Prop. 1974:6

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa av internationella arbetetsorganisationens allmänna konferens år 1973

Kungl. Maj:ts proposition nr 6 år 1974

Nr6

Kungl. Maj:ts proposition angående vissa av internationella arbetsorgani- sationens allmänna konferens år 1973 vid dess femtioåttonde samman- träde fattade beslut; given den 20 december 1973.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrädsprotokollet över socialärenden, dels föreslå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlätande till riksdagen föredraganden hcmställt, dels inhämta riksdagens yttrande över vad föredraganden förordat.

CARL GUSTAF

lNGEM UND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionen (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmctoder i hamnar. Geno'm proposi- tionen bereds riksdagen vidare tillfälle att yttra sig över följande, av ILO antagna instrument, nämligen dels rekommendation (nr 145) i samma ämne som konventionen nr 137, dels konvention (nr 138) om minimi- ålder för tillträde till arbete och rekommendation (nr 146) i samma amne.

Prop. 197416 2

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Ko- nungen i statsrådet den 20 december 1973.

Närvarande: statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena ANDERSSON, statsråden STRÄNG, JOHANSSON, HOLMQVIST, ASP- LlNG, LUNDKVIST, GEIJER, ODHNOFF, BENGTSSON, NORLING, Löf—"BERG, LIDBOM, CARLSSON, FELDT, SIGURDSEN, GUSTAFS- SON, ZACHRISSON.

Chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter vissa beslut som fattats av internationella arbetsorganisarionens allmänna konferens år 1973 vid dess femtioåttonde sammanträde och anför.

Genom sin anslutning till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO) i Geneve.

Organisationens beslutande församling —--- internationella arbetskon— ferensen — som sammanträder minst en gång varje år, har enligt artikel 19 i organisationens stadga att beträffande förslag, som uppförts på dess dagordning, välja mellan två former för godtagandc. Antingen skall ett beslut resultera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller också skall det utmynna i en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär, som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett år från avslutandet av ett konferenssammanträde underställa vid sammanträdet antagna konven— tioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riks- dagen) för lagstiftnings- eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som inte ratifice- rat viss konvention, skall tid efter annan till internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konventionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administrativa åtgärder, kollektivavtal eller på annat sätt. samt ange de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratifice- ringen av konventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendatio- ner med tillägg, att redovisning skall lämnas även för sådana jämkningari rekommendationer, som befunnits eller kan befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av dem.

Prop. 197426 3

De konventioner och rekommendationer, som beslutats av internatio- nella arbetsorganisationen, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Varje ratifikation av en sådan konvention skall delges Förenta nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmelsen i artikel 102 av Förenta nationernas stadga.

Internationella arbetskonferensens femtioåttonde sammanträde hölls i Geneve under tiden den 6——27 juni 1973. I sammanträdet deltog delegationer från 114 av [LO:s 123 medlemsstater jämte representanter för många mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer. Soeial- eller arbetsministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade sammanträdet. Under ett kort besök vid konferensen höll statsrådet och chefen för socialdepartementet ett anförande i general— debattcn. Det stora flertalet medlemsstater hade sänt fullständiga delega- tioner, dvs. två regerings—, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud. Sverige deltog i sammanträde-t med en fullständig delegation.l

Konferensens dagordning upptog följande ämnen.

l. Generaldirektörens rapport. 11. Finansiella och budgetära frågor. Ill. Upplysningar och rapporter om medlemsstaternas tillämpning av konventioner och rekommendationer. IV. Minimiålder för tillträde till arbete (andra behandling). V. Sociala återverkningar av nya lasthanteringsmetoder i hamnar (andra behandling). VI. Betald ledighet för studier (första behandling). VII. Kontroll och förebyggande av yrkescancer (första behandling).

Vidare framlades inför konferensen den rapport om Sydafrikas s.k. apartheidpolitik som generaldirektören årligen skall utarbeta. Rapporten

' Genom särskilda beslut den 27 april och den 18 maj 1973 utsåg Kungl. Maj:t följande personer att deltaga i konferensen, nämligen

för Sveriges regering: som ombud kanslirådet i socialdepartementet Ingemar Lindberg och rättschefen i inrikesdepartementet Åke Bouvin samt som experter kanslirådet i inrikesdepartementet Olof Petersson och ambassadrådet vid Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Tom Tseher- ning. de båda sistnämnda tillika ersättare för regeringsombudcn, avdelningschefen hos arbctarskvddsstyrelsen Arne Westlin, hovrättsassessorn Karl-Ingvar Rundqvist och dcpartementssckretcraren Ulla Fredriksson, båda i socialdepartementet, de- partemcntssckreteraren i utrikesdepartementct Olof Allgårdh, hovrättsfiskalen Stig Jansson, inrikesdepartementet, samt Bosse Ringholm, sakkunnig i inrikesdeparte- mentet;

för arbetsgivarna: som ombud direktören i Sveriges vcrkstadsförcning Matts Bergom—Larsson samt som experter direktören i Svenska arbetsgivareföreningcn Johan von Holten, tillika ersättare för arbetsgivarombudet, och direktören i samma förening Erik Forstadius, direktören i Sveriges stuvareförbund Claes Mangnäs samt dircktörsassistenten Margareta Dahlgren, med.lic. Sven Yllner, jur.kand. Göran Kjöllerström och sekreteraren Stina Dall, alla i Svenska arbetsgivareföreningen;

för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisatienen i Sverige Thorbjörn Carlsson samt som experter numera försäkringsdomaren Bert Ahlgren, ombudsmannen i Svenska transportarbctareförbundet Gunnar Gustafsson, ombudsmannen Henry Persson och med. lic. Erik Bolinder, Landsorganisationen, jur. kand. Stig Gustafsson och utbildningschcfen Lcnnart Larsson, Tjänstemännens centralorganisation, samt utbildningsintcndenten Ernst Brandgård, Svenska industri- tjänstemannaförbundet.

Prop. l974:6 4

föranledde ingen åtgärd från konferensens sida.

Under punkt II på dagordningen antog konferensen budget för internationella urbetsorganisationenavseende år 1973—1974. Budgeten fastställdes till 93 569 000 U.S. dollar.

Följande av konferensen fattade beslut, vilka hänför sig till punkterna IV och V på dagordningen, skall i enlighet med artikel 19 av internatio- nella arbetsorganisationens stadga underställas riksdagen, nämligen

1) konvention (nr 137) om de sociala återverkningarna av nya lasthante- ringsmetoder i hamnar, . 2) rekommendation (nr 145) i samma ämne, 3) konvention (nr 138) om minimiälder för tillträde till arbete, 4) rekommendation (nr 146) i samma ämne.

Texterna på engelska och svenska till nämnda fyra instrument torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilagor 1—4. En särskild bilaga med förteckning över samtliga resolutioner som antagits vid konferensen torde få fogas till protokollet som bilaga 5.

Jag tar i fortsättningen upp till behandling först de båda instrumenten om lasthanteringsmetoder och därefter de som berör minimiåldern.

1—2. Konvention och rekommendation om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

Frågan om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1972 och ledde efter ytterligare överväganden vid 1973 års konferens till att en konvention och en rekommendation antogs i ämnet. Konventionen antogs med 338 röster, ingen emot och 24 nedlagda och rekommendatio- nen med 328 röster, ingen emot och 16 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för båda instrumenten.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen har tillkommit" mot. bakgrund av att betydelsefulla förändringar ägt rum och äger rum avseende lasthanteringsmctoder i hamnar. De nya metoderna har befunnits föra med sig återverkningar på sysselsättningsnivån och på hamnarbetarnas arbets— och levnadsvillkor. Det har därför ansetts angeläget att genom införande av en konvention vidta åtgärder för en varaktig förbättring av hamnarbetarnas situation, bl. a. i vad avser deras sociala villkor.

Konventionen är kortfattad och innehåller bara vissa särskilt viktiga bestämmelser. Efter en inledning, vari redogörs för de motiv som lett till att ILO antagit en internationell reglering iämnet, anges i första artikeln konventionens tillämpningsområde och definitioner. I andra artikeln fastslås principen att hamnarbetare skall såvitt möjligt sysselsättas perma- nent eller regelbundet. Artiklarna 3 och 4 behandlar register för hamn- arbetare och stadgar att om en minskning av antalet iregistret upptagna

Prop. l974z6 5

arbetare blir nödvändig, åtgärder måste vidtas för att minska effekten därav. Återstående tre operativa artiklar behandlar åtgärder för ökad effektivitet i hamnar genom samverkan mellan arbetsgivare och arbets- tagare i syfte att de sociala fördelarna av de nya metoderna för lasthantering skall bli tillfullo tillvaratagna, vidare säkerhet, hälsa, välfärd och yrkesutbildning för hamnarbetare samt slutligen bestämmelser av— seende konventionens tillämpning.

Rekammendarionen innehåller samma inledning som konventionen samt dessutom sju avdelningar. I den första avdelningen anges (liksom i konventionen) tillämpningsområde och definitioner, varpå följer en avdelning, i vilken rekommenderas ett antal åtgärder för att bedöma de sannolika sociala konsekvenserna av förändringar i lasthanteringsmetoder och uttalas att medlemsstaterna bör införa de nya metoder som bäst lämpar sig för deras speciella förhållanden. Nästa avdelning behandlar stabilisering av sysselsättning och inkomster. Det förutsätts att hamnarbe- tare skall "sysselsättas permanent eller regelbundet och att, när detta inte är möjligt, garantier för sysselsättning eller inkomster skapas genom bestämmelser om viss sysselsättning per år, s.k. väntepengar och/eller arbetslöshetsersättning. Så följer en avdelning med detaljerade anvis- ningar för registrering av hamnarbetare, antalet i registret uppförda arbetare samt sättet för att bibehålla detta antal vid en lämplig nivå. Efter en avdelning om fördelning av arbetskraft följer ett avsnitt om förhållan- det mellan arbetsmarknadsparterna. Häri uttalas att diskussioner och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare bör syfta till att inte bara lösa aktuella frågor såsom löner och arbetsvillkor utan också till att en allmän överenskommelse ingås om hela det komplex av sociala åtgärder som krävs för att möta verkningarna av nya lasthanteringsmetoder. De återstående avsnitten slutligen behandlar arbetets organisation i hamnar- na samt arbets— och levnadsvillkor.

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelser som synes vara av betydelse vid bedömning av ifrågavarande instruments tillämpning på svenska förhållanden är lagen (19541243) om yrkesskadeförsäkring, lagen (1962:381) om allmän försäkring, arbetsmarknadskungörelsen (1966z368) samt lagen (1973: 370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973z37l) om kontant arbetsmarknadsstöd.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har avgetts av arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsverket, arbetsmarknadsstyrelsen, åvenska arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och ILO-kommittén.

Arbetarskyddsstyrelsen uttalar att sådana sociala återverkningar som avses i de båda instrumenten ligger utanför styrelsens verksamhetsom-

Prop. l974:6 6

råde. Några ändringar i arbetarskyddslagstiftningen behövs därför inte för ratificering av konventionen. Särskilda åtgärder i berört avseende behöver ej heller vidtas med anledning av rekommendationen.

Riksförsäkringsverket konstaterar att verkets ämbetsområde berörs av artikel 6 i konventionen samt av punkterna 31, 35 och 36 i rekommenda- tionen.

Enligt verkets uppfattning finns det ur socialförsäkringssynpunkt inte något hinder för en svensk ratifikation av konventionen. Ej heller skulle en ratifikation av konventionen innebära några problem på socialförsäk- ringens område för svenskt vidkommande. Några lagstiftningsåtgärder med anledning av rekommendationen synes ej heller nödvändiga. I Sverige bosatta svenska hamnarbetare omfattas av den svenska lagstift- ningen om folkpensionering. Genom gällande lagstiftning om obligatorisk sjuk- och yrkesskadeförsäkring samt allmän tilläggspcnsionering tillför- säkras hamnarbetare i svensk hamn samma förmåner som alla andra i riket sysselsatta arbetstagare. För hamnarbetare, som inte är bosatta i Sverige, gäller dock att dessa enligt gällande lagstiftning under anställning i svensk hamn endast är omfattade av den svenska yrkesskadeförsäk- ringen.

Arbersmarknadsstyrelsen diskuterar inledningsvis begreppet ”hamn- arbetare” och finner att detta inte är något i Sverige definierat yrke och att yrket inte är definierat i publikationen ”Nordisk yrkesklassificering" (NYK) som är utgiven av arbetsmarknadsstyrelsen och utarbetad i samråd med arbetsmarknadsmyndigheterna i de nordiska länderna.

De i konventionen berörda yrkesuppgifterna definieras i nämnda publikation huvudsakligast som ”stuveriarbete” men hit kan även höra ”kran- och traversförare”, ”truckförare” m.fl. Någon omarbetning av NYK för att tillfredsställa konventionens krav på definition av begreppet hamnarbetare torde inte vara nödvändig, då hamnarbetarna genom sin arbetsplats enligt praxis skiljer sig från övriga yrkesutövare med samma yrkesuppgifter. Gruppen av olika yrkesutövare inom hamnen kommer också att utökas på grund av de förändringar som i inledningen berörs i konventionen, varför det torde vara olämpligt att definiera begreppet ”hamnarbete” närmare.

Enligt styrelsens bedömande är samtliga yrkesgrupper som berörs av konventionen tillförsäkrade de villkor som konventionen omfattar genom bl. &. kollektivavtal, arbetarskydds- och försäkringslagstiftning.

Vad härefter beträffar rekommendationen finner styrelsen att hamn- arbetare, liksom andra yrkesgrupper, genom bestämmelserna i arbets- marknadskungörelsen är tillförsäkrade möjlighet till omplacering, om- skolning, flyttning till annan ort m.m., om antalet sysselsatta skulle komma att minska. Härmed är rekommendationens önskemål i punkten l8z2) uppfyllda.

Arbetsmarknadsstyrelsen uttalar slutligen, att styrelsen inte har något att erinra mot att Sverige ratificerar konventionen. Någon särskild åtgärd behöver enligt styrelsens mening inte vidtas med anledning av rekommen- dationen.

Prop. 1974:6 7

SAF åberopar ett av Sveriges stuvareförbund avgivet yttrande, vari förbundet framhåller att man från svenskt arbetsgivarhåll accepterat innehållet i de båda dokumenten och därmed också förutsatt att konventionen kan ratificeras.

Förbundet vill dock göra vissa påpekanden och förtydliganden beträf- fande de båda instrumenten.

[ fråga om konventionens artiklar 3 och 4 framhåller förbundet sålunda att för närvarande alla ordinarie arbetare är registrerade av vederbörande stuveriföretag (i en del fall även extra arbetare). Arbets- givarsidan utgår ifrån att själva registreringen och tillvägagångssättet vid registreringen även i fortsättningen bestäms av företaget/arbetsgivaren. Beträffande artikel 6 säger förbundet att utbildningsbehovet är stort och att kostnaderna för utbildningen av hamnarbetare bör — åtminstone delvis — bäras av det allmänna. Slutligen betonas med avseende på artikel 7 att det i princip är de avtalsslutande parternas sak att bringa konventio- nens bcstämmelser i tillämpning. I Sverige är vi redan på god väg. Arbetsgivarsidan säger ett bestämt nej till all lagstiftning, som kan förändra eller påverka gällande eller framtida kollektivavtal.

När det gäller rekommendationen anmärker förbundet i anslutning till punkterna 7, 8 och 13 att det för att åstadkomma regelbunden sysselsätt- ning för stuven'arbetarna i många hamnar (speciellt småhamnarna) krävs, att arbetarna kan beordras utföra arbetsuppgifter vid sidan av lossning/ lastning av fartyg. [ princip bör alla arbetsuppgifter ”inom hamnområ- det” vara förbehållna stuveriarbetarna. En sådan ordning — som inte fullt ut gäller i dag i de svenska hamnarna förutsätter medverkan från industrins sida och vidare måste LO'medge att gränserna för stuveriarbe— tarnas arbetsområde utvidgas till att omfatta flera arbetsuppgifter i land.

I anslutning till punkt 22 framhålls att arbetsgivarsidan anser att stuveriarbetarna bör ha skyldighet att förflytta sig till ”närliggande” hamnar. Denna uppfattning torde delas av Svenska transportarbetareför- bundet.

Beträffande punkt 31 betonas att särskilda anvisningar gäller och måste med hänsyn till fackets speciella karaktär även i fortsättningen gälla för stuverict. Vad slutligen angår punkterna 33—34 (skiftarbete resp. löneformer) uttalas att behandlingen av dessa frågor bör vara exklusivt förbehållen de avtalsslutande parterna.

LO anser att konventionen bör ratificeras snarast möjligt och att rekommendationen bör beaktas inom stuverinäringen. '

Även TCO tillstyrker att konventionen ratificeras av Sverige samt anför i övrigt följande.

Den i artikel 1 lämnade definitionen av ”hamnarbetare” och ”hamn- arbete” tolkar TCO på så sätt, att den täcker de många skilda uppgifter som ryms inom de nya metoderna för ”cargo handling”. Vidare under- stryker TCO vad som sägs i artikel 5 om samarbete mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och betonar det angelägna i att samarbetet i dessa frågor får en sådan utformning att tjänstemanna— och arbetargrup- perna reellt och direkt har möjligheter att påverka utvecklingen inom

Prop. 1974:6 8

”cargo handling”.

ILO—kommittén finner under hänvisning till remissyttrandena att allmän enighet råder om att några hinder mot svensk ratificering av konventionen inte föreligger och att man från såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan godtar innehållet i konventionen. ILO-kommittén före- slår därför att konventionen ratificeras från svensk sida. Vad beträffar rekommendationen synes några särskilda åtgärder från statsmakternas sida inte behöva vidtas med anledning av densamma.

3 —4. Konvention och rekommendation om minimiålder för tillträde till arbete

Även frågan om minimiålder för tillträde till arbete slutbehandlades vid 1973 års konferens efter en första diskussion vid konferensen år 1972. En konvention och en rekommendation antogs, konventionen med 328 röster, ingen emot och 24 nedlagda, och rekommendationen med 329 röster, ingen emot och 13 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för konventionen. I fråga om rekommendationen röstade regerings— och arbetstagarombuden för, medan arbetsgivarombudet lade ned sin röst.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

I och med att konventionen antagits av konferensen revideras tio tidigare konventioner i detta ämne. Den nya konventionen ålägger stater som ratificerar konventionen att föra en politik som är ägnad att avskaffa barnarbete och att successivt höja minimiåldern för tillträde till arbete till en nivå som gör det möjligt för ungdomar att uppnå full fysisk och psykisk utveckling. Varje ratificerande stat skall i en deklaration som fogas till ratifikationshandlingen ange den minimiålder som staten åtager sig att tillämpa. Minimiåldern, som skall kunna höjas genom senare deklarationer, får inte vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet fall lägre än 15 år. Länder vilkas näringsliv och utbildningssystem är otillräckligt utvecklade får dock till en början föreskriva en minimiålder av 14 år.

När det gäller tillträde till farligt arbete har minimiåldern fastställts till 18 år. Vad som är farligt arbete bestäms av nationell lagstiftning eller av den nationella myndigheten. Det finns dock en undantagsbestämmelse, som medger att minderårig får ta anställning i sådant arbete från 16 års ålder, under förutsättning att hans hälsa, säkerhet och vandel inte äventyras och att den unge fått speciell instruktion eller yrkesutbildning i den aktuella verksamhetsgrenen.

Konventionen är i princip tillämplig på alla slag av arbeten. Samtidigt tar den emellertid hänsyn till de svårigheter för en så vidsträckt tillämpning som vissa särdrag i lagstiftning och praxis i många länder kan skapa. Därför tillåts ratificerande stat att från konventionens tillämpning utesluta begränsade kategorier av anställning eller arbete, för vilka

Prop. 1974:6 9

speciella och betydande problem uppstår. Farligt arbete får dock inte undantas enligt denna bestämmelse. Konventionen beaktar också utveck- lingsländernas praktiska svårigheter och medger att de till en början får begränsa konventionens tillämpningsområde.

Under vissa omständigheter får arbete utföras av ungdomar som ännu inte uppnått minimiåldern. Sålunda får arbete som ingår som en del av undervisnings- eller utbildningsprogram utföras av barn och ungdom i skolor eller andra utbildningsanstalter eller i företag. Beträffande sådant arbete i företag gäller som förutsättning att 14 års ålder uppnåtts. Vidare får barn i åldern 13—15 år sysselsättas i lätt arbete, om arbetet inte är skadligt för deras hälsa eller utveckling eller inverkar menligt på deras skolgång eller utbildning. Under samma förutsättningar får ungdomar som fyllt 15 år sysselsättas också i annat arbete även om de inte fullbordat sin obligatoriska skolgång. Beträffande de båda sistnämnda situationerna gäller att vederbörande nationella myndighet skall ange vilka arbeten som kan tillåtas och vilka villkor som därvid skall gälla. Undantag från bestämmelsen om minimiålder får också medges för sådana ändamål som deltagande i artistuppträdanden.

Rekommendationen är uppdelad i fem avdelningar, som behandlar resp. nationell politik, minimiålder, riskfyllt arbete, arbetsförhållanden samt tillämpning. I fråga om minimiålder för tillträde till arbete uttalas att medlemsstaterna bör sträva efter att höja denna till 16 år, där minimiåldern fortfarande ligger under denna nivå. Åtgärder bör skynd- samt vidtas för att höja minimiåldern till 15 år och minimiåldern för farligt arbete till 18 år. Bland de områden, inom vilka åtgärder av praktisk natur bör vidtas, fäster rekommendationen uppmärksamheten på främjande av sysselsättning, utbyggnad av social trygghet och famil- jens välfärd samt undervisning och yrkesutbildning. Rekommendationen kräver slutligen att på arbetsplatser, där barn och ungdomar sysselsätts, tillfredsställande arbetsförhållanden skall upprätthållas i vad avser lön, arbetstid, nattvila, veckovila, semester, social trygghet samt hälsa och säkerhet.

Svenska bestämmelser

De svenska bestämmelser som är av betydelse för det i konventionen och rekommendationen behandlade ämnet innefattas i arbetarskydds- lagen (1949zl), arbetarskyddskungörelsen (1949208), kungörelsen (l966:521) om förbud att använda minderåriga till vissa arbeten, sjö- arbetstidslagen (1970:] 05) och sjömanslagen (1973z282).

Yttranden

Yttranden har avgetts av arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, skol- överstyrelsen, SAF, LO, TCO och ILO-kommittén. '

Arbetarskyddsstyrelsen gör en jämförelse mellan konventionen och rekommendationen å ena sidan samt svensk lagstiftning å den andra. Av denna jämförelse framgår i fråga om konventionen följande.

Prop. 1974:6 10 Artikel 2

Enligt artikeln föreskrivs såsom huvudregel en minimiålder som ej skall vara lägre än åldern för avslutande av obligatorisk skolgång och i intet fall lägre än 15 år.

Enligt 23 % första stycket arbetarskyddslagen är huvudregeln att minderårig inte får användas till arbete med mindre han fyllt eller under kalenderåret fyller 14 år samt — där fråga ej är om arbete under ferietid — fullgjort sin skolplikt eller också erhållit behörigt tillstånd att avsluta sin skolgång. För industriellt och liknande arbete är enligt 24% första stycket minimiåldern 15 i stället för 14 år. Genom bestämmelser i 23 å andra stycket och i 24 5 andra stycket ges möjligheter till dispens från huvudregeln.

Då den svenska arbetarskyddslagen tillkom gällde en skolplikt på sju år. Skolplikten har sedermera förlängts till nio år. Detta innebär att lagregeln i praktiken svarar mot en minimiålder av 15 årtdet kalenderår vederbörande fyller 16 år), vilket väl korresponderar med konventionen. Bestämmelsen om skolplikt gäller dock som nämnts ej vid feriearbete. Med stöd av dispensbestämmelserna i 23 5 andra stycket arbetarskydds- lagen och 24 å andra stycket samma lag har arbetarskyddsstyrelsen vidare utfärdat en generell dispens för minderåriga som fyllt 13 år att .under ferietid utföra lättare arbete. Styrelsen har också utfärdat generella regler om dispens för skolelever som fyllt eller under pågående skoltermin fyller 13 år. Dessa kan under skolfri tid få användas till lättare arbeten under högst tolv timmar per vecka, 5. k. eftermiddagsarbete.

Enligt 24% andra stycket arbetarskyddslagen kan styrelsen även i särskilda fall ge dispens för den som under kalenderåret uppnår minst 14 års ålder att under ferietid användas i industriellt eller liknande arbete där detta är påkallat av hänsyn till hans yrkesutbildning eller det eljest kan anses vara till gagn för honom.

1 konventionen nämns inte särskilt feriearbete eller cftermiddagsarbe- te. Enligt artikel 7.1 kan emellertid den nationella lagstiftningen tillåta att personer i åldern 13——15 år sysselsätts i lätt arbete. Någon definition av vad som skall anses som lätt arbete ges inte och det är vanskligt att avgöra i vad mån de nyss relaterade svenska reglerna och den dispensgiv- ning som sker kan anses strida mot konventionens syften och mening. Om Sverige ratificerade konventionen skulle detta dock med hänsyn till den absoluta nedre gränsen av 13 är i konventionen innebära att arbetarskyddsstyrelsen finge upphöra med att i vissa fall bevilja dispens för minderåriga som ännu inte fyllt 13 år.

Artikel 3

I artikel 3 stipuleras en minimiålder på 18 år för tillträde till varje typ av anställning eller arbete som medför risk för ungdomars hälsa, säkerhet eller vandel. Under vissa förutsättningar kan en minimiålder på 16 år medges. Motsvarande svenska bestämmelser är 265 arbetarskyddslagcn och på denna baserade kungörelsen om förbud att använda minderårig till

Prop. 1974:6 1 1

vissa arbeten. Enligt 2 % kungörelsen har yrkesinspektör möjlighet att i vissa fall bevilja dispens för minderårig under 16 år. Kungörelsen ger i 3 & arbetarskyddsstyrelsen möjlighet att lämna tillstånd för minderårig, om den fara som i regel är förbunden med arbetet inte föreligger på grund av särskilda omständigheter. Motsvarande dispensmöjligheter finns ej ikon- ventionen. Bedömningen av i vad mån svensk lagstiftning strider mot konventionen försvåras dock av de grundläggande svårigheterna att avgöra vilka slag av arbeten som åsyftas med artikeln.

Artikel 4

Enligt artikeln kan vissa kategorier av anställning eller arbete, för vilka speciella och betydande tillämpningsproblem uppstår, undantas från tillämpningen av konventionen. För svenskt vidkommande är dessa kategorier angivna i 2—4 %% arbetarskyddslagen. Undantagen avser arbete i arbetstagarens hem och annat s.k. okontrollerat arbete, arbete som utförs av medlem av arbetsgivarens familj, arbete som utförs i arbets- givarens hushåll samt skeppstjänst. Vidare undantas arbete som två eller flera personer utför för gemensam räkning samt arbete på vissa anstalter.

1 övrigt konstaterar arbetarskyddsstyrelsen att artikel 5 inte är tillämplig på Sverige, att artikel 8 ger större möjligheter till dispens än nuvarande svenska regler samt att artikel 9 inte innebär något hinderi förhållande till nuvarande svenska arbetarskyddslagstiftning. Återstående bestämmelser i konventionen föranleder inga kommentarer från styrelsens sida.

I fråga om rekommendationen anmärker styrelsen att av de anvis- ningar som finns i rekommendationen endast kravet på tolv timmars nattvila (punkten 13 c) avviker frånden svenska arbetarskyddslagen, där elva timmars nattvila föreskrivs (33 5).

Under hänvisning till det anförda uttalar styrelsen att det i den nuvarande svenska arbetarskyddslagstiftningen finns bestämmelser som inte helt överensstämmer med de krav som uppställs i konventionen. Vid bedömande av ratifikationsfrågan bör beaktas att arbetsmiljöutred- ningen har till uppgift att se över hela den svenska arbetarskyddslagstift— ningen, däri innefattande också bestämmelserna rörande minderårigas användande i arbete. Det är naturligt att utredningen därvid övervägeri vad mån svensk lagstiftning bör anpassas till nu föreliggande konvention och rekommendation. De båda instrumenten bör därför överlämnas till utredningen för att beaktas vid dess fortsatta arbete. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete bör konventionen enligt styrelsens uppfattning inte ratificeras av Sverige.

Såväl SAF som LO och TCO för i stort sett samma resonemang som arbetarskyddsstyrelsen och kommer fram till enahanda slutsats som styrelsen. nämligen att konventionen inte f. n. bör ratificeras av Sverige och att rekommendationen inte bör föranleda någon åtgärd. 1.0 och TCO finner dessutom i likhet med styrelsen att de båda instrumenten bör överlämnas till arbetsmiljöutredningen för att beaktas vid dess fortsatta arbete.

Prop. 1974:6 12

Socialstyrelsen har ingen erinran mot konventionen och rekommenda- tionen.

Skolöverstyrelsen tillstyrker att konventionen ratificeras. I anslutning till vissa av punkterna i rekommendationen anser styrel- sen att i Sverige åtgärder bör vidtas i följande hänseenden:

Punkt 2. a) Fortsatt satsning för att motverka arbetslöshet och handikapp på arbetsmarknaden i form av brist på adekvat yrkesutbild- ning.

Punkt 2. d) Ökade insatser för att ytterligare utveckla kontakterna mellan skolan, samhället och dess arbetsliv.

Punkterna 5. och 9. Översyn av kungörelsen om förbud att använda minderårig till vissa arbeten (SFS 19661521).

Punkt 7. 1) Frågan om höjning av minimiåldern till 16 år för tillträde till anställning eller arbete bör utredas.

Punkt ] 0. 1) Vid bestämmandet av de typer av anställning eller arbete, på vilka artikel 3 i konventionen skall äga tillämpning, bör inte enbart fysiska utan även psykologiska, sociala och socialmedicinska miljöfak- torer beaktas.

Punkterna 12. 1), 14. Ua), 14. 2), 15. Förstärkning av allmänna yrkesinspektionen för att bereda den bättre möjligheter att ge informa- tion och råd samt övervaka efterlevnaden av gällande bestämmelser om minderårig arbetskraft.

Punkterna 12. 2), 14. Ub) Översyn av de lokala yrkesrådens och andra samrådsorgans verksamhet.

Punkt 14. 3) Fortsatt samordning av arbetarskyddsverkets, arbets- marknadsverkets, sociala myndigheters och skolmyndigheters verksamhet på central, regional och lokal nivå.

Punkt 16. c) Översyn av den verksamhet i vilken barn och ungdom används av organisationer och företag för ambulerande försäljning (jultid- ningar, märken etc.).

Dessutom föreslär styrelsen att ytterligare åtgärder snarast vidtas för att göra barn, ungdom, skolans befattningshavare, föräldrar och arbets- givare mer medvetna om gällande bestämmelser på detta område.

ILO-kommittén anför följande. Såsom framgår av arbetarskyddsstyrelsens utredning och vad arbets- marknadsparterna anfört föreligger det vissa skiljaktigheter mellan gällan- de svenska arbetarskyddslagstiftning och konventionens krav. Konventio- nen kan därför inte f. n. ratificeras av Sverige. [ likhet med styrelsen samt LO och TCO finner kommittén, att arbetsmiljöutredningen, som har till uppgift att se över hela arbetarskyddslagstiftningen, däribland bestäm- melserna om minderårigas användande till arbete, bör överväga ivad mån den svenska lagstiftningen bör anpassas till ifrågavarande instrument. Dessa bör därför överlämnas till utredningen. ] avvaktan på resultatet av utredningens arbete bör konventionen inte ratificeras av Sverige och rekommendationen ej föranleda någon ytterligare åtgärd.

Prop. 1974:6 13

Föredraganden

Vid internationella arbetskonferensens femtioåttonde sammanträde innevarande år, antogs dels en konvention (nr 137) och en rekommenda- tion (nr 145) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmeto- der i hamnar, dels en konvention (nr 138) och en rekommendation (nr 146) om minimiålder för tillträde till arbete. Vad beträffar konventionen nr 137 framgår av såväl ILO-kommitténs som arbetsmarknadsparternas uttalanden att något hinder för ratificering av konventionen inte föreligger och att konventionen därför bör ratifice- ras av Sverige. Jag delar denna uppfattning och föreslår att Sverige ratificerar konventionen. Rekommendationen nr 145 synes inte behöva föranleda några särskilda åtgärder från statsmakternas sida. Jag förut- sätter emellertid att ifrågavarande rekommendation beaktas inom stuveri- näringen.

I fråga om konventionen nr 138 och rekommendationen nr 146 föreligger, som framgår av remissyttrandena, vissa avvikelser mellan dessa instrument och den svenska arbetarskyddslagstiftningen. Konventionen kan därför inte f. n. ratificeras av Sverige. Frågan i vad mån de svenska bestämmelserna om minderårigas användande till arbete bör anpassas till de nu föreliggande instrumenten anser jag i likhet med arbetarskyddssty- relsen, LO och TCO samt ILO-kommittén böra prövas av arbetsmiljöut- redningen. Såvitt gäller minimiåldern för arbete till sjöss bör prövningen göras av fartygsmiljöutredningen, som under år 1973 fått iuppdrag att se över de ombordanställdas arbets- och miljöförhållanden m. m. Instrumen- ten bör i detta syfte överlämnas till utredningarna. I avvaktan på resultatet av utredningarnas överväganden bör konventionen inte ratifice- ras av Sverige och rekommendationen inte föranleda någon ytterligare åtgärd.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t

dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen nr 137 om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar,

dels bereder riksdagen tillfälle avge yttrande över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens femtioättonde sam- manträde antagna internationella instrumenten.

Med bifall till vad föredraganden sålunda med instämman- de av statsrådets övriga ledamöter hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att till riksdagen skall avlätas pro- position av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Britta G yllensten

2* Riksdagen 1974. ] saml. Nr 6.

Prop. 1974:6

Convention (No. 137) concerning the social repercussions of new

methods of cargo handling in docks

The General Conference of the International Labour Organisa- tion,

Having been convened at Gene- va by thc Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Ses- sion on 6 June 1973, and

Considering that important changes have taken place and are taking place in cargo handling methods in docks—such as the adoption of unit loads, the intro- duction of roll-on roll-off tech- niques and the increase of mecha— nisation and automation—and in the pattern of movement of freight, and that such changes are expected to become more wide- spread in the future, and

Considering that such changes, by speeding up freight move- ments, reducing the time spent by ships in ports and lowering trans- port costs, may benefit the econo- my of the country concerned as a whole and contribute to the raising of the standard of living, and

Considering that such change-s also involve considerable repercus- sions on the level of employment in ports and on the conditions of work and life of dockworkers, and that measures should be adopted to prevent or to reduce the prob- lems consequent thereon, and

Considering that dockworkers

14. Bilaga ] (Översättning)

Konvention (nr 137) om de socia- la återverkningarna av nya lasthan- teringsmetoder i hamnar

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens.

som av styrelsen för internatio- nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 6 juni 1973 till sitt femtioåttonde sammanträde,

som finner att betydelsefulla förändringar har ägt rum och äger rum i lasthantcringsmctoderna i hamnar —- såsom införandet av enhetslastcr, införandet av roll-on- roll-off—metoder samt ökad meka- nisering och automation —- och i formerna för förflyttning av gods och att sådana förändringar kan förväntas bli ännu mer omfattan- de i framtiden,

som finner att sådana föränd- ringar kan gagna vederbörande lands ekonomi i dess helhet och bidraga till en höjning av levnads— standarden genom att öka hastig- heten i förflyttning av gods, mins- ka fartygens liggetid i hamn och sänka transportkostnadcrna,

som finner att sådana föränd- ringar också för med sig avsevärda återverkningar på sysselsättnings- nivån i hamnarna och på hamnar- betarnas arbets- och levnadsvillkor samt att åtgärder bör vidtagas i syfte att förebygga eller minska de problem som följer härav.

som finner att hamnarbetarna

Prop. 1974:6

should share in the benefits se— cured by the introduction of new methods of cargo handling and that, accordingly, action for the lasting improvement of their situa- tion, by such means as regularisa— tion of employment and stabilisa- tion of income, and other mea- sures relating to their conditions of work and life, as well as to safety and health aspects of dock work, should be planned and taken concurrently with the plan- ning and introduction of new methods, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals with re- gard to social repercussions of new methods of cargo handling (docks), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Convention, which may be cited as the Dock Work Convention, 1973:

Article 1

1. This Convention applies to persons who are regularly availa- ble for work as dockworkers and who depend on their work as such for their main annual income.

2. For the purpose of this Con- vention the terms "dockworkers” and "dock work” mean persons and activities defined as such by national law or practice. The orga- nisations of employers and work- ers concerned shall be consulted

15

bör få del av de fördelar som införandet av nya lasthanterings- metoder medför och att följaktli- gen åtgärder för en varaktig för- bättring av deras situation — bl. a. stabilisering av sysselsättning och inkomster och andra åtgärder som berör deras arbets— och levnadsvill- kor samt hamnarbetets säkerhets- och hälsoaspekter — bör planeras och vidtagas jämsides med plane- ringen och införandet av nya nie- toder och som

beslutat antaga vissa förslag an- gående de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, vilket utgör den femte punkten på sammanträdets dag- ordning,

samt beslutat att dessa förslag skall taga formen av en internatio- ncll konvention,

antager denna den tjugofemte dagen i juni månad är nittonhun- drasjuttiotre följande konvention, som kan benämnas konventionen om hamnarbete, 1973.

Artikel I

1. Denna konvention äger till- lämpning på personer som regel- bundet står till förfogande för ar- bete som hamnarbetare och som erhåller sin huvudsakliga årsin— komst genom detta arbete.

2. Med ”hamnarbetare” och ”hamnarbcte” avses i denna kon- vention personer och verksamhe- ter som definieras som sådana i nationell lagstiftning eller praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetsta- garorganisationer skall rådfrågas

Prop. 1974:6

on or otherwise participate in the establishment and revision of such definit-ions. Account shall be taken in this connection of new methods of cargo handling and their effect on the various dock- worker occupations.

Article 2

1. lt shall be national policy to encourage all concerned to pro- vide permanent or regular employ- "ment for dockworkers in so far as practicable.

”2. In any case, dockworkers shall be assured minimum periods of employment or & minimum in— come, in a manner and to an extent depending on the eco- nomic and social situation of the country and port concerned.

Article 3

l. Registers shall be established and maintained for all occupa- tional categories of dockworkers, in a manner to be determined by national law or practice.

2. Registered dockworkers shall have priority of engagement for dock work.

3. Registered dockworkers shall be required to be available for work in a manner to be deter- mined by national law or practice.

Article 4

1. The strength of the registcrs shall be periodically reviewed, so as to achieve levels adapted to the needs of the port.

16

eller på annat sätt medverka vid fastställande och ändring av såda- na definitioner. Därvid skall hän- syn tagas till nya lasthanterings- metoder och deras inverkan på hamnarbetarnas olika arbetsupp- gifter.

Artikel 2

1. Den nationella politiken skall söka förmå alla berörda parter att i mån av möjlighet åstadkomma. permanent eller regelbunden sys- selsättning för hamnarbetare.

2. Hamnarbctarc. skall i varje fall tillförsäkras minimiperioder av sysselsättning eller minimiinkoms- ter på ett sätt och i en omfattning som betingas av den ekonomiska och sociala situationen i ifrågava- rande land och hamn.

Artikel 3

l. Register skall upprättas och föras beträffande alla yrkeskatego- rier av hamnarbetare, på sätt som skall bestämmas av nationell lag- stiftning eller praxis.

"2. Registrerade hamnarbetare skall ha företräde vid beredande av arbete i hamnar.

3. Registrerade hamnarbetare skall vara skyldiga att stå till för- fogande för arbete, på sätt som skall bestämmas av nationell lag- stiftning eller praxis.

Artikel 4

l. Antalet arbetare, som finns upptagna i registren, skall perio- diskt överses i syfte att uppnå nivåer som är anpassade efter hamnens behov.

Prop. 1974:6

2. Any necessary reduction in the strength of a register shall be accompanied by measures design- ed to prevent or minimise detri- mental effects on dockworkers.

Article 5

In order to secure the greatest social advantage of new methods of cargo handling, it shall be na- tional policy to encourage co- operation bctween employers or their organisations, on the one hand, and workers, organisations, on the other hand, in improving the efficiency of work in ports, with the participation, as appro- priate, of the competent author- ities.

Article 6

Each Member shall ensure that appropriate safety, health, welfare and vocational training provisions apply to dockworkers.

Article 7

The provisions of this Conven- tion shall, except in so far as they are otherwise made effective by means of collective agreements, arbitration awards or in such other manner as may be consis- tent with national practice, be given effect by national laws or regulations.

Article 8

The formal ratifications of this

Convention shall be communi-

17

2. Om en minskning av antalet i ett register upptagna hamnarbeta- re blir nödvändig, skall åtgärder vidtagas i syfte att förebygga eller lindra ogynnsamma verkningar för hamnarbetarna.

Artikel 5

För att de sociala fördelarna av nya metoder för lasthantering skall bli till fullo tillvaratagna skall den nationella politiken främja samarbete mellan å ena sidan ar- betsgivarna eller deras organisatio- ner och å andra sidan arbetstagar- nas organisationer beträffande höjning av arbetseffektiviteten i hamnarna, där så är lämpligt un- der medverkan av vederbörande myndigheter.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall tillse att lämpliga bestämmelser rörande säkerhet, hälsa, välfärd och yrkes- utbildning tillämpas på hamnarbe- tare.

Artikel 7

Bestämmelserna i denna kon- vention skall bringas i tillämpning genom nationell lagstiftning, i den mån de inte genomföres medelst kollektivavtal, skiljedom eller på annat sätt som överensstämmer med nationell praxis.

Artikel 8

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall delges in-

Prop. 1974:6

cated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9

l.This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Or- ganisation whose ratifications have been registered with the Director—General.

2.It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3.Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 10

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the interna- tional Labour Office for registra- tion. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has rati- fied this Convention and which does not, within the year follow- ing the expiration of the period of ten years mentioned in the pre— ceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this

18

ternationella arbetsbyråns general- direktör och registreras av honom.

Artikel 9

1. Denna konvention är bindan- de endast för de medlemmar av internationella arbetsorganisatio— nen vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv måna- der efter det två medlemmars rati- fikationer registrerats av generaldi- rektören.

3.Därefter träder denna kon- vention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag, då dess ratifikation registrerats.

Artikel 1 0

1. Medlem som ratificerar den- na konvention kan, sedan tio år förflutit från den tidpunkt då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivel- se som delges internationella ar- betsbyråns generaldirektör för re- gistrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registrerats.

2. Varje medlem, som ratifice- rar denna konvention och icke inom ett år efter utgången av den i föregående mom. nämnda tioårs- perioden gör bruk av den uppsäg- ningsrätt som medges i denna ar— tikel, skall vara bunden för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen

Prop. ] 974:6

Convention at the expiration of each period often years under the terms provided for in this Article.

Article ]]

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the Interna- tional Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organ- isation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registra- tion of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the atten- tion of the Members of the Organ- isation to the. date upon which the Convention will come into force.

Article 12

The Director-General of the In- ternational Labour Office shall communicate to the Secretary- General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denun- ciation registercd by him in ac- cordance with the provisions of the preceding Articles.

A rticle ] 3

At such times as it may con- sider the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the work-

necessary

ing of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in Whole or in part.

19

vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 1 1

l. Internationella arbetsbyråns underrätta samtliga medlemmar av internatio- generaldirektör skall nella arbetsorganisationen om re- gistreringen av alla ratifikationer och uppsägningar, som delgivits honom av organisationens med— lemmar.

2. När generaldirektören under— rättar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom, skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen kom- mer att trädai kraft.

A rtikel ] 2

Internationella arbetsbyråns ge- neraldirektör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta na- tionernas stadga lämna Förenta generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och uppsägning, som registrerats av honom enligt be- stämmelserna i föregående artik- lar. nationernas

Artikel 13

Närhelst internationella arbets- byråns styrelse finner det erfor- derligt skall styrelsen förelägga in- ternationella arbetsorganisatio- nens allmänna konferens en redo- görelse för konventionens tillämp- ning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagord- ning uppföra frågan om dess revi- sion, helt eller delvis.

Prop. 1974:6

Artic'le 14

]. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides—

(a) the ratification by a Mem- ber of the new revising Conven- tion shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 10 above, if and when the new revising Con- vention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members,

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Mem- bers which have ratified it but have not ratified the revising Con— vention.

Article 15

The English and French ver- sions of the text of this Conven- tion are equally authoritativc.

20

Artikel 14

1. Om konferensen antager en ny konvention, varigenom föreva- rande konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventio— nen ej förcskriver annat,

a) skall, utan hinder av bestäm- melserna i artikel 10, en medlems ratifikation av den nya konventio- nen i sig innefatta omedelbar upp- sägning av förevarande konven- tion, under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft;

b) skall från den dag, då den nya konventionen träder i kraft, förevarande konvention icke läng- re kunna ratificeras av medlem- marna.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande. till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konven- tion, varigenom förevarande kon- vention revideras.

Artikel 15

De engelska och franska texter- na till denna konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1974:6

Recommendation (No. 145) Con- cerning the Social Repercussions of New Methods of Cargo Hand- ling in Docks

The General Conference of the International Labour Organisa- tion,

Having been convened at Gene- va by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Ses- sion on 6 June 1973, and

Considering that important changes have taken place and are taking place in cargo-handling methods in docks — such as the adoption of unit loads, the intro- duction of roll-on roll—off tech- niques and the increase of mecha- nisation and automation and in the pattern of movement of freight, and that such changes are expected to become more wide- spread in the future, and

Considering that such changes, by speeding up freight move- ments, reducing the time spent by ships in ports and lowering trans- port costs, may benefit the econo- my of the country concerned as a whole and contribute to the rais- ing of the standard of living, and

Considering that such changes also involve considerable repercus- sions on the level of employment in ports and on the conditions of work and life of dockworkers, and that measures should be adopted to prevent or to reduce the pro- blems consequent thereon, and

Considering that dockworkers

'71

(Översättning)

Rekommendation (nr 145) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för internatio- nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 6 juni 1973 till sitt femtioåttonde sammanträde,

som finner att betydelsefulla förändringar har ägt rum och äger rum i lasthanteringsmetoderna i hamnar — såsom införandet av enhetslaster, införandet av roll- on-roll-off—metoder samt ökad me- kanisering och automation — och i formerna för förflyttning av gods och att sådana förändringar kan förväntas bli ännu mer omfattan- de iframtiden,

som finner att sådana föränd- ringar kan gagna vederbörande lands ekonomi i dess helhet och bidraga till en höjning av levnads- standarden genom att öka hastig- heten i förflyttning av gods, mins- ka fartygens liggetid i hamn och sänka transportkostnaderna,

som finner att sådana föränd- ringar också för med sig avsevärda återverkningar på sysselsättnings- nivån i hamnarna och på hamnar- betarnas arbets- och levnadsvillkor samt att åtgärder bör vidtagas i syfte att förebygga eller minska de problem som följer härav, _

som finner att hamnarbetarna

Prop. 1974:6

should share in the benefits se- cured by the introduction of new methods of cargo handling and that, accordingly, action for the lasting improvement of their situa- tion, by such means as regularisa- tion of employment and stabilisa- tion of income, and other mea- sures relating to their conditions of work and life, as well as to safety and health aspects of dock work, should be planned and taken concurrently with the plan- ning and introduction of new methods, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals with re- gard to social repercussions of new methods of cargo handling (docks), which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Dock Work Convention, 1973,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Recommendation, which may be cited as the Dock Work Recommendation, 1973:

]. Scope and Definitions

1. Except as otherwise pro- vided in Paragraph 36, this Re- commendation applies to persons who are regularly available for work as dockworkers and who depend on their work as such for their main annual income.

2. For the purpose of this Re- commendation the terms "dock-

22

bör få del av de fördelar som införandet av nya lasthanterings- metoder medför och att följaktli— gen åtgärder för en varaktig för— bättring av deras situation -— bl. a. stabilisering av sysselsättning och inkomster och andra åtgärder som berör deras arbets— och levnadsvill- kor samt hamnarbetets säkerhets- och hälsoaspekter bör planeras och vidtagas jämsides med plane- ringen och införandet av nya me- toder och som

beslutat antaga vissa förslag an- gående de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, vilket utgör den femte punkten på sammanträdets dag- ordning,

samt beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekom- mendation, som kompletterar konventionen om hamnarbete,

1973,

antager denna den tjugofemte dagen ijuni månad är nittonhund- rasjuttiotre följande rekommenda- tion, som kan benämnas rekom- mendationen om hamnarbete, 1973.

[. Yillärnpningsomräde och defini- tioner

l. I den mån ej annat före- skrivs i mom. 36 äger denna re- kommendation tillämpning på personer, som regelbundet står till förfogande för arbete som hamn— arbetare och som erhåller sin hu- vudsakliga årsinkomst genom det- ta arbete.

2. Med ”hamnarbetare” och ”hamnarbete” avses i denna re—

Prop. 1974:6

workers” and ”dock work” mean persons and activities defined as such by national law or practice. The organisations of employers and workers concerned should be consulted on or otherwise parti- cipate in the establishment and revision of such definitions. Ac- count should be taken in this con- nection of new methods of cargo handling and their effect on the various dockworker occupations.

II. The Impact of Changes in Car- go Handling Methods

3. In each country and, as ap- propriate, each port, the probable impact of changes in cargo hand- ling methods, including the im- pact on the employment opportu- nities for, and the conditions of employment of, dockworkers, as well as on the occupational struc- ture in ports, should be regularly and systematically assessed, and the action to be taken in conse- quence systernatically reviewed, by bodies in which representatives of the organisations of employers and workers concerned and, as appropriate, of the competent authorities participate.

4. The introduction of new methods of cargo handling and related measures should be co- ordinated with national and regio— nal development and manpower programmes and policies.

5. For the purposes set out in Paragraphs 3- and 4, all relevant information should be collected continuously, including in parti— cular —

(a) statistics of freight move— ment through ports, showing the

23

kommendation personer och verk- samheter som definieras som såda- na i nationell lagstiftning eller praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bör råd- frågas eller på annat sätt medverka vid fastställande och ändring av sådana definitioner. Därvid bör hänsyn tagas till nya lasthante- ringsmetoder och deras inverkan på hamnarbetarnas olika arbets- uppgifter.

II. Verkningarna av förändringari lasthanteringsmetoder

3. I varje land och där så är lämpligt i varje hamn bör de san- nolika verkningarna av föränd- ringar i lasthanteringsmetoder, in- begripet verkningarna på hamnar- betarnas sysselsättningsmöjlig- heter och arbetsvillkor samt på yrkesstrukturcn i hamnarna, regel- bundet och systematiskt bedömas och härav föranledda åtgärder sys- tematiskt prövas av organ, i vilka representanter för berörda arbets- givares och arbetstagares organisa- tioner och, där så är lämpligt, vederbörande myndigheter med- verkar.

4. Införandet av nya lasthante- ringsmetoder och därmed sam- manhängande åtgärder bör sam- ordnas med nationell och regional utveckling samt med arbetskrafts- program och arbetsmarknadspoli- tik.

5. För de syften som anges i mom. 3 och 4 bör alla relevanta informationer manställas, särskilt

fortlöpande sam-

a) statistik över förflyttningen av gods i hamnar med angivande

Prop. 1974:6

methods of handling used;

(b) flow charts showing the origin and the destination of the main streams of freight handled, as well as the points of assembly and dispersion of the contents of containers and other unit loads;

(c) estimates of future trends, if possible similarly presented;

(cl) forecasts of manpower re- quired in ports to handle cargo, taking account of future develop- ments in methods of cargo hand- ling and in the origin and destina- tion of the main streams of

freight. 6. As far as possible, each country should adopt those

changes in the methods of hand- ling cargo which are best suited to its economy, having regard in par- ticular to the relative availability of capital, especially foreign ex- change, and of labour, and to inland transport facilities.

III. Regularisation ment and Income

of Employ-

A. Permanent or Regular Em- ployment

7. In so far as practicable, per- manent or regular employment should be provided for all dock- workers.

B. Guarantees of Employment or Income

8. (1) Where permanent or re— gular employment is not practic- able, guarantees of employment and/or income should be pro-

av de hanteringsmetoder som tillämpas;

b) flödesscheman som utvisar ursprungs- och dcstinationsorter för de huvudsakliga strömmarna av hanterat gods samt uppsam- lings- och fördelningspunkter för innehållet i containers och andra enhetslaster;

c) beräkningar rörande den framtida utvecklingen, om möjligt framlagda i liknande form;

d) prognoser rörande behovet av arbetskraft i hamnar för hante- ring av last med beaktande av den framtida utvecklingen beträffande lasthanteringsmetoder samt ur- sprungs- och dcstinationsorter för de huvudsakliga godsströrnmarna.

6. Varje land bör i mån av möj- lighet införa de nya lasthanterings- metoder som bäst lämpar sig för dess ekonomi, särskilt med beak- tande av den relativa tillgången på kapital, speciellt utländsk valuta, och av arbetskraft samt transport- anordningarna inom landet.

111. Stabilisering av sysselsättning och inkomster

A. Permanent eller regelbunden sysselsättning

7. Permanent eller regelbunden sysselsättning bör i mån av möjlig- het tillförsäkras alla hamnarbeta- re.

B. Garantier för eller inkomst

sysselsättning

8. ]) Där permanent eller regel- bunden sysselsättning inte är möj- lig, bör garantier för sysselsättning och/eller inkomst skapas på det

Prop. 1974:6

vided, in a manner and to an extent depending on the. econo— mic and social situation of the country and port concerned.

('2) These guarantees might in- clude any or all of the following:

(a) employment for an agreed number of hours or shifts per year, per mouth or per week, or pay in licu thereof;

(b) attendance money, payable for being present at calls or other- wise available for work when no employment is obtained, under a scheme to which no financial con- tribution from the dockworkers is required;

(c) unemployment benefit when no work is available. 9. Positive steps should be

taken by all concerned to avert or minimise as far as possible any reduction of the workforce, with- out prejudice to the efficient con- duct of dock work operations.

lO. Adequate provision should be made for giving dockworkers fi- nancial protection in case. of un- avoidable reduction of the work- force by such means as —

(a) unemployment or other forms of social security;

('b) severance allowance or other types of separation benefits paid by the employers;

(c) such combination of bene- fits as may be provided for by national laws or regulations, or collective agreements.

insurance

C. Registration

ll. Registers should be estab- lished and maintained for all occu- pational categories of dock- workers, in a manner determined by national law or practice, in order to —

25

sätt och i den utsträckning som betingas av den ekonomiska och sociala situationen i vederbörande land och hamn.

2) Dessa garantier kan antaga en eller flera av följande former:

&) sysselsättning under ett överenskommet antal timmar eller skift per år, månad eller vecka eller däremot svarande avlöning;

b) ersättning för närvaro vid upprop eller för att vederbörande på annat sätt står till förfogande för arbete, när ingen sysselsättning erhålls, enligt ett system som inte kräver något ekonomiskt bidrag från hamnarbetaren;

c) stöd åt arbetslösa när arbete . inte kan beredas.

9. Positiva åtgärder bör vidta- gas av alla berörda parter för att förebygga eller i möjligaste mån begränsa minskning av antalet ar- betare utan förfång för ett effek- tivt utförande av hamnarbetet.

10. Lämpliga anstalter bör vid- tagas för att ge hamnarbetarna ekonomiskt skydd i händelse av en oundviklig minskning av arbe- tarantalet, exempelvis genom:

a) arbetslöshetsförsäkring eller andra former av social trygghet;

b) avgångsvederlag eller andra av arbetsgivaren betalda förmåner vid anställningens upphörande;

c) en sådan kombination av förmåner som kan finnas föreskri- ven i nationell lagstiftning eller ' kollektivavtal.

C. Registrering

]. Register bör, på sätt som skall bestämmas av nationell lag- stiftning och praxis, upprättas och föras beträffande alla yrkeskate- gorier av hamnarbetare i syfte att:

Prop. 1974:6

(a) prevent the use of supple- mentary labour when the work available is insufficient to provide an adequate livelihood to dock- workers;

(b) operate _schemes for the regularisation of employment or stabilisation of earnings and for the allocation of labour in ports.

12. The number of specialised categories should be reduced and their scope altered as the nature of the work changes and as more dockworkers become able to carry out a greater variety of tasks.

13. The distinction between work on board ship and work on shore should be eliminated, where possible, with a view to achieving greater interchangeability of la- bour, flexibility in allocation and efficiency in operations. 14. Where permanent or regu- lar employment is not available for all dockworkers, the registers should take the form of either —

(a) a single register; or (b) separate registers for — (i) those in more or less regular employment;

(ii) those in a reserve pool.

15. No person should normally be employed as a dockworker un- less he is registered as such. Ex- ceptionally, when all available re- gistered dockworkers are- em- ployed, other workers may be en— gaged. 16. The registered dockworker should make himself available for work in a manner determined by national law or practice.

a) förebygga anlitande av extra arbetskraft när arbetstillgången inte är tillräcklig för att tillförsäk- ra hamnarbetarna ett skäligt uppe- hälle;

b) genomföra program för reg- lering av sysselsättning eller stabi- lisering av arbetsinkomster och för fördelning av arbetskraften iham- nar.

1'2. Antalet specialiserade kate- gorier bör minskas och deras inne- håll ändras, i den mån som arbe- tets karaktär förändras och flera hamnarbetare blir i stånd att ut- föra ett större antal skilda arbets- uppgifter.

13. Gränsdragningen mellan ar- bete ombord och arbete på kaj bör i mån av möjlighet undanröjas i syfte att uppnå större utbytbar- het mellan arbetarna, flexibilitet i fördelningen av arbetskraft och ef- fektivitet i arbetet. 14. Där permanent eller regel- bunden sysselsättning inte kan be- redas alla hamnarbetare, bör re- gistren taga form antingen av

a) ett enda register; eller

b) skilda register för

i) hamnarbetare som har mer eller mindre regelbunden syssel- sättning:

ii) hamnarbetare som utgör re- servstyrka.

15. ingen annan än den som är registrerad som hamnarbetare bör normalt sysselsättas i hamnarbete. Dock bör i undantagsfall andra arbetare kunna anlitas, när alla disponibla registrerade hamnarbe- tare är sysselsatta.

16. Den registrerade hamnarbe- taren bör ställa sig till förfogande för arbete på sätt som bestäms genom nationell lagstiftning eller praxis.

Prop. 1974:6

D. Adjusting the Strength of the Registers

17. The strength of the regis- ters should be periodically re- viewed by the parties concerned, so as to achieve levels adequate, but not more than adequate, to the needs of the port. ln such reviews, account should be taken of all relevant factors and in parti- cular the long-term factors such as the changing methods of cargo handling and changing trends in trade.

18. (.l) Where the need for par- ticular categories of dockworkers decreases, every effort should be made to retain the workers con— cerned in jobs within the port industry by retraining them for work in other categories; the re— training should be provided well in advance of any anticipated change in the methods of opera— tion.

(2) lf reduction in the over-all strength of a register becomes un- avoidable, all necessary efforts should be made to help dock- workers to find employment elsc- where through the provision of retraining facilities and the assist- ance of the public employment services.

19. (1) ln so far as practicable, any necessary reduction in the strength of a register should be made. gradually and without re- course to tcrmination of employ- ment. ln this respect, experience planning tech- niques at the level of the under- taking can be usefully applied to ports.

with personnel

27

D. Anpassning av antalet i regist- ren upptagna personer

17. Antalet i registren upptag- na personer bör tid efter annan ses över av berörda parter i syfte att uppnå en nivå, som motsvarar men icke överstiger hamnens be- hov. Vid sådan översyn bör alla relevanta faktorer beaktas, särskilt sådana som har verkningar på längre sikt, såsom ändringar i last- hanteringsmetoderna och i han- delns utvecklingstendenser.

18. 1) När behovet av särskilda kategorier av hamnarbetare mins- kas, bör allt göras för att behålla de berörda arbetarna i arbeten inom hamnsektorn genom att om- skola dem för arbete av annat slag; omskolningen bör äga rum i god tid före varje förutsedd förändring i arbetsmetoderna.

2) Om en minskning av hela antalet i ett register upptagna per- soner blir oundviklig, bör alla er- forderliga åtgärder vidtagas för att hjälpa hamnarbetarna att finna sysselsättning på annat håll genom tillhandahållande av omskolnings— möjlighetcr och genom den of— fentliga arbetsförmedlingens med— verkan.

19. ]) Nödvändiga minskningar av antalet i registren upptagna per- soner bör i mån av möjlighet ske gradvis och utan hävande av an- ställningsförhållandet. [ detta hän- seende kan erfarenheter av perso- nalplaneringsmetoder på företags- nivå med fördel tillämpas i ham- nar.

Prop. 1974:6

(2) In determining the extent of the reduction, regard should be had to such means as —

(a) natural wastage; (b) cessation of recruitment. except for workers with special skills for which dockworkers al- ready registered trained;

(c) exclusion of men who do . not derive their main means of livelihood from dock work;

(d) reducing the retirement age or facilitating voluntary early re-

cannot be

tirement by the grant of pensions, supplements to state pensions, or lump-sum payments;

(e) permanent transfer of dockworkers from ports with excess of dockworkers to ports with shortage of such workers, Wherever the situation warrants and subject to collective agree- ments and to the agreement of the workers concerned.

(3) Termination of employ- ment should be envisaged only after due regard has been had to the means referred to in subpara- graph (2) of this Paragraph and subject to whatever guarantees of employment may have been given. lt should be based as far as pos- sible on agreed criteria, should be subject to adequate notice, and should be accompanied by pay— ments as set out in Paragraph 10.

E. A llocation

20. Except where permanent or regular employment with a par- ticular employer exists, systems of allocation should be agreed upon which -—

28

2) Vid bestämmande av minsk- ningens omfattning bör man bl. a. beakta:

a) den naturliga avgången;

b) rekryteringsstopp utom i fråga om arbetare med speciella färdigheter, för vilka de redan re- gistrerade hamnarbetarna inte kan utbildas;

c) uteslutande av personer som inte erhåller sin huvudsakliga in- komst genom hamnarbete;

d) sänkning av avgångsåldern eller underlättande av frivillig av- gång i förtid genom beviljande av pensioner, tillägg till statliga pen- sioner eller engångsbelopp;

e) permanent överföring av hamnarbetare från hamnar med överskott av hamnarbetare till hamnar med brist på sådana arbe- tare, när situationen så medger samt med beaktande av gällande kollektivavtal och under förutsätt— ning av berörda arbetares samtyc- ke.

3) Håvande av anställningsför- hållande bör övervägas först efter vederbörligt beaktande av de om- ständigheter som åsyftas i punkt 2) här ovan och med förbehåll för de anställningsgarantier, som kan ha lämnats. Det bör i mån av möjlighet grundas på överenskom- na kriterier, medge lämplig upp- sägningstid och bör åtföljas av be- talningar i enlighet med mom. 10.

E. Fördelning av arbetskraft

20. Utom i fall av regelbunden eller permanent anställning hos en viss arbetsgivare bör överenskom- melse träffas om system för för- delning av arbetskraften vari-

genom

Prop. 1974:6

(a) subject to the provisions of Paragraphs 11, 15 and 17, provide each employer with the labour required to secure a quick turn- round of ships, or, in case of shortage, a fair share of such la- bour consistent with any estab- lished system of priorities;

(b) provide each registered dockworker with a fair share of available work;

(c) reduce. to a minimum the necessity for attending calls for selection and allocation to a job and the time required for this purpose;

(a') ensure that, so far as prac- ticable and subject to the necessa- ry rotation of shifts, dockworkers complete a task begun by them.

21. Subject to conditions to be prescribed by national laws or re- gulations or collective agreements, the transfer of dockworkers in the regular employment of one em- ployer to temporary work with another should be permitted when required. 22. Subject to conditions to be prescribed by national laws or re— gulations or collective agreements, the temporary transfer of dock— workers on a voluntary basis from one port to another should be permitted when required.

1 V. Labour—Management Rela— tions

23. Discussions tions between employers and wor- kers concerned should aim not merely at settlement of current issues such as wages and condi-

and negotia-

29

a) varje arbetsgivare, med för- behåll för bestämmelserna i mom. 11, 15 och 17, erhåller den arbets- kraft som erfordras för snabb turn—round av fartygen eller, vid knapphet på arbetskraft, en skälig andel av sådan arbetskraft, med beaktande av eventuella priorite- ringssystem;

b) varje registrerad hamnarbe- tare erhåller en skälig andel av föreliggande arbetstillfällen;

c) nödvändigheten att närvara vid upprop för uttagning och hän- visning till arbete och den tid som erfordras för detta ändamål ned- bringas till ett minimum;

d) garantier skapas för att, så långt det är möjligt och under till erforderliga skiftbyten, hamnarbetare får av- sluta av dem påbörjat arbete.

21. Under förutsättningar, som skall anges i nationell lagstiftning eller kollektivavtal, bör överföring av hamnarbetare, som regelbundet

hänsynstagande

sysselsätts av en arbetsgivare, till tillfälligt arbete hos annan arbets— givare tillåtas, när så erfordras.

22. Under förutsättningar, som skall anges i nationell lagstiftning eller kollektivavtal, bör tillfällig överföring av hamnarbetare från en hamn till en annan på frivillig— hetens grund tillåtas, när så erfor— dras.

IV. Förhållandet mellan arbets- marknadsparterna

23. Diskussioner och förhand- lingar mellan bcrörda arbetsgivare och arbetstagare bör syfta ej blott till lösandet av aktuella frågor, t.ex. beträffande löner och ar-

Prop. 1974:6

tions of work, but at an over-all arrangement encompassing the various social measures required to meet the impact of new methods of cargo handling.

24. The existence of organisa- tions of employers and of dock- workers established in accordance with the principles of the Free- dom of Association and Protec- tion of the Right to Organise Con- vention, 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Convention. 1949. able freely to enter into negotiations and to en- sure the execution of agreements arrived at, should be recognised as being important for this purpose. 25. Where it does not already exist, appropriate joint industrial machinery should be set up with a view to creating a climate of con- fidence and co-opcration between dockworkers and employers in which social och technical change can be brought about without ten- sion or conflict and grievances promptly settled in accordance with the Examination of Grievan- ccs Recommendation, 1967. 26. Employcrs” and workers, organisations, together as appro- priate with the competent autho- rities, should participate in the application of the social measures required. and in particular in the operation of schemes for thc regu- larisation of employment or stabi- lisation of earnings.

27. Effective policies of com- munication between employers and dockworkers and between the leaders of workers” organisations and their should be established in accordance with the Communications within the Un-

members

30

betsvillkor, utan till en allmän överenskommelse innefattande de olika sociala åtgärder som erford- ras för att möta verkningarna av nya lasthanteringsmetoder.

24. Existensen av arbetsgivar- och hamnarbetarorganisationcr, som verkar i enlighet med princi- perna i l948 års konvention om föreningsfrihet och skydd för or- ganisationsrätten och 1949 års konvention om organisationsrält och kollektiv förhandlingsrätt och som kan förhandla fritt och säker- ställa genomförandet av träffade överenskommelser, bör erkännas som betydelsefull för detta ända- mål.

25. Ett sammansatt

lämpligt paritetiskt organ bör inrättas, där ett sådant inte redan finns, i syfte att skapa ett klimat av för- troende och samverkan mellan hamnarbetare och arbetsgivare, i vilket sociala och tekniska föränd- ringar kan komma till stånd utan spänning eller konflikt och klago- mål snabbt regleras ienlighet med l967 års rekommendation om prövning och avgörande av klago- mål inom företaget.

"26. Arbetsgivarnas och arbets- tagarnas organisationer samt när så är lämpligt vederbörande myn- digheter bör medverka vid tillämp- ningen av erforderliga sociala åt- gärder och i synnerhet vid genom- förandet av program för stabilise- ring av sysselsättning eller inkoms- ter.

27. Effektiva system för kom- munikation mellan arbetsgivare och hamnarbetare samt mellan ar- bctstagarorganisationcrnas ledare och deras medlemmar bör skapas i enlighet med 1967 års rekommen- dation om information och sam-

Prop. 1974:6

dertaking Recommendation, 1967, and implemented by all possible means at all levels.

V. Organisation of Work in Ports

28. In order to secure the greatest social advantage of new methods of cargo handling, agree- ments should be concluded be- tween employers or their organisa- tions. on the one hand, and wor- kers” organisations, on the other hand, with a view to their co- operation in improving the effi- ciency of work in ports, with the participation, as appropriate. of the competent authorities. 29. The measures to be co- vered by such agreements might include

(a) the use of scientific know- ledge and techniques concerning the work environment with parti- cular reference to conditions in

ports; (b) comprehensive vocational training schemes, including training in safety measures; (c) mutual efforts to eliminate outdated practices;

(d) increased i'lexihility in the deployment of dock labour be- tween hold and hold, ship and ship, and ship and shore, and be- tween shore jobs;

(e) recourse, where necessary, to shift work and weekend work;

(f] work organisation and training designed to enable dock- workers to carry out several re- lated tasks;

(g) the adaptation of the strength of gangs to agreed needs, with due regard to the necessity

31

råd inom företaget och tagas i, bruk med alla möjliga medel och på alla nivåer.

V. Arbetsorganisation i hamnarna

28. För att de sociala fördelar- na av nya metoder för lasthante- ring skall bli till fullo tillvaratagna, bör överenskommelser träffas mel- lan å ena sidan arbetsgivarna eller deras organisationer och å andra sidan arbetstagarnas organisatio- ner, där så är-lämpligt under med- verkan av vederbörande myndig- heter, om samarbete för att för- bättra arbetseffe-ktiviteten i ham- narna.

29. Dessa överenskommelser kan bland annat avse följande åt- gärder:

a) användandet av vetenskaplig kunskap och teknik med avseende på arbetsmiljön, särskilt med hän- syn till förhållandena ihamnar;

b) omfattande yrkesutbild- ningsprogram, inbegripet utbild- ning i säkerhetsåtgärder;

c) gemensamma ansträngningar för att avskaffa föråldrade meto— der;

d) ökad flexibilitet i fördel— ningen av hamnarbetarna mellan olika lastrum, mellan olika fartyg, mellan fartyg och kaj och mellan olika arbeten på kaj;

e.) tillgripande av skiftarbete och veckoslutsarbete, när så er- fordras;

f) arbetsorganisaiion och ut- bildning som gör det möjligt för hamnarbetarna att utföra flera sammanhörande uppgifter;

g) anpassning av arbetslagens storlek till överenskomna behov med hänsyn tagen till nödvändig-

Prop. 1974:6

of ensuring reasonable rest pe- riods;

(h) mutual efforts to eliminate unproductive time as far as prac- tic-able;

(i) provision for the effective use of mechanical equipment, sub- ject to the observance of relevant safety standards and the weight restrictions required by the certi— fied safe working capacity of the machine.

30. Such measures should be accompanied by agreements con— cerning the regularisation of em- ployment or stabilisation of earn- ings and by the improvements in conditions of work referred to in the. following Part of this Recom- mendation.

VI. Conditions of Work and Life

31. Laws and regulations con- cerning safety. health, welfare and vocational training applicable to industrial undertakings should be effectively applied in ports, with such technical variations as may be necessary; there should be ade- quate and qualified inspection ser- vices.

32. Standards as regards hours of work, weekly rest, holidays with pay and similar conditions should be not less favourable for dockworkers than for the majori- ty of workers in industrial under- takings. 33. Measures should be adop- ted in regard to shift work, which include ——

(a) not placing the same wor- ker on consecutive shifts, except within limits established by natio-

heten av skäliga viloperioder;

h) gemensamma ansträngningar för att i möjligaste mån eliminera improduktiv tid;

i) åtgärder för effektivt utnytt- jande av mekaniska hjälpmedel, med förbehåll för iakttagande av gällande säkerhetsbestämmelser samt de viktbegränsningar som fö- reskrivits för utnyttjande av maskinens högsta tillåtna kapaci- tet.

30. Sådana åtgärder bör åtföl- jas av överenskommelser om stabi- lisering av. sysselsättning eller in— komster och av de förbättringar i arbetsvillkoren som anges i följan- de avsnitt

VI. Arbets— och levnadsvillkor

31. Den för industriföretag gäl- lande lagstiftningen rörande säker- het, hälsa, välfärd och yrkesutbild- ning bör tillämpas effektivt iham— nar med beaktande av sådana tek- niska förändringar som eventuellt erfordras; det bör finnas en till- räcklig och kvalificerad yrkesin- spektion. 32. Normer beträffande arbets- tidens längd, veckovila, betald se- mester och liknande arbetsvillkor bör inte vara mindre förmånliga för hamnarbetare än för flertalet arbetare inom industriföretag.

33. Beträffande skiftarbete bör bland annat följande åtgärder vid— tagas:

a) undvikande av att samma ar- betare placeras i två på varandra följande skift annat än inom de

Prop. 1974:6

nal laws or regulations or collec- tive agreements;

(b) special compensation for the inconvenience caused to the worker by shift work, including weekend work;

(c) fixing an appropriate maxi- mum duration and an appropriate timing of shifts, regard being had to local circumstances.

34. Where new methods of car- go handling are introduced and where rates or other forms of payment by results are in use, steps should be taken to re- view and, where necessary, revise the methods and the scales of pay. Where possible, the earnings of the dockworkers should be im— proved as a result of the introduc- tion of the new methods of cargo handling. 35. Appropriate pension and retirement schemes should be in- troduced where they do not al- ready exist.

tonnage

VII. Miscellaneous Provisions

36. Appropriatc provisions of this Recommendation should. as far as practicable, also be applied to occasional and to seasonal dockworkers in accordance with national law and practice.

33

gränser som fastställts genom na- tionell lagstiftning eller genom kollektivavtal;

b) särskild ersättning för de 0- lägenheter som vällas arbetaren ge- nom skiftarbete, inberäknat vec- koslutsarbete;

c) fastställande av lämplig maximal skifttid och lämplig för- läggning av skiftarbete med hän- syn tagen till lokala förhållanden.

34. Där nya lasthanterings- metoder införs och där avlöning efter hanterad godsmängd eller former av prestationslön tillämpas, bör åtgärder vidtagas för att ompröva och där så är nödvändigt ändra beräkningsmeto- der och löneskalor. Där så är möj- ligt bör harnnarbetarnas lönein- komster förbättras som följd av införandet av nya lasthanterings- metoder. 35. Lämpliga pensioneringssys- tem bör införas. där de inte redan andra finns.

VII. Diverse bestämmelser

36. Bestämmelserna idenna re- kommendation bör. så långt möj- ligt, i lämpliga delar också tilläm— pas på tillfälligt eller för viss sä— song anställda hamnarbetare i en— lighet mcd nationell lagstiftning och praxis.

Prop. 1974:6

Convention (No. 138) concerning minimum age for admission to employment

The General Conference of the International Labour Organisa- tion,

Having been convened at Ge- neva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-eighth Session on 6 June 1973, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals with re- gard to minimum age for admis— sion to employment, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Noting the terms of the Mini- mum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Se-a) Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, the Minimum Age ("frim- mers and Stokers) Convention, 1921, the Minimum Age (Non- Industrial Employment) Con- vention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised). 1936, the Minimum Age (Indus- try) Convention (Reviscd), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Re- vised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Under- ground Work) Convention, 1965. and

Considering that the time has come to establish a general instru- ment on the subject, which would gradually replace the existing ones applicable to limited economic

34

Konvention (Nr 138) om minimi- ålder för tillträde till arbete

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för interna- tionella arbetsbyrän sammankal- lats till Geneve och där samlats till sitt femtioättonde möte den 6 juni 1973. och

som beslutat antaga vissa förslag angående minimiålder för tillträde till arbete., vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning, och

som beaktar bestämmelserna i konventionen om minimiålder i in- dustriellt arbete (1919), konven- tionen om minimiålder i arbete till sjöss (1920), konventionen om mi- nimiålder inom jordbruket (1921), konventionen om minimiålder för

eldare och kollämpare (1921), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (1932),

konventionen om minimiålder i ar- bete till sjöss (reviderad 1936), konventionen om minimiålder i in- dustriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi- ålder i arbete inom fisket (1959) och konventionen om minimiålder i arbete underjord (1965), och som anser att tiden är inne att upprätta ett allmänt instrument i denna fråga, vilket successivt skul- le ersätta de. nu gällande instru- ment, som hänför sig till begränsa-

Prop. 1974:6

sectors, with a view to achieving the total abolition of child labour, and

Having determined that this in- strument shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty—sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-threc the following Convention, which may be cited as the Minimum Age Convention, 1973:

Article ]

Each Member for which this Convention is in force undertakes to pursue a national policy de- signed to ensure the effective abo- lition of child labour and to raise progressively the minimum age for admission to employment. or work to a level consistent with the fullest physical and mental deve- lopment of young persons.

A rtic/e 2

1. Each Member which ratifies this Convention shall specify, in a declaration appended to its ratifi— cation. a minimum age for admis- sion to employment or work with- in its territory and on means of transport registered in its territory." subject to Articles 4 to 8 of this Convention, no one under that age shall be admitted to employment or work in any occupation.

2. Each Member which has rati- fied this Convention may subse- quently notify the Director-Gener- al of the International Labour

35

de ekonomiska sektorer, i syfte att åstadkomma ett fullständigt av- skaffande av barnarbete, och

som har beslutat att detta in- strument skall taga formen av en internationell konvention,

antager denna den tjugosjätte dagen i juni månad är nitton- hundrasjuttiotre följande konven- tion, som kan benämnas konven- tionen om minimiålder, 1973.

Artikel 1

Varje medlemsstat, för vilken denna konvention gäller, förbinder sig att inom sitt eget land fullfölja en politik som syftar till att säker- ställa ett effektivt avskaffande av barnarbete och att successivt höja minimiåldern för tillträde till an- ställning eller arbete till en nivå som gör det möjligt för ungdomar att uppnå full fysisk och psykisk utveckling.

A rti/rel 2

1. Varje medlemsstat, som rati- ficerar denna konvention, skall i en till ratifikationshandlingen fo- gad deklaration föreskriva en mini- miålder för tillträde till anställning eller arbete inom dess territorium och pä transportmedel registrerade inom dess territorium; med undan- tag för vad som sägs i artiklarna 4-—8 i denna konvention skall ingen under denna ålder ges tillträ- de till anställning eller arbete inom något yrke.

2. Varje medlemsstat som rati- ficerat denna konvention kan ge- nom en efterföljande deklaration underrätta internationella arbets—

Prop. 1974:6

Office, by further declarations, that it specific-s a minimum age higher than that previously speci— fied.

3. The minimum age specified in pursuance of paragraph 1 of this Article shall not be less than the age of completion of compul- sory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years.

4. Notwithstanding the provi- sions of paragraph 3 of this Arti- cle, a Member whose economy and educational facilities are insuf- ficiently developed may, after consultation with the organisa- tions of employers and workers concerned, where such exist, ini- tially specify a minimum age of 14 years.

5. Each Member which has spc- cified a minimum age of 14 years in pursuance of the provisions of the preceding paragraph shall in- clude in its reports on the applica- tion of this Convention submitted under article 22 of the Constitu- tion of the International Labour Organisation a statement— (a) that its reason for doing so subsists; or (b) that it rcnounces its right to avail itself of the provisions in question as from a stated date.

A rlicle 3

1. The minimum age for admis- sion. to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is car- ricd out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years.

2. The types of employment or work to which paragraph 1 of this

36

byråns generaldirektör om att medlemsstaten fastställer en högre minimiålder än den tidigare före- skrivna.

3. Den minimiålder som före- skrivs i enlighet med mom. 1 i denna artikel skall ej vara lägre än äldern för avslutande av obligato- risk skolgång och i intet fall lägre än 15 år.

4. Utan hinder av bestämmel- serna i mom. 3 i denna artikel kan medlemsstat, vars näringsliv och utbildningssystem är otillräckligt utvecklade, efter samråd med be- rörda arbetsgivar- och arbetstagar- organisationer, där sådana finns, till en början föreskriva en minimi- ålder av 14 år.

5. Varje medlemsstat, som har föreskrivit en minimiålder av 14 år i enlighet med bestämmelserna i föregående punkt, skall i sina rap- porter om denna konventionstill- lämpning, vilka avges enligt artikel, "22 .i internationella arbetsorganisa- tioncns stadga, förklara

a) antingen att motivet för dess beslut alltjämt äger giltighet;

b) eller att medlemsstaten från och med en angiven dag avstår från att begagna sig av ifrågavaran- de bestämmelser.

Artikel 3

l. Minimiåldern för tillträde till varje typ av anställning eller arbe- te, som på grund av sin art eller de omständigheter varunder det ut- förs medför risk för ungdomars hälsa, säkerhet eller vandel, skall ej understiga 18 är.

2. De typer av anställning eller arbete på vilka mom. 1 i denna

Prop. 1974:6

Article applies shall be determined by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organisa- tions of employers and workers concerned, where such exist.

3. Notwithstanding the provi— sions of paragraph 1 of this Arti- cle, national laws or regulations or the competent authority may, after consultation with the organi- sations of employers and workers concerned, where such exist, authorise employment or work as from the age of 16 years on condi- tion that the health, safety and morals of the young persons con- cerned are fully protected and that the young persons have re- ceived adequate specific instruc- tion or vocational training in the relevant branch of activity.

A Hide 4

1. ln so far as necessary, the competent authority, after consul- tation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, may exclude from the application of this Con- vention limited categories of em- ployment or work in respect of which special and substantial problems of application arise.

2. Each Member which ratifies this Convention shall list in its first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisa- tion any categories which may have been excluded in pursuance of paragraph ] of this Article, giving the reasons for such exclu- sion, and shall state in subsequent reports the position of its law and

37

artikel är tillämplig skall bestäm- mas genom nationell lagstiftning eller av vederbörande myndighet efter samråd med berörda arbets- givar- och arbetstagarorganisatio- ner, där sådana finns.

3. Utan hinder av bestämmel- serna i mom. ] idenna artikel kan den nationella lagstiftningen eller vederbörande myndighet, efter samråd med berörda arbetsgivar- oeh arbetstagarorganisationer, där sådana finns, medge att minderåri- ga från 16 års ålder får ta anställ- ning eller arbete under förutsätt- ning att deras hälsa, säkerhet och vandel inte på minsta sätt även- tyras och att de erhåller fullgod särskild instruktion eller yrkesut- bildning i frågavarande närings- gren.

Arrz'kel4 1. När så är nödvändigt kan vederbörande myndighet, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, från tillämpningen av denna konvention undanta begrän- sade kategorier av anställning eller arbete, för vilka speciella och be- tydande tillämpningsproblem upp- står.

2. Varje medlemsstat som rati- ficerar denna konvention skall i den första rapport om konventio- nens tillämpning, som avges enligt artikel 22 i internationella arbets- organisationens stadga, ange de kategorier av anställning eller arbe- te, som kan ha undantagits i enlig- het med mom. 1 i denna artikel, och anföra skälen för sådant undan- tagande samt skall i efterföljande rapporter redogöra för gällande

Prop. 1974:6

practice in respect of the catego— ries excluded and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the Con- vention in respect of such catego- ries.

3. Employment or work cov- ered by Article 3 of this Conven- tion shall not be excluded from the application of the Convention in pursuance of this Article.

Article 5

1. A Member whose economy and administrative facilities are in- sufficiently developed may, after consultation with the organisa- tions of employers and workers concerned, where such exist, ini- tially limit the scope of applica- tion of this Convention.

2. Each Member which avails itself of the provisions of para- graph ] of this Article shall speci- fy, in a declaration appended to its ratification, the branches of economic activity or types of undertakings to which it will apply the provisions of the Con- vention.

3. The provisions of the Con- vention shall be applicable as a minimum to the following: mining and quarrying; manufacturing; construction; elcctricity, gas and water; sanitary service; transport, storage and communication; and plantations and other agricultural undertakings mainly producing for commercial purposes, but exclud- ing family and small-scale holdings producing for local consumption and not regularly employing hired workers.

4. Any Member which has limited the scope of application of

38

lagstiftning och praxis mcd avseen- de pä de undantagna kategorierna och för den omfattning vari kon- har gjorts tillämplig eller avses att göras tillämplig i fråga om sådana kategorier.

3. Anställning eller arbete som avsesiartikel 3 i denna konvention får inte undantas från konven- tionens tillämpning med stöd av denna artikel. ventionen

Artikel 5

1. En medlemsstat vars närings- liv och administrativa systcm är otillräckligt utvecklade kan, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, till en början begrän- sa denna konventions tillämp- ningsområde.

2. Varje medlemsstat, som be- gagnar sig av bestämmelserna i mom. 1 i denna artikel, skall i en vid ratifikationshandlingen fogad deklaration ange de grenar av eko- nomisk verksamhet eller de typer av företag på vilka den avser att tillämpa konventionens bestäm- melser.

3. Denna konventions tillämp- ningsområde skall omfatta åtmins- tone: gruvor och mineralbrott; till- verkningsindustri; byggnads- och anläggningsverksamhet; el-, gas- och vattenverk; sanitära anord- ningar; transport, lager och kom- munikationer; plantager och andra jordbruksföretag, som huvudsakli- gen producerar för avsalu, med undantag av familjeföretag och småbruk, som producerar för den lokala marknaden och där löne- arbetare inte regelbundet är an- ställda.

4. Varje medlemsstat, som har

Prop. 1974:6

this Convention in pursuance of this Article—-

(a) shall indicate in its reports under article "22 of the Constitu- tion of the international Labour Organisation the general position as regards the employment or work of young persons and chil- dren in the branches of activity which are excluded from the scope of application of this Con- vention and any progress which may have been made towards wider application of the provisions of the Convention; .

(b) may at any time- formally extend the scope of application by a declaration addressed to the Director-General of the Internatio- nal Labour Office.

-A rticle 6

This Convention does not apply to work done. by children and young persons in schools for general, vocational or technical education or in other training institutions, or to work done by persons at least 14 years of age in undertakings, where such work is carried out in accordance with conditions prescribed by the com- petent authority, after consulta- tion with the organisations of em- ployers and workers concerned, where such exist, and is an integral part of—

(d) a course of education or training for which a school or institution is primarily responsible;

training

(1)) a programme of training. mainly or entirely in an under- taking. which programme has been approved by the competent au- thority;or

39

begränsat denna konventions till- lämpningsområde i enlighet med denna artikel,

(1) skall i sina rapporter enligt artikel 22 i internationella arbets- stadga ange det allmänna läget i fråga om barns

organisationens

och minderårigas anställning och arbete i de näringsgrenar som är uteslutna från denna konventions tillämpningsområde ävensom de framsteg som gjorts iriktning mot en vidgad tillämpning av konven- tionens bestämmelser;

b) kan vid valfri tidpunkt i ve— derbörlig ordning vidga tillämp— ningsomrädet genom en till inter— nationella arbetsbyråns general— direktör ställd deklaration.

Artikel 6

Denna konvention är inte till— lämplig på arbete som utförs av barn och ungdomar i skolor för allmän utbildning, yrkesutbildning eller teknisk utbildning eller i andra utbildningsanstalter eller på arbete som utförs av person som fyllt minst 14 år inom företag, där sådant arbete utförs i överensstäm- melse med av vederbörande myn- dighet fastställda normer, efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, där sådana finns, och utgör en integre- rande del av:

a) en undervisnings- eller ut- bildningskurs för vilken en skola eller utbildningsanstalt i hand bär ansvaret;

I)) ett program för utbildning huvudsakligen eller helt inom ett företag., vilket program har god- känts av vederbörande myndighet; eller

första

Prop. 1974:6

(r:) a programme of guidance or orientation designed to facilitate the choice of an occupation or of 3 line of training.

Article 7

l. National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age on light work which is—

(a) not likely to be harmful to their health or development; and

(b) not such as to prejudice their attendance at school, their participation in vocational orienta- tion or training programmes ap- proved by the competent authori- ty or their capacity to benefit from the instruction received.

2. National laws or regulations may also permit the employment or work of persons who are at least 15 years of age but have not yet completed their compulsory schooling on work which meets the requirements set forth in sub- paragraphs (a) nd (b) of para- graph 1 of this Article.

3. The competent authority shall determine the activities in which employment or work may be permitted under paragraphs 1 and 2 of this Article and "shall prescribe the number of hours during which and the conditions in which such employment or' work may be undertaken.

4. Notwithstanding the pro- visions of paragraphs 1 and 2 of this Article, a Member which has availed itself of the provisions of paragraph 4 of Article 2 may, for as long as it continue-s to do so, substitute the ages 12 and 14 for

40

e) ett orienteringsprogram av- sett att underlätta valet av yrke eller utbildningslinje.

Artikel 7

1. Den nationella lagstiftningen kan tillåta att personer i åldern 13-—15 år sysselsätts i lätt arbete som (1) inte är ägnat att skadligt in- verka på deras hälsa eller utveck- ling; och

b) linte är ägnat att inverka menligt på deras skolgång, deras

"deltagande i program för yrkes-

orientering eller yrkesutbildning, som godkänts av vederbörande myndighet, eller deras förmåga att tillgodogöra sig den erhållna un- dervisningen.

2. Den nationella lagstiftningen kan också tillåta att personer, som är minst 15 år gamla men som ännu inte fullgjort sin skolplikt, sysselsätts eller arbetar med upp- gifter som fyller i a) och b) i mom. 1 av denna artikel angivna krav.

3. Vederbörande myndighet skall bestämma de slag av verksam- het, inom vilka anställning eller arbete kan tillåtas i enlighet med mom. 1 och 2 idenna artikel, och skall föreskriva det antal timmar och de förhållanden varunder så- dan anställning eller sådant arbete får äga rum.

4. Utan hinder av bestämmel- ] och 2 i denna artikel kan en medlemsstat som begagnar sig av bestämmelserna i mom. 4 i artikel 2, så länge med- lemmen fortsätter därmed, utbyta åldersgränserna 13 och 15 mot 12 serna i mom.

Prop. 1974:6

the ages 13 and 15 in paragraph 1 and the age 14 for the age 15 in paragraph 2 of this Article.

Article 8

]. After consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, the competent authority may, by permits granted in indi- vidual cases, allow exceptions to the prohibition of employment or work provided for in Article 2 of this Convention, for such purposes as participation in artistic per- formances.

2. Permits so granted shall limit the number of hours during which and prescribe the conditions in which employment or work is al- lowed.

Article 9

1. All necessary measures, in- cluding the provision of appropri— ate penalties, shall be taken by the competent authority to ensure the effective enforcement of the pro— visions of this Convention.

2. National laws or regulations or the competent authority shall define the persons responsible for compliance with the provisions giving effect to the Convention.

3. National laws or regulations or the competent authority shall prescribe the registers or other documents which shall be kept and made available by the employ- er; such registers or documents shall contain the names and ages or dates of birth, duly certified Wherever possible, of persons whom he employs or who work for him and who are less than 18 years of age.

41

och 14 i mom. 1 samt åldersgrän- sen 15 mot 14 i mom. 2 i denna artikel.

Artikel 8

1. Efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorgani- sationer, där sådana finns, får ve- derbörande myndighet genom till- stånd i enskilda fall medge undan- tag från det i artikel 2 i denna konvention stadgade förbudet mot anställning eller arbete, då det gäl- ler sådana ändamål som deltagan- de i artistuppträdanden.

2. Sålunda givna tillstånd skall begränsa det antal timmar och_fö- reskriva de förhållanden, varunder anställning eller arbete tillåts.

Artikel 9

1. Alla erforderliga åtgärder, in- begripet lämpliga sanktioner, skall av vederbörande myndighet vidtas för att säkerställa en effektiv efter- levnad av bestämmelserna i denna konvention.

2. Den nationella lagstiftningen vederbörande myndighet skall ange vilka personer som är eller ansvariga för att bestämmelserna i denna konvention efterlevs.

3. Den nationella lagstiftningen eller vederbörande myndighet skall föreskriva vilka register eller andra handlingar som arbetsgiva- ren skall föra och hålla tillgängliga; sådana register eller handlingar skall innehålla uppgifter om namn och ålder eller födelsedata, om möjligt vederbörligen styrkta, be- träffande de personer som han an- ställer eller som arbetar för honom och som är under 18 år.

Prop. 1974:6

A rricle ] 0

1. This Convention revises, on the terms set forth in this Article, the Minimum Age (industry) Con- vention, 1919, the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the Mini- mum Age (Agriculture) Conven- tion, 1921, the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Conven- tion, 1921, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Indus- try) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Re- vised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Under- ground Work) Convention, 1965.

2. The coming into force of this Convention shall not close the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Re— vised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Con- vention, 1959, or the Minimum Age (Underground Work) Conven- tion, 1965, to further ratification.

3. The Minimum Age (Indus- try) Convention, 1919, the Mini- mum Age (Sca) Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, and the Mini- mum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, shall be closed to further ratification when all the parties thereto have consented to such closing by ratification of this

42

Artikel 10

1. Denna konvention reviderar på sätt, som anges i denna artikel, konventionen om minimiålder i in- dustriellt arbete (1919), konven- tionen om minimiålder i arbete till sjöss (1920), konventionen om mi- nimiålder inom jordbruket (1921), konventionen om minimiålder för eldare och (1921), konventionen om minimiålder i icke-industriellt arbete (1932), konventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), konventionen om minimiålder i industriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi- ålder i icke-industricllt arbete (revi- derad 1937), konventionen om minimiålder i arbete inom fisket (1959) och konventionen om mi- nimiålder i arbete under jord (1965).

"2. Ikraftträdandet av denna konvention skall inte utgöra hin- der för fortsatt ratificering av kon-

kollämpare

ventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), konven— tionen om minimiålder i industri- ellt arbete (reviderad 1937), kon- ventionen om minimiålder i icke- industriellt arbete (reviderad 1937), konventionen om minimi— ålder i arbete inom fisket (1959) eller konventionen om minimiål- der i arbete underjord (1965),

3. Konventionen om minimi- ålder i industriellt arbete (1919), konventionen om minimiålder i ar— bete till sjöss (1920), konventio- nen om minimiålder inom jordbru- ket (1921) och konventionen om minimiålder för eldare och kolläm- pare (1921) skall vara stängda för fortsatt ratificering, när alla med- lemsstater, som anslutit sig till

Prop. 1974:6

Convention or by a declaration communicated to the Director- General of the International La- bour Office.

4. When the obligations of this Convention are accepted— (a) by a Member which is & party to the Minimum Age (lndus- try) Convention (Revised), 1937, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pur- suance of Article 2 of this Conven- tion, this shall ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, (b) in respect of non-industrial employment as defined in the Mi- nimum Age (Non-Industrial Em- ployment) Convention, 1932, by a Member which is a party to that Convention, this shall ipso jure involve the immediate denuncia- tion of that Convention, (c) in respect of non-industrial employment as defined in the Mi- nimum Age (Non-Industrial Em- ployment) Convention (Revised), 1937, by a Member which is a party to that Convention, and a minimum age of not less than 15 .years is specified in pursuance of Article 2 of this Convention, this shall ipso jure involve the immedi- ate denunciation of that Conven- tion, (21/ in respect of maritime em- ployment, by a Member which is a party to the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of Article 2 of this Convention or the Member specifies that Article "3 of this Convention applies to mari— time employment, this shall ipso

43

dessa konventioner, har medgivit detta genom att ratificera denna konvention eller genom en förkla- ring avgiven till internationella ar- - betsbyråns generaldirektör. -

4. När förpliktelserna enligt denna konvention har godtagits

a) av en medlemsstat, som an- slutit sig till konventionen om mi- nimiålder i industriellt arbete (re- viderad 1937) och en minimiålder ej understigande 15 är fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention, skall detta i sig inne— fatta omedelbar uppstigning av förstnämnda konvention,

b) i fråga om icke-industriellt arbete, såsom det definieras i kon- ventionen om minimiålder i icke— industriellt arbete (1932), av en medlemsstat som anslutit sig till nämnda konvention, skall detta i sig innefatta omedelbar uppsäg- ning av samma konvention,

e) i fråga om icke-industriellt arbete, såsom det definieras i kon- ventionen om minimiålder i icke- industriellt arbete (reviderad 1937), av en medlemsstat, som anslutit sig till nämnda konven- tion, och en minimiålder ej under- stigande 15 är fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention, skall detta i sig innefatta omedel- bar uppsägning av förstnämnda konvention,

d) i fråga om arbete till sjöss av en medlemsstat, som anslutit sig till konventionen om minimiålder i arbete till sjöss (reviderad 1936), och en minimiålder ej understigan- de 15 är fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att arti- kel 3 i denna konvention skall vara tillämplig på arbete till sjöss, skall

Prop. 1974:6

jure involve the immediate denun— ciation of that Convention,

(e) in respect of employment in maritime fishing, by a Member which is a party to the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of Article 2 of this Con— vention or the Member specifies that Article 3 of this Convention applies to employment in mari- time fishing, this shall ipso jure involve the immediate denunci- ation of that Convention,

(f) by a Member which is a party to the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, and a minimum age of not less than the age specified in pur- suance of that Convention is speci- fied in pursuance of Article 2 of this Convention or the Member specifies that such an age applies to employment underground in mines in virtue of Article 3 of this Convention, this shall ipso jure involve the immediate denunci- ation of that Convention,

if and when this Convention shall have come into force.

5. Acceptance of the obliga- tions of this Convention— /a) shall involve the denunci- ation of the Minimum Age (Indus- try) Convention, 1919, in accord- ance with Article 12 thereof, (1)) in respect of agriculture shall involve the denunciation of the Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, in accordance with Article 9 thereof, (0) in respect of maritime em- ployment shall involve the de- nunciation of the Minimum Age

44

detta i sig innefatta omedelbar uppsägning av förstnämnda kon- vention,

e) i fråga om arbete i havsfiske av en medlemsstat, som anslutit sig till konventionen om minimiål- der i arbete inom fisket (1959), och en minimiålder ej understigan- de 15 år fastställs i enlighet med artikel 2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att arti- kel 3 i denna konvention skall vara tillämplig på arbete i havsfiske, skall detta i sig innefatta omedel- bar uppsägning av förstnämnda konvention,

f) av en medlemsstat, som an- slutit sig till konventionen om mi- nimiålder i arbete under jord (1965), och en minimiålder, som ej understiger den ålder som fast- ställts i enlighet med sagda kon- vention, fastställs i enlighet med artikel "2 i denna konvention eller medlemsstaten föreskriver att en sådan ålder skall vara tillämplig på arbete under jord i enlighet med artikel 3 i denna konvention, skall detta i sig innefatta omedelbar uppsägning av förstnämnda kon- vention,

för såvitt denna konvention har trätt i kraft.

5. Godtagande av förpliktelser- na enligt denna konvention

a) skall medföra uppsägning av konventionen om minimiålder i in— dustriellt arbete (1919) i enlighet med artikel 12 däri,

b) i fråga om jordbruket skall medföra uppsägning av konventio- nen om minimiålder inom jordbru- ket (1921) i enlighet med artikel 9 däri,

e) i fråga om arbete till sjöss skall medföra uppsägning av dels konventionen om minimiålder i ar-

Prop. 1974:6

(Sea) Convention, 1920, in ac- cordance with Article 10 thereof, and of the Minimum Age (Trim- mers and Stokers) Convention, 1921, in accordance with Article 12 thereof,

if and when this Convention shall have come into force.

Artiklarna ll— ] 8

45

bete till sjöss (1920) i enlighet med artikel 10 däri och dels av konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare (1921) i enlighet med artikel 12 däri,

för såvitt denna konvention har trätt i kraft.

Dessa artiklar är likalydande med artiklarna 8 15 av konventionen (nr 13 7) om de sociala återverkningarna av nya lasthanteringsmetoder i hamnar, dock att då i artikel I 4 av sistnämnda konvention hänvisas till artikel 10, detta i förevarande konvention motsvaras av en i artikel 17

upptagen hänvisning till artikel 13.

Prop. 1974:6

Recommendation (No. 146) con- cerning minimum age for ad- mission to employment.

The General Conference of the International Labour Organi- sation,

Ilaving been convened at Ge- neva by the. Governing Body of the International Labour Office. and having mct in its l-"ifty-cighth Session on 6 June 1973, and

Recognising that the effective abolition of child labour and the progressive raising of the mini— mum age for admission to em- ployment constitute only one as- pect of the protection and ad- vancemcnt of children and young persons, and

Noting the concern of the whole United Nations system with such protection and advancement, and

Having adopted thc Minimum Age Convention. 1973, and

Desirous to define further cer- tain elements of policy which are the. concern of the lntcrnational Labour Organisation, and

llaving decided upon the adop- tion of certain proposals regarding minimum age for admission to employment, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Minimum Age Convention. 1973.

46

Rekommendation (Nr 146) om minimiålder för tillträde till arbete

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

vilken av styrelsen för interna- tionella arbetsbyrån sammankal- lats till Gene-vc och där samlats till sitt femtioätt'onde möte den 6 juni 1973, och

som konstaterar att det effek- tiva avskaffandct av barnarbete—1 och det successiva höjandct av minimiåldern för tillträde till arbete endast utgör en aspekt av skyddet för barn och ungdomar samt främjandet av deras utveck- ling, och

som beaktar intresset inom hela Förenta nationernas system för detta skydd och denna utveckling, och

som antagit konventionen om minimiålder, 1973, och

som önskar ytterligare fastställa vissa riktlinjer för åtgärder som är av intresse för internationella ar- bctsorganisationcn, och

som beslutat antaga vissa för- slag rörande minimiålder för till- träde till arbete., vilkcn fråga utgör den fjärde punkten på samman- trädets dagordning, och

som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekom- mendation som kompletterar kon- ventionen om minimiålder, 1973.

Prop. 1974:6

adopts this twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-three the following Recommendation, which may be cited as the Mini- mum Age Recommendation, 1973:

]. National Policy

l. 'l'o ensure the success of the national policy provided for in Article 1 of the Minimum Age Convention. 1973. high priority should be given to planning for and meeting the needs of children and youth in national develop- and programmes and to the progressive extension of the inter-related measures nec- essary to provide the best possible conditions of physical and mental growth for children and young ment policies persons.

2. ln this connection special attention should be given to such areas of planning and policy as the following:

(a) firm national commitment to full employment, in accordance with the Employment Policy Con- vention and Recommemlation. 1964. and the taking of measures designed to promote employment- oriented development in rural and urban areas;

(b) the of other economic and social measures to alleviate poverty Wherever it. exists and to ensure family living standards and in- come which are such as to make it unnecessary to have recourse to the economic activity of children;

progressive extension

47

antager denna den tjugosjätte da- gen i juni månad är nittonhundra- sjuttiotre följande rekommenda- tion. som kan benämnas rekom- mendationen om minimiålder, 1973.

1. Nationell politik

1. För att säkerställa en fram- gångsrik nationell politik i enlig- het med artikel 1 i konventionen om minimiålder, 1973, bör åtgär- der och program för nationell utveckling ge hög prioritet ät pla- nering för och tillgodoseende av barns och ungdomars behov och ät ett successivt Vidgande av sam- ordnande ätgärder som erfordras för att åstadkomma bästa möjliga förutsättningar för barns och ung- domars fysiska och psykiska ut- veckling. '2. I detta sammanhang bör sär- skild uppmärksamhet ägnas åt sä- dana områden för planering och åtgä rder som:

a) fasta nationella åtaganden i fråga om full sysselsättning i överensstämmelse med konven- tionen och rekommendationen om sysselsättningspolitik. 1964, och vidtagande av åtgärder som är ägnade att främja en sysselsätt— ningsorienterad utveckling på landsbygden och i städerna;

b) ett successivt Vidgande av ekonomiska och sociala åtgärder för att lindra fattigdomen varhelst den förekommer och för att tillförsäkra familjerna en sådan levnadsstandard och inkomst att barnen inte behöver utföra för- värvsarbete; andra

Prop. 1974:6

(0) the development and pro- gressive extension, without any discrimination, of social security

and family welfare measures aimed -

at ensuring child maintenance, including childrenls allowances;

((1) the development and pro- gressive extension of adequate facilities for education and voca- tional orientation and training appropriate in form and content to the needs of the children and young persons concerned;

(e) the. development and pro- gressive extension of appropriate facilities for the protection and welfare persons,

of children and young employed young persons. and for the pro- motion of their development.

including

3. Particular account should as necessary be taken of the needs of children and young persons who do not have families or do not live with their own families and of migrant children and young per— sons who live and travel with their families. Measures taken to that end should include the provision of fellowships and vocational training.

4. Full—time attendance at school or participation in ap- proved vocational orientation or training programmes should be required and effectively ensured up to an age at least equal to that specified for admission to employ— ment in accordance with Article 2 of the Minimum Age Convention, 1973. .

5. (l) Consideration should be. given to measures such as prepara- tory training, not involving haz- ards, for types of employment or work in respect of which the minimum age prescribed in ac-

48 c) utveckling och successiv utbyggnad utan någon diskrimine- ring av åtgärder för social trygghet och för familjens välfärd i syfte att trygga barnens livsuppehälle, inbegripet barnbidrag;

d) utveckling och utbyggnad av lämpliga ningar för undervisning, yrkesväg- ledning och yrkesutbildning, som till form och innehåll är anpassade till berörda barns och ungdomars behov;

successiv anord-

e) utveckling och successiv ut- byggnad av lämpliga anordningar för-barns och ungdomars skydd och välfärd (inbegripet förvärvsar- betande ungdomar) och för främ- jande av deras utveckling.

3. Särskild hänsyn bör, där så erfordras, tagas till behoven hos barn och ungdomar, som inte har egen familj eller som inte bor tillsammans med sina egna famil- jer, och hos migrerande. barn och ungdomar, som bor och reser till- sammans med sina familjer. De åtgärder som vidtas i detta syfte bör innefatta tillhandahållande av stipendier och yrkesutbildning.

4. Skolgäng på heltid eller del- tagande i godkända yrkesorientc- rings- eller yrkesutbildningspro- gram bör krävas och effektivt sä- kerställas åtminstone fram till en ålder motsvarande den åldersgräns som fastställts för tillträde till arbete i enlighet med artikel 2 i konventionen om minimiålder, 1973.

5. 1) Det bör finnas anledning överväga sådana åtgärder som för- beredande, icke riskfylld utbild- ning i fråga om typer av anställ- ning eller arbete där den ienlighet med artikel 3 i konventionen om

Prop. 1974:6

cordance with Article 3 of the Minimum Age Convention, 1973, is higher than the age of comple- tion of full-time schooling.

(2) Analogous measures should be envisaged where the profes- sional exigencies of a particular

compulsory

occupation include a minimum age for admission which is higher that the age of completion of compulsory full-time schooling.

II. Mimimum Age

6. The minimum age should be fixed at the same level for all sectors of economic activity.

7. (1) Members should take as their objective raising to 16 years of the mini-

the progressive

mum age for admission to em- ployment or work specified in pursuance of Article 2 of the Minimum Age Convention, 1973.

(2) Where the minimum age for employment or work covered by Article 2 of the Minimum Age Convention, 1973, is still below 15 years, urgent steps should be taken to raise it to that level.

8. Where it is not immediately feasible to fix a minimum age for all employment in agriculture and in related activities in rural areas. a minimum age should be fixed at least for employment on planta- tions and in the other agricultural undertakings referred to in Article 5, paragraph 3, of the Minimum Age Convention, 1973.

49

minimiålder, 1973, föreskrivna minimiåldern är högre än åldern vid avslutande av obligatorisk skolgång.

2) Liknande åtgärder bör över- vägas, då yrkeskraven inom en viss sysselsättning innefattar en mini- miålder för tillträde till arbete som är högre än åldern vid avslu- tande av obligatorisk skolgång.

II. Minimiålder

6. Samma minimiålder bör fastställas för alla sektorer av eko- nomisk verksamhet.

7. l) Medlemsstaternabörsträ- va efter att successivt höja minimi- åldern till 16 år för tillträde till anställning eller arbete som fast- ställts i enlighet med artikel 2 i konventionen om minimiålder, 1973.

2) Där minimiåldern för an- ställning eller arbete som omfattas av artikel "2 i konventionen om minimiålder. 1973. fortfarande understiger 15 är, bör åtgärder skyndsamt vidtagas för att höja den till denna nivå.

8. Där det ej är möjligt att omedelbart fastställa en minimi- ålder för all sysselsättning inom jordbruk och angränsande verk- samhet pä landsbygden, bör en minimiålder fastställas åtminstone för arbete på plantager och inom andra jordbruksförctag som avses i artikel 5 mom. 3 i konventionen om minimiålder, 1973.

sådana

Prop. 1974:6

III. Hazardous work

employment or

9. Where the minimum age for admission to types of employ- ment or work which are likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons is still below 18 years, immediate steps should be taken to raise- it to that level.

10. (1) ln determining the types of employment or work to which Article 3 of the Minimum Age Convention, 1973, applies, full account should be taken of relevant international labour stand- ards, such as those concerning dangerous substance-s, agents or processes (including ionising radi- ations), the lifting of heavy weights and underground work.

(2) The list of the types of employment or work in question should be re-examined periodi— cally and revised as necessary, particularly in the light of advanc- ing scientific and technological knowledge.

ll. Where, by reference to Article 5 of the Minimum Age Convention, 1973, a minimum age is not immediately fixed for cer- tain branches of economic activity or types of undertakings, appro- priate should be made applicable therein to types of employment or work

minimum age. provisions

presenting hazards for young per- sons.

50

111. Riskfyllda anställningar eller arbeten

9. Där minimiåldern för tillträde till typer av anställning eller arbe- te. som är ägnade att medföra väda för ungdomars hälsa, säker- het eller vandel, är lägre än 18 är bör omedelbara åtgärder vidtagas för att höja minimiåldern till den- na nivå.

10. 1) Vid bestämmandet av de typer av anställning eller ar- bete. på vilka artikel 3 i konven- tionen om 1973, skall äga tillämpning, bör all hän- gällande interna-

minimiålder.

syn tagas till tionella arbetsnormer, till exempel normer som aVser skadliga ämnen, agenser eller processer ("inbegripet joniserande strålning), lyl'tande av tunga föremål samt arbete under jord.

2) Förteckningen över ifråga- varande typer av anställning eller arbete bör regelbundet och om så befinns nödvändigt revideras, särskilt med hänsyn till nya vetenskapliga och tekniska rön.

ll. Däri enlighet med artikel 5 .i konventionen om minimiålder, 1973. en minimiålder inte omedel- bart fastställs för vissa grenar av

överses

ekonomisk verksamhet eller typer av företag, bör lämpliga bestäm- melser om minimiålder föreskrivas för dessa grenar i fråga om typer av anställning eller arbete som är riskfyllda för unga personer.

Prop. 1974:6

[ V. Conditions of employment

12. (1) Measures should be taken to ensure that the con- ditions in which children and young persons under the age of 18 years are employed or work reach and are maintained at a satisfacto- ry standard. These conditions should be supervised closely.

(2) Measures should likewise be taken to safeguard and super- vise the conditions in which chil- dren and young persons undergo vocational orientation and training within undertakings, training institutions and schools for vocational or technical educa- tion and to formulate standards for their protection and develop- ment.

13. (1) ln connection with the application of the preeeding Para- graph. as well as in giving effect to Article 7, paragraph 3, of the Minimum Age Convention, 1973, special attention should be given to

(a) the provision of fair remu- neration and its protection, bear- ing in mind the principle of equal pay for equal work;

(b) the strict limitation of the hours spent at work in a day and in a week, and'the prohibition of overtime, so as to allow enough time for education and training (including the time needed for homework related thereto), for rest during the day and for leisure activities;

((3) the granting, without possi- bility of exception save in genuine emergency, of a minimum con- secutive period of 12 hours, night rest, and of customary weekly rest days;

51

IV. Arbetsförhällanden

12. 1) Åtgärder bör vidtagas för att säkerställa att de förhål- landen, varunder barn och ung- domar under 18 är är anställda eller arbetar, när och bibehåller en tillfredsställande standard. Dessa förhållanden bör noggrant över- vakas.

2) Åtgärder bör likaledes vid- tagas för att säkerställa och över- vaka de förhållanden. varunder barn och ungdomar erhåller yrkes- orientering och yrkesutbildning inom företag. utbildningsinstitu- tioner och skolor för yrkesutbild- ning eller teknisk utbildning samt för att fastställa normeri fråga om dessa barns och ungdomars skydd och utveckling.

13. l) I samband med tillämp- ningen av föregående punkt lik- som vid tillämpningen av artikel 7 mom. 3 i konventionen om mini- miålder, 1973, bör särskild vikt läggas vid:

a) att en skälig ersättning utgår och skyddas med beaktande av principen om lika lön för lika arbete;

b) att antalet arbetstimmar per dag och per vecka strikt begränsas och att övertidsarbete förbjuds, så att tillräcklig tid står till förfogan- de för skolgång och utbildning (inberäknat den tid som erfordras för hemarbete i samband därmed), för vila under dagen och för fri- tidsverksamhet;

e) att en nattvila på minst 12 timmar och sedvanliga dagar av veckovila ga- ranteras utan möjlighet till undan- tag, såvitt inte ett verkligt nödläge uppstår;

sammanhängande

Prop. 1974:6

(d) the granting of an annual holiday with pay of at least four weeks and, in any case, not short- er than that granted to adults;

(e) coverage by social security schemes, including employment injury, medical care and sickness benefit whatever the conditions of employment or work may be;

(f) the maintenance of satis- factory standards of safety and health and appropriate instruction and supervision.

(2) Sub-paragraph (1) of this Paragraph applies to young sca- farers in so far as they are not covered in respect of the matters dealt with therein by international labour Conventions or Recom- mendations specifically concerned with maritime employment.

schemes,

V. Enforc'ement

14. (l) Measures to ensure the effective application of the Mini- mum Age Convention, 1973, and of the Recommendation should include —-

(a) the. strengthening as neces- sary of labour inspection and related services, for instance by the special training of inspectors to detect abuses in the employ- ment or work of children and young persons and to correct such abuses; and

(b) the strengthening of serv- ices for the improvement and in- spection of training in under- takings.

(2) Emphasis should be placed

52

d) att en ärlig betald semester garanteras, vilken bör omfatta minst fyra veckor och i varje fall vara minst lika lång som den semester som de vuxna åtnjuter;

e) att skydd erhålls genom so- ciala trygghetssystem, innefat— tande ersättning vid yrkesskador, sjukvård och ersättning vid sjuk- dom oavsett hur anställnings- eller arbetsförhållandena är beskaffade;

f') upprätthållandet av tillfreds- ställande normer för säkerhet och hälsa samt instruktion och över- vakning.

2) Punkt 1 av detta mom. äger tillämpning på unga sjömän i den mån dessa inte med avseende på den däri behandlade frågan omfat- tas av internationella arbetskon- ventioner eller rekommendationer som speciellt rör arbete till sjöss.

V. Tillämpning

14. 1) Åtgärder för att säker- ställa en effektiv tillämpning av konventionen om minimiålder, 1973, och av denna rekommenda- tion bör innefatta:

a) eventuellt erforderlig för- stärkning av arbetsinspektion och därmed sammanhängande verk- samheter, till exempel genom att inspektörer erhåller. särskild ut- bildning för att kunna uppdaga missbruk i fråga om barns och ungdomars anställning eller arbete samt för att korrigera sådant miss- bruk;0ch

b) förstärkning av verksamhet som avser förbättring och över- vakning av utbildning inom före- tag.

2) Vikt bör läggas vid den roll

Prop. 1974:6

on the role which can be played by inspectors in supplying in- formation and advice on effective means of complying with relevant provisions as well as in securing their enforcement.

(3) Labour inspection and in- spection of training in under- takings should be closely co-ordi- nated to provide the greatest economic efficiency and, gener- ally, the labour administration services should work in close co- operation with the services re- sponsible for the education. training, welfare and guidance of children and young persons.

15. Special attention should be paid — (a) to the enforcement of pro— visions concerning employment in hazardous types of employment or work; and

(b) in so far as education or training is compulsory, to the prevention of the employment or work of children and young per- sons during the hours when in- struction is available.

16. The following measures should be taken to facilitate the verification of ages: ((1) the. public authorities should maintain an effective system of birth registration, which should include the issue of birth certificates;

(b) employers should be rc- quired to keep and to make availa- ble to the competent authority registers or other documents in- dicating the. names and ages or dates of birth, duly certified wher- cver possible., not only of children and young persons employed by them but also of those'receiving

53

som inspektörer kan spela när det gäller att ge information och råd om effektiva sätt att efterkornma tillämpliga bestämmelser och när det gäller att säkerställa deras ef- terlevnad.

3) Arbetsinspektion och över- vakning av utbildningen inom fö- retag bör intimt samordnas i syfte att uppnå största möjliga eko- nomiska effektivitet och arbets- marknadsmyndigheterna bör all- mänt sett samarbeta intimt med de organ som är ansvariga för barns och ungdomars skolgång, ut- bildning, välfärd och vägledning.

15. Särskild vikt bör läggas vid:

a) att bestämmelser rörande riskfyllda typer av anställning eller arbete efterleVs; och

b) att, i den mån skolgång eller utbildning är obligatorisk, använ- dande av barn och ungdonrar som arbetskraft förhindras under den tid då undervisning meddelas.

16. Följande åtgärder bör vid- tagas för att ställandet av berörda personers ålder: af) de offentliga myndigheterna bör upprätthålla ett effektivt system för registrering av födslar, vilket bör innefatta utfärdande av födelsebevis;

b) arbetsgivare bör åläggas att föra och för vederbörande rnyn— dighet hälla tillgängliga register eller andra handlingar med om möjligt vederbörligen styrkta upp- gifter om namn och ålder eller födelsedata. inte endast beträf— fande barn och ungdomar som är anställda hos dem utan även be-

underlätta fast-

Prop. 1974:6

vocational orientation or training in their undertakings;

(c) children and young persons working in the streets, in outside stalls, in public places, in itinerant occupations or in other circum- stances which make the checking of ernployers' records impracti- cable should be issued licences or other documents indicating their eligibility for such work.

54

träffande dem som erhåller yrkes- orientering eller yrkesutbildning i deras företag;

0) barn och ungdomar som ar- betar på gatorna, i salustånd i det fria, på offentliga platser, i ambu- lerande yrken eller under andra förhållanden som omöjliggör kontroll av arbetsgivarnas register. bör erhålla tillståndsbevis eller andra handlingar, av vilka det framgår att de är behöriga att utföra sådant arbete.

IV.

Resolutioner

I. Resolution om uppförande på dagordningen för nästa ordinarie

Il.

III.

VI. VII. VlII.

IX.

konferenssammanträde av ett ämne med beteckningen ”Betald ledighet för studier”. Resolution om uppförande på dagordningen för nästa ordinarie konferenssammanträde av ett ämne med beteckningen ”Förebyg- gande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallan- de ämnen och agenser”. Resolution om antagande av budget för 54:e budgetperioden (1974—1975) samt fördelning på medlemsstaterna av utgifterna för samma budgetår. Resolution om fastställande av medlemsavgift för Bangladesh. Resolution om framställning från Pakistan rörande ändring av landets medlemsavgift. Resolution om Kinas medlemsavgift. Resolution om ändring i finansieringsreglerna såvitt avser revision och intern kontroll. Resolution om internationella arbetsorganisationens administrativa domstol. Resolution om erläggande av avgift till ILO:s tjänstepensionsfond.