, om och när förevarande konven­

tion träder i kraft, men sådant

ikraftträdande skall icke utgöra hin­

der för ytterligare ratifikationer av

förstnämnda konvention.

Artikel 29

I enlighet med artikel 75 av kon­

ventionen angående minimistandard

för social trygghet, 1952, skola del

VI och motsvarande bestämmelser i

andra delar därav upphöra att gälla

för medlem, som ratificerat förevä"-

rande konvention, från och med den

dag, då den träder i kraft för med­

lemmen, men ett godtagande av för­

pliktelserna i förevarande konven­

tion skall anses innebära ett godta­

gande av förpliktelserna i del VI av

konventionen angående minimistan­

dard för social trygghet, 1952, och

motsvarande bestämmelser i andra

delar därav i och för uppfyllande av

artikel 2 av sistnämnda konvention.

Artikel 30

Därest konvention, som senare må

komma att antagas av konferensen

rörande något eller några av de i fö­

revarande konvention behandlade

ämnen, så stadgar, skola sådana be­

stämmelser i förevarande konven­

tion, vilka i den nya konventionen

särskilt angivas, upphöra att gälla

för medlem, som ratificerat den nya

konventionen, från och med den dag,

då sistnämnda konvention träder i

kraft för medlemmen.

Artikel 31

1. Internationella arbetskonfe-

rensen må vid varje sammanträde,

på vars dagordning ämnet finnes

uppfört, med två tredjedelars ma­

joritet antaga ändringar i den vid

denna konvention fogade tabell I.

85

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

2.

Such amendments shall take

effect in respect of any Member al­

ready a party to the Convention when

such Member notifies the Director-

General of the International Labour

Office of its acceptance thereof.

3.

Unless the Conference other-

wise decides when adopting an

amendment, an amendament shall

be effective, by reason of its adoption

by the Conference, in respect of any

Member subsequently ratifying the

Convention.

2.

Ändringar som nu sagts skola

för varje medlem, som redan anslu­

tit sig till konventionen, träda i kraft

när sådan medlem underrättar In­

ternationella arbetsbyråns general­

direktör om dess godtagande av änd­

ringarna.

3.

Såvida konferensen ej annor-

ledes beslutar vid antagandet av

ändringen, skall ändringen i och med

att den antagits av konferensen bli

gällande för varje medlem, som där­

efter ratificerar konventionen.

Artiklarna 32—39

Dessa artiklar åro likalydande med artiklarna 20—27 av konventionen

(nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet, dock

att då i artikel 26 av sistnämnda konvention hänvisas till artikel 22, detta

i förevarande konvention motsvaras av en i artikel 38 upptagen hänvis­

ning till artikel 34.

86

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

Schedule I. List of occupational diseases

Occupational diseases

Work involving exposure to risk

1. Pneumoconioses caused by sclerogene-

tic mineral dust (silicosis, anthraco-

silicosis, asbestosis) and silico-tuber-

culosis provided that silicosis is an

essential factor in causing the resul­

tat incapacity or death.

2. Diseases caused by beryllium or its

toxic compounds.

3. Diseases caused by phosphorus or its

toxic compounds.

4. Diseases caused by chrome or its toxic

compounds.

5. Diseases caused by manganese or its

toxic compounds.

6. Diseases caused by arsenic or its toxic

compounds.

7. Diseases caused by mercury or its toxic

compounds.

8. Diseases caused by lead or its toxic

compounds.

9. Diseases caused by carbon bisulphide.

10. Diseases caused by the toxic halogen

derivatives of hydrocarbons of the

aliphatic series.

11. Diseases caused by benzene or its toxic

homologues.

12. Diseases caused by nitro- and amido-

toxic derivatives of benzene or its ho­

mologues.

13. Diseases caused by ionising radiations.

14. Primary epitheliomatous cancer of the

skin caused by tar, pitch, bitumen,

mineral oil, anthracene, or the com­

pounds, products or residues of these

substances.

15. Anthrax infection.

All work involving exposure to the risk

concerned.

All work involving exposure to the action

of ionising radiations.

All work involving exposure to the risks

concerned.

Work in connection with animals infected

with anthrax. Handling of animal carcas-

ses or parts of such carcasses including

hides, hoofs and horns. Loading and un-

loading or transport of merchandise which

may have been contaminated by animals

or animal carcasses infected with anthrax.

Schedule II. Perodical payments to standard beneficiaries

Contingency

Standard beneficiary

Percentage

1. Temporary or initial incapacity för

Man with wife and two

60

work

children

2. Total loss of earning capacity or corre-

Man with wife and two

60

sponding loss of faculty

children

3. Death of breadwinner

Widow with two children

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

87

Tabell I. Förteckning över yrkessjukdomar

Yrkessjukdomar

1. Pneumokonioser orsakade av sklero-

genetiskt mineralstoft (silikos, antra-

kosilikos, asbestos) och silikotuberku-

los, förutsatt att silikos i väsentlig grad

orsakat arbetsförmågan eller döden

2. Sjukdomar orsakade av beryllium eller

giftig förening därav

3. Sjukdomar orsakade av fosfor eller gif­

tig förening därav

4. Sjukdomar orsakade av krom eller gif­

tig förening därav

5. Sjukdomar orsakade av mangan eller

giftig förening därav

6. Sjukdomar orsakade av arsenik eller

giftig förening därav

7. Sjukdomar orsakade av kvicksilver el­

ler giftig förening därav

8. Sjukdomar orsakade av bly eller giftig

förening därav

9. Sjukdomar orsakade av kolsvavla

10. Sjukdomar orsakade av giftiga halogen­

derivat av kolväten av den alifatiska

serien

11. Sjukdomar orsakade av bensol eller

dess giftiga homologer

12. Sjukdomar orsakade av nitro- och ami-

dotoxiska derivat av bensol eller dess

homologer

13. Sjukdomar orsakade av joniserande

strålning

14. Primär hudkräfta, orsakad av tjära,

beck, asfalt, mineralolja och antracin

eller föreningar, produkter eller rester

av dessa ämnen

15. Mjältbrand

Farligt arbete

Allt arbete, där arbetstagaren är utsatt för

ifrågavarande risk

Allt arbete, där arbetstagaren varit utsatt

för joniserande strålning

Allt arbete, där arbetstagaren är utsatt för

ifrågavarande risk

Arbete i kontakt med djur, infekterade av

mjältbrand. Behandling av djurkroppar el­

ler delar av djurkroppar, inkluderande hu­

dar, hovar och horn. Lastning och lossning

eller transport av varor, som blivit förore­

nade av djur eller djurkroppar, infekterade

av mjältbrand

Tabell II. Periodiska utbetalningar till standard förmånstagare

Riskfall

Standardförmånstagare

Procentsats

1. Tillfällig arbetsoförmåga eller arbets-

Man med hustru och två

60

oförmåga som befinner sig i ett inle-

barn

dande skede

2. Fullständig förlust av arbetsförmågan

Man med hustru och två

60

eller motsvarande nedsättning i den

barn

fysiska förmågan

3. Familjeförsörjarens död

Änka med två barn

50

88

Kiingl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Annex

International Standard Industrial Classification of All

Economic Activities

(Revised 1958)

List of Divisions and Major Croups

Division

Major

group

Division 0. Agriculture, Forestry, Hunting and Fishing

Öl. Agriculture.

02. Forestry and logging.

03. Hunting, trapping and garne propagation.

04. Fishing.

Division 1. Mining and Quarrying

11. Coal mining.

12. Metal mining.

13. Crude petroleum and natural gas.

14. Stone quarrying, clay and sand pits.

19. Other non-metallic mining and quarrying.

Divisions 23. Manufacturing

20. Food manufacturing industries, except beverage industries.

21. Beverage industries.

22. Tobacco manufacturers.

23. Manufacture of textiles.

24. Manufacture of footwear, other wearing apparel and made-up textile

goods.

25. Manufacture of wood and cork, except manufacture of furniture.

26. Manufacture of furniture and fixtures.

27. Manufacture of paper and paper products.

28. Printing, publishing and allied industries.

29. Manufacture of leather, and leather and fur products, except footwear

and other -wearing apparel.

30. Manufacture of rubber products.

31.

Manufacture of Chemicals and Chemical products.

32. Manufacture of products of petroleum and coal.

33. Manufacture of non-metallic mineral products, except products of petro­

leum and coal.

34. Basic metal industries.

35. Manufacture of metal products, except machinery and transport equip-

ment.

36. Manufacture of machinery, except electrical machinery.

37. Manufacture of electrical machinery, apparatus, appliances and supplies.

38. Manufacture of transport equipment.

39. Miscellaneous manufacturing industries.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

89

Bilaga

Internationell standardindelning av all ekonomisk verksamhet

efter näringsgren

(Reviderad 1958)

Förteckning över huvudgrupper och undergrupper

Huvudgrupp

Under­

grupp

Huvudgrupp 0. Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske

Öl. Jordbruk

02. Skogsbruk och skogsavverkning

03. Jakt och jaktvård

04. Fiske

Huvudgrupp 1. Gruvdrift och mineralbrytning

11. Kolgruvor

12. Malmgruvor

13. Råpetroleum- och naturgasverk

14. Stenbrott, sand- och lertag

19. Annat icke metallförande mineral

Huvudgrupper 23. Tillverkningsindustri

20. Livsmedelsindustri utom dryckesvaruindustri

21. Dryckesvaruindustri

22. Tobaksindustri

23. Textilindustri

24. Sko- och beklädnadsindustri samt konfektionsindustri

25. Trä- och korkindustri utom möbelindustri

26. Möbel- och inredningsindustri

27. Pappers- och pappersvaruindustri

28. Grafisk industri, förlagsverksamhet in. m.

29. Läderindustri, läderberedning och pälstillverkning med undantag av

skodon och andra beklädnadsartiklar

30. Gummiindustri

31. Kemisk industri

32. Kol- och mineraloljeindustri

33. Framställning av icke metallförande mineralprodukter utom kol- och

mineral olj epr odu k ter

34. Metallindustri

35. Metallmanufaktur utom maskiner och transportmateriel

36. Tillverkning av maskiner utom elektriska maskiner

37. Elektroindustri

38. Tillverkning av transportmateriel

39. övrig industri

90

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

Division 4. Construction

40.

51.

52.

61.

62.

63.

64.

71.

72.

73.

81.

82.

83.

84.

85.

90.

Construction.

Division 5. Electricity, Gas, Water and Sanitary Services

Electricity, gas and steam.

Water and sanitary services.

Division 6. Commerce

Wholesale and retail trade.

Banks and other financial institutions.

Insurance.

Real estate.

Division 7. Transport, Storage and Communication

Transport.

Storage and warehousing.

Communication.

Division 8. Services

Government services.

Community services.

Business services.

Recreation services.

Personal services.

Division 9. Activities Not Adequately Described

Activities not adequately described.

nyv.Å-AA

irr/HiT

ii sir/Ö

91

Huvudgrupp 4. Byggnads- och anläggningsverksamhet

40. Byggnads- och anläggningsverksamhet

Huvudgrupp 5. El-, gas- och vattenverk m. m.

51. El-, gas- och värmeverk

52. Vatten- och renhållningsverk

!1-1 in

> SDitehotaowM

sBmi wi;*'-

(tZ f .?') ma-Åshcsna

Huvudgrupp 6. Handel

61. Parti- och detaljhandel

62. Banker och andra finansföretag

63. Försäkring

64. Fastighetsförvaltning

Huvudgrupp 7. Transport, lagerrörelse och kommunikationer

71. Transport

72. Lager- och magasinsrörelse

73. Kommunikationer

Huvudgrupp 8. Tjänster

81. Statlig förvaltning

82. Andra samhälleliga tjänster

83. Kommersiell uppdragsverksamhet

84. Rekreationsverksamhet

85. Personliga tjänster

Huvudgrupp 9. Ej specificerbar verksamhet

90. Ej specificerbar verksamhet

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Recommendation (No. 121) concerning

Benefits in the Case of Employment Injury

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the Inter­

national Labour Office, and having

met in its Forty-eighth Session on

17 June 1964, and

Having decided upon the adoption

of certain proposals with regard to

benefits in the case of industrial ac-

cidents and occupational diseases,

which is the fifth item on the agenda

of the session, and

Having determined that these pro­

posals shall take the form of a Re-

commendation supplementing the

Employment Injury Benefits Conven-

tion, 1964,

adopts this eighth day of July of the

year one thousand nine hundred and

sixty-four the following Recommen­

dation, which may be cited as the

Employment Injury Benefits Recom­

mendation, 1964:

1.

In this Recommendation—

(a)

the term “legislation” inclu-

des any social security rules as well

as laws and regulations;

(b)

the term “prescribed” means

determined by or in virtue of natio­

nal legislation;

(c)

the term “dependent” refers

to a state of dependency which is

presumed to exist in prescribed ca-

ses.

2.

Each Member should extend

the application of its legislation pro­

vning for employment injury bene­

fits, if necessary by stages, to any

categories of emplovees which may

Bilaga 4

(Översättning)

Rekommendation (nr 121) angående

förmåner vid yrkesskada

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­

nella arbetsbyrån sammankallats till

Geneve och där samlats den 17 juni

1964 till sitt fyrtioåttonde samman­

träde,

och beslutat antaga vissa förslag

angående förmåner vid yrkesskada,

vilken fråga utgör den femte punk­

ten på sammanträdets dagordning,

samt beslutat, att dessa förslag

skola taga form av en rekommenda­

tion, avsedd att komplettera konven­

tionen angående förmåner vid yrkes­

skada, 1964,

antager denna den åttonde dagen i

juli månad år nittonhundrasextiofy-

ra följande rekommendation, som

må benämnas rekommendation an­

gående förmåner vid yrkesskada,

1964.

1.

I denna rekommendation

skall —-

a)

med uttrycket ”lagstiftning”

förstås såväl lagar och författningar

som administrativa föreskrifter om

social trygghet;

b)

med uttrycket ”föreskrivet”

förstås fastställt i eller med stöd av

den nationella lagstiftningen;

c)

med uttrycket ”beroende” av­

ses ett tillstånd av beroende som för-

utsättes föreligga i vissa föreskrivna

fall.

2.

Varje medlem bör, om så är

erforderligt i etapper, utsträcka till-

lämpningen av sin lagstiftning av­

seende förmåner vid yrkesskada till

varje arbetstagarkategori, vilken i

93

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1955

have been excepted in virtue of Arti­

de 4, paragraph 2, of the Employ-

ment Injury Benefits Convention,

1964, from ‘the protection provided

for in that Convention.

3. (1) Each Member should, sub-

ject to prescribed conditions, secure

the provision of employment injury

or analogous benefits, it’ necessary

by stages and/or through voluntary

insurance, to—

(a)

member s of co-operativeswho

are engaged in the production of

goods or the provision of services;

(b)

prescribed categories of self-

employed persons, in particular per­

sons owning and actively engaged in

the operation of small-scale business-

es or farms;

(c)

certain categories of persons

working without pay, which should

include—

(i)

persons in training, un-

dergoing an occupational or trade

test or otherwise preparing for their

future employment, including pupils

and students;

(ii)

members of volunteer

bodies charged with combating na­

tural disasters, with saving lives and

property or with maintaining law

and order;

(iii)

other categories of

persons not otherwise covered who

are active in the public interest or

engaged in civic or benevolent pur-

suits, such as persons volunteering

their services for public office, social

service or hospitals;

(iv)

prisoners and other de-

tained persons doing work which has

been required or approved by the

competent authorities.

(2) The financial resources of

voluntary insurance for the cate­

gories referred to in subparagraph

(1) 0f this Paragraph should not be

provided from contributions intend-

ed to finance the compulsory schem-

es for employees.

enlighet med artikel 4 mom. 2 av

konventionen angående förmåner

vid yrkesskada, 1964, må ha uteslu­

tits från skydd enligt nämnda kon­

vention.

3. 1) Varje medlem bör i enlig­

het med föreskrivna villkor garante­

ra att förmåner vid yrkesskada eller

liknande förmåner skola, om så är

erforderligt i etapper eller genom

frivillig försäkring, utgå till

a)

medlemmar i kooperativa fö­

retag, vilka framställa varor eller

tillhandahålla tjänster;

b)

föreskrivna kategorier av fria

företagare och självständiga yrkes­

utövare, särskilt personer som äro

ägare till eller aktivt deltaga i drif­

ten av mindre affärsföretag eller

jordbruk;

c)

vissa kategorier av oavlönade

personer, däribland

i)

personer som undergå ut­

bildning eller annan yrkesförbere­

delse eller som annorledes förbereda

sig för framtida anställning, däri in­

begripet elever och studenter;

ii)

medlemmar av frivilliga

sammanslutningar, vilka ha till upp­

gift att bekämpa naturkatastrofer,

rädda liv och egendom samt upp­

rätthålla lag och ordning;

iii)

andra kategorier av per­

soner som icke äro annorledes till­

godosedda och som utöva verksamhet

i det allmännas intresse eller som

fullgöra medborgerliga plikter eller

utöva välgörenhet, exempelvis per­

soner som frivilligt ägna sig åt all­

män tjänst, social- eller sjukvård;

iv)

fångar och andra i an­

stalt intagna personer som utföra av

vederbörande myndighet ålagt eller

godkänt arbete.

2) För finansiering av frivillig

försäkring för de kategorier som

omnämnas i stycket 1) av detta

mom. böra icke tagas i anspråk av­

gifter avsedda att finansiera obliga­

toriska system för avlönade arbets­

tagare.

94

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

4.

Special schemes applicable to

seafarers, including seafishermen,

and to public servants should provide

benefits in case of an employment

injury which are not less favourable

Ihan those provided för in the Em­

ployment Injury Benefits Conven-

tion, 1964.

5.

Eacli Meinber should, under

prescribed conditions, treat the fol-

lowing as industrial accidents:

(a)

accidents, regardless of their

cause, sustained during working

hours åt or near the place of work

or åt anv place where the worker

would not have been exeept for his

employment;

(b)

accidents sustained within

reasonable periods before and after

working hours in connection with

transporting, cleaning, preparing,

securing, conserving, storing and

packing work tools or clothes;

(c)

accidents sustained while on

the direct way hetween the place of

work and—

(i)

the employee’s principal

or secondary residence; or

(ii)

the place where the ern-

plovee usually takes his meals; or

(iii)

the place where he

usually receives his remuneration.

6. (1) Each Memher should, un­

der prescribed conditions, regard

diseases known to arise out of the

exposure to substances or dangerous

conditions in processes, trades or oc-

cupations as occupational diseases.

(2) Unless proof to the con-

trary is brought, there should be a

presumption of the occupational

origin of such diseases where the

employee—

(a)

was exposed for åt least a

specified period; and

(b)

has developed symptoms of

the disease within a specified period

following termination of the last em­

ployment involving exposure.

4.

Speciella system tillämpliga på

sjöfolk, däri inbegripna fiskare sys­

selsatta med saltsjöfiske, samt på

tjänstemän i offentlig tjänst böra

tillhandahålla förmåner vid yrkes­

skada, vilka äro lika gynnsamma

som de vilka utgå enligt konventio­

nen angående förmåner vid yrkes­

skada, 1964.

5.

Varje medlem bör under före­

skrivna villkor behandla följande

olycksfall såsom olycksfall i arbete:

a)

otycksfall vilka, oavsett deras

orsak, inträffat under arbetstid på

eller i närheten av arbetsplatsen el­

ler på varje annan plats där arbe­

taren uppehåller sig uteslutande på

grund av arbetet;

b)

olycksfall som inträffat inom

rimlig tid före eller efter arbetstid

i samband med transport, rengöring,

iordningställande, underhåll, lagring

eller inpackning av verktyg eller klä­

der;

c)

olycksfall som inträffat under

direkt tärd mellan arbetsplatsen

och

i)

arbetstagarens regelmäs­

siga eller sekundära bostad; eller

ii)

den plats där arbetstaga­

ren vanligen intar sina måltider; el­

ler

iii)

den plats där han van­

ligen uppbär sin avlöning.

6. 1) Varje medlem bör under

föreskrivna villkor såsom yrkessjuk­

dom anse sjukdomar vilka erfaren­

hetsmässigt uppkomma genom att

vederbörande utsättes för inverkan

av ämnen eller farliga situationer i

arbetsprocesser, verksamhet eller

sysselsättning.

2) Såvida icke motsatsen be­

visas bör det föreligga presumlion

för att arbetstagaren ådragit sig så­

dan sjukdom under arbetet, om han

a)

varit utsatt för risken under

eu viss föreskriven minimiperiod;

och

b)

visat symptom på sjukdomen

inom viss föreskriven tid efter det

han lämnat den sista anställning,

där han kunde ha utsatts för risken.

95

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år W(i5

(3) When prescribing and

bringing up to date national lists of

occupational diseases, Members

should give special consideration to

any list of occupational diseases

-which may from time to time be

approved by the Governing Body of

the International Labour Office.

7. Where national legislation

contains a list establishing a pre-

sumption of occupational origin in

respect of certain diseases, proof

should be permitted of the occupa­

tional origin of diseases not so listed

and of diseases listed when tliev

manifest themselves under conditions

different from those establishing a

presumption of their occupational

origin.

8.

Cash benefits in respect of in-

capacity for work should be paid

from the first day in each case of

suspension of earnings.

9.

The rates of cash benefits in

respect of temporarv or initial in-

capacity for work, or in respect of

total loss of earning capacity likely

to be permanent, or corresponding

loss of faculty, should be—

(a) not less than two-thirds of

the injured persons earnings: Pro­

vided that a maximum limit may be

prescribed for the rate of benefit or

for the earnings taken into account

for the calculation of the benefit; or

ib) where such benefits are pro­

vided åt flat rates, not less than two-

thirds of the average earnings of

persons employed in t lie major

group of economic activities with

the largest nuniber of economicallv

active male persons.

10. (1) The cash benefit payable

by reason of loss of earning capa­

city likely to be permanent, or corre­

sponding loss of faculty, should take

3) Vid upprättande eller revi­

dering av nationella förteckningar

över yrkessjukdomar böra medlem­

marna taga särskild hänsyn till var­

je förteckning över yrkessjukdomar

som från tid till annan må ha god­

känts av Internationella arbetsby-

råns styrelse.

7.

Om den nationella lagstiftning­

en innehåller en förteckning som

fastställer att presumtion skall före­

ligga för att vissa sjukdomar ådra­

gits i arbetet, bör det vara tillåtet

att föra bevisning om att sjukdo­

mar, som ej finnas i förteckningen,

ådragits i arbetet. Vad nu sagts bör

även gälla beträffande sjukdomar

som finnas upptagna i förteckning­

en, när de yppas under andra om­

ständigheter än de som skapa pre­

sumtion för att sjukdomarna ådra­

gits i arbetet.

8.

Kontantförmåner vid arbets­

oförmåga böra utgå från och med

första (lagen för inkomstbortfallet.

9.

Beloppet av kontantförmåner

vid tillfällig arbetsoförmåga eller vid

arbetsoförmåga, som befinner sig i

ett inledande skede, eller vid full­

ständig förlust av förvärvsförmågan,

som sannolikt kommer att bli bestå­

ende eller vid motsvarande nedsätt­

ning i den fysiska förmågan, bör

a)

uppgå till minst två tredje­

delar av den skadades inkomster,

dock att en maximigräns må be­

stämmas för förmånsbeloppet eller

för de inkomster till vilka hänsyn

skall tagas vid beräkningen av för­

månen; eller

b)

om sådana förmåner utgå med

enhetligt belopp, uppgå till minst två

tredjedelar av genomsnittsinkomsten

för arbetstagaren inom den grupp av

ekonomisk verksamhet som syssel­

sätter det största antalet förvärvs­

arbetande manliga personer.

It). 1) Vid förlust av förvärvs­

förmågan som sannolikt kommer att

hl i bestående eller vid motsvarande

nedsättning i den fysiska förmågan

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

the form of a periodical payment for

the duration of such loss in all cases

in which the degree of loss equals åt

least 25 per cent.

(2) In cases in which the

degree of loss of earning capacity

likelv to be permanent, or corre-

sponding loss of faculty, is less than

25 per cent a lump sum may be paid

in lieu of a periodical payment. Such

lump sum should bear an equitable

relationship to periodical payments

and should not be less than the pe­

riodical payments which would be

due in respect of a period of three

vears.

11. Provision should be made to

defray the reasonable cost of the

constant help or attendance of an-

other person in cases in which the

injured person requires such ser­

vices; alternatively, the periodical

payment should 'be increased by

either a prescribed percentage or a

prescribed amount.

12.

Where an employment in­

jury entails unemployabilitv or dis-

figurement and this is nöt taken

fully into account in the evaluation

of the loss sustained by the injured

person, supplementary or special be-

nefits should be provided.

13. Where the periodical pay­

ments made to the surviving spouse

and children are less than the maxi­

mum amounts prescribed, a periodi­

cal payment should be made to the

following categories of persons if

they were dependent on the deceased

for support:

(a)

parents;

(b)

brothers and sisters;

(c)

grandchildren.

14.

Where a maximum limit

upon the total benefits payable to all

the survivors is prescribed, such

maximum should be not less than

the rate of benefits payable in re-

bör kontantförmånen utgå i form av

periodiska utbetalningar under den

tid sådan förlust eller nedsättning

består i sådana fall då förlusten el­

ler nedsättningen uppgår till minst

25 procent.

2) I sådana fall då förlust av

förvärvsförmågan som sannolikt

kommer att bli bestående eller mot­

svarande nedsättning i den fysiska

förmågan understiger 25 procent, må

ett engångsbelopp utgivas i stället

för periodiska utbetalningar. Sådant

engångsbelopp bör stå i rimlig rela­

tion till de periodiska utbetalningar­

na och bör ej understiga det sam­

manlagda beloppet av de periodiska

utbetalningar som skulle ha förfal­

lit under en treårsperiod.

11.

Åtgärder böra vidtagas för att

inom rimliga gränser ersätta kostna­

derna för stadigvarande hjälp eller

tillsyn från annan persons sida som

må befinnas påkallad av den skada­

des tillstånd; alternativt böra de pe­

riodiska utbetalningarna ökas med

viss procent eller med visst belopp.

12.

Om yrkesskada medfört oför­

måga att utföra något som helst ar­

bete eller vanställdhet och hänsyn

härtill icke tagits i full utsträckning

vid fastställandet av den skadades

förlust, böra tilläggsförmåner eller

speciella förmåner utgå.

13.

Om beloppen av periodiska

utbetalningar till efterlevande make

eller barn äro lägre än de föreskriv­

na maximibeloppen, böra periodiska

utbetalningar göras till följande ka­

tegorier av personer, om de för sin

försörjning varit beroende av den

avlidne:

a)

föräldrar;

b)

syskon;

c)

barnbarn.

14.

Om en översta gräns är fö­

reskriven för det sammanlagda be­

lopp som skall utgå till samtliga

efterlevande, bör denna gräns icke

var lägre än beloppen av de för-

97

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

spect of total loss of earning

capa-

city likely to be permanent, or corre-

sponding loss of faculty.

15. The rates of cash benefits

currently payable pursuant to para-

graphs 2 and 3 of Article 14 and to

paragraph 1 of Article 18 of the Em-

ployment Injury Benefits Conven-

tion, 1964, should be periodically ad-

justed, taking account of changes in

the general level of earnings or the

cost of living.

måner som skola utgivas med avse­

ende på fullständig förlust av för­

värvsförmågan, som sannolikt kom­

mer att bli bestående, eller motsva­

rande nedsättning i den fysiska för­

mågan.

15. De belopp av löpande kon­

tantförmåner, som utbetalas enligt

artikel 14 mom. 2 och 3 samt artikel

18 mom. 1 av konventionen angåen­

de förmåner vid yrkesskada, 1964,

böra periodiskt anpassas till föränd­

ringar i den allmänna inkomst- eller

levnadskostnadsnivån.

4 Bihang till riksdagens protokoll

1965. 1

samt.

Nr 61

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

Convention (No. 122) concerning

Employment Policy

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the Inter­

national Labour Office, and having

met in its Forty-eighth Session on 17

June 1964, and

Considering that the Declaration

of Philadelphia recognises the solemn

obligation of the International La­

bour Organisation to further among

the nations of the world program­

mes which will achieve full employ­

ment and the raising of standards of

living, and that the Preamble to the

Constitution of the International

Labour Organisation provides for the

prevention of unemployment and the

provision of an adequate living wage,

and

Considering further that under the

terms of the Declaration of Philadel­

phia it is the responsibility of the In­

ternational Labour Organisation to

examine and consider the hearing of

economic and financial policies upon

employment policy in the light of the

fundamental objective that “all hu­

man beings, irrespective of race,

creed or sex, have the right to pur-

sue both their material well-being

and their spiritual development in

conditions of freedom and dignity,

of economic securitv and equal op-

portunity”, and

Considering that the Universal De­

claration of Human Rights provides

that “everyone has the right to work,

to free choice of employment, to just

and favourable conditions of work

and to protection against unemploy­

ment”, and

Bilaga 5

(Översättning)

Konvention (nr 122) angående

sysselsättningspolitik

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­

nella arbetsbyrån sammankallats till

Geneve och där samlats den 17 juni

1964 till sitt fyrtioåttonde samman­

träde,

som finner att Philadelphiadekla-

rationen erkänner Internationella ar­

betsorganisationens högtidliga för­

pliktelse att bland världens alla län­

der främja sådana aktionsprogram,

vilka äro ägnade att förverkliga full

sysselsättning och höjd levnadsstan­

dard, samt att inledningen till In­

ternationella arbetsorganisationens

stadga innehåller bestämmelser om

arbetslöshetens bekämpande och ga­

ranterandet av en för livsuppehället

tillräcklig lön,

som vidare finner att det enligt

ordalagen i Philadelphiadeklaratio-

nen är Internationella arbetsorgani­

sationens skyldighet att pröva" och

överväga den ekonomiska och finan­

siella politikens inverkan på syssel­

sättningspolitiken mot bakgrunden

av huvudmålet att ”alla människor,

oavsett ras, religion eller kön, äga

rätt att i frihet, ekonomisk trygg­

het och under lika förutsättningar

arbeta i det materiella välståndets

och den kulturella utvecklingens

tjänst”,

som finner att den allmänna de­

klarationen om de mänskliga rät­

tigheterna uttalar att ”envar har

rätt till arbete, till fritt val av syssel­

sättning, till rättvisa och tillfreds­

ställande arbetsförhållanden och till

skydd mot arbetslöshet”,

99

Kungl. Maj.ts proposition nr Öl år l!)6ö

Noting the terms of existing Inter­

national labour Conventions and Re-

commendations of direct relevance

to employment policy, and in parti-

cular of the Employment Service

Convention and Recommendation,

1948, the Vocalional Guidance Re­

commendation, 1949, the Vocational

Training Recommendation, 1962, and

the Discrimination (Employment

and Occupation) Convention and

Recommendation, 1958, and

Considering that these instruments

should be placed in the wider frame-

work of an international programme

for economic expansion on the basis

of full, productive and freelv chosen

employment, and

Having decided upon the adoption

of certain pröposals with regard to

employment policy, which are in-

cluded in the eighth item on the

agenda of the session, and

Having determined that these pro-

posals shall take the form of an

international Convention,

adopts this ninth dav of July of the

year one thousand nine hundred and

sixty-four the following Convention,

which may be cited as the Employ­

ment Policy Convention, 1964:

Article 1

1.

With a view to stimulating

economic growth and development,

raising levels of living, meeting man-

power requirements and overcoming

unemployment and underemploy-

ment, each Member shall declare and

pursue, as a major goal, an active

policy designed to promote full, pro­

ductive and freely chosen employ­

ment.

2.

The said policy shall aim åt

ensuring that—

(a) there is work for all who are

available for and seeking work;

som beaktar ordalagen i gällande

internationella arbetskonventioner

och rekommendationer, vilka äro av

omedelbar betydelse för sysselsätt­

ningspolitiken, särskilt konventio­

nen och rekommendationen angåen­

de den offentliga arbetsförmedling­

ens organisation, 1948, rekommenda­

tionen angående yrkesvägledning,

1949, rekommendationen angående

yrkesutbildning, 1962, samt konven­

tionen och rekommendationen angå­

ende diskriminering (anställning och

yrkesutövning), 1958,

som anser att dessa instrument

böra insättas i ett vidare samman­

hang inom ramen för ett internatio­

nellt program för ekonomisk tillväxt

grundat på full, produktiv och fritt

vald sysselsättning,

som beslutat antaga vissa förslag

angående sysselsättningspolitiken,

vilka förslag innefattas i den åtton­

de punkten på sammanträdets dag­

ordning,

samt beslutat att dessa förslag

skola taga form av en internationell

konvention,

antager denna den nionde dagen i

juli månad år nittonhundrasextio-

fyra följande konvention, som må

benämnas sysselsättningskonventio-

nen,1964.

Artikel 1

1.

I syfte att stimulera ekono­

misk tillväxt och utveckling, höja

levnadsstandarden, tillgodose beho­

vet av arbetskraft samt bekämpa ar­

betslöshet och undersysselsättning

skall varje medlem såsom ett av sina

viktigaste mål utforma och fullfölja

en aktiv politik, ägnad att främja

full, produktiv och fritt vald syssel­

sättning.

2.

Nämnda politik skall syfta till

att garantera

a) alt arbete finnes för alla som

stå till förfogande för och som söka

arbete;

4f llilwng till riksdagens protokoll I96.r>. I samt. .Yr Öl

100

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

(b) such work is as productive as possible;

(c) there is a freedom of ehoice of employment and the fullest possi­ ble opportunity for each worker to qnalify for, and to use his skills and endowments in, a job for which he is well suited, irrespective of race, colour, sex, religion, political opin­ ion, national extraction or social origin.

3. The said policy shall take due account of the stage and level of eco- nomic development and the mutual relationships between employment objectives and other economic and social objectives, and shall be pur- sued by methods that are appropriate to national conditions and practices.

A.rticle 2

Each Member shall, hy such meth­ ods and to such extent as may be appropriate under national condi­ tions—

(a) decide on and keep under review, within the framework of a coordinated economic and social pol­ icy, the measures to be adopted for attaining the objectives specified in

Article 1;

(b) take such steps as may be needed, including when appropriate the establishment of programmes, for the application of these meas­ ures.

Article 3

In the application of this Conven- tion, representatives of the persons affected by the measures to be ta­ ken, and in particular representa­ tives of employers and workers, shall be consulted eoncerning employment policies, with a view to taking fully into account their experience and views and securing their full co-oper- ation in formulating and enlisting support for such j)olicies.

b) att detta arbete är så produk­ tivt som möjligt;

c) att sysselsättning skall kunna fritt väljas och att varje arbetstaga­ re så långt möjligt skall beredas till­ fälle att kvalificera sig för och ut­ nyttja sina kunskaper och färdighe­ ter i ett arbete som passar honom, oavsett ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationell här­ stamning eller socialt ursprung.

3. Vid utformningen av nämnda politik skall vederbörlig hänsyn ta­ gas till den ekonomiska utveckling­ ens stadium och nivå, ävensom till det ömsesidiga sambandet mellan målet för sysselsättningspolitiken samt andra ekonomiska och sociala mål; vid politikens genomförande skola metoder anpassade efter varje enskilt lands förhållanden och sed­ vänjor tillämpas.

Artikel 2

Varje medlem skall på det sätt och i den omfattning som må befin­ nas lämpligt med hänsyn till förhål­ landena i landet

a) fatta beslut om och inom ra­ men för en samordnad ekonomisk och social politik fortlöpande följa de åtgärder, som skola vidtagas för att de i artikel 1 angivna målen sko­ la uppnås;

b) vidtaga sådana åtgärder som må finnas erforderliga, däri inbe­ gripet i förekommande fall utarbe­ tandet av program, för genomföran­ det av dessa åtgärder.

Artikel 3

Vid tillämpningen av denna kon­ vention skola företrädare för de av åtgärderna berörda personerna och särskilt representanter för arbetsgi­ vare och arbetstagare erhålla tillfäl­ le att yltra sig angående sysselsätt­ ningspolitiken, så att deras erfaren­ heter och åsikter till fullo kunna be­ aktas och samverkan garanteras vid politikens utformning och då det gäller att vinna stöd för densamma.

101

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

Artiklarna i—11

Dessa artiklar äro likalydande med artiklarna 20—27 av konventionen

(nr 120) angående hygien inom handels- och kontorsverksamhet, dock

att då i artikel 26 av sistnämnda konvention hänvisas till artikel 22, detta

i förevarande konvention motsvaras av en i artikel 10 upptagen hänvis­

ning till artikel 6.

102

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

Recommemlation (No. 122) concerning

Emplovment Policy

The General Conference of the In­ ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva by the Governing Body of the Inter­ national Labour Office, and having met in its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and

Considering that the Declaration of Philadelphia recognises the so- lemn obligation of the International Labour Organisation to further among the nations of the World prog­ rammes which will achieve full em- plovment and the raising of stand­ ards of living, and that the Pream- ble to the Constitution of the Inter­ national Labour Organisation pro­ vides for the prevention of unem- ployment and the provision of an adequate living wage, and

Considering further that under the terms of the Declaration of Philadel­ phia it is the responsibility of the In­ ternational Labour Organisation to examine and consider the hearing of economic and financial policies upon employment policy in the light of the fundamental objective that “all hu­ man beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pur- sue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal op- portunity”, and

Considering that the Universal De­ claration of Human Rights provides that “everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemploy- inent”, and

(Översättning)

Rekommendation (nr 122) angående

sysselsättningspolitik

Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­ nella arbctsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 17 juni 1964 till sitt fyrtioåttonde samman­ träde,

som finner att Philadelphiadekla- rationen erkänner Internationella ar­ betsorganisationens högtidliga för­ pliktelse att bland världens alla län­ der främja sådana aktionsprogram, vilka äro ägnade att förverkliga full sysselsättning och höjd levnadsstan­ dard, samt att inledningen till In­ ternationella arbetsorganisationens stadga innehåller bestämmelser om arbetslöshetens bekämpande och ga­ ranterandet av en för livsuppehället tillräcklig lön,

som vidare finner att det enligt ordalagen i Philadelphiadeklaratio- nen är Internationella arbetsorgani­ sationens skyldighet att pröva och överväga den ekonomiska och finan­ siella politikens inverkan på syssel­ sättningspolitiken mot bakgrunden av huvudmålet att ”alla människor, oavsett ras, religion eller kön, äga rätt att i frihet, ekonomisk trygghet och under lika förutsättningar ar­ beta i det materiella välståndets och den kulturella utvecklingens tjänst”,

som finner att den allmänna de­ klarationen om de mänskliga rättig­ heterna uttalar att ”envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsätt­ ning, till rättvisa och tillfredsstäl­ lande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet”,

103

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

Noting the terms of existing Inter­ national labour Conventions and Re- commendations of direct relevance to eniployment policy, and in parti- cular of the Eniployment Service Convention and Recommendation, 1948, the Vocational Guidance Re­ commendation, 1949, the Vocational Training Recommendation, 1962, and the Discrimination (Eniployment and Occupation) Convention and Recom- mendation, 1958, and

Considering that these instruments should be placed in the wider fraine- work of an international programme for economic expansion on the basis of full, productive and freely chosen eniployment, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to eniployment policy, which are in- cluded in the eighth item on the agenda of the session, and

Having determined that these pro­ posals shall take the form of a Re­ commendation,

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four the following Recommen- dation, which may be cited as the Eniployment Policy Recommenda­ tion, 1964: I.

I. Objectives of Employment Policy

1. (1) With a view to stimulat- ing economic growth and develop- ment, raising levels of living, meet- ing manpower requirements and overcoming unemployment and un- deremployment, each Member should declare and pursue, as a major goal, an active policy designed to promote full, productive and freely chosen employment.

(2) The said policy should

aim åt ensuring that—

som beaktar ordalagen i gällande internationella arbetskonventioner och rekommendationer, vilka äro av omedelbar betydelse för sysselsätt­ ningspolitiken, särskilt konventionen och rekommendationen angående den offentliga arbetsförmedlingens organisation, 1948, rekommendatio­ nen angående yrkesvägledning, 1949, rekommendationen angående yrkesutbildning, 1962, samt konven­ tionen och rekommendationen angå­ ende diskriminering (anställning och yrkesutövning), 1958,

som anser att dessa instrument böra insättas i ett vidare samman­ hang inom ramen för ett internatio­ nellt program för ekonomisk expan­ sion grundat på full, produktiv och fritt våld sysselsättning,

som beslutat antaga vissa förslag angående sysselsättningspolitiken, vilka förslag innefattas i den åtton­ de punkten på sammanträdets dag­ ordning,

samt beslutat att dessa förslag skola taga form av en internationell rekommendation,

antager denna den nionde dagen i juli månad år nittonhundrasextio- fyra följande rekommendation, som må benämnas sysselsättningsrekom- mendationen, 1964.

I. Sysselsättningspolitikens mål

1. 1) I syfte att stimulera eko­ nomisk tillväxt och utveckling, höja levnadsstandarden, tillgodose beho­ ven av arbetskraft samt bekämpa ar­ betslöshet och undersysselsättning bör varje medlem såsom ett av sina viktigaste mål utforma och fullfölja eu aktiv politik, ägnad att främja full, produktiv och fritt vald syssel­ sättning.

2) Nämnda politik bör syfta

till att garantera

104

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

(a) there is work for all who are available för and seeking work;

(b) such work is as productive as possible;

(c) there is freedom of choice of employment and the fullest possible opportunitv for each worker to qua- lify för, and to use his skills and en- dowments in, a job for which he is well suited, irrespective of race, co- lour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin.

(3) The said policy should take due account of the stage and level of econoinic development and the rau- tual relationships between einploy- ment objectives and other econoinic and social objectives, and should be pursued by methods that are appro- priate to national conditions and practice.

II. General Principles of Employment

Policy

2. The aims of employment po­ licy should be clearly and publiclv defined, wherever possible in the form of quantitative targets for eco- nomic growth and employment.

3. Representatives of employers and workers and their organisations should be consulted in formulating policies for the development and use of human capacities, and their co- operation should bo sought in the implementation of such policies, in the spirit of the Consultation (Indu­ strial and National Levels) Recom- mendation, 1960.

4. (

1

) Employment policy should

be based on analytical studies of the present and future size and distribution of the labour force, em-

a) att arbete finnes för alla som stå till förfogande för och som söka arbete;

b) att detta arbete är så produk­ tivt som möjligt;

c) att sysselsättning skall kunna fritt väljas och att varje arbetsta­ gare så långt möjligt skall beredas tillfälle att kvalificera sig för och utnyttja sina kunskaper och färdig­ heter i ett arbete som passar honom, oavsett ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, nationell här­ stamning eller socialt ursprung.

3) Vid utformningen av

nämnda politik skall vederbörlig hänsyn tagas till den ekonomiska ut­ vecklingens stadium och nivå, även­ som till relationerna mellan målet för sysselsättningen samt andra eko­ nomiska och sociala mål; vid poli­ tikens genomförande skola metoder, anpassade efter varje särskilt lands förhållanden och sedvänjor, tilläm­ pas.

II. Allmänna principer för syssel­

sättningspolitiken

2

. Sysselsättningspolitikens mål böra klart och offentligt tillkänna­ givas, överallt där det är möjligt i form av eu kvantitativ målsättning för ekonomisk tillväxt och svsselsätt- ning.

3. Representanter för arbetsgiva­ re och arbetstagare samt deras or­ ganisationer böra erhålla tillfälle att yttra sig vid utformningen av rikt­ linjer för utvecklingen och utnytt­ jandet av de mänskliga resurserna, och deras medverkan bör sökas vid genomförandet av sådana riktlinjer enligt andemeningen i rekommen­ dationen angående samverkan (branschplanet och det nationella planet), 1960.

4.

1

) Sysselsättningspolitik bör

baseias på analytiska undersökning­ ar av den nuvarande och framtida fördelningen av arbetskraft, syssel-

105

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 196o

ployment, unemployment and under-

employment.

(2)

Adequate resources should

be devoted to the collection of statis-

tical data, to the preparation of ana-

lytical studies and to the distribution

of the results.

5. (1) Each Member should re-

cognise the iniportance of building

up the means of produktion and de-

veloping human capacities fully, för

example through education, vocatio-

nal guidance and training, health

services and housing, and should

seek and maintain an appropriate

halance in expenditure for these dif-

ferent purposes.

(2)

Each Member should take

the necessary measures to assist

workers, including voung people and

other new entrants to the labour for-

ee, in finding suitable and produc-

tive emplovment and in adapting

themselves 'to the changing needs of

the economy.

(3)

In the application of this

Paragraph particular account should

be laken of the Vocational Guidance

Recommendation, 1949, the Voca­

tional Training Recommendation,

1962, and the Employment Service

Convention and Recommendation,

1948.

u , ,

6. (1) Employment policy should

be co-ordinated with, and car-

ried out within the framework of,

ovcr-all economic and social policy,

including economic planning or pro-

gramming in countries where these

are used as instruments of policy.

(2) Each Member should, in

consultation with an liaving regard

lo the autonomy and responsibilitv

in certain of the areas concerned of

employers and workers and their

organisations, examine the relation-

ship between measures of employ­

ment policy and other major deci-

sions in the sphere of economic and

sättning, arbetslöshet och undersys­

selsättning.

.

2)

Tillräckliga resurser

bora

ställas till förfogande för insamling

av statistiska uppgifter, utarbetandet

av analytiska undersökningar samt

distribution av deras resultat.

5. 1) Varje medlem bör erkän­

na vikten av att bygga upp produk­

tionsmedlen och till fullo utveckla de

mänskliga resurserna, till exempel

genom undervisning, yrkesvägled­

ning och yrkesutbildning, anordning­

ar för hälsovård och bostäder; en

lämplig balans i utgifterna för dessa

olika ändamål bör eftersträvas och

vidmakthållas.

2)

Varje medlem bör vidtaga

erforderliga åtgärder för att hjälpa

arbetstagare, däri inbegripet minder­

åriga och andra som göra sitt intra­

de på arbetsmarknaden att finna

lämpligt och produktivt arbete samt

att anpassa sig till näringslhets

skiftande behov.

3)

Vid tillämpningen av detta

moment böra särskilt rekommenda­

tionen angående yrkesvägledning,

1949, rekommendationen angående

yrkesutbildning, 1962, samt konven­

tionen och rekommendationen an­

gående den offentliga arbetsförmed­

lingens organisation, 1948, beaktas.

6. 1) Sysselsättningspolitiken

bör samordnas med och förverkligas

inom ramen för den allmänna eko­

nomiska och sociala politiken, inne­

fattande ekonomisk planering eller

programmering i länder, där sadan

verksamhet användes såsom politis­

ka instrument.

2) Varje medlem bör i samrad

med arbetsgivare, arbetstagare och

deras organisationer och med veder­

börligt beaktande av deras självbe­

stämmanderätt och ansvar inom vis­

sa av ifrågakommande områden, ut­

reda förhållandet mellan åtgärder av

sysselsättningspolitisk natur och

andra viktiga beslut rörande den

106

Kangl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

social policy, with a view to making them mutually reinforcing.

7. (1) Where there are persons available for and seeking work for whom work is not expected to be available in a reasonably shor t time, the government should examine and explain in a public statement how their needs will be met.

(2) Each Member should, to

the fullest extent permitted by its available resources and level of eco- nomic developnient, adopt measures taking account of international standards in the field of social se- curity and of Paragraph 5 of this Recommendation to help unemploy- ed and underemployed persons dur- ing all periods of unemployment to meet their basic needs and those of their dependants and to adapt themselves to opportunities for further useful employment. III.

III. General and Selective Measures

of Employment Policy

General Considerations

8. Employment problems attri- butable to fluctuations in economic activity, to structural changes and especially to an inadequate level of activity should be dealt with bv means of— (a) general measures of eco­ nomic policy; and (b) selective measures directly connected with the employment of individual workers or categories of workers. 9. The choice of appropriate measures and their tiining should be based on careful studv of the causes of unemployment with a view to distinguishing the different types.

ekonomiska och sociala politiken i syfte att uppnå att dessa åtgärder och beslut påverka varandra i för­ stärkande riktning.

7. 1) När det finns personer, som stå till förfogande för och som söka arbete och vilka icke kunna förväntas erhålla arbete inom rimlig tid, bör regeringen undersöka och "i en otticiell deklaration klargöra hur deras behov skola tillgodoses.

2) Varje medlem bör i hela

den utsträckning som dess aktuella resurser och dess ekonomiska ut­ veckling medgiva och med beaktan­ de av dels gällande internationella normer på den sociala trygghetens område, dels ock moment 5 av ifrå­ gavarande rekommendation vidtaga åtgärder för att under perioder av arbetslöshet hjälpa arbetslösa och undersysselsatta personer att få sina egna och sina familjers mest vä­ sentliga behov tillgodosedda samt att anpassa sig till arbetstillfällen, som kunna ge ny produktiv syssel­ sättning.

III. Allmänna och selektiva åtgärder

inom sysselsättningspolitiken

Allmänna synpunkter

8. Sysselsättningsproblem som kunna hänföras till fluktuationer i den ekonomiska verksamheten, till strukturella förändringar och sär­ skilt till bristande ekonomisk aktivi­ tet, böra angripas medelst a) allmänna åtgärder av ekono­ misk-politisk natur; b) selektiva åtgärder, som direkt hänföra sig till sysselsättning av in­ dividuella arbetstagare eller katego­ rier av arbetstagare. 9. Valet av lämpliga åtgärder och tidpunkten för deras tillgripande bö­ ra grundas på noggranna studier av arbetslöshetens orsaker, så att de oli­ ka typerna av arbetslöshet särskil­ jas.

107

Kungl. Maj.ts proposition nr Öl år Utdö

General Mensures: Long Term 10.

General economic measures

should be designed to promote a eontinuously expanding economy possessing a reasonable degree of stability, which provides the best en- vironment for the success of selec- live measures of employment policy.

General Measures: Short Term 11. (1) Measures of a short-lerm character should be planned and taken to prevent the emergence of general unemployment or underem- ployment associated with an inade- quate level of economic activity, as well as to counterbalance inflation- ary pressure associated with a lack of balance in the employment märk­ et. Åt times when these conditions are present or threaten to appear, action should be taken to increase or, where appropriate, to reduce private consumption, private invest- ment and/or government current or investinent expenditure.

(2) In view of the importance

of the timing of counter-measures, whether against recession, inflation or other imbalances, government s should, in accordance with national constitutional law, be vested with powers permitting such measures to be introduced or varied åt short notice.

Selective Measures

12. Measures should be planned and taken to even out seasonal fluc- tuations in employment. In parti- cular, appropriate action should be taken to spread the demand for the products and services of workers in seasonal occupations more evenly throughout the year or to create complementary jobs for such work­ ers. 13. (1) Measures should be planned and taken to prevent the

Allmänna åtgärder på lång sikt

10. Den allmänna ekonomiska politiken bör syfta till att främja en fortlöpande ekonomisk expansion in­ om ramen för eu rimlig grad av sta­ bilitet, varigenom den gynnsammas­ te miljön skapas för en framgångs­ rik sysselsättningspolitik av selektiv natur.

Allmänna åtgärder på kort sikt

11. 1) Åtgärder på kort sikt böra planeras och vidtagas för att förhind­ ra uppkomsten av allmän arbetslös­ het eller undersysselsättning beroen­ de på bristfällig ekonomisk aktivitet ävensom för att motverka inflations­ tryck beroende på bristande balans på arbetsmarknaden. Då dessa före­ teelser äro för handen eller hota att uppträda, böra åtgärder vidtagas för att öka eller i förekommande fall nedbringa den enskilda konsumtio­ nen, enskilda investeringar och/eller drift- eller investeringsutgifter inom den offentliga sektorn.

2) Med hänsyn till vikten av

att motåtgärder vid lämplig tidpunkt tillgripas mot recession, inflation el­ ler annan bristande ekonomisk ba­ lans, bör varje regering inom ramen för sin nationella konstitution utrus­ tas med befogenheter att vidtaga el­ ler modifiera sådana åtgärder med kort varsel.

Selektiva åtgärder

12. Åtgärder böra planeras och vidtagas för att utjämna säsongbe- tonade växlingar i sysselsättningen. Särskilt böra lämpliga åtgärder vid­ tagas för att åstadkomma en jäm­ nare, över hela året spridd efterfrå­ gan på produkter och tjänster för att därmed skapa kompletterande ar­ betstillfällen för arbetstagare i sä- songbetonade yrken. 13. 1) Åtgärder böra planeras och vidtagas för att förebygga upp-

108

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

emergence and growth of unem- ployment or underemployment re- sulting from structural changes, and to promote and facilitate the adapta- tion of production and employment to such changes.

(2) For the purpose of this Recoinmendation the term “structur­ al change” means long-term and substantial change taking the form of shifts in demand, of the emer­ gence of new sources of supply, na­ tional or foreign (including supplies of goods from countries with lower costs of production) or of new tech- niques of production, or of changes in the size of the labour force.

(3) The dual objective of

measures of adaptation to structural changes should be—

(a) to obtain the greatest benefit from economic and technical pro- gress;

(b to protect from financial or other hardship groups and individu- als whose employment is affected by structural changes.

14. (1) To this end, and to avoid the loss of production entailed by delavs in filling vacancies, Members should establish and adequately finance programmes to help workers to find and fit themselves for new jobs.

(2) Such programmes should

include—

(a) the operation of an effective employment service, taking account of the provisions of the Employment

Service Convention and Recom- mendation, 1948;

(b) the provision or encourage- ment of training and retraining fa- cilities designed to enable workers to acquire the qualifications needed for lasting employment in expand- ing occupations, taking account of the provisions of the Vocational

Training Recoinmendation, 1962;

komst av och ökning i arbetslöshet och undersysselsättning till följd av strukturella förändringar samt i syf­ te att främja och underlätta anpass­ ningen av produktion och syssel­ sättning till sådana förändringar.

2) I denna rekommendation

förstås med uttrycket ”strukturell förändring” långsiktiga och avsevär­ da förändringar, vilka taga sig ut­ tryck i skiftningar i efterfrågan, i uppkomsten av nya inhemska eller utländska leveranskällor (däri inbe­ gripet tillförsel av varor från länder, där produktionskostnaderna äro lägre) eller i ny produktionsteknik eller i förändringar i arbetskrafts- volymen.

3) Det dubbla målet för åt­

gärder avseende anpassning till strukturella förändringar bör vara

a) att utvinna största möjliga nytta ur ekonomiska och tekniska framsteg;

b) att från ekonomiska eller and­ ra svårigheter skydda grupper och individer, vilkas sysselsättning på­ verkas av strukturella förändringar.

14. 1) I detta syfte och för att undvika den produktionsförlust som är förenad med dröjsmål när det gäller att fylla uppkomna vakanser, böra medlemmarna uppgöra och fi­ nansiera program för att hjälpa ar­ betstagarna att finna och anpassa sig till nytt arbete.

2) Sådana program höra in­

nefatta

a) upprättande av en effektiv ar­ betsförmedling med beaktande av konventionen och rekommendatio­ nen angående den offentliga arbets­ förmedlingens organisation, 1948;

b) tillhandahållande eller under­ stödjande av utbildnings- och om- skolningsmöjligheter, avsedda att sätta arbetstagarna i stånd att för­ värva erforderliga kvalifikationer för att få ett varaktigt arbete i ett ex­ panderande yrke, med beaktande av rekommendationen angående yrkes­ utbildning, 1962;

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

109

(c) The co-ordination of hous-

ing policy with employment policy,

by the provision of adequate hous-

ing and community facilities in

places where there are job vacancies,

and the provision of removal grants

for workers and their dependants

by the employer or out of public

f unds.

15.

Special priority should be

given to measures designed to reme-

dy the serious, and in some coun-

tries growing, problem of unem-

ployment among young people. In

the arrangements for young persons

envisaged in the Employment Ser­

vice Convention and Recommenda-

tion, 1948, the Vocational Guidance

Recommendation, 1949, and the

Vocational Training Recommenda­

tion, 1962, full account should be

taken of the trends of structural

change, so as to ensure the develop-

ment and the use of the capacities

of young persons in relation to the

changing needs of the economy.

16. Ef forts should be made to

meet the particular needs of cat-

egories of persons who encounter

special difficulties as a result of

structural change or for other rea­

sons, such as older workers, disabled

persons and other workers who may

find it particularly difficult to

change their places of residence or

their occupations.

17.

Special attention should be

given to the employment and in-

come needs of lagging regions and

of areas where structural changes

affect large numbers of workers, in

order to bring about a better balance

of economic activity throughout the

country and tlius to ensure a pro-

ductive utilisation of all resources.

18. (1) When structural changes

of exceptional magnitude occur,

measures of the kinds provided for

in Paragraphs 13 to 17 of this Re-

c)

samordning av bostads- och

sysselsättningspolitik genom tillhan­

dahållandet av lämpliga bostäder och

kollektiva anordningar på orter, där

det finns lediga platser, samt bevil­

jande åt arbetstagare och deras fa­

miljer av flyttningsbidrag, finansie­

rade av arbetsgivaren eller av all­

männa medel.

15.

Åtgärder avsedda att råda bot

på det allvarliga och i vissa länder

växande problem som arbetslöshe­

ten bland ungdom utgör bör givas

särskild prioritet. Vid genomföran­

det av de speciella åtgärder till för­

mån för ungdom, som avses i kon­

ventionen och rekommendationen

angående den offentliga arbetsför­

medlingens organisation, 1948, i re­

kommendationen angående yrkes­

vägledning, 1949, samt i rekommen­

dationen angående yrkesutbildning,

1962, böra tendenserna till struktu­

rella förändringar till fullo beaktas,

i syfte att trygga att de ungas fär­

digheter utvecklas och anpassas till

näringslivets skiftande behov.

16.

Man bör eftersträva att till­

godose de speciella behoven hos så­

dana personkategorier som till följd

av strukturella förändringar eller av

andra skäl drabbas av särskilda svå­

righeter, exempelvis äldre arbetsta­

gare, partiellt arbetsföra samt andra

arbetstagare, för vilka det kan vara

särskilt besvärligt att byta bostads­

ort eller yrke.

17.

Särskild uppmärksamhet bör

ägnas åt sysselsättnings- och in­

komstbehov inom efterblivna regio­

ner samt inom områden, där struktu­

rella förändringar påverka ett avse­

värt antal arbetstagare, i syfte att

åstadkomma eu bättre balans i den

ekonomiska aktiviteten i landet i

dess helhet och därigenom trygga

produktivt utnyttjande av alla re­

surser.

18. 1) När strukturella föränd­

ringar av utomordentlig omfattning

uppstå, kan det bli nödvändigt att

låta sådana åtgärder som de i nio-

no

Knngl. Maj. ts proposition nr Öl år 1965

commendation may need to be ac-

coinpanied by nieasures to avoid

large-scale, sudden dislocation and

to spread the iinpact of the change

or changes over a reasonable period

of tiine.

(2) In such cases govern-

ments, in consultation with all con-

cerned, sliould give early considera-

tion to the determination of the best

nieans, of a temporary and except-

ional nature, to facilitate the adapta-

tion to the structural changes of the

industries affected, and should take

action accordingly.

19.

Appropriate machinery to

promote and facilitate the adapta-

tion of production and employment

to structural changes, with clearly

defined responsibilities in regard to

the matters dealt with in Para-

graphs 13 to 18 of this Recommen-

dation, should be established.

20. (1) Employment policy

should take account of the common

experience that, as a consequence of

technological progress and improv-

ed productivity, possibilities arise

för more leisure and intensified ed-

ucational activities.

(2) Efforts should be made to

take advantage of these possibilities

by methods appropriate to national

conditions and practice and to condi-

tions in each industri7; these methods

may include—

(a)

reduction of liours of work

without a decrease in wages, within

the framework of the Reduction of

Hours of Work Recommendation,

1962;

(b)

longer paid holidays;

(c)

later entry into the labour

force, combined with more advanced

education and training.

I\. Employment Problems Associ­

ated with Economic Under-

Development

Investment and Income Policy

21.

In developing countries em­

ployment policy should be an es-

menten 13—17 i denna rekommenda­

tion angivna åtföljas av åtgärder,

som syfta till att förebygga en om­

fattande, plötslig omflyttning och

sprida verkningarna av förändring­

arna över en rimlig tidsperiod.

2) I sådana fall böra regering­

arna i samråd med alla berörda par­

ter utan dröjsmål överväga vilka

metoder av temporär och exceptio­

nell natur som äro bäst lämpade för

att underlätta en anpassning till de

strukturella förändringarna inom

berörda industrier samt vidtaga

härav betingade åtgärder.

19.

Lämpliga organ böra upprät­

tas för att främja och underlätta an­

passningen av produktion och sys­

selsättning till strukturella föränd­

ringar; dessa organs ansvar med av­

seende på de i momenten 13—18 i

denna rekommendation angivna frå­

gorna bör klart definieras.

20. 1) Sysselsättningspolitiken

bör taga hänsyn till det förhållandet

att tekniska framsteg och förbättrad

produktivitet medföra möjligheter

till ökad fritid och intensifierad ut­

bildningsverksamhet.

2) Dessa möjligheter böra till­

varatagas genom metoder anpassade

efter förhållanden och sedvänjor i

varje enskilt land och inom varje

industri; dessa metoder må bland

annat innefatta

a)

förkorning av arbetstiden

utan minskning i lönen inom ramen

för rekommendationen angående

förkortning av arbetstiden, 1962;

b)

längre semester;

c)

höjning av åldern för inträde

i arbetslivet i förening med ökad un­

dervisning och utbildning.

IV. Sysselsättningsproblem förenade

med ekonomisk underutveckling

Investeringar och inkomstpolitik

21.

I utvecklingsländer bör sys­

selsättningspolitiken utgöra ett vä-

in

Kungl. Maj:Is proposition nr 51 år 1905

sential element of a policy för pro- moting growth and fair sharing of national incomes.

22. With a view to achieving a rapid expansion of production, in- vestinent and employment, Members should seek the views and active j)articipation of employers and workers, and their organisations, in the elaboration and application of national economic development pol­ icy, and of the various aspects of social policy, in accordance with the Consultation (Industrial and Nation­ al Levels) Recommendation, 1960.

23. (1) In countries where a lack of employment opportunities is associated with a shortage of

Ca­

pital, all appropriate measures should be taken to expand domestic savings and to encourage the inflow of financial resources from other countries and from international agencies, with a view to increasing productive investment without pre- judicing the national sovereignty or the economic independence of the recipient countries.

(2) In order to utilise the re­

sources available to these countries rationally and lo increase employ- ment therein as far as possible, it would be desirable for them to co- ordinate their investments and other development efforts with those of other countries, especially in the same region.

Promotion of Industrial Employ­

ment

24. (1) Members should have regard to the paramount necd for the establishment of industries, pub­ lic or private, whieh are based on available raw materials and power, which correspond to the changing pattern of demand in domestic and foreign markets and which use mod-

techniques and appropriate

sentligt inslag i eu politik för främ­ jande av nationalinkomstens ökning och rättvisa fördelning.

22. I syfte att uppnå en snabb expansion av produktion, investe­ ringar och sysselsättning böra med­ lemmarna inhämta arbetsgivarnas och arbetstagarnas samt deras orga­ nisationers synpunkter på samt söka deras aktiva medverkan vid utform­ ningen och tillämpningen av en na­ tionell politik för den ekonomiska utvecklingen samt i fråga om olika aspekter på socialpolitiken i enlig­ het med rekommendationen angåen­ de samverkan (branschplanet och det nationella planet), 1960. 23. 1) I länder där det råder brist på sysselsättningstillfällen i förening med kapitalbrist böra alla lämpliga åtgärder vidtagas för att utveckla det nationella sparandet och uppmuntra tillflöde av finansiella resurser från andra länder och från internationella organ för att öka de produktiva investeringarna, dock utan att detta inskränker mottagar­ ländernas nationella suveränitet el­ ler ekonomiska oberoende.

2) I syfte att rationellt utnytt­

ja för dessa länder tillgängliga re­ surser samt så långt möjligt öka sys­ selsättningen därstädes skulle det vara önskvärt att de samordnade sina investeringar och andra ut­ vecklingsåtgärder med åtgärder i andra länder, särskilt inom samma region.

Främjande av industriell syssel­

sättning

24. 1) Medlemmarna böra beak- la den synnerliga vikten av all del skapas industrier — offentliga eller privata - - vilka utnyttja inom lan­ det tillgängliga råmateriel och energi­ källor samt anlita moderna tekniska metoder och forskning, och vilkas produktion anpassas efter skiftning­ ar i efterfrågan på såväl den inhems-

orn

112

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

research, in order to create addition­ al employment opportunities on a long-term basis.

(2) Members should make

every effort to reach a stage of in­ dustrial development which ensures, within the framework of a balanced economy, the maximum economic produetion of finished products, utilising local manpower.

(3) Particular attention should

be given to measures promoting efficient and low-cost produetion, diversification of the economy and balanced regional economic develop­ ment.

25. Besides promoting modern industrial development, Members should, subject to technical require- ments, explore the possibility of ex- panding employment by—

(a) producing, or promoting the produetion of, more goods and ser­ vices requiring much labour;

< b) promoting more labour-in- tensive techniques, in circumstances where these will make for more ef­ ficient utilisation of available re- sources.

26. Measures should be taken— (a) to promote fuller utilisation of existing industrial capacity to the extent compatible with the require- ments of domestic and export mark­ ets, for instance by more extensive introduetion of multiple shifts, with due regard to the provision of amenities for workers on night shift and to the need for training a suffi- cient number of kev personnel to permit efficient operation of multiple shifts;

(b) to create handicrafts and small-scale industries and to assist

ka som den utländska marknaden i sytte att på lång sikt skapa nya sys­ selsättningstillfällen.

2) Medlemmarna böra efter­

sträva att nå ett sådant stadium av industriell utveckling som inom ra­ men för en balanserad ekonomi tryggar en maximal ekonomisk framställning av färdigfabrikat med anlitande av lokal arbetskraft.

3) Särskild uppmärksamhet

bör ägnas åtgärder som äro avsedda alt främja en effektiv produktion till låga kostnader, ett differentierat nä­ ringsliv och en balanserad, regional ekonomi.

25. Utöver åtgärder som medlem­ marna må kunna vidtaga för afl främja modern industriell utveck­ ling böra de, med beaktande av tek­ nikens krav, undersöka möjligheter­ na av att vidga sysselsättningstill­ fällena a) genom att producera eller främja produktionen av flera varor och tjänster, vilka ställa stora krav på arbetskraftens numerär; b) genom att främja arbetsin­ tensiva metoder i sådana fall då sys­ selsättningen av mera arbetskraft skulle leda till ett effektivare utnytt­ jande av tillgängliga resurser. 26. Åtgärder böra vidtagas för att a) främja ett bättre utnyttjande av förefintlig industriell kapacitet, i den utsträckning detta är förenligt med efterfrågan på hemma- och ex­ portmarknadernas krav, exempelvis genom att i ökad utsträckning infö­ ra systematiskt organiserat skiftar­ bete, varvid bör beaktas nödvändig­ heten av att serviceanordningar stäl­ las till skiftarbetarnas förfogande samt att arbetstagare i tillräckligt antal utbildas, vilka kunna påtaga sig vissa ansvarskrävande uppgifter, som utgöra en förutsättning för ett effektivt fungerande skiftarbets­ system ; b) åstadkomma hantverk och småindustri och hjälpa dem att an-

113

Kungl. Maj.ts proposition nr Öl år 1965

them to adapt themselves to techno-

logical advances and changes in

märket conditions so that they will

be able to provide increasing em-

ployment without becoming depend-

ent on such protective measures or

special privileges as would impede

economic growth; to this end the

developinent of co-operatives should

be encouraged and efforts should be

made to establish a complementary

relationship between small-scale and

large-scale industry and to develop

new outlets for the products of in­

dustry.

Promotion of Rural Employment

27. (1) Within the framework

of an integrated national policy,

countries in which there is much

rural underemployment should

place special emphasis on a broadly

based programme to promote pro-

ductive employment in the rural

sector by a combination of measures,

institutional and technical, relying

as fullv as possible on the efforts of

the persons concerned. Such a prog­

ramme should be founded on ade-

(juate study of the nature, preva-

lence and regional distribution of

rural underemployment.

(2)

Major objectives should

be to create incentives and social

conditions favourable to fuller uti-

lisation of local manpower in rural

developinent, and to improve pro-

ductivity and quality of output.

Means appropriate to local condi­

tions should be determined, where

possible, by adequate research and

the instigation of multi-purpose pilot

projects.

(3)

Special attention should

be devoled to the need for promoting

opportunities for productive employ­

ment in agriculture and aniinal hus­

band rv.

passa sig till tekniska framsteg och

till förändringar i marknadsförhål­

landena, så att de skola bli i stånd

att öka sysselsättningen utan att bli

beroende av sådana skyddsåtgärder

eller speciella privilegier som skulle

hämma den ekonomiska expansio­

nen; i detta syfte böra kooperativa

driftsformer uppmuntras, varjämte

bör eftersträvas att sådana förbin­

delser skapas mellan små och stora

industrier att dessa komplettera var­

andra; därjämte bör man söka nya

avsättningsmöjligheter för industri­

ella produkter.

Främjande av sysselsättning på

landsbygden

27. 1) Inom ramen för en inte­

grerad nationell politik böra länder,

i vilka undersysselsättningen på

landsbygden är stor, lägga särskild

vikt vid ett omfattande program för

att främja produktiv sysselsättning

på landsbygden genom institutionel­

la och tekniska åtgärder i förening,

varvid man i största möjliga ut­

sträckning bör bygga på de närmast

berörda människornas medverkan.

Till grund för ett sådant program

böra läggas ingående undersökning­

ar rörande undersysselsättningens

natur, volym och regionala sprid­

ning.

2)

Detta program bör särskilt

syfta till att stimulera och skapa

gynnsamma sociala förutsättningar

för att bättre utnyttja den lokala ar­

betskraften för bygdens utveckling

samt för att höja produktiviteten

och produktionens kvalitet. Åtgär­

der anpassade till de lokala förhål­

landena böra om möjligt utformas

genom lämplig forskning och eu

mångfaldig, integrerad försöksverk­

samhet.

3)

Särskild uppmärksamhet

bör ägnas behovet av att skapa möj­

ligheter till produktiv sysselsättning

i jordbruk och husdjursskötsel.

114

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 är 1965

(4) Institutional measures for

the promotion of productive employ- ment in the rural section should in- elude agrarian reforms, adapted to the needs of the country, including land reform and improvement of land tenure; reform in methods of land taxation; extension of credit facilities; development of improv- ed marketing facilities; and promo­ tion of co-operative organisation in production and marketing.

Population Growth

28. Countries in which the pop­ ulation is increasing rapidly, and especially those in which it already presses heavily on the economy, should study the economic, social and demographic factors affecting population growth with a view to adopting economic and social policies that make for a better balance be- tween the growth of employment opportunities and the growth of the labour force.

V. Action by Employers and Workers and Their Organisations

29. (1) Employers and workers in the public and private sectors, and their organisations, should take all practicable measures to promote the achievement and maintenance of full, productive and freely chosen employment.

(2) In particular, thev should (a) consult one another, and as appropriate the competent public authorities, employment services or similar institutions, as far in ad- vance as possible, with a view to working out inutually satisfactory adjustments to changes in the em­ ployment situation;

(b) study trends in the economic and employment situation, and in technical progress, and propose as

4) Institutionella åtgärder för

alt främja produktiv sysselsättning på landsbygden böra omfatta jordre­ former anpassade efter landets be­ hov, däri inbegripet ägoreformer och förbättringar av arrendeförhållande­ na, reformer på fastighetsbeskatt­ ningens område, vidgade kreditmöj­ ligheter, åtgärder för förbättrad marknadsföring samt främjande av kooperativ organisation av produk­ tion och marknadsföring.

Befolkningsökning

28. I länder där befolkningen hastigt ökar och särskilt i länder där den redan utövar en stark press på samhällsekonomien böra de eko­ nomiska, sociala och demografiska faktorer, som påverka befolknings­ ökningen undersökas, i syfte att ge­ nomföra ekonomiska och sociala åt­ gärder, som äro ägnade att leda till en bättre balans mellan ökningen av sysselsättningsmöjligheterna och ar­ betskraftens tillväxt.

V. Åtgärder av arbetsgivare och

arbetstagare samt deras organisa­

tioner

29. 1) Arbetsgivare och arbetsta­ gare inom såväl den offentliga som den privata sektorn ävensom deras organisationer böra vidtaga alla ge­ nomförbara åtgärder för att söka åvägabringa och upprätthålla full, produktiv och fritt vald sysselsätt­ ning.

2 ) Särskilt böra de a) så tidigt som möjligt samråda med varandra och i förekommande fall med vederbörande myndigheter, arbetsförmedlingen och liknande or­ gan i syfte att utarbeta mot föränd­ ringar i sysselsättningssituationen svarande åtgärder, vilka äro ägnade att tillfredsställa alla berörda par­ ter;

b) undersöka tendenserna i den ekonomiska och tekniska utveck­ lingen och i sysselsättningsläget och

115

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 är 1005

appropriate, and in good time, such action by governments and by public and private undertakings as may safeguard within the framework of the general interest the employment security and opportunities of the workers;

(c) promote wider understan- ding of the economic background, of the reasons for changes in employ­ ment opportunities in specific oc- cupations, industries or regions, and of the necessity of occupational and geographical mobility of nranpower;

(d) strive to create a climate which, without prejudicing national sovereignty, economic independence or freedom of association, will en- courage increased investment from both domestic and foreign sources, with positive effects on the economic growth of the country;

(e) provide or seek the provision of facilities such as training and re- training facilities, and related finan- cial benefits;

(f) promote wage, benefit and price policies that are in harmony with the objectives of full employ­ ment, economic growth, improved standards of living and monetary stability, without endangering the legitimate objectives pursued by ein- ployers and workers and their or­ ganisations; and

(g) respect the principle of equality of opportunity and treat- ment in employment and occupa- tion, taking account of the provi­ sions of Ihe Discrimination (Em­ ployment and Occupation) Conven- tion and Recominendation, 1958.

(3) In consultation and co-

operation as appropriate with wor­ kers’ organisations and/or represen­ tatives of workers åt the level of Ihe undertaking, and having regard to national economic and social condi- tions, measures should bo taken by undertakings to counleract unem-

att, där så finnes påkallat, i god tid föreslå vilka åtgärder som böra vid­ tagas från regeringarnas samt of­ fentliga och privata företags sida för att inom ramen för det allmännas intresse bevara anställningstrygghet och trygga sysselsättningstillfällen;

c) bidraga till en ökad förståelse för den ekonomiska bakgrunden samt orsakerna till förändringar i sysselsättningsmöjligheterna inom speciella yrken, industrier eller re­ gioner samt till nödvändigheten av arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet;

d) eftersträva att skapa ett kli­ mat som, utan att äventyra den na­ tionella suveräniteten, ekonomiskt oberoende eller föreningsfrihet, främjar ökade investeringar från både inhemska och utländska källor med gynnsam effekt på landets eko­ nomiska utveckling;

e) tillhandahålla eller söka un­ derstödja möjligheter till utbildning och omskolning samt därmed sam­ manhängande finansiella förmåner;

f) främja en löne-, förmåns- och prispolitik, som står i samklang med full sysselsättning, ekonomisk till­ växt, höjd levnadsstandard och sta­ bilt penningvärde utan att äventyra arbetsgivarnas, arbetstagarnas och deras organisationers legitima mål, samt

g) respektera principen om lika möjligheter och behandling i fråga om anställning och yrkesutövning med beaktande av konventionen och rekommendationen angående diskri­ minering (anställning och yrkesut­ övning), 1958.

3) Företagen böra i samråd

och samverkan med arbetstagarnas organisationer och/eller i förekom­ mande fall med arbetstagarnas re­ presentanter på företagsnivå samt under beaktande av landets ekono­ miska och sociala förhållanden vid­ taga åtgärder för att motverka ar-

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

ployinent, to help workers find new jobs, to increase the number of jobs available and to minimise the conse- quences of unemployment; such measures may include—

(a) retraining for other jobs within the undertaking;

(b) transfers within the under­ taking;

(c) careful examination of, and action to overcome, obstacles to in- creasing shift work;

(d) the earliest possible notice to workers whose employment is to be terminated, appropriate notifica- tion to public authorities, and sorae form of income protection for wor­ kers whose employment has been terminated, taking account of the provisions of the Termination of

Employment Recommendation, 1963.

VI. International Action to Promote

Employment Objectives

30. Members, with the assistance as appropriate of intergovernmental and other international organisa­ tions, should co-operate in interna­ tional action to promote employment objectives, and should, in their in­ ternal economic policy, seek to avoid measures which have a detrimental effect on the employment situation and the general economic stability in other countries, including the de- veloping countries. 31. Members should contribute to all efforts to expand international trade as a means of promoting eco­ nomic growth and expansion of em­ ployment opportunities. In partic- ular, they should take all possible measures to diminish unfavourable repercussions on the level of em­ ployment of fluctuations in the in­ ternational terms of trade and of balance-of-payments and liquidity problems.

betslöshet, hjälpa arbetstagare att finna nya arbeten, öka antalet ar­ betstillfällen samt så mycket som möjligt hindra följderna av arbets­ löshet; sådana åtgärder må omfatta

a) omskolning för andra arbeten inom berörda företag;

b) omflyttningar inom företa­ gen;

c) noggranna undersökningar rö­ rande eventuella hinder för ökat skiftarbete och åtgärder för att un­ danröja dessa hinder;

d) underrättelse så långt i för­ väg som möjligt till arbetstagare, vars anställningsavtal skall uppsä­ gas, meddelande — på sätt som be- finnes lämpligt — till de offentliga myndigheterna samt någon form av inkomstskydd för arbetstagare, vars anställningsavtal uppsagts, med be­ aktande av bestämmelserna i rekom­ mendationen angående uppsägning av anställningsavtal, 1963.

VI. Internationella åtgärder för att främja sysselsättningspolitikens mål

30. Medlemmarna böra, när så är lämpligt med bistånd av mellanstat- liga och andra internationella orga­ nisationer, samverka internationellt för att förverkliga sysselsättningspo­ litikens mål samt söka att i sin in­ terna ekonomiska politik undvika åtgärder, som ha en ogynnsam ef­ fekt på sysselsättningssituationen och den allmänna ekonomiska sta­ biliteten i andra länder, utvecklings­ länderna däri inbegripna. 31. Medlemmarna böra bidra till alla ansträngningar att utveckla den internationella handeln såsom ett medel alt stimulera ekonomisk till­ växt och utveckling av sysselsätt­ ningsmöjligheterna. Särskilt böra de vidtaga alla tänkbara åtgärder för att nedbringa ogynnsamma återverk­ ningar på sysselsättningsnivån av svängningar i de internationella by­ tesrelationerna samt av betalnings­ balans- och likviditetsproblem.

117

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 ar 1965

32. (1) Industrialised countries

should, in their economic policies,

including policies för economic co-

operation and for expanding de-

mand, take into account the need

for increased einployment in other

countries, in particular in the devel-

oping countries.

(2) They should, as rapidly

as their circumstances permit, take

measures to accommodate increased

imports of products, manufactured,

processed and semi-processed as

well as primary, that can be eco-

nomically produced in developing

countries, thus promoting mutual

trade and increased employment in

the production of exports.

33.

International migration of

workers for employment which is

consistent with the economic needs

of the countries of emigration and

immigration, including migration

from developing countries to indus­

trialised countries, should be facili-

tated, taking account of the provi­

sions of the Migration for Employ­

ment Convention and Recommenda-

tion (Revised), 1949, and the Equal-

itv of Treatment (Social Security)

Convention, 1962.

34. (1) In international techni-

cal co-operation through multilateral

and bilateral channels special atten-

lion should be paid to the need to

develop active employment policies.

(2)

To this end, such co-op­

eration should include—

(a)

advice in regard to employ­

ment policy and employment märket

organisation as essential elements in

the field of general development

planning and programming; and

(b)

co-operation in the training

of qualified local personnel, inclu-

ding technical personnel and

management staff.

(3)

Technical co-operation

programmes relating to training

should aim åt providing the develop­

ing countries with suitablc facilities

5 Ilihaiuj till riksdagens protokoll

32 1) Industrialiserade länder

böra i sin ekonomiska politik, däri

inbegripet politik för ekonomisk

samverkan och för vidgad efterfrå­

gan, taga hänsyn till behovet av ökad

sysselsättning i andra länder, sär­

skilt i utvecklingsländerna.

2) De böra så snabbt som de­

ras förhållanden medge vidtaga åt­

gärder för att möjliggöra ökad im­

port av sådana varor, såväl färdig­

fabrikat som halvfabrikat och råva­

ror, som kunna ekonomiskt produce­

ras i utvecklingsländerna, och på

detta sätt främja handelsutbytet och

ökad sysselsättning i exportnäring­

arna.

33.

Internationell migration i sys-

selsättningssyfte som motsvarar emi­

grations- och immigrationsländernas

behov, däri inbegripet emigration

från underutvecklade länder till in­

dustriländer, bör underlättas med

beaktande av bestämmelserna i kon­

ventionen och rekommendationen

angående migrerande arbetare (re­

viderad 1949) och konventionen an­

gående likställighet (social trygg­

het), 1962.

34. 1) I internationell teknisk

samverkan, såväl multilateral som

bilateral, bör behovet av att föra en

aktiv sysselsättningspolitik speciellt

uppmärksammas.

2)

I detta syfte bör sådan

samverkan innefatta

a)

rådgivning med avseende på

sysselsättningspolitik och arbets­

marknadens organisation såsom vä­

sentliga element i en allmän utveck-

lingsplanering och programmering;

b)

samverkan vid utbildning av

kvalificerad lokal personal, däri in­

begripet tekniker och företagsledare.

3)

Tekniska samarbcl spro­

gram på utbildningens område böra

syfta till att förse utvecklingsländer­

na med tjänliga hjälpmedel för ut-

saml. Nr 51

118

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

for training within the country or region. They should also include adequate provision for the supply of equipment. As a complementary measure, facilities should also be provided for the training of nationals of developing countries in industri- alised countries.

(4) Members should make all

efforts to facilitate the release for suitable periods, both from govern- mental and non-governmental em- ployment, of highly qualified experts in the various fields of employment policy for work in developing coun­ tries. Such efforts should include arrangements to make such release attractive to the experts concerned.

(5) In the preparation and

implementation of technical co-op- eration programmes, the active par- ticipation of employers’ and work- ers’ organisations in the countries concerned should be sought.

35. Members should encourage the international exchange of techno- logical processes with a view to in- creasing productivity and employ­ ment, by means such as licensing and other forms of industrial co- operation. 36. Foreign-owned undertakings should meet their staffing needs by employing and training local staff, including management and super- visory personnel.

37. Arrangements should be made, where appropriate on a region­ al basis, för periodical discussion and exchange of experience of em­ ployment policies, particularly em­ ployment policies in developing countries, with the assistance as appropriate of the International Labour Office.

bildning inom landet eller området. De böra även innefatta åtgärder för tillhandahållandet av utrustning. Möjligheter böra också såsom en kompletterande åtgärd beredas ut­ vecklingsländernas medborgare att erhålla utbildning i industriländer.

4) Medlemmarna böra vidtaga

alla ansträngningar för att underlät­ ta frigörandet av såväl i som utom statens tjänst anställda högt kvali­ ficerade experter på sysselsättnings­ politikens olika områden för tjänst­ göring under lämpliga perioder i ut­ vecklingsländerna. Särskilt böra åt­ gärder vidtagas för att göra sådan tjänstgöring lockande för vederbö­ rande experter.

5) Vid utarbetandet och ge­

nomförandet av tekniska program för samverkan bör aktivt deltagande av arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer i vederbörande länder eftersträvas.

35. Medlemmarna böra genom alt främja licensavtal eller andra former av industriell samverkan uppmuntra internationellt utbyte av tekniskt kunnande för att öka produktivitet och sysselsättning.

36. I utländsk ägo befintliga fö­ retag böra fylla sitt personalbehov genom att anställa och utbilda in­ hemsk arbetskraft, däri inbegripet företags- och arbetsledande perso­ nal. 37. Diskussioner och utbyte av erfarenheter böra från tid till annan anordnas rörande sysselsättningspo­ litiken, särskilt i utvecklingsländer­ na, i förekommande fall på regional nivå och under medverkan av Inter­ nationella arbetsbyrån.

119

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

VII. Suggestions concerning

Methods of Application

38. In applying the provisions of

this Recommendation, each Member

of the International Labour Organ­

isation and the employers’ and work-

ers’ organisations concerned should

be guided, to the extent possible and

desirable, by the suggestions con­

cerning methods of application set

forth in the Annex.

VII.

Förslag rörande tillämpnings-

metoder

38. Vid tillämpningen av denna

rekommendation bör varje medlem

av Internationella arbetsorganisatio­

nen ävensom berörda arbetsgivar-

och arbetstagarorganisationer, i den

utsträckning det befinnes möjligt

och önskvärt, följa de förslag röran­

de tillämpningsmetoder som angivas

i en till rekommendationen fogad bi­

laga.1

1 Här cj bifogad.

120

Kungl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

121

Kungl. Mcij.ts proposition nr Öl år li)65

without prejudice to the self-govern-

ing powers of any territory, Members

ratifying Conventions shall accept

their provisions so far as practicable

in respcct of all territories for whose

international relations they are res-

ponsible.

(a) Where the subject-matter of

t lie Convention is within the self-

governing powers of any territory,

the obligation of the Member re-

sponsible for the international rela­

tions of that territory shall be to

bring tlie Convention to the notice of

the government of the territory as

soon as possible with a view to the

enactment of legislation or otlier ac-

tion by such government; if the

government of the territory so

agrees, the Member shall communi-

cale to the Director-General of the

International Labour Office a dec-

laration accepting the obligations of

the Convention on behalf of such

territory.

(b)

A declaration accepting the

obligations of any Convention may

be communicated to the Director-

General of the International Labour

Office—

(i)

by two or more Members

of the Organisation in respect of

any territory which is under their

joint authority; or

(ii)

by any international au­

thority responsible for the adminis­

tration of any territory, in virtue of

the Charter of the United Nations

or otherwise, in respect of any such

territory.

(c)

Acceptance of the obliga­

tions of a Convention in virtue of

subparagraph (a) or subparagraph

(b) of this paragraph shall involve

Ihe acceptance on behalf of the ter­

ritory concerned of the obligations

stipulated by the terms of the Con­

vention and the obligations under

the Constitution of the Organisation

which apply to ratified Conventions.

tande av det mått av självstyrelse,

som varje område må besitta, skola

medlemmar som ratificera konven­

tioner godtaga dessas bestämmelser

i största möjliga utsträckning med

avseende på alla områden för vilkas

internationella förbindelser medlem­

marna äro ansvariga.

a)

Då det ämne, som behandlas

i konventionen, faller inom kompe­

tensen för ett områdes egna myndig­

heter, skall det åligga den medlem

som är ansvarig för ifrågavarande

områdes internationella förbindelser,

att snarast möjligt bringa konven­

tionen till regeringens i vederböran­

de område kännedom, i syfte att

denna må kunna vidtaga lagstift­

nings- eller andra åtgärder; därest

områdets regering därtill lämnar sitt

medgivande, skall medlemmen till

Internationella arbetsbyråns general­

direktör insända en förklaring, i vil­

ken de i konventionen intagna för­

pliktelserna godtagas på ifrågava­

rande områdes vägnar.

b)

Förklaring, innebärande att

de i en konvention intagna förplik­

telserna godtagas, må tillställas In­

ternationella arbetsbyråns general­

direktör

i)

av två eller flera medlem­

mar av organisationen med avseen­

de på ett område, som står under de­

ras gemensamma överhöghet; eller

ii)

av envar internationell

myndighet med avseende på varje

sådant område, för vars förvaltning

den jämlikt Förenta Nationernas

stadga eller annorledes är ansvarig.

c)

Godtagandet av förpliktelser­

na i en konvention i enlighet med

punkterna a) eller b) av delta mom.

skall innebära godtagandet på ve­

derbörande områdes vägnar av de

förpliktelser, som härröra ur kon­

ventionens bestämmelser, ävensom

av de förpliktelser som enligt orga­

nisationens stadga gälla beträffande

ratificerade konventioner.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

(d)

Each Member or interna-

tional authority which has com- municated a declaration in virtue of tnis paragraph may, in accordance with the provisions of the Conven- tion relating to the denunciation thereof, conununicate a further dec­ laration terminating the acceptance of the obligations of the Convention on behalf of any territory specified in the declaration.

(e)

With a view to encouraging

the universality of application envi- saged above, the Member or Members or international authority concern- ed shall, as requested by the Gover- ning Body, report to the Director- General of the International Labour Office the position of the law and practice of territories for which the Convention is not in force in regard to the matters dealt with in the Con­ vention and the extent to which etfect has been given, or is proposed to be given, to any of the provisions of the Convention by legislation, ad­ ministrative action, collective agree- ment or otherwise and stating the difficulties which prevent or delay the acceptance of the Convention.

(f)

This transitory paragraph

shall cease to be appficable to the peoples of dependent territories as they become independent.”

Article 2

As from the coming into force of the amendment to article 19 provid­ ed for in the preceding article, article 35 of the Constitution of the Inter­ national Labour Organisation shall cease to have effect.

Artide 3

On the coming into force of this Instrument of Amendment, the Dii ector-General of the International Labour Office shall cause an official text of the Constitution of the Inter-

d) Medlem eller internationell myndighet, som insänt förklaring i enlighet med detta moment kan i överensstämmelse med konventio­ nens föreskrifter om uppsägning in­ sända en ny förklaring, som upphä­ ver godtagandet av de i konventionen angivna förpliktelserna på vederbö­ rande områdes vägnar.

e) I syfte att främja en sådan allmän tillämpning som ovan avses skola vederbörande medlem, med­ lemmar eller internationella myndig­ het i enlighet med vad styrelsen där­ om må komma att bestämma, till Internationella arbetsbyråns general­ direktör avgiva redogörelse för lag­ stiftning och praxis i områden, be­ träffande vilka konventionen icke är i kraft, i fråga om det i konventio­ nen behandlade ämnet samt angåen­ de den omfattning, i vilken konven­ tionens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administrativa åtgärder, kollektivavtal eller annorledes, med angivande tillika av de omständig­ heter som förhindra eller fördröja godtagande av konventionen i fråga.

f) Övergångsbestämmelserna ° i detta mom. skola upphöra att gälla allt efter som befolkningen i veder­ börande områden vinner självstän­ dighet.”

Artikel 2

Då den i föregående artikel an­ givna ändringen av artikel 19 trätt i kraft, skall artikel 35 i Internatio­ nella arbetsorganisationens stadga upphöra att gälla.

Artikel 3

Då denna akt trätt i kraft, skall Internationella arbetsbyråns general­ direktör upprätta en officiell text till Internationella arbetsorganisatio­ nens stadga med däri genom bestäm-

123

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

national Labour Organisation as modified by the provisions of this Instrument to be prepared in two original copies, duly authenticated by his signature. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretarv-General of the United Nations för registration in accor- dance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director- General shall communicate a certi- fied copy of the text to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 4

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signalures of the President of the Conference and of the Direc- tor-General of the International La­ bour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretarv-General of the United Na­ tions for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director- General shall communicate a certi- fied copv of the Instrument to each of the Members of the International Labour Organisation.

Article 5

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the Inter­ national Labour Office, who shall notify the Members of the Organisa­ tion of the receipt thereof. 2. This Instrument of Amend­ ment will come into force in accor­ dance with the provisions of article 3G of the Constitution of the Organ­ isation. 3. On the coming into force of

melserna i denna akt vidtagna änd­ ringar i två med hans underskrift vederbörligen bestyrkta original­ exemplar. Av dessa exemplar skall ett deponeras i Internationella ar- betsbyråns arkiv och det andra över­ sändas till Förenta Nationernas ge­ neralsekreterare för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Na­ tionernas stadga. Generaldirektören har att tillställa envar av Interna­ tionella arbetsorganisationens med­ lemmar bestyrkt avskrift av texten.

Artikel 4

Två exemplar av denna akt skola undertecknas av konferensens ord­ förande och av Internationella ar- betsbyråns generaldirektör och sko­ la därmed vara autentiska. Av dessa exemplar skall det ena deponeras i Internationella arbetsbyråns arkiv och det andra översändas till För­ enta Nationernas generalsekreterare för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga. Ge­ neraldirektören har att tillställa en­ var av Internationella arbetsorgani­ sationens medlemmar bestyrkt av­ skrift av akten.

Artikel 5

1. De formella ratifikationerna eller godkännandena av denna akt skola översändas till Internationella arbetsbyråns generaldirektör, som har att därom lämna meddelande till organisationens medlemmar.

2. Denna akt skall träda i kraft jämlikt bestämmelserna i artikel 36 av Internationella arbetsorganisatio­ nens stadga.

3. Då denna akt trätt i kraft, har

124

Kurtgl. Maj. ts proposition nr 51 år 1965

this Instrument, the Director-Gene- ral of the International Labour Office shall so notify all the Mem- bers of the International Labour Organisation and the Secretary- General of the United Nations.

The English and French versions of the text of this Instrument of Amendment are equally authorita- tive.

Internationella arbetsbyråns general­ direktör att därom underrätta envar av Internationella arbetsorganisatio­ nens medlemsstater och Förenta Na­ tionernas generalsekreterare.

De engelska och franska texterna till denna akt skola äga lika vits­ ord.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

125

Instrument (No. 2) for the Amendment of

the Constitution of the International

Labour Organisation

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva by the Governing Body of the Inter­ national Labour Office, and having met in its Forty-eighth Session on 17 June 1964, and

Having decided upon the inclu- sion in the Constitution of the Inter­ national Labour Organisation of a provision empowering the Confe­ rence to suspend from participation in the International Labour Confe­ rence any Member which has been found by the United Nations to be flagrantly and persistently pursuing by its legislation a declared policy of racial discrimination such as apartheid, a question which is the twelfth item on the agenda of the session,

adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and sixty-four the following instrument for the amendment of the Constitu­ tion of the International Labour Or­ ganisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment (No 2), 1964:

Article 1

As from the date of the coming inlo force of this Instrument of Amendment, the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion åt the end of the Constitution of a new article in the following terms:

(Översättning)

Akt (nr 2) av år 1964 angående ändring

i Internationella arbetsorganisationens

stadga

Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­ nella arbetsbyrån sammankallats till Genéve och där samlats den 17 Juni 1964 till sitt fyrtioåttonde samman­ träde,

samt beslutat att i Internationella arbetsorganisationens stadga skall införas en bestämmelse, som ger konferensen rätt att från deltagande i Internationella arbetskonferensen avstänga varje medlem, som av För­ enta Nationerna befunnits öppet framhärda i att i sin lagstiftning föra en officiell rasåtskillnadspolitik sådan som apartheid, vilken fråga utgör den tolfte punkten på sam­ manträdets dagordning,

antager denna den nionde dagen i juli månad år nittonhundrasextiöfy- ra följande akt rörande ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga, vilken må benämnas Akt (nr 2) av år 1964 angående ändring i Internationella arbetsorganisatio­ nens stadga.

Artikel 1

Från och med den dag då denna akt träder i kraft skall Internatio­ nella arbetsorganisationens stadga erhålla ändrad lydelse genom att i slutet av stadgan tillfogas en ny ar­ tikel av följande lydelse.

126

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

“The General Conference of the International Labour Organisation may, åt any session in the agenda of which the subject has been in- cluded and by a vote concurred in by two-thirds of the delegates attend- ing the session, including two-thirds of the Government delegates present and voting, suspend from participa- tion in the International Labour Conference any Member of the In­ ternational Labour Organisation which has been found by the United Nations to be flagrantly and persist- ently pursuing by its legislation a declared policy of racial discrimina- tion such as apartheid; such suspen­ sion shall not affect the obligations of the Member under the Constitu- tion and Conventions to which it is a party; it shall continue until the Conference, on the proposal of the Governing Body, finds by a vote con­ curred in by two-thirds of the dele­ gates attending the session, includ­ ing two-thirds of the Government delegates present and voting, that the Member has changed its policy.”

”Internationella arbetsorganisatio­ nens allmänna konferens må vid varje sammanträde, å vars dagord­ ning frågan uppförts, och efter om­ röstning med bifall av två tredje­ delar av de vid sammanträdet när­ varande ombuden, däribland två tredjedelar av de närvarande och i omröstningen deltagande regerings- ombuden, från deltagande i Interna­ tionella arbetskonferensen avstänga varje medlem av Internationella ar­ betsorganisationen, som av Förenta Nationerna befunnits öppet fram­ härda i att i sin lagstiftning föra en officiell rasåtskillnadspolitik sådan som apartheid; sådan avstängning skall icke påverka den fortsatta gil­ tigheten av medlemmens förpliktel­ ser enligt stadgan eller enligt de kon­ ventioner, till vilka medlemmen an­ slutit sig; avstängningen skall bestå till dess konferensen på förslag av styrelsen efter omröstning med bi­ fall av två tredjedelar av de vid sam­ manträdet närvarande ombuden, däribland två tredjedelar av de när­ varande och i omröstningen delta­ gande regeringsombuden, finner att medlemmen har ändrat sin politik.”

Artiklarna 2—4

Dessa artiklar äro likalydande med artiklarna 3—5 av akt nr 1 av år 1964 angående ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.

Kungl. Maj.ts proposition nr 51 år 1965

127

Instrument (No. 3) for the Amendment

of the Constitution of the International

Labour Organisation

The General Conference of the In­

ternational Labour Organisation,

Having been convened åt Geneva

by the Governing Body of the Inter­

national Labour Office, and having

met in its Forty-eighth Session on

17 June 1964, and

Having decided upon the inclu-

sion in the Constitution of the Inter­

national Labour Organisation of a

provision empowering the Confer­

ence to expel or suspend from mem-

bership any Member which has been

expelled or suspended from member-

ship of the United Nations, a ques-

tion which is the eleventh item on

the agenda of the session,

adopts this ninth dav of July of the

year one thousand nine hundred and

sixty-four the following instrument

for the amendment of the Constitu­

tion of the International Labour Or­

ganisation, which may be cited as

the Constitution of the International

Labour Organisation Instrument of

Amendment (No. 3), 1964.

Article 1

As from the date of the coming

into force of this Instrument of

Amendment, article 1 of the Consti­

tution of the International Labour

Organisation shall be amended by

the insertion after paragraph 5 of

the following new paragraph, the

present paragraph 6 becoming para­

graph 7:

(Översättning)

Akt (nr 3) av år 1964 angående ändring

i Internationella arbetsorganisationens

stadga

Internationella arbetsorganisatio­

nens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för Internatio­

nella arbetsbyrån sammankallats till

Geneve och där samlats den 17 juni

1964 till sitt fyrtioåttonde samman­

träde,

samt beslutat att i Internationella

arbetsorganisationens stadga skall

intagas en bestämmelse, som ger

konferensen rätt att från medlem­

skap utesluta eller avstänga varje

medlem, som blivit utesluten eller

avstängd från medlemskap i För­

enta Nationerna, vilken fråga utgör

den elfte punkten på sammanträdets

dagordning,

Bilaga 9

antager denna den nionde dagen i

juli månad år nittonhundrasextiofy-

ra följande akt rörande ändring i

Internationella arbetsorganisationens

stadga, vilken må benämnas Akt (nr

3) av år 1964 angående ändring i

Internationella arbetsorganisationens

stadga.

Artikel 1

Från och med den dag då denna

akt träder i kraft skall artikel 1 i

Internationella arbetsorganisationens

stadga erhålla ändrad lydelse genom

att efter nuvarande mom. 5 införes

ett nytt mom. av följande lydelse,

varvid nuvarande mom. 6 skall er­

hålla numret 7.

128

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

“6. The General Conference of the International Labour Organisation may, åt any session in the agenda of which the subject has been in- cluded and by a vote concurred in by two-thirds of the delegates at- tending the session, including two- thirds of the Government delegates present and voting, expel from membership of the International La­ bour Organisation any Member which the United Nations has expel- led therefrom or suspend from the exercise of the rights and privileges of membership of the International Labour Organisation any Member which the United Nations has sus- pended from the exercise of the rights and privileges of membership; suspension shall not affect the con- tinued validity of the obligations of the Member under the Constitution and Conventions to which it is a party.”

”6. Internationella arbetsorgani­ sationens allmänna konferens må vid varje sammanträde, å vars dag­ ordning frågan uppförts, och efter omröstning med bifall av två tredje­ delar av de vid sammanträdet när­ varande ombuden, däribland två tredjedelar av de närvarande och i omröstningen deltagande regerings- ombuden, från medlemskap i Inter­ nationella arbetsorganisationen ute­ sluta varje medlem, som uteslutits från Förenta Nationerna, eller från utövande av medlemskap i Interna­ tionella arbetsorganisationen åtföl­ jande rättigheter och privilegier av­ stänga varje medlem, som av För­ enta Nationerna avstängts från ut­ övande av medlemskapet i Förenta Nationerna åtföljande rättigheter och privilegier; avstängning skall icke påverka den fortsatta giltighe­ ten av medlemmens förpliktelser en­ ligt stadgan och enligt de konven­ tioner, till vilka medlemmen anslu­ tit sig.”

Artiklarna 2—4

Dessa artiklar äro likalydande med artiklarna 3—5 av akt nr 1 av år 1964- angående ändring i Internationella arbetsorganisationens stadga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1965

129

Bilaga 10

Resolutioner

I. Resolution angående minimilevnadsstandard och dess anpassning till

ekonomisk tillväxt.

II. Resolution angående det internationella institutet för sociala och

arbetsmarknadspolitiska studier.

III. Resolution angående begreppet demokratiskt beslutsfattande vid

programbestämning och planläggning beträffande ekonomisk och

social utveckling.

IV. Resolution angående föreningsfrihet.

V. Resolution angående program för tekniskt bistånd och annan verk­

samhet från ILO:s sida i Afrika.

VI. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens program

och struktur.

VII. Resolution angående det internationella samarbetsåret och FN:s

20-årsjubileum.

VIII. Resolution angående sammankallande av en expertkommitté för re­

vision av förteckningen över yrkessjukdomar.

IX. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa all­

männa konferenssammanträde av frågan om minderårigas använ­

dande i arbete under jord i gruvor av alla slag.

X. Resolution angående Internationella arbetsbyråns verksamhet på

sysselsättningspolitikens område.

XI. Resolution angående internationella åtgärder för att främja syssel-

sättningspolitiska mål.

XII. Resolution angående kvinnliga arbetstagare i en värld i förändring.

XIII. Resolution angående ekonomiska och sociala framsteg för kvinnorna

i utvecklingsländerna.

XIV. Resolution angående deltidsarbete.

XV. Resolution angående moderskapsskydd.

XVI. Resolution angående uppförande på dagordningen för nästa all­

männa konferenssammanträde av frågan om sysselsättning av kvin­

nor med familjeansvar.

XVII. Resolution angående antagande av budget för 47 :e budgetåret (1965)

samt fördelning av utgifterna för samma budgetår på medlemssta­

terna.

XVIII. Resolution angående Internationella arbetsorganisationens bidrag till

Internationella arbetsbyråns tjänstepensionsfond avseende år 1965.

XIX. Resolution angående förordnande av ledamöter i Internationella ar­

betsorganisationens administrativa domstol.

MARCUS BOKTR. STHLM 1965 640959