Prop. 1975/76:126

med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut

Prop. 1975/76: 126

Regeringens proposition 1975/76: 126

med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut;

beslutad den ll mars 1976.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar OLOF PALME lNGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 141) om organisa- tioner av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen och (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser. Genom propositionen bereds riks- dagen vidare tillfälle att yttra sig över de av ILO antagna rekommendatio- nema (nr 149 resp. 150) i samma ämnen, m.m.

] Riksdagen 1975/76. ! saml. Nr [26

Prop. 1975/ 76: 126

l—J

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1976-03-1 ]

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, An- dersson, Holmqvist. Aspling. Lundkvist, Geijer, Bengtsson. Norling, Lid- bom, Carlsson, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallén, Peterson

Föredragande: statsrådet Bengtsson

Proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1975 vid dess sextionde sammanträde fattade beslut

Genom sin anslutning till Nationemas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige som medlem av internationella arbetsorganisationen (ILO).

Organisationens beslutande församling internationella arbetskonfe- rensen sammanträder minst en gång varje år. Den kan enligt artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag. som har uppförts på dess dag- ordning. fatta beslut antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation. avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men.utan den bin- dande karaktär. som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd. t. ex. då det gäl- ler en begäran om utredning, brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem skall inom ett år (undantagsvis arton månader) från avslu- tandet av ett konferenssammanträde underställa antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lag- stiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att un- derrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder, som har vidtagits för att underställa konventioner vederbörlig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som inte har ratificerat viss konven- tion, skall tid efter annan till internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konventionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventio- nens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstift- ning, administrativa åtgärder, kollektivavtal eller på annat sätt, samt ange de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratificeringen av kon-

Prop. 1975/76: 126 3

ventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendationer med det till- Iägget. att redovisning skall lämnas även för sådana jämkningari rekom- mendationer, som befunnits eller kan befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av dem.

De konventioner och rekommendationer, som beslutats av internatio- nella arbetsorganisationen, skall deponeras hos Förenta nationernas gene- ralsekreterare. Varje ratifikation av en sådan konvention skall delges För- enta nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestäm- melsen i artikel 102 av Förenta nationemas stadga.

Internationella arbetskolrferensens sextionde smnmanträde hölls i Geneve under tiden den 4—25 juni 1975. ] sammanträdet deltog delegatio- ner från I 19 av [LO:s då 126 medlemsstater samt representanter för många mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer. Arbets- eller socialministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade sam- manträdet. Under ett besök vid konferensen höll statsrådet Leijon ett an- förande i debatten om generaldirektörens rapport.1 Sverige deltog i sam- manträdet med en fullständig delegation, dvs. två regerings-. ett arbetsgi- var- och ett arbetstagarombud.2

Konferensens dagordning upptog följande ämnen. l. Generaldirektörens rapport. 11. Program- och budgetförslag samt andra finansiella frågor. lll. Tillämpningen av konventioner och rekommendationer.

* Rapporten föreligger i svensk översättning med titeln "För ett mänskligare ar- betsliv Arbetsförhållanden och arbetsmiljö"

2 Genom Särskilda beslut den 24 april och den 29 maj 1975 utsåg regeringen följan- de personer att delta i konferensen. nämligen för regeringen: som ombud rättschefen i arbetsmarknadsdepartementet Åke Bou- vin och kanslirådet iarbetsmarknadsdepartementet Bert Isacsson samt som experter ambassadrådet vid Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisatio- nerna i Geneve Tom Tscheming och kanslirådet i socialdepartementet Ingemar Lind- berg. dc båda sistnämnda tillika ersättare för ombuden. byrådirektören hos arbets- marknadsstyrelsen Tord Leimar. departementssckreterama i arbetsmarknadsdepar- tementet Bengt Lidal och Elizabeth Lundberg. departementssekreteraren i utrikes- departementet Claes Sweger, byrådirektören hos statens invandrarverk Björn Ham- marberg. ambassadsekreteraren vid Sveriges ständiga delegation hos de internatio- nella organisationerna i Geneve _Dag Ahlander samt kanslisekreteraren i arbets- marknadsdepartementet Kerstin Odman; för arbetsgivarna: som ombud direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Gull- mar Bergenström samt som experter direktören i Skogs- och lantarbetsgivareför- eningen Carl Kuylenstierna. direktören Lennart Rugfelt och direktörsassistenten Si- gurd Carlberg. båda i Handelns arbetsgivareorganisation. samt direktörerna Stig Sandell. Johan von Holten och Hans-Göran Myrdal. direktörsassistenten Margareta Dahlgren.jur. kand. Göran Kjöllerström och sekreteraren Stina Dall. allai Svenska arbetsgivareföreningen; för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisationen i Sverige Thorbjörn Carlsson. som expert tillika ersättare för ombudet f. förbunds- ordförandcn Ewald Jansson. samt som experter ombudsmannen Aina Westin och sekreterama Urs Hanser. Bo Jonsson och Ingegärd Orne. alla i Landsorganisatio- nen. och kanslichefen Thorsten Holm. ombudsmannen May-Britt Carlsson och ut- redningssekreteraren Christer Wretborn. alla i Tjänstemännens centralorganisation.

Prop. 1975/76: 126 4

IV. Lantarbetamas organisationer och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen (andra behandling).

V. Migrerande arbetare (andra behandling). VI. Utveckling av mänskliga resurser: yrkesvägledning och yrkesut- bildning (andra behandling).

VII. Upprättande av nationella trepartsorgan för att förbättra genom- förandet av ILO:s normer (första behandling).

VIII. Lika möjligheter för och behandling av kvinnliga arbetstagare (all- män diskussion).

IX. Strukturarbetsgruppens rapport. Arbetskonferenscn fastställde organisationens budget för åren 1976—77 till 143 982000 dollar. Samtidigt med budgeten fastställdes bidragsskalorna för de nämnda åren. Därmed har en successiv anpassning till FN:s bidrags- skala genomförts. För Sveriges del innebär denna anpassning en sänkning från 1.58 % år 1975 till 1.42 % är 1976 och 1.29 % år 1977. I absoluta tal be- räknas Sveriges bidrag uppgå till 1 150 783 dollar år 1976 och till 811939 dollar år 1977.

Under en följd av år har förändringar i organisationens struktur diskute- rats såväl av ILO:s styrelse som av arbetskonferensen. Diskussionen har främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferensen, hu- ruvida ordningen med fasta platser i styrelsen skall bibehållas eller inte samt arbetsgivar- och arbetstagargruppernas sammansättning i styrelsen.

På arbetskonferensen 1974 beslöts. att konferensen och styrelsen till- sammans skulle tillsätta en intersessional arbetsgrupp för strukturfrågor. Arbetsgruppens förslag behandlades av ett strukturutskott vid 1975 års konferens. Konferensen beslöt att arbetsgruppen skulle få sitt mandat för- längt med ett år för att fullfölja sitt arbete. I de ämnen som hänför sig till punkterna IV—Vl på dagordningen antog konferensen internationella instrument. vilka enligt artikel 19 i organisatio- nens stadga skall underställas riksdagen. nämligen

l. konvention (nr 141) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen,

2. rekommendation (nr 149) i samma ämne.

3. konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid ut- vecklingen av mänskliga resurser,

4. rekommendation (nr 150) i samma ämne,

5. konvention (nr 143) om missbruk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetstagares likställdhet med avseende på möj- ligheter och behandling.

6. rekommendation (nr 151) om migrerande arbetstagare. Vidare antog konferensen en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling samt en resolution om en aktionsplan i syfte att främjajämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare.

'.Il

Prop. 1975/76: 126

De nya instrumenten om migrerande arbetstagare aktualiserar lLO:s konvention (nr 97) om migrerande arbetare. antagen år 1949 ( prop. 1950: 188 ).

Jag avser att ta upp till behandling först de båda instrumenten om organi- sationer av arbetande på landsbygden. därefter instrumenten om yrkes- vägledning och yrkesutbildning och var för sig de nya instrumenten om migrerande arbetstagare och konventionen nr 97. Slutligen behandlar jag jämställdhetsdeklarationen och aktionsplanen.

Texterna på engeISka och svenska till nämnda nio instrument bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor I —9. En förteckning över samtliga resolutioner som antogs av arbetskonferensen bör fogas till protokollet som bilaga 10.

1—2. Konvention och rekommendation om organisationer av arbe- tande på landsbygden

Frågan om lantarbetarorganisationer togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1974. Efter ytterligare överväganden vid 1975 års konferens antogs en konvention och en rekommendation i ämnet. Röstsiff- roma var 359 för, inga mot och 10 nedlagda resp. 347 för. inga mot och fyra nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för de båda instrumenten.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen är tillämplig på alla typer av organisationer av arbetande på landsbygden (art. 1).

Uttrycket "arbetande på landsbygden” definieras som alla som på landsbygden är sysselsatta inom jordbruk. hantverk eller besläktade yr- ken. antingen som löntagare eller som självständiga yrkesutövare, såsom arrendatorer, natura-arrendatorer eller självägande småbrukare. Vad be- träffar de senare grupperna är konventionen tillämplig beträffande sådana som erhåller sin huvudsakliga inkomst från jordbruket och som brukarjor- den själva enbart med hjälp av sin familj eller med hjälp av tillfällig främ- mande arbetskraft (art. 2).

Konventionen fastslår rätten för alla kategorier av arbetande på lands- bygden att utan föregående medgivande och efter eget val bilda organisa- tioner och att ansluta sig till sådana. Därvid skall föreningsfrihetens princi- per till fullo respekteras (art. 3).

Den nationella politiken skall ha som mål att underlätta bildande och ut- veckling av frivilliga. starka och självständiga organisationer. På detta sätt skall de arbetande på landsbygden göras delaktiga i den ekonomiska och sociala utvecklingen och i de förmåner den för med sig (art. 4).

Varje stat som ratificerar konventionen åtar sig att föra en politik som syftar till att uppmuntra dessa organisationer och särskilt att undanröja hinder. t. ex. i den nationella lagstiftningen. för deras bildande och utveck- ling (art. 5).

Prop. 1975/76: 126 6

Slutligen anges att åtgärder skall vidtas för att i största möjliga omfatt- ning främja förståelsen för behovet att utveckla organisationer av arbetan- de på landsbygden och den roll dessa kan spela för förbättring av syssel- sättningsmöjligheterna och arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden (art. 6).

I rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konventio- nen. Utöver allmänna bestämmelser innehåller den avsnitt om uppgifter för organisationerna och medel för att främja utvecklingen av dessa och då särskilt lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder, offentlig infor- mation. undervisning och utbildning samt finansiellt och materiellt stöd.

Yttranden

Yttranden har avgetts av styrelsen för internationell utveckling (SIDA). lantbruksstyrelsen ('LBS). Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Skogs- och lantarbetsgivareföreningen (SLA), Svenska lantarbetareförbundet. Tjänstemännens centralorganisation (TCO) och Lantbrukarnas riksför- bund (LRF) samt av ILO-kommittén. Kooperativa förbundet har avstått från att yttra sig i ärendet.

LBS anser de nyantagna instrumenten sakna aktualitet för svenskt vid- kommande. då det sedan länge finns full organisationsfrihet i Sverige. Sty- relsen finner det emellertid angeläget att åtgärder vidtas för att förbättra lantarbetarnas ekonomiska och sociala förhållanden i länder som inte nått så långt på detta område. Instrumenten bör därför få starkt stöd från svensk sida. SIDA anför att den övervägande delen av det bistånd som ad- ministreras av SIDA går till f. n. 16 programländer. Dessutom stöder SIDA inom ramen för det s. k. multibisamarbetet med ILO vissa regionala aktivi- teter. ofta i form av kurser och seminarier. På detta indirekta sätt kan SIDA verka för att de rekommendationer som antagits av ILO förs ut till u-länderna.

SLA anför att såväl konventionen som rekommendationen främst syftar på förhållandena i u-länderna där de otvivelaktigt kan bidra till att förbättra landsbygdsbefolkningens ekonomiska och sociala förhållanden. Motsva- rande Iagstiftning och avtal i Sverige går långt utöver de mål som instru- menten uppställer. SLA har inget att erinra mot att konventionen ratifice- ras under förutsättning att detta inte kommer att medföra någon ändring av nu gällande lagstiftning. SAF pekar på bestämmelsen i konventionens arti- kel 6 som ett eventuellt ratifikationshinder. nämligen om föreskriften mot förmodan är att tolka så att den innefattar en förpliktelse för ratificerande stat att göra aktiv propaganda för ifrågavarande organisationer även när något sakligt behov därav inte kan anses föreligga. Beträffande rekommen- dationen anför SAF att föreskriften i punkt 9 om övervakning genom stat- ligt organs försorg rörande tillämpningen av bestämmelserna om för- eningsrätt etc. ej synes förenlig med den i Sverige tillämpade ordningen. Vad som huvudsakligen i punkterna 14 —15 sägs om statens uppgifter i frå-

Prop. 1975/76: 126 7

ga om informationsspridning synes ej heller tillämpligt för svenskt vidkom- mande. I övrigt torde rekommendationens innehåll i huvudsak vara okon- troversiellt med hänsyn till svensk praxis. Rekommendationen. som utfor- mats främst med tanke på u-ländemas förhållanden. synes ej böra föranle- da några åtgärder från det allmännas sida i Sverige.

Svenska Iantarlmtareförbundet välkomnar utifrån sina erfarenheter av internationellt biståndsarbete de nya instrumenten och anser texterna in- nehålla allt väsentligt för att undanröja hinder för bildandet av organisatio- ner och även för att befordra tillkomsten av sådana. Bl.a. den utbredda massfattigdomen gör det dock i många fall omöjligt för u-ländemas lands- bygdsbefolkning att av egen kraft skapa organisationer. Ekonomisk och annan hjälp måste till utifrån. Den måste komma från sådant håll där man inte ställer frihetsinskränkande krav som villkor för hjälpen. Mycket talar därför för att den ges av intcmationella hjälporgan som arbetar i FN:s an- da. De bidrag förbundet erhållit från SIDA för genomförande av utbild- nings- och organisationsprojekt i vissa u-länder utgör enligt förbundets me- ning bra exempel på sådan hjälp.

För de svenska lantarbetarna torde konventionen och rekommendatio- nen knappast få någon praktisk betydelse. Den svenska lagstiftningen till- godoser i allt väsentligt de ändamål dessa avser. Lantarbetarorganisatio- nerna är. oavsett lagstiftningen. nu allmänt accepterade i vårt land. Deras möjlighet att spela en roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen på landsbygden har också förbättrats. Några hinder för en omedelbar ratifice- ring av konventionen och antagande av rekommendationen från Sveriges sida föreligger inte. Förbundet vill därför för sin del tillstyrka att så sker.

TC 0 anser inget ratifikationshinder föreligga och förordar att konventio- nen ratificeras. Detta skulle innebära ett ställningstagande från svensk sida som kan få en gynnsam inverkan på lantarbetarnas organisationssträvan- den i andra länder. LRF har inget att invända mot instrumenten ifråga.

ILO-kommittén

Inför andragångsbehandlingen av ämnet hade internationella arbetsby- rån. enligt beslut av 1974 års arbetskonferens. utarbetat ett utkast till en re- kommendation. I yttrande häröver till arbetsmarknadsdepartementet un- derströk ILO-kommittén vikten av att Sverige engagerar sig i hithörande frågor, och kommitténs majoritet förordade bl. a. att arbetsbyrån skulle ut- arbeta även ett utkast till konvention. De nu föreliggande instrumenten ut- arbetades av arbetskonferensens tre parter och antogs av en överväldigan- de majoritet. Kommitténs utgångspunkt är därför alltjämt att Sverige bör stödja strävandena mot de mål som formulerats i instrumenten.

Kommittén framhåller att det redan förut existerade internationella in- strument om den lantbrukande befolkningens villkor, däribland en kon- vention (nr 11) om föreningsrätten inom jordbruket, antagen av arbetskon- ferensen år 1921. Såväl denna konvention som de grundläggande konven- tionerna (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten och

Prop. 1975/76: 126 8

(nr 98) om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten har ratificerats av Sverige. Detsamma gäller den i den nya konventionens arti- kel 4 åberopade konventionen (nr 111) om diskriminering (anställning och yrkesutövning).

Såsom anförts av övriga remissinstanser avser de nya instrumenten främst förhållandena i den tredje världen, medan lagstiftning och avtal i Sverige går långt utöver vad som krävs i dessa. Svensk ratifikation av kon- ventionen förutsätter ingen lagstiftnings- eller annan åtgärd från statsmak- ternas sida. Detta gäller enligt kommitténs bedömning också i förhållande till artikel 6 såvitt avser organisationeri Sverige. Inte heller punkterna 9. 14 och 15 i rekommendationen behöver föranleda någon förändring i lag- stiftningen eller statsmakternas politik i övrigt.

Kommittén förordar att konventionen ratificeras samt att texterna till konventionen och rekommendationen överlämnas till SIDA för beaktande i det fortsatta biståndsarbetet.

3—4. Konvention och rekommendation om yrkesvägledning och yr- kesutbildning vid utveckling av mänskliga resurser

Även frågan om utveckling av mänskliga resurser behandlades första gången av arbetskonferensen år 1974. Efter andragångsbehandlingcn an- togs år 1975 en konvention och en rekommendation i ämnet, den förra med 351 röster för och fyra nedlagda, den senare med 351 röster för och två nedlagda. De svenska ombuden röstade för de båda instmmentens anta- gande. Rekommendationen ersätter 1949 års rekommendation om yrkes- vägledning. 1956 års rekommendation om yrkesutbildning inomjordbruket och 1962 års rekommendation om yrkesutbildning. Vissa andra rekom- mendationer förblir tillämpliga på de personkategorier de avser.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen fastslår att varje medlemsstat skall anta och utveckla om- fattande och samordnade riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning. Det skall ske i nära anslutning till sysselsättningen och särskilt genom den offentliga arbetsförmedlingen. Därvid skall hänsyn tas till de behov, möjligheter och problem som finns för sysselsättningen på såväl regional som nationell nivå. Likaså skall hänsyn tas till den ekono- miska, sociala och kulturella utvecklingen. Dessa riktlinjer och program skall anpassas efter nationella förhållanden. De skall vidare syfta till att öka människors möjligheter att förstå och påverka sin arbetsmiljö och sin sociala miljö. Slutligen skall de hjälpa människor på basis av jämställdhet och utan diskriminering att utveckla och utnyttja sina yrkesfärdigheter i enlighet med egna önskemål och med hänsyn till samhällets behov (art. 1).

Mot bakgrund av detta förbinder sig ratificerande stat att utforma och utveckla öppna. flexibla och inbördes förbundna utbildningssystem. Detta

Prop. 1975/76: 126 9

inbegriper allmänbildande undervisning, teknisk undervisning och yrkes- undervisning. studie- och yrkesvägledning samt yrkesutbildning oavsett om dessa aktiviteter försiggår inom eller utom skolsystemet (art. 2).

För att säkerställa att alla barn. ungdomar och vuxna får tillgång till om.- fattande information och bredast möjliga vägledning skall yrkesvägled- ningen. inberäknat arbetsmarknadsinformation, gradvis utvidgas. Detta kan ske bl. a. med program lämpade för handikappade personer. Informa- tionen skall avse yrkesval. yrkesutbildning och studiemöjligheter, syssel- sättningslägc och sysselsättningsutsikter. befordringsutsikter. arbetsvill- kor och arbetarskydd. Vägledningen skall kompletteras med information om kollektiva avtal och berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt arbetslagstiftningen. Denna skall tillhandahållas med hänsyn tagen till be- rörda partsorganisationers funktioner (art. 3).

Yrkesutbildningen skall utvidgas för att tillgodose behovet av utbildning under hela livet för ungdom och vuxna inom alla sektorer av ekonomin och på alla nivåer (art. 4).

Sådana riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och genomföras i samverkan med arbetsgivar- och arbetsta- garorganisationerna (art. 5).

I rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konventio- nen. Utöver allmänna anvisningar innehåller den avsnitt om riktlinjer och program. yrkesvägledning. yrkesutbildning, utbildning för chefspersonal och självständiga yrkesutövare, program för särskilda områden eller nä- ringsgrenar (och då särskilt för områden på landsbygden; för näringsgrenar som tillämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på att bli föråldrade; för industrier och företag som är stadda i nedgång eller som lägger om sin verksamhet: och för nya industrier): vidare om särskilda befolkningsgrup- pcr (och då Särskilt för personer som aldrig har gått i skola eller som avslu- tat sin skolgång i förtid; för äldre yrkesutövare: för språkliga och andra mi- noritetsgrupper: och för fysiskt eller psykiskt handikappade personer); om främjande av jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i ut- bildning och sysselsättning, migrerande arbetstagare, utbildning av perso- nal för yrkesväglednings- och yrkesutbildningsverksamhct, forskning, ad- ministrativa aspekter och representativa organ. periodiska omprövningar. internationellt samarbete samt om verkningar på tidigare rekommendatio- ner.

Yttranden

Yttranden har inhämtats från SIDA. skolöverstyrelsen (SÖ), arbets- marknadsstyrelsen (AMS). SAF, Svenska kommunförbundet. Landstings- förbundet, LO och TCO samt från ILO-kommittén.

Enligt AMS' bedömning föreligger inga hinder för ratifikation av kon- ventionen eller för anslutning till rekommendationen om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser. Bestämmel-

Prop. 1975/76:126 lt)

serna i konventionen. liksom anvisningarna i rekommendationen, överens- stämmer väl med riktlinjer. tillämpning och utveckling inom yrkesvägled- ningen och yrkesutbildningen i vårt land.

Styrelsen anser det angeläget att information om innehållet i instrumen- ten ges en vid spridning främst till arbetsmarknadsverkets och utbildnings- väsendets personal och till funktionärer inom arbetsgivar- och arbetstagar- organisationerna.

SÖ har heller inget att invända mot en svensk ratifikation av konventio- nen. Rekommendationens text beskriver enligt SÖ:s uppfattning väl även svenska målsättningsfrågor för yrkesvägledning och yrkesutbildning. SÖ:s mål och anvisningar för studie- och yrkesorienteringen. syon, i det svens- ka skolväsendet betonar dock kraftigare än rekommendationen syons upp- gift att göra eleverna aktiva. kritiska och självständiga så att de själva kan kontrollera och styra sina villkor. liksom att bidra till av konventionella mans- och kvinnoroller mer obundna studie- och yrkesval.

SIDA framhåller. liksom beträffande lantarbetarinstrumcnten. att det har vissa möjligheter att verka för att ILO:s rekommendationer förs ut till u-länderna.

SAF anför att den yrkesvägledning och yrkesutbildning som har skapats i Sverige, bl. a. i samband med de senare årens skolreformer. enligt för- eningens bedömning i huvudsak omfattar de åtgärder som ingår i instru- menten. Föreningen kan därför inte se att en ratifikation påverkar de in- hemska förhållandena men ser inte heller några hinder för en svensk ratifi- kation av instrumenten. Artikel 5 i konventionen anger emellertid att rikt- linjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och genomföras i samverkan med arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio- nema. Med hänvisning till denna anikel vill föreningen påtala att den kom- mitté som i Sverige har ansvaret för studie- och yrkesorienten'ngens över- syn och utveckling. den s.k. översyokommittén, endast innehåller repre- sentanter för skolöverstyrelsen och arbetsmarknadsverket. För att mot- svara konventionens innehåll bör kommittén kompletteras med represen- tanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationema.

Rekommendationens avsnitt V. "Utbildning för chefspersonal och själv- ständiga yrkesutövare", anger att vederbörande myndigheter bör. inom ramen för nationell planering och nationell'tlagstiftning och efter samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. uppställa planer för ut- bildning för företagsledande och arbetsledande funktioner och för själv- ständiga yrkesutövare. SAF vill här framhålla att ansvaret för den ar- betsledande och produktionsledande utbildningen i Sverige helt ligger hos arbetsgivaren och att samråd och insyn tillgodoses bl. a. genom avtal mellan SAF och Sveriges arbetsledareförbund (SALF) då det gäller arbets- ledama och att Rådet för tjänstemannautbildning inom industrin (RTI) har motsvarande insyn i övrig av SAF bedriven ledarutbildning.

Kommun- och landstingsförbunden finner inga hinder föreligga mot an- tagande av de båda instrumenten.

Prop. 1975/76: 126 1 1

Inte heller LO ser några hinder för att konventionen ratificeras av Sveri- ge. LO pekar dock. liksom SAF. på konventionens (mike/5. Dess lydelse kräver enligt LO:s mening att arbetsmarknadens parter. när det gäller ut- formning och genomförande av riktlinjer och program för yrkesvägled- ning, bör knytas närmare skol- och arbetsmarknadsmyndighetema än vad som nu är fallet. Arbetsmarknadens parter bör således ingå i det samråds- orga'n mellan SÖ. AMS och universitetskanslersämbetet (yrkesvägled- ningsnämnden). som har huvudansvaret för yrkesvägledningen i landet.

LO pekar också på några formuleringar. som har betydelse i första hand för utvecklingen av innehållet i den del av samhällets yrkesvägledning som skolan svarar för. Sålunda anger art. 1 mom. 4 att riktlinjerna och pro- grammen skall syfta till att förbättra individens förmåga att förstå och att individuellt eller kollektivt påverka arbetsmiljön och den sociala miljön; art. 3 mom. 2 att information och vägledning skall avse bl. a. arbetsvillkor, arbetarskydd och andra aspekter av arbetslivet i olika sektorer av ekono- misk. social och kulturell aktivitet och på alla ansvarsnivåer; och art. 3 mom. 3 att denna information och vägledning skall kompletteras genom in- formation om allmänna aspekter av kollektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt arbetslagstiftningen.

I studie- och yrkesorienteringens mål ingår vad som här anförts. LO an- ser emellertid. att skolan idag inte tillräckligt beaktar detta och vill därför erinra om skolans ansvar för att i sin verksamhet i än högre utsträckning förmedla kunskaper om fackföreningsrörelsen som ett instrument för ut- vecklingen av individens miljö, rättigheter och skyldigheter på arbetsplat- sen.

TCO slutligen tillstyrker att konventionen ratificeras av Sverige.

ILO-kommittén

ILO-kommittén slår fast att remissinstansema är eniga i uppfattningen att Sverige kan och bör ratificera konventionen nr 142. Såväl SAF som LO pekar dock på kravet i konventionens artikel 5 , att riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och genomföras i samverkan med organisationerna på arbetsmarknaden. De föreslår därför att arbetsmarknadens parter skall bli representerade i de organ som hand- har utformning och genomförande av sådana riktlinjer och program.

ILO-kommittén instämmer i arbetsmarknadsorganisationemas syn- punkter på representation i de organ som avses i artikel 5. Kommittén till- styrker att konventionen ratificeras.

Vidare föreslår kommittén att texterna till konventionen nr 142 och re- kommendationen nr 150 av regeringen överlämnas till utbildnings- och ar- betsmarknadsmyndighetema samt till delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, till SIDA. statens avtalsverk, statens personalnämnd, statens personalutbildningsnämnd och statens invandrarverk för beaktan- de i deras fortsatta arbete. Texterna bör också överlämnas till arbetsgivar- nas och arbetstagarnas organisationer.

Prop. 1975/76: 126 12

5—6. Konvention om missbruk i samband med migration m.m. samt rekommendation om migrerande arbetstagare

Frågan om migrerande arbetare behandlades första gången år 1974 och färdigbehandlades år 1975. En konvention antogs med 265 röster för, ingen mot och 81 nedlagda. En rekommendation antogs med 288 röster för, ingen mot och 62 nedlagda. De svenska regerings- och arbetstagarombu- den röstade för de båda instrumenten. medan arbetsgivarombudet i båda fallen lade ned sin röst.

Konventionen kompletterar konventionen (nr 97) om migrerande arbe- tare (reviderad 1949). vilken behandlas i följande avsnitt. och konventio- nen (nr 1 11) om diskriminering (anställning och yrkesutövning). vilken se- nare har ratificerats av Sverige (prop. 1962170. 2LU 1962: 26. rskr 1962: 333).

Kon ventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionen är uppdelad i en första del om missbruk i samband med migration, en andra del om likställdhet i fråga om möjligheter och behand- ling och en tredje del som innehåller slutbestämmelser.

Del I

Varje stat för vilken konventionen gäller förpliktigar sig att respektera alla migrerande arbetstagares grundläggande mänskliga rättigheter (art. 1).

Det åligger varje sådan stat att fastställa om det finns illegalt anställda migrerande arbetstagare inom dess territorium. Likaså skall fastställas om migrerande arbetstagare utsätts för förhållanden som ståri strid med intcr- nationella eller nationella lagar och bestämmelser. Detta avser förhållan- den såväl undcr resan. vid ankomsten som under den tid de vistas i landet (art. 2).

Alla erforderliga och lämpliga åtgärder skall vidtas för att hindra hemlig migration och illegalt sysselsättande av migrerande arbetstagare. Åtgärder skall också vidtas mot dem som organiserar lagstridig eller hemlig migra- tion eller som sysselsätter arbetstagare som invandrat på olagligt sätt (art. 3).

Medlemsstaterna skall på nationell och internationell nivå skapa former för systematisk kontakt och utbyte av information i dessa frågor (art. 4).

Dessa åtgärder syftar bl. a. till att upphovsmännen till handel med ar- betskraft skall kunna lagföras oavsett från vilket land de verkar (art. 5).

Effektiva åtgärder för att uppdaga illegalt sysselsättande av migrerande arbetstagare skall vidtas. Likaså skall administrativa. civilrättsliga och straffrättsliga påföljder bestämmas och tillämpas. Detta skall även gälla avsiktlig medverkan till sådan immigration i vinstsyfte eller annorledes. En arbetsgivare som lagföres av sådant skäl skall ha rätt att anföra bevis för att han handlat i god tro (art. 6).

Prop. 1975/76:126 13

Vid lagstiftning och andra åtgärder med anledning av denna konvention skall representativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer medverka. De skall också ha rätt att ta initiativ i detta syfte (art. 7).

Migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet för att arbeta och förlorar sin anställning skall icke anses befinna sig i en illegal situation. Detta skall inte heller leda till att uppehålls- och eventuellt arbetstillstånd indrages för vederbörande. Denne skall åtnjuta likställdhet i fråga om be- handling med landets medborgare. särskilt vad gäller anställningstrygghet. beredande av alternativ sysselsättning. beredskapsarbete och omskolning (art. 8).

Migrerande arbetstagare som inte har anlänt till landet eller erhållit an- ställning ienlighet med gällande lagstiftning skall åtnjuta likställdhet i fråga om lön, social trygghet och andra förmåner grundade på tidigare anställ- ning både för sig själv och för sin familj. I händelse av tvist skall arbetsta- garen personligen eller genom ombud ha möjlighet att lägga fram sin sak inför kompetent organ. Om arbetstagaren eller hans familj avlägsnas från landet skall de ej bära kostnaden för detta. Ingenting hindrar medlemsstat från att ge personer som illegalt vistas eller arbetar inom landet rätt att stanna och ta legal anställning (art. 9).

Del II

Konventionen kräver att likställdhet garanteras med avseende på an- ställning och yrkesutövning, social trygghet. fackliga och kulturella rättig- heter samt individuella och kollektiva friheter för migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet såväl som för deras familjer (art. 10).

Uttrycket "migrerande arbetstagare" avser i denna del av konventionen personer som beger eller begett sig från ett land till ett annat land för att få sysselsättning på annat sätt än som egen företagare. Det inbegriper också dem som i föreskriven ordning fått tillträde som migrerande arbetstagare. Uttrycket avser inte gränsgångare, artister och fria yrkesutövare som rest in i landet för kortare tid, sjöfolk. personer som kommit för att studera, el- ler anställda hos organisationer eller företag inom landets territorium som efter ansökan av arbetsgivaren fått tillträde under en begränsad och be- stämd tidsperiod (art. 11).

För att säkerställa godtagande och genomförande av denna likställdhet skall lagar utfärdas och upplysningsprogram främjas. Lagar och andra fö- reskrifter som är oförenliga med denna politik skall upphävas eller ändras. En socialpolitik skall utformas som gör det möjligt för migrerande arbets- tagare och deras familjer att bli delaktiga i de förmåner som landets egna medborgare åtnjuter. Dock skall samtidigt beaktas de särskilda behov som de kan ha innan de anpassats till sysselsättningslandcts samhälle. Åtgärder och upplysningsprogram skall genomföras för att göra de migrerande ar- betstagarna fönrogna med denna politik. med deras rättigheter och skyl- digheter och med andra aktiviteter som är ägnade att möjliggöra för dem

Prop. 1975/76: 126 14

att utöva sina rättigheter. Alla åtgärder skall vidtas för att de migrerande arbetstagarna och deras familjer skall kunna bevara sin nationella och et- niska identitet och sina kulturella band med sitt ursprungsland. Till detta hör möjligheten för barnen att få undervisning i sitt modersmål. Denna po- litik skall ske i samråd med och under medverkan av representativa arbets- givar- och arbetstagarorganisationer (art. 12).

En medlemsstat kan vidta alla de åtgärder som erfordras för att underlät- ta återförening av familjer till migrerande arbetstagare som lagligen vistas i landet. Med familj avses i detta fall make/maka samt barn och föräldrar. om dessa underhålls av vederbörande (art. 13).

Fritt val av sysselsättning med bibehållen rätt till geografisk rörlighet kan göras beroende av att den migrerande arbetstagaren lagligen vistats i landet för att erhålla sysselsättning under en tid av högst två år. Om dess lagstiftning innehåller bestämmelser om avtal för en fastställd tid av mind- re än två år kan det emellertid göras beroende av att arbetstagaren uppfyllt sitt första arbetsavtal. Medlemsstat kan i samråd med partsorganisationer- na utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som för- värvats i annat land. Slutligen kan den också med hänsyn till statens intres- se begränsa tillträdet till vissa avgränsade kategorier av sysselsättning eller funktioner (art. 14).

Del III

Medlemsstaterna kan sluta multilaterala eller bilaterala avtal för att lösa problem i samband med tillämpningen av denna konvention (art. 15).

Vid ratificering av konventionen kan genom en bifogad förklaring anges om någondera av del 1 eller del II utesluts från godkännande. En sådan för- klaring kan när som helst upphävas av vederbörande stat. Emellertid skall varje stat som gjort en sådan förklaringi sin redogörelse för tillämpningen av konventionen ange tillståndet i dess lagstiftning och praxis vad gäller den del som ej godkänts. Därvid skall framgå vilka bestämmelser som till- lämpas och anledningen till att denna del ej godkänts (art. 16).

l rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konventio- nen. Den innehåller avsnitt om likställdhet i fråga om möjligheter och be- handling, socialpolitik (särskilt om förenande av familjer, skydd för de migrerande arbetstagarnas hälsa och sociala tjänster) samt om anställning och vistelse.

Inledningsvis framhålls att rekommendationen bör tillämpas inom ra- men för en sammanhängande politik med avseende på internationell migra- tion för arbete. Till grund bör ligga de ekonomiska och sociala behoven i såväl ursprungs- som sysselsättningslandet. Därvid bör hänsyn tas till inte bara arbetskraftsbehovet på kort sikt utan också till de långsiktiga sociala och ekonomiska konsekvenserna för såväl de migrerande som för berörda samhällen.

Prop. 1975/76: 126 15

Yttranden

Yttranden har inhämtats från socialstyrelsen. riksförsäkringsverket (Rfv), SÖ, AMS, arbetarskyddsstyrelsen, statens invandrarverk (SIV). SAF, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. LO och TCO samt från ILO-kommittén.

[ sitt yttrande över konventionen anför SIV bl. a. följande.

Del I Art. I

Det viktigaste dokumentet i frågan är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen är i sig inte rättsligt bindande och kan på grund av bristen på precisering endast ge allmän vägledning. De konventioner som utformats för att bindande reglera staternas skyldighe- ter har ratificerats av Sverige.

lntemationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter föreskriver i art. 9 mom. 4 att den som berövats sin frihet skall ha rätt att inför domstol påfordra att lagligheten av frihetsberövandet prövas utan dröjsmål. Motsvarande bestämmelser återfinnsi Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- heterna, art. 5 mom. 4. Det kan nu som i andra sammanhang ifrågasättas om bestämmelserna i 20 & tredje stycket utlämningslagen och 35 5 första stycket utlänningslagen och i tillämplig del 48 a få står helt i överensstäm- melse med konventionskraven.

Art. 2

Enligt SlV:s uppfattning har en arbetsgivare stora möjligheter att undgå upptäckt om han anställer en utlänning som saknar tillstånd att arbeta i Sverige. Brott mot bestämmelserna är troligen relativt vanliga hos en del mindre arbetsgivare inom restaurang- och städbranschema. Endast få in- gripanden sker emellertid. Polismyndighetemas möjligheter att göra insat- ser har hittills varit otillräckliga. I de distrikt där kontroll över huvud före- kommer sker den Stickprovsvis.

De som arbetar illegalt riskerar att utsättas för förhållanden som nämns i första momentet. Eftersom de saknar tillstånd att arbeta är deras möjlighe- ter att själva eller genom fackligt bistånd hävda sina rättigheter under an- ställningen i allmänhet små. Verket hänvisar vidare till vad som nedan sägs under art. 9 mom. 1.

Den nuvarande ordningen kan inte sägas motsvara kravet på en syste- matisk strävan att fastställa om det finns illegalt anställda migrerande ar- betstagare i Sverige. Mer systematiska undersökningar krävs av arbets- platser där det finns skäl att misstänka att utlänningar sysselsätts illegalt.

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationemas medverkan är angelägen och bör säkerställa att alla möjligheter till förebyggande åtgärder tillvara-

Prop. 1975/76: 126 16

tas. Vad gäller arbetsgivarorganisationema saknas anledning anta att deras medlemmar annat än av misstag enstaka gånger skulle överträda bestäm- melserna. På den fackliga sidan föreligger stor tvekan att lämna informa- tioner i enskilda fall som kan leda till att de berörda arbetstagarna som ibland är medlemmar i fackföreningen förpassas ur landet. Detta är re- gelmässigt följden för de utlänningar som arbetar illegalt.

SIV har tidigare föreslagit att en mycket kännbar straffavgift skall kom- plettera den nu införda skärpningen av 63 & utlänningslagen . En sådan straffavgift bör enligt verkets mening ha den avhållande effekt som i första hand bör eftersträvas. Föredraganden hänvisade emellertid i prop. 1975/76: 18 till att frågan om ekonomiska straffsanktioner övervägs av ut- redningen om eventuell reformering av det ekonomiska sanktionssystemet inom straffrätten. SIV ser f.n. inte anledning att frångå sin tidigare uttala- de uppfattning.

Art. 3 och 4

Kraven på åtgärder mot hemlig migration och på internationellt samar- bete innefattar inte personer som har flytt från sitt hemland av politiska skäl eller i övrigt riskerar straff för illegal utresa. I preambeln hänvisas till rätten för var och en att lämna vilket som helst land.

Sverige träffade 1973 ett avtal med Finland om arbetsförmedlingarnas medverkan vid migration för arbete. Sådana avtal kan vara ett sätt att mot- verka missbruk i samband med migration.

Art. 8

Trots ordalydelsen bör andra momentet ges en tolkning som i flertalet avseenden är snävare än art. 10. I första hand bör avses att den lagligt sys- selsatte—migrerande arbetstagare som förlorar sin anställning skall åtnjuta samma likställdhet som under sin anställning. Vad gäller särskilt nämnda och näraliggande rättigheter bör dock absolut likställdhet anses föreskri- ven.

Med en sådan tolkning uppfyller svenska bestämmelser — i vart fall i alla väsentliga avseenden de krav som uppställs. Reglerna om bristyrkesut- bildning ger emellertid inte likställdhet under det första året efter inresan. Enligt vad som synes vara praxis bland länsarbetsnämndema erhåller dock nordbor från början sådan utbildning.

År!. 9 Mam. I

Likställdhet råderi fråga om rätt till lön. Beträffande social trygghet och andra förmåner synes i vissa fall (t. ex. TF Y-försäkring) likställdhet i prin- cip råda. I andra avseenden är den migrerande arbetstagaren sämre ställd. Sjukpenning erhålls inte utan inskrivning i försäkringskassa. Tillstånd att arbeta i Sverige är visserligen inte en förutsättning för inskrivning men det

Prop. 1975/76: 126 17

övervägande antalet migrerande arbetstagare som arbetar illegalt saknar möjlighet att bli inskrivna. Den som är sjukförsäkrad erhåller ersättning från försäkringskassan i re- gel t.o.m. nittionde dagen efter skadan. varefter ersättning utgår från yr- kesskadeförsäkringen. Vad gäller ATP kan enligt uppgift från riksförsäk- ringsverket pensionsrätt inte grundas på tid, under vilken den migrerande arbetstagaren saknat rätt att arbeta, ens om arbetsgivaren fullgjort alla in- betalningar för sin anställde. Vad som inhämtats från försäkringskassehåll tyder emellertid på att ATP-beräkning dock sker om den migrerande ar- betstagaren deklarerat sin inkomst.

Det sagda belyser svårigheterna för den migrerande arbetstagaren att ut- nyttja de rättigheter arbetstagarna har i vårt land. Det avgörande hindret är avsaknaden av tillstånd att arbeta och risken för förpassning.

Mom. 3

Det kan ifrågasättas om inte bestämmelsen strider mot 67 s" utlänningsla- gen. I allmänhet bestrider utlänningen emellertid inte heller nu kostnaden för sitt avlägsnande utan det allmänna får stå för denna.

Mom. 4

Avsikten med detta liksom vissa andra stadganden i del I är att underlät- ta att illegalt sysselsatta ges möjlighet att legalt kvarstanna i landet. Kravet på åtgärder mot den illegala invandringen bör inte utesluta möjligheten för migrerande arbetstagare att få stanna och ta legal anställning. 46 & utlän- ningskungörelsen måste i detta sammanhang betecknas som restriktiv. Även den som efter arbetsmarknadsprövning med säkerhet kommer att beviljas arbetstillstånd måste i regel lämna landet för att efter erhållet till- stånd åter inresa.

Del II Art. 10

De lagregler som inskränker likställdheten i fråga om anställning och _vr— kesutövning är tillåtna enl. art. 14 e i den mån inskränkningarna är nödvän- diga med hänsyn till statens intresse. Verket kan inte nu uttala någon be- stämd uppfattning om hur nödvändiga alla inskränkningar kan anses vara. En utredning om invandrarnas rättsliga ställning i bl.a. dessa avseenden pågår hos SlV.

I enlighet med svenska förhållanden och sedvanor har frågan om lik- ställdhet. när det gäller att anställa arbetstagare. överlämnats åt arbets- marknadens parter att bestämma om. 16 kap. 9 & brottsbalken om olaga diskriminering gäller inte anställning. Försök till sådan diskriminering från arbetsgivares sida har förekommit. Statsmaktema bör vara beredda att ut- sträcka området för paragrafen. Enligt SIV:s mening finns det anledning Z—Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126

Prop. 1975/76: 126 18

att överväga en sådan lagändring redan nu.

I fråga om social trygghet uppfyller inte Sverige konventionens krav. Detta gäller såväl beträffande folkpensioneringen som ATP.

För svenska medborgare och övriga nordiska medborgare som är födda senast år 1923 gäller övergångsregler inom ATP med förmånligare villkor. Som argument för att utesluta utlänningar från reglerna har främst anförts att de med hänsyn till den tidigare relativt begränsade invandringen inte kan förutsättas ha bidragit till det svenska samhällets utveckling. Pen- sionskommittén (S 1970: 40) har i tilläggsdirektiv fått i uppgift att överväga behovet av regler som utsträcker de förmånligare villkoren till de invand- rare som faktiskt varit verksamma i Sverige under lång tid innan ATP in- fördes. lnte heller efter en sådan i och för sig värdefull reform skulle de svenska bestämmelserna om ATP uppfylla konventionens krav efter- som svenska medborgare inom de ifrågavarande åldersgruppema automa- tiskt erhåller de gynnsammare villkoren.

Berättigade till folkpension är enligt lagstiftningen endast svenska med- borgare. Utlänningars rätt till folkpension regleras genom konventioner. Utöver att de lagstadgade särskilda förutsättningarna skall vara uppfyllda uppställer konventionerna skilda villkor beträffande bosättningstid i Sveri- ge m.m. De tider som krävs varierar mellan konventionerna. Nordiska medborgare har mest gynnad ställning.

Sverige har även anslutit sig till 1953 års europeiska överenskommelse om pensioner. Den som uppehållit sig i Sverige minst 15 år efter fyllda 15 år. varav minst fem år i oavbruten följd omedelbart före ansökan, samt är stadigvarande bosatt får rätt till folkpension. Särskilda villkor finns för för- tidspension.

Vid årsskiftet 1974/75 omfattades 300000 utländska medborgare av kon- ventionerna och därutöver 47100 personer av pensionsöverenskommel- sen. Antalet invandrare med medborgarskap i länder för vilka instrumen- ten ej gäller var 53 000. Bland dessa ingår emellertid ett okänt antal politis- ka flyktingar och därmed likställda som numera är konventionsskyddade. Återstoden saknar rätt till folkpension oavsett vistelsetid i Sverige.

Det bör även nämnas att Sverige vid ratifikationema av Europeiska so- ciala stadgan och ILO-konventionen (nr 118) om utlänningars likställande med ett lands egna medborgare i fråga om social trygghet gjort undantag vad gäller social trygghet resp. pensionsförmåner. Sverige har vidare inte ratificerat 1972 års europeiska konvention om social trygghet. Samtliga in- strument medger villkor med krav på bosättning under viss tid.

Invandrarutredningen ansåg i sitt huvudbetänkande (SOU 1974: 69) det angeläget att för de invandrargrupper som helt saknar folkpension skapa ett skydd av åtminstone den omfattning som föreligger enligt den europeis- ka pensionsöverenskommelsen. Samtliga remissinstanser tillstyrkte eller lämnade utan erinran utredningens förslag om rätt till folkpension efter viss tids vistelse i Sverige.

Prop. 1975/76: 126 1.9

Slutligen konstaterar SIV att varje lösning som kräver viss tids bosätt- ning i Sverige endast av utlänningar för rätt till folkpension är oförenlig med att. 10.

Beträffande fackliga rättigheter råder likställdhet. Uttrycket kulturellt: rättigheter är till sin exakta innebörd oklart. Vad gäller rättigheternas centrala innehåll uppfyller Sverige med säkerhet kra- ven. I övrigt kan vissa anmärkningar dock göras. Sålunda är utgivande av skrifter av olika slag väsentligt för utövande även av kulturella rättigheter. Utländsk medborgare kan emellertid enligt 5 kap. 1 och 2 55 tryckfrihets- förordningen inte vara ägare till periodisk skrift eller ansvarig utgivare. Vidare kan enligt praxis tidningar som utges på andra språk än svenska in- te få samhällets stöd till tidningsutgivning på samma villkor som övriga tid- ningar.

Vad slutligen gäller de individuella och kollektiva friheterna är även be- träffande dessa oklart hur de skall avgränsas. Politiska rättigheter som rösträtt och valbarhet kan inte — som några medlemsstater ifrågasatt an- ses innefattade. Frihetema synes dock ha relativt vidsträckt tillämpnings- område.

Bestämmelsemai lagen om tvångsåtgärderi spaningssyfte i vissa fall gäl- ler endast utlänningar. De personer som berörs kan tidigare ha uppfyllt för— utsättningarna för att betraktas som migrerande arbetstagare enligt art. 11. Lagen gäller emellertid endast personer om vilka avlägsnandebeslut fattas. Den synes därför inte vara oförenlig med konventionen.

Den generella möjligheten att begränsa uppehållstillstånd till uppehåll inom viss del av riket m. m.. som finns enligt 10 & utlänningslagen . står däremot i dålig överensstämmelse med art. 10 jämförd med art. 14 a). Denna möjlighet har emellertid inte utnyttjats under de senaste årtiondena. Motsvarande bestämmelse i terroristlagen har dock använts.

Vad gäller skydd mot tvång att tillhöra sammanslutning strider arbets- kraftsavtalet den 19 april 1947 mellan Sverige och Italien mot likställdhets- kravet. Enligt art. 2 i avtalet förband sig de italienska arbetarna före avre- san från Italien att vid ankomsten till Sverige ansluta sig till den fackliga organisationen inom sitt yrke samt att vidmakthålla detta medlemskap un- der den tid de vistades i Sverige. Avtalet gäller fortfarande.

Art. 13

Alla migrerande arbetstagare har rätt att återförenas med sina familjer i Sverige. Vuxna och gifta barn har dock inte ovillkorlig rätt att uppehålla sig eller arbeta i Sverige. För vuxna barn krävs synnerliga skäl för att till- stånd skall beviljas. Inte heller föräldrar som underhålls av den migrerande arbetstagaren har ovillkorlig rätt att återförenas med sina barn. Avgörande är att föräldrarna är väsentligt beroende av underhållet för sin försörjning.

Prop. 1975/76:126 20

Art. 14

a) Arbetstillstånd avser vid reguljär arbetskraftsinvandring första gång- en sysselsättning inom ett angivet yrke under ett års tid. Vid förnyelse av tillståndet gäller det utan yrkesbegränsning. Denna praxis är helt förenlig med konventionen.

e) Av handlingarna från arbetskonferensens 60:e sammanträde framgår att stadgandct även är avsett att möjliggöra begränsning av tillträdet till oli- ka regioner då detta är nödvändigt med hänsyn till statens intresse. De svenska bestämmelserna om skyddsområden m.m. är därför förenliga med konventionen.

I ratifikationsfrågan anför SIV att enligt dess uppfattning bör stora an- strängningar göras för att genom lagändringar och andra åtgärder möjliggö- ra ratifikation av 1975 års konvention. Blir detta möjligt bör även konven- tionen om migrerande arbetare (reviderad 1949) utan svårighet kunna rati- ticeras.

För den händelse statsmakterna skulle vilja avvakta pensionskom- mitténs ställningstaganden i fråga om den sociala tryggheten bör Sverige dock omedelbart ratificera del I. Viss tveksamhet kan visserligen råda om 67 & utlänningslagen är förenlig med konventionen men med hänsyn till syftet med stadgandet kan en sådan tolkning möjligen vara försvarlig. I an- nat fall bör 67 & anpassas till konventionens krav.

Övriga remissinstanser anför bl. a. följande.

Art. 8 inom. 2

Ett eventuellt hinder för ratificering kan, påpekar socialstyrelsen, före- ligga genom att det i arbetsmarknadskungörelsen (1966: 368. omtryckt 1972: 300, ändrad senast 1975: 124) står att arbetslöshetshjälp, som ges-i form av beredskapsarbete. arkivarbete och musikerhjälp, i regel endast ges åt arbetslös svensk medborgare och utlänning som är medborgare i stat, med vilken Sverige träffat överenskommelse om ömsesidighet ifråga om hjälpåtgärder vid arbetslöshet. Enligt den europeiska överenskommel- sen skall flyktingar samt medborgare i ett antal angivna länder efter sex månaders vistelse i Sverige vara berättigade till arbetslöshetshjälp på sam- ma villkor som svenska medborgare under förutsättning att vederbörande före arbetslöshetens inträde stadigvarande bosatt sig i Sverige. Detsamma skall enligt ILO-konventionen nr 118 gälla statslösa samt medborgare i ett antal utomeuropeiska länder. De flesta migrerande arbetare torde falla in- om någon av dessa överenskommelser och konventioner. För dem som in- te berörs skulle dock en ratificering. varvid följer behov av ändringar i ar- betsmarknadskungörelsen. innebära en icke oväsentlig förbättring av de migrerande arbetarnas situation.

Prop. 1975/76:126 21

Art. 10

Tidigare angivna olikheter beträffande utlänningar i förhållande till svenska medborgare i fråga om folkpension m.m. utgör enligt riksförsäk- ringsverket ratifikationshinder.

LO och TCO anför att, även om det av artikeln inte klart framgår vad som skall innefattas i begreppet social trygghet. det ur svensk synvinkel är naturligt att hit hänföra rätt till folkpension. Idag saknar många invandrare rätt härtill. Enligt organisationemas mening bör Sverige därför vid ratifika- tion av konventionen göra förbehåll för del II.

I ratifikationsfrågan åberopar SAF hinder som tidigare har anförts och avstyrker ratifikation. I övrigt tillstyrker remissinstansema utifrån resp. utgångspunkter att konventionen nr 143 ratificeras av Sverige. i vissa fall med förbehåll för del II. LO och TC O tillfogar. att de eventuella hinder som föreligger för att ratificera konventionen utan förbehåll bör. om möj- ligt, undanröjas snarast.

I sitt yttrande över rekommendationen hänvisar SIV i tillämpliga delar till yttrandet över konventionen och anför i övrigt bl. a. följande.

Punkt ]

Sverige har tidigare inte i högre grad grundat invandringspolitiken på de ekonomiska och sociala behoven i ursprungsländema eller på migratio- nens konsekvenser på lång sikt för de berörda samhällena. Detta samman- hänger bl.a. med de uppfattningar om migrationens följder som förhär- skat.

] sina förslag till mål för invandrar- och minoritetspolitiken framhöll in- vandrarutredningen ( SOU 1974:69 ) i samband med jämlikhetsmålet att migrationens hämmande effekter på utvandrarländerna borde motverkas genom ökat ekonomiskt samarbete mellan invandrings- och utvandrings- länder för att skapa alternativa sysselsättningsmöjligheter i ursprungslan- det för den som eljest nödgas utvandra.

Utredningens förslag kan i sig vara värdefullt. Under överskådlig tid sy- nes emellertid behovet komma att kvarstå att beakta de olika utvandrar- 1ändernas varierande behov i själva invandringspolitiken. All arbetskrafts- invandring av betydelse bör enligt SIV:s mening ske i samförstånd med det enskilda utvandringslandet men utan att man därför går så långt att stater- na får rätt att hindra individens rätt att migrera.

Punkt .?

Allmänt kan sägas att en effektiv likställdhet förutsätter att språkproble- men kan bemästras. Lagen om rätt till ledighet och lön vid svenskunder- visning är av stor betydelse men dess fulla genomförande måste säkerstäl- las. Frågan om stöd till de hemarbetande i huvudsak kvinnor vid svenskundervisning är ännu inte löst vilket måste betraktas som mycket otillfredsställande. Vidare krävs en utvidgad tolkservice, ökat antal fler- språkig personal och mer information på invandrarspråk. Särskilt bör un-

Prop. 1975/76: 126 22

derstrykas behoven för de invandrare som inte är läs- och skrivkunniga. De befinner sig i det svenska samhället i en mycket prekär situation och förtjänar ett starkt stöd.

b) och c) Det är ofta mycket svårt för invandrare att få tillgodoräkna sig tidigare teoretiska och praktiska erfarenheter från hemlandet. Problemen kan yttra sig på många olika sätt. Flerårig utbildning kan t. ex. krävas för en formell svensk kompetens som reellt redan finns. Lägre lön kan utgå för att svensk gymnasieskola inte genomgåtts och utländsk inte tillgodoräk- nas. Resultatet blir ofta att invandraren får sämre betald anställning med mindre arbetstillfredsställelse och sämre möjligheter till utveckling än per- soner som har motsvarande erfarenheter från svenskt utbildningsväsende och arbetsliv.

f) Utlänningar kan i motsats till svenskar inte tillgodoräkna sig värn- pliktstjänstgöring i samband med vissa sociala förmåner. SIV kommer att överväga möjligheten av initiativ i denna fråga.

g) Utlänning måste ha dispens för att vara facklig styrelserepresentant i aktiebolag. Det kan även nämnas beträffande arbetslöshetskassor att dis- pens krävs för utlänning bl. a. för uppdrag som styrelseledamot. SIV kom- mer att överväga ett initiativ i även dessa frågor.

i) Det råder stor brist på flerspråkig personal. Effektiv likställdhet har härigenom inte kunnat uppnås. Behoven är stora på en rad områden. Sär- skilt kan framhållas sådan service där terapeutiska samtal ingår som en förutsättning. En för SIV och socialstyrelsen gemensam arbetsgrupp om invandrarnas psykiska problem arbetar bl. a. med denna fråga. En förteck- ning över läkare som kan ge behandling på andra språk än svenska håller f. n. på att färdigställas av gruppen. Vidare bör samhället tillvarata de möj- ligheter dct växande antalet invandrarungdomar ger.

Punkt IO

Den svenska socialpolitiken kan inte sägas särskilt vara baserad på un- dersökning av förhållandena inom de migrerandes ursprungsländer. Detta vore givetvis önskvärt. En viktig aspekt härav är att invandraren behöver information om utvecklingen i hemlandet efter utvandringstillfället. Han kommer annars helt naturligt att inta en mer konservativ attityd i vissa frå- gor än som motsvarar den allmänna uppfattningen i hemlandet. Detta kan bl. a. motverka en omvärdering av mäns och kvinnors roller och förstärka generationsmotsättningar.

Punkt 16

Invandramas boendeförhållanden bör främst förbättras genom generella bostadspolitiska insatser och andra åtgärder som motverkar den socio— ekonomiska segregationen i boendet. Därutöver finns emellertid ett stort behov av särskilda åtgärder för att ge invandrarna service i bostadsområ- dena.

Prop. 1975/76: 126 23

Punkt 2]

Introduktionen är relativt tillfredsställande i vissa företag men är i all- mänhet helt otillräcklig. Det finns anledning att understryka de ökande be- hoven av information till de anställda invandrarna med anledning av de vidgade kunskaperna om bl. a. kemiska ämnen och den utökade använd- ningen av dessa.

Punkt 22

Högsta domstolen har fastslagit arbetsgivarens ansvar för att även icke svenskspråkiga förstår säkerhets- och hälsorisker i arbetet (Nytt juridiskt arkiv 1973z95).

Punkt 24

e) En handledning utarbetades 1975 av SAF. LO och SIV för dem som handlägger invandrarfrågoma i företagen. Fortsatt uppmärksamhet krävs för att säkerställa att förslagen tillvaratas.

Punkt 33

Var och en som är föremål för ett beslut om avlägsnande bör ha rätt till offentligt biträde.

Arbetarskyddsstyrelsen uppger att den avser att även i fortsättningen tillämpa de principer på arbetarskyddets område som återfinnes i rekom- mendationen. Den svenska arbetarskyddslagstiftningen ger styrelsen såda- na befogenheter. Styrelsen har i detta sammanhang noterat att arbetsmiljö- utredningen även ägnat uppmärksamhet åt frågan om invandrare och att kommentarerna på denna punkt i utredningens nyligen framlagda slutbe- tänkande ligger väl i linje med rekommendationens principer.

Övriga remissinstanser ansluter sig utifrån resp. utgångspunkter i stort till rekommendationens principer.

ILO-kommittén Inför arbetskonferensens första behandling av ämnet Migrerande arbe- tare år 1974 föreslog kommittén att konventionen (nr 97) (behandlad i det följande) och rekommendationen (nr 86) om migrerande arbetare skulle re- videras samt att under förutsättning att den förordade revisionen verkli- gen kom till stånd de migrerande arbetstagarnas rätt till social trygghet i alla former skulle ges en framträdande plats i den nya konventionen. Utfallet av konferensens arbete blev emellertid på denna och andra punkter ett annat än det av kommittén förordade. Inte desto mindre får slutresultatet i form av en ny konvention (nr 143) och en rekommendation (nr 151) anses tillfredsställande. I det sammanhanget kan noteras att den

Prop. 1975/76: 126 24

av kommitténs majoritet föreslagna kompromissen beträffande instrumen- tens form lyckades samla en majoritet vid arbetskonferensen. Förslaget in- nebar i huvudsak att konventionens delar 1 och II skulle göras ratificerbara var för sig.

De mål som ställs upp i de nyantagna instrumenten överensstämmer väl med de riktlinjer för invandrar- och minoritetspolitiken som antogs av riks- dagen år 1975 ( prop. 1975: 26 , an 1975: 6. rskr 1975: 160). Därmed existe- rar. enligt kommitténs bedömning, de allmänna förutsättningarna för att tillträda konventionen nr 143.

Del I

ILO-kommittén är inte övertygad om att konventionen i sig är ett effek- tivt instrument för att komma tillrätta med olika former av missbruk i sam- band med migration. Likafullt anser kommittén det önskvärt att Sverige om möjligt ratificerar konventionens del I och därmed åtar sig att på de sätt som föreskrivs verka för konventionens syfte.

Enligt art. 1 skall varje medlemsstat för vilken konventionen är gällan- de respektera alla migrerande arbetstagares grundläggande mänskliga rät- tigheter. SIV ifrågasätter om vissa bestämmelser i utlämningslagen (1957: 668) och i utlänningslagen (1954: 193. ändrad senast 1975: 1358) står helt i överensstämmelse med konventionskraven. Bestämmelserna avser regeringens rätt att förordna. att den som enligt beslut skall utlämnas i av- bidan på verkställigheten skall tagas i förvar eller ställas under uppsikt. resp. polismyndighets skyldighet att i visst fall tai förvar utlänning som be- döms vara terrorist samt gällande inskränkning av rätten att överklaga be- slut om tagande eller kvarhållande i förvar när beslutet meddelats av rege- ringen. SIV hänvisar till att den som berövats friheten har rätt till dom- stolsprövning enligt bl. a. Europarådskonventionen om de mänskliga rät- tigheterna och grundläggande friheterna.

I denna del vill ILO-kommittén peka på att beslut av polismyndighet. SIV. länsstyrelse eller förvaltningsmyndighet om förvarstagande i utlän- ningsärende som handläggs av myndigheten kan överklagas till domstol. När polismyndighet beslutar om förvarstagande i ärende som handläggs av annan myndighet. åligger det denna myndighet att ta ställning till den pro- visoriskt beslutade åtgärden. Genom dessa bestämmelser måste konven- tionskraven angående rätt till domstolsprövning av frihetsberövande i ut- länningsärenden anses ha tillgodosetts.

Beslut om förvarstagande enligt utlämningslagen förutsätter att högsta domstolen ansett att utlämning lagligen kan ske samt att regeringen däref- ter meddelar beslut om utlämning. Förvarstagande får ske i avbidan på verkställighet av beslutet. Inte heller dessa bestämmelser står enligt kom- mitténs mening i strid med artikel 1 i konventionen.

Socialstyrelsen ifrågasätter om bestämmelserna i arbetsmarknadskun- '

Prop. 1975/76: 126

| J 'Jr

görelsen står i överensstämmelse med konventionens art. 8 mom. 2. AMS anför attjämställdhet mellan migrerande arbetare och svenska medborgare föreligger i praktiken och att i de fall gällande författningar medger särbe- handling av den utländska arbetskraften dessa bestämmelser tolkas gene- röst. ILO-kommittén finner det emellertid önskvärt och nödvändigt för fullständig tillämpning av konventionen att arbetsmarknadskungörelsens formella krav i vissa fall på svenskt medborgarskap slopas. Detta torde kunna ske sedan beslut om ratifikation fattats.

ILO-kommittén är tveksam beträffande innebörden av konventionens art. 9 mom. 1 och dess krav på likställdhet med avseende på social trygg- het som grundar sig på tidigare anställning. Kommittén vill därför föreslå att regeringen hos internationella arbetsbyrån söker upplysning om kra- vens innebörd och med ledning därav prövar de invändningar mot ratifika- tion som anförts av remissinstansema.

SIV ifrågasätter utlänningslagens (& 67) förenlighet med art. 9 mom. 3. Även om. såsom verket anför. utlänningen inte heller nu i allmänhet bestri- der kostnaden för avlägsnande kan. enligt kommitténs uppfattning. här an- ses föreligga ett ratifikationshinder. De sakkunniga som enligt regeringens beslut skall se över utlänningslagstiftningen bör enligt kommittén överväga gällande bestämmelser i förhållande till konventionen.

Del II

Enligt ILO-kommittén ger det i prop. 1975: 26 formulerade jämlikhets- målet den allmänna förutsättningen för en successiv tillämpning av kon- ventionen i dess helhet. Kommittén vill understryka att konventionsbe- stämmelserna redan nu på många punkter tillämpas fullt ut och att den svenska invandrarpolitiken i många stycken inspirerat de internationella strävandena på området. däribland till väsentliga delar den nu behandlade konventionen. I vissa fall går den svenska politiken långt utöver vad som f. n. kan skrivas in i en internationell konvention. Som exempel härpå kan anföras den rösträttsreform som riksdagen fattade beslut om hösten 1975 ( prop. 1975/76: 23 , KU 1975/76: 25. rskr 1975/76: 78).

I likhet med remissinstansema finner kommittén emellertid att vissa ra- tifikationshinder föreligger. Viktigast härvidlag är bristen på överensstäm- melse mellan de svenska bestämmelserna om social trygghet och konven- tionens krav (art. 10) på likställdhet mellan migrerande arbetare och egna medborgare. Såsom nämnts har pensionskommittén (S 1970: 40) fått i upp— gift bl.a. att förutsättningslöst pröva för- och nackdelar med lagfästa mini— miregler för invandrares rätt till folkpension. ILO-kommittén föreslår att till pensionskommittén överlämnas texterna till föreliggande konvention och rekommendationen nr 151 samt däröver avgivna yttranden för beak- tande i dess fortsatta arbete.

Tillträde till konventionens del II aktualiserar också vissa andra författ-

Prop. 1975/76: 126 26

ningsändringar. SIV påpekar att 16 kap. 9 & brottsbalken om olaga diskri- minering inte gäller anställning och anser att det finns anledning att över- väga en lagändring. En utredning om invandrarnas rättsliga ställning, bl.a. i vad avser anställning och yrkesutövning pågår f.n. hos SIV.

SIV påpekar slutligen att det alltjämt gällande svensk-italienska arbets- kraftsavtalet från år 1947 strider mot likställdhetskravet vad gäller skydd mot tvång att tillhöra sammanslutning. ILO-kommittén vill för sin del före- slå att åtgärder vidtas för att överenskommelsen ändras på denna punkt el- ler sägs upp.

Sammanfattande synpunkter

Såsom anförts ovan finner ILO-kommittén hinder f. n. föreligga mot svensk ratifikation av konventionen nr 143. Kommittén utesluter emeller- tid inte att hindren successivt kan undanröjas och föreslår att åtgärder här- för vidtas som möjliggör ratifikation omfattande åtminstone del I.

I övrigt föreslår kommittén att texterna till konventionen nr 143 och re- kommendationen nr 151 jämte däröver avgivna yttranden överlämnas till SlV i dess egenskap av samordnande myndighet vad gäller åtgärder för att främja invandrares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situa- tion i Sverige. Texterna bör överlämnas också till arbetsgivarnas och ar- betstagarnas organisationer.

7. Konvention (nr 97) om migrerande arbetare

Konventionen nr 97 antogs jämte en reviderad rekommendation (nr 86) om migrerande arbetare vid internationella arbetskonferensens 32:a sam-- manträde år 1949 och förelades följande år riksdagen (prop. 1950: 188. 2LU 1950: 35, rskr 1950: 239). I propositionen pekade chefen för socialdeparte- mentet på svårigheter att tillämpa konventionens artikel 6 som med vis- sa undantag föreskriver att invandrare skall likställas med landets egna medborgare i fråga om bl. a. social trygghet. Han framhöll därvid att vissa sociala förmåner i Sverige, t. ex. folkpension. var förbehållna svenska medborgare. Även om det var önskvärt att Sverige gav sitt stöd åt de inter- nationella strävandena på konventionens område förordade han att svensk ratifikation av konventionen t.v. borde anstå. Andra lagutskottet hänvisa- de till en av Europarådet antagen resolution med uppmaning till medlems- staterna att snarast ratificera konventionen och förordade en skyndsam översyn av bestämmelserna på det område som konventionen avser. Riks- dagen anslöt sig till utskottets förslag.

Frågan om ratifikation av konventionen nr 97 behandlades av ILO-kom- mittén senast år 1969. 1 yttrande till statsrådet och chefen för socialdepar- tementet påpekade kommittén att sedan år 1950 kravet på svenskt medbor- garskap hade slopats för vissa sociala förmåner. Frågan skulle fortlöpande prövas och om prövningen gav positivt resultat skulle kommittén komma

Prop. 1975/76: 126 27

in med förslag om svensk ratifikation. Prövningen utföll emellertid nega- tivt. och vid sammanträde i december 1969 beslöt kommittén bordlägga frågan om ratifikation av konvention nr 97.

Den aktuella remissbehandlingen har syftat till att utröna huruvida tidi- gare anförda ratifikationshinder beträffande konventionen nr 97 kvarstår. I ärendet har yttranden inhämtats från samma instanser som angavs i före- gående avsnitt.

ILO-kommittén

Liksom i fråga om konventionen nr 143 pekar vissa remissinstanser på de svenska bestämmelserna om social trygghet som ett hinder för ratifika- tion av konventionen nr 97. Rfv hävdar emellertid nu liksom tidigare med hänvisning till de undantagsbestämmelser. som finns inskrivna i konven- tionens art. 6 mom. 1 (b) ii och som saknar motsvarighet i konventionen nr 143, att de svenska bestämmelserna om folkpension, ATP och bambi- drag inte utgör ratifikationshinder. ILO-kommittén finner det för sin del önskvärt att konventionen ratificeras men anser det dock rimma dåligt med konventionens anda om från dess tillämpning skulle undantas en så grundläggande social förmån som folkpensionssystemet. Konventionstex- ten bör överlämnas till pensionskommittén för beaktande i dess fortsatta arbete och ratifikationsfrågan prövas på nytt då dess utredningsarbete re- dovisas.

8. Deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet med tillhö- rande aktionsplan

Vid 1972 års arbetskonferens antogs en resolution om kvinnliga arbets- tagare. Den hade föreslagits av bl. a. de nordiska arbetstagarombuden vid konferensen. I resolutionen uppmanades ILO:s styrelse att överväga att på dagordningen för 1975 års konferens ta upp frågan om jämställdhet för kvinnliga arbetstagare.

Ämnet "Lika möjligheter för och lika behandling av kvinnliga arbetsta- gare” hade i enlighet härmed tagits upp på dagordningen för en allmän dis- kussion.

Arbetskonferensen antog med stor majoritet en deklaration i ämnet och enhälligt en aktionsplan.

Dessa ILO-dokument jämte den vid världskonferensen för det interna- tionella kvinnoåret godkända världsaktionsplanen remitterades genom statsrådsberedningens försorg till ett stort antal myndigheter och organisa- tioner för yttrande. En av remissinstansema var ILO-kommittén. Kom- mittén bereddes inför sin behandling tillfälle att ta del av yttranden i ären- det från samtliga myndigheter. arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Prop. 1975/76: 126 28

som är företrädda i kommittén m.fl. Ärendet bereds f. n. i rcgeringskans- liet.

ILO-kommittén

Som underlag för arbetskonferensens behandling av ämnet "Lika möj- ligheter för och lika behandling av kvinnliga arbetstagare" hade internatio- nella arbetsbyrån utarbetat en rapport VIII som mynnade ut i förslag till en deklaration och en aktionsplan. Efter remiss till bl. a. arbetsmarknadens parter behandlades rapporten i ILO-kommittén vid två sammanträden un- der våren 1975. I ett yttrande till arbetsmarknadsdepartementet redovisa- de kommittén allmänna synpunkter på rapporten och detaljerade ändrings- förslag beträffande deklarationsutkastet. Kommitténs yttrande var enhäl- ligt och kom att ligga till grund för den svenska regeringsdelegationens Ställningstaganden i ämnet under konferensen i Geneve. På förslag av kommittén överlämnades en kopia av dess yttrande till utrikesdepartemen- tct inför den internationella kvinnokonferensen i Mexico. I utskottsdebat- ten i Geneve höll den svenske regeringsdelegaten ett anförande som även de svenska arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna ställt sig bakom och som huvudsakligen byggde på yttrandet från ILO-kommittén.

Kommittén konstaterar med tillfredsställelse att flera av dess förslag vann gehör vid konferensen. Detta gäller också det avsnitt VIII i rekom- mendationen om utvecklingen av mänskliga resurser (antagen av samma konferens) som citeras i aktionsplanens punkt 3 om yrkesvägledning och yrkesutbildning.

I kommitténs uppföljningsarbete ingår bl.a. att till ILO rapportera om tillämpningen av ratificerade konventioner samt rekommendationer. Rap- porter har regelbundet lämnats om tillämpningen av 1951 års konvention (nr 100) om lika lön och 1958 års konvention (nr 111) om diskriminering (anställning och yrkesutövning-). vilka båda ratificerades av Sverige år 1962.

Inför 1975 års arbetskonferens hade ILO:s styrelse beslutat att låta in- hämta rapporter om tillämpningen av likalönskonventionen (nr 100) och rekommendationen (nr 90) i samma ämne. På grundval av dessa rapporter hade ILO:s expertkommitté gjort en allmän översikt av tillämpningen vil- ken diskuterades i konferensens utskott för dylika frågor. Till denna dis- kussion inbjöds medlemmarna i utskottet förjämställdhet för kvinnliga ar- betstagare.

Utskottet noterade med tillfredsställelse att andelen rapporterande med- lemsländer (80 %) var den högsta som någonsin uppnåtts. 1 den allmänna debatten underströks värdet av konventionen som hade stimulerat många fackföreningskrav och initiativ i parlament och påverkat nationella åtgär- der. Det var en av de mest kända och ratificerade konventionerna. "Detta berodde inte bara på konventionens princip utan också på konventionens främjande karaktär och dess flexibilitet vad gäller metoderna att tillämpa

Prop. 1975/76: 126 29

principen. Det underströks dock att problem förekommer i alla länder. även sådana som sedan länge accepterat likalönsprincipen. ] fråga om dess praktiska tillämpning. Debatten utmynnade i att likalönsfrågan måste pla- ceras i ett vidare sammanhang som gällde kvinnans ställning i arbetslivet över huvud taget. Utskottet uppmanade alla medlemsländer att mer hel- hjärtat främja genomförandet av principen om lika lön.

Med anledning av att instrumenten om lika lön var föremål för särskild behandling av utskottet inriktades granskningen av. medlemsländemas till- lämpning av rcttUlcerade konventioner på konventionen nr 100. Såväl Dan— mark. Finland. Norge och Sverige som ett flertal andra länder fanns med på den lista av enskilda fall som skulle diskuteras med utgångspunkt från expertkommitténs kommentarer. I fråga om de nordiska länderna riktades ingen allvarlig kritik mot tillämpningen av konventionen utan kommenta- rerna rörde mer önskemål om ytterligare information. För Sveriges del gällde frågorna vilka ytterligare framsteg som gjorts för att genomföra lika- lönsprincipen genom särskilda låglönesatsningar. vilka framsteg som gjorts i fråga om upprättande av en ny yrkesnomenklatur samt bidrag från delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor till att genomföra likalönsprincipen. Arbetstagargruppen ansåg att upprättandet av en jäm- ställdhetsdelegation och dess arbete kunde tjäna som-exempel för andra länder. och utskottet uppmanade Sverige att hålla ILO:s expertkommitté underrättad bl.a. om delegationens fortsatta arbete.

Såsom framgår av det sagda. framhåller ILO-kommittén, gällde uppma- ningen att mer helhjärtat tillämpa likalönsinstrumenten också Sverige. De organ för kontroll av lLO-konventionemas tillämpning som ILO förfogar över i sin expertkommitté och i arbetskonferensens utskott för tillämp- ningsfrågor är emellertid mycket återhållsamma i sina bedömningar. Detta belyses av att inget land ådrog sig formell anmärkning från konferensen för brott mot likalönskonventionen.

En del av förklaringen till detta faktum kan enligt kommittén vara att kontrollorganen begränsar sig till formella bestämmelser. Såsom flera av de övriga remissinstansema påpekar existerar t. ex. i vårt land knappast några formella hinder mot jämställdhet mellan män och kvinnor. Den ojämlikhet som råderi praktiken är svårare att komma åt med formella reg- ler. Såsom kommittén framhöll i sitt yttrande över ILO:s rapport VIII räc- ker formell jämställdhet inte för att förändra en verklighet som präglas av diskriminerande värderingar och attityder. I stället krävs positiva insatser inkluderande särbehandling av det ena könet under en övergångstid för att uppväga de negativa faktorer som i praktiken omintetgjort lika möjligheter och behandling oavsett kön. Sådana insatser får inte hindras av formella förbud mot könsdiskriminering. och i den mån sådana förbud formuleras bör uttryckligt undantag göras för åtgärder som syftar till reell likabehand- ling. Ett sådant undantag har. noterar kommittén. skrivits in i ILO-dekla- rationens första artikel. Likaså noteras med tillfredsställelse att den av ar-

Prop. 1975/76: 126 30

betsbyrån föreslagna lagstiftningsvägen i deklarationens artikel 14 har kompletterats med ”kollektivavtal eller avtalsliknande överenskommelser av bindande karaktär".

I likhet med flera remissinstanser understryker ILO-kommittén att kvin- nors lika väl som mäns rätt till arbete är en av grundförutsättningarna inte bara förjämställdhet mellan könen utan förjämlikhet i vidare bemärkelse. Sverige har bl. a. genom sin anslutning till ILO:s konvention (nr 122) om sysselsättningspolitik förbundit sig att föra en politik som syftar till att ga- rantera att arbete finnes för alla som står till förfogande för och söker arbe- te.

Att trots den förda sysselsättningspolitiken färre kvinnor än män för- värvsarbetar beror enligt kommittén inte endast på "attityder". Konkreta hinder i form av brister i samhällets insatser för barnomsorgen. i arbets- platsemas utformning etc. föreligger också. Med tanke på bamomsorgen. vilken av övriga remissinstanser prioriteras mycket högt bland aktionspla- nens åtgärder. vill ILO-kommittén än en gång understryka förslaget att ILO skall revidera rekommendationen (nr 123) om sysselsättning för kvin— nor med familjeplikter med sikte på att utvidga den till ett instrument som omfattar alla småbamsföräldrar.

I ILO-deklarationens artikel 6 (7) föreskrivs. med en formulering som härrör från kommittén. att arbetsuppgifter och arbetsplatser så långt möjligt skall utformas så att de är lämpade för alla arbetande. såväl kvin- nor som män. Detta är enligt kommitténs uppfattning en riktig väg att un- danröja behovet av särskilda arbetarskyddsregler för kvinnor vilka får an- ses principiellt diskriminerande. Den vägledandc principen på detta områ- de bör vara den som är inskriven i artikel 9 (2).

ILO-kommittén erinrar om att flertalet remissinstanser understryker be- hovet av en radikal förändring av de traditionella könsrollerna. dvs. såväl mans- som kvinnorollen. och att kommittén i sitt yttrande över ILO:s rap- port VIII framhållit. att däri saknades en diskussion av den traditionella mansrollen. Detta avspeglades i arbetsbyråns utkast till deklaration och aktionsplan. På förslag av bl.a. den svenska delegationen vid arbetskonfe— rensen fördes denna aspekt in. vilket kommit till uttryck i ILO-deklaratio- nens preambel . . som är medveten om att kvinnornas ställning inte kan förändras utan att även männens roll i samhället och i familjen förändras". Mot denna bakgrund är ILO-deklarationens artikel 4 och aktionsplanens punkt 11 (b) enligt ILO-kommittén särskilt glädjande och viktiga. Den ståndpunkt som framförts från svensk sida har stöd i en bred aktivitet syf- tande till enjämnare rollfördelning män—kvinnor. Detta har kommit till ut- tryck i remissyttranden från såväl myndigheter som arbetsgivar- och ar- betstagarorganisationer.

Genomförandet av FN:s världsaktionsplan och ILO:s aktionsplan förut- sätter enligt kommittén medverkan av såväl regeringar/myndigheter som arbetsgivarna och arbetstagarna och dessas organisationer m.fl. I ILO-

Prop. 1975/76: 126 31

planen rekommenderas bl.a. att. då så är erforderligt och lämpligt. åtgär- der vidtas för att skapa en nationell trepartskommission för frågor rörande de kvinnliga arbetstagarnas ställning.

I delegationen förjämställdhet mellan män och kvinnor (stora delegatio- nen) existerar ett organ för samråd ijämställdhetsfrågor med företrädare för bl.a. arbetsmarknadens parter. Enligt kommitténs uppfattning finns därför nu inget behov av ytterligare en nationell trepartskommission. Frå- gor rörande de kvinnliga arbetstagarnas ställning behandlas med fördel också i andra befintliga trepartssammansatta organ. t.ex. inom arbets- marknads- och arbetarskyddsverken. ] övrigt bör åt ILO-kommittén kun- na anförtros att. inom ramen för dess resurser. svara för uppföljningen av ILO:s deklaration och aktionsplan.

Föredraganden

Vid internationella arbetskonferensens sextionde sammanträde år 1975 antogs dels en konvention (nr 141) och en rekommendation (nr 149) om or- ganisationer av arbetande på landsbygden. dels en konvention (nr 142) och en rekommendation (nr 150) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser. dels en konvention (nr 143) om miss- bruk i samband med migration och om främjande av migrerande arbetsta- gares likställdhet med avseende på möjligheter och behandling. dels en re- kommendation (nr 151) om migrerande arbetstagare. dels ock en deklara- tion om kvinnliga arbetstagares jämställdhet med tillhörande aktionsplan i form av en resolution.

Vad beträH'ar instrumenten om organisationer av arbetande på lands- bygden ansluterjag mig till remissinstansernas uppfattning att dessa främst avser förhållandena i utvecklingsländema. Emellertid kan en svensk ratifi- kation av konventionen uppfattas som och faktiskt utgöra ett stöd för de i instrumenten inskrivna syftena i mindre utvecklade länder. där arbetande på landsbygden utgör en majoritet av befolkningen. En svensk ratifikation kräver ingen lagstiftnings- eller annan åtgärd från statsmakternas sida. Texterna till konventionen nr 141 och rekommendationen nr 149 bör över- lämnas till SIDA för beaktande i det fortsatta biståndsarbetet.

Ifråga om konventionen nr 142 och rekommendationen nr 150 om yrkes- vägledning och yrkesutbildning är remissinstansema eniga i uppfattningen att Sverige kan och bör tillträda konventionen. Med hänvisning till kon- ventionens artikel 5 föreslår SAF och LO. med instämmande av ILO-kom- mittén, att arbetsmarknadens parter skall bli representerade i de organ som handhar utformning och genomförande av riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning. Till detta förslag får jag anföra föl- jande.

Arbetsmarknadens parter är sedan länge representerade i styrelserna för

32

Prop. 1975/76:126

SÖ och AMS m.fl. organ som sysslar med yrkesvägledning och yrkesut- bildning. 1 andra organ på detta område är de inte representerade. Det vik- tigaste av dessa senare är den s.k. yrkesvägledningsnämnden. Nämnden är ett samarbetsorgan mellan AMS. SÖ. universitetskanslersämbetet, Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet i frågor rörande stu- die- och yrkesvägledning. Till nämnden finns knuten en referensgrupp med företrädare för bl. a. arbetsgivare och arbetstagare. Jag har erfarit att inom nämnden redan övervägs ett förslag att öka antalet ledamöter i nämn— den och därmed bereda arbetsgivare och arbetstagare ett fullvärdigt delta- gande i nämndens arbete.

ILO-kommittén föreslår att texterna till konventionen nr 142 och rekom- mendationen nr 150 överlämnas till utbildnings- och arbetsmarknadsmyn- digheter m.fl. för att beaktas i deras fortsatta arbete. Jag tillstyrker kom- mitténs förslag. Dessutom bör texterna överlämnas till svenska unescorå- det.

Beträffande konventionen (nr 143) och rekommendationen (nr 151) om migrerande arbetstagare får jag anföra följande. I likhet med flertalet re- missinstanser anser jag det viktigt att undersöka möjligheterna att undan- röja eventuella hinder mot ratifikation av konventionen. i synnerhet dess del I om missbruk i samband med migration. ILO-kommittém pekar på ett antal sådana hinder men föreslår också flera konkreta åtgärder för att söka successivt avlägsna dem. Vissa av de föreslagna åtgärderna kan enligt min mening vidtas utan mer omfattande utredningsarbete medan andra kräver fortsatt utredning. Dit hör frågan om innebörden av konventionens art. 9 mom. 1 och dess krav på likställdhet med avseende på social trygghet som grundar sig på tidigare anställning. En förfrågan i ämnet kommer på ILO- kommitténs förslag att riktas till internationella arbetsbyrån. Likaså krävs utredning av frågorna om folkpension för invandrare och om kostnader för avlägsnande av utlänning. Enligt kommitténs förslag bör därför texterna till konventionen och rekommendationen samt däröver avgivna yttranden överlämnas dels till pensionskommittén (S 1970: 40). dels till de sakkunni- ga som statsrådet Leijon har bemyndigats tillkalla för att se över utlän- ningslagsriftningen. Vidare bör texterna överlämnas till SIV i dess egen- skap av samordnande myndighet vad gäller åtgärder för att främja invand- rares och språkliga minoriteters sociala och kulturella situation i Sverige. Texterna till instrumenten bör överlämnas också till vissa arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Till vissa föreslagna åtgärder. om vilka rege- ringen har rätt att besluta. anhållerjag att få återkomma senare.

Som framgår av vad jag nu har anfört kräver frågan om ratifikation av konventionen nr 143 fortsatta utredningar och överväganden. Jag är därför f. n. inte beredd att ta ställning i ratifikationsfrågan och anhåller att få åter- komma till denna inom den tid som undantagsvis medges enligt artikel 19 i ILO:s stadga. nämligen inom arton månader efter avslutandet av det kon— ferenssamrnanträde vid vilket konventionen antogs.

Prop. 1975/76: 126 33

Antagandet av nya instrument om migrerande arbetstagare har aktuali- serat l949 års konvention (nr 97) om migrerande arbetare. Detta instru- ment har remissbehandlats på nytt tillsammans med den nya konventionen och rekommendationen. Liksom i fråga om konventionen nr 143 pekar re- missinstansema på vissa bestämmelser om social trygghet. framför allt folkpensionsbestämmelsema, som ett kvarstående ratifikationshinder. ILO-kommittén har föreslagit att texten också till konventionen nr 97 överlämnas till pensionskommittén för att beaktas i dess fortsatta arbete. och att ratifikationsfrågan prövas på nytt då dess utredningsarbete redovi- sas. J ag ansluter mig till kommitténs uppfattning.

Frågan om ytterligare åtgärder i anledning av ILO:s deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet samt tillhörande aktionsplan bereds f.n. i regeringens kansli. Jag tar därför inte upp frågan vidare i detta sam- manhang.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionerna (nr l4l) om organi- sationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen samt (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbild- ning vid utvecklingen av mänskliga resurser,

dels lämnar riksdagen tillfälle att avge yttrande över vad jag i övrigt an- fört om de vid internationella arbetskonferensens sextionde sammanträde antagna internationella instrumenten.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd som föredraganden har hemställt om.

3—Riksdagen 1975/76. l saml. Nr 126

Prop. 1975/76: 126

Convention (No. 141) concerning organisa- tions of rural workers and their role in econo- mic and social development.

The General Conference of the lntema— tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Govcming Body of the International Labour Office. and having met in its Sixtieth session on 4 June 1975. and

Recognising that the importance of rural workers in the world makes it urgent to asso- ciate them with economic and social develop- ment action if their conditions of work and life are to be permanently and effectively improved, and

Noting that in many countries of the world and particularly in developing coun- tries there is massive under-utilisation of land and labour and that this makes it imperative for rural workers to be given every encour- agement to develop free and viable organisa- tions capable of protecting and furthering the interests of their members and ensuring their effective contribution to economic and social development. and

Considering that such organisations can and should contribute to the alleviation of the persistent scarcity of food products in vari- ous regions of the world. and

Recognising that land reform is in many developing countries an essential factor in the improvement of the conditions of work and life of rural workers and that organisa- tions of such workers should accordingly co- operate and participate actively in the imple- mentation of such reform, and

Recalling the terms of existing interna- tional labour Conventions and Recommenda- tions—in particular the Right of Association (Agriculture) Convention, 1921. the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948. and the Right to Organise and Collective Bargaining Conven- tion, 1949—which affirm the right of all workers. including rural workers. to establish free and independent organisations, and the provisions of numerous international labour

34. Bilaga 1

(Översättning)

Konvention (nr 141) om organisationer av ar- betande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens, vilken av styrelsen för in- ternationella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 4juni 1975 till sitt sextionde sammanträde, som med hänsyn till den betydelse som de ar- betande på landsbygden har i världen finner det angeläget. att de medverkar i strävandena till ekonomisk och social utveckling om deras arbets- och levnadsvillkor skall kunna för- bättras på ett varaktigt och effektivt sätt, som konstaterar att i många länder i världen och särskilt i utvecklingsländerjorden utnytt— jas på ett synnerligen bristfälligt sätt och ar- betskraften i stor utsträckning är undersys- selsatt och att de arbetande på landsbygden på grund av dessa förhållanden måste upp- muntras att utveckla fria och livskraftiga or- ganisationer. som förmår skydda och främja sina medlemmars intressen och säkerställa deras effektiva medverkan i den ekonomiska och sociala utvecklingen, som anser att sådana organisationer kan och bör medverka till att lindra den bestående knappheten på livsmedelsprodukter i olika delar av världen, som finner att en jordreform i många utveck- lingsländer är en väsentlig förutsättning för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de arbetande på landsbygden och att organisa- tioner av sådana arbetande följaktligen bör aktivt medverka och deltaga i genomförandet av sådana reformer, som hänvisar till de bestämmelser i existeran- de av internationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendatio- ner särskilt konventionen angående jord- brukarnas föreningsrätt (1921), konventionen angående föreningsfrihet och skydd för orga- nisationsrätten (1948) samt konventionen angående organisationsrätten och den kollek- tiva förhandlingsrätten ( 1949) som bekräf- tar rätten för alla arbetande, däribland även de arbetande på landsbygden, att bilda fria

Prop. 1975/76: 126

Conventions and Recommendations applic- able to rural workers which call for the parti- cipation. inter alia. of workers” orgnisations in their implementation. and

Noting the joint concern of the United Nations and the specialised agencies. in par- ticular the International Labour Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. with land reform and rural development. and

Noting that the following standards have been framed in co-operation with the Food and Agriculture Organisation of the United Nations and that. with a view to avoiding duplication. there will be continuing co- operation with that Organisation and with the United Nations in promoting and securing the application of these standards. and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to organisa- tions of rural workers and their role in eco- nomic and social development. which is the fourth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention. adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seven- ty-five the following Convention. which may be cited as the Rural Workers" Organisations Convention. 1975:

Article 1

This Convention applies to all types of or- ganisations of rural workers. including orga- nisations not restricted to but representative of rural workers.

Article 2

1. For the purposes of this Convention. the term ”rural workers" means any person engaged in agriculture. handicrafts or a related occupation in a rural area. whether as a wage carner or. subject to the provisions of paragraph 2 of this Article. as a self-employ- ed person such as a tenant. sharecropper or small owner-occupier.

35

och oberoende organisationer. och till de be- stämmelser i flera av internationella arbetsor- ganisationen antagna konventioner och re- kommendationer som är tillämpliga beträf- fande arbetande på landsbygden och som bland annat kräver att de arbetandes organi- sationer skall medverka vid deras genom- förande. som konstaterar att Förenta nationerna och de specialiserade organen. särskilt internatio- nella arbetsorganisationen och Förenta natio- nernas livsmedels- och jordbruksorganisa- tion. har ett gemensamt intresse av jordrefor- mer och utveckling på landsbygden, som konstaterar att följande normer har utar- betats i samverkan med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation och att till undvikande av dubbelarbete ett fortlö- pande samarbete skall äga _rum med denna or- ganisation och med Förenta nationerna i syf— te att främja och säkerställa tillämpningen av dessa normer, som beslutat antaga vissa förslag angående organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen. vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en intemationell konvention, antager denna den .tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande konvention som kan benämnas 1975 års kon- vention om organisationer av arbetande på landsbygden:

Artikel 1

Denna konvention är tillämplig beträffande alla typer av organisationer av arbetande på landsbygden. inberäknat organisationer som inte är begränsade till men representativa för arbetande på landsbygden.

ArtikelZ

1. I denna konvention avses med uttrycket "arbetande på landsbygden” alla som på landsbygden är sysselsatta inom jordbruk. hantverk eller besläktade yrken. antingen som löntagare eller. med förbehåll för vad som sägs i mom. 2 i denna artikel. som själv- ständiga yrkesutövare. såsom arrendatorer. natura-arrendatorer eller självägande små- brukare.

Prop. 1975/76:126

2. This Convention applies only to those tenants. sharecroppers or small owner- occupiers who derive their main income from agriculture. who work the land themselves. with the help only of their family or with the help of occasional outside labour and who do not—

a) permanently employ workers; or

b) employ a substantial number of sea- sonal workers; or .

c) have any land cultivated by sharecrop- pers or tenants.

Article 3

1. All categories of rural workers. whether they are wage earners or self-employed, shall have the right to establish and. subject only to the rules ofthe organisation concerned. to join organisations of their own choosing with- out previous authorisation.

2. The principles of freedom of association shall be fully respected; rural workers” orga- nisations shall be independent and voluntary in character and shall remain free from all in- terference. coercion or repression.

3. The acquisition of legal personality by organisations of rural workers shall not be made subject to conditions of such a charac- ter as to restrict the application of the provi- sions of the preceding paragraphs of this Article.

4. In exercising the rights provided for in this Article rural workers and their respective organisations. like other persons or organised collectivities, shall respect the law of the land.

5. The law of the land shall not be such as to impair. nor shall it be so applied as to impair. the guarantees provided for in this Article.

Article 4

It shall be an objective of national policy concerning rural development to facilitate the establishment and growth. on a voluntary basis. of strong and independent organisa- tions of rural workers as an effective means of ensuring the participation of rural workers,

36

2. Denna konvention är endast tillämplig beträffande sådana arrendatorer. natura- arrendatorer eller självägande småbrukare som erhåller sin huvudsakliga inkomst från jordbruket och som brukar jorden själva en- bart med hjälp av sin familj eller med hjälp av tillfällig främmande arbetskraft och som 3) inte ständigt har anställd arbetskraft.

b) inte sysselsätter något större antal sä- songarbetare.

0) inte har jord som brukas av natura- arrendatorer eller arrendatorer.

Artikel 3

1. Alla kategorier av arbetande på lands- bygden. såväl löntagare som självständiga yr- kesutövare. skall ha rätt att utan föregående medgivande bilda organisationer efter eget val och att ansluta sig till sådana organisatio- ner på det enda villkoret att de rättar sig efter deras stadgar.

2. Föreningsfrihetens principer skall till fullo respekteras; organisationer av arbetan- de på landsbygden skall vara oberoende och grundade på frivillig anslutning och får ej gö- ras till föremål för inskränkning. tvång eller undertryckande.

3. Rätten för organisationer av arbetande på landsbygden att erhålla ställning som juri- diska personer får icke göras beroende av villkor som är ägnade att inskränka tillämp- ningen av bestämmelserna i de föregående momenten av denna artikel.

4. Vid utövandet av de rättigheter som fö- reskrivs i denna artikel skall de arbetande på landsbygden och deras organisationer. lik- som andra personer eller organiserade sam- fälligheter. respektera gällande lagstiftning.

5. Den nationella lagstiftningen skall icke vara så utformad att den försvagar de garan- tier som föreskrivs i denna artikel eller tilläm- pas så att dessa försvagas.

Artikel 4

Det skall vara en målsättning för den natio- nella politiken för utvecklingen på landsbyg- den att underlätta bildandet och utvecklingen på frivillighetens grund av starka och själv- ständiga organisationer av arbetande på landsbygden såsom ett effektivt medel att sä-

Prop. 1975/76: 126

without discrimination as defined in the Dis- crimination (Employment and Occupation) Convention. 1958. in economic and social de- velopment and in the benefits resulting there- from.

Article 5

1. In order to enable organisations of rural workers to play their role in economic and social development. each Member which ratifies this Convention shall adopt and carry out a policy of active encouragement to these organisations, particularly with a view to eliminating obstacles to their establishment. their growth and the pursuit of their lawful activities. as well as such legislative and ad- ministrative discrimination against rural workers” organisations and their members as may exist.

2. Each Member which ratifies this Con- vention shall ensure that national laws or re- gulations do not. given the special circum- stances of the rural sector. inhibit the estab- lishment and growth of rural workers” organi- sations.

Article 6

Steps shall be taken to promote the widest possible understanding of the need to further the development of rural workers” organisa- tions and of the contribution they can make to improving employment opportunities and general conditions of work and life in rural areas as well as to increasing the national income and achieving a better distribution thereof.

Article 7 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-- General of the International Labour Office for registration.

Article 8

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the Intemational

37

kerställa dessa arbetandes delaktighet utan diskriminering. sådan den definieras i kon- ventionen angående diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning (1958), i den ekonomiska och sociala utvecklingen och i de förmåner den för med sig.

Artikel 5

1. För att det skall bli möjligt för organisa- tioner av arbetande på landsbygden att spela sin roll i den ekonomiska och sociala utveck- lingen skall varje medlemsstat som ratificerar denna konvention antaga och genomföra en politik som syftar till att uppmuntra dessa or- ganisationer. särskilt för att undanröja hinder för deras bildande. deras utveckling och full- följandet av deras lagliga verksamhet. även- som eventuellt förekommande diskriminering mot organisationer av arbetande på landsbyg- den genom lagstiftning och administrativa förfaranden.

2. Varje medlemsstat som ratificerar den- na konvention skall tillse att den nationella lagstiftningen inte. med hänsyn tagen till de speciella förhållandena inom landsbygdssek- torn. lägger hinderi vägen för bildandet och utvecklingen av organisationer av arbetande på landsbygden.

Artikel 6

Åtgärder skall vidtagas för att i största möj- liga omfattning främja förståelsen för nöd- vändigheten av att utveckla organisationer av arbetande pålandsbygden och för de insatser de kan göra för förbättring av sysselsättnings- möjlighetema och de allmänna arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden samt för en ökning och en bättre fördelning av nationalin- komsten.

Artikel 7

De officiella ratifikationema av denna kon- vention skall delges internationella arbetsby- råns generaldirektör och registreras av ho- nom.

Artikel 8

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets-

Prop. 1975/76: 126

Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director- General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 9

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration often years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration ofthe period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of tcn years under the terms provided for in this Article.

Artic/e [()

1. The Director-General of the Intema- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article II The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec-

38

organisationen vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören. 2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag då dess ratifikation registrerats.

Artikel 9

1. Medlem som ratificerar denna konven- tion kan. sedan tio år förflutit från den tid- punkt då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivelse som del- ges internationella arbetsbyråns generaldi- rektör för registrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registre- rats.

2. Varje medlem, som ratificerar denna konvention och som icke inom ett år efter ut- gången av den i föregående mom. nämnda tioårsperioden gör bruk av den uppsägnings- rätt som medges i-denna artikel, skall vara bunden för en ny period av tio år och kan där- efter på de i denna artikel föreskrivna villko- ren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 10

1. lntemationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av lntemationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar. som delgivits honom av organisa— tionens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som del- givits honom. skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen kommer att träda i kraft.

Artikel 11

lntemationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall för registrering jämlikt artikel 102 av

Prop. 1975/76: 126

retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 ofthe Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preceding Articles.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirabili- ty of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13

]. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion, notwithstanding the provisions of Arti- cle 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

39

Förenta nationemas stadga lämna Förenta nationemas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp- sägning, som registrerats av honom enligt bc- stämmclsema i föregående artiklar.

Artikel 12

Närhelst internationella arbetsbyråns sty- relse finner det erforderligt skall styrelsen fö- relägga internationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon- ventionens tillämpning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision. helt eller delvis.

Artikel 13

1. Om konferensen antager en; ny konven- tion. varigenom förevarande konvention helt eller delvis revideras. och den nya konventio- nen ej föreskriver annat,

a) skall, utan hinder av bestämmelserna i artikel 14. en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar upp- sägning av förevarande konvention. under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft;

b) skall från den dag. då den nya konven- tionen träder i kraft. förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar- na.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konvention. varige- nom förevarande konvention revideras.

Artikel 14

De engelska och franska texterna till denna konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1975/76: 126

Recommendation (No. 149) concerning organi- sations of rural workers and their role in economic and social development

The General Conference of the lntema- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975. and

Recognising that the importance of rural workers in the world makes it urgent to asso- ciate them with economic and social develop- ment action if their conditions of work and life are to be permanently and effectively improved. and

Noting that in many countries of the world and particularly in developing countries there is massive under-utilisation of land and labour and that this makes it imperative for rural workers to be given every encourage- ment to develop free and viable organisations capable of protecting and furthering the interests of their members and ensuring their effective contribution to economic and social development. and

Considering that such organisations can and should contribute to the alleviation of the persistent scarcity of food products in vari- ous regions of the world, and

Recognising that land reform is in many developing countries an essential factor in the improvement of the conditions of work and life of rural workers and that organisa- tions of such workers should accordingly co- operate and participate actively in the imple- mentation of such reform, and

Recalling the terms of existing interna- tional labour Conventions and Recommenda- tions—in particular the Right of Association (Agriculture) Convention. 1921, the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention. 1948, and the Right to Organise and Collective Bargaining Conven- tion. 1949—which affirm the right of all workers. including rural workers. to establish free and independent organisations. and the provisions of numerous international labour Conventions and Recommendations appli-

40

Bilaga 2

(Översättning)

Rekommendation (nr 149) om organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. vilken av styrelsen för internationella arbets- byrån sammankallats till Geneve och där samlats den 4juni 1975 till sitt sextionde sam— manträde. som med hänsyn till den betydelse som de ar- betande på landsbygden hari världen finner det angeläget. att de medverkari strävandena till ekonomisk och social utveckling om deras arbets- och levnadsvillkor skall kunna för- bättras på ett varaktigt och effektivt sätt. som konstaterar att i många länderi världen och särskilt i utvecklingsländerjorden utnytt- jas på ett synnerligen bristfälligt sätt och ar- betskraften i stor utsträckning är undersys- selsatt och att de arbetande på landsbygden på grund av dessa förhållanden måste upp- muntras att utveckla fria och livskraftiga or- ganisationer. som förmår skydda och främja sina medlemmars intressen och säkerställa deras effektiva medverkan i den ekonomiska och sociala utvecklingen, som anser att sådana organisationer kan och bör medverka till att lindra den bestående knappheten på livsmedelsprodukter i olika delar av världen. som finner att en jordreform i många utveck- lingsländer är en väsentlig förutsättning för förbättrade arbets- och levnadsvillkor för de arbetande på landsbygden och att organisa- tioner av sådana arbetande följaktligen bör aktivt medverka och deltaga i genomförandet av sådana reformer. som hänvisar till de bestämmelser i existeran- de av lntemationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendatio- ner — särskilt konventionen angående jord- brukarnas föreningsrätt (1921). konventionen angående föreningsfrihet och skydd för orga- nisationsrätten (1948) samt konventionen angående organisationsrätten och den kollek- tiva förhandlingsrätten (1949) som bekräf- tar rätten för alla arbetande, däribland även de arbetande på landsbygden, att bilda fria

Pr0p. 1975/ 76: 126

cable to rural workers which call for the par- ticipation, inter alia, of workers” organisa- tions in their implementation. and

Noting the joint concern of the United Nations and the specialised agencies. in par- ticular the International Labour Organisation and the Food and Agriculture Organisation of the United Nations. with land reform and rural development and

Noting that the following standards have been framed in co-operation with the Food and Agriculture Orgnisation of the United Nations and that. with a view to avoiding duplication. there will be continuing co- operation with that Organisation and with the United Nations in promoting and securing the application of these standards. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to organisations of rural workers and their role in economic and social development. which is the fourth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation, adopts this twenty-third day of .lune of the year one thousand nine hundred and seven- ty-frve the following Recommendation. which may be cited as the Rural Workers” Organisations Recommendation, 1975:

I . General Provisions

l. ( 1) This Recommendation applies to all types of organisations of rural workers. in- cluding organisations not restricted to but representative of rural workers.

(2) The Co-operatives (Developing Coun- tries) Recommendation. 1966. further re- mains applicable to the organisations of rural workers falling within its scope.

2. (1) For the purposes of this Recom- mendation. the term ”rural workers" means any person engaged in agriculture, handi- crafts or a related occupation in a rural area. whether as a wage earner or. subject to the provisions of subparagraph (2) of this Para- graph, as a self-employed person such as a

41

och oberoende organisationer. och till de be- stämmelser i flera av lntemationella arbetsor- ganisationen antagna konventioner och re- kommendationer som är tillämpliga beträf— fande arbetande på landsbygden och som bland annat kräver att de arbetandes organi- sationer skall medverka vid deras genomfö-

rande,

som konstaterar att Förenta nationerna och de specialiserade organen. särskilt Interna- tionella arbetsorganisationen och Förenta na- tionernas livsmedels- och jordbruksorganisa- tion. har ett gemensamt intresse av jordrefor— mer och utveckling på landsbygden. som konstaterar att följande normer har utar- betats i samverkan med Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation och att till undvikande av dubbelarbete ett fortlö- pande samarbete skall äga rum med denna or- ganisation och med Förenta nationerna i syf- te att främja och säkerställa tillämpningen av dessa normer. som beslutat antaga vissa förslag angående organisationer av arbetande på landsbygden och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen. vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekommendation.

antager denna den tjugotredje dagen i juni månad är nittonhundrasjuttiofem följande re- kommendation. som kan benämnas 1975 års

rekommendation om organisationer av arbe- tande på landsbygden:

1. A Ilmr'i/r/m bestämmelser

1. (1) Denna rekommendation är tillämp- lig beträffande alla typer av organisationer av arbetande på landsbygden. inberäknat orga- nisationer som inte är begränsade till men representativa för arbetande på landsbygden.

(2) Rekommendationen angående koope- rativa föreningars roll i utvecklingsländernas ekonomiska och sociala utveckling (1966) är fortfarande tillämplig beträffande de organi- sationer av arbetande på landsbygden som den avser.

2. (l) I denna rekommendatiopn avses med uttrycket ”arbetande på landsbygden" alla som på landsbygden är sysselsatta inom jordbruk. hantverk eller besläktade yrken,

Pfop. 1975/76: 126

tenant. sharecropper or small owner-occupi- er.

(2) This Recommendation applies only to those tenants. sharecroppers or small owner-occupiers who derive their main in- come from agriculture. who work the land themselves. with the help only of their family or with the help of occasional outside labour and who do not—

a) permanently employ workers; or

b) employ a substantial number of season- al workers; or

c) have'any land cultivated by sharecrop- pers or tenants.

3. All categories of rural workers, whether they are wage earners or self-employed. should have the right to establish and. subject only to the rules of the organisation con- cerned. to join organisations of their own choosing without previous authorisation.

II. Role of Organisations of Rural Workers

4. It should be an objective of national policy concerning rural development to facili- tate the establishment and growth. on a voluntary basis. of strong and independent organisations of rural workers as an effective means of ensuring the participation of rural workers. without discrimination as defined in the Discrimination (Employment and Occu- pation) Convention. 1958. in economic and social development and in the benefits result- ing therefrom.

5. Such organisations should, as appropri- ate, be able to—

a) represent. further and defend the inter- ests of rural workers, for instance by under- taking negotiations and consultations at all levels on behalf of such workers collectively;

b) represent rural workers in connection with the formulation, implementation and evaluation of programmes of rural develop- ment and at all stages and levels of national planning;

c) involve the various categories of rural workers, according to the interests of each, actively and from the outset in the implemen- tation of—

42

antingen som löntagare eller. med förbehåll för vad som sägs i stycke (2) i denna punkt. som självständiga yrkesutövare. såsom ar- rendatorer. natura-arrendatorer eller själv- ägande småbrukare.

(2) Denna rekommendation är endast till- lämplig beträffande sådana arrendatorer. na- tura-arrendatorer eller självägande småbru- kare som erhåller sin huvudsakliga inkomst från jordbruket och som brukar jorden själva enbart med hjälp av sin familj eller med hjälp av tillfällig främmande arbetskraft och som

a) inte ständigt har anställd arbetskraft.

b) inte sysselsätter något större antal sä— songarbetare.

c) inte har jord som brukas av natura- arrendatorer eller arrendatorer.

3. Alla kategorier av arbetande på lands- bygden. såväl löntagare som självständiga yr- kesutövare. bör ha rätt att utan föregående medgivande bilda organisationer efter eget val och att ansluta sig till sådana organisatio- ner på det enda villkoret att de rättar sig efter deras stadgar.

II. Uppgifter för organisationer av arbetan- de på landsbygden

4. Det bör vara en målsättning för den na- tionella politiken för utvecklingen på lands- bygden att underlätta bildandet och utveck- lingen på frivillighetens grund av starka och självständiga organisationer av arbetande på landsbygden såsom ett effektivt medel att sä- kerställa dessa arbetandes delaktighet utan diskriminering, sådan den definieras i kon- ventionen angående diskriminering i fråga om anställning och sysselsättning (1958). i den ekonomiska och sociala utvecklingen och i de förmåner den för med sig.

5. Sådana organisationer bör då så är lämpligt kunna:

a) representera, främja och skydda de ar- ' betandes på landsbygden intressen. bland an-

nat genom att kollektivt för deras räkning ge- nomföra förhandlingar och samråd på alla ni- våer:

b) representera de arbetande på landsbyg- den då det gäller utformning, genomförande och utvärdering av program för utvecklingen på landsbygden samt på alla stadier och ni- våer av nationell planering:

c) aktivt engagera de olika kategorierna av

Prop. 1975/76: 126

(i) programmes of agricultural develop- ment. including the improvement of tech- niques of production. storing. processing, transport and marketing;

(ii) programmes of agrarian reform. land settlement and land development:

(iii) programmes concerning public works. rural industries and rural crafts;

(iv) rural development programmes. in- cluding those implemented with the colla- boration of the United Nations, the lnter- national Labour Organisation and other specialised agencies:

(v) the information and education pro- grammes and other activities referred to in Paragraph 15 of this Recommendation;

d) promote and obtain access of rural workers to services such as credit. supply. marketing and transport as well as to techno- logical services:

e) play an active part in the improvement of general and vocational education and training in rural areas as well as in training for community development. training for co- operative and other'activities of rural work- er's organisations and training for the mana- gement thereof;

t) contribute to the improvement of the conditions of work and life of rural workers, including occupational safety and health;

g) promote the extension of social security and basic social services in such fields as housing. health and recreation.

III. Means of Encouraging the Growth of Organisations of Rural Workers

6. In order to enable organisations of rural workers to play their role in economic and social development, member States should adopt and carry out a policy of active encour- agement to these organisations, particularly with view to— . a) eliminating obstacles to their establish- ment, their growth and the pursuit of their lawful activities, as well as such legislative and administrative discrimination against rural workers' organisations and their mem-

43

arbetande på landsbygden. allt efter deras intressen. i alla stadier av genomförandet av: (i) program för utveckling av jordbruket, inberäknat förbättrade metoder för pro- duktion. lagring. bearbetning. transport och marknadsföring: (ii) program för jordreformer, kolonisa- tion och nyodling; (iii) program för offentliga arbeten samt för industri och hantverk på landsbygden; (iv) program för utveckling på landsbyg- den. inberäknat sådana som genomförs un- der medverkan av Förenta nationerna, in- ternationella arbetsorganisationen och an- dra specialiserade organ; (v) de program för information och ut- bildning och de andra aktiviteter som avses i punkt 15 i denna rekommendation;

d) främja och åstadkomma tillgång för ar- betande på landsbygden till tjänster som kre- dit, varutillförsel, marknadsföring och trans- port samt teknologiska tjänster;

e) spela en aktiv roll i förbättringen av all- mänbildande och yrkesinriktad undervisning och utbildning på landsbygden samt i utbild- ningen för utveckling av lokalsamhällen, ut- bildning för kooperativ och annan verksam- het av organisationer av arbetande på lands- bygden samt utbildning för ledande av sådan verksamhet;

f) medverka till förbättring av arbets- och levnadsvillkoren för de arbetande på lands- bygden. inberäknat arbetarskyddet;

g) främja utvecklingen av social trygghet och grundläggande sociala anordningar på så- dana områden som bostadsförsörjning. hälso- vård och fritidsverksamhet.

III . Medel att främja utvecklingen av organi- sationer av arbetande på landsbygden

6. För att det skall bli möjligt för organisa- tioner av arbetande på landsbygden att spela sin roll i den ekonomiska och sociala utveck- lingen bör medlemsstaterna antaga och ge- nomföra en politik som syftar till att aktivt befrämja dessa organisationer och särskilt att:

a) undanröja hinder för deras bildande. de- ras utveckling och fullföljandet av deras lagli- ga verksamhet, ävensom eventuellt förekom- mande diskriminering mot organisationer av

Prop. 1975/76: 126

bers as may exist;

b) extendig to rural workers” organisa- tions and their members such facilities for vocational education and training as are available to other workers” organisations and their members; and

c) enabling rural workers” organisations to pursue a policy to ensure that social and eco- nomic protection and benefits corresponding to those made available to industrial workers or. as appropriate. workers engaged in other non-industrial occupations are also extended to their members.

7. (1) The principles of freedom of association should be fully respected; rural workers” organisations should be indepen- dent and voluntary in character and should remain free from all interference. coercion or repression.

(2) The acquisition of legal personality by organisations of rural workers should not be made subject to conditions of such a charac- ter as to restrict the application of the provi- sions of Paragraph 3 and subparagraph ( 1) of this Paragraph.

(3) In exercising the rights which they enjoy in pursuance of Paragraph 3 and of this Paragraph rural workers and their respective organisations. like other persons or organised collectivities. should respect the law of the land.

(4) The law of the land should not be such as to impair. nor should it be so applied as to impair. the guarantees provided for in Para- graph 3 and in this Paragraph.

A. Legislative and Administrative Measures

8. (l) Member States should ensure that national laws or regulations do not. given the special circumstances .of the rural sector. inhibit the establishment and growth of rural workers” organisations.

(2) In particular—

a) the principles of right of association and of collective bargaining. in conformity espe- cially with the Right of Association (Agricul- ture) Convention. 1921 . the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948. and the Right to

44

arbetande på landsbygden och deras medlem- mar genom lagstiftning och administrativa förfaranden;

b) möjliggöra för organisationer av arbe- tande på landsbygden och deras medlemmar att använda sig av samma slags anordningar för yrkesinriktad undervisning och utbildning som står till förfogande för andra organisatio- ner av arbetande och deras medlemmar;

c) möjliggöra för organisationer av arbe- tande på landsbygden att föra en politik som syftar till att tillförsäkra arbetande på lands- bygden ett socialt skydd och ekonomiska och sociala förmåner som motsvarar dem som kommer arbetande inom industrin eller, då så är lämpligt. arbetande inom andra icke-indu- striella yrken till del.

7. (l) Föreningsfrihetens principer bör till fullo respekteras: organisationer av arbetan— de på landsbygden bör vara självständiga och grundade på frivillig anslutning och bör inte göras till föremål för inskränkning. tvång el- ler undertryckande.

(2) Rätten för organisationer av arbetande på. landsbygden att erhålla ställning som juri- diska personer bör icke göras beroende av villkor som är ägnade att inskränka tillämp- ningen av bestämmelserna i punkt 3 och styc- ket (l) i denna punkt.

(3) Vid utövandet av de rättigheter som de åtnjuter i enlighet med punkt 3 och denna punkt bör de arbetande på landsbygden och deras organisationer. liksom andra personer eller organiserade samfälligheter. respektera gällande lagstiftning.

('4) Den nationella lagstiftningen bör icke vara så utformad att den försvagar de garan- tier som avses i punkt 3 och i denna punkt.

A. Lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder

8. (l) Medlemsstaterna bör tillse att den nationella lagstiftningen inte, med hänsyn till landsbygdssektoms speciella förhållanden. lägger hinder i vägen för bildande och utveck- ling av organisationer av arbetande på lands- bygden.

(2) Särskilt bör' - a) principerna om föreningsrätt och rätt till kollektiva förhandlingar. såsom de speciellt uttrycks i konventionen angående jordbruks- arbetamas föreningsfrihet (1921). konventio-

Prop. 1975/76: 126

Organise and Collective Bargaining Conven- tion. 1949. should be made fully effective by the application to the rural sector of general laws or regulations on the subject. or by the adoption of special laws or regulations. full account being taken of the needs of all cate- gories of rural workers;

b) relevant laws and regulations should be fully adapted to the special needs of rural areas: for instance—

(i) requirements regarding minimum membership. minimum levels of education and minimum funds should not be permit- ted to impede the development of organisa- tions in rural areas where the population is scattcred. ill educated and poor;

(ii) problems which may arise concem- ing the access of organisations of rural workers to their members should be dealt with in a manner respecting the rights of all concerned and in accordance with the terms of the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Con- vention. 1948. and the Workers” Represen- tatives Convention. 1971;

(iii) there should be effective protection of the rural workers concerned against dis- missal and against eviction which are based on their status or activities as leaders or members of rural workers” organisa- tions.

9. There should be adequate machinery. whether in the form of labour inspection or of special services, or in some other form. to ensure the effective implementation of laws and regulations concerning rural workers” organisations and their membership. 10. (l) Where rural workers find it difficult. under existing conditions. to take the initia- tive in establishing and operating their own organisations. existing organisations should be encouraged to give them. at their request. appropriate guidance and assistance corre- sponding to their interests. (2) Where necessary. such assistance could on request be supplemented by advisory services staffed by persons qualified to give legal and technical advice and to run educa- tional courses. | ]. Appropriate measures should be taken to ensure that there is effective consultation and dialogue with rural workers” organisa-

45

nen angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten (1948) och konventionen angående organisationsrätten och den kollek- tiva förhandlingsrätten (1949) göras fullt ef- fektiva genom tillämpning av hithörande all- män lagstiftning på landsbygdssektorn eller genom införande av speciell lagstiftning un- der fullt hänsynstagande till behoven hos samtliga kategorier av arbetande på lands- bygden;

b) hithörande lagstiftning till fullo anpas- sas efter de speciella behoven på landsbyg- den. bland annat genom att man:

(i) inte låter minimikrav beträffande medlemsantal, utbildning och tillgångar hindra utvecklingen av organisationer i områden på landsbygden med gles. dåligt utbildad eller fattig befolkning;

(ii) tillser att eventuellt uppkommande problem beträffande kontakterna mellan organisationer av arbetande på landsbyg- den och deras medlemmar blir lösta på ett sådant sätt att alla berörda parters rättighe- ter respekteras och i överensstämmelse med bestämmelserna i konventionen angå- ende föreningsfrihet och skydd för organi- sationsrätten (1948) och konventionen om arbetstagarnas representanter (197 l );

(iii) ger berörda arbetande på landsbyg- den ett effektivt skydd mot avskedande el- ler avhysning på grund av ställning eller ak- tivitet som ledare av eller medlem i organi- sation av arbetande på landsbygden. '

9. Det bör finnas lämpliga kontrollorgan. i form av yrkesinspektion eller specialiserade organ elleri någon annan form. för att säker- ställa en effektiv tillämpning av lagstiftningen angående organisationer av arbetande på landsbygden och deras medlemmar. 10. (1) Om arbetande på landsbygden till följd av rådande förhållanden finner det svårt att ta initiativ till att bilda och leda egna orga- nisationer. bör existerande organisationer uppmuntras att på deras begäran ge dem råd och bistånd på lämpligt sätt och i överens- stämmelse med deras intressen. (2) Vid behov kan denna hjälp på begäran kompletteras genom rådgivande organ som förfogar över personal som är kvalificerad att ge råd i juridiska och tekniska frågor och leda utbildningskurser. ] I. Lämpliga åtgärder bör vidtagas för att

Prop. 1975/76: 126

tions on all matters relating to conditions of work and life in rural areas.

12. (1) In connection with the formulation and. as appropriate. the application of econo- mic and social plans and programmes and any other general measures concerning the economic. social or cultural development of rural areas. rural workers" organisations should be associated with planning proce- dures and institutions. such as statutory boards and committecs. development agen- cies and economic and social councils.

(2) In particular. appropriate measures should be taken to make possible the eli'ec- tive participation of such organisations in the formulation. implementation and evaluation of agrarian reform programmes.

13. Member States should encourage the establishment of procedures and institutions which foster contacts between rural workers” organisations. employers and their organisa- tions and the competent authorities.

B. Public Information

14. Steps should be taken. particularly by the competent authority. to promote—-

a) the understanding of those directly concerned. such as central. local and other authorities. rural employers and landlords. of the contribution which can be made by rural workers" organisations to the increase and better distribution of national income. to the increase of productive and remuncrative employment opportunities in the rural sector. to the raising of the general level of education and training ofthe various categories of rural workers and to the improvement of the general conditions of work and life in rural areas;

b) the understanding of the general public, including. in particular, that in the non-rural sectors of the economy. of the importance of maintaining a proper balance between the de- velopment of rural and urban areas. and of the desirability. as a contribution towards en-

46

tillsc att effektivt samråd och en effektiv dia- log kommer till stånd med organisationer av arbetande på landsbygden i alla frågor som rör arbets- och levnadsvillkoren på landsbyg- den.

12. (1) Då det gäller utformningen och i förekommande fall genomförandet av ekono- miska och sociala planer och program och al- la andra allmänna åtgärder som berör den ekonomiska. sociala och kulturella utveck- lingen av områden på landsbygden. bör orga- nisationer av arbetande på landsbygden bere- das tillfälle att medverka i planeringsproce- durer och institutioner. såsom offentliga sty- relser och kommittéer, utvecklingsorgan och ekonomiska och sociala råd.

(2) Särskilt bör lämpliga åtgärder vidtagas för att möjliggöra dessa organisationers ef- fektiva medverkan vid utformningen. genom- förandet och utvärderingen av program för jordreformer.

13. Medlemsstaterna bör uppmuntra till- skapandet av procedurer och institutioner som främjar kontakter mellan organisationer av arbetande på landsbygden. arbetsgivare och deras organisationer samt vederbörande myndigheter.

B. Offentlig information

14. Åtgärder bör vidtagas. särskilt av ve- derbörande myndighet. för att främja:

a) förståelse hos direkt berörda, såsom centrala. lokala och andra myndigheter, ar- betsgivare inom jordbruket ochjordägare, för de insatser som organisationer av arbetande på landsbygden kan göra för en ökning och en bättre fördelning av nationalinkomsten. för en ökning av möjligheterna till produktiv och lönsam sysselsättning inom landsbygdssek- torn. för höjande av allmänbildnings- och ut- bildningsnivån hos olika kategorier av arbe- tande på landsbygden och förbättrande av de allmänna arbets- och levnadsvillkoren på landsbygden;

b) förståelse hos allmänheten. särskilt inom de sektorer av ekonomin som ligger utanför landsbygden. för betydelsen av att en riktig balans upprätthålls mellan utvecklingen på landsbygden och i städerna och för önsk- värdheten av att främja utvecklingen av orga-

Prop. 1975/76: 126

suring that balance." of furthering the devel- opment of rural workers” organisations.

15. These steps might include—

a) mass information and education campaigns. especially with a view to giving rural workers full and practical information on their rights. so that they may exercise them as necessary;

b) radio, television and cinema pro- grammes, and periodic articles in the local and national press. describing the conditions of life and work in rural areas and explaining the aims of rural workers" organisations and the results obtained by their activities;

c) the organisation, locally, of seminars and nreetings with the participation of repre- sentatives of the various categories of rural workers. of employers and landlords. of other sectors of the population and of local authorities:

d) the organisation of visits to rural areas of journalists. representatives of employers and workers in industry or commerce. stu- dents of universities and schools accompani- ed by their teachers. and other representati- ves of the various sectors of the population;

e) the preparation of suitable curricula for the various types and levels of schools ap- propriately reflecting the problems of agricul- tural production and the life of rural workers.

C. Education and Training

16. ln order to ensure a sound growth of rural workers” organisations and the rapid assumption of their full role in economic and social development. steps should be taken. by the competent authority among others. to—

a) impart to the leaders and members of rural workers" organisations knowledge of—

(i) national laws and regulations and in- ternational standards on questions ofdirect concern to the activity of the organisa- tions. in particular the right of association:

(ii) the basic principles of the establish- ment and operation of organisations of rural workers:

47

nisationer av arbetande på landsbygden så- som ett bidrag till säkerställandet av en sådan balans.

15. Härvidlag kan följande åtgärder kom- ma i fråga:

a) informations- och utbildningskampanjer i stor skala, särskilt för att ge de arbetande på landsbygden fullständiga och praktiska infor- mationer om deras rättigheter så att de vid behov kan utöva dem;

b) radio-. televisions- och filmprogram och periodiska artiklar i lokal och nationell press, som skildrar levnads- och arbetsvillkoren på landsbygden och förklarar målsättningarna för organisationer av arbetande på landsbyg- den och de resultat som uppnåtts genom de- ras verksamhet:

c) organiserande av seminarier och sam- mankomster på lokalplanet med deltagande av representanter för olika kategorier av ar- betande på landsbygden. för arbetsgivare och jordägare, för andra befolkningsgrupper och för lokala myndigheter:

d) organiserande av besök på landsbygden avjournalister. representanter för arbetsgiva- re och arbetstagare inom industri eller han- del. universitetsstuderande och skolelever tillsammans med deras lärare och andra representanter för olika befolkningsgrupper;

e) utarbetande av lämpliga läroplaner för olika skoltyper och undervisningsstadier som på ett lämpligt sätt återspeglar jordbrukspro- duktionens problem och levnadsförhållande- na bland de arbetande på landsbygden.

C. Undervisning och utbildning

16. I syfte att säkerställa en sund utveck- ling av organisationer av arbetande på lands- bygden och göra det möjligt för dem att snabbt åtaga sig alla de uppgifter som tillkom- mer dem i den ekonomiska och sociala ut- vecklingen bör åtgärder vidtagas, bland annat av vederbörande myndighet. för att &) göra ledare av och medlemmar i organi- sationer av arbetande på landsbygden för- trogna med: (i) nationell lagstiftning och internatio- nella normer beträffande frågor av direkt intresse för organisationemas verksamhet, särskilt föreningsrätten; (ii) de grundläggande principerna för bil-

Prop. 1975/76: 126

(iii) questions regarding rural develop- ment as part of the economic and social de- velopment of the country. including agri- cultural and handicraft production. storing. processing. transport. marketing and trade:

(iv) principles and techniques of na- tional planning at different levels:

(v) training manuals and programmes which are published or established by the United Nations. the International Labour Organisation or other specialised agencies and which are designed for the education and training of rural workers;

b) improve and foster the education of rural workers in general. technical. economic and social fields. so as to make them better able both to develop their organisations and understand their rights and to participate ac- tively in rural development; particular atten- tion should be paid to the training of wholly or partly illitcrate workers through literacy programmes linked with the pratical expan- sion of their activities;

c) promote programmes directed to the role which women can and should play in the rural community. integrated in general pro- grammes of education and training to which women and men should have equal oppor- tunities of access;

d) provide training designed particularly for educators of rural workers. to enable them. for example. to help in the develop- ment of co-opcrative and other appropriate forms of servicing activities which would enable organisations to respond directly to membership needs while fostering their inde- pendence through economic self—reliance:

e) give support to programmes for the pro- motion of rural youth in general.

17. (l) As an effective means of providing the training and education referred to in Paragraph 16. programmes of workers” edu- cation or adult education. specially adapted to national and local conditions and to the so— cial, economic and cultural needs of the vari- ous categories of rural workers. including the special needs of women and young persons. should be formulated and applied.

(2) ln view of their special knowledge and experience in these fields. trade union move- ments and existing organisations which

48

dande och ledning av organisationer av ar-

betande på landsbygden:

(iii) frågor angående utvecklingen på landsbygden såsom en del av landets eko- nomiska och sociala utveckling, inberäknat jordbrukets och hantverkets produktion. lagring. bearbetning. transport. marknads- föring och handel:

(iv) principer och metoder för nationell planering på olika nivåer;

(v) handböcker och program för utbild- ning, publicerade eller utarbetade av För- enta nationerna. internationella arbetsor- ganisationen eller andra specialiserade or- gan och avsedda för undervisning och ut- bildning av arbetande på landsbygden;

b) förbättra och främja undervisningen för arbetande på landsbygden i allmänbildande. tekniska, ekonomiska och sociala ämnen så att de får bättre förutsättningar både för att utveckla sina organisationer och bli medvet- na om sina rättigheter och för att medverka aktivt i utvecklingen på landsbygden; sär- skild uppmärksamhet bör ägnas utbildningen av helt eller delvis analfabetiska arbetande personer genom alfabetiseringsprogram an- knutna till den praktiska utvecklingen av de- ras aktiviteter;

c) främja program som inriktas på den roll som kvinnor kan och bör spela i landsbyg— dens samhällen och som ingår i allmänna pro- gram för undervisning och utbildning som står Öppna i samma mån för kvinnor som för män;

d) tillhandahålla en utbildning som är sär- skilt tillrättalagd för dem som ansvarar för undervisningen bland arbetande på landsbyg- den och som bland annat skall göra det möj- ligt för dem att medverka vid utvecklandet av kooperativa och andra lämpliga former av serviceverksamhet som syftar till att tillgodo- se behoven hos medlemmarna av organisatio- ner av arbetande på landsbygden och samti- digt främja organisationerna självständighet genom att göra dem ekonomiskt livskraftiga:

e) stödja program som innefattar alla as- pekter av förbättring av landsbygdsungdo- mens villkor.

17. (1) Som ett effektivt medel att få till stånd den utbildning och undervisning som avses i punkt 16 bör program för arbetar- och vuxenundervisning. speciellt anpassade efter

Prop. 1975/76: 126

represent rural workers might be closely as- sociated with the formulation and carrying out of such programmes.

D. Financial and Material Assistance

18. (l) Where. particularly in the initial stages of development. rural workers” organi- sations consider that they need financial or material assistance. for instance to help them in carrying out programmes of education and training. and where they seek and obtain such assistance. they should receive it in a manner which fully respects their indepen- dence and interests and those of their mem- bers. Such assistance should be supplemen- tary to the initiative and efforts of rural workers in financing their own organisations.

(2) The foregoing principles apply in all cases of financial and material assistance. in- cluding those in which it is the policy of a member State to render such assistance it- self.

4—Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126

49

nationella och lokala förhållanden samt efter de sociala, ekonomiska och kulturella beho- ven hos olika kategorier av arbetande på landsbygden. inberäknat de speciella beho- ven hos kvinnor och ungdomar, utformas och genomföras.

(2) Med hänsyn till deras speciella kunska- per och erfarenheter inom detta område bör fackliga rörelser och existerande organisatio- ner som representerar arbetande på lands- bygden intimt knytas till utformningen och genomförandet av sådana program.

D. Finansiellt och materiellt bistånd

18. (1) När organisationer av arbetande på landsbygden anser sig ha behov, särskilt un- der de första utvecklingsstadiema; av finan- siellt eller materiellt bistånd. exempelvis för att genomföra undervisnings- och utbild- ningsprogram. och de söker och erhåller så- dant bistånd, bör de erhålla detta på ett sätt som till fullo respekterar deras och deras medlemmars oberoende och intressen. Så- dant bistånd bör komplettera initiativ och strävanden hos de arbetande på landsbygden att finansiera sina egna organisationer.

(2) De ovan anförda principerna äger till- lärnpning beträffande alla slag av finansiellt och materiellt bistånd, inberäknat de fall då en medlemsstat har som politik att själv ge sådant bistånd.

Prop. 1975/76: 126

Convention (No. 142) concerning vocational guidance and vocational training in the devel- opment of human resources.

The General Conference of the lntema- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office. and having met in its Sixtieth Session on 4 Juni 1975. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals" with regard to human re- sources development: vocational guidance and vocational training. which is the sixth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention. adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seven- ty-five the following Convention. which may be cited as the Human Resources Develop- ment Convention. 1975:

Article !

l. Each Member shall adopt and develop comprehensive and co-ordinated policies and programmes of vocational guidance and vo- cational training. closely linked with employ- ment. in particular through public employ- ment services.

2. These policies and programmes shall take due account of—

a) employment needs. opportunities and problems. both regional and national;

b) the stage and level of economic. social and cultural development; and

c) the mutual relationships between hu- man resources development and other eco- nomic, social and cultural objectives.

3. The policies and programmes shall be pursued by methods that are appropriate to national conditions.

4. The policies and programmes shall be designed to improve the ability of the individ- ual to understand and. individually or collec- tively. to influence the working and social environment.

50

Bilaga 3 ( Översättning)

Konvention (nr 142) om yrkesvägledning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens. som av styrelsen för internationella arbetsby- rån sammankallats till Geneve och där sam- lats den 4juni 1975 till sitt sextionde samman- träde. som beslutat antaga vissa förslag angående utveckling av mänskliga resurser: yrkesväg- ledning och yrkesutbildning, vilken fråga ut- gör den sjätte punkten på sammanträdets dagordning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en internationell konvention. antager denna den tjugotredje dagen ijuni månad är nittonhundrasjuttiofem följande konvention, som kan benämnas 1975 års kon- vention om utveckling av mänskliga resurser:

Artikel I

1. Varje medlemsstat skall antaga och ut- veckla omfattande och samordnade riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkes- utbildning i nära anslutning till sysselsätt- ningen. särskilt genom den offentliga arbets- förmedlingen.

2. Dessa riktlinjer och program skall taga vederbörliga hänsyn till —

a) behov, möjligheter och problem i fråga om sysselsättning på såväl regional som na- tionell nivå;

b) den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingens stadium och nivå;

e) de ömsesidiga sambanden mellan ut- vecklingen av mänskliga resurser och andra ekonomiska. sociala och kulturella målsätt- ningar.

3. Riktlinjerna och programmen skall full- följas genom metoder lämpade efter de natio- nella förhållandena.

4. Riktlinjerna och programmen skall syfta till att förbättra individens förmåga att förstå och att individuellt eller kollektivt påverka

Prop. 1975/76: 126

5. The policies and programmes shall en- eourage and enable all persons. on an equal basis and without any discrimination what- soever. to develop and use their capabilities for work in their own best interests and in ac- cordance with their own aspirations. account being taken of the needs of society.

Article 2

With the above ends in view. each Member shall establish and develop open. flexible and complementary systems of general. technical and vocational education. educational and vocational guidance and vocational training. whether these activities take place whithin the system of formal education or outside it.

Article 3

]. Each Member shall gradually extend its systems of vocational guidance. including contininuing employment information. with a view to ensuring that comprehensive infor- mation and the broadest possible guidance are available to all children. young persons and adults. including appropriate pro- grammes for all handicapped and disabled persons.

2. Such information and guidance shall cover the choice of an occupation, vocational training and related educational opportuni- ties. the employment situation and employ- ment prospects. promotion prospects. condi- tions of work. safety and hygiene at work. and other aspects of working life in the vari- ous sectors of economic. social and cultural activity and at all levels of responsibility.

3. The information and guidance shall be supplemented by information on general as- pects of collective agreements and of the rights and obligations of all concemed under labour law: this information shall be provided in accordance with national law and practice. taking into account the respective functions and tasks of the workers” and employers” or- ganisations concerned.

51

arbetsmiljön och den sociala miljön.

5. Riktlinjerna och programmen skall upp- muntra och göra det möjligt för alla personer att på basis av jämställdhet och utan någon diskriminering utveckla och utnyttja sina yr- kesfärdigheter i eget intresse och i enlighet med sina önskemål samtidigt som hänsyn ta- ges till samhällets behov.

Artikel 2

För att uppnå de ovan angivna målen skall varje medlemsstat utforma och utveckla öpp- na. flexibla och inbördes förbundna system för allmänbildande undervisning, teknisk och yrkesteoretisk undervisning. studie- och yr- kesvägledning och yrkesutbildning, oavsett om dessa aktiviteter äger rum inom eller utanför skolsystemet.

Artikel 3

1. Varje medlemsstat skall gradvis utvidga sina system för yrkesvägledning. inbegripet fortlöpande arbetsmarknadsinformation. för att säkerställa att alla barn, ungdomar och vuxna får tillgång till omfattande information och bredast möjliga vägledning, bland annat genom program som är lämpade för alla han- dikappade personer.

2. Denna information och vägledning skall omfatta yrkesval. yrkesutbildning och där- med förbundna studiemöjligheter. sysselsätt- ningsläge och sysselsättningsutsikter, beford- ringsutsikter. arbetsvillkor. arbetarskydd och andra aspekter av arbetslivet inom olika sek- torer av ekonomisk, social och kulturell verk- samhet och på alla ansvarsnivåer.

3. Denna information och vägledning skall kompletteras genom information om allmän- na aspekter av kollektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt ar- betslagstiftningen: denna information skall tillhandahållas i enlighet med nationell lag- stiftning och praxis under hänsynstagande till berörda" arbetstagar- och arbetsgivarorgani- ' sationers funktioner och uppgifter.

Prop. 1975/76: 126

Article 4

Each Member shall gradually extend. adapt and harmonise its vocational training systems to meet the needs for vocational training throughout life of both young per- sons and adults in all sectors ofthe economy and branches of economic activity and at all levels of skill and responsibility.

Article 5

Policies and programmes of vocational guidance and vocational training shall be for- mulated and implemented in co-operation with employers" and workers" organisations and. as appropriate and in accordance with national law and practice. with other inter- ested bodies.

Article 6 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen— eral of the lntemational Labour Office for registration.

Artic/(' 7

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director- General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 8

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration ot ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this

52

Artikel4 Varje medlemsstat skall gradvis utvidga. anpassa och harmonisera sina system för yr- kesutbildning för att tillgodose behoven av yrkesutbildning under hela livet hos såväl ungdomar som vuxna inom alla sektorer av ekonomin. inom alla verksamhetsområden och på alla kvalifikations- och ansvarsnivåer.

Artikel 5

Riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkesutbildning skall utformas och ge- nomföras i samverkan med arbetsgivar- och

_arbetstagarorganisationer och. då så är lämp-

ligt och i överensstämmelse med nationell lagstiftning och praxis. med andra berörda organ.

Artikel 6

De officiella ratifikationema av denna kon- vention skall delges internationella arbetsby- råns generaldirektör och registreras av ho- nom.

Artikel 7

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören.

2. Den träderi kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag. då dess ratifikation registrerats.

Artikel 8

1. Medlem som ratificerar denna konven- tion kan, sedan tio år förflutit från den tid- punkt då konventionen först trädde i kraft. uppsäga densamma genom skrivelse som del- ges internationella arbetsbyråns generaldi- rektör för registrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registre- rats.

2. Varje medlem. som ratificerar denna konvention och icke inom ett år efter utgång-

Prop. 1975/76: 126

Convention and which does not. whithin the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation provided for in this Article. will be bound for another period ot ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 9

1. The Director-General of the Intema- tional Labour Office shall notify all Members of the lntemational Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 10

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preceding Articles.

A rti cle ]]

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirabili- ty of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

]. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in

53

en av den i föregående mom. nämnda tioårs- perioden gör bruk av den uppsägningsrätt som medges i denna artikel. skall vara bun- den för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 9

lntemationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall underrätta samtliga medlemmar av intemationella arbetsorganisationen om regi- streringen av alla ratifikationer och uppsäg- ningar. som delgivits honom av organisatio- nens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen. som del- givits honom, skall han fasta medlemmamas uppmärksamhet på den dag då konventionen kommer att träda i kraft.

Artikel IO

lntemationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta nationernas stadga lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp— sägning. som registrerats av honom enligt be- stämmelserna i föregående artiklar.

Artikel ]]

Närhelst internationella arbetsbyråns sty- relse finner det erforderligt skall styrelsen fö- relägga internationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon- ventionens tillämpning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision, helt eller delvis.

Artikel 12

1. Om konferensen antager en ny konven- tion, varigenom förevarande konvention helt

Prop. 1975/76: 126

whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 8 above. if and when the new revising Convention shall have come into force:

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 13 The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

54

eller delvis revideras. och den nya konventio- nen cj föreskriver annat,

a) skall. utan hinder av bestämmelserna i artikel 8, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar upp- sägning av förevarande konvention, under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft:

b) skall från den dag. då den nya konven- tionen träder i kraft. förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar- na.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konvention. varige- nom förevarande konvention revideras.

Artikel 13 De engelska och franska texterna till denna konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1975/76:126

Recommendation (No. 150) concerning voca- tional guidance and vocational training in the development of human resources.

The General Conference of the Intema- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the lntemational Labour Office. and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975. and

Considering the importance of vocational guidance and vocational training in the imple- mentation of employment policies and pro- grammes. and

Noting the terms of existing international labour Conventions and Recommendations of direct relevance to employment policy and. in particular. of the Discrimination (Employment and Occupation) Convention and Recommendation. 1958. and of the Em- ployment Policy Convention and Recom- mendation. 1964. and

Noting that the General Conference of the United Nations Educational. Scientific and Cultural Organisation at its Eighteenth Ses- sion in 1974 adopted a Recommendation on Technical and Vocational Education. and

Noting that the lntemational Labour Orga- nisation and the United Nations Educational. Scientific and Cultural Organisation have col- laborated closely with a view to ensuring that the instruments of the two Organisations pur- sue harmonised objectives and avoid duplica- tion and cenflict, and that they will continue to collaborate closely with a view to the ef- fective implementation of theseinstruments, and

Having decided upon the adoption of cer— tain proposals with regard to human re- sources development: vocational guidance and vocational training. which is the sixth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals

. shall take the form of a Recommendation. adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred and seven- ty-five the following Recommendation which may be cited as the Human Resources Devel- opment Recommendation. 1975:

55

Bilaga 4 (Översättning)

Rekommendation (nr 150) om yrkesvägled- ning och yrkesutbildning vid utvecklingen av mänskliga resurser

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens, som av styrelsen för internationella arbetsby- rån sammankallats till Geneve och där sam— lats den 4juni 1975 till sitt sextionde samman- träde. som beaktar betydelsen av yrkesvägledning och yrkesutbildning vid genomförandet av riktlinjer och program rörande sysselsätt- ningen. som beaktar bestämmelserna i existerande av internationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendationer som står i direkt samband med sysselsättningspo- litiken och särskilt 1958 års konvention och rekommendation om diskriminering (anställ- ning och yrkesutövning) och 1964 års kon— vention och rekommendation om sysselsätt- ning. och som konstaterar att Förenta nationernas or- ganisations för utbildning. vetenskap och kul- tur allmänna konferens vid sitt adertonde sammanträde 1974 antog en rekommendation om teknisk utbildning och yrkesutbildning. och som konstaterar att intemationella arbetsor- ganisationen och Förenta nationernas organi- sation för utbildning. vetenskap och kultur har samverkat intimt för att harmonisera mål- sättningar och undvika dubbleringar och mot- sättningar mellan de båda organisationemas instrument och att de skall fortsätta att sam- verka intimt för att säkerställa en effektiv till- lämpning av dessa instrument, och som beslutat antaga vissa förslag angående utveckling av mänskliga resurser: yrkesväg- ledning och yrkesutbildning, vilken fråga ut- gör den sjätte punkten på sammanträdets dagordning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekommendation. antager denna den tjugotredje dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande re- kommendation, som kan benämnas 1975 års rekommendation om utveckling av mänskliga resurser:

Prop. 1975/76: 126

I. General Pruvisiuns

1. This Recommendation applies to the vocational guidance and vocational training of young persons and adults for all areas of economic. social and cultural life and at all levels of occupational skill and responsibili- ty.

2. (1) For the purpose of this Recom- mendation. the qualification of the terms "guidance" and ”training” by the term "vo- cational" means that guidance and training are directed to identifying and developing human capabilities for a productive and satis- fying working life and. in conjunction with the different forms of education, to improve the ability of the individual to understand and. individually or collectively. to influence working conditions and the social environ- ment.

(2) The definition contained in sub-para- graph (1) of this Paragraph applies to guid- ance. to initial and further training. and to re- training. whatever the way in which they are provided and whatever the level of skill and responsibility.

3. In giving effect to this Recommenda- tion. member States should take account of guidelines supplementing its provisions which may be formulated by regional confer- ences. industrial eommittees and mectings of experts or consultants convened by the Inter- national Labour Organisation and other com- petent bodies.

II. Policies and Programmes

4. (1) Members should adopt and develop comprehensive and co-ordinated policies and programmes of vocational guidance and vo- cational training. closely linked with employ- ment. in particular through public employ- ment services.

(2) These policies and programmes should take due account of*

a) employment needs. opportunities and problems, both regional and national;

b) the stage and level of economic, social and cultural development: and

0) the mutual relationships between human resources development and other eco- nomic. social and cultural objectives.

56

[. Allmänna anvisningar

1. Denna rekommendation är tillämplig beträffande yrkesvägledning och yrkesutbild— ning för ungdomar och vuxna inom alla områ- den av det ekonomiska, sociala och kulturella livet och på alla nivåer av yrkesskicklighet och ansvar.

2. (1) I denna rekommendation innebär sammansättningsledet "yrkes-” i termerna "yrkesvägledning" och ”yrkesutbildning” att vägledningen och utbildningen syftar till att utröna och utveckla mänskliga anlag för ett produktivt och tillfredsställande arbetsliv och att i förening med olika former av under- visning förbättra individens förmåga att förstå och 'att individuellt eller kollektivt på- verka arbetsvillkoren och den sociala miljön.

(2) Den under (1) ovan i denna punkt upp- tagna definitionen avser vägledning, grund- utbildning, vidareutbildning och omskolning, oavsett hur de tillhandahålls och oavsett kva- lifikations- och ansvarsnivå.

3. Vid genomförandet av denna rekom- mendation bör medlemsstaterna beakta de kompletterande riktlinjer som kan komma att utformas av regionala konferenser, industri- kommittéer och möten med experter eller råd- givare, som sammankallas av internationella arbetsorganisationen, och av andra kompe- tenta organ.

II. Riktlinjer och program

4. (l) Medlemsstaterna bör antaga och ut- veckla omfattande och samordnade riktlinjer och program för yrkesvägledning och yrkes- utbildning i nära anslutning till sysselsätt- ningen, särskilt genom den offentliga arbets- förmedlingen.

(2) Dessa riktlinjer och program bör taga vederbörlig hänsyn till:

a) behov. möjligheter och problem i fråga om sysselsättning på såväl regional som na- tionell nivå:

b) den ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingens stadium och nivå;

e) de Ömsesidiga sambanden mellan ut- vecklingen av mänskliga resurser och andra

Prop. 1975/76: 126

(3) The policies and programmes should be pursued by methods that are appropriate to national conditions.

(4) The policies and programmes should encourage and enable all persons. on an equal basis and without any discrimination whatsoever, to develop and use their capa- bilities for work in their own best interests and in accordance with their own aspirations. account being taken of the needs of society.

(5) Such policies and programmes should also encourage undertakings to accept responsibility for training workers in their employment. Undertakings should co- operate with the representatives of their workers when planning their training pro- grammes and should ensure. as far as possi- ble. that these programmes are in line with those of the public training system.

(6) Such policies and programmes should have as objectives—

a) to ensure entry into productive employ- ment. including self-employment. which cor- responds to personal aptitudes and aspira- tions. and to facilitate occupational mobility;

b) to promote and develop creativity. dynamism and initiative with a view to main- taining or increasing work effectiveness;

c) to protect persons against unemploy- ment or other loss of income or earning ca- pacity deriving from lack of demand for their skills as well as against underemployment:

d) to protect persons against excessive physical or mental strain in employment;

e) to protect persons against occupational hazards by making high standards of teaching occupational safety and health an integral part of training for each trade or occupation:

f) to assist persons in their quest for satis- faction at work. for individual achievement and self-expression, and for the betterment of their lot in life through their own efforts to improve the quality or modify the nature of their contribution to the economy;

g) to achieve social. cultural and economic advancement and continuing adjustment to change. with the participation of all con- cerned in reshaping the work requirements;

h) to achieve the full participation of all groups in society in the process of develop- ment and in sharing the benefits deriving from it.

57

ekonomiska. sociala och kulturella målsätt- ningar.

(3) Riktlinjerna och programmen bör full- följas genom metoder lämpade efter de natio- nella förhållandena.

(4) Riktlinjerna och programmen bör upp- muntra och göra det möjligt för alla personer att på basis av jämställdhet och utan någon diskriminering utveckla och utnyttja sina yr- kesfärdigheter i eget intresse och i enlighet med sina önskemål samtidigt som hänsyn ta- ges till samhällets behov.

(5) Dessa riktlinjer och program bör även uppmuntra företagen att åtaga sig ansvar för att utbilda de arbetstagare som är sysselsatta hos dem. Företagen bör samverka med repre- sentanter för sina arbetstagare när de plane- rar sina utbildningsprogram och bör i möjli- gaste mån tillse att dessa program är sam- stämmiga med det offentliga utbildningssy- stemets program.

(6) Dessa riktlinjer och- program bör syfta till:

a) att säkerställa tillträde till produktiv sysselsättning. inbegripet sysselsättning som självständig yrkesutövare. som svarar mot personliga anlag och önskemål, och att un- derlätta yrkesmässig rörlighet:

b) att främja och utveckla kreativitet. dy- namik och initiativ för att upprätthålla och öka arbetseffektiviteten;

e) att skydda personer mot arbetslöshet el- ler annan förlust av inkomst eller förvärvsför- måga till följd av bristande efterfrågan på de- ras färdigheter samt mot undersysselsättning;

d) att skydda personer mot överdrivna fy- siska eller psykiska påfrestningar i yrkesar- bete:

e) att skydda personer mot yrkesriskcr ge- nom att infoga en högvärdig undervisning i arbetarskydd som en integrerande del av all yrkesutbildning;

0 att_ hjälpa personer i deras strävan att uppnå tillfredsställelse i arbetet. individuell framgång och självförverkligande samt att förbättra sina levnadsvillkor genom egna an- strängningar att förbättra kvaliteten eller för- ändra arten av deras insatser i det ekonomis- ka livet;

g) att främja socialt, kulturellt och ekono- miskt framåtskridande och fortgående an- passning till förändringar under medverkan

Prop. 1975/76:126

5. (1) With the above ends in view. Mem- bers should establish and develop open flex- ible and complementary systems of general. technical and vocational education. educa- tional and vocational guidance and vocation- al training. whether these activities take place within the system of formal education or outside it.

(2) Members should aim in particular at—

a) ensuring that all have equal access to vocational guidance and vocational training;

b) providing, on a continuing basis. broad- ly conceived and realistic vocational guid- ance for the various groups of the population in all branches of economic activity;

c) developing comprehensive systems of vocational training covering all aspects of productive work in all branches of economic activity;

d) facilitating mobility between different lines of training. whithin and between the various occupations and sectors of economic activity and between different levels of responsibility;

e) co-ordinating vocational training for one sector of the economy or branch of eco- nomic activity with vocational training for other sectors or branches:

f) establishing patterns of systematic voca- tional training in all branches of economic ac- tivity and for all types of work and levels of skill and responsibility:

g) providing all workers with real possibili- ties for re-entering the educational system. at a level which takes account of their work experience:

h) establishing close co-operation and co- ordination between vocational guidance and vocational training provided outside the school system. on the one hand. and educa- tional guidance and the school system. on the other;

i) establishing conditions permitting workers to supplement their vocational train- ing by trade union education given by their representative organisations;

j) undertaking research and adapting ad- ministrative arrangements and methods as re— quired for implementing the programmes of vocational guidance and vocational training.

6. The policies and programmes of voca- tional guidance and vocational training should—

58

av alla berörda vid omgestaltning av arbets- kraven:

h) att uppnå alla samhällsgruppers fulla delaktighet i utvecklingsprocessen och i de fördelar den för med sig.

5. (1) Med de ovan angivna målen i sikte bör medlemsstaterna utforma och utveckla öppna. flexibla och inbördes förbundna sy- stem för allmänbildande undervisning. tek- nisk och yrkesteoretisk undervisning, studie- och yrkesvägledning och yrkesutbildning. oavsett om dessa aktiviteter äger rum inom eller utanför skolsystemet.

(2) Medlemsstaterna bör särskilt sträva ef- ter att:

a') säkerställa att alla får tillgång på lika villkor till yrkesvägledning och yrkesutbild- ning:

b) fortlöpande tillhandahålla brett upplagd och realistisk yrkesvägledning för olika be- folkningsgrupper inom alla näringsgrenar:

c) utveckla omfattande system av yrkesut- bildning som innefattar alla aspekter av pro- duktivt arbete i alla näringsgrenar;

d) underlätta rörligheten mellan olika ut- bildningslinjer. inom och mellan olika yrken och sektorer av ekonomisk aktivitet och mel- lan olika ansvarsnivåer;

e) samordna yrkesutbildningen för en sek- tor av ekonomin eller en näringsgren med yr- kesutbildningen för andra sektorer eller nä- ringsgrenar:

f) uppställa modeller för systematisk yr- kesutbildning inom alla näringsgrenar och för alla typer av arbete och för alla kvalifika- tions- och ansvarsnivåer;

g) bereda alla arbetande reella möjligheter att återinträda i undervisningssystemet på en nivå som svarar mot deras arbetserfarenhet:

h) åstadkomma intim samverkan och sam- ordning mellan å ena sidan yrkesvägledning och yrkesutbildning. som äger rum utanför skolsystemet, och å andra sidan studieväg- ledningen och skolsystemet;

i) skapa förutsättningar för att arbetstaga- re skall kunna komplettera sin yrkesutbild- ning genom facklig utbildning som tillhanda- hålls av deras representativa organisationer;

j) utföra undersökningar och anpassa ad- ministrativa anordningar och metoder på sätt som erfordras för genomförande av program- men för yrkesvägledning och yrkesutbild- ning.

Prop. 1975/76: 126

a) be co-ordinated with policies and major programmes of social and economic develop- ment such as employment promotion. social integration. rural development. development ofcrafts and industry. adaptation of methods and organisation of work to human require- ments and improvement of working condi- tions:

b) take account of international economic and technological interaction and co-opera- tion:

c) be reviewed periodically in relation to current and planned social and economic de- velopment:

d) promote activities which will stimulate workers to contribute to improved interna- tional relations;

e) contribute to fuller understanding of technical. scientific. economic. social and cultural matters:

f) create and develop an appropriate infra- structure for providing adequate training re- specting the essential standards of occupa- tional health and safety.

III. Vocational Guidance

7. (1) Members should gradually extend their systems of vocational guidance includ— ing continuing employment information, with a view to ensuring that comprehensive infor- mation and the broadest possible guidance are available to all children. young persons and adults. including appropriate pro- grammes for all handicapped and disabled persons.

(2) Such information and guidance should cover the choice of an occupation. vocational training and related educational opportuni- ties. the employment situation and employ- ment prospects. promotion prospects. condi- tions of work. safety and hygiene at work. and other aspects of working life in the vari- ous sectors of economic. social and cultural activity and at all levels of responsibility.

(3) The information and guidance should be supplemented by information on general aspects of collective agreements and of the rights and obligations of all concerned under labour law; this information should be pro- vided in accordance with national law and

59

6. Riktlinjer och program för yrkesvägled- ning och yrkesutbildning bör:

a) samordnas med riktlinjer och större program för social och ekonomisk utveck— ling. såsom främjande av sysselsättning. soci- al integration, landsbygdsutveckling, utveck- ling av hantverk och industri, anpassning av arbetsmetoder och arbetsorganisation efter människornas behov samt förbättring av ar- betsvillkoren;

b) beakta internationell ekonomisk och teknologisk växelverkan och samverkan;

c) periodiskt omprövas med hänsyn till den aktuella och planerade sociala och eko- nomiska utvecklingen;

d) främja' aktiviteter som stimulerar de ar- betande att medverka till förbättrade interna— tionella relationer;

e) medverka till bättre förståelse av teknis- ka, vetenskapliga. ekonomiska. sociala och kulturella frågor;

f) skapa och utveckla en lämplig infra- struktur för att tillhandahålla en fullgod ut- bildning beträffande de grundläggande nor- merna för arbetarskyddet.

III. Yrkesvägledning

7. (I) Medlemsstaterna bör gradvis utvid- ga sina system för yrkesvägledning och för fortlöpande arbetsmarknadsinforrnation för att säkerställa att omfattande information och bredast möjliga vägledning står till buds för alla barn. ungdomar och vuxna. däri inbegri- pet lämpliga program för alla handikappade personer.

(2) Denna information och vägledning bör omfatta yrkesval, yrkesutbildning och där- med förbundna studiemöjligheter, sysselsätt— ningssituation och sysselsättningsutsikter, befordringsutsikter, arbetsvillkor, arbetar- skydd och andra aspekter av arbetslivet inom olika sektorer av ekonomisk, social och kul- turell verksamhet och på alla ansvarsnivåer.

(3) Denna information och vägledning bör kompletteras genom information om allmän- na aspekter av kollektivavtal och alla berörda parters rättigheter och skyldigheter enligt ar- betslagstiftningen; denna information bör till- handahållas i enlighet med nationell lagstift- ning och praxis under hänsynstagande till be- rörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-

Prop. 1975/76:126

practice, taking into account the respective functions and tasks of the workers' and em- ployers' organisations concerned.

8. (1) The main objectives of vocational guidance programmes should be to—

a") provide children and young persons not yet in the labour force with the basis for choosing a line of education or vocational training in the light of their aptitudes. abilities and interests and of employment opportuni- ties;

b) assist persons in programmes of educa- tion and vocational training to derive the maximum benefrt from them and to prepare themselves either for supplementary educa- tion or vocational training or for entry into an occupation and for continuing education and training as and when required during their working lives;

c) assist persons who are entering the labour force. who seek to change their work activities. or who are unemployed. to choose an occupation and to plan related education and vocational training:

d) inform employed persons of opportuni- ties for improving their occupational devel- opment potential. their level of performance. their earnings and their position. of the edu- cational and vocational training requirements and of the facilities available for this purpose;

e) promote general awareness of the con- tributions which are and can be made by the various sectors of the economy and branches of economic activity. including those which have traditionally enjoyed little prestige. to general development and to expanding em- ployment;

f) assist co-operating institutions to pro- vide information and feedback on the effec- tiveness of particular training programmes as an integral part of vocational guidance.

(2) Members should ensure that such pro— grammes are compatible with the right to freedom of choice in selecting an occupation and to fair promotion opportunities as well as the right to education.

9. In extending the scope of their systems of vocational guidance, Members should pay special attention to—

a) helping children and young persons at school to gain an appreciation of the value and importance of work and an understand- ing of the world of work as well as to familiar-

60

tioners funktioner och uppgifter.

8. (l) Programmen för yrkesvägledning bör främst syfta till att:

&) åt barn och ungdomar, som ännu inte har trätt ut i arbetslivet, tillhandahålla under- lag för val av studie- eller yrkesutbildnings- linje med hänsyn tagen till deras anlag. fär- digheter och intressen och till sysselsätt- ningsmöjligheterna;

b) hjälpa personer som deltar i undervis- nings- och yrkesutbildningsprogram att få största möjliga nytta av dessa och att förbe- reda sig antingen för kompletterande under- visning eller yrkesutbildning eller för inträde i ett yrke och för vidareutbildning i mån av be- hov under deras yrkesverksamma liv;

c) hjälpa personer. som träder ut i arbetsli- vet. som söker förändra sina arbetsaktiviteter eller som är arbetslösa. att välja ett yrke och att planera däremot svarande studier och yr- kesutbildning;

d) informera sysselsatta personer om de- ras möjligheter att förbättra sina utvecklings- möjlighetcr inom yrket. sin kompetensnivå. sina inkomster och sin ställning samt om de kunskaper och den yrkesutbildning som er- fordras och om de praktiska medel som står till buds för detta ändamål;

e) främja en allmän insikt om de bidrag till den allmänna utvecklingen och till ökning av sysselsättningen. som ges och kan ges av oli- ka sektorer inom ekonomin och av olikanä- ringsgrenar. inberäknat sådana som traditio- nellt åtnjuter låg prestige;

t) hjälpa medverkande institutioner att i yrkesvägledningen inordna upplysningar om effektiviteten hos särskilda utbildningspro- gram. - (2) Medlemsstaterna bör tillse att dessa program är förenliga med' rätten till fritt yr- kesval och rättvisa befordringschanser och med rätten till utbildning.

9. Då medlemsstaterna utvidgar sina sys- tem för yrkesvägledning, bör de särskilt be- möda sig om att:

a) hjälpa barn och skolungdom att uppnå insikt om arbetets värde och betydelse och att bli förtrogna med arbetslivet och arbets- villkoren inom så många yrkesområden som möjligt — med hänsyn tagen till de sysselsätt- nings- och karriärmöjligheter som kan stå dem till buds och med förutsättningarna för att kunna tillvarata dessa möjligheter;

Prop. 1975/76: 126

ise themselves with the conditions of work in as broad a range of occupations as possi- ble—taking account of the employment and career opportunities that may by open to them—and with requirements for taking ad- vantage of these opportunities:

b) giving children and young persons who have never been to school, or who left school early, information on as broad a range of oc- cupations as possible and on employment op- portunities in these occupations. as well as guidance on how they may gain access to them:

c) giving adults in employment. including self-employment. information on trends and objectives in development which concern them and in particular on the implications of social. technical and economic change for their field of work;

d) giving unemployed and under-employ- ed persons all the necessary infomration and guidance on possibilities of finding employ- ment or improving their employment situa- tion and on means available for achieving this purpose:

e) giving persons who meet special prob- lems in relation to education, vocational training or employment. assistance in over- eoming them within over-all measures aiming at social progress.

10. (l) Both group vocational guidance programmes—namely the dissemination of factual material and counselling for groups of persons who have similar vocational needs—and individual counselling should be made available.

(2) Individual counselling should be avail- able, in particular. to young persons and adults requiring specialised assistance in identifying their occupational aptitudes. abili- ties and interests. in assessing the education- al, vocational training and employment op- portunities which are likely to be available to them. and in choosing a line of education. vo- cational training or employment.

(3) Individual counselling—and. as ap- propriate. group vocational guidance activi- ties—should take into account the individu- al's specific need of information and support. with particular attention to the physically and mentally handicapped and disabled as well as to socially and educationally disadvantaged persons. They may include exercises in seek-

61

b) ge barn och ungdomar som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång i förtid information om så många yrkesområ- den som möjligt. om möjligheterna till syssel- sättning i dessa yrken och om hur de kan få tillträde till dem;

e) informera "yrkesverksamma vuxna per- soner. inberäknat självständiga yrkesutöva- re. om utvecklingstendenser och utvecklings- mål som berör dem och särskilt om konsek- venserna för deras arbetsfält av sociala, eko- nomiska och tekniska förändringar;

d) ge arbetslösa och undersysselsatta per- soner all erforderlig information och vägled— ning beträffande möjligheterna att finna sys- selsättning eller förbättra sin sysselsättnings- situation och om de medel som står till buds för att nå detta mål:

e) ge personer. som möter särskilda pro- blem i samband med studier. yrkesutbildning eller sysselsättning, hjälp att övervinna svå- righeterna inom ramen för allmänna åtgärder som syftar till socialt framåtskridande.

10. (1) Program såväl för kollektiv yrkes- vägledning det vill säga spridande av kon- kreta informationer och rådgivning för grup- per av personer som har likartade yrkesbe- hov som för individuell rådgivning bör stäl- las till förfogande. (2) Individuell rådgivning bör särskilt stå till buds för ungdomar och vuxna, som behö- ver specialiserad hjälp för att utröna sina yr- kesanlag. yrkesfärdigheter och yrkesintres- sen, för att bedöma de möjligheter till studier, yrkesutbildning och sysselsättning som kan väntas stå dem till buds och för att välja en viss inriktning med avseende på studier. yr- kesutbildning eller sysselsättning.

(3) Den individuella rådgivningen —— och då så är lämpligt de kollektiva yrkesvägled- ningsaktivitetema bör beakta individens specifika behov av information och stöd och särskilt ägna uppmärksamhet åt fysiskt och psykiskt handikappade, ävensom åt socialt och bildningsmässigt missgynnade personer. Den kan innefatta övning i sökande och ut- värdering av information och i beslutsfattan- de. ävensom övning i att välja bland ett flertal valmöjligheter och målsättningar med avse- ende på karriären i syfte att utveckla förmå- gan att träffa ett övertänkt val. Den bör alltid beakta individens rätt att göra sitt eget val på grundvalen av allsidig information.

Prop. 1975/76:126

ing and evaluating information and in deci- sion making. as well as exposure to expanded career choices and goals. in order to develop the capacity to make an informed choice. They should always take into account the in- dividual's right to make his own choice on the basis of comprehensive relevant informa- tion.

(4) Individual counselling should, when- ever required. be supplemented by advice for remedial action and such other help as may be useful for the purposes. of vocational adjustment.

] 1. Members whose vocational guidance programmes are in the early stages of devel- opment should. in the first instance. aim at—

a) drawing the attention of young persons to the importance of choosing general and vo- cational education taking full account of ex- isting employment prospects and of trends in economic and social development, as well as of their personal aptitudes and interests;

b) assisting those groups of the population which require help in ovcrcoming traditional restrictions on their free choice of education. vocational training or occupation:

c) meeting the needs of those with special potential in fields of work which are of major importance,

12. Members should make full use. in their vocational guidance programmes. of all avail— able facilities and media through which the various groups of the population concerned can be reached most effectively.

13. (.l) Wherever practicable. appropriate tests of capacity and aptitude—including both physiological and psychological charac- teristics—and other methods of examination should be made available for use in voca- tional guidance as appropriate to the needs of individual cases.

(2) Such tests and other methods of exami- nation should be used only in agreement with the person seeking guidance and in conjunc- tion with other methods of exploring personal characteristics; they should be carried out only by Specialists.

(3) The results obtained in the application of such tests and other methods of examina- tion should not be communicated to a third person without the express agreement of the person examined,

14. (l) Where tests and other methods of

62

(4) Den individuella rådgivningen bör, då så erfordras. kompletteras med råd beträffan- de olika medel för och former av hjälp som kan vara till nytta för vederbörandes yrkes- anpassning.

ll. Medlemsstater vilkas program för yr- kesvägledning befinner sig i ett tidigt utveck- lingsstadium bör i första hand sträva till att:

a) fästa unga personers uppmärksamhet på betydelsen av att välja program för allmänbil- dande och yrkesinriktad utbildning under fullt beaktande av föreliggande sysselsätt- ningsutsikter och tendenser i den ekonomis- ka och sociala utvecklingen, ävensom till de- ras personliga anlag och intressen:

b) bistå de befolkningsgrupper som behö- ver hjälp för att övervinna traditionella in- skränkningar i deras fria val av undervisning. yrkesutbildning eller yrke;

c) tillgodose behoven hos dem som har särskilda förutsättningar inom arbetsområ- den som har en väsentlig betydelse.

12. Medlemsstaterna bör i sina program för yrkesvägledning till fullo utnyttja till buds stående anordningar och kommunikations- media, genom vilka de olika berörda befolk- ningsgruppema kan nås mest effektivt. 13. (I) I mån av möjlighet bör lämpliga färdighets- och anlagstest som avser såväl fysiologiska som psykologiska egenskaper — och andra undersökningsmetoder komma till användning i yrkesvägledningen i enlighet med behoven i de enskilda fallen. (2) Sådana test och andra undersöknings- metoder bör endast användas efter samtycke av den person som önskar vägledning och i kombination med andra metoder att utröna personliga egenskaper. De bör enbart utföras av specialister. (3) Resultaten av dessa test och andra un- dersökningar bör inte delges utomstående utan uttryckligt medgivande av den person som undersökts. 14. (1) Då test och andra undersöknings- metoder används vid yrkesvägledning. bör de standardiseras för de berörda åldersgrupper- na. befolkningsgruppema och kulturerna och valideras för de särskilda ändamål för vilka de är avsedda. (2) Det bör finnas ett fortlöpande program för utveckling ochjustering med regelbundna

Prop. 1975/76: 126

examination are employed in vocational guid- ance. they should be standardised for the age groups, populations and cultures concerned and should be validated for the particular purposes for which they are intended.

(2) There should be a continuing pro- gramme for the development and restandar- disation. at regular intervals, of such tests and other methods of examination in order to take account of changing conditions and life styles.

IV. Vocational Training A. General Provisions

15. (1) Members should gradually extend. adapt and harmonise the vocational training systems of their respective countries to meet the needs for vocational training throughout life of both young persons and adults in all sectors of the economy and branches of eco- nomic activity and at all levels of skill and reponsibility.

(2) In doing so they should pay special attention to—

a) providing opportunities for promotion which should be open. Wherever possible. to persons with the desire and ability to reach higher levels of skill and responsibility;

b) improving vocational training in sectors of the economy and branches of economic activity in which vocational training is largely unsystematic and in which obsolescent tech- nologies and methods of work prevail:

c) providing vocational training for mem- bers of the population who had not received adequate attention in the past. in particular for groups which are economically or socially disadvantaged:

d) effectively co-ordinating general educa- tion and vocational training. theoretical and practical instruction and initial and further training.

(3) Vocational training programmes should be so conceived as to promote full employment and the development of the capabilities of each person.

l6. Vocational training programmes for in- dividual occupations and branches of eco- nomic activity should. as appropriate. be ar- ranged in progressive stages which together

63

mellanrum av dessa test och andra'undersök- ningsmetoder med hänsyn till förändringar i levnadsförhållanden och livsformer.

IV. Yrkesutbildning A. Allmänna bestämmelser

15. (l) Medlemsstaterna bör gradvis ut- vidga. anpassa och harmonisera systemen för yrkesutbildning i sina länder för att tillgodose behoven av yrkesutbildning under hela livet hos såväl ungdomar som vuxna inom alla sektorer av ekonomin och alla verksamhets- områden och på alla kvalifikations- och an- svarsnivåer.

(2) Härvidlag bör de ägna särskild upp- märksamhet åt att

a) skapa befordringsmöjligheter som när- helst det är möjligt bör stå öppna för personer som har önskan och förmåga att uppnå högre kvalifikations- och ansvarsnivåer;

b) förbättra yrkesutbildningen inom de sektorer av ekonomin och de verksamhets- områden där yrkesutbildningen i stor ut- sträckning sker osystematiskt och där de me- toder och tekniker som används håller på att bli föråldrade;

c) tillhandahålla yrkesutbildning för med- lemmar av befolkningen som tidigare inte bli- vit tillräckligt uppmärksammade. särskilt för grupper som är ekonomiskt eller socialt miss- gynnade;

d) effektivt samordna allmänbildande un- dervisning och yrkesutbildning. teoretisk och praktisk undervisning samt grundutbildning och vidareutbildning.

(3) Programmen för yrkesutbildning bör vara så utformade att de främjar full syssel-l sättning och utvecklingen av vars och ens får- digheter.

16. Yrkesutbildningsprogram för särskilda yrken och näringsgrenar bör då så är lämpligt anordnas i" successiva stadier som tillsam- mans ger tillräckliga möjligheter till:

a) grundutbildning för ungdomar och vux-

Prop. 1975/76: 126

provide adequate opportunities for—

a) initial training for young persons and adults with little or no previous work experi- ence;

b) further training which should enable persons engaged in an occupation—

(1) to improve their performance or broaden the range of activities which they can undertake. to proceed to higher-level work or to gain promotion;

(ii) to update their knowledge and skills in the light of developments in the occupa— tion concerned; c) retraining to enable adults to acquire new qualifications for a different occupation- al field:

d) such further education as is necessary to complement the training;

e) training in safety and health at the place of work. especially for young persons and adults with little previous work experience;

f) acquiring information on rights and obli- gations in employment, including social secu- rity schemes.

17. ("l) Every effort should be made to de- velop and utilise to the full. if necessary with public financing, existing and potential voca- tional training capacity. including the re- sources available in undertakings. in order to provide programmes of continuing vocational training.

(2) In the provision of training. advantage should be taken, as appropriate. of mass media. mobile unitS. and correspondence courses and other self-instruction pro- grammes.

18. Programmes of initial training for young persons with little or no work experi- ence should include in particular—

a) general education which is co-ordinated with practical training and related theoretical instruction:

b) basic training in knowledge and skills common to several related occupations which could be given by an educational or vocational training institution or in an under- taking either on or off the job;

c) Specialisation in directly usable know- ledge and skills of employment opportunities which already exist or are to be created;

d) supervised initiation into a real work situation.

l9. (1) Full-times courses of initial train-

64

na med ringa eller ingen tidigare arbetserfa- renhet;

b) fortsatt utbildning som bör göra det möjligt för yrkesverksamma personer att:

(i) förbättra sin prestationsförmåga eller vidga fältet av aktiviteter som de kan ut- föra. övergå till arbete på en högre nivå el- ler vinna befordran:

(ii) aktualisera sina kunskaper och yrkes- kvalifikationer med hänsyn till utveckling- en inom deras yrke;

c) omskolning som gör det möjligt för vux- na personer att förvärva nya kvalifikationer inom ett annat yrkesområde;

d) sådan vidareutbildning som erfordras för att komplettera utbildningen;

e) utbildning i arbetarskydd på arbetsplat- sen, särskilt för ungdomar och vuxna med ringa tidigare arbetserfarenhet;

f) information om rättigheter och skyldig- heter i arbetet, inbegripet system för social trygghet.

17. (|) Alla ansträngningar bör göras för att, om så är nödvändigt med hjälp av allmän- na medel, utveckla och till fullo utnyttja före- liggande eller potentiella möjligheter till yr- kesutbildning. inberäknat företagens resur- ser. för att erbjuda program för fortlöpande yrkesutbildning.

(2) Utbildningsprogrammen bör allt efter behov och möjligheter" utnyttja massmedia, rörliga enheter, korrespondenskurser och an- dra självinstruerande program.

18. (1) Program för grundutbildning av ungdomar med ringa eller ingen arbetserfa- renhet bör särskilt innefatta:

a) allmänbildande undervisning som är samordnad med praktisk utbildning och med teoretisk undervisning som kompletterar denna:

b) grundläggande utbildning i kunskaper och färdigheter som är gemensamma för ett flertal besläktade yrken och som kan ges av en institution för undervisning eller yrkesut- bildning eller i ett företag, på-eller utanför ar- betsplatsen;

c) specialisering i kunskaper och färdighe- ter som är direkt användbara för sysselsätt- ningsmöjligheter som redan existerar eller som skall tillskapas;

d) introduktion under handledning i en verklig arbetssituation;

19. (1) Vid kurser för bundutbildning på

Prop. 1975/76: 126

ing should. wherever possible. provide for adequate synchronisation between theoreti- cal tuition in training institutions and training given on the job in undertakings in order to ensure that the former is related to the real work situation: similarly. practical training off the job should, as far as possible. be related to real work situations.

(2) Training on the job arranged as an in- tegral part of courses given by training insti- tutions should be planned jointly by the un- dertakings. institutions and workers” repre- sentatives concemed with a view to—

a) enabling the trainees to apply in actual working conditions what they have learned off thejob;

b) providing training in aspects of the oc- cupation which cannot be covered outside undertakings:

c) familiarising young persons with little or no work experience with the requirements and conditions they are likely to encounter at work and with their responsibilities within a working group.

20. Persons entering employment after completing the full-time courses mentioned in Paragraph 19 above should receive—

a) induction to familiarise them' with the nature and objectives of the undertaking and the conditions in which work is performed there:

b) systematic complementary training on thejob. together with the necessary theoreti- cal courses:

c) as far as possible. planned experience in a series of activities and functions of training value. including adjustment to the work- place.

21. The competent authorities should. in line with national planning and national laws and regulations and after consultation of employers” and workers' organisations. establish national or regional further-training plans related to employment. 22. (l) Undertakings should. in consulta- tion with workers' representatives. with the persons concerned and whith those in charge of their work. establish and review at regular intervals further-training plans for persons in their employment at all levels of skill and re- sponsibility: a joint committee may be estab- lished for the purpose. (2) These plans should—

65

heltid bör då så är möjligt. sörjas för en lämp- lig synkronisering mellan teoretisk undervis- ning i utbildningsinstitutioner och utbildning som ges på arbetsplatsen/inom företag i syfte att säkerställa att den teoretiska undervis- ningen svarar mot den verkliga arbetssitua- tionen; på liknande sätt bör praktisk utbild- ning utanför arbetsplatsen i mån av möjlighet svara mot verkliga arbetssituationer.

(2) Utbildning på arbetsplatsen, anordnad som en integrerande del av kurser som ges av utbildningsinstitutioner, bör planeras gemen- samt av berörda företag. institutioner och representanter för arbetstagarna för att:

a) göra det möjligt för eleverna att under verkliga arbetsförhållanden tillämpa vad de har lärt sig utanför arbetsplatsen:

b) tillhandahålla utbildning i aspekter av yrket som man bara kan bli förtrogen med inom ett företag;

c) göra ungdomar med ringa eller ingen ar- betserfarenhet förtrogna med de krav och villkor de kan väntas möta i arbetet och med deras ansvar inom en arbetsgrupp.

20. Personer som tillträder en anställning efter att ha avslutat de i punkt 19 ovan nämn- da heltidskursema bör få:

a) introduktion för att göra dem förtrogna med företagets art och uppgifter och de för- hållanden varunder arbetet utförs där:

b) systematisk kompletterande utbildning på arbetsplatsen jämte erforderliga teoretiska kurser;

e) i mån av möjlighet planmässigt förvär- vande av erfarenhet i en rad aktiviteter och funktioner av värde för utbildningen, inbe- räknat anpassning till arbetsplatsen.

21. Vederbörande myndigheter bör inom ramen för nationell planering och nationell lagstiftning och efter samråd med arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer uppställa nationella eller regionala planer för vidareut- bildning i anslutning till sysselsättningsför- hållandena. 22. (l) Företagen böri samråd med repre- sentanter för arbetstagarna. med de berörda personema och med dem som har ansvaret för deras arbete uppställa och med regel- bundna mellanrum ompröva planer för vida- reutbildning av hos dem anställda personer på alla kvalifikations- och ansvarsnivåer. En gemensam kommitté kan bildas för detta än- damål.

Prop. 1975/76: 126

a) provide opportunities to qualify for advancement to higher levels of skill and responsibility: _

b) cover technical and other training and work experience for the persons concerned;

c) take account of the abilities and inter- ests of the persons concerned as well as of work requirements.

(3) Persons in charge of the work of others should have an obligation to make an effec- tive contribution to the success of further- training plans.

(4) Organisationäl responsibility for the establishment, implementation and review of further-training plans should be clearly defined and should be assigned. as far as pos- sible, to a special unit or to one or more per— sons operating at a level commensurate with such responsibility.

23. (1) Workers being trained within an undertaking should—

a) receive adequate allowances or remu- neration:

b) be covered by the social security measures applicable to the regular workforce of the undertaking concerned.

(2) Workers receiving training off the job should be granted educational leave in accor- dance with the terms of the Paid Educational Leave Convention and Recommendation. 1974.

B. Vocational Training Standards and Guide— hnes

.r24. (l) Initial and further training leading to recognised occupational qualifications should be covered as far as possible by general standards set or approved by the competent body. after consultation with the - employers” and workers' organisations con- cerned.

(2) These standards should indicate—

a) the level of skills and knowledge re- quired of candidates for the various voca- tional training courses:

b) the level of performance to be attained in each major activity or function of the occu- pation concerned during each_phase of train- ing and. as far as possible, the content and duration of training and the facilities and equipment needed to ensure that the level of ' performance indicated may be attained:

66

(2) Dessa planer bör:

a) erbjuda möjligheter att kvalificera sig för avancemang till högre kvalifikations- och ansvarsnivåer;

b) innefatta teknisk och annan utbildning och arbetserfarenhet för berörda personer;

c) beakta såväl de berörda personernas färdigheter och intressen som arbetskraven.

(3) Personer med ansvar för andras arbete bör ha skyldighet att effektivt medverka till ett framgångsrikt genomförande av planer för vidareutbildning.

(4) Det organisatoriska ansvaret för upp- ställande, genomförande och omprövning av planer för vidareutbildning bör vara klart de- finierat och bör så vitt möjligt åläggas en spe- ciell enhet eller en eller flera personer som fungerar på en nivå som svarar mot detta an- svar.

23. (l) Arbetstagare som utbildas inom ett företag bör '

a) få tillräckligt höga bidrag eller löner;

b) bli delaktiga av samma åtgärder för so- cial trygghet som det berörda företagets re- guljära personal.

(2) Arbetstagare som får utbildning utan- för arbetsplatsen bör beviljas ledighet för stu- dier i enlighet med bestämmelsemai 1974 års konvention och rekommendation om betald ledighet för studier.

B. Normer och riktlinjer för yrkesutbildning

24. (1) Grundutbildning och vidareutbild- ning som leder till erkända yrkeskvalifikatio- ner bör så vitt möjligt regleras av allmänna normerlsom uppställts eller godkänts av ve- derbörande organ efter samråd med berörda . arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

(2) Dessa normer bör angiva:

a) de färdighets- och kunskapsnivåer som krävs av kandidater till olika, yrkesutbild- ningskurser; _ '

b) den kompetensnivålsom Iskall uppnås i varje viktigare aktivitet eller funktion i det' berörda yrket under varje fas av utbildningen och så vitt möjligt utbildningens innehåll och varaktighet samt de anordningar och den ut- rustning som erfordras för att uppnå denna kompetensnivå;

e) den del av yrkesutbildningen som skall ombesörjas av skolsystemet. av institutioner

Prop. 1975/76: 126

e) the part of the vocational training to be provided by the system of formal education. by vocational training institutions. by under- takings through training on the job. or by other means:

(1) the character and duration of any work experience that may be required in voca- tional training programmes:

e) the training content. on the basis of the principles of multi-purpose training and occu- pational mobility:

0 the methodology to be applied. taking into account the objectives ofthe training and the characteristics of the trainees:

g) any examinations to be taken or other means of assessing achievement;

h) the certificates to be issued on success- ful completion of vocational training.

25. (I) The same occupation may be cov- ered by more than one vocational training standard when. and for as long as, the condi- tions in which the work is carried out and the activities it involves vary widely between dif- ferent sectors of the economy, branches of economic activity or undertakings of differ- ent sizes.

(2) Standards covering the same occupa- tions should be co-ordinated in order to facili- tate job mobility. with full recognition of the qualifications already held and of work ex- perience in the occupation.

26. (l) Guidelines indicating the desirable organisation and content of vocational train- ing should be established for occupations. levels of skill and knowledge and levels of re- sponsibility for which the standards provided for in Paragraph 24 of this Recommendation are shown not to be appropriate.

(2) Such guidelines may be necessary in particular to cover—

a) training for future supervisors. special- ists and managers and for persons already employed in these capacities;

b) training for training officers and for managers, supervisors and instructors of vo- cational training;

c) vocational training for branches of eco- nomic activity in which there are large num- bers of self-employed persons or of small'un— dertakings;

(1) the improvement of vocational training for branches of economic activity in. which there has been little or no provision for the

67

för yrkesutbildning. av företag genom utbild- ning på arbetsplatsen eller på annat sätt:

d) arten och varaktigheten av den arbets- erfarenhet som kan krävas i program för yr- kesutbildning:

e) utbildningens innehåll. på grundvalen av principerna om bred basutbildning och yr- kesrörlighet;

f) den metodik som skall tillämpas. med hänsyn tagen till utbildningens mål och ele- vernas egenskaper:

g) eventuella prov eller andra medel att be- döma de uppnådda resultaten;

h) de intyg som skall utfärdas efter fram- gångsrikt avslutad yrkesutbildning.

25. (|) För ett och samma yrke kan mer än en yrkesutbildningsnorm gälla. om och så länge som de förhållanden under vilka arbetet utförs och de aktiviteter det innefattar företer betydande variationer mellan olika sektorer av ekonomin, olika näringsgrenar eller före- tag av olika storlek.

(2) Normer som avser samma yrken bör samordnas för att underlätta yrkesrörlighet under fullt beaktande av redan förvärvade kvalifikationer och arbetserfarenhet inom yr- ket.

26. (l) Riktlinjer som anger yrkesutbild- ningens önskvärda organisation och innehåll bör fastställas för yrken. färdighets- och kun- skapsnivåer och ansvarsnivåer för vilka de normer som avses i punkt 24 i denna re- kommendation visat sig inte vara lämpade.

(2) Sådana riktlinjer kan speciellt vara er- forderliga .då det gäller:

a) utbildning för blivande arbetsledare. specialister och chefer och för personer som redan är sysselsatta i dessa befattningar;

b) utbildning för utbildare. utbildningsle- dare samt arbetsledare och instruktörer för yrkesutbildning;

c) yrkesutbildning för näringsgrenar där det finns ett stort antal självständiga yrkes- utövare eller småföretag:

d) förbättring av yrkesutbildningen för nä- ringsgrenar där hittills föga eller ingenting har gjorts för erforderlig systematisk yrkesutbild- ning och för företag, som tillämpar tekniker och metoder som håller på att bli föråldrade.

(3) Sådana riktlinjer kan också vara lämp- liga då det gäller den första utbildningen på arbetsplatsen för personer som nyss har av- slutat sin grundutbildning på heltid vid insti-

Prop. 1975/76: 126

necessary systematic vocational training. and for undertakings using obsolescent technolo- gies and methods of work.

(3) Such guidelines may also be appropri- ate for the first training in employment of per- sons who have just completed full-time courses of initial training in educational and vocational training institutions.

27. Vocational training standards and guidelines should be evaluated and reviewed periodically. with the participation of em- ployers” and workers" organisations. and ad- justed to changing requirements. the peri- odicity of review being determined by the rate of change in the occupation concerned. 28. (l) Members should gradually estab- lish standards and guidelines or. as the case may be. extend their applicability until all major occupations and all levels of skill and responsibility are covered. (;2) Priority should be given to vocational training for occupations and levels of skill and responsibility of key importance for social and economic advancement.

V. Training for Managers und .S'elf-Enrplqved Persons

29. (l) Training for management and supervisory functions should be provided for persons in charge of the work of others, for professional and specialist personnel partici- pating in management and for persons being prepared to assurne management and super- visory functions.

(2) The competent authorities should. in line with national planning and national laws and regulations and after consultation of employers” and workers” organisations. establish plans for training for management and supervisory functions and for self- employed persons.

30. (1) The content of programmes of training for management and supervisory functions should take account of the level of the current and prospective responsibilities of the trainees.

(2) The programmes should be designed in particular to—

a) develop an adequate knowledge and un- derstanding of the economic and social aspects of decision making;

68

tutioner för undervisning och yrkesutbild- ning.

27. Normer och riktlinjer för yrkesutbild- ning bör utvärderas och omprövas periodiskt under medverkan av arbetsgivar- och arbets- tagarorganisationer och anpassas efter skif- tande behov. varvid periodiciteten för om- prövningen bestäms av förändringstakten inom det berörda yrket. 28. (1) Medlemsstaterna bör gradvis fast- ställa normer och riktlinjer eller eventuellt ut- vidga deras tillämpningsområde tills alla vik- tigare yrken och alla kvalifikations- och ans- varsnivåer blivit täckta. (2) Prioritet bör ges åt yrkesutbildning för yrken och för kvalifikations- och ansvarsni- våer av central betydelse för det sociala och ekonomiska framåtskridandet.

V. Utbildning för chefspersonal och själv- ständigt! yrkesurör-wre

29. (1) Utbildning för företagsledande och arbetsledande funktioner bör tillhandahållas för personer med ansvar för andras arbete. för akademisk och specialutbildad personal som medverkar i företagsledning och för per- soner som förbereder sig till att åtaga sig före- tagsledande och arbetsledande funktioner.

(2) Vederbörande myndigheter bör inom ramen för nationell planering och nationell lagstiftning och efter samråd med arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer upprätta planer för utbildning för företagsledande och arbetsledande funktioner och för självständi- ga yrkesutövare.

30. (l) Innehållet i utbildningsprogram för företagsledande och arbetsledande funktio- ner bör fastställas med hänsyn tagen till ele- vernas aktuella och förutsebara ansvarsnivå.

(2) Programmen bör särskilt syfta till att:

a) utveckla tillräcklig kunskap om och förståelse av beslutsfattandets ekonomiska och sociala aspekter;

b) främja attityder och färdigheter för att leda och motivera andra personer med re-

Prop. 1975/76: 126

b) foster attitudes and abilities for leading and motivating other persons. while respect- ing human dignity. and for developing sound industrial relations:

c) develop initiative and a positive attitude towards change and a capacity to appreciate the effect of change on other people:

d) develop the capacity for assuming new responsibilities on the job:

e) develop awareness of the importance of education. vocational guidance and voca- tional training for the personnel ofthe under- taking:

f) develop awareness of the conditions of workers in their occupational life. concern for their welfare and knowledge of labour law and of social security schemes;

g) develop understanding of the value of efforts towards self-improvement:

h") provide the basis for further training in accordance with changing requirements.

3 l. (l) Vocational training programmes for self-employment should take account of the social situation of the worker and—

a) include. in addition to training specific to the technical field concerned. training in the basic principles and practices of business management and of training other persons:

' b) develop awareness of the need to take initiatives and assess and accept risks.

(2) Such programmes should provide regu- lar opportunities for updating training and be reinforced by a continuing flow of informa- tion on new developments in the technical field concemed. as well as on sources of fi- nance and. if necessary. on the most efficient marketing methods.

VI. Programmes for Particular Areas or Brant-hes of Economic Activity

32. (l) Appropriate programmes of voca- tional guidance and vocational training should be established for particular areas or branches of economic activity in which- comprehensive improvement action or major structural change is required.

(2) Such programmes should form part of national vocational guidance and vocational training programmes as a whole and be co- ordinated with other action to develop the

69

spekt för den mänskliga värdigheten samt för att utveckla sunda relationer mellan arbetsgi- vare och arbetstagare;

c) utveckla initiativ och en positiv inställ- ning till förändringar samt förmåga att bedö- ma verkningarna av förändringar på andra människor:

d) utveckla förmågan att åtaga sig nya uppgifter i arbetet;

e) utveckla medvetenhet om betydelsen av undervisning. yrkesvägledning och yrkesut- bildning för företagets personal:

f) utveckla medvetenhet om arbetstagar- nas villkor i deras yrkesliv. omsorg om deras välfärd och kunskap om arbetslagstiftning och system för social trygghet:

g) utveckla förståelse för värdet av an- strängningar att förkovra sig:

h) ge ett underlag för fortsatt utbildning som möjliggör anpassning efter nya behov.

31. (l) Yrkesutbildningsprogram för själv- ständig yrkesutövning bör beakta de arbetan- des sociala situation och

a) utöver specifik utbildning för ifrågava- rande tekniska område innefatta utbildning avseende grundläggandc principer och praxis inom företagsledning och utbildning av andra personer:

b) utveckla medvetenhet om behovet av att ta initiativ och bedöma och acceptera ris- ker.

(2) Dessa program bör ge regelbundna möjligheter till aktualisering av utbildningen och kompletteras genom ett fortlöpande flöde av information om den tekniska utvecklingen inom det berörda området samt om finansie- ringskällor och om så är nödvändigt om de mest effektiva marknadsföringsmetodema.

VI. Program för särskilda områden eller nä- ringsgrenar

32. (l) Lämpliga program för yrkesväg- ledning och yrkesutbildning bör uppställas för särskilda områden eller näringsgrenar där det föreligger behov av omfattande förbätt- ringsåtgärder eller större strukturella föränd- ringar.

(2) Dessa program bör utgöra en del av de nationella yrkesväglednings- och yrkesutbild- ningsprogrammen som helhet och samordnas med andra åtgärder för att utveckla ifrågava-

Prop. 1975/76: 126

area or branch of economic activity con- cerned.

33. Among the areas or branches of eco- nomic activity for which such programmes may be required. particular attention might be given to rural areas, to branches of eco- nomic activity using obsolescent technolo- gies and methods of work. to industries and undertakings in decline or converting their activities. and to planned or newly establish- ed industries.

A. Rural Areas

34. (l) Programmes for rural areas should aim at achieving full equality of opportunity of the rural and urban populations as regards vocational guidance and vocational training.

(2) They should be conceived within the framework of national development policies. taking account among other things of pat- terns and trends in migration between rural and urban areas.

35. (l) Programmes for rural areas should make adequate provision for the special vo- cational guidance and vocational training needs of—

a) agricultural workers. including planta- tion workers. small owner-occupiers. tenant farmers and sharecroppers and other persons engaged in agriculture and related activities. particularly in relation to agrarian reform and other major changes in supply. production and distribution systems in the areas con- cerned;

b) persons engaged in non-agricultural oc- cupations, with special emphasis on educa- tion, communications, transport and other services and craft occupations.

(2) Such programmes should take account of differences in needs according to the type of rural activity involved. its degree of mechanisation. Specialisation and modernisa- tion and the scale on which it is conducted.

(3) Programmes for rural areas should in- clude training in organising co-operatives and in managing undertakings.

36. (1) Countries in which facilities and programmes of vocational guidance and vo- cational training for rural areas are as yet little developed should concentrate initially on—

70

rande område eller näringsgren.

33. Bland de områden eller näringsgrenar för vilka sådana program kan vara behövliga kan det finnas anledning att ägna särskild uppmärksamhet åt områden på landsbygden. åt näringsgrenar där man tillämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på att bli för— åldrade. åt industrier och företag som är stad- da i nedgång eller som lägger om sin verk- samhet samt åt planerade eller nyligen etable- rade industrier.

A. Områden på landsbygden

34. (1) Program för områden på landsbyg- den bör syfta till att åstadkomma full jäm- ställdhet i fråga om möjligheter mellan lands- bygdens och städernas befolkning då det gäl- ler yrkesvägledning och yrkesutbildning.

(2) De bör utformas inom ramen för den nationella utvecklingspolitiken med beaktan- de av bland annat mönster och tendenser i migrationen mellan landsbygd och städer.

35. (1) I program för områden på lands- bygden bör på lämpligt sätt beaktas de speci- ella behoven av yrkesvägledning och yrkes- utbildning hos:

&) arbetande inom jordbruket, inberäknat plantagearbetare. självägande småbrukare. arrendatorer och natura-arrendatorer och an- dra personer som är sysselsatta inom jord- bruket och därmed förbundna aktiviteter. särskilt i samband med jordreforrner och an- dra större förändringar i försörjnings-. pro- duktions- och distributionssystemen i berör- da områden;

b) personer som är sysselsatta i yrken utanför jordbruket, särskilt inom undervis- ning, kommunikationer, transport och andra serviceyrken samt hantverksyrken.

(2) I dessa program bör hänsyn tas till skillnader i fråga om behov allt efter den typ av verksamhet på landsbygden det gäller. dess grad av mekanisering. specialisering och modernisering och den skala vari den be- drivs.

(3) Program för områden på landsbygden bör innefatta utbildning i organisering av ko- operativa sammanslutningar och i företags- ledning.

36. (1) Länder där anordningar och pro- gram för yrkesvägledning och yrkesutbild-

Prop. 1975/76: 126

a) providing information for young per- sons and adults in rural areas on the objec- tives of and action proposed for making im- provements or major structural changes in the area and on the implications of such ac- tion for their work and lives:

b) providing systematic education and vo- cational training. full time or part time as ap- propriate. for young persons in employment to complement informal learning on the job;

c) providing short programmes of upgrad- ing training or of retraining for adults through existing vocational training, or extension or other advisory services;

d) developing social and economic lead- ership in rural areas and encouraging partic- ipation by broader "groups of the population in development action;

e) encouraging a desire for self-improve- ment.

(2) Such countries should keep their prior- ities for rural areas under review so as to work progressively towards—

a) developing comprehensive vocational information and guidance services for the ru- ral population as a whole:

b) introducing or generalising systematic initial training for young persons;

c) introducing comprehensive pro- grammes of further training on a continuing or recurrent basis to meet the needs of adults.

37. Countries which. for financial reasons or lack oftrained personnel. are not in a posi- tion to provide adequate services for the rural population as a whole. might consider—

a) concentrating action temporarily on limited geographical areas where important lessons may be learnt for subsequent action in other areas: .

b) giving preference to landless labourers and other economically weak groups in rural areas. which are in greatest need of economic and social justice.

7l

ning för områden på landsbygden ännu är fö- ga utvecklade bör till en början koncentrera sig på att:

a) tillhandahålla information åt ungdomar och vuxna i områden på landsbygden om målsättningar och avsedda åtgärder för för- bättringar eller genomförande av större strukturella förändringar inom området och om konsekvenserna av sådana åtgärder för deras arbete och liv;

b) tillhandahålla unga yrkesverksamma personer systematisk undervisning och yr- kesutbildning, allteftersom det är lämpligt på heltid eller deltid. för att komplettera den in- formella inlärningen på arbetsplatsen;

c) tillhandahålla korta program för fort- bildning eller omskolning för vuxna genom den existerande yrkesutbildningen eller ge- nom folkbildningsverksamhet eller annan rådgivande verksamhet;

(I) utveckla socialt och ekonomiskt ledar- skap i områden på landsbygden och upp- muntra bredare befolkningsgrupper till med- verkan i utvecklingsåtgärder; -

e) stimulera önskan till förkovran. (2) Dessa länder bör tid efter annan om- pröva sina prioriteringar för landsbygden för att gradvis:

a) utveckla omfattande organ för yrkesin- formation och yrkesvägledning för lands- bygdsbefolkningen i dess helhet:

b) införa eller allmänt genomföra systema- tisk grundutbildning för ungdomar;

c) införa omfattande program för kontinu- erlig eller återkommande fortbildning för att tillgodose behoven hos vuxna personer.

37. Länder, som av finansiella skäl eller på grund av brist på utbildad personal inte har möjlighet att tillhandahålla lämpliga tjänster för landsbygdsbefolkningen i dess helhet, kan överväga att:

a) temporärt koncentrera åtgärderna till begränsade geografiska områden, där bety- delsefulla lärdomar kan hämtas för senare åt- gärder inom andra områden;

b) ge företräde åt arbetande utan jord och andra ekonomiskt svaga grupper i områden på landsbygden som har det största behovet av ekonomisk och social rättvisa.

Prop. 1975/76: 126

B. Branches of Economic Activity Using Obsolescent Technologies and Methods of Work

38. (l) Programmes for branches of eco- nomic activity and occupations in which the use of obsolescent technologies and methods of work is widespread should be developed as appropriate along similar lines to those for rural areas.

(2) The aim should be to provide voca- tional guidance and vocational training for persons employed in or entering these bran- ches of economic activity or occupations which will enable them to participate in or contribute to the modernisation of methods and products and to benefit from changes introduced.

39. Extension and other advisory services for self-employed persons and small entre- preneurs in these branches of economic ac- tivity and occupations should provide them with information on possibilities of innova- tion in their work. and on related vocational training and other services. 40. In planning vocational training for such branches of economic activity and occu- pations particular consideration should be given to—

a) needs and opportunities for extending the scope of or for specialising the activities of undertakings. and the vocational training implications of such extension or Specialisa- tion:

b) possibilities of improving vocational training practices and, in particular. of pro- viding opportunities for continuing training:

c) possibilities of combining training ser- vices to managers of undertakings with other action for raising thc level of performance;

d) the creation of new opportunities for gainful employment.

41. Vocational training for such branches of economic activity and occupations—

a) may be conceived initially as a comple- ment to the learning systems by which work knowledge and skills are traditionally ac- quired;

b) should take account of the needs both of young persons receiving initial training and of persons already working in these branches of economic activity and occupations. includ- ing the small entrepreneu rs and other persons who give initial training to young persons.

72

B. Näringsgrenar som tillämpar tekniker och arbetsmetoder som håller på att bli föråldrade

38. (1) Program för näringsgrenar och yr- ken där man i stor utsträckning tillämpar tek- niker och arbetsmetoder som håller på att bli föråldrade bör då så är lämpligt utvecklas ef- ter liknande riktlinjer som programmen för områden på landsbygden.

(2) Syftet bör vara att åt personer, som är eller kommer att bli sysselsatta i dessa nä- ringsgrenar eller yrken, tillhandahålla yrkes- vägledning och yrkesutbildning som gör det möjligt för dem att medverka i eller bidraga till modemisering av metoder och produkter och dra fördel av de införda förändringarna.

39. Folkbildningsverksamhet och andra rådgivande tjänster för självständiga yrkes- utövare och småföretagare inom dessa nä- ringsgrenar och yrken bör ge dem informa- tion om möjligheter för innovationer i deras arbete och om därmed sammanhängande yr- kesutbildning och andra tjänster. 40. Vid planeringen av yrkesutbildningen för sådana näringsgrenar och yrken bör sär- skilt beaktas:

a) behov av och möjligheter för att vidga företagens verksamhetsområde eller speciali- sera verksamheten samt konsekvenserna för yrkesutbildningen av en sådan utvidgning el- ler specialisering;

b) möjlighetema att förbättra yrkesutbild- ningens praxis och särskilt att skapa möjlig- heter till fortsatt utbildning;

c) möjligheterna att kombinera utbildning av företagsledare med andra åtgärder för att höja prestationsnivån;

d) skapa nya möjligheter till förvärvsarbe- te. 41. Yrkesutbildningen för sådana närings- grenar och yrken

a) kan till en början utformas som ett komplement till de traditionella systemen för inhämtande av teoretiska och praktiska yrke- skunskaper;

b) bör beakta behoven såväl hos ungdo- mar. som får en första utbildning, som hos personer som redan arbetar inom dessa nä- ringsgrenar och yrken, inberäknat småföreta- gare och andra personer som ger unga perso- ner en första utbildning.

Prop. 1975/76: 126

C. Industries and Undertakings in Decline or Converting Their Activities

42. When industries or undertakings begin to decline. workers affected should in good time receive vocational guidance and voca- tional training to facilitate a change in skills and provide the opportunity of finding new employment. 43. When industries or undertakings change their products and methods of pro- duction or the services they provide. workers affected should in good time receive training, organised in co-operation with the industries or undertakings concerned, to enable them to adapt themselves to their new tasks.

D. New Industries

44. In planning vocational guidance and vocational training in connection with the es- tablishment of new industries, account should be taken of—

a) needs for workers. Specialists. manag- ers and administrators during the construc- tion phase and after the new plants have been commissioned. and of any need for retraining persons employed during the construction phase with a view to placing them in other jobs after commissioning;

b) needs for independent workers and entrepreneurs to undertake subcontracting for the new industries;

c) the need to provide information relating to and vocational training for new activities rendered possible or necessary by the change in the economic conditions in the region;

(1) the need to provide vocational guidance and vocational retraining for persons whose knowledge and skills are rendered obsolete by changes in the structure of demand for labour within the region;

e) the need to provide new opportunities for independent workers and entrepreneurs whose business may suffer from the competi- tion created by the new industries.

VII. Particular Groups of the Population

45. (l) Measures should be taken to pro- vide etfective and adequate vocational guid- ance and vocational training for particular groups of the population so that they will

73

C. Industrier och företag som är stadda i nedgång eller som lägger om sin verksamhet

42. När industrier eller företag börjar gå tillbaka bör berörda arbetstagare i god tid er- hålla yrkesvägledning och yrkesutbildning som gör det lättare för dem att förvärva nya kvalifikationer och gör det möjligt för dem att finna en ny sysselsättning. 43. När industrier eller företag ändrar sina produkter och produktionsmetoder eller de tjänster de tillhandahåller bör berörda arbets- tagare i god tid erhålla utbildning. organise- rad i samverkan med berörda industrier eller företag. som gör det möjligt för dem att an- passa sig till sina nya uppgifter.

D. Nya industrier

44. Vid planeringen av yrkesvägledning och yrkesutbildning i samband med etable- ring av nya industrier bör man beakta:

a) behovet av arbetare. specialister, chefs- och förvaltningspersonal under uppbygg- nadsfasen och sedan de nya anläggningama tagits i bruk samt eventuella behov av att om- skola personer. som sysselsatts under upp- byggnadsfasen. med tanke på deras placering i andra arbeten när driften påbörjats:

b) behovet av självständiga yrkesutövare och företagare som kan åtaga sig undercn- treprenader för de nya industrierna:

c) behovet av att tillhandahålla informa- tion beträffande och yrkesutbildning för nya aktiviteter som blivit möjliga eller nödvändi- ga till följd av förändringen i de ekonomiska förhållandena inom området;

d) behovet av att tillhandahålla yrkesväg- ledning och omskolning för personer vilkas kunskaper och färdigheter har blivit föråldra- de genom förändringari strukturen hos efter- frågan på arbetskraft inom området;

e) behovet av att erbjuda nya möjligheter åt självständiga yrkesutövare och företagare. vilkas verksamhet kan bli lidande av den kon- kurrens som skapats av de nya industrierna.

VII. Särskilda befolkningsgrupper

45. (|) Åtgärder bör vidtagas för att till- handahålla effektiv och ändamålsenlig yrkes- vägledning och yrkesutbildning åt särskilda befolkningsgrupper, så att de kan komma i åt-

Prop. 1975/76: 126

enjoy equality in employment and improved integration into society and the economy.

(2) Particular attention should be paid to such groups as—

a) persons who have never been to school or who left school early:

b) older workers;

c) members of linguistic and other minori- ty groups:

d) handicapped and disabled persons.

A. Persons Who Have Never Been to School or Who Left School Early

46. Measures should be taken to provide all persons who have never been to school or who left school before acquiring a general education adequate for integration into a modernising society and economy with voca- tional guidance. general education and train- ing in basic skills, due account being taken of opportunities on the employment market. 47. Vocational guidance for persons who have never been to school or who left school before acquiring adequate literacy and nu- meracy should be as broadly conceived as possible, while taking account of special ed— ucational and vocational training facilities. and other opportunities for education, train- ing and employment that may be expected to be available to them. 48. (1) Arrangements for providing such persons with basic skills and general educa- tion might include—

a) part-time instruction in knowledge and skills relevant to their work, and general ed- ucation linked with that instruction, for chil- dren employed in the family farm or business or in other areas of the economy;

b) courses in relevant basic skills and related general education for young persons and. if appropriate. adults, to facilitate their entry into systematic vocational training or to broaden their opportunities for employment and promotion;

c) arrangements for special vocational training combined with productive work for young unemployed persons, supplemented as necessary by courses of general education. with a view to giving them such education. skills and work habits as are necessary for

74

njutande av jämställdhet i fråga om syssel- sättningsmöjligheter och förbättrad integra- tion i samhället och ekonomin.

(2) Särskild uppmärksamhet bör ägnas så- dana grupper som

3.) personer som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång i förtid:

b) äldre yrkesutövare;

c) medlemmar av språkliga och andra mi- noritetsgrupper:

d) fysiskt eller psykiskt handikappade per- soner.

A. Personer som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång i förtid

46. Åtgärder bör vidtagas för att åt alla personer. som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång innan de förvärvat en allmänbildning som är tillräcklig för deras integration i ett samhälle och en ekonomi som håller på att moderniseras, tillhandahålla yrkesvägledning, allmänbildande undervis-

ning och utbildning i grundläggande färdighe- ter under vederbörligt hänsynstagande till möjligheterna på arbetsmarknaden.

47. Yrkesvägledningen för personer, som aldrig har gått i skola eller som har avslutat sin skolgång innan de förvärvat tillräckliga kunskaper i läsning, skrivning och räkning. bör ges så bred uppläggning som möjligt sam- tidigt som hänsyn tas till speciella åtgärder för undervisning och utbildning samt till an- dra möjligheter till undervisning, utbildning och sysselsättning som kan väntas stå dem till buds. 48. (l) Anordningar för att ge sådana per- soner grundläggande färdigheter och allmän- bildning kan innefatta:

a) deltidsundervisning för barn, som är sysselsatta i ett familjejordbruk eller familje- företag eller inom andra områden av ekono- min. i kunskaper och färdigheter av betydelse för deras arbete samt allmänbildande under- visning i anslutning till den förstnämnda un- dervisningen;

b) kurser avseende relevanta grundläggan- de färdigheter och därmed förbunden allmän- bildande undervisning för ungdomar och om så är lämpligt för vuxna i syfte att underlätta deras tillträde till systematisk yrkesutbild- ning eller vidga deras möjligheter med avse- ende på sysselsättning och befordran;

Prop. 1975/76: 126

useful and remunerative economic activity;

d) instruction in literacy and numeracy. particularly for adults. which is linked with vocational training in the knowledge and skills required in a particular occupation or type of work and for active participation in development action; such instruction should be co-ordinated with general measures for the eradication of illiteracy;

e) special educational and technical upgrading courses for young persons and adults in employment to raise the level of their performance or improve their opportu- nities for advancement:

f) special courses in skills urgently re- quired in employment for persons with little or no formal education.

(2) Special vocational training methodolo- gies should be developed and applied for the arrangements provided for in this Paragraph.

49. The certificates obtainable through such arrangements should be co-ordinated with those obtainable in the system of formal education and by persons trained by other means.

B. Older Workers

50. (l) Measures to meet difficulties faced by older workers in employment might in- clude as appropriate—

a) identifying and changing as far as pos- sible working conditions which are likely to accelerate the physical and mental processes of ageing;

b) providing older workers with the voca- tional guidance and vocational training which they require. with special reference to any need for—

(i) updating their knowledge and skills by providing them with relevant informa— tion at the appropriate time:

(ii) upgrading the level of their general education and occupational qualifrcations by the use of specialists in adult vocational training. so that it may match that of better educated and trained young persons enter- ing or already in the same occupation;

(iii) inforrning them at the appropriate

75

c) anordningar för speciell yrkesutbildning i kombination med produktivt arbete för ar- betslösa ungdomar, vid behov kompletterad med allmänbildande kurser i syfta att ge dem sådan utbildning och sådana färdigheter och arbetsvanor som erfordras för en nyttig och inbringande ekonomisk aktivitet;

d) undervisning i läsning. skrivning och räkning, särskilt för vuxna. i anknytning till yrkesutbildning i de kunskaper och färdighe- ter som erfordras i ett visst yrke eller en viss typ av arbete och för aktiv medverkan i ut- vecklingsarbete; sådan undervisning bör samordnas med allmänna åtgärder för utro- tande av analfabetismen;

e) speciella allmänbildande och tekniska fortbildningskurser för arbetande ungdomar och äldre för att höja deras kompetens eller förbättra deras avancemangsmöjligheter;

f) speciella kurser för personer med ringa eller ingen skolunderbyggnad i färdigheter av vilka ett angeläget behov föreligger i arbetet.

(2) Speciella yrkesutbildningsmetoder bör utvecklas och tillämpas för de anordningar som avses i denna punkt.

49. De intyg som kan förvärvas genom dessa anordningar bör samordnas med de in- tyg som kan förvärvas i skolsystemet och av personer som utbildats på annat sätt.

B. Äldre yrkesutövare

50. (1) Åtgärder för att motverka de svå- righeter som möter yrkesverksamma äldre personer kan då så är lämpligt bland annat gå ut på att:

a) identifiera och i mån av möjlighet för- ändra arbetsförhållanden som kan antagas påskynda det fysiska och psykiska åldrandet;

b) tillhandahålla äldre arbetstagare den yr- kesvägledning och yrkesutbildning som de behöver med särskild hänsyn till eventuella behov av att:

(i) aktualisera deras kunskaper och får- digheter genom att ge dem relevanta infor- mationer vid lämpliga tidpunkter;

(ii) höja nivån för deras allmänbildning och yrkeskvalifikationer genom att anlita specialister på yrkesutbildning för vuxna. så att denna nivå kan mäta sig med nivån för unga personer med bättre skolunder- byggnad och utbildning som börjar arbeta eller redan arbetari samma yrke;

Prop. 1975/76: 126

time about facilities available for further training and carrying out such training at the appropriate moment, namely before the in- troduction of new working techniques and working methods;

(iv) making available to them. as ap- propriate. other positions in their own or in another occupation in which they can make use of their talents and experience. as far as possible without loss of earnings;

(v) ensuring that they are not debarred from vocational training by unrealistic age limits for admission;

(vi) developing a vocational training methodology adapted to the needs of older workers:

(vii) taking all necessary measures for the provision of technically and pedagogi- cally competent instructors. well prepared to carry out further training adapted to the special requirements of older workers:

c) encouraging older workers to take ad- vantage of the vocational guidance and voca- tional training facilities or opportunities for transfer which will help them to overcome their problems:

d) educating the general public. and partic- ularly vocational guidance and vocational training staff, the staff of employment and other relevant social services. employers and workers, on the adjustments in employment which older workers may need to make and on the desirability of supporting them in such adjustments.

(2) Measures should also as far as possible be taken to develop work methods. tools and equipment adapted to the special require- ments of older workers and to provide train- ing in their use.

C. Linguistic and Other Minority Groups

51. Members oflinguistic and other minor- ity groups should be provided with voca- tional guidance which would inform them in their own language or in a language with which they are familiar, or if necessary through interpreters. of prevailing conditions and requirements in employment. of the

76

(iii) vid lämpliga tidpunkter informera dem om anordningar som står till buds för vidareutbildning och genomföra sådan ut- bildning vid lämpliga tidpunkter. det vill säga innan nya arbetstekniker och arbets- metoder införs;

(iv) då så är lämpligt erbjuda arbetande äldre personer andra befattningar i deras eget eller i ett annat yrke. där de kan göra bruk av sin förmåga och sin erfarenhet, så vitt möjligt utan att inkomsten minskas:

(v) tillse att de inte utestängs från yr- kesutbildning genom orealistiska ålders- gränser för tillträde;

(vi) utforma metoder för yrkesutbildning som är lämpade för äldre arbetande perso- ner;

(vii) vidtaga alla erforderliga åtgärder för att tillhandahålla tekniskt och pedagogiskt kompetenta instruktörer som är väl förbe- redda för att genomföra vidareutbildning särskilt anpassad efter äldre arbetande per- soners Speciella behov;

c) uppmuntra äldre arbetande personer att utnyttja de anordningar för yrkesvägledning och yrkesutbildning eller de möjligheter till platsbyte som kan hjälpa dem att övervinna sina svårigheter:

d) informera allmänheten och särskilt yr- kesväglednings- och yrkesutbildningsperso- nal. arbetsförmedlingspersonal och personal inom andra berörda sociala tjänster. arbetsgi- vare och arbetstagare. om de anpassningar i sysselsättningen som äldre arbetande perso- ner kan behöva företa och om önskvärdheten av att hjälpa dem med denna anpassning.

(2) Åtgärder bör även i möjligaste mån vid- tagas för att utveckla arbetsmetoder. redskap och utrustning som är anpassade efter äldre arbetande personers speciella behov och att ge dem den utbildning som erfordras för att använda ifrågavarande redskap och utrust- nrng.

C. Språkliga och andra minoritetsgrupper

51. Medlemmar av språkliga och andra mi- noritetsgrupper bör ges yrkesvägledning som på deras eget språk eller på ett språk som de är förtrogna med. om så erfordras genom tolk. informerar dem om förhållandena på ar— betsmarknaden, om alla berörda parters rät- tigheter och skyldigheter och om den hjälp

Prop. 1975/76: 126

rights and obligations of all concerned and of assistance available for solving their parti- cular problems.

52. Special vocational training pro- grammes should be provided as necessary for linguistic and other minorities. In the case of linguistic minoritites such training should, if possible. be given in the vernacular and should. as appropriate. include language training.

D. Handicapped and Disabled Persons

53. (l) Whenever they can benefit by it. persons who are handicapped or disabled should have access to vocational guidance and vocational training programmes provided for the general population.

(2) Where this is not desirable owing to the severity or the nature of the handicap or dis- ablcment or the needs of specific groups of handicapped or disabled persons. specially adjusted programmes should be provided.

(3) Every effort should be made to educate the general public. employers and workers. as well as medical and paramedical personnel and social workers. on the need for giving persons who are handicapped or disabled vo- cational guidance and vocational training which would enable them to find employment suitable to their needs. on the adjustments in employment which some of them may re- quire and on the desirability of special support for them in their employment.

(4) Measures should be taken to ensure. as far as possible. the integration or reintegra- tion of the handicapped and the disabled into productive life in a normal working environ- ment.

(5) Account should be taken of the Voca- tional Rehabilitation (Disabled) Recom- mendation. 1955.

VIII. Promotion of Equality of Opportunity of Women and Men in Training and Employ- ment

54. (l) Measures should be taken to pro- mote equality of opportunity of women and men in employment and in society as a whole.

(2) These measures should form an inte- gral part of all economic. social and cultural

77

som står till buds för att lösa deras speciella problem.

52. Särskilda yrkesutbildningsprogram bör vid behov tillhandahållas åt språkliga och an- dra minoriteter. För språkliga minoriteter bör denna utbildning om möjligt ges på deras eget språk och bör då så är lämpligt innefatta språkundervisning.

D. Fysiskt eller psykiskt handikappade per- soner

53. (1) Handikappade personer bör i den mån de kan dra nytta därav ha tillträde till yr- kesväglednings- och yrkesutbildningspro- gram som står befölkningen i allmänhet till buds.

(2) När detta på grund av arbetshindrens svårighetsgrad eller art eller behoven hos vis- sa grupper av handikappade inte är önskvärt. bör särskilt anpassade program anordnas.

(3) Alla ansträngningar bör göras för att in- formera allmänheten. arbetsgivare och ar- betstagare. ävensom läkare. sjukvårdsperso- nal och socialarbetare om behovet av att ge handikappade personer yrkesvägledning och yrkesutbildning som gör det möjligt för dem att finna en sysselsättning som svarar mot de- ras behov, om den anpassning av arbetet och arbetsplatsen som en del av dem kan behöva och om önskvärdheten av särskilt stöd åt dem i deras yrkesutövning.

(4) Åtgärder bör vidtagas för att i möjligas- te mån säkerställa de handikappades integra- tion eller reintegration i det produktiva livet i en normal arbetsmiljö.

(5) Hänsyn bör tagas till rekommendatio- nen om arbetsvård för partiellt arbetsföra ( 1955).

VIII. Främjande av jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i utbildning och sysselsättning.

54. (1) Åtgärder bör vidtagas för att främ- ja jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i arbetet och i samhället som helhet.

(2) Dessa åtgärder bör utgöra en integre- rande del av alla ekonomiska, sociala och

Prop. 1975/76:126

measures taken by governments for improv- ing the employment situation of women and should include. as far as possible—

a) educating the general public and in par- ticular parents. teachers. vocational guid— ance and vocational training staff, the staff of employment and other social services, em- ployers and workers. on the need for encour- aging women and men to play an equal part in society and in the economy and for changing traditional attitudes regarding the work of women and men in the home and in working life;

b) providing girls and women with voca- tional guidance on the same broad range of educational. vocational training and employ- ment opportunities as boys and men. encour- aging them to take full advantage of such opportunities and creating the conditions re- quired for them to do so:

c) promoting equality of access for girls and women to all streams of education and to vocational training for all types of occupa- tion. including those which have been tradi- tionally accessible only to boys and men, subject to the provisions of international labour Conventions and Recommendations:

d) promoting further training for girls and women to ensure their personal development and advancement to skilled employment and posts of responsibility. and urging employers to provide them with the same opportunities of extending their work experience as offered to male workers with the same education and qualifications;

e) providing day-care facilities and other services for children of different ages. in so far as possible. so that girls and women with family responsibilities have access to normal vocational training. as well as making special arrangements. for instance in the form of part-time or correspondence courses. voca- tional training programmes following a recur- - rent pattern or progiammes using mass media:

f) providing vocational training pro- grammes for women above the normal age of entry into employment who wish to take up work for the first time or re-enter it after a period of absenéc.

55. Special vocational training arrange- ments and programmes. similar to those en- visaged in clauses (e) and (f) of subparagraph

78

kulturella åtgärder som vidtas av regeringar- na i syfte att förbättra kvinnornas sysselsätt- ningssituation och bör så vitt möjligt bland annat gå ut på att:

a) bibringa allmänheten och särskilt för- äldrar. lärare, yrkesväglednings- och yrkes- utbildningspersonal. arbetsförmedlingsperso- nal och personal inom andra sociala tjänster, arbetsgivare och arbetstagare insikt om beho- vet av att uppmuntra kvinnor och män att medverka som jämställda i det sociala och ekonomiska livet och om behovet av att för- ändra traditionella attityder beträffande kvin- nornas och männens arbete i hemmet och i arbetslivet:

b) ge flickor och kvinnor yrkesvägledning beträffande samma vida krets av möjligheter till undervisning. yrkesutbildning och syssel- sättning som pojkar och män. uppmuntra dem att till fullo tillvarata dessa möjligheter och skapa förutsättningar som gör detta möj- ligt för dem;

c) främja flickomas och kvinnornas jäm- ställdhet i fråga om tillträde till alla undervis- ningslinjer och till yrkesutbildning för alla slag av yrken. inberäknat sådana som tradi- tionellt endast stått öppna för pojkar och män. under iakttagande av bestämmelserna i av internationella arbetsorganisationen an- tagna konventioner och rekommendationer:

d) främja flickors och kvinnors vidareut- bildning för att säkerställa deras personliga utveckling och avancemang till kvalificerade arbetsuppgifter och ansvariga befattningar samt förmå arbetsgivarna att ge dem samma möjligheter som manliga arbetstagare med samma utbildning och kvalifikationer att vid- ga sin arbetserfarenhet;

e) i-mån av möjlighet tillhandahålla anord- ningar för dagvård och andra tjänster för barn i olika åldrar. så att flickor och kvinnor med familjeansvar får tillgång till normal yrkesut- bildning. och vidtaga särskilda åtgärder. ex— empelvis genom deltidsundervisning eller korrespondenskurser. regelbundet återkom- man yrkesutbildningsprogram eller program som utnyttjar massmedia: '

D anordna yrkesutbildningsprogram för kvinnor som har överskridit den normala ål- dern för inträde i yrkeslivet och som önskar få ett yrkesarbete för första gången eller på nytt få yrkesarbete efter en period av från- varo.

Prop. 1975/76: 126

(2) of Paragraph 54 of this Recommendation. should be available to men having analogous problems.

56. Account should be taken of the Em- ployment Policy Convention and Recom- mendation. 1964. in the implementation of measures for the promotion of equality of opportunity of women and men in training and employment.

IX. Mi grant Workers

57. Effective vocational guidance and vo- cational training should be provided for migrant workers. so that they will enjoy equality of opportunity in employment. 58. Vocational guidance and vocational training for migrant workers should take into account that they may have a limited know- ledge of the language of the country of em- ployment. Paragraphs 51 och 52 of this Rec- ommendation should be applied to them. 59. Vocational guidance and vocational training of migrant workers should take account of—

a) the needs of the country of employ- ment: -

b) the possible reintegration of migrant workers into the economy of their country of origin.

60. Account should be taken. as regards vocational guidance and vocational training for migrant workers. of the relevant provi- sions ofinternational labour Conventions and Recommendations concerned with such workers. These questions should also be the subject of agreements between countries of origin and countries of employment.

X. Training of Staff for Vocational Guidance and Vocational Training Activities

61. Provision for the training of staff should cover all persons responsible either full time or part time for planning. organising. administering. developing, supervising or giving vocational guidance or vocational"

traiping. 62. (1) In addition to receiving training in

vocational guidance. including individual"

79

55. Särskilda anordningar och program för yrkesutbildning av liknande slag som de som avses i punkt 54. stycke 2 e) och f) i denna re- kommendation bör stå till buds för män som har likartade problem. 56. 1964 års konvention och rekommenda- tion om sysselsättning bör beaktas vid ge- nomförandet av åtgärder för främjande av jämställdhet för kvinnor och män i utbildning och sysselsättning.

IX. Migrerande arbetstagare

57. Migrerande arbetstagare bör tillförsäk- ras effektiv yrkesvägledning och yrkesutbild- ning. så att de kan åtnjuta jämställdhet i fråga om sysselsättningsmöjligheter. 58. Vid yrkesvägledning och yrkesutbild- ning för migrerande arbetstagare bör beaktas att de eventuellt har begränsade kunskaper i språket i det land där de arbetar. Punkterna 51 och 52 i denna rekommendation bör tilläm- pas för deras vidkommande. 59. Vid yrkesvägledning och yrkesutbild- ning för migrerande arbetstagare bör hänsyn tagas till:

a) behoven i det land där de är sysselsatta;

b) möjligheterna till de migrerande arbets- tagarnas reintegration i ursprungslandets ekonomi.

60. Då det gäller yrkesvägledning och yr- kesutbildning för migrerande arbetstagare bör hänsyn tagas till tillämpliga bestämmelser i av internationella arbetsorganisationen an- tagna konventioner och rekommendationer som berör sådana arbetstagare. Dessa frågor bör också bli föremål för överenskommelser mellan ursprungsländer och sysselsättnings-

' länder.

X. Utbildning av personal för yrkesvägled- nings- och yrkesutbildningsverksamhet

61. Åtgärder för utbildning av personal bör omfatta alla personer som på heltid eller del- tid ansvarar för planering. organisering. ad- ministration. utveckling. ledning eller medde- lande av yrkesvägledning eller yrkesutbild- ning. 62. (l) utöver den utbildning de erhåller i yrkesvägledning, inbegripet individuell råd-

Prop. 1975/76: 126

counselling. persons giving vocational guid- ance should be familiarised with the world of work generally and with the conditions of work and functions of persons engaged in a broad range of occupations at all levels of skill and responsibility as well as with the employment and career opportunities in these occupations and with the training courses and training facilities available for them: they should also be acquainted with general aspects of collective agreements and of rights and obligations under labour law.

2) The training of persons giving voca- tional guidance should as appropriate include study of the physiological. psychological and sociological characteristics of different groups and of specialised guidance methods.

63. (1) Persons engaged in giving voca- tional training should have comprehensive theoretical and practical knowledge as well as substantial work experience in the techni- cal field or functions concerned. together with technical and pedagogica] training ac- quired in educational and training institu- tions.

(2) The training of such persons should. as appropriate. include study of the various characteristics and attitudes of different groups of trainees and of specialised training methods.

64. (1) Persons engaged in vocational training for particular branches of economic activity should be familiarised with the so— cial. economic and technical aspects and con- ditions of the particular branch of economic activity concerned.

(2) For instance. in addition to technical and vocational education and vocational training in their speciality. persons engaged in rural development activities should receive training in such fields as—

a) the economics of agriculture. forestry and other rural activities:

b) methods and techniques of farm and forest management:

c) rural sociology and institutions;

d) mass communication and extension training techniques;

e) the activities of co—operatives where such exist.

65. Persons engaged in vocational guid- ance and vocational training activities for particular groups of the population should be

80

givning. bör de personer som ger yrkesväg- ledning göras förtrogna med arbetslivet i all- mänhet och med arbetsvillkor och funktioner för personer sysselsatta i ett stort antal olika yrken på alla kvalifikations- och ansvarsnivå- er. ävensom med sysselsättnings- och kar- riärrnöjlighetema i dessa yrken och med de utbildningskurser och utbildningsanordning- ar som står till buds för dem. De bör också ha kännedom om allmänna aspekter av kollek- tivavtal och om rättigheter och skyldigheter enligt arbetslagstiftningen.

(2) Utbildningen av personer som ger yr- kesvägledning bör då så är lämpligt innefattat studium av de fysiologiska. psykologiska och sociologiska egenskaperna hos olika grupper av och specialiserade metoder för vägled- ning.

63. (1) Personer som ägnar sig åt att ge yr- kesutbildning bör ha omfattande teoretiska och praktiska kunskaper samt en avsevärd arbetserfarenhet inom berörda tekniska om- råden eller funktioner jämte teknisk och pe- dagogisk utbildning som förvärvats i under- visnings- och yrkesutbildningsinstitutioner.

(2) I dessa personers utbildning bör då så är lämpligt ingå studium av de skilda egen- skaperna och attityderna hos olika grupper av elever och av specialiserade utbildnings- metoder.

64. (|) Personer som ägnar sig åt yrkesut- bildningsverksamhet för särskilda närings- grenar bör göras förtrogna med de sociala. ekonomiska och tekniska aspekterna och för- hållandena inom ifrågavarande näringsgren.

(2) Så till exempel bör personer. som är verksamma i utvecklingen av områden på landsbygden. utöver teknisk utbildning. teo- retisk och praktisk yrkesutbildning inom sitt specialområde erhålla utbildning inom såda- na områden som:

a) ekonomiska frågor inom jordbruk. skogsbruk och andra aktiviteter på landsbyg— den:

b) metoder och tekniker inom jordbruk och skogsbruk:

c) landsbygdens sociologi och institutio- ner;

d) masskommunikationernas och folkbild- ningsarbetets teknik;

e) de kooperativa företagens verksamhet där sådana finns.

65. Personer som ägnar sig åt yrkesväg-

Prop. 1975/76: 126

familiarised with the special social and eco- nomic problems of these groups.

66. (1) Persons reponsible for planning. organising. administering or supervising vocational guidance or vocational training programmes. including directors and man- agers of vocational guidance or vocational training institutions or services. training directors and officers of undertakings. and vocational guidance and vocational training consultants. should have had experience of giving vocational guidance or vocational training respectively.

(2) Wherever possible. persons with such responsibilities in regard to vocational train- ing programmes should have had experience of work in undertakings on other than voca- tional training duties.

67. All persons engaged in vocational guidance and vocational training activities should be given frequent opportunities of re- freshing and updating their knowledge of so- cial. economic. technical and psychological . elements relevant to their line of work and of learning about new methods and techniques applicable to their work.

XI. Research

68. Members should make provision for research and experimental programmes designed with a view to—

a) determining criteria for setting priorities and establishing strategies for the develop- ment of vocational guidance and vocational training for particular branches of economic activity and groups of the population;

b) determining and forecasting employ- ment opportunities in the various branches of economic activity and occupations;

c) increasing knowledge of the psychologi- cal. sociological and pedagogica] aspects of vocational guidance and vocational training;

d) evaluating the internal effciency and external effectiveness of individual compo- nents of the systems of vocational guidance and vocational training;

e) determining the direct and indirect costs and benefits of alternative patterns and methods of providing vocational guidance

6—Riksdagen 1975/76. ] saml. Nr 126

81

ledning och yrkesutbildning för särskilda be- folkningsgrupper bör göras förtrogna med dessa gruppers speciella sociala och ekono- miska problem.

66. (1) Personer som ansvarar för plane- ring. organisering. administration eller över- vakning av program för yrkesvägledning eller yrkesutbildning. inberäknat direktörer och ledare för yrkesväglednings- eller yrkesut- bildningsinstitutioner eller -organ. utbild- ningschefer och utbildningspersonal inom fö- retag samt konsulter för yrkesvägledning och yrkesutbildning bör ha haft erfarenhet av ar- bete med yrkesvägledning respektive yrkes- utbildning.

(2) Personer med sådana uppgifter med av- seende på yrkesutbildningsprogram bör i mån av möjlighet ha haft erfarenhet av arbete inom företag utöver sin erfarenhet av yrkes- utbildning.

67. Alla personer som ägnar sig åt yrkes- vägledning och yrkesutbildning bör ofta ges tillfällle att underhålla och aktualisera sina kunskaper rörande sociala. ekonomiska, tek- niska och psykologiska faktorer av betydelse för deras arbetsområde och att inhämta kun- skaper om nya metoder och tekniker som är tillämpliga i deras arbete.

XI. Forskning

68. Medlemsstaterna bör vidtaga åtgärder för forsknings- och försöksprogram som syf- tar till att:

a) bestämma kriterier för uppställande av prioriteringar och utformning av strategier för utvecklingen av yrkesvägledning och yr- kesutbildning för särskilda näringsgrenar och befolkningsgrupper;

b) fastställa och förutsäga sysselsättnings- möjligheter inom olika näringsgrenar och yr- ken;

c) öka kunskapen om yrkesvägledningens och yrkesutbildningens psykologiska, socio- logiska och pedagogiska aspekter;

d) bedöma effektiviteten hos de enskilda komponenterna i system för yrkesvägledning och yrkesutbildning såväl från synpunkten av deras inre funktionssätt som från synpunkten av de uppnådda resultaten:

e) bestämma de direkta och indirekta kost- naderna för och fördelarna av alternativa sy-

Prop. 1975/76: 126

and vocational training;

f) improving. for the population con- cerned. the psychological tests and other methods used for the identification of talent. the appraisal of aptitudes and interests. and the assessment of levels of knowledge and skill attained through vocational training;

g) increasing available information on occupations and their requirements.

XII. Administrative Aspects and Representa- tive Bodies. .

69. (1) Public authorities and bodies con- cerned with general education and with voca- tional guidance. technical and vocational education. vocational training. training of staff for human resources development and management training. public authorities and bodies concerned with planning and imple- mentation of employment and other social and economic development policies. and bodies representative of the various branches of economic activity and occupations. and of the various groups of the population con- cerned, should collaborate in establishing policies. and in planning and implementing programmes for vocational guidance and vocational training.

(2) Representativcs of cmployers' and workers” organisations should be included in the bodies responsible for governing publicly operated training institutions and for super- vising their operation; where such bodies do not exist. representatives of employers" and workers" organisations should in other ways participate in the setting-up. management and supervision of such institutions.

70. In addition to participating in the es- tablishment of policy and the planning and implementation of programmes. representa- tive bodies should. subject to national laws and regulations and within the framework of national planning—

a) encourage and assist their members tO—

(i) provide opportunities and facilities for vocational guidance and vocational training:

(ii) support the provision of such oppor- tunities and facilities;

82

stem och metoder för yrkesvägledning och yrkesutbildning:

0 för berärda befolkningsgrupper förbättra de psykologiska test och andra metoder som används för att konstatera begåvning. bedö- ma anlag och intressen samt skatta de kun- skaps- och färdighetsnivåer som uppnåtts ge- nom yrkesutbildning:

g) öka den tillgängliga informationen om yrken och vad de kräver.

XII. Administrativa aspekter och represen- tativa organ

69. (1) Offentliga myndigheter och organ som har ansvar för skolundervisning och yr- kesvägledning, teknisk undervisning och teo- retisk och praktisk yrkesutbildning. utbild- ning av personal för utveckling av mänskliga resurser och utbildning av chefspersonal, of- fentliga myndigheter och organ som har an- svar för planering och genomförande av sys- selsättningspolitik och andra åtgärder för so- cial och ekonomisk utveckling samt organ. som representerar olika näringsgrenar och yrken och olika grupper inom den berörda befolkningen. bör samverka vid utformning- en av riktlinjer och vid planering och genom- förande av program för yrkesvägledning och yrkesutbildning.

(2) Representanter för arbetsgivar- och ar- betstagarorganisationer bör ingå i de organ som ansvarar för ledningen av offentliga ut- bildningsinstitutioner och för övervakningen av deras verksamhet; där det inte finns såda— na organ bör representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på annat sätt medverka vid skapandet. ledningen och över- vakningen av sådana institutioner.

70. Utöver sin medverkan i utformningen av riktlinjer och planeringen och genomför- andet av program bör representativa organ i enlighet med nationella lagstiftning och inom ramen av nationell planering

a) uppmuntra och hjälpa sina medlemmar att:

(i) åstadkomma möjligheter och anord- ningar för yrkesvägledning och yrkesut- bildning;

(ii) ge sitt stöd åt dessa verksamheter; (iii) till fullo utnyttja dem;

b) tillhandahålla yrkesvägledning och yr—

Prop. 1975/ 76: 126

(iii) make full use of them: b") provide vocational guidance and voca- tional training as necessary to complement the action of other bodies. services or per— sons and provide information which will facilitate such action;

c) participate in research. 71. The respective roles and responsibili- ties of all those concerned with the develop- ment of human resources should be clearly defined.

72. In administering programmes of voca- tional guidance and vocational training provi- sion should be made for—

a) advising the bodies. services, institu- tions and undertakings concerned on the so- cial. technical and methodological aspects in- volved in the implementation of the pro- grammes;

b) furnishing supporting services and facil- ities. such as research. standards and guide- lines for the organisation of vocational guid- ance and vocational training and audio-visual aids and information on appropriate tech- niques and methods:

c) organising publicly controlled examina- tions or applying other means of assessing achievement for occupations covered by vo- cational training standards:

d) training of staff:

c) making available research findings and other experience to persons or bodies re- sponsible for planning and implementing the programmes;

f) providing adequate financial support for implementing the programmes.

XIII. Periodical Reviews

73. Members should periodically review their programmes of vocational guidance and vocational training with a view to—

a) achieving the best use of staff, facilities and media:

b) adjusting the organisation. content and methods of vocational guidance and voca- tional training in the light of changing condi- tions and requirements in the various bran- ches of economic activity and the needs of particular groups of the population. as well as in the light of advances in relevant knowl- edge;

83

kesutbildning då så erfordras för att komplet- tera andra organs. inrättningars eller perso- ners verksamhet och tillhandahålla informa- tion som underlättar sådan verksamhet:

c) medverka i forskningsarbete. 71. De olika funktionerna och ansvarsom- rådena för alla dem som har att göra med ut- vecklingen av mänskliga resurser bör vara klart avgränsade.

72. Vid genomförandet av program för yr- kesvägledning och yrkesutbildning bör åtgär- der vidtagas för att:

a) ge råd åt berörda organ. inrättningar. in- stitutioner och företag beträffande de sociala. tekniska och metodologiska aspekter som sammanhänger med genomförandet av pro- grammen;

b) tillhandahålla stödjande tjänster och anordningar. såsom forskning. normer och riktlinjer för organisering av yrkesvägledning och yrkesutbildning. audivisuella hjälpmedel och information om lämpliga tekniker och metoder; c) organisera prov under offentlig kontroll eller använda andra medel för att bedöma uppnådda kvalifikationer för yrken som om- fattas av normer för yrkesutbildning:

d) utbilda personal:

e) göra forskningsresultat och andra erfa- renheter tillgängliga för personer eller organ som ansvarar för planering ocn genomföran- de av program;

f) tillhandahålla erforderligt finansiellt stöd för genomförande av programmen.

XIII. Periodiska omprövningar

73. Medlemsstaterna bör periodiskt om- pröva sina program för yrkesvägledning och yrkesutbildning i syfte att: &) åstadkomma ett optimalt utnyttjande av personal. anordningar och media:

b) anpassa yrkesvägledningens och yrkes- utbildningens organisation. innehåll och me- toder efter de växlande förhållandena och kraven inom olika näringsgrenar och beho- ven hos särskilda befolkningsgrupper även- som efter framstegen i fråga om hithörande kunskaper;

c) besluta om andra åtgärder som kan

Prop. 1975/76:126

c) determining Other action which may be required for the effectiveness of national poli- cies for the furtherance of the goals referred to in Paragraphs 4 to 6 of this Recommenda- tion.

XIV. International ("o-operation

74. Members should co-operate with each other to the fullest extent possible. with the participation. as desired. of govemmental and non-govemmental regional and interna- tional organisations. as well as non-govern- mental national organisations. in planning. elaborating and implementing programmes of vocational guidance and vocational training. 75. Such co-operation may include—

a) the provision. on a bilateral or multi- lateral basis. of assistance to other countries in the planning. elaboration or implementa- tion of such programmes:

b) the organisation of joint research and experiments with a view to improving the ef- feciency and effectiveness of the planning and implementation of programmes:

c) making facilities available or establish- ing joint facilities to enable persons con- cerned with vocational guidance and voca- tional training to acquire knowledge. skill and experience which are not available in their own countries:

d) the systematic exchange of information on vocational guidance and vocational train— ing. including the results of research and ex- perimental programmes. by means of expert meetings. seminars. study groups or ex- change of publications;

e) the progressive harmonisation of voca- tional training standards for the same occupa- tion within a group of countries with a view to facilitating occupational mobility and ac- cess to training abroad:

f) the preparation and dissemination of basic vocational guidance and vocational training material and aids, including curricula and job specifications, with a view to their use in a group of countries or a region with similar requirements or working towards the harmonisation of vocational training levels and of vocational guidance practices.

76. Members should consider establishing or contributing to the joint establishment or

84

erfordras för en effektiv nationell politik till främjande av de mål som avses i punkterna 4—6 i denna rekommendation.

XIV. Internationellt samarbete

74. Medlemsstaterna bör samverka så in- timt som möjligt vid planering. utarbetande och genomförande av program för yrkesväg- ledning och yrkesutbildning, eventuellt under medverkan av statliga och icke statliga regio- nala och internationella organisationer även- som icke statliga nationella organisaioner. 75. Denna samverkan kan bland annat gå ut på att:

a) på bilateral eller multilateral basis till- handahålla bistånd åt andra länder för plane- ring. utarbetande eller genomförande av så- dana program:

b) organisera gemensamma forskningsar- beten och försök i syfte att förbättra organi- sation och effektivitet i planering och genom- förande av program;

c) tillhandahålla eller gemensamt skapa anordningar för att ge personer som sysslar med yrkesvägledning och yrkesutbildning möjligheter att förvärva kunskaper, färdighe- ter och erfarenheter som de inte kan förvärva i sitt eget land;

d) åstadkomma ett systematiskt utbyte av information om yrkesvägledning och yrkesut- bildning. däri inbegripet resultat av forsk- nings- och försöksprogram. genom expert- möten. seminarier, studiegrupper eller utbyte av publikationer;

e) successivt harmonisera yrkesutbild- ningsnormer för ett och samma yrke inom en grupp av länder i syfte att underlätta yrkes- rörlighet och tillträde till utbildning utom- lands;

f) utarbeta och sprida grundläggande ma- terial och hjälpmedel för yrkesvägledning och yrkesutbildning, däri inbegripet läroplaner och yrkesbeskrivningar i och för användande i en grupp av länder som har liknande krav el- ler som strävar att harmonisera sina yrkesut- bildningsnivåer och sina metoder för yrkes- vägledning.

76. Medlemsstaterna bör överväga att upprätta eller medverka till gemensamt upp-

Prop. 1975/76: 126

operation of centres for a region or group of countries to facilitate exchange of experience and promote co-operation in programme de- velopment and methodological research.

XV. Effect on Earlier Recomrnendations

77. (1') This Recommendation supersedes the Vocational Guidance Redommendation. 1949. the Vocational Training (Agriculture) Recommendation. 1956. and the Vocational Training Recommendation. 1962.

(2) The Vocational Rehabilitation (Dis- abled) Recommendation, 1955. the Vocation- al Training (Fishermen) Recommendation. 1966. the Special Youth Schemes Recom- mendation, 1970. and the Vocational Train- ing (Seafarers) Recommendation. 1970. remain applicable to the categories of persons covered by their terms.

85

rättande eller gemensam drift av centra för en region eller en grupp av länderi syfte att un- derlätta utbyte av erfarenheter och främja samarbete vid programutveckling och metod- forskning.

X V. Verkningar på tidigare rekommendatio- ner

77. (1) Denna rekommendation ersätter 1949 år rekommendation angående yrkesväg- ledning. 1956 års rekommendation angående yrkesutbildning inom jordbruket och 1962 års rekommendation angående yrkesutbildning.

(2) 1955 års rekommendation angående ar- betsvård för partiellt arbetsföra, 1966 års re- kommendation angående yrkesutbildning (fiskare), 1970 års rekommendation angående särskilda program för ungdom och 1970 års rekommendation angående yrkesutbildning (sjöfolk) förblir tillämpliga för de personkate- gorier som de avser.

Prop. 1975/76: 126

Convention (No. 143) concerning migrations in abusive conditions and the promotion of equal- ity of opportunity and treatment of migrant workers.

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the lntemational Labour Office. and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975. and

Considering that the Preamble of the Con- stitution of the lntemational Labour Organi- sation assigns to it the task of protecting ”the interests of workers when employed in coun- tries other than their own". and

Considering that the Declaration of Phila- delphia reaffirms. among the principles on which the Organisation is based. that "labour is not a commodity". and that ”poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere", and recognises the solemn ob- ligation of the ILO to further programmes which will achieve in particular frrll employ- ment through "the transfer oflabour. includ- ing for employment . .

Considering the ILO World Employment Programme and the Employment Policy Con- vention and Recommendation. 1964, and emphasising the need to avoid the excessive and uncontrolled or unassisted increase of migratory movements because of their nega- tive social and human consequences; and

Considering that in order to overcome un- derdevelopment and structural and chronic unemployment. the governments of many countries increasingly stress the desirability of encouraging the transfer of capital and technology rather than the transfer of work- ers in accordance with the needs and re- quests of these countries in the reciprocal in- terest of the countries of origin and the coun- tries of employment, and

Considering the right of everyone to leave any country. including his own, and to enter his own country. as set forth in the Universal Declaration of Human Rights and the Inter- national Covenant on Civil and Political

86. Bilaga 5

(Översättning)

Konvention (nr 143) om missbruk i samband med migration och om främjande av migre- rande arbetstagares likställdhet med avseende på möjligheter och behandling

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. som av styrelsen för internationella arbetsby- rån sammankallats till Geneve och där sam- lats den 4juni 1975 till sitt sextionde samman- träde. som hänvisar till att internationella arbetsor- ganisationen enligt inledningen till dess stad- ga har uppgiften att skydda "i utlandet sys- selsatta arbetstagares intressen”. som hänvisar till att Philadelphiadeklaratio- nen bland de principer på vilka intemationel- la arbetsorganisationen grundar sig framhål- ler att ”arbetet inte är en vara” och att "fat- tigdomen var den än förekommer är ett hot mot allas välstånd" och erkänner organisa- tionens högtidliga förpliktelse att främja pro- gram som är ägnade att åstadkomma full sys- selsättning särskilt genom "överföring av ar- betskraft. inberäknat migration för syssel- sättning . . som hänvisar till ILO:s världsprogram för sysselsättning och 1964 års konvention och rekommendation om sysselsättning och fram- håller nödvändigheten av att undvika en överdriven och okontrollerad eller icke un- derstödd ökning av migrationsrörelserna på grund av deras negativa sociala och mänskli- ga konsekvenser, som vidare hänvisar till att regeringarna i många länder i syfte att övervinna underut- veckling och strukturell och kronisk arbets- löshet allt mera framhåller önskvärdheten av att uppmuntra överföring av kapital och tek- nologi snarare än överföring av arbetskraft med hänsyn till dessa länders behov och krav och i ursprungslandets och sysselsättnings- landets ömsesidiga intresse. som hänvisar till rätten för var och en att läm- na vilket som helst land. inberäknat sitt eget. och att resa in i sitt eget land. såsom den är fastslagen i den allmänna förklaringen om de mänsklig rättigheterna och i det intemationel-

Prop. 1975/76: 126

Rights. and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employment Convention and Recommendation (Revised). 1949. in the Pro- tection of Migrant Workers (Underdeveloped Countries) Recommendation. 1955. in the Employment Policy Convention and Re- commendation. 1964. in the Employment Service Convention and Recommendation, 1948. and in the Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised). 1949. which deal with such matters as the regulation of the recruitment. introduction and placing of migrant workers, the provision of accurate information relating to migration. the mini- mum conditions to be enjoyed by migrants in transit and on arrival. the adoption of an ac- tive employment policy and international col- laboration in these matters. and

Considering that the emigration of workers due to conditions in labour markets should take place under the responsibility of official agencies for employment or in accordance with the relevant bilateral or multilateral agreements. in particular those permitting free circulation of workers. and

Considering that evidence of the existence of illicit and clandestine trafficking in labour calls for further standards specifically aimed at eliminating these abuses. and

Recalling the provisions of the Migration for Employment Convention (Revised), 1949, which require ratifyin Members to apply to immigrants lawfully within their territory treatment not less favourable than that which they apply to their nationals in respect of a variety of matters which it enumerates, in so far as these are regulated by laws or regula- tions or subject to the control of administra- tive authorities. and

Recalling that the definition of the term "discrimination" in the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958. does not mandatorily include distinc- tions on the basis of nationality, and

Considering that further standards. cover- ing also social security. are desirable in order to promote equality of opportunity and treat- ment of migrant workers and, with regard to matters regulated by laws or regulations or subject to the control of administrative au- thorities, ensure treatment at least equal to that of nationals, and

87

la fördraget om medborgerliga och politiska rättigheter, som erinrar om de bestämmelseri konventio- nen och rekommendationen om migrerande arbetare (reviderade 1949). i rekommendatio- nen om skydd för migrerande arbetare (un- derutvecklade länder) (1955), i konventionen och rekommendationen om sysselsättning (1964). i konventionen och rekommendatio- nen om offentlig arbetsförmedling (1948) och i konventionen om avgiftskrävande arbets- förmedlingsbyråer (reviderad 1949). som be- handlar sådana frågor som rekrytering och mottagande av migrerande arbetstagare och deras placering i arbete. tillhandahållande av korrekt information angående migration, de minimiförmåner som de migrerande skall åt- njuta uirder resan och vid ankomsten. infö- rande av en aktiv sysselsättningspolitik samt det internationella samarbetet i dessa frågor. som finner att emigration av arbetstagare på grund av förhållanden på arbetsmarknaden bör äga rum under övervakning på de officiel- la arbetsförmedlingsorganens ansvar eller i enlighet med hithörande bilaterala eller multi- laterala överenskommelser, särskilt de som tillåter arbetstagares fria rörlighet. som finner att den påvisade förekomsten av lagstridig och hemlig handel med arbetskraft påkallar nya normer som särskilt inriktas på undanröjande av dessa missbruk. som erinrar om de bestämmelser i konventio- nen om migrerande arbetare (reviderad 1949), som kräver att ratificerande medlems- stater skall ge immigranter, som lagligen vis- tas inom deras territorium. en behandling som inte är mindre förmånlig än den behand- ling de ger sina egna medborgare med avse- ende på olika angelägenheter. vilka där upp- räknas. i den mån dessa angelägenheter reg- leras genom lagstiftning eller är underkastade administrativa myndigheters avgörande, som erinrar om att definitionen av uttrycket ”diskriminering” i konventionen om diskri- minering (anställning och yrkesutövning) (1958) icke obligatoriskt innefattar åtskillna- der med hänsyn till nationalitet, som finner att ytterligare normer. som även avser social trygghet, är påkallade för att främja likställdhet i fråga om möjligheter och behandling för migrerande arbetstagare samt, då det gäller angelägenheter som regleras ge- nom lagstiftning eller är underkastade admi-

Prop. 1975/76: 126

Noting that, for the full success of action regarding the very varied problems of mi- grant workers. it is essential that there be close co-operation with the United Nations and other specialised agencies. and

Noting that, in the framing of the following standards. account has been taken of the work of the United Nations and of other spe- cialised agencies and that, with a view to avoiding duplication and to ensuring appro- priate co-ordination. there will be continuing co-operation in promoting and securing the application of the standards, and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to migrant work- ers. which is the fifth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention supplementing the Migration for Employment Convention (Revised). 1949. and the Discrimination (Employment and Oc- cupation) Convention. 1958. adopts this twenty- -fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy- five the following Convention. which may be cited as the Migrant Workers (Supplementary Provisions)Convention,1975:

Part 1. Migrations in Abusive Conditions

Article I

Each Member for which this Convention is in force undertakes to respect the basic hu- man rights of all migrant workers.

Article 2

1. Each Member for which this Conven- tion is in force shall systematically seek to determine whether there are illegally em- ployed migrant workers on its territory and Whether there depart from. pass through or arrive in its territory any movements of mi— grants for employment in which the migrants are subjected during their journey. on arrival or during their period of residence and cm-

88

nistrativa myndigheters avgörande, garantera dem en behandling som är minst lika gynn- sam som den som kommer landets medborga- re till del. som konstaterar att fullständig framgång för åtgärder med avseende på de migrerande ar- betstagamas mycket skiftande problem förut- sätter en intim samverkan med Förenta natio- nerna och andra specialiserade organ.

som konstaterar att vid utformningen av föl- jande normer hänsyn har tagits till Förenta nationernas och andra specialiserade organs verksamhet och att. i syfte att undvika dub- belarbete och säkerställa lämplig samord- ning. ett fortlöpande samarbete skall äga rum för att främja och säkeställa efterlevnaden av normerna,

som beslutat antaga vissa förslag angående migrerande arbetstagare, vilken fråga utgör den femte punkten på konferensens dagord- ning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en intematinell konvention som kompletterar konventionen om migrerande arbetare (reviderad 1949) och konventionen om diskriminering (anställning och yrkes- utövning) (1958). antager denna den tjugofjärde dagen i juni månad är nittonhundrasjuttiofem följande konvention. som kan nämnas 1975 års kon- vention om migrerande arbetstagare (till- Iäggsbestämmelser):

Del. I. Missbmk i samband med migration Artikel 1

Varje medlemsstat för vilken denna kon- vention är gällande förpliktar sig att respekte- ra alla migrerande arbetstagares grundläggan- de mänskliga rättigheter.

Artikel 2

1. Varje medlemsstat för vilken denna konvention är gällande skall systematiskt sträva att fastställa om det finns illegalt an- ställda migrerande arbetstagare inom dess territorium och om det förekommer någon migration av arbetssökande från, genom eller till dess territorium, varvid de migrerande un- der resan, vid ankomsten eller under den pe- riod då de vistas och är sysselsatta i landet ut-

Prop. 1975/76: 126

ployment to conditions contravening relevant international multilateral or bilateral instru- ments or agreements, or national laws or re- gulations.

2. The representative organisations of employers and workers shall be fully con- sulted and enabled to fumish any information in their possession on this subject.

Article 3 -

Each Member shall adopt all necessary and appropriate measures. both within its juris- diction and in collaboration with other Mem- bers—

3) to suppress clandestine movements of migrants for employment and illegal employ- ment of migrants, and

b) against the organisers of illicit or clan- destine movements of migrants for employ- ment departing from, passing through or ar- riving in its territory. and against those who employ workers who have immigrated in ille- gal conditions. in order to prevent and to eliminate the abuses referred to in Article 2 of this Conven- tron.

Article 4

In particular. Members shall take such measures as are necessary. at the national and the international level. for systematic contact and exchange of information on the subject with other States. in consultation with representative organisations of employ- ers and workers.

Article 5

One of the purposes of the measures taken under Articles 3 and 4 of this Convention shall be that the authors of manpower traf- ficking can be prosecuted whatever the coun- try from which they exercise their activities.

Article 6

1. Provision shall be made under national laws or regulations for the effective detection of the illegal employment of migrant workers and for the definition and the application of

89

sätts för förhållanden som ståri strid med till- lämpliga internationella multilaterala eller bi- laterala instrument eller avtal eller nationell lagstiftning.

2. De representativa arbetsgivar— och ar- betstagarorganisationema skall till fullo kon- sulteras och ges möjlighet att tillhandahålla de informationer i frågan som de förfogar över.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall vidtaga alla erfor- derliga och lämpliga åtgärder. såväl inom ra- men för sin egen jurisdiktion som i samarbete med andra medlemsstater.

a) för att hindra hemlig migration och ille- galt sysselsättande av migrerande:

b) mot dem som organiserar lagstridig eller hemlig migration för arbete från. genom eller till dess territorium och mot dem som syssel- sätter arbetstagare som har invandrat på olagligt sätt. i syfte att hindra och undanröja de missbruk som avses i artikel 2 i denna konvention.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall särskilt vidtaga er- forderliga åtgärder på nationell och interna- tionell nivå för systematisk kontakt och sy- stematiskt utbyte av informationer i denna fråga med andra stater i samråd med repre- sentativa arbetsgivar— och arbetstagarorgani- sationer.

Artikel 5

De åtgärder som företas i enlighet med ar- tiklarna 3 och 4 i denna konvention skall bland annat syfta till att upphovsmännen till handel med arbetskraft kan lagföras oavsett från vilket land de utövar sin verksamhet.

Artikel 6

1. I enlighet med nationell lagstiftning skall åtgärder vidtagas för att eä'ektivt uppda- ga illegalt sysselsättande av migrerande ar- betstagare och för att bestämma och tillämpa

Prop. 1975/76: 126

administrative. civil and penal sanctions. which include imprisonment in their range. in respect of the illegal employment of migrant workers. in respect of the organisation of movements of migrants for employment de- fined as involving the abuses referred to in Article 2 of this Convention. and in respect of knowing assistance to such movements. whether for profit or otherwise.

2. Where an employer is prosecuted by vir- tue of the provision made in pursuance of this Article. he shall have the right to furnish proof of his good faith.

Article 7

The representative organisations of em- ployers and workers shall be consulted in re- gard to the laws and regulations and other measures provided for in this Convention and designed to prevent and eliminate the abuses referred to above. and the possibility oftheir taking initiatives for this purpose shall be re- cognised.

Article 8

1. On condition that he has resided legally in the territory for the purpose of employ- ment, the migrant worker shall not be re- garded as in an illegal or irregular situation by the mere fact of the loss of his employment. which shall not in itself imply the withdrawal of his authorisation of residence or. as the case may be, work permit.

2. Accordingly. he shall enjoy equality of treatment with nationals in respect in particu- lar of gurantees of security of employment. the provision of alternative employment, re- lief work and retraining.

Article 9

1. Without prejudice to measures designed to control movements of migrants for em- ployment by ensuring that migrant workers enter national territory and are admitted to employment in conformity with the relevant laws and regulations. the migrant worker shall. in cases in which these laws and regula- tions have not been respected and in which his position cannot be regularised. enjoy equality of treatment for himself and his fami-

90

administrativa. civilrättsliga och straffrättsli— ga påföljder. däri inbegripet fängelsestraff . då det gäller olagligt sysselsättande av migreran- de arbetstagare. organiserande av migration för arbete som innebär sådant missbruk, som avses i artikel 2 i denna konvention, samt av- siktlig medverkan till sådan migration i vinst- syfte eller annorledes.

2. Då en arbetsgivare lagföres i samband med åtgärder som vidtages i enlighet med denna artikel, skall han ha rätt att anföra be- visning för att han handlat i god tro.

Artikel 7

Representativa arbetsgivar- och arbetsta- garorganisationer skall konsulteras beträffan- de lagstiftning och andra åtgärder som avses i denna konvention och syftar till att hindra och undanröja ovan berörda missbruk, och de bör medges möjlighet att taga initiativ i detta syfte.

Artikel 8

1. Under förutsättning att den migrerande arbetstagaren lagligen vistats i landet för att arbeta skall han icke anses befinna sig i en il- legal eller irreguljär situation enbart för att han förlorat sin anställning. något som icke i och för sig skall medför att hans uppehållstill- stånd eller eventuella arbetstillstånd indra- ges.

2. Han skall följaktligen åtnjuta likställd- het i fråga om behandling med landets med- borgare, särskilt då det gäller garantier för anställningstrygghet, beredande av alternativ sysselsättning. beredskapsarbete och om- skolning.

Artikel 9

1. Utan förfång för åtgärder, som syftar till att kontrollera migration för arbete genom att säkerställa att migrerande arbetstagare anlän- der till landets territorium och erhåller an- ställning i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning. skall den migrerande arbetstaga- ren i fall då denna lagstiftning icke efterlevts och då hans ställning icke kan regulariseras åtnjuta likställdhet i fråga om behandling för sig själv och sin familj med avseende på rät-

Prop. 1975/76:126

ly in respect of rights arising out of past em- ployment as regards remuneration. social se- curity and other benefits.

2. In case of dispute about the rights re- ferred to in the preceding paragraph. the worker shall have the possibility of present- ing his case to a competent body. either him- self or through a representative.

3. In case of expulsion of the worker or his family. the cost shall not be bome by them.

4. Nothing in this Convention shall pre- vent Members from giving persons who are illegally residing or working within the coun- try the right to stay and to take upp legal employment.

Part II. Equality of Opportunity and Treat- ment

Article 10

Each Member for which the Convention is in force undertakes to declare and pursue a national policy designed to promote and to guarantee. by methods appropriate to na- tional conditions and practice. equality of op- portunity and treatment in respect of employ- ment and occupation. of social security. of trade union and cultural rights and of indi- vidual and collective freedoms for persons who as migrant workers or as members of their families are lawfully within its territory.

Article ] l

1. For the purpose of this Part of this Con- vention. the term ”migrant worker" means a person who migrates or who has migrated from one country to another with a view to being employed otherwise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant worker.

2. This Part of this Convention does not apply to—

a) frontier workers; b") artistes and members of the liberal pro- fessions who have entered the country on a short-term basis;

c) seamen: d') persons coming specifically for puposes

91

tigheter grundade på tidigare anställning då det gäller lön. social trygghet och andra för- måner.

2. I händelse av tvist angående de rättighe- ter som avses i föregående mom. skall arbets- tagaren ha möjlighet att framlägga sin sak in- för ett kompetent organ antingen personligen eller genom ombud. '

3. Om arbetstagaren eller hans familj av- lägsnas från landet skall de ej bära kostnaden härför.

4. Ingenting i denna konvention skall hind-

_ra medlemsstaterna från att ge personer som illegalt vistas eller arbetar inom landet rätt att

stanna och taga legal anställning.

Del II. Likställdhet i fråga om möjligheter och behandling

Artikel 10

Varje medlemsstat för vilken denna kon- vention är gällande förpliktar sig att utforma och genomföra en nationell politik som syftar till att främja och med metoder lämpade efter nationella förhållanden och sedvanor garan- tera likställdhet i fråga om möjligheter och behandling med avseende på anställning och yrkesutövning. social trygghet. fackliga och kulturella rättigheter och individuella och kollektiva friheter för personer som lagligen vistas inom dess territorium såsom migreran- de arbetstagare eller såsom medlemmar av deras familjer.

Artikel ] I

1. I denna del av denna konvention avser uttrycket ”migrerande arbetstagare" en per- son som beger sig eller har begett sig från ett land till ett annat för att få sysselsättning på annat sätt än för egen räkning och innefattar var och en som i föreskriven ordning fått till- träde som migrerande arbetstagare.

2. Denna del av denna konvention är inte tillämplig med avseende på:

a) gränsgångare;

b) artister och fria yrkesutövare som har rest in i landet för en kortare period;

c) sjöfolk;

(1) personer som speciellt kommit för att studera och utbilda sig;

Prop. 1975/76: 126

of training or education:

e) employees of organisations or undertak- ings operating within the territory of a coun- try who have been admitted temporarily to that country at the request of their employer to undertake specific duties or assignments. for a limited and defined period of time. and who are required to leave that country on the completion of their duties or assignments.

Article 12

Each Member shall. by methods appropri- ate to national conditions and practice—

a) seek the co-operation of employers” and workers' organisations and other appropriate bodies in promoting the acceptance and ob- servance of the policy provided for in Article 10 of this Convention:

b) enact such legislation and promote such educational programmes as may be calcu- lated to secure the acceptance and obser- vance of the policy;

c) take measures. encourage educational programmes and develop other activities aimed at acquainting migrant workers as fully as possible with the policy, with their rights and obligations and with activities designed to give effective assitance to migrant workers in the exercise of their rights and for their protection:

d) repeal any statutory provisions and modify any administrative instructions or practices which are inconsistent with the pol- icy;

e) in consultation with representative or- ganisations of employers and workers, for- mulate and apply a social policy appropriate to national conditions and practice which enables migrant workers and their families to share in advantages enjoyed by its nationals while taking account, without adversely af- fecting the principle of equality of opportuni- ty and treatment, of such special needs as they may have until they are adapted to the society of the country of employment;

f) take all steps to assist and encourage the efforts of migrant workers and their families to preserve their national and ethnic identity and their cultural ties with their country of origin, including the possibility for children to be given some knowledge of their mother

92

e) anställda hos organisatoner eller företag som är verksamma inom ett lands territorium och som efter ansökan av deras arbetsgivare tillfälligt fått tillträde till landet för att utföra särskilda uppgifter eller uppdrag under en be- gränsad och bestämd tidsperiod och som är skyldiga att lämna landet sedan de utfört dessa uppgifter eller uppdrag.

Artikel 12

Varje medlemsstat skall genom metoder lämpade efter nationella förhållanden och sedvanor:

&) eftersträva medverkan av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra lämpliga organ för att främja godtagande och genomförande av den politik som avses i arti- kel 10 i denna konvention;

b) utfärda lagar och främja upplysnings- program som är ägnade att säkerställa godta- gande och genomförande av denna politik;

c) vidtaga åtgärder. främja upplysnings- program och utveckla andra aktiviteter som syftar till att så fullständigt som möjligt göra migrerande arbetstagare förtrogna med den- na politik. med deras rättigheter och skyldig- heter och med aktiviteter som är ägnade att bereda dem effektiv hjälp för att säkerställa

deras skydd och möjliggöra för dem att utöva sina rättigheter;

(1) upphäva lagbestämmelser och änra ad- ministrativa föreskrifter eller sedvanor som är oförenliga med denna politik:

e) i samråd med representativa arbetsgi- var- och arbetstagarorganisationer utforma och genomföra en socialpolitik, lämpad efter nationella förhållanden och sedvanor. som gör det möjligt för migrerande arbetstagare och deras familjer att bli delaktiga av de för— måner som landets egna medborgare åtnjuter och samtidigt beaktar utan förfång för prin- cipen om likställdhet i fråga om möjligheter och behandling sådana speciella behov som de må ha innan de blivit anpassade till sysselsättningslandets samhälle;

f) vidtaga alla åtgärder för att bistå och uppmuntra de migrerande arbetstagarnas och deras familjers strävanden att bevara sin na- tionella och etniska identitet och sina kultu- rella band till sitt ursprungsland. däri inbegri-

Prop. 1975/76: 126

tongue;

g) gurantee equality of treatment. with re- gard to working conditions. for all migrant workers who perform the same activity what- ever might be the particular conditions of their employment.

Article 13

1. A Member may take all necessary mea- sures which fall within its competence and collaborate with other Members to facilitate the reunification of the families of all migrant workers legally residing in its territory.

2. The members of the family of the mi- grant worker to which this Article applies are the spouse and dependent children. father and mother.

Article 14

A Member may—

a) make the free choice of employment. while assuring migrant workers the right to geographical mobility. subject to the condi- tions that the migrant worker has resided lawfully in its territory for the purpose of employment for a prescribed period not ex- ceeding two years or. if its laws or regula- tions provide for contracts for a fixed term of less than two years. that the worker has completed his first work contract;

b) after appropriate consultation with the representative organisations of employers and workers, make regulations concerning recognition of occupational qualifications ac- quired outside its territory. including certifi- cates and diplomas: .

c) restrict access to limited categories of employment or functions where this is neces- sary in the interest of the State.

Part III. Final Provisions

Article 15

This Convention does not prevent Mem- bers from concluding multilateral or bilateral agreements with a view to resolving prob- lems arising from its application.

"93

pet möjlighet för barnen att få undervisning i sitt modersmål;

g") garantera likställdhet i fråga om behand- ling med avseende på arbetsvillkor för alla migrerande arbetstagare som utövar samma verksamhet oavsett under vilka speciella för- hållanden de är anställda.

Artikel 13

1. En medlemsstat kan vidtaga alla erfor- derliga åtgärder som faller inom dess kompe- tensområde och samverka med andra med- lemsstater för att underlätta återföreningen av familjerna till alla migrerande arbetstagare som lagligen vistas inom dess territorium.

2. De medlemmar av den migrerande ar- betstagarens familj för vilka denna artikel är tillämplig är make samt barn och föräldrar. som är beroende av honom.

Artikel I 4

En medlemsstat kan:

a) göra fritt val av sysselsättning med bibe- hållen rätt till geografisk rörlighet beroende av att den migrerande arbetstagaren lagligen vistats inom dess territorium för att där erhål- la sysselsättning under enföreskriven period av högst två år eller. om dess lagstiftning in- nehåller bestämmelser om kontrakt för en fastställd tid understigande två år, att arbets- tagaren har uppfyllt sitt första kontrakt; b) efter vederbörligt hörande av represen- tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa— tioner utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utan- för dess territorium. däri inbegripet intyg och diplom:

c) inskränka tillträdet till vissa begränsade kategorier av sysselsättning eller funktioner då detta är nödvändigt med hänsyn till sta- tens intresse.

Del III . Slutbestämmelser Artikel 15

Denna konvention hindrar icke medlems- stater från att sluta multilaterala eller bilate- rala avtal för att lösa problem som uppstår i samband med dess tillämpning.

Prop. 1975/76: 126

Article 16

1. Any Member which ratifies this Con- vention may. by a declaration appended to its ratification. exclude either Part 1 or Part II from its acceptance of the Convention.

2. Any Member which has made such a declaration may at any time cancel that de- claration by a subsequent declaration.

3. Every Member for which a declaration made under paragraph 1 of this Article is in force shall indicate in its reports upon the application of this Convention the position of its law and practice in regard to the provi- SlOl'lS of the Part excluded from its accep- tance, the extent to which effect has been given. or is proposed to be given. to the said provision and the reasons for which it has not yet included them in its acceptance of the Convention.

Article 17 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen- eral of the International Labour Office for re- gistration.

Article 18

1. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe lntemational La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months af- ter the date on which its ratification has been registered.

Article 19

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until

94

Artikel 16

1. Varje medlemsstat som ratificerar den- na konvention kan genom en till dess ratifika- tion fogad förklaring utesluta endera del I el- ler del 11 från sitt godkännande av konventio- nen.

2. Varje medlemsstat som gjort en sådan förklaring kan när som helst upphäva denna förklaring genom en påföljande förklaring.

3. Varje medlemsstat för vilken en förkla- ring enligt mom. 1 i denna artikel är gällande skall i sina redogörelser för tillämpningen av denna konvention ange tillståndet i dess lag- stiftning och praxis med avseende på bestäm- melserna i en del som uteslutits från dess godkännande. den omfattning vari dessa be- stämmelser har tillämpats eller är avsedda att tillämpas och anledningen till att den ännu in- te har innefattat dem i sitt godkännande av konventionen.

Artikel [ 7

De officiella ratifikationema av denna kon- vention skall delges internationella arbetsby- råns generaldirektör och registreras av ho- nom.

Artikel 18

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag. då dess ratifikation registrerats.

Artikel 19

1. Medlem som ratificerar denna konven- tion kan. sedan tio år förflutit från den tid- punkt då konventionen först trädde i kraft. uppsäga densamma genom skrivelse som del- ges internationella arbetsbyråns generaldi- rektör för registrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registre-

Prop. 1975/76: 126

one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article will be bound for another period of ten years and, thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 20

1. The Director-General of the Intema- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 21 The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the pro- visions of the preceding Articles.

Article 22

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of-this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question ofits revision in whole or in part.

95

rats.

2. Varje medlem. som ratificerar denna konvention och icke inom ett år efter utgång- en av den i föregående mom. nämnda tioårs- perioden gör bruk av den uppsägningsrätt som medges i denna artikel. skall vara bun- den för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 20

1. lntemationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar. som delgivits honom av organisa- tionens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen. som del- givits honom. skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen kommer att träda i kraft.

Artikel 21

lntemationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall för registrering jämlikt artikel 102 i Förenta nationernas stadga lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och upp- sägning, som registrerats av honom enligt be- stämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 22

Närhelst internationella arbetsbyråns sty- relse finner det erforderligt skall styrelsen fö- relägga internationella arbetsorganisationens allmänna konferens en redogörelse för kon- ventionens tillämpning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagordning uppföra frågan om dess revision. helt eller delvis.

Prop. 1975/76: 126

Article 23

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides—

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion, notwithstanding the provisions of Arti- cle 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 24

The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita- tive.

96

Artikel 23

1. Om konferensen antager en ny konven- tion. varigenom förevarande konvention helt eller delvis revideras. och den nya konventio- nen ej föreskriver annat.

a) skall. utan hinder av bestämelserna i ar- tikel 19, en medlems ratifikation av den nya konventionen i sig innefatta omedelbar upp- sägning av förevarande konvention. under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft:

b) skall från den dag. då den nya konven- tionen träderi kraft. förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmar- na.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konvention. varige- nom förevarande konvention revideras.

Artikel 24

De engeleska och franska texterna till den- na konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1975/76: 126

Recommendation (No. 151) concerning mi- grant workers

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the lntemational Labour Office. and having met in its Sixtieth Session on 4 June 1975. and

Considering that the Preamble of the Con- stitution of the lntemational Labour Organi- sation assigns to it the task of protecting "the interests of workers when employed in countries other than their own”. and

Recalling the provisions contained in the Migration for Employment Convention and Recommendation (Revised). 1949, and in the Protection of Migrant Workers (Underdevel- oped Countries) Recommendation. 1955. which deal with such matters as the prepara- tion and organisation of migration. social ser- vices to be provided to migrant workers and their families. in particular before their de- parture and during their journey. equality of treatment as regards a variety of matters which they enumerate. and the regulation of the stay and return of migrant workers and their families. and

Having adopted the Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975, and

Considering that further standards are de- sirable as regards equality of opportunity and treatment. social policy in regard to migrants and employment and residence. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to migrant work- ers. which is the fifth item on the agenda of the session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation. adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand-nine hundred and seven- ty-five the following Recommendation. which may be cited as the Migrant Workers Recommendation, 1975:

1. Members should apply the provisions of this Recommendation within the framework

7—Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126

97. Bilaga 6

(Översättning)

Rekommendation (nr 151) om migrerande ar- betstagare

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. som av styrelsen för intemationella arbetsby- rån sammankallats till Geneve och där sam- lats den 4juni 1975 till sitt sextionde samman- träde. som av styrelsen för internationella arbetsby- rån sammankallats till Geneve och där sam- lats den 4 juni 1975 till sitt sextionde samman- träde, som erinrar om de bestämmelser i konventio- nen och rekommendationen om migrerande arbetare (reviderade 1949) och i rekommen- dationen om skydd för migrerande arbetare (underutvecklade länder) (1955). som be- handlar sådana frågor som förberedande och organiserande av migration. sociala tjänster som skall tillhandahållas åt migrerande ar- betstagare och deras familjer. särskilt före deras avfärd och under resan. likställdhet i fråga om behandling med avseende på skilda angivna förhållanden samt regleringen av migrerande arbetstagares och deras familjers vistelse och återvändande. som har antagit konventionen om migrerande arbetstagare (tilläggsbestämmelser) (1975). som finner att ytterligare normer är påkallade då det gäller likställdhet i fråga om möjlighe- ter och behandling. socialpolitik med avseen- de på migrerande personer samt sysselsätt- ning och vistelse. som beslutat antaga vissa förslag angående migrerande arbetstagare. vilken fråga utgör den femte punkten på sammanträdets dag- ordning. och som beslutat att dessa förslag skall taga formen av en rekommendation. antager denna den tjugofjärde dagen i juni månad år nittonhundrasjuttiofem följande re- kommendation. som kan benämnas 1975 års rekommendation om migrerande arbetstaga- re:

l. Medlemsstaterna bör tillämpa bestäm- melsema i denna rekommendation inom ra- men av en sammanhängande politik med av-

Prop. 1975/76: 126

of & coherent policy on international migra- tion for employment. That policy should be based upon the economic and social needs of both countries of origin and countries of em- ployment: it should take account not only of short-term manpower needs and resources but also ofthe long-term social and economic consequences of migration for migrants as well as for the communities concerned.

I . Equality of Opportunity and Treatment

2. Migrant workers and members of their families lawfully within the territory of a Member should enjoy effective equality of opportunity and treatment with nationals of the Member concemed.in respect of—

a) access to vocational guidance and placement services;

b) access to vocational training and em- ployment of their own choice on the basis of individual suitability for such training or employment, account being taken of qualifi- cations acquired outside the territory of and in the country of employment;

c) advancement in accordance with their individual character. experience. ability and diligence;

d) security of employment. the provision of alternative employment. relief work and retraining:

e) remuneration for work of equal value:

f) conditions of work, including hours of work. rest periods. annual holidays with pay. occupational safety and occupational health measures. as well as social security measures and welfare facilities and benefits provided in connection with employment;

g) membership of trade unions. exercise of trade union rights and eligibility for office in trade unions and in labour-management rela- tions bodies. including bodies representing workers in undertakings;

h) rights of full membership in any form of co-operative;

i) conditions of life. including housing and the benefits of social services and education- al and health facilities.

3. Each Member should ensure the appli- cation of the principles set forth in Paragraph 2 of this Recommendation in all activities un- der the control of a public authority and pro-

98

scende på internationell migration för arbete. Denna politik bör grundas på de ekonomiska och sociala behoven i såväl ursprungsländer- na som sysselsättningsländema; den bör ta hänsyn inte bara till behov och resurser av ar- betskraft på kort sikt utan också till migratio- nens sociala och ekonomiska konsekvenser på lång sikt såväl för de migrerande som för de berörda samhällena.

I . Likställdhet ifråga om möjligheter och be- handling

2. Migrerande arbetstagare och medlem- mar av deras familjer som lagligen vistas inom en medlemsstats territorium bör åtnjuta effektiv likställdhet i fråga om möjligheter och behandling med ifrågavarande medlems- stats medborgare då det gäller:

a) tillträde till yrkesvägledning och arbets- förmedling:

b) tillträde till yrkesutbildning och anställ- ning efter eget val på grundval av personlig lämplighet för sådan utbildning eller anställ- ning. med hänsyn tagen till kvalifikationer som förvärvats utanför och inom sysselsätt- ningslandet;

c) befordran i överensstämmelse med de- ras personliga egenskaper. erfarenhet. skick- lighet och arbetsinsatser;

.d) anställningstrygghet. beredande av al- ternativ sysselsättning. beredskapsarbete och omskolning: _

e) avlöning för likvärdigt arbete;

f) arbetsförhållanden. däri inbegripet ar- betstid. raster. semester. arbetarskydd. ävensom åtgärder för sociala trygghetsåtgär- der samt sociala tjänster och förmåncri sam- band med anställningen;

g) medlemskap i fackliga organisationer. utövande av fackliga rättigheter och valbar- het till befattningar i fackliga organisationer och i organ för samverkan mellan arbetsgiva- re och arbetstagare. däri inbegripet organ som representerar arbetstagarna inom företa- gen;

h) rätt till fullt medlemskap i alla slag av kooperativa föreningar;

i) levnadsförhållanden. däri inbegripet bostäder. samt förmåner av sociala tjänster och utbildnings- och hälsovårdsinstitutioner.

3. Varje medlemsstat bör säkerställa till-

Prop. 1975/76: 126

mote its observance in all other activities by :" methods appropriate to national conditions and practice.

4. Appropriate measures should be taken. with the collaboration of employers” and workers” organisations and other bodies con- cerned. with a view to—

a) fostering public understanding and ac- ceptance of the above-mentioned principles;

b) examining complaints that these prin- ciples are not being observed and securing the correction. by conciliation or other ap- propriate means. of any practices regarded as in confiict therewith.

5. Each Member should ensure that na— tional laws and regulations concerning resi- dence in its territory are so applied that the lawful exercise of rights enjoyed in pursu- ance of these principles cannot be the reason for non-renewal of a residence permit or for expulsion and is not inhibited by the threat of such measures.

6. A Member may—

a) make the free choice of employment, while assuring migrant workers the right to geographical mobility. subject to the condi- tions that the migrant worker has resided lawfully in its territory for the purpose of employment for a prescribed period not ex- ceeding two years or. if its laws or regula- tions provide for contracts for av fixed term of less than two years. that the worker has completed his first work contract:

b) after appropriate consultation with the representative organisations of employers and workers. make regulations concerning recognition of occupational qualifications ac- quired outside its territory. including certifi- cates and diplomas;

e) restrict access to limited categories of employment or functions where this i neces— sary in the interests of the State.

7. (l) ln order to enable migrant workers and their families to take full advantage of their rights and opportunities in employment and occupation. such measures as may be necessary should be taken. in consultation with the representative organisations of em- ployers and workers—

a) to inform them. as far as possible in their mother tongue or. if that is not possible, in a langugage with which they are familiar. of their rights under national law and practice

99

lämpningen av de principer som angivits i punkt 2 i denna rekommendation beträffande alla slag av verksamhet. som kontrolleras av offentlig myndighet. och främja deras till- lämpningi alla andra slag av verksamhet ge- nom metoder lämpade efter nationella förhål- landen och sedvanor.

4. Lämpliga åtgärder bör vidtagas under medverkan av arbetsgivar- och arbetstagar- organisationer och andra berörda organ i syf- te att:

a) bibringa allmänheten förståelse för och förmå den att godtaga ovan nämnda princi- per;

b) undersöka klagomål över att dessa prin- ciper åsidosätts och genom förlikning eller andra lämpliga medel sörja för rättelse av varje praxis som anses stå i strid med dessa.

5. Varje medlemsstat bör tillse att den na- tionella lagstiftningen beträffande vistelse inom dess territorium tillämpas så. att lagligt utövande av rättigheter som åtnjuts i enlighet med dessa principer inte kan ge anledning till att ett uppehållstillstånd icke förnyas eller till avlägsnande från landet och icke hindras ge- nom hot om sådana åtgärder.

6. En medlemsstat kan:

a) göra fritt val av sysselsättning med bibe- hållen rätt till geografisk rörlighet beroende av att den migrerande arbetstagaren lagligen vistats inom dess territorium för att där erhål- la sysselsättning under en föreskriven period av högst två år eller. om dess lagstiftning in- nehåller bestämmelser om avtal för en fast- ställd tid understigande två år. att arbetstaga- ren har uppfyllt sitt första arbetsavtal;

b) efter vederbörligt hörande av represen- tativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa- tioner utfärda bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utan- för dess tenitorium. däri inbegripet intyg och diplom;

c) begränsa tillträdet till vissa avgränsade kategorier av sysselsättning eller funktioner då detta är nödvändigt med hänsyn till sta- tens intresse.

7. (I) I syfte att möjliggöra för migrerande arbetstagare och deras familjer att till fullo ut- nyttja sina rättigheter och möjligheter i fråga om anställning och yrkesutövning bör even- tuellt erforderliga åtgärder vidtagas i samråd med representativa arbetsgivar— och arbetsta- garorganisationer:

Prop. 1975/76: 126

as regards the matters dealt with in Paragraph 2 of this Recommendation;

b) to advance their knowledge of the lan- guage or languages of the country of employ- ment. as far as possible during paid time;

c) generally. to promote their adaptation to the society of the country of employment and to assist and encourage the efforts of migrant workers and their families to pre- serve their national and ethnic identity and their cultural ties with their country of origin. including the possibility for children to be given some knowledge of their mother tongue.

(2) Where agreements concerning the col- lective recruitment of workers have been concluded between Members they should jointly take the necessary measures before the migrants departure from their country of origin to introduce them to the language of the country of employment and also to its economic. social and cultural environment.

8. (l) Without prejudice to measures de- signed to ensure that migrant workers and their families enter national territory and are admitted to employment in conformity with the relevant laws and regulations, a decision should be taken as soon as possible in cases in which these laws and regulations have not been respected so that the migrant worker should know whether his position can be reg- ularised or not.

(2) Migrant workers whose position has been regularised should benefit from all rights which. in accordance with Paragraph 2 of this Recommendation. are provided for migrant workers lawfully within the territory of a Member.

(3) Migrant workers whose position has not been or could not be regularised should enjoy equality of treatment for themselves and their families in respect of rights arising out of present and past employment as re- gards remuneration. social security and other benefits as well as regards trade union mem- bership and exercise oftrade union rights.

(4) In case of dispute about the rights re- ferred to in the preceding subparagraphs. the worker should have the possibility of pre- senting his case to a competent body. either himself or through a representative.

(5) In case of expulsion of the worker or

100

a) för att informera dem. i mån av möjlig.- het på deras modersmål eller. om detta ej är möjligt. på ett språk som de är förtrogna med. om deras rättigheter enligt nationell lagstift- ning och praxis med avseende på de angelä- genheter som behandlas i punkt'Z i denna re- kommendation:

b) för att förbättra deras kunskaper i sys- selsättningslandets språk. så vitt möjligt un- der betald tid;

e) för att i allmänhet främja deras anpass- ning till sysselsättningslandets samhälle och bistå och uppmuntra de migrerande arbetsta- garnas och deras familjers strävanden att be- vara sin nationella och etniska identitet och sina kulturella band till sitt ursprungsland. däri inbegripet möjlighet för bamen att få un- dervisning i sitt modersmål.

(2) Då medlemsstater har slutit avtal med varandra om kollektiv rekrytering av arbets- tagare. bör de gemensamt vidtaga erforderli- ga åtgärder före de migrerandes avfärd från sitt ursprungsland för att göra dem bekanta med sysselsättningslandets språk ävensom med dess ekonomiska, sociala och kulturella miljö.

8. (l) Utan förfång för åtgärder. som syf- tar till att säkerställa att migrerande arbetsta- gare och deras familjer anländer till landets territorium och erhåller anställning i överens- stämmelse med tillämplig lagstiftning. bör be- slut snarast möjligt fattas i fall. då denna lag- stiftning icke har efterlevts. för att den migre- rande arbetstagarcn skall få veta om hans ställning kan regleras eller ej.

(2) Migrerande arbetstagare vilkas ställ- ning har reglerats bör åtnjuta alla de rättighe- ter som i enlighet med punkt 2 i denna re- kommendation beviljas migrerande arbetsta— gare som lagligen vistas inom en medlems- stats territorium.

(3) Migrerande arbetstagare. vilkas ställ- ning inte har reglerats eller inte kunnat regle- ras. bör åtnjuta likställdhet i fråga om be- handling för dem själva och deras familjer då det gäller rättigheter. som grundar sig på nu- varande eller tidigare anställning. med avse- ende på avlöning. social trygghet och andra förmåner ävensom med avseende på med- lemskap i facklig organisation och utövande av fackliga rättigheter.

(4) I händelse av tvist angående de rättig-

Prop. 1975/76: 126

his family. the cost should not be borne by them.

!] . Social Policy

9. Each Member should. in consultation with representative organisations of employ- ers and workers. formulate and apply a social policy appropiate to national conditions and practice which enables migrant workers and their families to share in advantages enjoyed by its nationals while taking account. without adversely affecting the principle of equality of opportunity and treatment. of such special needs as they may have until they are adapted to the society of the country of em- ployment. IO. With a view to making the policy as re- sponsive as possible to the real needs of mi- grant workers and their families. it should be based. in particular. on an exmination not only of conditions in the territory of the Member but also of those in the countries of origin of the migrants. ll. The policy should take account of the need to spread the social cost of migra- tion as widely and equitably as possible over the entire collectivity of the country of em- ployment. and in particular over those who profit most from the work of migrants. 12. The policy should be periodically re- viewed and evaluated and where necessary revised.

A. Reunification of Families

13. (1) All possible measures should be taken both by countries of employment and by countries of origin to facilitate the reunifi- cation of families of migrant workers as rap- idly as possible. These measures should in- clude. as necessary. national laws or regula- tions and bilateral and multilateral arrange— ments.

(2) A prerequisite for the reunification of families should be that the worker has. for his family, appropriate accommodation which

lOl

heter som avses i de föregående momenten bör arbetstagaren ha möjlighet att framlägga sin sak inför ett kompetent organ antingen personligen eller genom ombud.

(5) Om arbetstagaren eller hans familj av- lägsnas från landet bör de ej bära kostnaden härför.

II. Socialpolitik

9. Varje medlemsstat bör i samråd med representativa arbetsgivar- och arbetstagar- organisationer utforma och genomföra en so- cialpolitik. lämpad efter nationella förhållan- den och sedvanor. som gör det möjligt för migrerande arbetstagare och deras familjer att bli delaktiga av de förmåner. som statens medborgare åtnjuter. och samtidigt beaktar — utan förfång för principen om likställdhet i fråga om möjligheter och behandling såda- na speciella behov sorn de må ha innan de bli- vit anpassade till sysselsättningslandets sam- hälle. 10. För att denna politik i möjligaste mån skall svara mot de verkliga behoven hos de migrerande arbetstagarna och deras familjer bör den särskilt baseras på undersökning inte enbart av förhållandena inom medlemssta- tens territorium utan även av förhållandena i de migrerandes ursprungsländer. ll. Politiken bör taga hänsyn till behovet av att fördela de samhälleliga kostnadema för migrationen så allmänt och så rättvist som möjligt över hela sysselsättningslandets ge- menskap och särskilt över dem som drar störst fördel av de migrerandes arbete. 12. Politiken bör tid efter annan omprö- vas. utvärderas och vid bchov revideras.

A. Förenande av familjer

B. (1) Alla åtgärder som är möjliga bör vidtagas såväl av sysselsättningsländema som av ursprungsländerna för att underlätta förenande av de migrerande arbetstagarnas familjer så snabbt som möjligt. Dessa åtgär- der bör i mån av behov innefatta nationell lagstiftning samt bilaterala och multilaterala överenskommelser.

(2) En förutsättning för förenande av fa- miljer bör vara att arbetstagaren har en lämp- lig bostad för sin familj som motsvarar de

Prop. 1975/76:126

meets the standards normally applicable to nationals of the country of employment.

14. Representatives of all concemed. and in particular of employers and workers. should be consulted on the measures to be adopted to facilitate the reunification of fa- milies and their co-operation sought in giving effect thereto. 15. For the purpose of the provisions of this Recommendation relating to the reunifi- cation of families. the family of the migrant worker should include the spouse and depen- dent children. father and mother. 16. With a view to facilitating the reunifica- tion of families as quickly as possible in ac- cordance with Paragraph 13 of this Recom- mendation. each Member should take full ac- count of the needs of migrant workers and their families in particular in its policy regard- ing the construction of family housing. assis- tance in obtaining this housing and the devel- opment of appropriate reception services. 17. Where & migrant worker who has been employed for at least one year in a country of employment cannot be joined by his family in that country. he should be entitled—

a) to visit the country of residence of his fa- mily during the paid annual holiday to which he is entitled under the national law and prac- tice of the country of employment without losing during the absence from that country any acquired rights or rights in course of ac- quisition and. particularly. without having his employment terminated or his right to resi- dence in the country of employment with- drawn during that period; or

b) to be visited by his family for a period corresponding at least to the annual holiday with pay to which he is entitled.

18. Consideration should be given to the possibility of giving the migrant worker finan- cial assistance towards the cost of the travel envisaged in the preceding Paragraph or a re- duction in the normal cost of transport, for instance by the arrangement of group travel. 19. Without prejudice to more favourable provisions which may be applicable to them. persons admitted in pursuance of intemation- al arrangements for free movement of labour should have the benefit of the measures pro- vided for in Paragraphs 13 to 18 of this Re- commendation.

102

krav som normalt gäller för sysselsättnings- landets egna medborgare.

14. Representanter för alla berörda parter och särskilt för arbetsgivare och arbetstagare bör rådfrågas beträffande de åtgärder som skall vidtagas för att underlätta förenande av familjer. och deras medverkan bör sökas för åtgärdernas genomförande. 15. Då det gäller bestämmelserna i denna rekommendation om förenande av familjer. bör den migrerande arbetstagarens familj an- ses innefatta makcn samt barn och föräldrar. i den mån de underhålls av honom. 16. I syfte att underlätta förenande av fa- miljer så snabbt som möjligt i enlighet med punkt 13 i denna rekommendation bör varje medlemsstat till fullo beakta behoven hos migrerande arbetstagare och deras familjer. särskilt i sin politik för byggande av familje- bostäder. hjälp till att erhålla sådana bostäder och utvecklingen av lämpliga mottagnings— tjänster. 17. När en migrerande arbetstagare. som har varit anställd minst ett år i ett sysselsätt- ningsland, inte kan förenas med sin familj i detta land. bör han ha rätt:

a) att besöka det land. där hans familj vis- tas. under den betalda semester som han har rätt till enligt sysselsättningslandets lagstift- ning och sedvanor utan att under frånvaron från detta land förlora några rättigheter. som han förvärvat eller håller på att förvärva. och i synnerhet utan att hans anställning hävs el- ler hans uppehållstillstånd indrages under denna period: eller

b) att mottaga besök av sin familj under en period som åtminstone motsvarar den betal- da semester till vilken han är berättigad.

18. Hänsyn bör tagas till möjligheten att ge den migrerande arbetstagaren ekonomisk hjälp till kostnaderna för resor. som avses i föregående punkt. eller nedsättning av de normala transportkostnadema. exempelvis genom anordnande av gruppresor. l9. Utan förfång för eventuellt tillämpliga gynnsammare bestämmelser bör personer. som beviljats inresa i enlighet med internatio- nella överenskommelser om arbetskraftens fria rörlighet. åtnjuta fördelarna av de åtgär- der som avses i punkterna 13— 18 i denna re- kommendation.

Prop. 1975/76: 126

B. Protection of the Health of Migrant Work- ers

20. All appropriate measures should be taken to prevent any special health risks to which migrant workers may be exposed. 21. (1) Every effort should be made to en- sure that migrant workers receive training and instruction in occupational safety and oc- cupational hygiene in connection with their practical training or other work preparation and. as far as possible. as part thereof. (2) In addition. a migrant worker should. during paid working hours and immediately after beginning his employment. be provided with sufficient information in his mother tongue or. if that is not possible. in a language with which he is familiar. on the essential ele- ments of laws and regulations and on provi- sions of collective agreements concerning the protection of workers and the prevention of accidents as well as on safety regulations and procedures particular to the nature of the work. 22. (1) Employers should take all possible measures so that migrant workers may fully understand instructions, warnings. symbols and other signs relating to safety and health hazards at work. (2) Where. on account ofthe migrant work- ers” lack of familiarity with processes. lan- guage difficulties or other reasons. the train- ing or instruction given to other workers is in- adequate for them. special measures which ensure their full understanding should be tak- en. (3) Members should have laws or regula- tions applying the principles set out in this Paragraph and provide that where employers or other persons or organisations having re- sponsibility in this regard fail to observe such laws or regulations. administrative. civil and penal sanctions might be imposed.

C. Social Services

23. In accordance with the provisions of Paragraph 2 of this Recommendation. mi- grant workers and their families should bene- fit from the activities of social services and have access thereto under the same condi- tions as nationals of the country of employ- ment.

103

B. Skydd för de migrerande arbetstagarnas hälsa

20. Alla lämpliga åtgärder bör vidtagas för att undanröja alla speciella hälsorisker. för vilka migrerande arbetstagare kan utsättas. 21. (1) Alla ansträngningar bör göras för att säkerställa att migrerande arbetstagare er- håller utbildning och instruktion i arbetar- skydd i samband med sin praktiska utbildning eller annan yrkesförberedelse och i möjligas- te mån som en del därav. (2) Dessutom bör en migrerande arbetsta- gare på betald arbetstid och omedelbart efter anställningens början ges tillräcklig informa- tion på sitt modermål eller. om detta icke är möjligt. på ett språk med vilket han är förtro- gen. om det väsentliga innehållet i lagstift- ningen och om bestämmelser i kollektivavtal beträffande skydd för arbetstagarna och före- byggande av olycksfall samt om säkerhetsfö— reskrifter och säkerhetsprocedurer som be- tingas av arbetets speciella natur. 22. (l) Arbetsgivarna bör vidtaga alla de åtgärder som står i deras makt för att säker- ställa att de migrerande arbetstagarna skall kunna till fullo förstå instruktioner. vaming- ar. symboler och andra tecken som avser sä- kerhets- och hälsorisker i arbetet. (2) Då på grund av de migrerande arbetsta- garnas bristande förtrogenhet med tillverk- ningsprocesser. på grund av Språksvårigheter eller av andra orsaker den utbildning eller in- struktion. som ges till andra arbetstagare. är otillräcklig för dem. bör särskilda åtgärder vidtagas för att säkerställa deras fulla förstå- else. (3) Medlemsstaterna bör ha en lagstiftning som tillämpar de principer som anges i denna punkt. och de bör tillse att administrativa. ci- vilrättsliga och straffrättsliga påföljder kan komma till användning då arbetsgi ,'are eller andra personer eller organisationer. som har ansvar i detta avseende. inte iakttar denna lagstiftning.

C. Sociala tjänster

23. I enlighet med de föreskrifter som av- ses i punkt 2 i denna rekommendation bör migrerande arbetstagare och deras familjer åtnjuta fördelar av de sociala serviceorga— nens verksamhet och ha tillgång härtill på samma villkor som medborgare i sysselsätt- ningslandet.

Prop. 1975/76: 126

24. In addition. social services should be provided which perform. in particular. the following functions in relation to migrant workers and their families—

a) giving migrant workers and their fa- milies every assistance in adapting to the eco- nomic. social and cultural environment of the country of employment:

b) helping migrant workers and their fa- milies to obtain information and advice from appropriate bodies. for instance by providing interpretation and translation services: to comply with administrative and other formal- ities: and to make full use of services and fa- cilities provided in such fields as education. vocational training and language training. health services and social security. housing. transport and recreation: provided that mi- grant workers and their families should as far as possible have the right to communicate with public authorities in the country of em- ployment in their own language or in a lan— gugage with which they are familiar. particu- larly in the context of legal assistance and court proceedings;

c) assisting authorities and bodies with re- sponsibilities relating to the conditions oflife and work of migrant workers and their fa- milies in identifying their needs and in adapt- ing thereto:

d) giving the competent authorities infor- mation and, as appropriate. advice regarding the formulation. implementation and evalua- tion of social policy with respect to migrant workers;

e) providing information for fellow work- ers and foremen and supervisors about the situation and the problems of migrant work- ers.

25. (1) The social services referred to in Paragraph 24 of this Recommendation may be provided. as appropriate to national condi- tions and practice, by public authorities. by approved non-profit-making organisations or bodies. or by a combination of both. The public authorities should have the over-all re- sponsibility of ensuring that these social ser- vices are at the disposal of migrant workers and their families.

(2) Full use should be made of services which are or can be provided by authorities. organisations and bodies serving the nation- als of the country of employment. including

104

24. Dessutom bör sociala tjänster tillhan- dahållas bland annat för att fylla följande funktioner i förhållande till migrerande ar- betstagare och deras familjer:

a) att ge de migrerande arbetstagarna och deras familjer allt bistånd för deras anpass- ning till sysselsättningslandets ekonomiska. sociala och kulturella miljö:

b) att hjälpa migrerande arbetstagare och deras familjer att erhålla information och råd från lämpliga organ. exempelvis genom till- handahållandc av tolknings- och översätt- ningstjänster; att fullgöra administrativa for- maliteter: att till fullo utnyttja tjänster och anordningar som tillhandahålls inom sadana områden som undervisning. yrkesutbildning och språkutbildning. hälsovård och social trygghet. bostadsförsörining. transport och rekreation: det förutsätts härvid att de migre- rande arbetstagarna och dcras familjer i möj- ligaste mån bör ha rätt att kommunicera med de offentliga myndigheterna i sysselsättnings- landet på sitt eget språk eller på ett språk med vilket de är förtrogna. särskilt i samband med juridisk hjälp och domstolsförhandlingar:

e) att hjälpa myndigheter och organ med uppgifter. som avser de migrerande arbetsta- garnas och deras familjers levnads- och ar- betsvillkor. att utröna deras behov och an- passa sig härtill:

d) att ge vederbörande myndigheter infor- mationer och. då så är lämpligt. råd beträf- fande utformning. genomförande och utvär- dering av socialpolitiska åtgärder med avse- ende på migrerande arbetstagare:

e) att ge arbetskamrater. förmän och över- ordnade information om de migrerande ar- betstagarnas situation och problem.

25. (1) De sociala tjänster som avses i punkt 24 i denna rekommendation kan till- handahållas. i enlighet med nationella förhål- landen och sedvanor. av offentliga myndighe- ter. av erkända organisationer eller organ. som arbetar utan vinstsyfte. eller genom en kombination av bådadera. De offentliga myn- digheterna bör ha det övergripande ansvaret för att säkerställa att dessa sociala tjänster står de migrerande arbetstagarna och deras familjer till buds.

(2) De tjänster bör till fullo utnyttjas. som tillhandahålls eller kan tillhandahållas av myndigheter. organisationer och organ. inbe- räknat arbetsgivar- och arbetstagarorganisa-

Prop. 1975/76: 126

employers” and workers, organisations.

26. Each Member should take such mea- sures as may be necessary to ensure that suf- ficient resources and adequately trained staff are available for the social services referred to in paragraph 24 of this Recommendation. 27. Each Member should promote co-op- eration and co-ordination between different social services on its territory and. as ap- propriate. between these services and corre- sponding services in other countries. with- out. however. this co-operation and co-ordi- nation relieving the States of their responsi- bilities in this field. 28. Each Member should organise and en- courage the organisation. at the national. re- gional or local level. or as appropriate in a branch of economic activity em—ploying sub- stantial numbers of migrant workers. of peri- odic meetings for the exchange of informa- tion and experience. Consideration should also be given to the exchange of information and experience with other countries of em- ployment as well as with the countries of origin of migrant workers. 29. Representatives of all concerned and in particular of employers and workers should be consulted on the organisation of the social services in question and their co- operation sought in achieving the purposes aimed at.

III. Employment and Residence

30. In pursuance of the provision of Para- graph 18 of the Migration for Employment Recommendation (Revised). 1949. that Mem- bers should. as far as possible. refrain from removing from their territory. on account of lack of means or the state of the employment market. a migrant worker regularly admitted thereto. the loss by such migrant worker of his employment should not in itself imply the withdrawal of his authorisation of residence. 31. A migrant who has lost his employ- ment should be allowed sufficient time to find alternative employment. at least for a period corresponding to that during which he may be entitled to unemployment benefit; the au- thorisation of residence should be extended accordingly.

105

tioner. som betjänar medborgare i sysselsätt- ningslandet.

26. Varje medlemsstat bör vidtaga erfor- derliga åtgärder för att säkerställa att tillräck- liga resurser och på lämpligt sätt utbildad per- sonal står till buds för de sociala tjänster som avses i punkt 24 i denna rekommendation. 27. Varje medlemsstat bör främja sam- verkan och samordning mellan olika sociala serviceorgan inom dess eget territorium och. då så är lämpligt. mellan dessa serviceorgan och motsvarande serviceorgan i andra län- der. dock utan att denna samverkan och sam- ordning fritar statema från deras ansvar inom detta område. 28. Varje medlemsstat bör organisera och främja organiserandet av periodiska samman- komster för utbyte av information och erfa- renheter på nationell. regional eller lokal nivå eller då så är lämpligt inom en näringsgren som sysselsätter ett betydande antal migre- rande arbetstagare. Uppmärksamhet bör även ägnas åt utbyte av information och erfa- renheter såväl med andra sysselsättningslän- det som med de migrerande arbetstagarnas ursprungsländer. 29. Representanter för alla berörda parter och särskilt för arbetsgivare och arbetstagare bör rådfrågas beträffande organiserandet av de omnämnda sociala tjänsterna och samar- bete sökas med dem för att uppnå de åsyftade målen.

III. Anställning och vistelse

30. I enlighet med bestämmelserna i punkt 18 i rekommendationen om migrerande arbe- tare (reviderad 1949) enligt vilka medlems- staterna så vitt möjligt bör avhålla sig från att från sitt territorium avlägsna en migrerande arbetstagare. som i föreskriven ordning bevil- jats tillstånd att vistas där, på grund "av bris- tande resurser eller tillståndet på arbetsmark- naden bör den omständigheten att en sådan migrerande arbetstagare förlorar sin anställ— ning inte i och för sig medföra att hans uppe- hållstillstånd indrages. 31. Den migrerande arbetstagaren bör. då han har förlorat sin anställning. ges tillräcklig tid att finna en ny anställning. vilken tid åt— minstone bör svara mot den period under vil- ken han kan vara berättigad till arbetslöshets-

Prop. 1975/76: 126

32. (1) A migrant worker who has lodged an appeal against the termination of his em- ployment. under such procedures as may be available. should be allowed sufficient time to obtain a final decision thereon.

(2) lf it is established that the termination of employment was not justified. the migrant worker should be entitled. on the same terms as national workers. to reinstatement. to compensation for loss of wages or of other payment which results from unjustified ter- mination. or to access to a new job with a right to indemnifieation. If he is not rein- stated. he should be allowed sufficient time to find alternative employment.

33. A migrant worker who is the object of an expulsion order should have a right of ap- peal before an administrative or judicial in- stance. according to conditions laid down in national laws or regulations. This appeal should stay the execution of the expulsion or- der. subject to the duly substantiated require- ments of national security or public order. The migrant worker should have the same right to legal assistance as national workers and have the possibility of being assisted by an interpreter. 34. (1) A migrant worker who leaves the country of employment should be entitled. ir- respective of the legality of his stay therein—

a) to any outstanding remuneration for work performed. including severance pay- ments normally due;

b) to benefits which may be due in respect of any employment injury suffered;

c) in accordance with national practice—

i) to compensation in lieu of any holiday entitlement acquired but not used:

ii) to reimbursement of any social secu- rity contributions which have not given and will not give rise to rights under nation- al laws or regulations or international ar- rangements: provided that where social se- curity contributions do not permit entitle- ment to benefits. every effort should be made with a view to the conclusion of bila- teral or multilateral agreements to protect the rights of migrants. (2) Where any claim covered in subpara- graph (1) of this Paragraph is in dispute. the worker should be able to have his interests represented before the competent body and

106

understöd; uppehållstillståndets giltighetstid bör förlängar i enlighet härmed.

32. ( 1) En migrerande arbetstagare som har anfört besvär mot entledigande i enlighet med de procedurer som står till buds bör ges tillräcklig tid att erhålla slutligt besked.

(2) Om det befinns att entledigandet varit obefogat. bör den migrerande arbetstagaren på samma villkor som inhemska arbetstagare ha rätt till återanställning. kompensation för förlust av lön eller av andra betalningar till följd av obefogat entledigande eller tillträde till en ny anställning med rätt till skadeersätt- ning. Om han icke återanställs. bör han ges tillräcklig tid att finna en ny anställning.

33. Varje migrerande arbetstagare som är föremål för ett beslut om avlägsnande från landet bör ha rätt att anföra besvär inför ad- ministrativ eller judiciell myndighet på sätt som anges i den nationella lagstiftningen. Ett sådant besvärsförfarande bör medföra upps- kov med verkställandet av beslutet om av- lägsnande från landet under förbehåll för ve- derbörligen dokumenterade krav med hänsyn till nationell säkerhet eller offentlig ordning. Den migrerande arbetstagaren bör ha samma rätt till juridisk hjälp som inhemska arbetsta- gare och ha möjlighet att'få hjälp av en tolk. 34. (1) En migrerande arbetstagare som lämnar sysselsättningslandet bör. oavsett om han vistas där lagligen eller ej. vara berätti- gad till: a') innestående ersättning för utfört arbete. däri inbegripet normalt utgående avgångsve— derlag;

b) eventuella förmåner på grund av yrkes- skada;

e) i enlighet med nationell praxis:

i) kompensation för intjänt men ej utta- gen semester:

ii) återbetalning av avgifter för social trygghet som ej har givit och ej kommer att ge upphov till rättigheter enligt nationell lagstiftning eller internationella överens- kommelser: det förutsätts härvid att när avgifter för social trygghet inte grundar anspråk på förmåner. bör alla ansträng- ningar göras för slutande av bilaterala eller multilaterala överenskommelser till skydd för de migrerandes rättigheter. (2) Om tvist uppstår om någon fordran en- ligt (1) ovan bör arbetstagaren ha möjlighet

Prop. 1975/76: 126

enjoy equal treatment with national workers as regards legal assistance.

107

att göra sina rättigheter gällande inför veder- börligt organ och åtnjuta likställdhet i fråga om behandling med avseende på juridisk hjälp.

Prop. 1975/76: 126

Convention (No 97) concerning migration for employment (revised 1949)

The General Conference of the lntema- tional Labour Organisation. .

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the lntemational Labour Office. and having met in its Thirty-second Session on 8 June l949. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to the revision of the Migration for Employment Convention. l939. adopted by the Conference at its Twen- ty-fifth Session. which is included in the elev- enth item on the agenda of the session. and

Considering that these proposals must take the form of an intemational Convention. adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred andforty-ninc the fol- lowing Convention. which may be cited as the Migration for Employment Convention (Revised). 1949:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force undertakes to make available on re- quest to the lntemational Labour Office and to other Members—

a) information on national policies. laws and regulations relating to emigration and im- migration:

b) information on special provisions con- cerning migration for employment and the conditions of work and livelihood of migrants for employment:

c) information concerning general agree- ments and special arrangements on these questions concluded by the Member.

Article 2

Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain. or satisfy it- selfthat there is maintained. an adequate and free service to assist migrants for employ- ment. and in particular to provide them with accurate information.

108

Bilaga 7

(Översättning)

Konvention (nr 97) angående migrerande ar- betare (reviderad 1949).

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. Vilken av styrelsen för lntemationella arbets- byrån sammankallats till Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra sammanträde oeh beslutat antaga vissa förslag till revision av konventionen angående migrerande arbe- tare. 1939. antagen av konferensen vid dess tjugufemte sammanträde. vilken fråga inbe- gripes under den elfte punkten på samman- trädets dagordning. samt ansett. att dessa förslag böra taga form av en internationell konvention. antager denna den första dagen ijuli månad år nittonhundrafyrtionio följande konven- tion. som skall benämnas "konvention angå- ende migrerande arbetare (reviderad). l949” [Migration for Employment Convention (Re- vised). 1949].

Artikel ]

Medlem av lntemationella arbetsorganisa- tionen. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att på begäran tillhandahålla ln- temationella arbetsbyrån ävensom annan medlem upplysningar angående

a) sin politik och lagstiftning i avseende å emigration och immigration:

b) särskilda bestämmelser angående mig- rerande arbetares in— och utvandring samt de- ras arbets— och levnadsvillkor;

e) de allmänna avtal och särskilda över- enskommelser. vilka må hava träffats av medlemmen i dessa ämnen.

Artikel 2

Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att inrätta eller låta inrätta ett mot behovet svarande organ för kostnads- fritt bistånd åt migrerande arbetare med sär- skild uppgift att tillhandahålla vederhäftig

upplysning.

Prop. 1975/76: 126

Artic/e 3

]. Each Member for which this Conven- tion is in force undertakes that it will. so far as national laws and regulations permit. take all appropriate steps against misleading pro- paganda relating to emigration and immigra- tion.

2. For this purpose it will where appro- priate act in co-operation with other Mem- bers concerned.

Article 4

Measures shall be taken as appropriate by each Member. within its jurisdiction. to fa- cilitate the departure. journey and reception of migrants for employment.

Article 5

Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain. within itsju- risdiction. appropriate medical services rc- sponsible for—

a) ascertaining. where necessary. both at the time of departure and on arrival. that mi- grants for employment and the members of their families authorised to accompany or join them are in reasonable health:

b) ensuring that migrants for employment and members of their families enjoy adequate medical attention and good hygienic condi- tions at the time of departure. during thejour- ney and on arrival in the territory of destina- tron.

Article 6

]. Each Member for which this Conven- tion is in force undertakes to apply. without discrimination in respect of nationality. race. religion or sex. to immigrants lawfully within its territory. treatment no less favourable than that which it applies to its own nationals in respect of the following matters:

a) in so far as such matters are regulated by law or regulations. or arc subject to the control of administrative authorities—

(i) remuneration. including family allow- ances where these form part of remu- neration. hours of work. overtime arrange- ments. holidays with pay. restrictions on

109

Ani/(013

1. Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att. i den utsträckning nationell lagstiftning medgiver. vidtaga alla erforderliga åtgärder till förhindrande av vil- seledande propaganda rörande emigration och immigration.

2. I detta syfte skall medlem. där så befin- nes lämpligt. handla i samverkan med andra i saken intresserade medlemmar.

Artikel 4

Medlem skall inom gränserna för sin behö- righet vidtaga lämpliga åtgärder för att under- lätta migrerande arbetares avresa. resa och mottagande.

Artikel5

Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att inom gränserna för sin behörighet upprätthålla nöjaktig hälsokon- troll med uppgift att

a) fastställa. där så erfordras. vid tidpunk- ten för såväl avresa som ankomst. att migre- rande arbetare och medlemmar av hans fa- milj. vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med honom. äro vid god hälsa:

b) tillse. att migrerande arbetare och med- lemmar av hans familj åtnjuta erforderlig lä- kartillsyn och goda hygieniska förhållanden vid avresan. under resan och vid framkoms- ten till destinationslandet.

Aril/(016

] . Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att utan åtskillnad med hänsyn till nationalitet. ras. trosbekännelse eller kön behandla immigranter. som lagligen vistas inom dess territorium. icke mindre för- månligt än egna medborgare i följande avse- enden:

a) i den mån förhållandena regleras genom lagstiftning eller äro underkastade admini- strativa myndigheters avgörande

i) lön. innefattande familjetillägg. där så- dana utgöra dcl av lönen. arbetstid. över- tidsarbete. semester. reglering av hemar- bete. minimiålder för anställning. lärling-

Prop. 1975/ 76: 126

home work. minimum age for employment. apprenticeship and training. women's work and the work of young persons:

(ii) membership of trade unions and en- joyment of the benefits of collective barga- ining:

(iii) accommodation;

b) social security (that is to say. legal pro- vision in respect of employment injury. ma- tcrnity. sickness. invalidity. old age. death. unemployment and family responsibilities. and any other contingency which. according to national laws or regulations. is covered by a social security scheme). subject to the fol- lowing limitations:

(i) there may be appropriate arrange- ments for the maintenance of acquired rights and rights in course of acquisition:

(ii) national laws or regulations of im- migration countries may prescribe special arrangements concerning benefits or por- tions of benefits which are payable wholly out of public funds. and concerning allow- ances paid to persons who do not fulfil the contribution conditions prescribed for the award ofa normal pension;

c) employment taxes. dues or contribu- tions payable in respect of the person em- ployed; and

d) legal proceedings relating to the matters referred to in this Convention.

2. In the case of a federal State the provi- sions ofthis Article shall apply in so far as the matters dealt with are regulated by federal law or regulations or arc subject to the con- trol of federal administrative authorities. 'The extent to which and manner in which these provisions shall be applied in respect of mat— ters regulated by the law or regulations of the constituent States. provinces or cantons. or subject to the control of the administrative authorities thereof. shall be determined by each Member. The Member shall indicate in its annual report upon the application of the Convention the extent to which the matters dealt within this Article are regulated by fed- eral law or regulations or are subject to the control of fedral administrative authorities. ln respect of matters which are regulated by the law or regulations of the constituent States. provinces or cantons. or are subject to the control of the administrative authori- ties thereof. the Member shall take the steps

llO

skap och annan yrkesutbildning samt kvin- nors och minderårigas användande i arbe- te:

ii) medlemskap i fackliga organisationer och rätt att åtnjuta i kollektivavtal fastställ- da förmåner:

iii) bostadsförhållanden:

b) social trygghet (dvs. lagstiftningsåtgär- der beträffande olycksfall i arbete. havande- skap. sjukdom. invaliditet. ålderdom. döds— fall. arbetslöshet cller familjeförsörjning samt varje annan risk. vilken enligt den nationella lagstiftningen omfattas av ett system för soci- al trygghet). dock med följande inskränkning- ar:

i) att lämpliga anordningar må vidtagas beträffande bevarande av rättigheter. vilka redan blivit förvärvade eller äro under för- värvande; .

ii) att immigrationslandets nationella lagstiftning ma meddela särskilda bestäm- melser beträffande ekonomiska förmåner eller delar därav. vilka helt bestridas med allmänna medel. samt beträffande bidrag till personer. vilka icke uppfylla föreskriv- na avgiftsvillkor för att kunna tillerkännas författningsenlig pension:

c) skatter och avgifter. som hänföra sig till arbetet och som utgå i samband med syssel- sättning av anställd: samt

d) rättsligt förfarande i samband med frå- gor behandlade i denna konvention.

2. I fråga om förbundsstat skola bestäm- melserna i denna artikel lända till efterrättel- se. i den mån förhållandena regleras genom förbundsstatens lagstiftning eller stå under överinseende av förbundsstatens administra- tiva myndigheter. Medlcm äger besluta i vil- ken utsträckning och på vilka villkor dessa bestämmelser skola tillämpas på förhållan- den. som regleras genom respektive delsta- ters. provinsers eller kantoners lagstiftning eller befinna sig under överinseende av dessas administrativa myndigheter. Vederbö- rande medlem skall i sin årsredogörelsc angå- ende tillämpningen av konventionen angiva i vilken utsträckning de i denna artikel åsyfta- de förhållandena rcgleras genom förbunds- statens lagstiftning eller befinna sig under överinseende av förbundsstatens administra- tiva myndigheter. Beträffande förhållanden. som regleras genom respektive delstaters. provinsers eller kantoners lagstiftning eller

Prop. 1975/76:126

provided for in paragraph 7 b) of Article 19 of the Constitution of the lntemational Labour Organisation.

Article 7

l. Each Member for which this Conven- tion is in force undertakes that its employ- ment service and other services connected with migration will co-operate in appropriate cases with the corresponding services of other Members.

2. Each Member for which this Conven- tion is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service to migrants for employment are ren- dered free.

Article 8

l. A migrant for employment who has been admitted on a permanent basis and the members of his family who have been au- thorised to accompany or join him shall not be returned to their territory of origin or the territory from which they emigrated because the migrant is unable to follow his occupation by reason of illness contracted or injury sus- tained subsequent to entry. unless the person concerned so desires or an intemational agreement to which the Member is a party so provides.

2. When migrants for employment are ad- mitted on a permanent basis upon arrival in the country of immigration the competent authority of that country may determine that the provisions of paragraph ] of this Article shall take effect only after a reasonable pe- riod which shall in no case exceed five years from the date of admission of such migrants.

Article 9

Each Member for which this Convention is in force undertakes to permit. taking into ac- count the limits allowed by national laws and regulations conceming export and import of currency. the transfer of such part of the earnings and savings of the migrant for cm- ployment as the migrant may desire.

lll

befinna sig under överinseende av dessas ad- ministrativa myndigheter, har medlemmen att vidtaga de åtgärder. som föreskrivas i arti- kel l9 mom. 7 b) av Internationella arbetsor- ganisationens stadga.

Artikel 7

l . Medlem. för vilken denna konvention är ikraft. förbinder sig att tillse. att dess arbets- förmedling och andra organ. som handlägga migrationsärenden. där så prövas lämpligt. samarbeta med motsvarande organ i övriga medlemsstater.

2. Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att tillse. att för migre- rande arbetares räkning vidtagna åtgärder ic- ke föranleda kostnader för denne.

ArtikeIB

]. Migrerande arbetare. som erhållit till- stånd att stadigvarande vistas i immigrations- landet och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med ho- nom. må icke på grund av att arbetaren ej kan utöva sitt yrke till följd av sjukdom eller ska- da ådragen efter ankomsten. återsändas till sitt ursprungsland eller till det territorium. varifrån de emigrerat. med mindre vederbö- rande så önskar eller intemationcllt avtal. som medlemmen biträtt. så föreskriver.

2. Då migrerande arbetare vid ankomsten till immigrationslandet mottages för stadigva- rande vistelse där. må vederbörande myndig- het i detta land bcsluta, att bestämmelserna i mom. I av denna artikel icke skola äga till- lämpning förrän efter en skälig tidrymd. vil- ken icke i något fall må överstiga fem år efter arbetarens mottagande.

Artikel 9

Medlem. för vilken denna konvention är i kraft. förbinder sig att. med förbehåll för i na- tionell lagstiftning stadgade begränsningar beträffande in- och utförsel av valuta. medgi- va överförande av migrerande arbetares in- komster och besparingar i den utsträckning. som denne önskar.

Prop. 1975/76:126

Article 10

In cases where the number of migrants go- ing from the territory of one Member to that of another is sufficiently large. the competent authorities of the territories concerned shall. whenever necessary or desirable. enter into agreements for the purpose of regulating mat— ters of common concern arising in connection with the application of the provisions of this Convention.

Article ”

1. For the purpose of this Convention the term "migrant for employment" means a person who migrates from one country to another with a view to being employed other- wise than on his own account and includes any person regularly admitted as a migrant for employment.

2. This Convention does not apply to—

a) frontier workers:

b) short-term entry of members of the lib- eral professions and artistes: and

c) seamen.

Article 12 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-Gen— eral of the International Labour ()ffice for registration.

Article [3

l. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe lntemational La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall come into force twelwe months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter. this Convention shall come into force for any Member twelve months af- ter the date on which its ratification has been registered.

Article 14

]. Each Member ratifying this Convention may. by a declaration appended to its ratifi-

llZ

Artikel 10

Där antalet arbetare. som utvandrar från en medlems territorium till en annans. är till-. räckligt stort. skola vederbörande myndighe- ter i ifrågavarande territorier. närhelst så be'- finnes påkallat. träffa avtal om reglering av frågor av gemensamt intresse. vilka uppstå i samband med tillämpningen av denna kon- vention.

Artikel II

l. I denna konvention innebär uttrycket ”migrerande arbetare” envar. som utvandrar från ett land till ett annat i syfte att erhålla ar- bete för annans räkning. och som i vederbör- lig ordning mottagits såsom migrerande arbe- tare.

2. Denna konvention äger icke tillämpning å

a) arbetare i gränstrakter:

b) tillfällig inflyttning av utövare av fria yr- ken eller artister; samt

c) sjömän.

Artikel 12 De officiella ratifikationema av denna kon- vention skola delgivas Internationella arbets- byråns generaldirektör och registreras av ho- nom.

Artikel 13

1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av lntemationella arbets- organisationen. vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av generaldirektören.

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag. då dess ratifikation registrerats.

Artikel 14

]. Medlem. som ratificerar denna konven- tion. må genom en vid ratifikationshandling-

Prop. 1975/76: 126

cation. exclude from its ratification any or all of the Annexes to the Convention.

2. Subject to the terms of any such de- claration. the provisions of the Annexes shall have the same effect as the provisions of the Convention. 3. Any Member which makes such a de- claration may subsequently by a new declara- tion notify the Director-General that it ac- cepts any or all of the Annexes mentioned in the declaration; as from the date of the re- gistration of such notification by the Direc- tor-General the provisions of such Annexes shall be applicable to the Member in ques- tion.

4. While a declaration made under para- graph 1 of this Article remains in force in re- spect of any Annex. the Member may declare its willingness to accept that Annex as having the force ofa Recommendation.

Article l5

]. Declarations communicated to the Di- rector-General of the lntemational Labour Office in accordance with paragraph 2 of Ar- ticle 35 of the Constitution of the lntemation- al Labour Organisation shall indicate—

a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the pro- visions of the Convention and any or all of the Annexes shall be applied without modifi- cation;

b) the territories in respect of which it un- dertakes that the provisions of the Conven- tion and any or all of the Annexes shall be applied subject to modifications. together with details of the said modifications;

c) the territories in respect of which the Convention and any or all of the Annexes. are inapplicable and in such cases the grounds on which they are inapplicable; and

(I) the territories in respect of which it re- serves its decision pending further considera- tion of the position.

2. The undertakings referred to in sub- paragraphs a) and b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3. Any Member may at any time by a sub- sequent declaration cancel in whole or in part

S—Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126

113

en fogad förklaring från ratifikationen uteslu— ta en eller samtliga av konventionens bilagor.

2. Med i sådan förklaring givna förbehåll skola bestämmelserna i konventionens bila- gor äga samma giltighet som bestämmelserna i konventionen.

3. Medlem. som avgiver sådan förklaring. må sedermera genom ny förklaring för gene- raldirektören anmäla att den godtager en eller samtliga av i förklaringen nämnda bilagor; från den dag. då generaldirektören registrerat sådan anmälan. skola bestämmelserna i dyli- ka bilagor tillämpas i fr'åga om nämnda med- lem.

4. Med bibehållande av giltigheten av för- klaring. vilken med avseende å en bilaga av- givits enligt mom. 1 av denna artikel. må ve- derbörande medlem förklara sig villig godta- ga ifrågavarande bilaga med verkan av en re- kommendation.

Artikel 15

]. Förklaringar. som delgivits lntematio- nella arbetsbyråns generaldirektör i enlighet med mom. 2 av artikel 35 av lntemationella arbetsorganisationens stadga skola angiva

a') de områden. med avseende å vilka ve- derbörande medlem förbinder sig att utan ändringar tillämpa de i konventionen och i en eller samtliga av bilagorna intagna bestäm- melserna:

b) de områden. med avseende å vilka med- lemmen förbinder sig att tillämpa de i kon- ventionen och i en eller samtliga av bilagorna intagna bestämmelserna med vissa jämkning- ar samt innebörden av dessa jämkningar:

e) de områden. med avseende å vilka kon- ventionen och en eller samtliga av bilagorna icke skola tillämpas samt skälen härför; även- som

d) de områden. med avseende å vilka med- lemmen förbehåller sig att efter ytterligare överväganden framdeles fatta beslut.

2. De i mom. 1 a) och b) av denna artikel omnämnda förbindelserna skola anses såsom en integrerande del av ratifikationen och medföra med densamma identiska verkning- ar.

3. Medlem må genom förnyad förklaring helt eller delvis återkalla förbehåll. som in- rymts i hans ursprungliga förklaring enligt

Prop. 1975/76: 126

any reservations made in its original declara— tion in virtue of subparagraphs b), c) or d) of paragraph 1 of this Article.

4. Any Member may. at any time at which the Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 17. communicate to the Director-General a dec- laration modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present position in respect of such ter- ritories as it may specify.

Article 16

l. Declarations communicated to the Di- rector-General of the International Labour Office in accordance with paragraphs 4 and 5 of Article 35 of the Constitution of the Inter- national Labour Organisation shall indicate whether the provisions of this Convention and any or all of the Annexes will be applied in the territory concerned without modifica- tion or subject to modifications: and if the declaration indicates that the provisions of the Convention and any or all ofthe Annexes will be applied subject to modifications. it shall give details ofthe said modifications.

2. The Member. Members or international authority concerned may at any time by" a subsequent declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modi- fication indicated in any former declaration.

3. The Member. Members or international authority concerned may. at any time at which this Convention or any or all of the An- nexes are subject to denunciation in accor- dance with the provisions of Article 17. com- municate to the Director-General a declara- tion modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the pre- sent position in respect of the application of the Convention.

Article 17

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force. by an act com- municated to the Director-General of the In- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until

114

mom. 1 b). c) eller d) av denna artikel.

4. Medlem må. under den tidrymd. då fö- revarande konvention enligt bestämmelserna i artikel 17 kan uppsägas. tillställa generaldi- rektören ny förklaring. som i varje annat av- seende ändrar lydelsen av tidigare avgiven förklaring och klargör läget med hänsyn till de avsedda områdena.

Artikel 16

]. Förklaringar, som delgivits Internatio- nella arbetsbyråns generaldirektör i enlighet med mom. 4 eller 5 av artikel 35 av lntema- tionella arbetsorganisationens stadga. skola angiva huruvida bestämmelserna i denna konvention och i en eller samtliga av bilagor- na skola tillämpas inom vederbörande områ- de utan ändring eller med vissa jämkningar: därest i förklaringen angives. att bestämmel- serna i konventionen och i en eller samtliga av bilagorna skola tillämpas med vissa jämk- ningar. skall förklaringen innehålla närmare uppgifter rörande dessa.

2. Vederbörande medlem. medlemmar el- ler internationella myndighet må genom sena- re förklaring hclt eller delvis avstå från rätten att åberopa varje i en tidigare förklaring angi- ven jämkning.

3. Vederbörande medlem. medlemmar el- ler internationella myndighet må. under den tidrymd. då denna konvention eller en eller samtliga av bilagorna enligt bestämmelserna i artikel 17 kunna uppsägas. tillställa Intema- tionella arbetsbyråns generaldirektör förkla- ring. som i varje annat avseende ändrar lydel- sen av tidigare avgiven förklaring och klargör läget med hänsyn till ifrågavarande konven- tions tillämpning.

Artikel 17

1. Medlem. som ratificerat denna konven- tion. kan. sedan tio år förflutit från den tid- punkt. då konventionen först trädde i kraft. uppsäga densamma genom skrivelse. som dclgives lntemationella arbetsbyråns gene- raldirektör för registrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år efter det den

Prop. 1975/76:126

one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and. thereafter. may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

3. At any time at which this Convention is subject to denunciation in accordance with - the provisions of the preceding paragraphs any Member which does not so denounce it may communicate to the Director-General a declaration denouncing separately any An- nex to the Convention which is in force for that Member.

4. The denunciation of this Convention or of any or all of the Annexes shall not affect the rights granted thereunder to a migrant or to the members of his family if he immigrated while the Convention or the relevant Annex was in force in respect of the territory where the question of the continued validity of these rights arises. '

Article 18

1. The Director-General of the Intema- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications. declara- tions and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him. the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article I 9

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for re- gistration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full par-

115

registrerats.

2. Medlem. som ratificerat denna konven- tion och icke inom ett år efter utgången av den i föregående moment nämnda tioårspe— rioden gör bruk av den i denna artikel stadga- de uppsägningsrätten. skall vara bunden för en ny period av tio år och kan därefter. med iakttagande av de i denna artikel föreskrivna villkoren. uppsäga konventionen vid utgång- en av varje följande tioårsperiod.

3. Vid varje tidpunkt. då denna konven- tion enligt bestämmelserna i mom. 1 och 2 kan uppsägas. må medlem. som icke uppsä- ger konventionen. tillställa generaldirektören en förklaring. genom vilken envar av konven- tionens bilagor. som är i kraft för medlem- men. uppsäges.

4. Uppsägning av denna konvention eller av en eller samtliga av dess bilagor skall icke inverka på de rättigheter. som i enlighet med däri givna bestämmelser tillförsäkrats migre- rande arbetare eller medlemmar av hans fa- milj. såvida han immigrerat under tid. då kon- ventionen eller vederbörande bilaga var i kraft med avseende å det territorium. där frå- ga om fortsatt giltighet av dessa rättigheter uppkommer.

Artikel 18

1. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av lntemationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer. förkla- ringar och uppsägningar. som delgivits ho- nom av organisationens medlemmar.

2. Då generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen. som del- givits honom. har han att fästa medlemmar- nas uppmärksamhet pä den dag. då konven- tionen träderi kraft.

Artikel 19

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall. för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta Nationernas stadga. lämna För-

enta Nationemas generalsekreterare fullstän- diga upplysningar om varje ratifikation. för-

Prop. 1975/76: 126

ticulars of all ratifications. declarations and acts of denunciation registered by him in ac- cordance with the provisions ofthe preceding articles.

Article 20

At the expiration of each period of ten years after the coming into force ofthis Con- vention. 'the Governing Body of the Interna- tional Labour Office shall present to the Ge- neral Conference a report on the working of this Convention and shall consider thc desir- ability of placing on the agenda of the Con- ference the question of its revision in whole or in prat.

Article 2]

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention otherwise provides-—

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Conven- tion. notwithstanding the provisions of Arti- cle 17 above. if and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 22

1. The lntemational Labour Conference may. at any session at which the matter is in- cluded in its agenda. adopt by a twothirds majority a revised text of any one or more of the Annexes to this Convention.

2. Each Member for which this Conven- tion is in force shall. within the period of one year. or. in exceptional circumstances. of eighteen months. from the closing of the ses- sion of the Conference. submit any such re- vised text to the authority or authorities with- in whose competence thc matter lies. for the enactment of legislation or other action.

116

klaring och uppsägning. som av honom regi- strerats i enlighet med bestämmelserna i före- gående artiklar.

Artikel 20

Vid utgången av varje tidrymd av tio år. räknat från denna konventions ikraftträdan- de. skall Intemationella arbetsbyråns styrel- se förelägga Intemationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens en redogörelse för konventionens tillämpning och taga under övervägande. huruvida anledning föreligger att på konferensens dagordning uppföra frå- gan om dess revision. helt eller delvis.

Artikel Zl

l. Därest konferensen skulle antaga en ny konvention. innebärande revision. helt eller delvis. av förevarande konvention. och den nya konventionen icke föreskriver annat.

a) skall en medlems ratifikation av den nya. reviderade konventionen. försåvitt den- na trätt i kraft. ipso jure medföra omedelbar uppsägning av förevarande konvention, utan hinder av vad i artikel 17 härovan stadgas:

b) skall från den dag. då den nya. revidera- de konventionen träder i kraft. förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av medlemmarna.

2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och innehåll för de medlemmar. som ratificerat densamma och icke ratificera den nya. reviderade konven- tionen.

Artikel 22

]. lntemationella arbetskonferensen kan vid sammanträde. på vars dagordning frågan uppförts. med en majoritet av två tredjedelar antaga en reviderad text till en eller flera av denna konventions bilagor.

2. Medlem. för vilken denna konvention är i kraft, skall inom ett år eller. under särskilda omständigheter. aderton månader från avslu- tandet av konferensens sammanträde. under- ställa sålunda reviderad text den eller de myndigheter. till vilkas kompetensområde frågan hör. för stiftande av lag eller vidtagan- de av andra åtgärder.

Prop. 1975/76: 126

3. Any such revised text shall become ef- fective for each Member for which this Con- vention is in force on communication by that Member to the Director-General of the Inter- national Labour Office of a declaration noti- fying its acceptance of the revised text.

4. As from the date of the adoption of the revised text of the Annex by the Conference. only the revised text shall be open to ac- ceptance by Members.

Article 23 The English and French versions of the text of this Convention are equally authorita— tive.

Annex [

Recruitment, placing and conditions of labour of migrants for employment recruited other- wise than under government-sponsored ar- rangements for group transfer

Article ]

This Annex applies to migrants for em- ployment who are recruited otherwise than under Government—sponsored an'angements for group transfer.

Article 2 For the purpose ofthis Annex— a) the term ”recruitment" means— (i) the engagement of 3 person in one territory on behalf of an employer in an- other territory. or (ii) the giving of an undertaking to a per- son in one territory to provide him with employment in another territory. together with the making of any arrange- ments in connection with the operations mentioned in (i) and (ii) including the seek- ing for and selection of emigrants and the preparation for departure of the emigrants: b) the term "introduction” means any operations for ensuring or facilitating the ar- rival in or admission to a territory of persons who have been recruited within the meaning of paragraph a) of this Article: and

c) the term ”placing" means any opera- tions for the purpose of ensuring or facilitat-

117

3. Sådan reviderad text skall i fråga om medlem. för vilken denna konvention är i kraft. äga tillämpning från den dag. då med- lemmen tillställer Internationella arbetsby- råns generaldirektör en förklaring. att han godtager den reviderade texten.

4. Från den dag, då den reviderade texten till bilagan antages av konferensen. skall medlem endast äga antaga den reviderade texten.

Artikel 23 De engelska och franska texterna till denna konvention skola äga lika vitsord.

Bilaga I

Rekrytering av samt arbetsförmedling och ar- betsvillkor för migrerande arbetare, vilka rek- ryteras i annan ordning än genom statskon- trollerad gruppmigration

Artikel ]

Denna bilaga skall äga tillämpning å migre- rande arbetare. vilka rekryteras i annan ord- ning än genom statskontrollerad gruppmigra- tion.

Artikel 2

I denna bilaga innebär

a) uttrycket "rekrytering"

i) anställande av en person i ett territo- rium hos en arbetsgivare i ett annat territo- rium, eller

ii) åtagande gentemot en person i ett ter- ritorium att bereda honom anställning i ett annat territorium.

jämte vidtagande av åtgärder i ärende. som åsyftas i punkt i) eller ii). därunder in- begripet uppsökande och urval av emigran- ter samt förberedelse för deras avresa;

b) uttrycket ”införande" varje åtgärd för att trygga eller underlätta ankomsten eller tillträdet till ett territorium av personer, vilka rekryterats under förhållanden. som angivas i punkt a) av denna artikel;

c) uttrycket ”arbetsförmedling" varje åt- gärd för att trygga eller underlätta anställ- ningen av personer, Vilka införts under för-

Prop. 1975/76:126

ing the employment of persons who have been introduced within the meaning of para- graph b) of this Article.

Article 3

l . Each Member for which this Annex is in force. the laws and regulations of which per- mit the operations of recruitment. introduc- tion and placing as defined in Article 2. shall regulate such of the said operations as are permitted by its laws and regulations in ac- cordance with the provisions ofthis Article.

2. Subject to the provisions of the follow- ing paragraph. the right to engage in the oper- ations of recruitment. introduction and plac- ing shall be restricted to—

a) public employment offices or other pub- lic bodies of the territory in which the opera- tions take place;

b) public bodies of a territory other than that in which the operations take place which are authorised to operate in that territory by agreement between the Govemments con- cerned:

c) anv body established in accordance with the terms ofan international instrument.

3. In so far as national laws and regula- tions or a bilateral arrangement permit. the operations of recruitment. introduction and placing may be undertaken by—

a) the prospective employer or a person in his service acting on his behalf, subject. if necessary in the interest of the migrant. to the approval and supervision of the compe- tent authority:

b) a private agency. if given prior authori- sation so to do by the competent authority of the tem'tory where the said operations are to take place. in such cases and under such con- ditions as may be prescribed by—

(i) the laws and regulations of that terri- tory. or

(ii) agreement between the competent authority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territo- ry of immigration.

4. The competent authority ofthe territory where the operations take place shall super- vise the activities of bodies and persons to

118

hållanden. som angivas i punkt b) av denna artikel.

Artikel 3

1. Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. och vars lagstiftning medgiver rekryte- ring. införande och arbetsförmedling enligt definitionerna i artikel 2. skall reglera sådan i dess lagstiftning medgiven verksamhet i en- lighet med bestämmelserna i förevarande ar- tikel.

2. Med förbehåll för bestämmelserna i mom. 3 nedan skall rätt att bedriva verksam- het. innefattande rekrytering. införande och arbetsförmedling begränsas till

a) offentlig arbetsförmedlingsbyrå eller an- nat offentligt organ i det territorium. där verksamheten äger rum:

b) offentligt organ i annat territorium än det. vari verksamheten äger rum. som enligt avtal mellan vederbörande regeringar äger bedriva sådan verksamhet i det sist åsyftade territoriet:

c) varje organ, som upprättats med stöd av bestämmelserna i en internationell handling.

3. I den utsträckning nationell lagstiftning eller bilateralt avtal så medgiver. må rekryte- ring. införande och arbetsförmedling utföras av

a) arbetsgivaren eller den, som är i hans tjänst och handlar å hans vägnar. under förut- sättning att. där så kräves med hänsyn till den migrerande arbetarens intressen. sådan verk- samhet är underkastad godkännande och till- syn av vederbörande myndighet:

b) enskild byrå med av vederbörande myndighet i det territorium. där verksamhe- ten skall äga rum. därtill i förväg lämnat be- myndigande i de fall och på de villkor. som bestämmas

i) i detta territoriums lagstiftning eller ii) genom avtal mellan vederbörande myn— dighet i emigrationslandet eller organ. upp- rättat jämlikt bestämmelserna i internationell handling. å ena, och vederbörande myndig- het i immigrationslandet. å andra sidan.

4. Vederbörande myndighet i det territo- rium. där förrättningama äga rum. skall över- vaka den verksamhet. som bedrives av organ och personer försedda med i mom. 3 b) avsett

Prop. 1975/76:126

whom authorisations have been issued in pursuance of paragraph 3 b). other than any body established in accordance with the terms of an international instrument. the po- sition of which shall continue to be governed by the terms of the said instrument or by any agreement made between the body and the competent authority concerned.

5. Nothing in this Article shall be deemed to permit the acceptance of a migrant for employment for admission to the territory of any Member by any person or body other than the competent authority of the territory ofimmigration.

Article4

Each Member for which this Annex is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service in connection with the recruitment. introduc- tion or placing of migrants for employment are rendered free.

Artcile 5

1. Each Member for which this Annex is in force which maintains a system of supervi- sion of contracts of employment between an employer. or a person acting on his behalf. and a migrant for employment undertakes to require—

a) that a copy of the contract of employ- ment shall be delivered to the migrant before departure or. if the Governments concerned so agree. in a reception centre on arrival in the territory of immigration;

b) that the contract shall contain provi- sions indicating the conditions of work and particularly the remuneration offered to the migrant;

c) that the migrant shall receive in writing before departure. by a document which re- lates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member. infor- mation eonceming the general conditions of life and work applicable to him in the territo- ry of immigration.

2. Where a copy of the contract is to be de- livered to the migrant on arrival in the territo- ry of immigration. he shall be informed in writing before departure. by a document

119

bemyndigande. dock med undantag för varje jämlikt bestämmelserna i en internationell handling upprättat organ. vars ställning även i fortsättningen skall regleras enligt bestäm- melserna i sagda handling eller enligt avtal mellan ifrågavarande organ och vederböran- de myndighet.

5. Vad i denna artikel stadgas må icke tol- kas såsom innebärande rätt för annan person eller annat organ än vederbörande myndighet i immigrationslandet att medgiva migrerande arbetare tillträde till medlems territorium.

Artikel—4

Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. förbinder sig att tillse. att av dess offentliga arbetsförmedling i samband med rekrytering och införande av eller arbetsförmedling för migrerande arbetare meddelade tjänster till- handahållas kostnadsfritt.

Artikel 5

1. Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. och som upprätthåller ett system för övervakande av anställningsavtal mellan en arbetsgivare eller en person. som handlar å hans vägnar. å ena. och en migrerande arbe- tare. å andra sidan. förbinder sig att kräva.

a) att ett exemplar av anställningsavtalet överlämnas till den migrerande arbetaren fö- re avresan eller. såframt överenskommelse därom träffas mellan vederbörande regering- ar. å mottagningsplats vid ankomsten till im- migrationslandet;

b) att sådant avtal innehåller bestämmel- ser med uppgift om de arbetsvillkor. särskilt de löneförmåner. som erbjudits den migre- rande arbetaren;

c) att den migrerande arbetaren före avre- san genom handling avseende antingen ho- nom personligen eller grupp av migrerande arbetare. vilken han tillhör erhåller skriftliga upplysningar angående de allmänna levnads- och arbetsvillkor. som han kan förvänta i im- migrationslandet.

2. I de fall då ett exemplar av avtalet skall avlämnas till den migrerande arbetaren vid ankomsten till immigrationslandet, skall den—

Prop. 1975/76: 126

which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member, of the occupational category 'for which he is engaged and the other conditions of work. in particular the minimum wage which is guar- anteed to him.

3. The competent authority shall ensure that the provisions of the preceding para- graphs are enforced and that appropriate pe- nalties are applied in respect of violations thereof.

Article 6

The measures taken under Article 4 of the Convention shall. as appropriate. include—

a) the simplification of administrative for- malities:

b) the provision ofinterpretation services;

c) any necessary assistance during an ini- tial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany orjoin them; and

(I) the safeguarding of the welfare. during the journey and in particular on board ship. of migrants and members of their families authorised to accompany orjoin them.

Article 7

1. In cases where the number of migrants for employment going from the territory of one Member to that of another is sufficiently large. the competent authorities of the terri- tories concerned shall. whenever necessary or desirable. enter into agreements for the purpose of regulating matters of common concern arising in connection with the appli- cation of the provisions of this Annex.

2. Where the members maintain a system of supervision over contracts of employment, such agreements shall indicate the methods by which the contraetual obligations of the employers shall be enforced.

Article 8

Any person who promotes clandestine or illegal immigration shall be subject to appro- priate penalties.

120

ne före avresan genom handling. som avser antingen honom personligen eller grupp av migrerande arbetare. vilken han tillhör. er- hålla skriftliga upplysningar angående det yr- kesområde, inom vilket han anställts. jämte övriga arbetsvillkor. särskilt den honom till- försäkrade minimilönen.

3. Vederbörande myndighet har att tillse. att bestämmelserna i denna artikel efterlevas och att lämpliga påföljder utdömas vid över- trädelse av desamma.

Artikel 6

Åtgärder. vidtagnajämlikt artikel 4 av den- na konvention skola. där så är erforderligt. innefatta

a) förenkling av administrativa formalite- ter;

b) tillhandahållande av tolk;

c) nödigt bistånd åt migrerande arbetare och medlemmar av hans familj. vilka äga åt— följa honom eller återförena sig med honom. under första tiden efter inflyttningen;

d) välfärdsåtgärder under resan. särskilt ombord å fartyg, för den migrerande arbeta- ren och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med ho- nom.

Artikel 7

]. Där antalet arbetare. som utvandrar från en medlems territorium till en annans, är tillräckligt stort. skola vederbörande myndig- heter i ifrågavarande territorier. närhelst så påfordras. träffa överenskommelse om regle- ring av frågor av gemensamt intresse, vilka må uppkomma i samband med tillämpningen av bestämmelserna i denna bilaga.

2. Där medlemmarna upprätthålla ett sy- stem för övervakande av anställningsavtal. skall isådan överenskommelse angivas sättet för kontroll av att arbetsgivarna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

Artikel 8

Envar som medverkar till lönnlig eller olag- lig immigration skall underkastas lämpligt straff.

Prop. 1975/76:126

Annex II

Recruitment, placing and conditions of labour of migrants for employment recruited under Government-sponsored arrangements for group transfer

Article ] This Annex applies to migrants for em- ployment who are recruited under Govern- ment-sponsored arrangements for group transfer.

Article 2

For the purpose of this Annex— a) the term "recruitment" means— (i) the engagement of a person in one territory on behalf of an employer in an- other territory under a Govemment-spon- sored arrangement for group transfer. or (ii) the giving of an undertaking to a per- son in one territory to provide him with employment in another territory under a Govemment-sponsored arrangement for group transfer. together with the making of any arrange- ments in connection with the operations mentioned in (i) and (_ii) including the seek- ing for and selection of emigrants and the preparation for departure of the emigrants; b) the term "introduction" means any operations for ensuring or facilitating the ar- rival in or admission to a territory of persons who have been recruited under a Govern- ment-sponsored arrangement for group trans- fer within the meaning of subparagraph 3) of this paragraph; and

c) the term ”placing" means any opera- tions for the purpose of ensuring or facilitat- ing the employment of persons who have been introduced under a Govemment-spon- sored arrangement for group transfer within the meaning of subparagraph b) of this para- graph.

Article 3

]. Each Member for which this Annex is in force. the laws and regulations of which per- mit the operations of recruitment. introduc- tion and placing as defined in Article 2. shall regulate such of the said operations as are

121

Bilaga II

Rekrytering av samt arbetsförmedling och ar- betsvillkor for migrerande arbetare, vilka rek- ryteras genom statskontrollerad gruppmigra- tion

Artikel 1

Denna bilaga skall äga tillämpning å migre- rande arbetare. vilka rekryteras genom stats- kontrollerad gruppmigration.

Artikel 2

I denna bilaga innebär

a) uttrycket "rekrytering"

i) anställandet av en person i ett territo- rium hos en arbetsgivare i ett annat territo- rium genom statskontrollerad gruppmigra- tion eller

ii) åtagande gentemot person i ett terri- torium att vid statskontrollerad gruppmi- gration bereda honom anställning i ett an- nat territorium

jämte vidtagande av åtgärder i ärende som åsyftas i punkt i) eller ii), därunder in- begripet uppsökande och urval av emigran- ter samt förberedelse för deras avresa:

b) uttrycket "införande” varje åtgärd för att trygga eller underlätta ankomsten eller tillträdet till ett territorium av personer. vilka vid statskontrollerad gruppmigration rekryte- rats under förhållanden. som angivas i punkt a) av denna artikel;

c) uttrycket "arbetsförmedling" varje åt- gärd för att trygga eller underlätta anställning av personer. vilka vid statskontrollerad gruppmigration införts under förhållanden. som angivas i punkt b) av denna artikel.

Artikel3

]. Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. och vars lagstiftning medgiver rekryte- ring, införande och arbetsförmedling enligt definitionerna i artikel 2. skall reglera sådan i dess lagstiftning medgiven verksamhet i en-

Prop. 1975/76:126

permitted by its laws and regulations in ac- cordance with the provisions of this Article.

2. Subject to the provisions of the follow- ing paragraph. the right to engage in the op- erations of recruitment. introduction and placing shall be restricted to—

a) public employment offices or other pub- lic bodies of the territory in which the opera- tions take place:

b) public bodies of a territory other than that in which the operations take place which are authorised to operate in that territory by agreement between the Governments con- cerned:

c) any body established in accordance with the terms of an international instrument.

3. In so far as national laws and regula- tions or a bilateral arrangement permit. and subject, if necessary in the interest of the migrant. to the approval and supervision of the competent authority. the operations of re- cruitment. introduction and placing may be undertaken by—

a) the prospecitve employer or a person in his service acting on his behalf:

b) private agencies.

4. The right to engage in the operations of recruitment. introduction and placing shall be subject to the prior authorisation of the com- petent authority of the territory where the said operations are to take place in such cases and under such conditions as may be. prescribed by—

a) the laws and regulations of that territo- ry. or

b) agreement between the competent au- thority of the territory of emigration or any body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territory of im- migration.

5. The competent authority of the territory where the operations take place shall. in ac- cordance with any agreements made between the competent authorities concerned. super- vise the activities of bodies and persons to whom authorisations have been issued in pursuance of the preceding paragraph, other than any body established in accordance with the terms of an international instrument. the position of which shall continue to be gov- erned by the terms of the said instrument or by any agreement made between the body

122

lighet med bestämmelserna i förevarande ar- tikel.

2. Med förbehåll för bestämmelserna i mom. 3 nedan skall rätt att bedriva verksam- het. innefattande rekrytering. införande och arbetsförmedling begränsas till

a) offentlig arbetsförmedlingsbyrå eller an- nat offentligt organ i det ten'itorium. där verksamheten äger rum:

b) offentligt organ i annat territorium än det. vari verksamheten äger rum, som enligt avtal mellan vederbörande regeringar äger bedriva sådan verksamhet i det sist åsyftade territoriet:

c) varje organ. som upprättats med stöd av bestämmelserna i en internationell handling.

3. I den utsträckning nationell lagstiftning eller bilateralt avtal så medgiver och där så kräves med hänsyn till den migrerande arbeta- rens intressen under förutsättning av ve- derbörande myndighets godkännande och tillsyn. må rekrytering. införande och arbets- förmedling utföras av

a) arbetsgivaren eller den som är i hans tjänst och handlar å hans vägnar;

b) enskild byrå.

4. Rätten att bedriva verksamhet innefat- tande rckrytering. införande och arbetsför- medling skall vara underkastad ett av veder- börande myndighet i det territorium. där sag- da verksamhet skall äga rum. i förväg lämnat bemyndigande i de fall och på de villkor. som bestämmas

a) i detta territoriums lagstiftning eller

b) genom avtal mellan vederbörande myn- dighet i emigrationslandet eller organ upprät- tat jämlikt bestämmelserna i internationell handling. å ena. och vederbörande myndig- het i immigrationslandet, å andra sidan.

5. Vederbörande myndighet i det territo- rium. där förrättningama äga rum. skall i en- lighet med varje avtal, som träffats mellan ve- derbörande myndigheter. övervaka den verk- samhet. som bedrives av organ och personer försedda med i mom. 4 avsett bemyndigande. dock med undantag för varje jämlikt bestäm- melserna i en internationell handling upprät- tat organ. vars ställning även i fortsättningen skall regleras enligt bestämmelserna i sagda handling eller enligt avtal mellan ifrågavaran- de organ och vederbörande myndighet.

6. Innan inresetillstånd för införande av migrerande arbetare meddelas. har vederbö-

Prop. 1975/ 76: 126

and the competent authority eoncemed.

6. Before authorising the introduction of migrants for employment the competent au- thority of the territory of immigration shall ascertain whether there is not a sufficient number of persons already available capable of doing the work in question.

7. Nothing in this Article shall be deemed to permit the acceptance of a migrant for employment for admission to the territory of any Member by any person or body other than the competent authority of the territory ofimmigration.

Article4

l. Each Memberfor which this Annex is in force undertakes to ensure that the services rendered by its public employment service in connection with the recruitment. introduc- tion or placing of migrants for employment are rendered free.

2. The administrative costs of recruit- ment. introducion and placing shall not be borne by the migrants.

Article 5

In the case of collective transport of mi- grants from one country to another neces- sitating passage in transit through a third country. the competent authority ofthe terri- tory of transit shall take measures for expe- diting the passage. to avoid delays and ad- ministrative difficulties.

Article 6

l . Each Member for which this Annex is in force which maintains a system of supervi- sion of contracs of employment between an employer. or a person acting on his behalf. and a migrant for employment undertakes to require—

a) that a copy of the contract of employ- ment shall be delivered to the migrant before departure or. if the Governments concerned so agree. in a reception centre on arrival in the territory of immigration;

b) that the contract shall contain provi- sions indicating the conditions of work and particularly the remuneration offered to the migrant:

123

rande myndighet i immigrationslandet att pröva. huruvida ej ett tillräckligt antal arbeta- re. som kan utföra arbetet i fråga. redan fin- nes tillgängligt.

7. Vad idenna artikel stadgas må icke tol- kas såsom innebärande rätt för annan person eller annat organ än vederbörande myndighet i immigrationslandet att medgiva migrerande arbetare tillträde till medlems territorium.

Artikel4

]. Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. förbinder sig att tillse. att av dess of- fentliga arbetsförmedling i samband med rek- rytering och införande av eller arbetsförmed- ling för migrerande arbetare meddelade tjäns- ter tillhandahållas kostnadsfritt.

2. Administrationskostnadema för rekry- tering. införande och arbetsförmedling skola icke åvila de migrerande arbetarna.

Artikel 5

Då gruppförflyttning av migrerande arbeta- re från ett land till ett annat nödvändiggör transitering genom ett tredje land. skall ve- derbörande myndighet i transitolandet vidta- ga åtgärder för att påskynda transiteringen och undvika dröjsmål och administrativa svå- righeter.

Artikelö

1. Medlem. för vilken denna bilaga är i kraft. och som upprätthåller ett system för övervakande av anställningsavtal mellan en arbetsgivare eller en person. som handlar å hans vägnar. å ena. och en migrerande arbe- tare, å andra sidan. förbinder sig att kräva,

a) att ett exemplar av anställningsavtalet överlämnas till den migrerande arbetaren fö- re avresan eller. såframt överenskommelse därom träffas mellan vederbörande regering- ar. å mottagningsplats vid ankomsten till im- migrationslandet;

b) att sådant avtal innehåller bestämmel- ser med uppgift om de arbetsvillkor. särskilt de löneförmåner. som erbjudits den migre-

Prop. 1975/76: 126

c) that the migrant shall receive in writing before departure. by a document which re- lates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member. infor- mation concerning the general conditions of life and work applicable to him in the territo- ry of immigration.

2. Where a copy of the contract is to be de- livered to the migrant on arrival in the territo- ry of immigration. he shall be informed in writing before departure. by a document which relates either to him individually or to a group of migrants of which he is a member. of the occupational category for which he is engaged and the other conditions of work. in particular the minimum wage which is gua- ranteed to him.

3. The competent authority shall ensure that the provisions of the preceding para- graphs are enforced and that appropriate pe— nalties are applied in respect of violations thereof.

Article 7

1. The measures taken under Article 4 of this Convention shall. as appropriate. in- clude—

a) the simplification of administrative for- malities;

b) the provision of interpretation services;

c) any necessary assistance. during an ini- tial period in the settlement of the migrants and members of their families authorised to accompany orjoin them:

d) the safeguarding of the welfare. during the journey and in particular on board ship. of migrants and members of their families authorised to accompany orjoin them; and

e) permission for the liquidation and trans- fer of the property of migrants for employ- ment admitted on a permanent basis.

Artic/08

Appropriate measures shall be taken by the competent authority to assist migrants for employment. during an initial period. in re- gard to matters conceming their conditions of employment; where appropriate. such mea-

124

rande arbetaren:

e) att den migrerande arbetaren före avre- san genom handling avseende antingen ho- nom personligen eller grupp av migrerande arbetare. vilken han tillhör. erhåller skriftliga upplysningar angående de allmänna levnads- och arbetsvillkor. som han kan förvänta i im- migrationslandet.

2. 1 de fall då ett exemplar av avtalet skall överlämnas till den migrerande arbetaren vid ankomsten till immigrationslandet. skall den- ne före avresan genom handling som avser antingen honom personligen eller grupp av migrerande arbetare. vilken han tillhör. er- hålla skriftliga upplysningar angående det yr- kesområde. inom vilket han anställts. jämte övriga "arbetsvillkor. särskilt den honom till- försäkrade minimilönen.

3. Vederbörande myndighet har att tillse. att bestämmelserna i denna artikel efterlevas och att lämpliga påföljder utdömas vid över- trädelse av desamma.

Artikel 7

Åtgärder. vidtagnajämlikt artikel 4 av den- na konvention skola. där så är erforderligt. innefatta

a) förenkling av administrativa formalite- ter;

b) tillhandahållande av tolk;

c) nödigt bistånd åt migrerande arbetare och medlemmar av hans familj. vilka äga åt- följa honom eller återförena sig med honom. under första tiden efter inflyttningen;

d) välfärdsåtgärder under resan. särskilt ombord å fartyg. för den migrerande arbeta- ren och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med ho- nom; samt

e) tillstånd till försäljning och överföring av egendom tillhörig migrerande arbetare. som medgivits inresa för stadigvarande vis- telse i immigrationslandet.

Artikel 8

Erforderliga åtgärder skola av vederböran- de myndighet vidtagas för att under första ti- den efter inflyttningen bistå migrerande arbe- tare i frågor rörande deras anställningsförhål- landen; där så befinnes lämpligt må dylika åt-

Prop. 1975/76: 126

sures may be taken in co-operation with ap- proved voluntary organisations.

Article 9

lf a migrant for employment introduced into the territory of a Member in accordance With the provisions of Article 3 ol" this Annex fails. for a reason for which he is not respon- sible. to secure the cmployemcnt for which he has been recruited or other suitable em- ployment. the cost of his return and that of the members of his family who have been authorised to accompany orjoin him. includ- ing administrative fees. transport and mainte- nance charges to the final destination. and charges for the transport of household be- Iongings. shall not fall trpon the migrant.

Article 10

If the competent authority of the territory of immigration considers that the employ- ment for which a migrant for employment was recruited under Article 3 of this Annex has been found to be unsuitable. it shall take appropriate measures to assist him in finding suitable employment which does not preju- dice national workcrs and shall take such steps as will ensure his maintenance pending placing in such employment. or his return to the area of recruitment if the migrant is will- ing or agreed to such return at the time of his recruitment. or his resettlement elsewhere.

Artic/e ll

lf a migrant for employment who is a ref- ugee or a displaced person and who has en- tered a territory of immigration in accordance with Article 3 of this Annex becomes redun- dant in any employment in that territory. the competent authority ofthat territory shall use its best endeavours to enable him to obtain suitable employment which does not preju- dice national workers. and shall take such steps as will ensure his maintenance pending placing in suitable employment or his resett- lement elsewhere.

125

gärder vidtagas i samverkan med godkända frivilliga organisationer.

Artikel 9

Därest en jämlikt bestämmelserna i artikel 3 av denna bilaga a medlems territorium in- rest migrerande arbetare av orsak. varför han icke bär ansvar. ej erhåller den anställning. för vilken han rekryterats. eller annan pas- sande anställning. skola de med återresan för honom och för medlemmar av hans familj. vilka ägt åtfölja honom eller återförena sig med honom. förbundna kostnaderna. däri in- begripna administrativa avgifter samt kostna- der för resa och underhåll till den slutliga des- tinationsorten och transport av husgeråd. ic- kc drabba den migrerande arbetaren.

Artikel [0

Därest vederbörande myndighet i immigra- tionslandet finner. att anställning. för vilken en migrerande arbetare rekryterats jämlikt artikel 3 av denna bilaga. icke är lämplig. har myndigheten att vidtaga erforderliga åtgärder för att bistå honom att finna passande anställ- ning, som icke är till förfång för det egna lan- dets arbetare. samt tillförsäkra honom uppe- hälle intill dess sådan anställning kunnat be- redas honom eller. såvida den migrerande ar- betaren är villig eller samtyckt därtill vid tid- punkten för rekryteringen. han kunnat åter- vända till det område. där han rekryterats. el- ler bosätta sig å annan ort.

Artikel 11

Därest migrerande arbetare. som är flyk- ting eller tvångsförflyttad och som jämlikt ar- tikel 3 av denna bilaga inkommit i immigra- tionslandet. på grund av bristande arbetstill- gång icke kan kvarbliva i en erhållen anställ- ning i sistnämnda land. har vederbörande myndighet i samma land att göra allt vad som står i dess förmåga för att sätta honom i stånd att finna en passande anställning. vilken icke är till förfång för det egna landets arbetare. samt tillförsäkra honom uppehälle i avbidan på sådan anställning eller bosättning å annan ort.

Prop. 1975/76: 126

Article 12

1. The competent authorities of the terri- tories concerned shall enter into agreements for the purpose of regulating matters of com- mon concern arising in connection with the application of the provisions ofthis Annex.

2. Where the Members maintain a system ofsupervision over contracts ofemployment. such agreements shall indicate the methods by which the contractual obligations of the employer shall be enforced.

3. Such agreements shall provide. where appropriate. for co-operation between the competent authority of the territory of emi- gration or a body established in accordance with the terms of an international instrument and the competent authority of the territory ofimmigration. in respect of the assistance to be given to migrants concerning their condi- tions of employment in virtue of the provi- sions of Article 8.

Article 13

Any person who promotes clandestine or illegal immigration shall be subject to appro- priate penalties.

Annex III Importation of the personal effects, tools and equipment of migrants for employment

Artie/e 1

1. Personal effects belonging to recruited migrants for employment and members of their families who have been authorised to accompany orjoin them shall be exempt from customs duties on arrival in the territory of immigration.

2. Portable hand-tools and portable equip- ment of the kind normally owned by workers for the carrying out of their particular trades belonging to recruited migrants for employ- ment and members oftheir families who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on ar- rival in the territory of immigration if such tools and equipment can be shown at the time ofimportation to be in their actual ownership or possession. to have been in their posses- sion and use for an appreciable time. and to

126

Artikel 12

1. Vederbörande myndigheter i berörda territorier skola träffa överenskommelse om reglering av frågor av gemensamt intresse. vilka må uppkomma i samband med tillämp- ningen av bestämmelserna i denna bilaga.

2. Där medlemmarna upprätthålla ett sy- stem för övervakande av anställningsavtal. skall i sådan överenskommelse angivas sättet för kontroll av att arbetsgivarna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser.

3. Sådan överenskommelse skall. där så är lämpligt. föreskriva samverkan mellan veder- börande myndighet i emigrationslandet eller jämlikt bestämmelserna i en internationell handling upprättat organ. å ena. och vederbö- rande myndighet i immigrationslandet. å an- dra sidan. vid lämnandet av bistånd jämlikt artikel 8 till migrerande arbetare i avseende å deras arbetsvillkor.

Artikel [3

Envar som medverkar till lönnlig eller olag- lig immigration skall underkastas lämpligt straff.

Bilaga III

Införsel av migrerande arbetares personliga effekter, verktyg och redskap

Artikel !

]. Personliga effekter. som tillhöra rekry- terad migrerande arbetare och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller åter- förena sig med honom. skola vid ankomsten till immigrationslandet vara fritagna från tull- avgifter.

2. Bärbara handverktyg och redskap. av det slag som vanligtvis innehaves av arbetare för utövandet av hans yrke och som tillhöra migrerande arbetare och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller återför- ena sig med honom. skola vara fritagna från tullavgifter vid ankomsten till immigrations- landet. såvida ifrågavarande verktyg och red- skap vid tidpunkten för införseln kunna visas vara i dessa personers ägo eller besittning. hava varit i deras besittning och bruk under avsevärd tid samt vara avsedda att brukas av

Prop. 1975/76: 126

be intended to be used by them in the course of their occupation.

Artic/e .?

1. Personal effects belonging to migrants for employment and members of their fami- lies who have been authorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on the return of the said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality ofthat country at the time of their return there.

2. Portable hand-tools and portable equip- ment of the kind normally owned by workers for the carrying out of their particular trades belonging to migrants for employment and members of their families who have been atr- thorised to accompany or join them shall be exempt from customs duties on return of the said persons to their country of origin if such persons have retained the nationality of that country at the time oftheir return there and if such tools and equipment can ,be shown at the time of importation to be in their actual ownership or possession. to have been in their possession and use for an appreciable time. and to be intended to be used by them in the course of their occupation.

127

dem i utövandet av deras yrke.

Artikel 2

l. Personliga effekter. som tillhöra migre- rande arbetare och medlemmar av hans fa- milj. vilka äga åtfölja honom eller återförena sig med honom. skola vara fritagna från tull- avgifter vid nämnda personers återkomst till ursprungslandet. om dessa alltjämt äro med- borgare i detta land.

2. Bärbara handverktyg och redskap. av det slag som vanligtvis innehaves av arbetare för utövandet av hans yrke och som tillhöra migrerande arbetare och medlemmar av hans familj. vilka äga åtfölja honom eller återför- ena sig med honom. skola vara fritagna från tullavgifter vid nämnda personers återkomst till ursprungslandet. såvida personerna i frå- ga alltjämt äro medborgare i detta land och under förutsättning att ifrågavarande verktyg och redskap vid tidpunkten för införseln kun- na visas vara i dessa personers ägo eller be- sittning. hava varit i deras besittning och bruk under avsevärd tid samt vara avsedda att brukas av dem i utövandet av deras yrke.

Prop. 1975/76:126

ILO — prop 1975/76

Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers

The General Conference of the lntema- tional Labour Organisation.

On the basis of the Universal Declaration of Human Rights. reaffrrming the principle of non-discrimination and proclaiming that all human beings are bom free and equal in dig- nity and before the law. and declaring that all efforts must be made to provide every work- er, without distinction on grounds of sex. with equality of opportunity and treatment in all social, cultural. economic. civic and politi- cal fields.

Conscious of the resolutions, declarations. covenants. Conventions and Recommenda- tions of the United Nations and the special- ised agencies. particularly the instruments adopted by the lntemational Labour Organi- sation designed to eliminate discrimination against women and to promote equality of opportunity and treatment for them.

Convinced of the special importance of the guarantee of equal rights and opportunities for men and women in their economic and so- cial life and in social development.

Aware of the great economic. social and cultural differences existing among the various regions and countries of the world and among areas within countries and which condition the rate of progress towards greater equality of opportunity and treatment.

Considering that the establishment of a new international economic and social order in accordance with United Nations Resolu- tions will contribute towards ensuring better employment. conditions of work and life for women. especially in developing countries.

Aware of the need to devote particular attention to the situation of women in coun- tries under foreign domination or subject to the practices of apartheid.

Aware of the invaluable role of women workers in every national economy and of the need to enable women to exercise their right to gainful employment, regardless of family situation, on a footing of equality with

l28

Bilaga 8

( Översättning)

Deklaration om kvinnliga arbetstagares jäm- ställdhet i fråga om möjligheter och behand- ling

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. som på grundval av den allmänna förklaring- en om de mänskliga rättighetcma änyo fram- håller principen om icke-diskriminering och förklarar att alla människor är födda fria och lika i fråga om värdighet och inför lagen och förklarar att alla ansträngningar måste göras att ge varje arbetande människa. utan åtskill- nad på grund av kön.jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling på alla sociala. kulturella. ekonomiska. medborgerliga och politiska områden, som är medveten om FN:s och dess fackor- gans resolutioner. deklarationer. avtal, kon- ventioner och rekommendationer, särskilt de av lntemationella arbetsorganisationens an- tagna instrument som avser att undanröja dis- kriminering mot kvinnor och främja jäm- ställdhet för dem i fråga om möjligheter och behandling. som är övertygad om den speciella betydel- sen av säkrandet av lika rättigheter och möj- ligheter för män och kvinnor i det ekonomis- ka och sociala livet och i den sociala utveck- lingen. som är medveten om de stora ekonomiska. sociala och kulturella olikheter vilka består mellan olika regioner och länder i världen och mellan olika områden inom länderna och vil- ka är bestämmande för framåtskridandet mot ökad jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling. som anser att upprättandet av en ny interna- tionell ekonomisk och social ordning i enlig- het med FN:s resolutioner kommer att bidra- ga till att säkerställa bättre sysselsättning och bättre arbets- och levnadsförhållanden för kvinnor. särskilt i utvecklingsländer. som är medveten om behovet av att ägna sär- skild uppmärksamhet åt kvinnornas ställning i länder som befinner sig under främmande herravälde eller som är underkastade apart- heid. som är medveten om de kvinnliga arbetsta-

Prop. 1975/76:126

men and to maximise their contribution to development.

Aware that the position of women cannot be changed without changing also the role of men in society and in the family,

Concerned that considerable discrimina- tion against women workers persists and is incompatible with the interests of the econo- my. the development of social progress. so- cial justice. the fundamental rights of men and women. and the welfare of the family and society,

Convinced that women's lack of vocational qualifrcations is one ofthe causes of such dis- crimination. . Convinced that all efforts must be made to promote and ensure equality of opportunity and treatment for women workers in law and practice.

Conscious of the important responsibility and contribution of the ILO in stimulating ef- forts to this end.

Aware also of the needs of developing countries and the need to achieve full employment as a basis for more balanced and equitable economic and social development.

Conscious that women's problems in the world of work can be approached and solved only within the same general framework of economic and social development as those of men.

Bclieving that a long-term programme of pratical international action will improve the situation of women and increase their effecti— ve participation in all sectors.

Desirous therefore of setting forth certain principles as targets to be achieved progres- sively in relation to the integration of women in economic life. understanding that such in- tegration presupposes deliberate planning of different social functions:

Solemnly proclaims this Declaration on the occasion of lntemational Women's Year:

9—Riksdagen l975/76. ] saml. Nr 126

129

garnas ovärderliga roll i varje nationell eko- nomi och om behovet av att möjliggöra för kvinnoma att utöva sin rätt till förvärvsarbe- te. oavsett familjesituation. på grundvalen av jämställdhet med männen och att maximera deras bidrag till utvecklingen. som är medveten om att kvinnornas ställning inte kan förändras utan att även männens roll i samhället och i familjen förändras. som är bekymrad över att det alltjämt före- kommer en utbredd diskriminering mot kvinnliga arbetstagare. vilken är oförenlig med ekonomins intressen. utvecklingen av socialt framåtskridande. social rättvisa. mäns och kvinnors grundläggande rättigheter och familjens och samhällets välfärd. som är övertygad om att kvinnomas bristan- de yrkeskvalifrkationer är en av orsakerna till denna diskriminering. som är övertygad om att alla ansträngningar måste göras för att främja och säkerställa jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare i lagstift- ning och praxis. som är medveten om i hur hög grad ILO har ansvar för och kan medverka till ansträng- ningar i detta syfte. som även är medveten om utvecklingsländer- nas behov och om behovet av att åstadkom- ma full sysselsättning som en grundval för en mera balanserad och rättvis ekonomisk och social utveckling. som är medveten om att kvinnornas problem i arbetslivet endast kan angripas och lösas inom samma allmänna ram av ekonomisk och social utveckling som männens problem. som anser att ett program på lång sikt för praktiska internationella åtgärder kommer att förbättra kvinnornas ställning och öka deras möjligheter att i praktiken medverka inom al- la sektorer. som därför önskar fastslå vissa principer som mål att successivt uppfylla med avseende på kvinnornas integration i det ekonomiska li- vet. i insikt om att en sådan integration förut- sätter en medveten planering av olika sam- hälleliga funktioner. utfärdar högtidligt denna deklaration med an- ledning av det lntemationella kvinnoåret:

Prop. 1975/76: 126

Article ]

(l) There shall be equality of opportunity and treatment for all workers. All forms of discrimination on grounds of sex which deny or restrict such equality are unaceeptable and must be eliminated.

(2) Positive special treatment during a transitional period aimed at effective equality between the sexes shall not be regarded as discriminatory.

Article 2

In the promotion of equality of opportunity and treatment between women and men in economic and social life. full account shall be taken of the principles contained in interna- tional resolutions. deelarations. eovenants. Conventions and Recommendations adopted by the United Nations and by the specialised agencies relating to the prevention of dis- crimination against women.

Article 3

All measures shall be taken to guarantee women's right to work as the inalienablc right of every human being and to revise. as neces- sary. existing laws. collective agreements. practices or customs which limit the integra- tion of women in the workforce on a footing of equality with men.

Article 4

All measures shall be taken to educate public opinion and to foster social attitudes and behaviour which encourage and ensure equality between women and men in work- ing. family and social life.

Article 5

(l) Measures shall be taken to ensure that boys and girls receive the same basic educa- tion and have access to the same forms of vocational orientation and guidance and to all forms and levels of basic vocational training for all occupations and professions in accor- dance with thc principles laid down in the Re-

130

Artikel I

(I) Alla arbetstagare skall varajämställdai fråga om möjligheter och behandling. Alla former av diskriminering på grund av kön som förnekar eller begränsar denna jäm— ställdhet är oacceptabla och måste undanrö— jas.

(2) Positiv särbehandling under en över— gångstid i syfte att åstadkomma verklig jäm— ställdhet mellan könen skall ej betraktas som diskriminerande.

ArtikelZ

Vid främjandet av jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling mellan kvinnor och män i det ekonomiska och sociala livet skall full hänsyn tas till de principer som in— gåri av FN och dess fackorgan antagna inter— nationella resolutioner, deklarationer. avtal. konventioner och rekommendationer som avser förebyggande av diskriminering mot kvinnor.

Artikel3

Alla åtgärder skall vidtagas för att garante- ra kvinnornas rätt till arbete såsom varje människas oförytterliga rättighet och för att då så är nödvändigt revidera existerande lagstiftning. kollektivavtal, praxis eller sed— vanor som begränsar kvinnornas integration i arbetslivet på lika villkor med männen.

Artikel 4

Alla åtgärder skall vidtagas för att fostra den allmänna opinionen och uppamma socia- la attityder och beteenden som främjar och säkerställer jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. familjelivet och det sociala livet.

Artikel 5

( 1) Åtgärder skall vidtagas för att säker- ställa att pojkar och flickor får samma grund- läggande utbildning och har tillgång till sam- ma former av yrkesorientering och yrkesväg- ledning och till alla former och nivåer av grundläggande yrkesutbildning för alla yrken och slag av verksamhet i enlighet med de

Prop. 1975/76: 126

commendation concerning human resources development adopted by the Conference at its 60th Session.

(2) Measures shall be taken to urge insti- tutes of vocational guidance and training to help and to encourage girls and women to make full use of available orientation, guid- ance and training facilities and to choose and enter all occupations freely, including those hitherto reserved in practice for men.

(3) Measures shall be taken to ensure the placement. of girls and women who have completed training programmes on an equal footing with similarly qualified boys and men. For this purpose. maximum encourage- ment should be given to cooperation between training instructors and the official placement services.

(4) Measures shall be taken to prohibit stipulations regarding the sex of applicants in public employment notices.

(5) Special measures shall be taken to fa- cilitate the continuing education and training of women on the same basis as men and to provide retraining facilities for them. espe- cially during and after periods of absence from the labour force.

Article 6

(1) All necessary measures shall be taken to guarantee women”s rights to work. as the inalienablc right of every human being.

(2) With & view to stimulating women's in- tegration in the workforce on a footing of equality with men. all measures shall be taken to encourage a more equitable balance in their distribution in the various sectors of the economy, in the various branches. pro- fessions and occupations and the various levels of Skill and responsibility.

(3) In accordance with the provisions of the Discrimination (Employment and Occu- pation) Convention. 1958. and of the Dis- crimination (Employment and Occupation) Recommendation. 1958. there shall be no dis— crimination on the grounds of sex in employ- ment or occupation.

(4) There shall be no discrimination

131

principer som fastslagits i den rekommenda- tion om utvecklingen av mänskliga resurser som antogs av konferensen vid dess sextion- de sammanträde.

(2) Åtgärder skall vidtagas för att förmå in- stitutioner för yrkesvägledning och yrkesut- bildning att hjälpa och uppmuntra flickor och kvinnor att till fullo utnyttja tillgängliga anordningar för yrkesorientering. vägledning och utbildning och att fritt välja och ägna sig åt alla yrken. inberäknat dem som hittills i praktiken varit förbehållna män.

(3) Åtgärder skall vidtagas för att säker- ställa att flickor och kvinnor. som har genom- gått utbildningsprogram. bereds anställning på samma villkor som pojkar och män med liknande kvalifikationer. [ detta syfte bör samverkan mellan utbildningsinstruktörer och olfentliga arbetsförmedlingsorgan i störs- ta möjliga utsträckning uppmuntras.

(4) Åtgärder skall vidtagas för att förbjuda uppställande av villkor angående de sökan- des kön i offentliga tillkännagivanden om anställning.

(5) Särskilda åtgärder skall vidtagas för att underlätta återkommande undervisning och utbildning för kvinnor på samma basis som för män och att för dem tillhandahålla anord— ningar för omskolning. särskilt under och ef- ter perioder då de ej förvärvsarbetar.

Artikel 6

(1) Alla nödvändiga åtgärder skall vidtagas för att garantera kvinnornas rätt till arbete så- som varje människas oförytterliga rättighet.

(2) För att stimulera kvinnornas integra- tion i arbetslivct på lika villkor med männen skall alla åtgärder vidtagas för att främja en mera rättvis balans i deras fördelning inom olika sektorer av ekonomin. inom olika verk- samhetsgrenar och yrken och på olika kvalifi- kations- och ansvarsnivåer.

(3) I enlighet med bestämmelserna i 1958 års konvention om diskriminering (anställ- ning och yrkesutövning) och 1958 års re- kommendation om diskriminering (anställ- ning och yrkesutövning) skall ingen diskrimi- nering på grund av kön förekomma i fråga om anställning och yrkesutövning.

(4) Ingen diskriminering skall förekomma mot kvinnliga arbetstagare på grund av civil-

Prop. 1975/76: 126

against women workers on the grounds of marital status. age or family responsibilities.

(5) Special measures shall be taken to en- sure that the potentialities. aptitudes. aspira- tions and needs of women. including those living in rural areas. as well as those of men are taken fully into account in employment promotion programmes and strategies.

(6) Positive measures shall be taken to stimulate the equal access of women to top positions in both the public and the private sectors.

(7) So far as possible. jobs and workplaces shall be so designed as to be suitable for all workers. women as well as men.

Article 7

(l) Women workers shall be guaranteed the right to equal remuneration for work of equal value in accordance with the provisions of the Equal Remuneration Convention. 1951. and the Equal Remuneration Recommenda- tion. 1951.

(2) Special measures shall be taken to en- sure equal remuneration for work of equal value for women also in occupations in which women predominate and to measure the rela- tive value of their work with full regard to the qualities essential to performing thejob.

(3) Special measures shall be taken to raise the level of women's wages as compared with that of men's and to eradicate the causes of lower average earnings for women possess— ing the same or similar qualifications or doing the same work or work of equal value.

(4) Special measures shall be taken. as necessary and appropriate. to ensure equality of treatment for workers employed regularly on a part-time basis, the majority of whom are women. particularly with respect to pro rata fringe benefits.

Article 8

(l) There shall be no discrimination against women workers on the grounds of pregnancy and childbirth and women bearing a child shall be protected from dismissal on such grounds during the entire period of preg- nancy and maternity leave. They shall have

132

stånd. ålder eller familjeansvar.

(5) Särskilda åtgärder skall vidtagas för att tillse att anlag. begåvning. önskemål och be- hov hos. kvinnor. inberäknat dem som är bo- satta på landsbygden. ävensom hos männen. till fullo beaktas i sysselsättningsfrämjande program och strategier.

(6) Positiva åtgärder skall vidtagas för att främja lika möjligheter för kvinnor att uppnå ledande befattningar inom både den offentli- ga och den privata sektorn.

(7) I den mån det är möjligt skall arbets- uppgifter och arbetsplatser utformas så att de är lämpade för alla arbetande. såväl kvinnor som män.

Artikel 7

(1) Kvinnliga arbetstagare skall tillförsäk- ras rätt till lika lön för arbete av lika värde i enlighet med bestämmelserna i 1951 års kon- vention om lika lön och 1951 års rekom- mendation om lika lön.

(2) Särskilda åtgärder skall vidtagas för att säkerställa lika lön för arbete av lika värde för kvinnor även inom yrken. där kvinnor de- minerar. och att mäta det relativa värdet av deras arbete med fullt beaktande av de egen- skaper som erfordras för att utföra arbetet.

(.3) Särskilda åtgärder skall vidtagas för att höja lönenivån för kvinnor i förhållande till lönema för män och för att undanröja orsa- kerna till lägre genomsnittliga förtjänster för kvinnor som har samma eller liknande kvali- fikationer eller utför samma arbete eller arbe- te av lika värde.

(4) Särskilda åtgärder skall vidtagas. då så är nödvändigt och lämpligt. för att säkerställa jämställdhet i fråga om behandling för arbets- tagare som regelbundet deltidsarbetar. bland vilka flertalet är kvinnor. särskilt då det gäller i proportion till den arbetade tiden utgående extra förmåner.

Artikel 8

(1) Ingen diskriminering mot kvinnliga ar- betstagare skall förekomma på grund av ha- vandeskap och bamsbörd. och gravida kvin- nor skall skyddas mot avskedande under hela perioden av havandcskap och moderskapsle- dighet. De skall ha rätt att återgå till sin ans-

Prop. 1975/76: 126

the right to resume their employment without loss of acquired rights.

(2) Adoptive parents shall also be entitled to time off to care for a child without losing the right to resume their employment or their acquired rights.

(3) Because maternity is a social function. all women workers shall be entitled to full maternity protection in line with the mini- mum standards set forth in the Maternity Protection Convention (Revised), 1952. (No. 103). and the Maternity Protection Recom- mendation. 1952 (No. 95). the costs of which should be bome by social security or other public funds or by means of collective ar- rangements.

(4) All couples and individuals have the basic right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to receive the necessary infomation, education and means to exercise this right.

Article 9

(1) Protection of women at work shall be an integral part of the efforts aimed at conti- nuous promotion and improvement of living and working conditions of all employees.

(2) Women shall be protected from risks in- herent in their employment and occupation on the same basis and with the same stan- dards of protection as men. in the light of ad- vances in scientific and technological knowl- edge.

(3) Studies and research shall be under— taken into processes which might have a harmful effect on women and men from the standpoint of their social function of repro- duction.

(4) Measures shall be taken to extend spe- cial protection to women for types of work proved to be harmful for them from the standpoint of their social function of repro- duction and such measures shall be reviewed and brought up to date periodically in the light of advances in" scientific and technologi- cal knowledge. -

10=Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 126

133

tällning utan förlust av förvärvade rättighe- ter.

(2) Även adoptivföräldrar skall ha rätt till ledighet för att vårda ett barn utan att förlora rätten att återgå till sin anställning eller sina förvärvade rättigheter.

(3) Eftersom moderskapet är en samhälle- lig funktion, skall alla kvinnliga arbetstagare ha rätt till fullt skydd vid havandeskap och bamsbörd i enlighet med de miniminormer som fastställts i 1952 års konvention nr 103 (reviderad) om skydd vid havandeskap och bamsbörd och 1952 års rekommendation nr 95 om skydd vid havandeskap och bams- börd; kostnaderna härför bör bestridas ge- nom socialförsäkringssystem eller med andra offentliga medel eller genom kollektivavtal.

(4) Alla par och individer har den grund- läggande rätten att fritt och ansvarigt bestäm- ma antalet födslar och avståndet mellan dem och att erhålla den information. den utbild- ning och de medel som erfordras för att utöva denna rättighet.

Artikel 9

(1) Skydd för kvinnor i arbete skall vara en integrerad del av strävandena att fortlöpande främja och förbättra alla anställdas levnads- och arbetsförhållanden.

(2) Kvinnor skall skyddas mot de risker som är förbundna med deras sysselsättning och deras yrkesutövning på samma basis och enligt samma normer för skyddet som män i ljuset av framstegen i vetenskaplig och tek- nisk kunskap.

(3) Studier och forskning skall utföras i fråga om processer som kan ha en skadlig in- verkan på kvinnor och män med hänsyn till deras samhälleliga funktion att fortplanta släktet.

(4) Åtgärder skall vidtagas för att åstad- komma speciellt skydd för kvinnor i fråga om typer av arbete som påvisats vara skadliga för dem med hänsyn till deras samhälleliga funktion att fortplanta släktet. och dessa åt- gärder skall omprövas och aktualiseras perio- diskt i ljuset av framstegen i vetenskaplig och teknisk kunskap.

Prop. 1975/76: 126

Article IO

In order to ensure practical equality of op- portunity and treatment between men and women workers. all appropriate measures shall be taken to strengthen the social infra- structure and to provide the necessary sup- porting services and equipment in the com- munity. in particular child-care and educa- tion services: such services and facilities shall be designed to meet the needs of child- ren of all ages and the needs of their parents and shall be subsidised. run or supervised by the competent public authority.

Article ][

There shall be no discrimination against women in respect of social security and pro- visions concerning retirement and pensions. and differences in the treatment of men and women under such schemes shall be review- ed and revised.

Article 12

Review of the taxation system Shall be con- sidered wherever such system constitutes an obstacle to women's employment.

Article 13

In order to improve the status of women together with that of men in developing coun- tries. special efforts shall be made to ensure that women. particularly in rural areas. are accorded an equitable share of all resour- ces—national and lntemational—available for development and that they are closely asso- ciated with development planning and imple- mentation at the international, national and community levels.

Article 14

Equality of opportunity and treatment for women and men in working life shall be guaranteed by means of legislation, collective agreements or contractual arrangements of binding character. Measures shall be taken to enforce application of this principle. includ- ing procedures for complaints. conciliation, appeal and recourse to the courts.

134

Artikel [0

För att i praktiken säkerställajämställdhet i fråga om möjligheter och behandling mellan manliga- och kvinnliga arbetstagare skall alla lämpliga åtgärder vidtagas för att förstärka den sociala infrastrukturen och tillhandahålla erforderliga stödjande tjänster och utrustning i samhället, särskilt tjänster på bamomsor— gens och utbildningens område: dessa tjäns- ter och anordningar skall utformas så att de tillgodoser behoven hos barn i alla åldrar och deras föräldrars behov och skall subventione- ras. administreras eller kontrolleras av veder- börande offentliga myndigheter.

Artikel 11

Det skall inte förekomma någon diskrimi- nering mot kvinnor med avseende på social trygghet och bestämmelser om pensionsålder och pensioner. och skiljaktigheter i behand- lingen av män och kvinnor inom sådana sy— stem skall omprövas och revideras.

Artikel 12

Omprövning av skattesystemet skall över- vägas överallt där detta system innebär ett hinder för kvinnornas sysselsättning.

Artikel [3

För att förbättra kvinnornas ställning jäm- sides med männens i utvecklingsländema skall särskilda ansträngningar göras för att tillse att kvinnorna. särskilt på landsbygden. får en rättvis andel av alla nationella och internationella resurser som står till förfo- gande för utvecklingen och att de nära knyts till planeringen och genomförandet av ut- vecklingsåtgärder på internationell, nationell och lokal nivå.

Artikel 14

Jämställdhet i fråga om möjligheter och be— handling för män och kvinnor i arbetslivet skall garanteras genom lagstiftning. kollektiv- avtal eller avtalsliknande överenskommelser av bindande karaktär. Åtgärder skall vidtagas för att främja efterlevnaden av denna princip. inberäknat förfaranden vid klagomål. förlik-

. ning. överklagande och hänvändelse till dom-

stol.

Prop. 1975/76:126

Article I 5

Members shall strengthen their national administrative machinery in order to give. to— gether with employers. and workers" organi- sations. full effect to all measures aimed at preventing all forms of discrimination against women workers and at promoting and ensur- ing equality of opportunity and treatment for them.

135

Artikel 15

Medlemsstaterna skall förstärka sitt natio- nella administrativa maskinen' för att tillsam- mans med arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer ge full effekt åt alla åtgärder som syftar till att hindra alla former av diskri- minering mot kvinnliga arbetstagare och att främja och säkerställa jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för dem.

Prop. 1975/76: 126

ILO —pr0p 1975/76

Resolution Concerning a Plan of Action with a View to Promoting Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Noting the obstacles still opposing the achievement of equality of opportunity and treatment for women workers.

Considering that sustained efforts must be made at the national, regional and interna- tional levels to overcome these obstacles and to enable women to enjoy full equality with men.. without any discrimination with regard to employment and occupation. vocational training and conditions of life and work,

Having adopted a Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers;

Adopts the following Plan of Action with a view to ensuring the implementation of the principles sct forth in the Declaration on Equality of Opportunity and Treatment for Women Workers.

Fundamental Principle

Any action aimed at establishing equality of opportunity and treatment of women workers must be determined on the basis of the fundamental principle that all human beings (men and women) have the undeniable right to work.

I. National Action

]. General Policy

Member States should undertake to take specific action within the framework of na- tional development planning to promote equality of opportunity and treatment for women workers in education. training. em- ployment and occupation and to set up effec- tive machinery, on a tn'partite basis, and with the participation of women. for planning, stimulating and evaluating such action and

136

Bilaga 9 (Översättning)

Resolution om en aktionsplan i syfte att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare

lntemationella arbetsorganisationens all- männa konferens. som konstaterar de hinder som alltjämt står i vägen för uppnående av jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare. som anser att oavbrutna ansträngningar mås- te göras på nationell, regional och internatio- nella nivå för att övervinna dessa hinder och göra det möjligt för kvinnor att åtnjuta full jämställdhet med männen. utan någon diskri- minering med avseende på anställning och yr- kesutövning. yrkesutbildning eller levnads- och arbetsförhållanden. och som har antagit en deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i fråga om möjlig- heter och behandling. antager följande aktionsplan i syfte att säker- ställa förverkligandet av de principer som fastslagits i deklarationen om kvinnliga ar- betstagares jämställdhet i fråga om möjlighe- ter och behandling.

Grundläggande princip '

Alla åtgärder som syftar till att åstadkom- ma jämställdhet för kvinnliga arbetstagare i fråga om möjligheter och behandling måste utformas på basis av den grundläggande prin- cipen att alla människor (män och kvinnor) har en obestridlig rätt till arbete.

[ Nationella åtgärder 1. Allmän politik

Medlemsstaterna bör åtaga sig att vidtaga särskilda åtgärder inom ramen för den natio- nella utvecklingsplaneringen för att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare då det gäl- ler undervisning, utbildning. sysselsättning och yrkesutövning samt att upprätta ett ef- fektivt maskineri på trepartsbasis och med kvinnlig medverkan för att planera. stimulera

Prop. 1975/76: 126

for applying the policy of equal opportunity and treatment at all levels.

2. Women's Participation in the Workforce Measures should be taken to guarantee the right to work and to free choice of profession and occupation. and fully to integrate women on an equal basis and without discrimination in working life. including. specifically. mea- sures appropriate in the national circumstan- ces:

a) to carry on a policy of economic and so- cial development that will ensure full employ- ment for women and men: and to open all employment opportunities for women by breaking down any barriers to women”s em- ployment in particular areas of work based on a'sex-typed division of labour or on the grounds of their marital status or age;

b) to develop counselling. training and employment policies which take account of individual aptitudes, capacities and interests, irrespective of sex;

c) to stimulate and create real opportunity for access of women to higher levels of skill and responsibility in the occupational struc- tures;

d) to analyse internal regional differences both in women's rate of activity and in the character of their participation in the work- force and take positive measures to provide equal work opportunities for both men and women in all regional development planning and action;

6) to ensure adequate and appropriate at- tention to women's integration in work life in all national economic and social development planning and action;

0 to ensure adequate and appropriate at- tention to all special categories of women who may encounter particular diffrculties, such as migrant women who are frequently the victims of discrimination and exploitation and who also run social risks;

g) to apply the same- criteria to all workers in cases of redundancy or dismissal;

h) to promote changes of attitudes towards the employment of women, irrespective of marital status or age (taking into account the provisions of Conventions and Recom- mendations dealing with minimum age of ad-

137

och utvärdera sådana åtgärdcr och genom- föra en politik för jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling på alla nivåer.

.? Kvinnornas deltagande i arbetslivet

Åtgärder bör vidtagas för att garantaera rätten till arbete och till fritt val av yrke och att till fullo integrera kvinnoma på jämställd basis och utan diskriminering i arbetslivet. särskilt åtgärder lämpade efter de nationella förhållandena för att:

a) föra en politik för ekonomisk och social utveckling som säkerställer full sysselsätt- ning för kvinnor och män, och öppna alla sys- selsättningsmöjligheter för kvinnor genom att undanröja alla hinder för kvinnors sysselsätt- ning inom särskilda arbetsområden på grund- val av en könsbunden arbetsfördelning eller på grund av deras civilstånd eller ålder;

b) utveckla en yrkesrådgivnings-, utbild- nings och sysselsättningspolitik som beaktar individuella anlag, färdigheter och intressen oberoende av kön:

c) stimulera och skapa reella möjligheter för kvinnors tillträde till högre kvalifikations- och ansvarsnivåer i yrkesstrukturema;

d) analysera inre regionala olikheter i frå- ga om såväl kvinnornas förvärvsintensitet som arten av deras medverkan i arbetslivet och vidtaga positiva åtgärder för att skapa li- ka möjligheter till arbete för både män och kvinnor i all planering och alla åtgärder för regional planering;

e) tillse att tillräcklig och lämplig upp- märksamhet ägnas åt kvinnornas integration i arbetslivet i all planering och alla åtgärder för regional utveckling;

f) tillse att tillräcklig och lämplig upp- märksamhet ägnas åt alla speciella kategorier av kvinnor som kan möta särskilda svårighe- ter, såsom migrerande kvinnor, vilka ofta ut- sätts för diskriminering och exploatering och som också löper sociala risker;

g) tillämpa samma kriterier för alla arbets- tagare i händelse av överskott på arbetskraft eller avskedanden;

h) verka för en ändrad inställning till sys- selsättande av kvinnor, oavsett civilstånd el- ler ålder (under beaktande av bestämmelser- na i konventioner och rekommendationer som avser minimiåldern för tillträdande av anställning). inberäknat främjande av en po-

Prop. 1975/76: 126

mission to employment) including the promo- tion of positive attitudes towards women's employment by employers and workers and their respective organisations. by men and women themselves and by society as a whole;

1) to devote greater attention to women workers in the rural sector in order to pro- mote fuller participation by such workers in the workforce and in national development.

3. Vocational Guidance (md Training Equality of opportunity and treatment for girls and women in respect of vocational guidance and trainig should be promoted to conform to the principles set forth in the rele- vant section of the Human Resources De- velopment Recommendation. 1975. which reads as follows:

Vlll. Promotion of Equality of Opportunity of Women and Men in Training and Employ- ment

54. (l) Measures should be taken to pro- mote equality of opportunity of women and men in employment and in society as a whole.

(2) These measures Should form an in- tegral part of all economic. social and cultural measures taken by governments for improv- ing thc employment situation of women and should include. as far as possible--

a) educating the general public and in par- ticular parents. teachers. vocational guidance and vocational training staff, the staff of em- ployment and other social services. employ- ers and workers. on the need for encouraging women and men to play an equal part in so- ciety and in the economy and for changing traditional attitudes regarding the work of women and men in the home and in working life;

b) providing girls and women with voca- tional guidance on the same broad range of educational, vocational training and employ- ment opportunities as boys and men, encour- aging them to take full advantage of such op- portunities and creating the conditions re- quired for them to do so:

c) promoting equality of access for girls and women to all streams of education and to vocational trainig for all types of occupa-

138

sitiv inställning till kvinnornas förvärvsarbete hos arbetsgivare och arbetstagare och deras organisationer. hos männen och kvinnorna själva och hos samhället i dess helhet;

(i) ägna större uppmärksamhet åt kvinnli- ga arbetstagare på landsbygden för att främja stön-e medverkan av sådana yrkesutövare i arbetslivet och i den nationella utvecklingen.

3 Yrkesvi'igledning och yrkesutbildning Jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för flickor och kvinnor med avseen- de på yrkesvägledning och yrkesutbildning bör främjas i enlighet med de principer som fastslagits i det relevanta avsnittet i 1975 års rekommendation om utvecklingen av mänsk- liga resurser, vilket har följande lydelse:

VIII. Främjande av jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i utbildning och sysselsättning 54. (1) Åtgärder bör vidtagas i syfte att främjajämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnor och män i förvärvsarbetct och i sam— hället som helhet.

(2) Dessa åtgärder bör utgöra en integre- rad del av alla ekonomiska. sociala och kultu- rella åtgärder som vidtagas av regeringarna för att förbättra kvinnornas sysselsättningssi- tuation och bör så vitt möjligt innefatta

(a) att bibringa allmänheten och särskilt föräldrar, lärare, yrkesväglednings- och yr- kesutbildningspersonal, personalen inom ar- betsförmedling och andra sociala servicein- rättningar, arbetsgivare och arbetstagare in- sikt om behovet av att uppmuntra kvinnor och män att i lika mån spela en roll i samhäl- let och i ekonomin och av att förändra tradi- tionella attityder beträffande kvinnornas och männens arbete i hemmet och i arbetslivet;

(b) att ge flickor och kvinnor yrkesvägled- ning beträffande samma vida krets av möjlig- heter till undervisning, yrkesutbildning och sysselsättning som pojkar och män och upp- muntra dem att till fullo tillvarata dessa möj- ligheter och skapa de betingelser som erford- ras för att de skall göra det;

(e) att främja flickornas och kvinnornas jämställdhet i fråga om tillträde till alla under- visningslinjer och till yrkesutbildning för alla

Prop. 1975/76: 126

tions. including those which have been tradi- tionally accessible only to boys and men. subject to the provisions of international labour Conventions and Recommendations;

d) promoting further training for girls and women to ensure their personal development and advancement to skilled employment and posts of responsibility. and urging employers to provide them with the same opportunities ofextending their work experience as offered to male workers with the same education and qualifications:

e) providing day-care facilities and other services for children of different ages. in so far as possible. so that girls and women with family responsibilities have access to normal vocational training. as well as making special arrangements, for instance in the form of part-time or correspondence courses. voca- tional training programmes following a recur- rent pattern or programmes using mass media:

f) providing vocational training program- mes for women above the normal age of entry into employment who wish to take up work for the first time or re-enter it after a period of absence.

55. Special vocational training arrange- ments and programmes. similar to those en— visaged in clauses e) and f) of subparagraph (2) of Paragraph 54 of this Recommendation. should be available to men having analogous problems. 56. Account should be taken of the Em- ployment Policy Convention and Recom- mendation. 1964, in the implementation of measures for the promotion of equality of op- portunity of women and men in training and employment.

4. Promotion of Equality of Opportunity and Treatment in Employment and Occupation

All necessary measures should be taken:

a) to ratify, as necessary. the Equal Remu- neration Convention. l95l (No. 100). the Discrimination (Employment and Occupa- tion) Convention. 1958 (No. lll). and all other relevant Conventions of the ILO. in so far as they are concerned with sex discrimi- nation. Workers' and employers” organisa- tions should. through collective agreements

139

typer av yrken. inberäknat dem som traditio- nellt endast har stått öppna för pojkar och män. i enlighet med bestämmelserna i av ln- temationella arbetsorganisationen antagna konventioner och rekommendationer;

(d) att främja flickors och kvinnors vidare- utbildning för att säkerställa deras personliga utveckling och avancemang till kvalificerade arbetsuppgifter och ansvariga befattningar samt att söka förmå arbetsgivarna att ge dem samma möjlighete; att vidga sin arbetserfa- renhet som de som erbjuds manliga arbetsta- gare med samma utbildning och kvalifikatio- ner:

(e) att så vitt möjligt tillhandahålla anord- ningar för dagbamvård och andra tjänster för barn i olika åldrar. så att flickor och kvinnor med familjeansvar får tillgång till normal yr- kesutbildning. samt att skapa särskilda anordningar. exempelvis i form av deltidsun- dervisning eller korrespondenskurser. regel- bundet återkommande yrkesutbildningsprog- ram eller program som utnyttjar massmedia;

(f) att anordna yrkesutbildningsprogram för kvinnor som överskridit den normala ål- dern för inträde i arbetslivet och som önskar få anställning för första gången eller på nytt få anställning efter en period av frånvaro.

55. Särskilda anordningar och program för yrkesutbildning av liknande slag som de som avses i stycken (e) och (f) i moment (2) i punkt 54 i denna rekommendation bör stå till förfogande för män som har likartade pro- blem. 56. 1964 års konvention och rekommenda- tion bör beaktas vid genomförandet av åtgår-' der för främjande avjämställdhet mellan män och kvinnor i fråga om möjligheter i utbild- ning och sysselsättning.

4 Främjande av jämställdhet ifråga om möj- ligheter och behandling i sysselsättning och yrkesutövning Alla nödvändiga åtgärder bör vidtagas för att (a) i förekommande fall ratificera l95l års konvention om lika lön (nr 100). 1958 års kon- vention om diskriminering (anställning och yrkesutövning) (nr lll). och alla andra rele- vanta av Internationella arbetsorganisationen antagna konventioner. i den mån de avser

Prop. 1975/76: 126

or in other ways. assist in realising full imple- mentation of the provisions of these instru— ments;

b) to eliminate all forms of discrimination against women in all sectors of social and economic activity and at all levels of skill and responsibility;

c) to ensure women”s access to qualified employment in all sectors of economic and social activity and their in-service training;

d) to promote. in particular. through government action. equal opportunities for women. such action to include legislation relating to equality of opportunity for women workers, and effective machinery under pub- lic control. for its enforcement; and to ensure strict application of the principle of non-dis- crimination in all sectors and especially those under public control:

e) to create inter alia through educational and promotional activities. conducted in par- ticular through the mass media and schools. social attitudes that are favourable to the employment of women including. especially. married women and women with family re- sponsibilities;

f) to ensure that the right to work for women does not depend on the existing eco- nomic situation or on any other consideration and. therefore. that social measures for fami- lies are applied at all times without discrimi- nation so that women are not discouraged from participation in economic life.

5. Social Security Measures should be taken to eliminate all discriminatory treatment in social security schemes. in particular as concerns the pay- ment of benefits. and to review the position of heads of families and single persons with regard to entitlement to social security bene- fits.

6. Review of Protective Legislation Measures should be taken to review all protective legislation applying to women in the light of up-to—date scientific knowledge and technological advances and to revise.

140

könsdiskriminering. Arbetstagar- och arbets- givarorganisationema bör genom kollektiv- avtal eller på annat sätt medverka till att åstadkomma ett fullständigt genomförande avbestämmelsema i dessa instrument;

(b) undanröja alla former av diskrimine- ring mot kvinnor i alla sektorer av social och ekonomisk aktivitet och på alla kvalifika- tions- och ansvarsnivåer;

(c) säkerställa kvinnornas tillträde till kva- lificerade arbetsuppgifter i alla sektorer av ekonomisk och social aktivitet och till intern utbildning:

(d) särskilt genom åtgärder från statens si- da främja lika möjligheter för kvinnor. bland annat genom lagstiftning om jämställdhet i fråga om möjligheter för kvinnliga arbetstaga- re och ett effektivt maskineri under offentlig kontroll för dess tillämpning. samt tillse att principen om icke-diskriminering strikt till- lämpas inom alla sektorer och särskilt inom dem som står under offentlig kontroll;

(e) skapa. bland annat genom utbildnings- och upplysningsverksamhet. bedriven sär- skilt genom massmedia och skolor. sociala attityder som är gynnsamma för sysselsättan- det av kvinnor. däribland särskilt gifta kvin- nor och kvinnor med familjeansvar;

(f) tillse att rätten till arbete för kvinnor in- te är beroende av den rådande ekonomiska situationen eller av något annat övervägande och att därför sociala åtgärder för familjer alltid genomförs utan diskriminering. så att kvinnorna inte avskräcks från medverkan i det ekonomiska livet.

5 Social trygghet Åtgärder bör vidtagas för att undanröja all diskriminerande behandling i system för so- cial trygghet. särskilt då det gäller utbetalning av förmåner och att ompröva familjeförestån- dares och ensamstående personers ställning med avseende på rätten till sociala trygghets- förmåner.

6 Omprövning av skyddslagstiftning Åtgärder bör vidtagas för att ompröva all skyddslagstiftning, som berör kvinnor. i lju- set av vetenskapens senaste rön och tekniska framsteg samt för att revidera, komplettera.

Prop. 1975/76: 126

supplement. extend to all workers. retain. or repeal such legislation according to national circumstances. these measures being aimed at the improvement ofthe quality oflife.

7. Right to Maternity Protection All necessary measures should be adopted: 21) in the light of scientific knowledge and technological advances. to extend the scope and to raise the standards of maternity pro- tection. it being understood that the costs would be borne by social security or other public funds or by means of collective ar- rangements:

b) to ensure that all couples and individu- als have access to the necessary information. education and means to exercise their basic right to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children:

c) to make it possible for workers to take leave for a reasonable time after the period of maternity leave without relinquishing their employment and all rights resulting from their employment being fully safeguarded.

8. Strengthening the Social Infrastructure (1) in order to make women's right to work outside the home without discrimina- tion fully effective in practice, measures should be taken along the lines laid down in the Employment (Women with Family Re- sponsibilities) Recommendation. 1965 (No. l23), in particular: &) to adapt, so far as possible, working life to the needs of workers;

b) to develop services and facilities meet- ing the needs of children of all ages and other dependants of workers. taking particular ac- count of the migrant mother's need not to be separated from her children, regardless of her place of origin;

c) to provide to all workers (men and women) information, assistance. community services and social amenities, to facilitate the harmonious combination of home and work responsibilities;

d) to reduce household drudgery. (2) Educational and promotional measures

141

utvidga till alla arbetstagare. bibehålla eller upphäva sådan lagstiftning allt efter varje lands förhållanden; dessa åtgärder skall syfta till en förbättring av livskvaliteten.

7 Rätt till skydd vid havandeskap och barns— börd

Alla erforderliga åtgärder bör vidtagas för att:

(a) i ljuset av vetenskaplig kunskap och tekniska framsteg vidga tillämpningsområdet och höja normerna för skydd vid havande- skap och bamsbörd. varvid det förutsätts att kostnaderna skall bestridas genom socialför- säkringssystem eller med andra offentliga medel eller genom kollektiva anordningar;

(b) tillse att alla par och individer får till- gång till den information. den utbildning och de medel som erfordras för att utöva den grundläggande rättigheten att fritt och ansva- rigt bestämma om antalet födslar och avstån- det mellan dem;

(c) göra det möjligt för arbetstagare att ta ledigt under en rimlig tid efter moderskapsle- dighcten utan att lämna sin anställning och med fulla garantier för alla rättigheter som grundar sig på deras anställning.

8 Stärka/ide av dell sociala infrttstrukturen (1) För att göra kvinnornas rätt att arbeta utanför hemmet utan diskriminering fullt ef- fektiv i praktiken bör åtgärder vidtagas i en- lighet med de riktlinjer som fastslagits i 1965 års rekommendation nr 123 om sysselsättning för kvinnor med familjeplikter. särskilt för att: (a) i mån av möjlighet anpassa arbetslivet efter de arbetandes behov; (b) utveckla tjänster och anordningar som tillgodoser behoven hos barn i alla åldrar och andra personer som försörjs av arbetstagare. under särskilt hänsynstagande till den migre- rande modems behov av att inte skiljas från sina barn, oavsett varifrån hon kommit; (c) tillhandahålla alla arbetstagare (män och kvinnor) information. hjälp och sociala tjänster och förmåner för att göra det möjligt att på ett harmoniskt sätt kombinera uppgif- ter i hem och i arbetsliv; (d) göra hushållsarbetet mindre ansträng- ande.

Prop. 1975/76: 126

should be taken as necessary and appropriate to encourage a more equitable sharing among family members of household tasks. includ- ing child-rearing.

(3) Special attention should be given to the question of flexible working hours and of shorter working days for all workers where national circumstances permit. with a view to facilitating the harmonious accomplishment of family and work tasks and to promoting practical equality of opportunity and treat- ment for women workers.

9. Administrative Arrangenrents to Promote equality of Opportunity and Treatment for Women Workers

Measures should be taken as necessary and appropriate:

a) to establish a national tripartite commis- sion on the status of women workers to direct action aimed at promoting equality of oppor- tunity and treatment for women in economic and social life;

b) to set up a central unit or appropriate administrative machinery which might serve as the secretariat of the national commission on the status of women workers. Such unit or machinery should develop and co-ordinate research and statistics. planning. program- ming and action on equality of opportunity and treatment for women workers. and dis- seminate knowledge and information pertain- ing to women's preparation for work life and their integration in the workforce. and pro- vide a mechanism of systematic consultation with employers” and workers” organisations.

10. Women's Effective Participation in Na- tional, Regional and International Bodies (I) The effective participation of women should be ensured in all national decision- making bodies. government commissions. advisory boards. councils, conferences and in all appropriate national and internal re- gional and community bodies.

142

(2) Utbildnings- och upplysningsåtgärder bör vidtagas. i den mån så är erforderligt och lämpligt. för att främja en rättvisare uppdel- ning av arbetsuppgiftema i hemmet, inberäk- nat vård och fostran av barn. mellan familje- medlemmarna.

(3) Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt frågan om flexibel arbetstid och om kortare arbetsdagar för alla arbetstagare. där förhål- landena i landet medger detta. i syfte att un- derlätta ett harmoniskt uppfyllande av upp- gifterna i familjeliv och arbetsliv och att främ- ja praktisk jämställdhet i fråga om möjlighe- ter och behandling för kvinnliga arbetstagare.

9 Administrativa anordningar för att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare Åtgärder bör vidtagas. då så är erforderligt och lämpligt. för att (a) skapa en nationell trepartskommission för frågor rörande de kvinnliga arbetstagar- nas ställning med uppgiften att leda åtgärder som syftar till att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnor i det ekonomiska och sociala livet: (b) upprätta en central enhet eller ett lämp- ligt administrativt maskineri. som eventuellt kan fungera som sekretariat för den nationel- la kommissionen för frågor rörande de kvinn- liga arbetstagarnas ställning. Ifrågavarande enhet ellet maskineri bör utveckla och sam- ordna forskning och statistik, planering. pro- gramutforrnning och åtgärder med avseende påjämställdhet i fråga om möjligheter och be- handling för kvinnliga arbetstagare, sprida kunskaper och informationer som avser kvin- nornas förberedelse för arbetslivet och deras integration på arbetsmarknaden samt skapa en mekanism för systematiskt samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

10 Kvinnornas faktiska medverkan i natio- nella. regionala och internationella organ (1) Kvinnomas faktiska medverkan bör säkerställas i alla nationella beslutsfattande organ, statliga kommissioner. rådgivande nämnder, råd och konferenser och i alla lämpliga nationella. inre regionala och lokala organ.

Prop. 1975/76:126

(2) Measures should be taken to ensure that women are considered for and appointed to delegations on the same basis and by the same standards as men, whether to the Inter- national Labour Conference. to regional con- ferences of the ILO or to other national. re- gional and international meetings convened under the auspicesof the ILO and other in- tergovemmental organisations.

ll. General M easures

In order to ensure full equality of opportu- nity and treatment for women workers. mea- sures should be taken to:

a) achieve equality of opportunity and treatment for all workers in education. train- ing. employment and occupation;

b) change the still widely prevailing tradi- tional attitudes of men and women to their role at work. in the family and in society.

II. ILO Action

[. Regional Action

Measures should be taken or envisaged to strengthen ILO action at the regional level with a view to promoting equality of oppor- tunity and treatment for women workers. in particular:

a') by placing the question of equality of opportunity and treatment for women work- ers on the agenda offuture sessions of region- al advisory committees and regional confer- ences:

b) by studying the possibilities of regional commissions on the status of women workers which will initiate regional and national pro- grammes of action for the advancement of women in economic. social and cultural life and the promotion of equality of opportunity and treatment for them and by strengthening the ILO's regional field structure so that these programmes can be implemented effec- tively and so that the ILO can co-operate closely on questions ofimportance to women at the regional level with other organisations of the United Nations system and with non- governmental organisations, especially em- ployers” and workers" organisations:

143

(2) Åtgärder bör vidtagas för att säkerstäl- la att kvinnor tas i betraktande för och utses till delegationer på samma basis och enligt samma normer som män. vare sig det gäller lntemationella arbetskonferensen, ILO:s re- gionala konferenser eller andra nationella. re- gionala och internationella sammankomster som sammankallas under ILO:s och andra mellanstatliga organisationers auspicier.

][ Allmänna åtgärder

I syfte att säkerställa fulljämställdhet i frå- ga om möjligheter och behandling för kvinnli- ga arbetstagare bör åtgärder vidtagas för att:

(a) åstadkomma jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för alla arbetsta- gare då det gäller undervisning, utbildning. anställning och yrkesutövning;

(b) förändra de alltjämt allmänt utbredda traditionella attitydema hos män och kvinnor till deras roll i arbetet. i familjen och i samhäl- let.

II Åtgärder från ILO:s sida

[ Regionala åtgärder

Åtgärder bör vidtagas eller övervägas för att stärka ILO:s verksamhet på regional nivå i syfte att främjajämställdhet i fråga om möj- ligheter och behandling för kvinnliga arbets- tagare. särskilt genom att:

(a) upptaga frågan om jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare på dagordningen för kommande sammanträden med de regionala rådgivande kommittéerna och de regionala konferenser- na:

(b) studera möjligheterna att bilda regiona- la kommissioner för frågor rörande de kvinn- liga arbetstagarnas ställning. som skall initie- ra regionala och nationella handlingsprogram för förbättring av kvinnornas ställning i det ekonomiska, sociala och kulturella livet och främjande av deras jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling samt genom att förstärka ILO:s regionala fältstruktur så att dessa program kan genomföras effektivt och så att ILO kan samarbeta intimt i frågor av betydelse för kvinnorna på regional nivå med andra organisationer inom FN-systemet och med icke-statliga organisationer, speciellt ar-

Prop. 1975/76: 126

c) by promoting. in co-ordination with other bodies. in—depth studies on constraints on women's employment within different cul- tural and economic patterns and on possible means of relaxing or abolishing these con— straints;

(1) by ensuring that ILO activities under- taken in the various regions. or its activities in co-operation with other United Nations agencies in connection with the World Em- ployment Programme. or through technical co-operation projects. will promote the effec- tive participation of women in development. Care should be taken to ensure that these ac- tivities do not lead to the perpetuation, main- tenance or furthering of discrimination against women and to ensure the implemen- tation of intemational labour standards. in particular Conventions Nos. 100. 103 and 11].

2. International Action

(I) The necessary measures should be taken with a view to making it possible:

a) to review and revise. if necessary. ILO standards relating to the employment of women and other relevant instruments. in- cluding Conventions Nos. 100 and lll and all protective instruments. in order to determine whether their provisions are still adequate in the light of experience aquired since their adoption and to keep them up to date in the light of scientific and technical knowledge and social progress.

b) to develop new standards concerning discrimination on the basis of sex in areas not covered by existing standards and active pro- motion of equality de facto and de jure.

('2) Steps should be taken to initiate or strengthen research activities on problems of special interest to women. including those relating to the impact of technological prog- ress on women's employment and conditions and to family care and planning and other aspects of the social infrastructure. As con- cerns the rural sector of developing coun- tries. research activities should be initiated on the problems of poverty, illiteracy and lack of technical skill that have a direct bear- ing on women's employability and conditions of life and problems relating to family care

144

betsgivar- och arbetstagarorganisationer:

("c) under samverkan med andra organ främja ingående undersökningar rörande hin- der för kvinnornas yrkesverksamhet inom olika kulturella och ekonomiska miljöer samt rörande de medel varigenom dessa hinder skulle kunna minskas eller undanröjas;

(d) tillse att de aktiviteter som ILO utför i olika regioner eller dess aktiviteter i sam- verkan med andra FN-organ i samband med Världssysselsättningsprogrammet eller ge- nom projekt för tekniskt samarbete bidrar till att främja kvinnornas faktiska medverkan i utvecklingsatbetet. Det bör noga tillses att dessa aktiviteter inte leder till förevigande, vidmakthållande eller främjande av diskrimi- nering mot kvinnor samt att av Internationel- la arbetsorganisationen antagna normer till- lämpas. särskilt konventionerna nr 100. 103 och Ill.

2 Internationella åtgärder (I) Erforderliga åtgärder bör vidtagas för att göra det möjligt att (a) ompröva och om så erfordras revidera ILO-normer som avser kvinnornas förvärvs- arbete och andra relevanta instrument. inbe- räknat konventionerna nr 100 och l l I och al- la instrument angående skydd i syfte att av— göra huruvida deras föreskrifter alltjämt är lämpliga i ljuset av de erfarenheter som vun- nits sedan de blev antagna samt att aktualise- ra dem i ljuset av vetenskapliga och tekniska kunskaper och sociala framsteg:

(b) utveckla nya normer för att motverka diskriminering på grundval av kön inom om- råden som inte täcks av existerande normer samt att aktivt främja jämställdhet de facto och dejure.

(2) Åtgärder bör vidtagas för att initiera el- ler stärka forskningsaktiviteter rörande pro- blem av särskilt intresse för kvinnor. inberäk- nat problem som gäller det tekniska framåt- skridandets inverkan på kvinnomas syssel- sättning och villkor och problem som avser familjens vård och familjeplanering och andra aspekter av den sociala infrastrukturen. Då det gäller landsbygdssektom i utvecklings- länder bör forskningsaktiviteter initieras om de problem rörande fattigdom. analfabetism och bristande tekniska färdigheter. som har

Prop. 1975/76: 126

and planning and other aspects of social infrastructure. '

(3) Industrial Committees and analogous bodies should be invited to utilise a greater number of women experts, to give greater consideration to the position and problems of women within the industries concerned. and to promote further participation by more women”s representatives particularly from economic sectors where women are employ- ed in the majority.

(4) Measures should be taken to review the contribution and status of women work- ers in a changing world at the end of the Sec- ond Development Decade and the beginning of the Third Decade, for example. by provid- ing for a Conference discussion in 1980 to evaluate progress made towards greater equality of opportunity and treatment for wo- men workers in practice and to plan further action to this end.

(5) Measures should be taken by the Inter- national Labour Office to set an example in its own organisation so that any discrimina- tion against women may be avoided and women may have equal opportunity of access to all posts. In additoin. a unit of the Intema- tional Labour Office should have the respon- sibility to study more closely the problems of women workers. to promote equality of op- portunity and treatment for them. and to en- sure that the needs of working women re- ceive due attention in all aspects and all areas of the work of the Office. including employ- ment. training. industrial relations. labour legislation and administration, social security and other related problems. The Intema- tional Labour Organisation should also re- structure and activate its existing tripartite body to promote equality of opportunity and treatment for women workers in the above- mentioned and other fields.

(6) The ILO, in conjunction with other bodies and experts of the countries concem- ed, should collect and analyse such statistical and other data on women and men from both developed and developing countries as are necessary for reviewing the status of women workers and measuring their total contribu- tion to economic and social life.

145

direkt betydelse för kvinnornas möjligheter att få sysselsättning och för deras levnadsför- hållanden. samt om problem som avser famil- jens vård. familjeplanering och andra aspek- ter av den sociala infrastrukturen.

(3) Industrikommittéema och liknande or- gan bör uppmanas att anlita flera kvinnliga experter och att ägna större uppmärksamhet åt kvinnornas ställning och problem i berörda näringsgrenar samt att främja ytterligare medverkan av ett större antal representanter för kvinnor. särskilt från ekonomiska sekto- rer där kvinnorna utgör en majoritet av de sysselsatta.

(4) Åtgärder bör vidtagas för att granska de kvinnliga arbetstagarnas insatser och ställ- ning i en föränderlig värld i slutet av det an- dra och i början av det tredje utvecklingsår- tiondet. exempelvis genom att förbereda en diskussion vid konferensen år 1980 för att ut— värdera de framsteg som gjorts mot ökad praktisk jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare och att planera ytterligare åtgärder i detta syfte.

(5) Åtgärder bör vidtagas av lntemationel- la arbetsbyrån för att ge ett föredöme inom sin egen organisation. så att varje diskrimine- ring mot kvinnor kan upphävas och kvinnor kan få lika möjligheter att uppnå alla befatt- ningar. Dessutom bör en enhet inom Intema- tionella arbetsbyrån få till uppgift att närmare studera de kvinnliga arbetstagarnas problem. att främjajämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för dem och att tillse att de kvinnliga arbetstagarnas behov vederbörli— gen uppmärksammas i alla aspekter och inom alla områden av byråns arbete. inberäknat sysselsättning. utbildning. förhållandet mel- lan arbetmarknadens parter. arbetslagstift- ning och arbetsmarknadsadministration. so- cial trygghet och andra besläktade problem. Internationella arbetsorganisationen bör ock- så omstrukturera och aktivera sitt existeran- de trepartssystem för att främja jämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbetstagare inom de ovan nämnda områdena och andra områden.

(6) ILO bör tillsammans med andra organ och experter från de berörda länderna insam- la och analysera statistiska och andra uppgif- ter om kvinnor och män från både utvecklade länder och utvecklingsländer som erfordras för att granska de kvinnliga arbetstagarnas ställning och mäta deras totala insatser i det nlrnnnmislm och sociala livet.

Prop. 1975/76: 126 146

Bilaga 10

Resolutioner

I. Resolution om medgivande för Bolivia att rösta. ll Resolution om medgivande för Arabrepubliken Yemen att rösta.

III Resolution om publicering av ILO:s konfidentiella personal- förteckning.

IV. Resolution om inrättande av en publikationsfond och om an- vändningen av ILO:s hyresintäkter. V. Resolution om sammansättningen av ILO:s administrativa dom- stol.

VI. Resolution om erläggande av extra avgift till ILO:s tjänste- pensionsfond. VII. Rcsolution om återbetalning till kapitalfonden av del av lån upptagna åren 1974—75. VIII. Resolution om antagande av program och budget för 55:e bud- getperioden (1976—77) och om fördelningen av finansieringen därav på medlemsländerna. IX. Resolution om omfördelning av föreslagen utgiftsbudget med hänsyn till omstrukturering av programmet. X. Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konfe- renssammanträde föra upp ett ämne med beteckningen "Upprät- tande av nationella trepartsorgan för att förbättra genomfö- randet av ILO:s normer".

XI. Resolution om en aktionsplan i syfte att främjajämställdhet i fråga om möjligheter och behandling för kvinnliga arbets- tagare.l XII. Resolution omjämställdhet och lika möjligheter för kvinnor och män i yrke och sysselsättning.2 XIII. Resolution om mänskliga och fackliga rättigheteri Chile. XIV. Resolution om landsbygdsutveckling. XV. Resolution om små och medelstora företags bidrag till ekono- miskt och socialt framåtskridande samt skapande av arbets- tillfällen. i synnerhet i utvecklingsländer. XVI. Resolution om yrkesrehabilitering och social återanpassning av handikappade.3

XVII. Resolution om framtida ILO-aktiviteter avseende arbetsförhål- landen och arbetsmiljö. XVIII. Resolution om industrialiscring av utvecklingsländer. syssel-

sättningstrygghet och skydd av arbetares inkomster.

1 Resolutionstcxten återges i bil. 9. 2 Ett resolutionsförslag hade lagts fram av rcgeringsombud från Sverige. Dan— mark. Finland och Norge. Ett resolutionsförslag hade lagts fram av regeringsombud från bl.a. Sverige. Danmark. Finland och Norge.