Prop. 1989/90:64

med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiofemte möte

Regeringens proposition

1989/90: 64

med anledning av vissa beslut fattade av Prop internationella arbetskonferensen vid dess 1939/90; sjuttiofemte möte

' Regeringen förelägger rideagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 december l989 för den åtgärd och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

På regeringens vägnar

Ingvar Carlsson

Ingela Thalén

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella arbetskonferensen år [988 antagna konventionen (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet. Genom propositionen ges riksdagen tillfälle att yttra sig även över den av konferensen antagna rekommendationen (nr l76) i samma ämne samt konventionen (nr 167) och rekommendationen (175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete. .

Arbetsmarknadsdepartementet Prop. 1989/90: 64

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 december 1989

Närvarande: statsministern Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Hjelm-Wallén, Göransson, Gradin, Dahl, R. Carlsson, Hellström, Johans- son, Hulterström, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Nordberg, Engström, Freivalds, Lööw. Persson

Föredragande: statsrådet Thalén

Proposition med anledning av vissa beslut fattade av internationella arbetskonferensen vid dess sjuttiofemte möte

1. Inledning

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 inträdde Sverige som medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO).

ILO:s beslutande församling — internationella arbetskonfercnscn sammanträder i regel en gång per år. Arbetskonferensen kan enligt artikel 19 i organisationens stadga beträffande förslag, som förts upp på mötets dagordning. besluta antingen om en internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller om en rekommendation, avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av formell innebörd, t.ex. då det gäller en begäran om utredning. brukar det ges formen av en resolu- tion.

Senast 18 månader från avslutandet av konferensens session skall varje medlemsstat förelägga landets lagstiftande församling antagna konventio- ner och rekommendationer för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlemsstat har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsby- råns generaldirektör om de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla denna förpliktelse samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.

Internationella arbetskonfcrensens sjuttiofemte möte hölls i Geneve den 1—22juni 1988.

Sverige deltog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation, dvs. två regerings-. ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal experter. Som ombud deltog för l'tjew'ingwi departementsrådct Lars Ettarp och dcpartementssekreteraren Kerstin Wiklund. båda i arbetsmarknads- departementct, för arln'Lrgirurna direktören i Svenska arbetsgivareför- eningen Johan von Holten och för arln'lslaganm internationelle sekretera- ren i Landsorganisationcn i Sverige Erik Karlsson.

1988 års arbetskonferens antog dels en konvention (nr 167) och en rekommendation (nr 175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anlägg-

lx)

ningsarb'ete, dels en konvention (nr 168) och en rekommendation (nr 176) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet. Texterna på engelska och svenska till dessa fyra instrument bör fogas som bilaga 1—4 till protokollet i detta ärende. ' Jag avser nu att ta upp frågan om godkännande av konventionerna nr 167 och 168 samt tillämpningen av rekommendationerna nr 175 och 176.

2. Konventionen (nr 167) och rekommendationen (nr 175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete

2.1. Bakgrund

Internationella arbetskonferensen antog år 1937 en konvention (nr 62) och en rekommendation (nr 53) om säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustrin), en rekommendation (nr 54) om inspektion (byggnadsindustrin) samt ytter- ligare en kompletterande rekommendation (nr 55) om samverkan till förekommande av olycksfall (byggnadsindustrin).

Konventionen anmäldes i Sverige för riksdagen genom prop. 1938145. Föredragande statsrådet ansåg sig inte kunna tillstyrka en ratifikation av konventionen. Som skäl anförde statsrådet att frågan om ratifikation skulle anstå i avvaktan på resultatet av en utredning av konventionens bestämmelser och motsvarande svenskt regelsystem. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Frågan om en svensk ratifikation av konventionen har sedan dess inte prövats. Konventionen har därefter inte heller ratifice- rats av Sverige. Konventionen hade den 1 januari 1989 ratificerats av 30 av 1L0:s medlemsländer.

Såväl konventionen nr 62 som rekommendationerna nr 53. 54 och 55 präglas av hög detaljeringsgrad och är därtill i stor utsträckning produkter av sin tid. Den närmast lavinartade utvecklingen inom byggnadsbran- schen under de gångna 50 åren har ställt höga och ständigt föränderliga krav på arbetsmiljöarbetet. åtminstone inom den industrialiseradc delen av världen. De rörliga. ofta små arbetsplatserna, de branschspecifika kraven på arbetsorganisation, kraven på snabb produktion och kombina- tionen av stress och monotoni i vissa arbetsmoment innebär stora hälsoris- ker i det moderna byggandet. '

Mot bakgrund av ovan skisserade utveckling och det faktum att lLO:s internationella instrument på området befanns alltmer otidsenliga aktuali- serades frågan om en revision av konventionen nr 62 och rekommendatio- nerna nr 53. 54 och 55 år 1964 av [LO:s industrikommitté för byggnads-, anläggnings- och offentliga arbeten. Detta ledde dock endast till att 1LO:s styrelse gav internationella arbetsbyrån i uppdrag att utarbeta en handbok rörande säkerhetstörcskrifter och arbetarskydd inom byggnadsindustrin. Handboken färdigställdes och publicerades år 1970.

Vid det nionde mötet med industrikommitte'n för byggnads-. anlägg- nings- och offentliga arbeten år 1977 antogs en resolution, vari ILO:s styrelse anmodades föra upp frågan om en revision av konventionen nr 62

Prop. 1989/90: 64

som en särskild punkt på dagordningen på någon av de närmast följande arbetskonferenserna. Vid sitt tionde möte år 1983 upprepade industrikom- mittén sin uppmaning. Det expertmöte. som ägde rum i Geneve i septem- ber 1985, var enigt i sina slutsatser att behov förelåg att ta upp frågan till behandling vid 1987 års arbetskonferens.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förstaårsbehandlingen av ämnet säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete anmodade ILO på sedvanligt sätt medlemsstaterna att besvara ett av arbetsbyrån utarbetat formulär. ILO-kommittén förordade i sitt remissvar det förslag till ny konvention och rekommendation som arbetsbyrån lagt fram. Inför första- årsbehandlingen betonade kommittén vikten av att en ny konvention i ämnet utformades så generellt och övergripande som möjligt. Detta krav upprepades i kommitténs yttrande inför andraårsbehandlingen av ämnet.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling antog internationella arbetskonferen- sen är 1988 konventionen (nr 167) och rekommendationen (nr 175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete. Konventionen antogs med 421 röster för. ingen emot och en nedlagd röst. Av de svenska ombuden röstade såväl regerings-. som arbetsgivar- och arbetstagarrepre- sentanterna för konventionen. Rekommendationen antogs med 394 för', ingen emot och ingen nedlagd. Samtliga svenska ombud röstade för re- kommendationen.

Yttrande över konventionen nr 167 och rekommendationen nr 175 har avgetts av ILO-kommittén, som i sin tur inhämtat yttranden från socialsty- relsen. arbetarskyddsstyrelsen. Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens centralorganisation och Bygghälsan.

ILO-kommitten tillstyrker ratifikation av konventionen nr167 under förutsättning att arbetsmiljölagen i erforderlig utsträckning anpassas till konventionen.

2.2. Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Konventionens materiella innehåll omfattar 35 artiklar. Konventionen gäller all byggverksamhet, inbegripet byggnads-. anläggnings-, väg- och vattenbyggnadsarbete samt monterings- och nedmonteringsarbete. Kon- ventionen är även tillämplig på ensamföretagare i enlighet med vad som föreskrivs i nationell lagstiftning.

Medlemsstat som ratificerar konventionen förbinder sig att anta sådan lagstiftning. som syftar till att säkerställa att åtgärder för att förebygga ohälsa eller olycksfall på byggarbetsplatsen vidtas. Bestämmelserna i kon- ventionen skall genomföras med stöd av nationell lagstiftning eller kollek- tivavtal eller på annat sätt som är lämpligt med hänsyn till nationella förhållanden. Vid tillämpningen av konventionen skall vederbörlig hänsyn tas till relevant internationell standard.

1 konventionen regleras arbetsgivares och ensamföretagares skyddsan- svar. I enlighet med artikel 7 skall nationell lagstiftning föreskriva skyldig-

Prop. 1989/90: 64

het för arbetsgivare och ensamföretagare att följa givna föreskrifter på arbetsplatsen.

Konventionen innehåller vidare särskilda bestämmelser om samord- ningsanvar för skyddsåtgärder på gemensamma byggarbetsställen. Enligt artikel 8(a) skall samordningsansvaret åvila huvudentreprenören eller an- nan person eller organ med kontroll- eller primäransvar för verksamheten på byggarbetsplatsen. Den samordningsanvarige skall koordinera före- skrivna skyddsåtgärder och, så långt detta är möjligt. ansvara för att dessa vidtas. .

Enligt artikel 8(b) kan vidare den som har samordningsansvaret till ersättare utse någon kompetent person eller något kompetent organ med erforderliga befogenheter på arbetsstället att svara för samordningen. då den i enlighet med artikel 8(a) utsedde samordningsansvarige inte är närvarande på byggarbetsplatsen. Bestämmelsen i konventionens artikel 8(b) skall ges verkan i den utsträckning det är förenligt med nationell lagstiftning.

I artikel 9 ställer konventionen krav på att de. som utformar och plane- rar ett byggnadsprojekt skall beakta de arbetsmiljörisker. som kan tänkas uppkomma under byggnads- och anläggningsskedct.

Konventionen reglerar även arbetstagares skyddsansvar. I artikel 1 1 (d) föreskrivs att arbetstagare skall ha lagstadgad skyldighet att utan dröjsmål anmäla varje händelse, som de. bedömer kan medföra en hälsorisk. till sin närmaste arbetsledare och skyddsombud.

Artiklarna 13—34 anger en rad detaljerade och specifika krav på olika skyddsåtgärder, som den ratificerande staten måste vidta, i syfte att före- bygga risker för arbetsskador, olycksfall och ohälsa på byggarbetsplatsen.- Konventionen innehåller för detta ändamål bestämmelser för hantering, utformning och underhåll av byggnadsställningar, stegar, lyftanordningar. lyftredskap och tekniska anordningar. Särskilda regler för förebyggande av arbetsmiljörisker uppställs för takarbeten, schaktnings-, mark-. tunnel- och underjordsarbeten. arbete under övertryck. arbete under vatten och rivningsarbete. Vidare återfinns regler för elektriska installationer och explosiva varor, belysning, första hjälp och pcrsonalvård.

Arbetstagare skall ges erforderlig utbildning i arbetsmiljöfrågor. Kon- ventionen föreskriver lagfäst skyldighet att anmäla arbetsskada och olycks- fall till berörd myndighet. Medlemsstaterna åläggs inrätta ett inspektions- system för tillsyn av verksamheten på byggarbetsplatser.

1 artikel 30 punkt 1 föreskrivs att arbetsgivaren skall tillhandhålla per- sonlig skyddsutrustning utan kostnad för arbetstagarna i enlighet med vad som kan vara föreskrivet i nationell lagstiftning.

Rekommendationen kompletterar konventionen med mer detaljerade anvisningar. Rekommendationen ger dessutom vägledning för inrättande av skyddskommittéer och val av skyddsombud samt utbildning av dessa.

I rekommendationen återfinns vidare ett krav att nationell lagstiftning bör föreskriva att berörd myndighet underrättas om byggarbetsställen av en viss storlek. varaktighet eller särart. Berörd myndighet rekommenderas även upprätta register över arbetstagares hälsostatus under en tidsperiod. som bestäms genom nationell lagstiftning.

Prop. l989/90: 64

'Ji

De nyantagna instrumenten syftar till att komplettera tidigare antagna ILO-instrument, bl.a. konventionen (nr115) och rekommendationen (nr 114) om strålskydd, konventionen (nr 119) och rekommendationen (nr 1 18) om maskinskydd, konventionen (nr 127) och rekommendationen (nr 128) om högsta vikt som får bäras av arbetstagare, konventionen (nr 139) och rekommendationen (nr 147) om yrkescancer, konventionen (nr 148) och rekommendationen (nr 156) om arbetsmiljö (luftföroreningar. buller och vibrationer). konventionen (nr 155) och rekommendationen (nr 164) om arbetarskydd och arbetsmiljö, konventionen (nr 161) och rekommen-. dationen (nr 171) om företagshälsovård, konventionen (nr 162) och re- kommendationen (nr 172) om säkerhet vid användning av asbest samt förteckningen över yrkessjukdomar, reviderad år 1980, som utgör bilaga till konventionen (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. Konventionerna nr 115, nr 119. nr 139, nr 148, nr 155, nr 161, nr 162 och nr 121 har samtliga tillträtts av Sverige (prop. 1961: 18, 1964: 14, 1975:63, 1977/781134, 1981/82: 166, 1985/86: 141, 1986/87: 125 resp. 1981/82: 166).

Konventionen nr 167 reviderar därmed också 1937 års konvention (nr 62) om säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustrin) och rekommendationen nr 175 ersätter rekommendationerna (nr 53) om säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustrin) och (nr 55) om samverkan till förekommande av olycksfall (byggnadsindustrin).

2.3. Överväganden

Min bedömning: Förutsättning för en ratifikation av konventionen nr 167 föreligger inte för närvarande.

ILO-kommitténs bedömning: Överensstämmer med min bedömning. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har i hu- vudsak inget att invända mot att Sverige ansluter sig till konventionen. Av remissyttrandena och det som anförts av ILO-kommittén framgår dock att vissa avvikelser mellan konventionens krav och svensk lagstiftning för närvarande.

Skälen för min bedömning: Jag finner det önskvärt att Sverige tillträder konventionen nr 167. Den står i överensstämmelse med den svenska grundsynen på arbetsmiljöpolitikens innehåll. De krav som ställs i konventionsbestämmelserna uppfylls i så gott som samtliga avseenden av arbetsmiljölagen (1977: 1 160) och med stöd av denna utfärdade föreskrif- ter. Konventionen ligger också i linje med det centrala arbetsmiljöavtal som arbetsmarknadens parter inom byggbranschen slutit.

Jag tar nu upp de avvikelser som finns mellan konventionens krav och svensk lagstiftning. .

Enligt konventionens artikel 8 (a) skall samordningsansvaret för skydds- åtgärder på gemensamma arbetsställen åvila huvudentreprenören eller annan person eller organ med kontroll- eller primäransvar för verksamhe- ten på byggarbetsplatsen. Den samordningsansvarige är skyldig att koordi-

Prop. l989/90: 64

nera föreskrivna skyddsåtgärder och. så långt detta är förenligt med natio- nell lagstiftning, säkerställa 'att de vidtas.

Enligt 3 kap. 7 ;; arbetsmiljölagen har den samordningsansvarige inte någon skyldighet att tillse att alla behövliga skyddsåtgärder vidtas. Ansva- ret är i stort sett begränsat till sådant som har karaktär av samordningsfrå- gor. Hänvisningen till nationell lagstiftning gör emellertid att denna avvi- kelse i praktiken saknar betydelse.

Kravet i konventionens artikel 8(b) att den som har det övergripande ansvaret för verksamheten på en byggarbetsplats skall utse en ersättare som övertar detta ansvar, när den samordningsansvarige inte är närvaran- de på arbetsplatsen, har ingen direkt motsvarighet i arbetsmiljölagen. Även på denna punkt återfinns en inskränkande hänvisning till nationell lagstiftning, vilket enligt min uppfattning innebär att problemet med den- na marginella avvikelse bortfaller.

Det krav, som i konventionens artikel 9 ställs på konstruktörer och projektörer att beakta de arbetsmiljörisker, som kan aktualiseras under byggnads- och anläggningsarbete. saknar för närvarande motsvarighet i arbetsmiljölagen. Arbetarskyddsstyrelsen har. framhållit att denna omstän- dighet är ett ratifikationshinder.

Jag vill på denna punkt hänvisa till det arbete som pågår i arbetsgruppen (A 1987:D) för översyn av vissa bestämmelseri arbetsmiljölagen. Arbets- gruppen har fått i uppdrag att bl. a. utreda frågan om ett skyddsansvar för arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid projektering av en byggnad eller anläggning. Arbetet kommer att vara avslutat vid årsskiftet l989/90.

Kravet i artikel 30 punkt 1 att arbetsgivaren skall föreskrivas tillhanda- hålla personlig skyddsutrustning utan kostnad för arbetstagarna anser arbetarskyddsstyrelsen utgöra ett ratifikationshinder. Arbetarskyddssty- relsen motiverar detta med att arbetsmiljölagen saknar en motsvarande bestämmelse.

Enligt 2 kap 7 & arbetsmiljölagen skall personlig skyddsutrustning an- vändas om inte betryggande skydd mot ohälsa eller olycksfall kan nås på annat sätt. Utrustningen skall tillhandahållas genom arbetsgivarens för- sorg. Häri ligger enligt vad som framhölls av föredragande statsrådet i prop. 1976/77: 149 om arbetsmiljölag m.m., att arbetsgivaren är skyldig att bekosta den personliga skyddsutrustningen, om inte annan överens- kommelse träffats. Detta får anses innebära att svensk lagstiftning på ett tillräckligt sätt överensstämmer med kraven i konventionens artikel 30. Bedömningen är gjord bl. a. mot bakgrund av hänvisningen till nationell lagstiftning.

Jag ansluter mig till ILO-kommitténs bedömning att konventionens krav i huvudsak uppfylls av svensk lagstiftning. Jag anser dock att frågan om ratifikation av konventionen nr 167 bör anstå till dess att den nämnda arbetsgruppens förslag har beretts i arbetsmarknadsdepartementet.

Rekommendationen föranleder enligt min mening ingen ytterligare åt- gärd.

Prop. 1989/90: 64

3. Konventionen (nr 168) och rekommendationen (nr 176) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet

3.1. Bakgrund

ILO har ända sedan sina första verksamhetsår ägnat särskilt intresse åt arbetstagarnas sociala trygghet. De konventioner som på detta område antogs under mellankrigstiden behandlade frågor som då var av speciellt intresse såsom ersättning för olycksfall i arbete samt sjuk-. pensions- och arbetslöshetsförsäkring. ' Mot bakgrund av den sociala trygghetens snabba utveckling och vunna erfarenheter antog ILO år 1952 en konvention om minimistandard för social trygghet. nr 102. omfattande hela det sociala trygghetsområdet, uppdelat i nio slag av riskfall. Den medger en första ratificering beträffan- de minst tre av konventionens delar med en successiv utsträckning av ratificeringen även till övriga delar.

Konventionen ratificerades av Sverige år 1953 (prop. 1953273) varvid anmäldes att Sverige förband sig att tillämpa de normer som fastställts i tre av dess delar, bl. a. del IV som rör förmåner vid arbetslöshet.

I samband med utarbetandet av konventionen nr 102 beslöt lLO:s styrelse att företa en revision av konventioner som före andra världskriget antagits i fråga om olika grenar av den sociala tryggheten. Som ett första led i detta program antog arbetskonferensen år 1964 en konvention (nr 121) och en rekommendation (nr 121) om förmåner vid yrkesskada. År 1967 antogs konventionen (nr 128) och rekommendationen (nr 131') om invaliditets-, ålders- och efterlevandeförmåner och slutligen år 1969 kon- ventionen (nr 130) och rekommendationen (nr 134) om läkarvård och kontanta sjukförmåner.

Som ett sista led i denna översyn belöt ILO:s styrelse år 1985 att på dagordningen för 1987 års arbetskonferens föra upp ämnet främjande av sysselsättning och social trygghet. Härmed förutsågs en revision av den _ mer än femtio år gamla konventionen (nr 44) om ersättning eller under- stöd vid arbetslöshet, en konvention som inte har ratificerats av Sverige.

Konventionen (nr 44) om tillförsäkrande åt ofrivilligt arbetslösa av ersättning eller understöd och den kompletterande rekommendationen (nr 44) om arbetslöshetsförsäkring och olika former av hjälp åt arbetslösa antogs av internationella arbetskonferensen år 1934. Följande år antogs den kompletterande rekommendationen (nr 45) om ungdomsarbetslöshet. Konventionen har ratificerats av endast femton länder.

Konventionen anmäldes för riksdagen genom proposition 1935: 84. Hinder for en svensk ratifikation angavs härvid bl.a. vara att bestämmel- serna i då gällande förordning om erkända arbetslöshetskassor medgav inskränkningar i understödstiden som inte uppfyllde konventionens mini- mikrav.

Som ett led i förberedelsearbetet inför förstaårsbchandlingen av ämnet främjande av sysselsättning och social trygghet år 1987 anmodade ILO medlemsstaterna att besvara ett av arbetsbyrån utarbetat frågeformulär.

Prop. 1989/90: 64

ILO—kommittén tillstyrkte i sitt remissvar revision av konventionen nr 44. Kommittén förordade därvid utarbetandet av en ny konvention komplet- terad med en rekommendation och angav ett antal principer på vilka de nya instrumenten borde bygga. Bl.a. hävdades att den i Sverige priorite- rade s.k. arbetslinjen borde lyftas fram. Alla tillgängliga medel för att bereda arbetslösa arbete borde utnyttjas. Först därefter, när alla möjlighe- ter till detta prövats. borde kontant ersättning vid arbetslöshet utbetalas. Konventionen borde i första hand ange de grundläggande principerna medan detaljerade anvisningar borde hänföras till rekommendationen.

Efter sedvanlig tvåårsbehandling - och stundtals intensiva förhandling- ar i det särskilda utskott som hade att behandla ämnet — antog internatio- nella arbetskonferensen år 1988 konventionen (nr 168) och den komplette- rande rekommendationen (nr 176) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet. Konventionen antogs med röstsiffrorna 366 för. ingen emot och 26 nedlagda. Av de svenska ombuden röstade såväl rege- rings- som arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanterna för konventionen. Rekommendationen antogs med 375 röster för, ingen emot och 17 nedlag- da. Samtliga svenska ombud röstade för rekommendationen.

Yttrande över konventionen nr 168 och rekommendationen nr176 har avgetts av ILO-kommittén, som i sin tur har inhämtat yttranden från socialstyrelsen. riksförsäkringsverket, arbetsmarknadstyrelsen. AMU-sty- relsen. Svenska arbetsgivareföreningen, Svenska kommunförbundet. ' Landstingsförbundet, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation.

ILO-kommittén tillstyrker ratilikation av konventionen nr 168.

3.2. Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåH

Konventionen nr 168 och rekommendationen nr 176 kompletterar tidiga- re antagna ILO-instrument, bl.a. den tidigare nämnda konventionen (nr 102) om minimistandard för social trygghet. 1964 års centrala konvention (nr122) med kompletterande rekommendation (nr 122) om sysselsätt- ningspolitik, 1975 års konvention (nr 142) och rekommendation (nr 150) om utveckling av mänskliga resurser. 1978 års konvention (nr 150) och rekommendation (nr 158) om arbetsmarknadsförvaltning samt 1984 års rekommendation (nr 169) om sysselsättningspolitik (tilläggsbestämmel- ser).

Konventionen betonar inledningsvis att varje medlemsstat skall vidta lämpliga åtgärder för att samordna socialförsäkringssystem och sysselsätt- ningspolitik. Socialförsäkringssystemet. i synnerhet arbetslöshetsersätt- ningen, bör vara så utformat att det bidrar till att främja full, produktiv och fritt vald sysselsättning och inte tar bort incitamenten för att arbeta eller erbjuda arbete.

Bestämmelserna i konventionen skall genomföras enligt landets praxis i fråga om samråd och samarbete med parterna på arbetsmarknaden.

Inom ramen för en politik ägnad att främja full. produktiv och fritt vald sysselsättning genom alla lämpliga åtgärder inkl. socialförsäkring bör sär-

Prop.1989/90:64

skilda program upprättas för att åstadkomma ytterligare arbetstillfällen för identifierade grupper utsatta personer.

Den genom arbetslöshetsersättning skyddade personkretsen bör omfatta minst 85 % av alla anställda, inkl. oH'entligt anställda och lärlingar. De skyddade personerna skall garanteras likabehandling utan diskriminering på grund av ras. hudfärg, kön. religion, politisk åsikt, nationell härkomst, medborgarskap, etniskt eller socialt ursprung, handikapp eller ålder.

Arbetslöshetsersättning skall utgå vid hel arbetslöshet — definierad som förlust av inkomst till följd av oförmåga att erhålla lämpligt arbete. Detta gäller för personer som är arbetsföra, tillgängliga för arbete och verkligen söker arbete. Dessutom bör varje medlemsstat söka utvidga ersättningen att gälla vid partiell arbetslöshet och vid permittering.

Till helt arbetslösa och till helt arbetslösa permitterade personer skall förmåner utges i form av periodiska utbetalningar som beräknas så att de dels ger förmånstagaren partiell och övergående löneersättning, dels inte är sådana att motivationen för att arbeta eller att skapa arbete upphör. Om förmånerna grundas på avgifter eller på tidigare inkomster får de inte fastställas till lägre belopp än 50 % av tidigare inkomst. För övriga för- månstagare får de inte fastställas till lägre belopp än 50 % av antingen lagstadgad minimilön. lönen för en vanlig yrkesarbetare eller en nivå som ger ett minimum för grundläggande levnadsomkostnader. Förmånerna skall betalas ut under hela den period som arbetslösheten varar. Dock kan en första period för utbetalning begränsas till 26 veckor vid varje period av arbetslöshet eller till 39 veckor under varje 24-månadersperiod. Om ar- betslösheten fortsätter därefter kan ytterligare utbetalningar begränsas till en viss föreskriven period och dessutom minskas med hänsyn till förmåns- tagarens eller hans familjs tillgångar. Slutligen innehåller konventionen särskilda frivilliga bestämmelser beträffande nya arbetssökande.

Länder, som ratificerar konventionen. kan begagna sig av ett begränsat antal temporära undantag. Om möjligheten till undantag utnyttjas skall detta anmälas i samband med ratifikationen. I de tillämpningsrapporter som länderna fortsättningsvis är skyldiga att till följd av en ratifikation lämna enligt artikel 22 i [LO:s stadga skall de ange om anledningen till undantag kvarstår.

Rekommendationen kompletterar konventionen med vissa mer precise- rade anvisningar. Länderna uppmanas att inom ramen för en politik för främjande av produktiv sysselsättning skapa incitament för yrkesmässig och geografisk rörlighet. Rekommendationen behandlar särskilt ersättning på grund av partiell arbetslöshet och för deltidsarbetande samt kriterier för fastställande av begreppet lämpligt arbete. I ett sista avsnitt ges råd för utveckling och förbättring av ländernas system av skydd mot och vid arbetslöshet, främst avsedda för länder som ännu inte har några sådana system.

Prop. l989/90: 64

10

3.3. Överväganden

Mitt förslag: Sverige ratificerar ILO-konventionen nr 168.

ILO-kommitténs förslag: Överensstämmer med mitt förslag. Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser tillstyrker eller har inget att invända mot att Sverige tillträder konventionen.

Skälen för mitt förslag: Under arbetskonferensen år 1988 kunde de tre parterna enas om att ge de nya instrumenten formen av en konvention kompletterad med en rekommendation. Konventionen har därvid getts en så flexibel utformning att den bör kunna tillträdas av ett stort antal medlemsländer på olika utvecklingsnivåer. .

Instrumenten betonar sambandet mellan social trygghet och sysselsätt- ning. Jag noterar med tillfredsställelse att främjande av produktiv syssel- sättning getts den framträdande plats i de båda dokumenten som förordats i svenska remissvar.

I likhet med ILO-kommittén finner jag att konventionens krav vad gäller arbetsmarknadspolitikens inriktning i stort och särskilda arbets- marknadspolitiska program för utsatta grupper är väl uppfyllda i svensk lagstiftning, framför allt genom förordningen (1987:405) om den arbets- marknadspolitiska verksamheten. lagen (1974: 13) om vissa anställnings- främjande åtgärder och socialtjänstlagen (1980: 620). Vad gäller skydd vid arbetslöshet motSv'aras konventionens krav väl av svensk lagstiftning, dels genom förordningen (1987: 406) om arbetsmarknadsutbildning. lagen (1982: 80) om anställningsskydd och lagarna (1973: 370) om arbetslöshets- försäkring och (1973: 371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Definitionen av begreppen arbetslöshet och lämpligt arbete överensstämmer med dem som anges i dessa lagar. Inte heller kravet om att minst 85 % av alla anställda skall skyddas ekonomiskt vid arbetslöshet vållar problem för svenskt vidkommande. Härom är också remissinstanserna eniga.

LO och TCO anförde i sma remissvar. baserade på uppgifter för år 1987, att ett hinder för en svensk ratifikation av konventionen kunde föreligga beträffande ersättningsnivån för den som inte varit medlem minst tolv månader i en arbetslöshetskassa och inte uppfyller arbetsvillkoret för ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

För den som erhåller kontant arbetsmarknadsstöd når ersättningen (för närvarande 158 kr.) inte upp till någotdera av 50% av lagstadgad minimi- lön (finns ej i Sverige). 50 % av lönen för en vanlig arbetare eller levnads- kostnadsminimum. Den som erhåller ersättning från arbetslöshetskassa får för närvarande 90 % av tidigare bruttoinkomst. dock högst 450 kr., vilket mer än väl motsvarar konventionens krav. Fr.o.m. år 1990 kommer ersättningen att höjas i takt med löneutvecklingen för vuxna arbetare inom industrin.

Enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU), fjärde kvartalet 1988, var antalet medlemmar i de erkända arbetslöshetskassorna, exkl. företagare, 3 500000. vilket utgjorde 87 % av antalet anställda (4010000). Uppgift om hur många av dessa som inte skulle uppfylla medlems- och arbetsvillkoren

Prop. l989/90: 64

11

för arbetslöshetsersättning förekommer inte. Jag finner i likhet med ILO- kommitte'n att Sverige även beträffande personkretsens omfattning torde uppfylla konventionens krav i sådan utsträckning att konventionen utan vidare kan ratificeras. '

Att konventionen nr 168 reviderar den föråldrade konventionen nr 44, som Sverige inte ratificerat, serjag därtill som en fördel. ' Rekommendationen föranleder enligt min mening ingen ytterligare åt- gärd.

4. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har-anfört hemställerjag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 168) om sysselsättningsfrämjande åtgärder och skydd vid arbetslöshet. dals lämnar riksdagen tillfälle att ta del av vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens sjuttiofemte möte an- tagna instrumenten.

5. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd och det ändamål som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1989/90: 64

Convention (no. 167) concerning Safety and Health in Construction

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body ofthe International Labour Office, and having met in its Seventy-fifth Session on 1 June 1988, and

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations and, in particular. the Safety Provisions (Building) Convention and Recommendation, 1937, the Co-operation in Accident Prevention (Build- ing) Recommendation, 1937, the Radiation Protection Convention and Recommenda- tion, 1960. the Guarding of Machinery Con- vention and Recommendation, 1963, the Maximum Weight Convention and Recom- mendation, 1967, the Occupational Cancer CöHVe'tTtioEnd Recommendation, 1974, the Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention and Recommen- dation, 1977, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, the Occupational Health Services Con- vention and Recommendation, 1985, the As- bestos Convention and Recommendation, 1986. and the list of occupational diseases as revised in 1980 appended to the Employment Injury Benefits Convention, 1964, and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to safety and health in construction, which is the fourth item on the agenda ofthe session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention revising the Safety Provisions (Build- ing) Convention, 1937,

adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- eight the following Convention, which may be cited as the Safety and Health in Construc- tion Convention, 1988:

Prop. 1989/90: 64

_. Bilaga ] Översättning

[LO:s konvention (nr 167) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 1 juni 1988 till sitt sjuttio- femte möte. och

åberopar gällande konventioner och re- kommendationer på arbetslivets område. i synnerhet 1937 års konvention och rekom- mendation om säkerhetsföreskrifter (bygg- nadsindustrin), 1960 års konvention och re- kommendation om strålskydd, 1963 års kon- vention och rekommendation om maskin- skydd. 1967 års konvention och rekommen- dation om högsta vikt som får bäras av en arbetstagare, 1974 års konvention och re- kommendation om yrkescancer, 1977 års konvention om arbetsmiljön (luftförorening— ar, bullcr och vibrationer), 1981 års konven- tion och rekommendation om arbetarskydd och arbetsmiljö. 1985 års konvention och re- kommendation om företagshälsovård, 1986 års konvention och rekommendation om sä- kerhet vid användning av asbest och den år 1980 reviderade förteckningen över yrkes- sjukdomar till 1964 års konvention om för- måner vid yrkesskada. och

har beslutat anta vissa förslag avseende sä- kerhet och hälsa vid byggnads— och anlägg- ningsarbete, en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning, och

har beslutat att dessa förslag skall ta for- men av en internationell konvention som re- viderar 1937 års konvention säkerhetsföre- skrifter (byggnadsindustrin),

antar denna den tjugonde dagen ijuni må- nad år nittonhundraåttioåtta följande kon- vention, som kan benämnas 1988 års kon- vention om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete:

13

I. Scope and definitions

Article 1

1. This Convention applies to all construc- tion activities. namely building, civil engi- neering, and erection and dismantling work, including any process, operation or transport on a construction site. from the preparation ofthe site to the completion ofthe project.

2. A Member ratifying this Convention may, after consultation with the most repre- sentative organisations of employers and workers concerned, where they exist, exclude from the application of the Convention, or certain provisions thereof, particular branches of economic activity or particular undertakings in respect of which special problems of a substantial nature arise, on condition that a safe and healthy working environment is maintained.

3. This Convention also applies to such self-employed persons as may be specified by national laws or regulations.

Article 2

For the purpose ofthis Convention: (a) The term " construction” covers:

(i) building, including excavation and the construction, structural alteration, ren- ovation, repair, maintenance (including Cleaning and painting) and demolition of all types of buildings or structures:

(ii) civil engineering, including excava- tion and the construction. structural alter- ation. repair, maintenance and demolition of, for example. airports, docks. harbours, inland waterways, dams, river and ava- lanche and sea defence works, roads and highways. railways, bridges, tunnels, via- ducts and works related to the provision of services such as communicatlons, drain- age, sewerage, water and energy supplies;

(iii) "the erection and dismantling of pre- fabricated buildings and structures, as well as the manufacturing of prefabricated ele- ments on the construction site;

Prop. 1989/90: 64

I. Tillämpningsområde och definitioner Artikel 1

1. Denna konvention är tillämplig på all byggverksamhet, såsom byggnads-, anlägg- nings-. väg- och vattenbyggnadsarbete samt monterings- och nedmonteringsarbete. och alla där förekommande arbetsmoment. in- begripet interna transporter, från det att ar— betsstället förbereds till projektets färdigstäl— lande.

2. Medlemsstat som ratificerar denna kon- vention kan, efter samråd med de berörda mest representativa arbetsgivar- och arbets- tagarorganisationerna. från konventionens tillämpning helt eller delvis undanta vissa branscher eller företag, för vilka tillämpning- en föranleder särskilda problem av väsentlig betydelse. dock under förutsättning att en sä- ker och sund arbetsmiljö ändå upprätthålles.

,3. Denna konvention är också tillämplig på ensamföretagare i enlighet med vad som kan ha definierats i nationell lagstiftning.

Artikel 2

I denna konvention: (a) omfattar uttrycket "byggverksamhet":

(i) byggande, inbegripet schaktning och uppförande, ombyggnad, renovering, repa- ration, underhåll (inbegripet rengöring och målning) samt rivning av alla typer av byggnader och byggnadsverk:

(ii) anläggnings-. väg och vattenbyggan- de, inbegripet schaktning och uppförande, ombyggnad. reparation, underhåll och riv- ning av t.ex. flygplatser, kajer, hamnar, vattentransportleder, dammar. skydds- vallar mot översvämningar och skred, vägar och trafikleder, järnvägar. broar, tunnlar, viadukter samt infrastrukturella arbeten såsom kommunikationer. dräne- ringar, avloppssystem, vatten- och energi- försörjningssystem;

(iii) montering och nedmontering av förtillverkade byggnader och byggnadsverk samt tillverkning av förtillverkade bygg- nadselement på byggarbetsstället;

l4

(6) the term ”construction site” means any site at which any of the processes or operations described in subparagraph (a) above are carried on;

(c) the term "workplace" means all places where workers need to be or to go by reason oftheir work and which are under the control of an employer as defined in subparagraph (e) below;

(a') the term ”worker” means any person engaged in construction;

(e) the term employer" means:

(i) any physical or legal person who em- ploys one or more workers on a construc- tion site; and

(ii) as the context requires, the principal contractor, the contractor or the subcon- tractor; . (0 the term "competent person" means a person possessing adequate qualifications. such as suitable training and sufficient knowledge, experience and skill for the safe performance of the specific work. The com- petent authorities may define appropriate criteria for the designation of such persons and may determine the duties to be assigned to them:

(g) the term "scallbld" means any tempo- rary structure, fixed. suspended or mobile. and its supporting components which is used for supporting workers and materials or to gain access to any such structure, and which is not a ”lifting appliance" as defined in sub- paragraph (li) below;

(h) the term ”lifting appliance " means any stationary or mobile appliance used for raising or lowering persons or loads;

(i) the term "lifting gear" means any gear or tackle by means of which a load can be attached to a lifting applicance but which does not form an integral part of the appli- ance or load.

II. General provisions .»"lrll't'lt' 3 The most representative organisations of employers and workers concerned shall be eonsulted on the measures to be taken to give

Prop. 1989/90: 64

(b) avser uttrycket ”byggarbetsställe” var- je ställe där någon byggverksamhet som nämns i punkt (a) ovan pågår:

(C) avser uttrycket "arbetsplats" alla plat- ser. där arbetstagare måste uppehålla sig eller dit de måste bege sig på grund av arbetet, och vilka övervakas av en arbetsgivare. definie- rad i punkt (e) nedan; '

(d) avser uttrycket ”arbetstagare” varje person som är sysselsatt med byggverksam- het;

(e) avser uttrycket ”arbetsgivare”:

(i) varje fysisk eller juridisk person har har en eller flera arbetstagare anställda på ett byggarbetsställe; samt

(ii) allt efter omständigheterna den do- minerande entreprenören. entreprenören eller underentreprenören; (j) avser uttrycket ”behörig person" en person som besitter erforderlig kompetens, såsom lämplig utbildning och tillräcklig kun- skap. erfarenhet och skicklighet för att kunna utföra den angivna uppgiften på ett riskfritt sätt. De ansvariga myndigheterna kan ange lämpliga förutsättningar för hur dessa perso- ner skall utscs samt vilka åligganden som åvi- lar dcm:

(g) avser uttrycket ”byggnadsställning" varje tillfällig fast. hängande eller flyttbar an- ordning, inbegripet dess bärande delar. som används som plattform för arbetstagare och material vid arbetets utförande samt tillhö- rande anordningar för tillträde som inte hän- förs till "lyftanordning" enligt punkt (h) ne- dan:

(h) avser uttrycket ”lyftanordning" varje stationär eller flyttbar anordning avsedd för lyftning eller sänkning av personer eller last:

(i) avser uttrycket "lyftredskap” varje red- skap eller hjälpmedel som används för att koppla last till lyftanordning och som inte utgör en beståndsdel av lyftanordningen eller lasten.

11. Allmänna bestämmelser .fll'll'kt'l 3 Samråd skall ske med berörda representa- tiva arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio- ner om vilka åtgärder som skall vidtas för att

15

effect to the provisions of this Convention.

Article 4

Each Member which ratifies this Conven- tion undertakes that it will, on the basis of an assessment of the safety and health hazards involved. adopt and maintain in force laws or regulations which ensure the application ofthe provisions of the Convention.

Article 5

1. The laws and regulations adopted in pursuance ofArticle 4 above may provide for their practical application through technical standards or codes of practice, or by other appropriate methods consistent with nation- al conditions and practice.

2. In giving effect to Article 4 above and to paragraph 1 of this Article. each Member shall have due regard to the relevant stan- dards adopted by recognised international organisations in the field of standardisation.

Article 6

Measures shall be taken to ensure that there is co-operation between employers and workers. in accordance with arrangements to be defined by national laws or regulations, in order to promote safety and health at con- struction sites.

Article 7

National laws or regulations shall require that employers and self-employed persons have a duty to comply with the prescribed safety and health measures at the workplace.

.»1 rtit'lt' 8

]. Whenever two or more employers un- dertake activities simultancously at one con- struction site-

(a) the principal contractor. or other per- son or body with actual control over or pri- mary responsibility for overall construction site activities. shall be responsible for co-or- dina'ting the prescribed safety and health measures and, in so far as is compatible with national laws and regulations. for ensuring compliance with such measures: '

Prop. 1989/90: 64

genomföra bestämmelserna i denna konven- tion.

.-1rtikcl 4

Medlemsstat som ratificerat denna kon- vention förbinder sig att. efter bedömning av förekommande olycks- och hälsorisker. anta sådan lagstiftning, samt bevaka att denna efterlevs, så att tillämpningen av stadgande- na i denna konvention säkerställs.

Artikel 5

1. Den praktiska tillämpningen av den lag- stiftning som åsyftas i artikel 4 kan åstad- kommas genom standardiseringsarbete eller utfärdande av riktlinjer eller andra lämpliga metoder som överensstämmer med nationel- la förhållanden och nationell praxis.

2. Vid genomförandet av artikel 4 ovan samt punkt 1 i denna artikel. skall medlems- stat beakta de standarder inom området i fråga som antagits av erkända internationella standardiseringsorgan.

Artikel 6

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att arbetsgivare och arbetstagare samverkar, i enlighet med bestämmelser som definieras i nationell lagstiftning. för att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsställen.

Artikel 7

Nationell lagstiftning skall ålägga arbetsgi- vare och ensamföretagare skyldighet att rätta sig efter de föreskrivna åtgärderna beträffan- de säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Artikel 8

l. Närhelst två eller flera arbetsgivare samtidigt bedriver verksamhet på samma byggarbetsställe skall-

(a) den dominerande entreprenören. eller annan person eller organ som har egentlig kontroll över eller primärt ansvar för övergri- pande frågor på byggarbetsstället. ansvara för att samordna de föreskrivna åtgärderna be- träffande säkerhet och hälsa och, i den ut- sträckning som är förenligt med nationell lag- stiftning, att dessa åtgärder vidtas:

16

(b) in so far as is compatible with national laws and regulations, where the principal contractor, or other person or body with ac- tual control over or primary responsibility for overall construction site activities. is not present at the site. he shall nominate a com- petent person or body at the site with the authority and means necessary to ensure on his behalf co-ordination and compliance with the measures, as foreseen in subparagraph (a) above;

(e) each employer shall remain responsible for the application of the prescribed mea- sures in respect of the workers placed under his authority.

2. Whenever employers or self-employed

persons undertake activities simultancously ' at one construction site they shall have the duty to co-operate in the application of the prescribed safety and health measures, as may be specified by national laws or regula- trons.

Artic/e 9

Those concerned with the design and plan- ning of a construction project shall take into account the safety and health ofthe construc- tion workers in accordance with national laws, regulations and practice.

Article 10

National laws or regulations shall provide that workers shall have the right and the duty at any workplace to participate in ensuring safe working conditions to the extent oftheir control over the equipment and methods of work and to express views on the working procedures adopted as they may affect safety and health.

Article ]]

National laws or regulations shall provide that workers shall have the duty to-

(a) co-operate as closely as possible with their employer in the application of the pre- scribed safety and health measures;

(b) take reasonable care for their own safe- ty and health and that of other persons who may be affected by their acts or omissions at work:

Prop. l989/90: 64

(b) i den utsträckning som är förenligt med nationell lagstiftning, den dominerande entreprenören. eller annan person eller organ som har egentlig kontroll över eller primärt ansvar för övergripande frågor på byggarbets- stället, om han själv inte vistas därpå, utse en behörig person eller organ som vistas på stäl- let och som har erforderliga befogenheter och resurser att för hans räkning svara för att samordna och genomföra åtgärder enligt punkt (a) ovan;

(c) varje arbetsgivare förbli skyldig att. vad avser de. egna arbetstagarna, ansvara för att de föreskrivna åtgärderna genomförs.

2. Närhelst arbetsgivare eller ensamföreta- gare samtidigt bedriver verksamhet på ett byggarbetsställe skall de, i enlighet med vad som kan preciseras i nationell lagstiftning, ha skyldighet att samverka vid genomförandet av de föreskrivna åtgärderna beträffande sä- kerhet och hälsa.

Artikel 9

De som utformar och planerar ett bygg- nadsprojekt skall, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, beakta säkerhet och hälsa för de arbetstagare som sysselsätts vid projektets utförande.

Artikel 10

Nationell lagstiftning skall ge arbetstagare på alla arbetsplatser rätt och skyldighet att, . vad avser utrustning och arbetsmetoder som de känner till och har möjlighet att övervaka, medverka för att åstadkomma säkra arbets- förhållanden samt att framföra synpunkter på vilket sätt det valda arbetsförloppet kan påverka säkerhet och hälsa.

Artikel 11

Nationell lagstiftning skall föreskriva att arbetstagare har skyldighet att:

(a) bedriva ett så nära samarbete som möj- ligt mcd arbetsgivaren vid genomförandet av de föreskrivna åtgärderna beträffande säker- het och hälsa;

(b) iaktta sådan aktsamhet att såväl deras egen som andra personers säkerhet och hälsa inte äventyras av gärningar eller underlåten- het i samband med arbetet;

l7

(e) use facilities placed at their disposal and not misuse anything provided for their own protection or the protection of others:

(d) report forthwith to their immediate su- pervisor. and to the workers" safety represen- tative where one exists. any situation which they believe could present a risk. and which they cannot properly deal with themselves:

(e) comply with the prescribed safety and health measures.

Article 12

[. National laws or regulations shall pro- vide that a workcr shall have the right to remove himself from danger when he has good reason to believe that there is an immi— nent and serious danger to his safety or health. and the duty so to inform his supervi- sor immediately.

2. Where there is an imminent danger to the safety of workers the employer shall take immediate steps to stop the operation and evacuate workers as appropriate.

lll. Preventive and protective measures

Article 13 Safety of workplaces

1. All appropriate precautions shall be tak- en to ensure that all workplaces are safe and without risk ofinjuty to the safety and health of workers.

2. Safe means of access to and egress from all workplaces shall be provided and- main- tained. and indicated where appropriate.

3. All appropriate precautions shall be tak- en to protect persons present at or in the vicinity of a construction site from all risks which may arise from such site.

Article 14 Scaffolds and ladders

1. Where work cannot safely be done on or from the ground or from part ofa building or other permanent structure. a safe and suit-'

Prop. l989/90: 64

(c) utnyttja tillhandahållna hjälpmedel samt inte felaktigt använda utrustning som är avsedd för deras eget eller andras skydd;

(a') till sin närmaste arbetsledare och skyddsombud. om sådant finnes. utan dröjs- mål rapportera varje händelse som de bedö- mer kunna medföra en risk och som de inte själva, på ett tillfredsställande sätt. kan åtgär- då;

(e) följa de föreskrivna åtgärderna beträf- fande säkerhet och hälsa.

Artikel 12

[. Nationell lagstiftning Skall ge en arbets- tagare rätt att avlägsna sig ur farozonen. när han har skälig anledning att tro att det före- ligger en överhängande och allvarlig fara för hans säkerhet och hälsa. samt skyldighet att omedelbart rapportera detta till sin arbetsle- dare.

2. Om det föreligger en överhängande fara för arbetstagares säkerhet skall arbetsgivaren omedelbart avbryta arbetet och tillse att ar- betstagare på lämpligt sätt evakueras.

lll. Förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder

Artikel 13

Säkerhet på arbetsplatser

1. Alla rimliga förebyggande åtgärder skall vidtas för att säkerställa att alla arbetsplatser är säkra och utan risk för arbetstagarnas sä- kerhet och hälsa.

2. Säkra leder för tillträde till. och utrym- ning från. alla arbetsplatser skall tillhanda- hållas 0ch underhållas samt. om så befinncs lämpligt. utmärkas.

3. Alla rimliga förebyggande åtgärder skall vidtas för att skydda personer som vistas på. eller i närheten av. ett byggarbetsställc från alla risker som kan uppkomma på arbetsstäl- lct i fråga.

Artikel 14 Byggnadsställningar och stegar

]. Om arbete inte på ett riskfritt sätt kan utföras på eller från marken. eller från bygg- nadsdel eller annan fast konstruktion. skall

18

able scaffold shall be provided and main- tained. or other equally safe and suitable pro- vision shall be made.

2. In the absence of alternative safe means of access to elevatcd working places. suitable and sound ladders shall be provided. They shall be properly secured against inadvertent movement.

3. All scaffolds and ladders shall be con- structed and used in accordance with nation— al laws and regulations.

4. Scaffolds shall be inspected by & compe- tent person in such cases and at such times as shall be prescribed by national laws or regula- tions.

Article 15 Lifting appliances and gear

l. Every lifting appliance and item of lift- ing gear. including their constituent ele- ments, attachments. anchorages and sup- ports. shall

(a) be of good design and construction, sound material and adequate strength for the purpose for which they are used;

(b) be properly installed and used".

(c) be maintained in good working order; (a') be examined and tested by a compe- tent person at such times and in such cases as Shall be prescribed by national laws or regula- tions: the results of these examinations and tests shall be recorded:

(e) be operated by workers who have re- ceived appropriate training in accordance with national laws and regulations.

2. No person shall be raised. lowcred or carried by a lifting appliance unless it is con- structed. installed and used for that purpose in accordance with national laws and regula- tions. except in an emergency situation in which serious personal injury or fatality may occur. and for which the lifting appliance can be safely used.

Prop. 1989/90: 64

en säker och för ändamålet avsedd bygg- nadsställning tillhandahållas och underhållas eller annan likvärdigt säker anordning till— handahållas.

2. Saknas annan säker tillträdeslcd till ar— betsplatser. belägna på ett högre plan. skall lämpliga och felfria stegar tillhandahållas. Dessa skall på erforderligt sätt säkras mot oavsiktlig rörelse.

3. Alla byggnadsställningar och stegar skall vara tillverkade och användas i enlighet med nationell lagstiftning.

4. Byggnadsställningar skall inspekteras av en behörig person under de omständighe- ter och vid de tidpunkter som skall vara före- skrivna i nationell lagstiftning.

Artikel 15 Lyftanordningar och lyftredskap

]. Varje lyftanordning och lyftredskap. in- begripet deras ingående beståndsdelar. tillbe- hör. förankringar och stöd skall:

(0) vara utformade och tillverkade. av fel- fritt material. och vara tillräckligt hållfasta för det ändamål de används för:

(l)) installeras och användas på ett korrekt sätt: - (e) underhållas i gott skick: (d) undersökas och provas av en behörig person vid de tidpunkter och under de om- ständigheter som skall vara föreskrivna i na- tionell Iagstiftning: protokoll skall föras över resultaten av dessa undersökningar och prov:

(e) handhas av arbetstagare som erhållit lämplig utbildning i enlighet med nationell lagstiftning.

2. Ingen person får hissas upp. firas ner eller transporteras eller hållas uppe av en lyft— anordning såvida den inte. i enlighet med nationell lagstiftning. är tillverkad. installe— rad och avsedd för sådant ändamål; undantag må dock göras vid en nödsituation. som inne— bär risk för allvarlig personskada eller döds— fall. om användandet av lyftanordningen kan ske på ett säkert sätt.

19

Article 16 Transport, earth-moving and materials— handling equipment

1. All vehicles and earth-moving or mate- rials-handling equipment shall- (a) be of good design and construction tak- ing into account as far as possible ergonomic principles; (b) be maintained in good working order; (e) be properly used; (d) be operated by workers who have re- ceived appropriate training in accordance with national laws and regulations.

2. On all construction sites on which vehi- cles, earth-moving or materialshandling equipment are used— (a) safe and suitable access ways shall be provided for them; and (b) traffic shall be so organised and con- trolled as to secure their safe operation.

Article I 7 Plant, machinery, equipment and hand tools

l. Plant. machinery and equipment, in- cluding hand tools. both manual and power driven, shall

(a) be of good design and construction, taking into account as far as possible ergono- mic principles;

(b) be maintained in good working order: (0) be used only for work which they have been designed unless a use outside the initial design purposes has been assessed by a com- petent person who has concluded that such use is safe;

(d) be operated by workers who have re- ceived appropriate training.

2. Adequate instructions for safe use shall be provided where appropriate by the manu- facturer or the employer, in a form under- stood by the users.

3. Pressure plant and equipment shall be examined and tested by a competent person in cases and at times prescribed by national laws or regulations.

Prop. 1989/90: 64

A rtikel 16

Transporter, utrustning för jordförflyttning och materialhantering

]. Alla fordon samt all utrustning förjord- förflyttning och materialhantering skall:

(a) vara av god utformning och tillverk- ning med hänsynstagande i största möjliga utsträckning till ergonomiska principer;

(b) hållas i gott skick; (c) användas på ett korrekt sätt: (a') handhas av arbetstagare som erhållit lämplig utbildning i enlighet med nationell lagstiftning.

2. På alla byggarbetsställen där fordon el- ler utrustning förjordförflyttning och materi- alhantering används skall: (a) säkra och lämpliga tillträdesvägar an- ordnas; och (b) trafiken organiseras och övervakas så att en säker användning av dessa garanteras.

Artikel 17 Maskiner, utrustning och handverktyg

]. Anordningar, maskiner och utrustning, inbegripet handverktyg, både manuella och motordrivna. skall:

(a) vara av god utformning och tillverk- ning med hänsynstagande i största möjliga utsträckning till ergonomiska principer;

(b) hållas i gott skick; (c) användas endast för det arbete som de utformats för, såvida inte ett användnings- område utöver det ursprungligen avsedda har medgetts av en person, som har fastslagit att sådan användning är säker;

(d) handhas av arbetstagare som erhållit lämplig utbildning.

2. Erforderliga. för användaren begripliga, instruktioner för säker användning skall, i tillämpliga fall. tillhandhållas av tillverkaren eller arbetsgivaren.

3. Tryckbärande anordning och utrust- ning skall undersökas och provas av en kom- petent person under omständigheter och vid tidpunkter som föreskrivs i nationell lagstift- ning.

20

Article 18 Work at heights including roofwork

[. Where necessary to guard against dan- ger. or where the height of a structure or its slope exceeds that prescribed by national laws or regulations. preventivc measures shall be taken against the fall of workers and tools or other objects or materials.

2. Where workers are required to work on or near roofs or other places covered with fragile material, through which they are liable to fall, prcventive measures shall be taken against their inadvertently Stepping on or falling through the fragile material.

Article 19

Excavations, shafts, earthworks: underground works and tunnels

Adequate precautions shall be taken in any excavation, shaft, earthworks, underground works or tunnel-

(a) by suitable shoring or otherwise to guard against danger to workers from a fall or dislodgement of earth, rock or other materi- al; '

(b) to guard against dangers arising from the fall of persons, materials or objects or the inrush of water into the excavation, shaft. earthworks, underground works or tunnel:

(6) to secure adequate'ventilation at every workplace so as to maintain an atmosphere fit for respiration and to limit any fumes, gases, vapours, dust or other impurities to levels which are not dangerous or injurious to health and are within limits laid down by national laws or regulations;

(a') to enable the workers to reach safety in the event of fire, or an inrush 'of water or material:

(e) to avoid risk to workers arising from possible underground dangers such as the cir- culation of fluids or the presence of pockets of gas, by undertaking appropriate investiga- tions to locate them.

Prop. l989/90: 64

Artikel 18 Arbete på höjder inklusive takarbete

[. Om så erfordras för att förebygga fara, eller om en byggnads höjd eller lutning över- skrider de värden som föreskrivs i nationell lagstiftning, skall förebyggande åtgärder vid- tas för att skydda arbetstagare mot fall samt att verktyg eller andra föremål eller material faller ner.

2. Om arbetstagare måste utföra arbete på eller invid tak eller andra ytor som är täckta med klent material. genom vilket de riskerar att falla. skall förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra att de oavsiktligt beträder eller faller igenom det klena materialet.

Artikel 19

Schaktnings-, schaktsänknings-, mark-, underjords- och tunnelarbeten

Erforderliga åtgärder skall vid alla schakt- nings-. schaktsänknings-, mark-, underjords- och tunnelarbeten vidtas för att:

(a) genom lämplig spontning och stöttning eller på annat sätt skydda arbetstagarna för risker från fallande eller glidande jord-, sten- eller annat material:

(b) skydda mot risker som orsakas av att personer. material eller föremål faller ner. eller att vatten störtar in i schakten, schaktet. markarbetsplatsen, underjordsarbetsplatsen eller tunneln.

(c) säkerställa tillräcklig ventilation på varje arbetsplats så att luften bevaras lämplig för inandning samt begränsa förekomsten av rök, gaser, ångor, damm eller andra luftför- oreningar till nivåer som inte är farliga eller skadliga för hälsan och som ligger inom i nationell lagstiftning fastslagna gränser;

(a') möjliggöra för arbetstagarna att sätta sig i säkerhet vid brand, vatteninstörtning eller ras;

(e) undvika risker för arbetstagarna "som kan orsakas av särskilda faror vid under- jordsarbete, såsom risk för vätskeintlöde eller förekomst av gastickor, genom att kartlägga dessa faror med lämpliga undersökningar.

tmc/u 20 Coiferdams and caissons !. Every cotfcrdam and caisson shall be-

(a) of good construction and suitable and sound material and of adequate strength:

(b) provided with adequate means for workers to reach safety in the event of an inrush of water or material.

2. The construction, positioning, modifi- cation or dismantling ofa collerdam or cais- son shall take place only under the immedi- ate supervision ofa competent person.

3. Every cofferdam and caisson shall be inspected by a competent person at pre- scribed intervals.

A rlicle 21 Work in compressed air

1. Work in compressed air shall be carried out only in accordance with measures pre- scribed by national laws or regulations.

2. Work in compressed air shall be carried out only by workers whose physical aptitude for such work has been established by a medi- cal examination and when a competent per- son is present to supervise the conduct ofthe operations.

Article 22 Structural frames and formwork

!. Thc erection of structural frames and components formwork falsework and shoring shall be carried out only under the supervi- sion ofa competent person.

2. Adequate precautions shall be taken to guard against danger to workers arising from any temporary state of wcakness or instabil- ity ofa structure.

3. Formwork. falsework and shoring shall be so designed. constructed and maintained that it will safely support all loads that may be imposcd on it.

Prop. l989/90: 64

Artikel 20 Fångdammar och kassuner

]. Alla fångdammar och kassuner skall vara:

(a) tillförlitligt utförda i lämpligt. felfritt material samt ha erforderlig hållfasthet;

(b) försedda med erforderlig utrustning så att arbetstagare kan sätta sig i säkerhet vid eventuell instörtning av vatten eller material.

2. Byggande, utplacering, förändring eller nedmontering av en fångdamm eller kassun skall endast få ske under direkt övervakning av en behörig person.

3. Alla fångdammar och kassuner skall in- spekteras ”av en behörig person med före- skrivna mellanrum.

A rtikcl 2 1 Arbete under övertryck

[. Allt arbete under övertryck skall ske i enlighet med regler som föreskrivs i nationell lagstiftning.

2. Arbete under övertryck skall endast ut- föras av arbetstagare vars fysiska lämplighet för sådant arbete har fastställts vid en medi- cinsk undersökning och i närvaro av en behö- rig pcrson som övervakar utförandet av arbe- tet.

A rlike/ 22

Ram- och faekverkskonstruktioner samt formarbeten

l. Byggande av ram- och fackverkskon- struktioner och däri ingående delar samt form, med formundcrbyggnad och stämp. skall utföras under övervakning av. en behö- rig person;

2. Erforderliga åtgärder skall vidtas för att skydda arbetstagarna mot risker som uppstår vid något, ur hållfasthets- eller stabilitetssyn- punkt, tillfälligt kritiskt moment.

3. Form, med formundcrbyggnad och stämp. skall utformas, utföras och underhål- las så att den säkert förmår bära alla laster som kan belasta den.

22

A rtic'le 23 Work over water

Where work is done over or in close prox- imity to water there shall be adequate provi- sion for- ,

(a) preventing workers from falling into water:

(b) thc rescue of workers in danger of drowning;

(c) safe and sufficient transport.

A rtic'lt' 24 Demolition

When the demolition of any building or structure might present danger to workers or to the public-

(a) appropriate precautions. methods and procedures shall be adopted. including those for the disposal of waste or residues, in accor- dance with national laws or regulations:

(b) the work shall be planned and under- taken only under the supervision ofa compe- tent person.

Artir'le 25 Lighting

Adequate and suitable lighting, including portable lighting where appropriate, shall be provided at every workplace and any other

place on the construction site where a worker may have to pass.

Artic/t' 26 Electricity

1. All electrical equipment and installa- tions shall be constructed, installed and maintained by a competent person, and so used as to guard against danger.

2. Before construction is commenced and during the progress thcrcof adequate steps shall be taken to ascertain the presence ofand to guard against danger to workers from any live electrical cable or apparatus which is un- der, over or on the site.

3. The laying and maintenance of electri- cal cables and apparatus on construction sites

Prop. 1989/90: 64

Artikel 23 Arbete över vatten

Vid arbete över eller i nära anslutning till vatten skall erforderliga åtgärder vidtas

(a) att förhindra att arbetstagare faller ner i vatten; .

(b) att rädda arbetstagare som håller på att drunkna:

(c) säker och tillräcklig transport.

Artikel 24 Rivning

Om rivning av en byggnad eller byggnads- del kan orsaka risker för arbetstagare eller allmänheten skall:

(a) lämpliga förebyggande åtgärder vidtas samt metoder och tillvägagångssätt använ- das, också vad avser avlägsnande av rivnings- massor och rester, i enlighet med nationell lagstiftning;

(b) arbetet alltid planeras och bedrivas un- der övervakning av en kompetent person.

Artikel 25 Belysning

Tillräcklig och lämplig belysning, om så är lämpligt i form av bärbar belysningsutrust- ning, skall inom byggarbetsstället finnas på varje arbetsplats och alla andra platser som en arbetstagare kan behöva passera.

Artikel 26 Elektricitet

1. All elektrisk utrustning och elektriska installationer skall vara uppbyggda, installe- rade och skötas av en behörig person samt användas så att risker förebyggs.

2. Innan byggnadsarbete igångsättes. och under arbetets gång, skall erforderliga åtgär- der vidtas för att kartlägga förekomsten av, och skydda arbetstagare för risker från. strömförande ledningar eller installationer som finns under. över eller på arbetsstället.

' 3. Dragning. inkoppling och skötsel av el- ledningar och elektriska installationer skall

23

shall be governed by the technical rules and standards applied at the national level.

Article 2 7 Explosives

EprOSives shall not be stored, transported, handled or used except

(a) under conditions prescribed by nation- al laws or regulations; and

( 12) by a competent person. who shall take such steps as are necessary to ensure that workers and other persons are not exposed to risk of injury. '

Article 28 Health hazards

l. Where a worker is liable to be exposed to any chemical, physical or biological haz- ard to such an extent as is liable to be danger- ous to health, appropriate preventive mea- sures shall be taken against such exposure.

2. The preventivc measures referred to in paragraph l above shall comprise (a) the replacement of hazardous sub- stances by harmless or less hazardous sub- stances Wherever possible: or (b) technical measures applied to the plant. machinery, equipment or process; or

(c) where it is not possible to comply with subparagraphs (a) or (b) above, other effec- tive measures, including the use of personal protective equipment and protective cloth- ing.

3. Where workers are required to enter any area in which a toxic or harmful sub- stance may be present, or in which there may be an oxygen deficiency, or a flammable at- mosphere. adequate measures shall be taken to guard against danger.

4. Waste shall not be destroyed or other- wise disposed of on a construction site in a manner which is liable to be injurious to health.

Prop. l989/90: 64

utföras i enlighet med nationella tekniska be- stämmelser och nationell standard.

A rti kel 2 7 Explosiva varor

Explosiva varor skall inte lagras, transpor- teras, hanteras eller användas annat än:

(a) som villkor som föreskrivs i nationell lagstiftning är uppfyllda: och

(b) av en behörig person som skall vidta de åtgärder som erfordras för att säkerställa att arbetstagare och andra personer inte utsätts för risker att skadas.

Artikel 28 Hälsorisker

1. Om en arbetstagare riskerar att bli ut- satt för någon form av kemisk, fysikalisk eller biologisk risk i en sådan utsträckning att det kan medföra ohälsa, skall lämpliga förebyg- gande åtgärder mot sådan exponering vidtas.

2. De förebyggande åtgärder som åsyftas i punkt 1 ovan skall omfatta: (a) ersättning av skadliga ämnen med så- dana som är oskadliga, eller mindre skadliga, närhelst så är möjligt; eller (b) tekniska åtgärder som vidtas på teknis- ka anordningar, maskiner. utrustning eller processer; eller (c) om åtgärder enligt punkterna (a) eller (b) ovan inte är möjliga att genomföra, andra effektiva åtgärder. inbegripet användandet av personlig skyddsutrustning och skyddsklä- der.

3. Då arbetstagare skall uppehålla sig på ett område, där ett giftigt eller skadligt ämne kan uppträda, eller där det kan råda brist på syre eller där luften kan antändas. skall erfor- derliga åtgärder vidtas till skydd mot fara.

4. Avfall skall inte oskadliggöras eller på annat sätt elimineras på en byggarbetsplats på ett sätt som innebär risk för ohälsa.

24

Artic/e 29 Fire precautions

1. The employer shall take all appropriate measures to- (a) avoid the risk of fire; (b) combat quickly and eliiciently any out- break of fire: (c) bring about a quick and safe evacua- tion of persons.

2. Suffrcient and suitable storage shall be provided for flammable liquids, solids and gases.

A rticle 30

Personal protective equipment and protective cloming

l. Where adequate protection against risk of accident or injury to health. including ex- posure to adverse conditions, cannot be en- surcd by other means. suitable personal pro- tective equipment and protective clothing, having regard to the type of work and risks, shall be provided and maintained by the em- ployer, without cost to the workers, as may be prescribed by national laws or regulations.

2. The employer shall provide the workers with the approprate means to enable them to use the individual protective equipment. and shall ensure its proper use.

3. Protective equipment and protective clothing shall comply with standards set by the competent authority taking into account as far as possible ergonomic principles.

4. Workers shall be required to make proper use of and to take good care of the personal protective equipment and protec- tive clothing provided for their use.

A rtic/e 31 First aid

The employer shall be responsible for en- suring that first aid. including trained per- sonnel, is available at all times. Arrange- ments shall be made for ensuring the removal for medical attention of workers who have suffered an accident or sudden illness.

Prop. l989/90: 64

Artikel 29 Brandskydd

l. Arbetsgivaren skall vidta alla lämpliga åtgärder för att:

(a) undvika brandrisker; (b) snabbt och effektivt bekämpa varje uppkommen brand;

(c) genomföra en snabb och säker utrym- ning av personer.

2. Tillräckliga och lämpliga lagringsut- rymmen skall tillhandahållas för lättantändli- ga vätskor, fasta ämnen och gaser.

Artikel 30 Personlig skyddsutrustning och skyddskläder

1. Om tillräckligt skydd mot olycksfall el- ler ohälsa, inbegripet exposition för svåra förhållanden, inte med säkerhet kan uppnås på annat sätt, skall arbetsgivaren. utan kost- nad för arbetstagarna, tillhandahålla och vår- da med hänsyn till arbetets art och förekom- mande risker, lämplig pcrsonlig skyddsut- rustning och skyddskläder, i enlighet med vad som kan vara föreskrivet i nationell lag- stiftning.

2. Arbetsgivaren skall tillse att arbetsta- garna har den kunskap och annat som gör det möjligt för dem att använda en viss skyddsut- rustning och förvissa sig om att utrustningen används på ett ändamålsenligt sätt.

3. Skyddsutrustning och skyddskläder skall överensstämma med den standard som fastställts av den berörda myndigheten och. så långt möjligt, med beaktande av ergono- miska principer;

4. Arbetstagare skall åläggas att använda tillhandahållen personlig skyddsutrustning och skyddskläder på avsett sätt samt vårda denna väl.

Artikel 3] Första hjälp

Arbetsgivaren skall ha an5var att tillse att första hjälpen, inbegripet utbildad personal. alltid finns tillgänglig. Beredskap skall finnas för att säkerställa att arbetstagare, som drab— bats av olycksfall eller plötslig sjukdom, kan komma under medicinsk vård.

ix) Ur

Article 32 Welfare l. At or within reasonable access of every construction site an adequate supply of wholesome drinking water shall be provided.

2. At or within reasonable access of every construction site. the followlng facilities shall, depending on the number of workers and the duration of the work. be provided and maintained-

(a) sanitary and washing facilities; (b) facilities for changing and for the stor- age and drying of clothing;

(e) accommodation for taking meals and for taking sheltcr during interruption of work due to adverse weather conditions.

3. Men and women workers should be pro- vided with separate sanitary and washing fa— cilities.

A rtie/e 33 Information and training Workers shall be adequately and suitably-

(a) informed of potential safety and health hazards to which they may be exposed at their workplace;

(b) instructed and trained in the measures available for the prevention and control of. and protection against. those hazards.

Article 34 Reporting of accidents and diseases

National laws or regulations shall provide for the reporting to the competent authority within a prescribed time of occupational ac- cidents and diseases.

lV. Implementation 'Artt'cle 35

Each Member shall- (a) take all necessary measures. including the provision of appropriate penalties and corrective measures. to ensure the effective enforcement ofthe provisions ofthe Conven- tion; -

(b) provide appropriate inspection ser- vices to supervise thc application ofthe mea-

Prop. l989/90: 64

Artikel 32 Personalvård

1." På, eller inom rimligt avstånd från, var- je byggarbetsställe skall finnas tillgång till färskt dricksvatten i tillräcklig mängd.

2. På, eller inom rimligt avstånd från, var— je byggarbetsställe skall. beroende på antalet arbetstagare och arbetets varaktighet. följan- de utrymmen och anordningar tillhandahål- las och skötas: (a) toalett- och tvättningsutrymmen (b) utrymmen och anordningar för att klä om samt för att förvara och torka kläder: (c) utrymmen för intagande av måltider och för att söka skydd vid avbrott i arbetet som orsakas av väderförhållanden

3. Manliga och kvinnliga arbetstagare bör ha tillgång till separata toalett- och tvätt- ningsutrymmen.

Artikel 33 information och utbildning

Arbetstagare skall i erforderlig omfattning och på lämpligt sätt:

(a) informeras om möjliga olycksfalls- och hälsorisker som de kan utsättas för på sin arbetsplats:

(b) instrueras och utbildas om möjliga åt- gärder för att förebygga. hålla uppsikt över och vidta skyddsåtgärder mot dessa risker.

Artikel 34 Rapportering av olycksfall och sjukdomar

Nationell lagstiftning eller föreskrifter skall fastställa regler för inrapportering av arbets- olycksfall och arbetssjukdomar till berörd myndighet inom en föreskriven tid.

lV. Genomförande Artikel 35

Varje medlemsstat skall: (a) vidta alla nödvändiga åtgärder, inbe- gripet fastställande av lämpliga straff och sanktionsåtgärder. som garanterar en effektiv tillämpning av bestämmelserna i denna kon- vention,

(b) tillse att det finns ett lämpligt inspek- tionssystem för att övervaka genomförandet

26

sures to be taken in pursuance ofthe Conven- tion and provide these services with the re- sources necessary for the accomplishment of their task, or satisfy itself that appropriate inspection is carried out.

V. Final provisions Article 36

This Convention revises the Safety Provi- sions (Building) Convention, 1937.

Article 3 7 The formal ratifications of this Conven- tion shall be communicated to the Director- General of the International Labour Office for registration.

Article 38

1. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 39

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration of tcn years from the date on which the Con- vention first comes into force, by an act com- municated to the Director-General ofthe ln- ternational Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration ofthe period of ten years mentioned in the preceding para- graph, exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Prop. l989/90: 64

av de åtgärder som vidtas i enlighet med konventionen och att inspektionssystemet har för uppgiften nödiga resurser, eller förvis- sa sig om att lämplig tillsyn utföres. '

V. Slutbestämmelser Artikel 36

Denna konvention reviderar 1937 års kon- vention om säkerhetsföreskrifter (byggnads- industrin).

Artikel 3 7 De officiella ratifikationcrna av denna konvention skall sändas till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 38

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationcr har re- gistrerats hos generaldirektören.

2. Konventionen träder i kraft tolv måna- der eftcr det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 39

1. En medlemsstat som har ratificerat den- na konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft. säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek- tör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter det att den har registrerats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat konventionen och inte inom ett år efter ut- gången av den i föregående punkt nämnda tioårsperioden utnyttjar rätten till uppsäg- ning enligt denna artikel, är bunden under ytterligare en tioårsperiod och kan därefter, på de i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

27

Article 40

I. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members ' of the International Labour Organisation of the registration ofall ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers ofthe Organisation.

2. When notifying the members ofthe Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 41

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full par- ticulars of all ratifications and acts of denun- ciation registered by him in accordance with the provisions ofthe preceding Articles.

Article 42

At such times as it may consider necessary the Governing Body ofthe International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question ofits revision in whole or in part.

Article 43

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part. then. unless the new Con- vention othewise provides-

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure in- volve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 39 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Conven- tion shall cease to be open to ratification by the Members.

Prop. l989/90: 64

Artikel 40

I. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underlätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som generaldirektören har tagit emot från organisationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som ge- neraldirektören har tagit emot, skall general- direktören fa'sta medlemmarnas uppmärk- samhet på den dag då konventionen träder i kraft.

Artikel 41

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall, för registrering enligt artikel I02 i Förenta Nationernas stadga. lämna Förenta Nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om samtliga ratifikationer och uppsägningar som har registrerats enligt be- stämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 42

När internationella arbetsbyråns styrelse anser att det behövs, skall den lämna interna- tionella arbetsorganisationcns allmänna kon- ferens en redogörelse för denna konventions tillämpning och undersöka om det finns skäl att på konferensens dagordning föra upp frå- gan om att helt eller delvis revidera konven- tionen.

Artikel 43

1. Om konferensen antar en ny konven- tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver något annat: (a) skall en medlemsstats ratifikation av den nya konventionen utan hinder av be- stämmelserna i artikel 39 ovan anses medfö- ra omedelbar uppsägning av denna konven- tion, om och när den nya konventionen har trätt i kraft;

(b) skall, från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

28

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 44

The English and French versions of the text ofthis Convention are equally authorita- tive.

Prop. l989/90: 64

2. Denna konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de med- lemsstater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varige- nom den revideras.

Artikel 44

De engelska och franska versionerna av texten till denna konvention har lika giltig- het.

29

Recommendation (No. 175) concerning Safety and Health in Construction

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body ofthe International Labour Ollice. and having met in its Seventy-fiftli Session on 1 June 1988, and

Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations and. in particular. the Safety Provisions (Building) Convention and Rccommcndation. 1937. the Co-operation in Accident Prevention (Build- ing) Recommendation. 1937. the Radiation Protection Convention and Recommenda- tion. 1960. the Guarding of Machinery Con- vention and Recomendataion, l963. the Maximum Weight Convention and Recom- mendation. l967. the Occupational Cancer Convention and Recommendation, 1974, the Working Environment (Air Pollution. Noise and Vibration) Convention and Recommen— dation. 1977. the Occupational Safety and llealth Convention and Recommendation. 1981. the Occupational Health Services Con- vention and Recommendation, 1985. the As— bestos Convention and Recommendation, 1986. and the list of occupational diseases as revised in [980 appended to the Employment lnjury Benefits Convention. 1964. and

llaving decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to safety and health in construction. which is the fourth item on the agenda ofthe session. and

Having determined that these proposals shall take the form of a Rccommendation supplementing the Safety and Health in Con- struction Convention.

Adopts this twentieth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty- eight the following Recommendation. which may be cited as the Safety and Health in ("onstruction Recommendation. l988:

Prop. 1989/90: 64

" Bilaga 2 Overxämzing

lLO:s rekommendation (nr 175) om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens,

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 1 juni 1988 till sitt sjuttio- femte möte. och

åberopar gällande konventioner och re- kommendationer på arbetslivets område. i synnerhet 1937 års konvention och rekom- mendation om säkerhetsföreskrifter (bygg- nadsindustrin). 1960 års konvention och re- kommendation om strålskydd. 1963 års kon- vention och rekommendation om maskin- skydd. 1967 års konvention och rekommen- dation om högsta vikt som får bäras av en arbetstagare. 1974 års konvention och re- kommendation om yrkescancer. l977 års konvention om arbetsmiljön (luftförorening- ar. buller och vibrationer), 1981 års konven- tion och rekommendation om arbetarskydd och arbetsmiljö. 1985 års konvention och re- kommendation om företagshälsovård. 1986 års konvention och rekommendation om sä- kerhet vid användning av asbest och den år 1980 reviderade förteckningen över yrkes- sjukdomar till 1964 års konvention om för- måner vid yrkesskada. och

har beslutat anta vissa förslag avseende sä- kerhet och hälsa vid byggnads- och anlägg- ningsarbete. en fråga som utgör den fjärde punkten på mötets dagordning. och

har beslutat att dessa förslag skall ta 'for- men av en rekommendation som komplet- terar konventionen om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete.

antar denna den tjugonde dagen ijuni mä- nad ar nittionhundraattioåtta följande re- kommendation. som kan benämnas 1988 års rekommendation om säkerhet och hälsa vid byggnads- och anläggningsarbete.

30

]. Scope and definitions

!. The provisions ofthe Safety and Health in Construction Convention. 1988 (herein- after referred to as "the Convention") and of this Recommendation should be applied in particular to:

(a) building, civil engineering and the erection and dismantling of prefabricated buildings and structures, as defined in Article 2 (a) ofthe Convention:

(I)) the fabrication and erection of oil rigs. and of offshore installations while under con- struction on shore.

2. For the purposes ofthis Recommenda- tion— (a) the term "construction" covers:

(i) building, including excavation and the construction, structural alteration. ren- ovation. repair. maintenance (including Cleaning and painting) and demolition of all types ofbuildings or structures:

(ii) civil engineering, including excava- tion and the constuction, structural alter- ation. repair. maintenance and demolition of, for example. airports. docks. harbours. inland waterways, dams, river and ava- lanche and sea defence works. roads and highways. railways. bridges, tunnels, via- ducts and works related to the provision of services such as communications. drain- age. sewerage, water and energy supplics:

(iii) the erection and dismantling ofpre- fabricated buildings and structures, as well as the manufacturing of prefabricated ele- ments on the construction site;

(l)) the term "construction site" means any site at which any of the processes or operations deseribed in clause (a) above are carried on; .

(t') the term "workplace" means all places where workers need to be or to go by reasons oftheir work and which are under the control ofan employer as defined in clause (_l) below:

((I) the term "worker" means any person engaged in construction;

Prop. l989/90: 64

[. Tillämpningsområde och definitioner

]. Bestämmelserna i l988 års konvention om säkerhet och hälsa vid byggnads- och an- läggningsarbete (i det följande kallad konven- tionen) bör i synnerhet äga tillämpning på

(a) byggnads-. anläggnings-. väg- och vat- tenbyggnadsarbete samt montering och ned- montering av förtillverkade byggnader och byggnadsverk. i enlighet med vad som defini- eras i artikel 2(a) i konventionen; '

(l)) tillverkning och montering av olje- plattformar och anläggningar för djuphavsut- vinning medan de är i land och håller på att byggas:

2. I denna rekommendation

(a) omfattar uttrycket ”byggverksamhet":

(i) byggande. inbegripet schaktning och uppförande. ombyggnad, renovering, repa- ration. underhåll (inbegripet rengöring och målning) samt rivning av alla typer av byggnader och byggnadsverk:

(ii) anläggnings-. väg- och vattenbyggan— de, inbegripet schaktning och uppförande, ombyggnad, reparation, underhåll och riv- ning av t.ex. flygplatser. kajer. hanmar, vattentransportleder, dammar, skydds- vallar mot översvämningar och skred. vägar och trafikleder. järnvägar. broar, tunnlar. viadukter samt infrastrukturella arbeten såsom kommunikationer, dräne- ringar. avloppssystem, vatten- och energi- försörjningssystem;

(iii) montering och nedmontering av förtillverkade byggnader och byggnadsverk samt tillverkning av förtillverkade bygg- nadselement på byggarbetsstället; (I)) avser uttrycket "byggarbetsställe" var- je ställc där någon byggverksamhet som nämns i punkt (a) ovan pågår:

((”) avser uttrycket "arbetsplats" alla plat- ser. där arbetstagare måste uppehålla sig eller dit de måste bege sig på grund av arbetet, och vilka övervakas av en arbetsgivare, definie- rad i punkt (_/) nedan:

(zl) avser uttrycket ”arbetstagare” varje person som är sysselsatt med byggverksam- het:

3l

((I) the term "workers” representatives" means persons who are recognised as such under national law or practice:

(_ () the term "employer" means:

(i) any physical or legal person who em- ploys one or more workers on a construc- tion site: and

(ii) as the context requires. the principal conetractor. the contractor or the subcon- tractor; (g) the term "competent person" means a person possessing adequate qualifications. such as suitable training and sufficient knowledge, experience and skill for the safe performance of the specific work. The com- petent authorities may define appropriate criteria for the designation of such persons and may determine the duties to be assigned to them:

(h) the term "scaffold'" means any tempo- rary structure, fixed, suspended or mobile, and its supporting components which is used for supporting workers and materials or to gain access to any such structure. and which is not a "lifting appliance” as defined in clause (i) below:

(i) the term "lifting appliance” means any stationary or mobile appliances used for rais- ing or lowering persons or loads:

(j) the term "lifting gear" means any gear or tackle by means of which a load can be attached to a lifting appliance but which does not form an integral part of the appliance or load.

3. The provisions of this Recommenda- tions should also apply to such self-employed persons as may be specified by national laws or regulations.

ll. General provisions

4. National laws or regulations should re- quire that employers and self-employed pcr- sons have a general duty to provide a safe and healthy workplace and to comply with the prescribed safety and health measures.

5. (l) Whenever two ore more employers undertake activities at one construction site. they should have the duty to co-operate with

Prop. l989/90: 64

(e) avser uttrycket ”arbetstagarrepresen- tanter" personer som är erkända som sådana enligt nationell lag eller praxis:

(j) avser uttrycket "arbetsgivare”:

(i) varje fysisk ellerjuridisk person soms har en eller flera arbetstagare anställda på ett byggarbetsställe; samt

(ii) allt efter omständigheterna den do- minerande entreprenören, entreprenören eller underentreprenören: (g) avser uttrycket ”behörig person” en person som besitter erforderlig kompetens, såsom lämplig utbildning och tillräcklig kun- skap, erfarenhet och skicklighet för att kunna utföra den angivna uppgiften på ett riskfritt sätt. De ansvariga myndigheterna kan ange lämpliga förutsättningar för hur dessa perso- ner skall utses samt vilka åligganden som åvi- lar dem;

(h) avser uttrycket "byggnadsställning" varje tillfällig fast. hängande eller flyttbar an- ordning, inbegripet dess bärande delar, som används som plattform för arbetstagare och material vid arbetets utförande samt tillhö- rande anordningar för tillträde som inte hän- förs till "lyftanordning” enligt punkt (i) ne- dan:

(i) avser uttrycket "lyftanordning” varje stationär eller flyttbar anordning avsedd för lyftning eller sänkning av personer eller last;

(j) avser uttrycket "lyftredskap" varje red- skap eller hjälpmedel som används för att koppla last till lyftanordning och som inte utgör en beståndsdel av lyftanordningen eller lasten.

3. Bestämmelserna i denna rekommenda- tion bör också vara tillämpliga på ensamföre- tagare i enlighet mcd vad som kan preciseras i nationell lagstiftning.

11. Allmänna bestämmelser

4. Nationell lagstiftning bör ålägga arbets- givare och ensamföretagare allmän skyldig- het att tillse att säkra och sunda förhållanden råder på arbetsplatsen samt att de föreskriv- na åtgärderna beträffande säkerhet och hälsa följs.

5. (l) Närhelst två eller flera arbetsgivare bedriver verksamhet på samma byggarbets— ställe. bör de ha skyldighet att samverka med

32

one another as well as with any other persons participating in the construction work being undertaken. including the owner or his repre- sentative. in order to comply with the pre- scribed safety and health measures.

(2) Ultimate responsibility for the co-ordi- nation of safety and health measures on the construction site should rest with the princi- pal contractor or such other person as is pri- marily responsible for the execution of the work.

6. The measures to be taken to ensure that there is organised co—operation between em— ployers and workers to promote safety and health at construction sites should be pre- scribed by national laws or regulations or by the competent authority. Such measures should include—

(a) the establishment of safety and health committees representative of employers and workers with such powers and duties as may be prescribed;

(b) the election or appointment of work- ers” safety delegates with such powers and duties as may be prescribed:

(c) the appointment by the employer of suitably qualified and experienced persons to promote safety and health;

((I) the training of safety delegates and safety committee members.

7, Those concerned with the design and planning of a construction project should take into account the safety and health ofthe construction workers in accordance with na- tional laws. regulations and practice.

8. The design of construction equipment. tools. protective equipment and other similar equipment should take account ofergonomic principles.

lll. Preventive and protective measures

9. Construction work should be planned, prepared and undertaken in such a way that— (a) risks liable to arisc at the workplace are prevented as soon as possible:

(b) excessively or unnecessarily strenuous work positions and movements are avoided;

Prop. l989/90: 64

varandra samt med alla andra personer som deltar i det pågående byggnadsarbetet. inbe- gripet byggherren eller hans representant. så att de föreskrivna stadgandena beträffande säkerhet och hälsa efterlevs.

(2) Det yttersta ansxiaret för samordning- en av åtgärder beträffande säkerhet och hälsa på byggarbetsstället bör åvila den domine- rande entreprenören eller den person som primärt är ansvarig för utförandet av arbetet.

6. De åtgärder som skall vidtas för att sä- kerställa att arbetsgivare och arbetstagare, på ett systematiskt sätt, samverkar för att främja säkerhet och hälsa på byggarbetsställen. bör vara föreskrivna i nationell lagstiftning eller av berörd myndighet. Dessa åtgärder bör in- begripa: . (a) inrättandet av skyddskommittéer med representanter för arbetsgivarna och arbets- tagarna med sådana befogenheter och skyl- digheter som kan vara föreskrivna; (b) val, eller utseende, av skyddsombud med sådana befogenheter och skyldigheter som kan vara föreskrivna; (c) arbetsgivarens utseende av personer som har lämpliga kvalifikationer och erfaren- heter för att främja säkerhet och hälsa; (d) utbildning av skyddsombud och skyddskommittélcdamötcr.

7. De som utformar och planerar ett bygg- nadsprojekt bör. i enlighet med nationell_lag- stiftning och praxis. beakta säkerhet och häl- sa för de arbetstagare som sysselsätts vid projektets utförande. '

8. Utrustning. verktyg. skyddsutrustning och annan liknande utrustning för byggverk- samhet bör vara utformad med beaktande av ergonomiska principer-.

lll. Förebyggande åtgärder och

, skyddsåtgärder

9. Byggnadsarbete bör planeras, förbere- das och bedrivas på ett sådant sätt att:

(a) risker. som kan förväntas uppkomma på arbetsplatsen. förebyggs så tidigt som möj- ligt:

(b) arbetsställningar eller arbetsrörelser som medför överbelastning. eller är onödigt belastande. undviks; 33

(c) organisation of work takes into account the safety and health of workers;

(a') materials and products are used which are suitable from a safety and health point of view; '-

(e) working methods are employed which protect workers against the harmful effects of chemical, physical and biological agents.

10. National laws or regulations should provide'for the notification to the compenent authority of construction sites of such size. duration or characteristics as may. be pre- scribed.

l 1. Workers should have the right and the duty at any workplace to participate in ensur- ing safe Working conditiOns to the extent of their control over the equipment and meth- ods of work and to express views on the working procedures adopted as they may af- fect safety and health. -

Safety of workplaces

12. Housekeeping programmes should be established and implemented on construc- tion sites which include provision for— (a) the proper storage of materials and equipment; (b) the removal of waste and debris at ap- propriate intervals. 13. Where workers cannot be- protected against falls from heights by any other means— (a) adequate safety nets or safety sheets should be erected and maintained; or (b) adequate safety harnesscs should be provided and used. 14. The employer should provide the workers with the appropriate means to en- able them to use individual protective equip- ment and should ensure its proper use. Pro- tective equipment and protective clothing should comply with standards set by the com- petent authority. taking into account as far as possible ergonomic principles.

15. (1') The safety of construction ma- chinery and equipment should be examined and tested by type or individually, as appro- priate, by a competent person.

Prop. l989/90: 64

(c) arbetstagarnas säkerhet och hälsa beak- tas vid organiserandet av arbetet;

(a') material och produkter som är lämpli- ga ur säkerhets- och hälsosynpunkt används;

(e) arbetsmetoder som skyddar arbetsta- garna mot skadlig påverkan från kemiska. fysikaliska och biologiska ämnen utnyttjas;

10. Nationell lagstiftning eller nationella föreskrifter bör tillhandahålla regler om an- mälan till berörd myndighet, i enlighet med vad som kan vara föreskrivet, avseende bygg- nadsarbetsställen av viss storlek, varaktighet eller särart. ll. Arbetstagare på alla arbetsplatser bör ha rätt och skyldighet att, vad avser utrust- ning och arbetsmetoder som de känner till och har möjlighet att övervaka, medverka för att åstadkomma säkra arbetsförhållanden samt att framföra synpunkter på vilket sätt det valda arbetsförloppet kan påverka säker- het och hälsa.

Säkerhet på arbetsplatser

12. Rutiner så att god ordning upprätthål- les bör införas och följas upp på byggarbets- ställen. inbegripet åtgärder för: (a) ändamålsenlig lagring av material och utrustning; - (b) regelmässigt undanröjande av avfall och bråte. 13. Om arbetstagare inte på annat sätt kan skyddas mot fall bör:

(a) erforderliga skyddsnät eller brandsegel monteras och underhållas; eller

(b) erforderliga fallskydd tillhandahållas och användas.

14. Arbetsgivaren bör tillse att arbetsta- garna har lämplig kunskap och annat som möjliggör för dem att använda en viss skyddsutrustningoch bör förvissa sig om att utrustningen används på avsett sätt. Skydds- utrustning och skyddskläder bör överens— stämma med den standard som fastställts av den berörda myndigheten och, så långt möj- ligt, med beaktande av ergonomiska princi- per. 15. (1) Byggmaskiners och -utrustnings säkerhet bör på lämpligt sätt undersökas och provas, genom typprovning eller enskild provning, av en behörig person.

34

(2) National laws and regulations should take into consideration the fact that occupa- tional diseases may by caused by macinery. apparatus and systems wich do not take ac- count ofergonomic principles in their design.

Scafiblds

16. Every scaffold and part thereof should be of suitable and sound material and of ade- quate size and strength for the purpose for which it is used and be maintained in a prop- er condition. 17. Every scaffold should be properly de- signed. erected and maintained so as to pre- vent collapse or accidental displacement when properly used. 18. The working platforms, gangways and stairways of scaffold should be of such di- mensions and so constructed and guarded as to protect persons against falling or being endangered by falling objects. 19. No scaffold should be overloaded or otherwise misused. 20. A scaffold should not be erected. sub- stantially altered or dismantled except by or under the supervision ofa competent person. 21. A Scaffold as prescribed by national laws or regulations should be inspected. and the results recorded. by a competent per- son— (a) before being taken into use: (b) at periodic intervals thereafter; (c) after any alteration, interruption in use. exposure to weather or seismic condi- tions or any other occurrence likely to have affected their strength or stability.

Li/ting appliances and lif/ling gear

22. National laws or regulations should prescribe the lifting appliances and items of lifting gear which should be examined and tested by a competent person (a) before being taken into use the first time; (b) after erection on a site; (c) subsequently at intervals prescribed by such national laws or regulations: (d) after any substantial alteration or re- pair. 23. The results of the examinations and

Prop. l989/90: 64

(2) Nationell lagstiftning bör beakta det faktum att arbetssjukdomar kan orsakas av maskiner. apparater och system som utfor- mats utan beaktande av ergonomiska princi- per.

Byggnadsnä/lningar

16. Varje byggnadsställning och del därav bör vara utförd av lämpligt och felfritt mate- rial och ha tillräcklig storlek och hållfasthet för det ändamål den är avsedd samt hållas i gott skick. 17. Varje byggnadsställning bör utformas. uppföras och underhållas på ett sådant sätt att brott eller förskjutningar inte inträffar vid riktig användning. 18. Byggnadsställningars arbetsplattfor- mar. landgångar och trappor bör ha sådana mått samt byggas och förses med sådana skydd att personer inte riskerar att falla ner eller utsättas för risker från fallande föremål. 19. Byggnadsställning bör aldrig överbe- lastas eller användas på annat felaktigt sätt. 20. Uppförande, väsentlig ändring eller nedmontering av en byggnadsställning bör ske under övervakning av en behörig person. 21. Byggnadsställningar, för vilka så fö- reskrivs i nationell lagstiftning. bör besikti- gas. med förande av protokoll, av en behörig person: (a) innan den tas i bruk; (b) därefter med jämna mellanrum; (6) efter varje ändring, uppehåll i använ- dandet. tillfälle då ställningar varit utsatta för hårt väder eller seismiska rörelser eller annan liknande händelse som kan ha påver— kat ställningarnas hållfasthet eller stabilitet.

Lyftanordningar och I_t:firedskap

22. Nationell lagstiftning bör föreskriva vilka lyftanordningar och lyftredskap som bör undersökas och provas av en behörig per- son: (a) innan de tas i bruk för första gången: (b) efter uppförande på ett arbetsställe; (c) fortsättningsvis med tidsintervaller som fastställs i lagstiftning eller föreskrifter; ((1) efter varje väsentlig ändring eller repa- ration.

23. Protokoll, över resultaten av de under-

35

tests of lifting appliances and items of lifting gear carried out in pursuance of Paragraph 22 above should be recorded and. as required, made available to the competent authority and to employers and workers or their repre- sentatives.

24. Every lifting appliance having a single safe working load and every item of lifting gear should be clearly marked with its maxi- mum safe working load. 25. Every lifting appliance having a vari- able safe working load should be fitted with effective means to indicate clearly to the driver each maximum safe working load and the conditions under which it is applicable. 26. A lifting appliance or item of lifting gear should not be loaded beyond its safe working load or loads, except for testing pur- poses as specified by and under the direction of a competent person. 27. Every lifting appliance and every item of lifting gear should be properly installed so as. inter alia. to provide safe clearance be- tween any moving part and fixed objects. and to ensure the stability ofthe appliance. 28. Where necessary to guard against dan- ger. no lifting appliance should be used with- out the provision of suitable signalling ar- rangements or devices. 29. The drivers and operators of such lif- ting appliances as arc prescribed by national laws or regulations should be- (a) ofa prescribed minimum age: (b) properly trained and qualified.

'I'ranxport. earth-nwving and tttalcrial.v-hatt- (lli/ig equipment

30. The drivers and operators of vehicles and of earth-moving or materials-handling equipment should be persons trained and tested as required by national laws or regula- tions. 31. Adequate signalling or other control arrangements or devices should be provided to guard against danger from the movement of vehicles and earth-moving or materials- handling equipment. Special safety precau- tions should be taken for vehicles and equip- ment when manocuvring backwards.

Prop. l989/90: 64

sökningar och prov som i enlighet med punkt 22 ovan genomförs på lyftanordningar och lyftredskap. bör föras och, på begäran. hållas tillgängligt för berörd myndighet samt arbets- givarna och arbetstagarna eller deras repre- sentanter.

24. Varje lyftanordning vars högsta säkra last kan anges med en enda viktuppgift samt alla lyftredskap bör vara tydligt märkta med uppgift om högsta tillåtna last. 25. Varje lyftanordning vars högsta säkra last varierar bör vara försedd med hjälpme- del som för föraren tydligt indikerar den i varje ögonblick gällande högsta tillåtna lasten samt de villkor som då gäller. 26. En lyftanordning eller ett lyftredskap bör inte belastas med högre last än den eller de högsta tillåtna annat än vid provlyft och då bara om en behörig person anger lastvill- koren och övervakar lyftet. 27. Varje lyftanordning och varje lyftred- skap bör installeras på ett korrekt sätt så att det bl.a. finns tillräckligt fritt utrymme mel- lan varje rörlig del och fasta föremål och så att lyftanordningens stabilitet säkerställs. 28. Om så erfordras ur säkerhetssynpunkt bör lyftanordning inte användas utan att lämpliga signalarrangemang vidtagits eller signalhjälpmedel används. 29. De som kör eller manövrerar vissa lyftanordningar bör. i enlighet med vad som föreskrivs i nationell lagstiftning: (a) ha uppnått föreskriven minimiålder: (b) ha lämplig utbildning och lämpliga kvalifikationer.

Transporter, utruxtningjär_j()rt1_/iir/l_t-'ttrzirt_t.' och materia/hantering

30. De som kör och manövrerar fordon och utrustning för jordförflyttning och mate- rialhantering bör vara utbildade och ha ge- nomgått prov i enlighet med vad som krävs i nationell lagstiftning.

31. Erforderliga signal- eller andra över- vakningssystem eller -hjälpmcdcl. som skyddar mot faror från fordon och utrustning för jordförflyttning och materialhantering i rörelse. bör anordnas eller tillhandahållas. Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas avseende fordon och utrustning som backar.

36

32. Preventive measures should be taken to avoid the fall of vehicles and earth-moving and materials-handling equipment into exca- vations or into water.

33. Where appropriate. earth-moving and materials-handling equipment should be fitt- ed with structures designed to protect the operator from being crushed should the ma- chine overturn. and from falling material.

Exeavations. shajts. earthworks. underground works and tunnels

34. Shoring or other support for any part of an excavation. shaft. earthworks. under- ground works or tunnel should not be erect- ed. altered or dismantled except under the supervision of a competent person.

35. (1) Every part of an excavation. shaft. earthworks. underground works and tunnel where persons are employed should be in- spected by a competent person at the time and in the cases prescribed by national laws or regulations. and the results recorded.

(2) Work should not be commcnced there- in until after such an inspection.

H-"ork in compressed air

36. The measures regarding work in com- pressed air prescribed pursuant to Article 21 ofthe Convention should include provisions regulating the conditions in which the work is to be carried out. the plant and equipment to be used. the medicial supervision and control of workers and the duration of work in com- pressed air.

37. A person should only be allowed to work in a caisson if it has been inspected by a competent person within such preceding pe- riod as is prescribed by national laws or regu- lations: the results of the inspection should be recorded.

Pi/e drivning

38. All pile-driving equipment should be of good design and construction taking into ac- count as far as possible ergonomic principles. and property maintained.

Prop. l989/90: 64

32. Förebyggande åtgärder bör vidtas för att hindra att fordon eller utrustning förjord- förflyttning eller materialhantering rasar ner i schakter eller vatten. 33. Om så befinnes lämpligt bör utrust- ning för jordförflyttning och materialhante- ring förses med överbyggnad som utformas så att föraren dels inte krossas om maskinen välter. dels skyddas mot fallande material.

Schaktnings. .vc/tak[sänkning-. mark-. underjords- ot'h tunnelarln'ten

34. Utförande. ändring eller borttagande av spontning och stöttning eller annan stöd- konstruktion i varje del av en utgrävning. ett schakt. en markarbetsplats, en underjordsar- bctsplats eller en tunnel bör alltid ske under övervakning av en behörig person. 35. (1) Varje del av en schaktad grop. ett schakt. en markarbetsplats, en underjordsar- betsplats eller an tunnel. där personer syssel- sätts. bör inspekteras. varvid protokoll förs. av en behörig person vid de tidpunkter och under de omständigheter som föreskrivs i na- tionell lagstiftning. (2) Arbete däri bör inte påbörjas förrän efter att en sådan inspektion genomförts.

Arbete under övertryck

36. De regler avseende arbete under över- tryck som föreskrivs i enlighet med konven- tionens artikel 21, bör inbegripa bestämmel- ser som reglerar de förhållanden under vilka arbetet utförs. de tekniska anordningar och den utrustning som används. den medicinska övervakningen och kontrollen av arbetstaga- re samt varaktigheten av arbete under över- tryck. 37. En person bör endast tillåtas att arbeta i en kassun om den har inspekterats av en behörig person inom sådan tid före arbetet som föreskrivs i nationell lagstiftning; in- spektionsprotokoll bör föras.

Pri/ning

38. All pålningsutrustning bör vara lämp- ligt utformad och tillverkad, med största möjliga beaktande av ergonomiska principer. och underhållas på lämpligt sätt.

39. Pile driving should be carried out only under the supervision ofa competent person.

Work over water

40. The provisions regarding work over water prescribed in pursuance ofArtiele 23 of the Convention should include. where appro- priate, the provision and use of suitable and adequate— (a) fencing, safety nets and safety har- nesses: (b) life vestes, life preservers, manned boats (motor driven if necessary) and life- buoys; (c) protection against such hazards as rep- tiles and other animals.

Health hazards

41. (1) An information system should be set up by the competent authority, using the results of international scientific, to provide information för architects. contractors, em- ployers and workers” representatives on the health risks associated with hazardous sub- stances used in the construction industry.

(2) Manufacturers and dealers in products used in the construction industry should pro- vide with the products information on any health risks associated with them and on the precautions to be taken.

(3) ln the use of materials that contain hazardous substances and in the removal and disposal of waste. the health of workers and ofthe public and the preservation ofthe envi- ronment should be safeguarded as prescribed by national laws and regulations.

(4) Dangerous substances should be clearly marked and provided with a label giving their relevant characteristics and instructions on their use. They should be handled under conditions prescribed by national laws and regulations or by the competent authority.

(5) The competent authority should deter- mine which hazardous substances should be prohibited from use in the construction in- dustry.

42. The competent authority should keep records of monitoring of the working envi- ronment and assessment of workers” health

Prop. l989/90: 64

39. Pålning bör endast utföras under över- vakning av en behörig person.

Arbete över vatten

40. Bestämmelserna avseende arbete över vatten som föreskrivs i enlighet med konven- tionens artikel 23 bör inbegripa, där så är tillämpligt. tillhandahållande och användan- de av lämpliga och tillräckliga:

(a) stängsel, skyddsnät och fallskydd;

(b) livvästar. livräddningsutrustning. be- mannade båtar (motordrivna om så behövs) och livbojar;

(c) skydd mot speciella risker såsom repti- ler och andra djur.

Hälsorisker

41. (1) Ett informationssystem, som ut- nyttjar de kunskaper som framkommer i in- ternationell forskning, bör upprättas av den berörda myndigheten för att informera arki- tekter, entreprenörer. arbetsgivare och ar- betstagarrepresentanter om hälsorisker med anknytning till farliga ämnen som används i byggindustrin.

(2) Tillverkare och leverantörer av pro- dukter som används i byggindustrin bör till- sammans med produkterna bifoga informa- tion om varje hälsorisk med anknytning till produkten samt om de förebyggande åtgär- der. som bör vidtas.

(3) Om ämnen som kan medföra risker ingår i material som används. eller i avfall som bort eller omhändertas, bör skyddsåtgär- der för dels arbetstagarnas och allmänhetens hälsa, dels miljön, vidtas i enlighet med vad som föreskrivs i nationell lagstiftning.

(4) Farliga ämnen bör vara tydligt märkta och försedda med informationsblad som an- ger deras egenskaper samt instruktioner för hanterandet. De bör hanteras på sätt som föreskrivs i nationell lagstiftning eller av den berörda myndigheten.

(5) Den berörda myndigheten bör faststäl- la vilka farliga ämnen vars användning bör förbjudas inom byggindustrin.

42. Den berörda myndigheten bör upprät- ta register över observationer i arbetsmiljön och bedömningar av arbetstagarnas hälsa

38

for a period prescribed by national laws and regulations.

43. The manual lifting of excessive weights which presents a safety and health risk to workers should be avoided by reducing the weight. by the use of mechanical devices or by other means. 44. Whenever new products. equipment and working methods are introduced. special attention should be paid to informing and training workers with respect to their impli- cations for safety and health. '

Dangerous atmospheres

45. The measures regarding dangerous at- mospheres prescribed pursuant to Article 28. paragraph 3, of the Convention should in- clude prior written authority or permission from a competent person. or any other sys- tem by which entry into any area in which a dangerous atmosphere may be present can be effected only after completing specified pro- cedures.

Fire precautions _

46. Where necessary to guard against dan- ger, workers should be suitably trained in the action to be taken in the event of fire, includ- ing the use of means of escape. 47. Where appropriate suitable visual signs should be provided to indicate clearly the directions of escape in case of fire.

Radiation hazards

48. Stringent safety regulations should be drawn up and enforced by the competent au- thority with respect to construction workers engaged in the maintenance. renovation. de- molition or dismantling of any buildings in which there is a risk of exposure to ionising radiations. in particular in the nuclear power industry.

First aid

49. The manner in which first-aid facilities and personnel are to be provided in pursu- ance of Article 31 of the Convention should be prescribed by national la'ws or regulations drawn up after consulting the competent health authority and the m05t representative organisations of employers and workers con- cerned.

Prop. l989/90: 64

inom de tidsperioder som föreskrivs i natio- nell lagstiftning.

43. Manuella lyft som är så "tunga att de medför risk för arbetstagarnas säkerhet och hälsa bör undvikas genom att vikten mins- kas. mekaniska hjälpmedel används eller på annat sätt. 44. Närhelst nya produkter, ny utrustning eller nya arbetsmetoder börjar användas bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att infor- mera och utbilda arbetstagare avseende deras påverkan på säkerhet och hälsa.

Farlig inandningslujt

45. De åtgärder avseende farlig inand- ningsluft som föreskrivs i enlighet med kon- ventionens artikel 28, tredje punkten. bör in- begripa krav på ett i förväg avgivet skriftligt godkännande eller tillstånd från en behörig person. eller annat sätt som säkerställer att särskilt angivna åtgärder vidtagits, innan in- träde får ske i område där farlig inandnings- luft kan förekomma.

Brandskydd

46. Om det behövs för att skydda mot ris- ker. bör arbetstagare få lämplig utbildning avseende åtgärder vid brand. inbegripet ut- rymningsövning. 47. Om så befinnes lämpligt bör därför av- sedd skyltning, som tydligt anger utrym- ningsriktning vid brand. ordnas.

Strålningsrisker

48. Berörd myndighet bör utfärda strikta säkerhetsbestämmelser. och tillse att dessa efterlevs, avseende byggnadsarbetstagare som sysselsätts med underhåll, renovering. rivning eller nedmontering av varje byggnad där det föreligger risk för att utsättas förjoni- serande strålning. i synnerhet inom kärn- kraftsindustrin.

Första hjälp

49. De villkor för att första hjälp. och per- sonal därför. skall finnas tillgänglig. i enlighet med konventionens artikel 31. bör. efter samråd med ansvarig hälsovårdsmyndighet och berörda representativa arbetsgivare- och arbetstagareorganisationer. föreskrivas i na- tionell lagstiftning.

39

50. Where the work involves risk of drown- ing. asphyxiation or electric shock. first-aid personnel should be proficient in the use of resuscitation and other lifesaving techniques and in rescue procedures.

Welfare

51. ln appropriate cases. dependning on the number of workers the duration of the work and its location. adequate facilities for obtaining or preparing food and drink at or near a construction site should be provided. if they are not otherwise available.

52. Suitable living accommondation should be made available for the workers at construction sites which are remote from their homes. where adequate transportation between the site and their homes or other suitable living accommodation is not avail- able. Men and women workers should be pro- vided with separate sanitary, washing and sleeping facilities.

IV. Effect on earlier Recommendations

53. This Recommendation supersedes the Safety Provisions (Building) Recommenda- tion. 1937, and the Co-operation in Accident Prevention (Building) Recommendation. 1937.

Prop. 1989/90: 64

50. Om arbetet medför risk för drunkning. kvävning eller elchock bör personal för första hjälpen vara kunnig i återupplivnings— och livräddningsteknik samt räddningstjänst.

Personalvård

51. I tillämpliga fall. beroende på antalet arbetstagare. arbetets varaktighet och belä- genhet. bör erforderliga anordningar för att skaffa eller laga mat och dryck tillhandahål- las på, eller i närheten av. ett byggarbetsstäl- le. såvida dcssa inte finns tillgängliga på an- nat sätt. 52. Om byggarbetsställe är beläget långt från arbetstagarnas hemort bör. om erforder- liga kommunikationer mellan arbetsstället och hemorten saknas och tillgång till andra lämpliga inkvarteringsmöjligheter inte finns, lämpliga inkvarteringsmöjligheter inrättas för arbetstagarna. Manliga och kvinnliga ar- betstagare bör ha tillgång till separata toalett- och tvättnings- och vilutrymmen.

IV. Konsekvenser för tidigare rekommendationer

53. Denna rekommendation ersätter 1937 års rekommendation säkerhetsföreskrifter (byggnadsindustrin) och 1937 års rekommen- dation samverkan till förekommande av olycksfall (byggnadsindustrin).

40

Convention (No. 168) concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation.

Having been convened at Geneva by the Governing Body ofthe International Labour Office. and having met in its Seventy-fifth Session on 1 June 1988. and

Emphasising the importance of work and productive employment in any society not only because ofthe resources which they cre- ate for the community, but also because of the income which they bring to workers. the social role which they confer and the feeling of self-esteem which workers derive from them. and

Recalling the existing international stan- dards in the field of employment and unem- ployment protection (the Uncmployment Provision Convention and Recommenda- tion. 1934. the Uncmployment (Young Per- sons) Recommendation. 1935, the Income Security Recommendation, 1944. the Social Security (Minimum Standards) Convention. 1952, the Employment Policy Convention and Recommendation. 1964. the Human Re- sources Development Convention and Rec- ommendation. 1975, the Labour Administra- tion Convention and Recommendation, 1978. and the Employment Policy (Supple- mentary Provisions) Recommendation. 1984), and

Considering the widespread uncmploy- ment and underemployment affecting var- ious countries throughout the world at all stages of development and in particular the problems of young people, many of whom are seeking their first employment. and

Considering that. since the adoption ofthe international instruments concerning protec- tion against uncmployment referred to above. there have been important new devel- opments in the law and practice of many Members necessitating the revision of exist- ing standards. in particular the Uncmploy-

Prop. l989/90: 64

" Bilaga 3 Oversällning

ILO:s konvention (nr 168) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty- relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 1 juni 1988 till sitt sjuttio- femte möte,

framhåller betydelsen av arbete och pro- duktiv sysselsättning i varje samhälle. inte bara på grund av de resurser som detta skapar för samhället utan också på grund av den inkomst som arbetstagarna uppnår. den åtföljande sociala rollen och den självkänsla som arbetstagarna vinner härigenom.

erinrar om gällande internationella normer inom området sysselsättning och arbetslös- hetsskydd (1934 års konvention och rekom- mendation om ersättning eller understöd vid arbetslöshet, 1935 års rekommendation om ungdomsarbetslöshet. 1944 års rekommen- dation om ekonomisk trygghet, 1952 års kon- vention om minimistandard för social trygg- het. 1964 års konvention och rekommenda- tion om sysselsättningspolitik, 1975 års kon- vention och rekommendation om utveckling av mänskliga resurser, 1978 års konvention och rekommendation om. arbetsmarknads- förvaltning och 1984 års rekommendation om sysselsättningspolitik (tilläggsbestämmel- ser».

beaktar den utbredda arbetslöshet och undersysselsättning som berör olika länder runt om i världen på alla utvecklingsstadier och särskilt problemen för unga människor av vilka många söker sitt första arbete.

finner att sedan antagandet av ovan nämn- da internationella instrument om skydd vid arbetslöshet har en betydande ny utveckling i många medlemsstaters lagstiftning och praxis ägt rum. som nödvändiggör en revidering av gällande normer, i synnerhet 1934 års kon- vention om ersättning eller understöd vid ar-

41

ment Provision Convention. 1934, and the adoption of new international standards con- cerning the promotion of full, productive and freely chosen employment by all appropriate means, including social security, and

Noting that the provisions concerning un- employment benefit in the Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952. lay down a level of protection that has now been surpassed by most ofthe existing compensa- tion schemes in the industrialised countries and. unlike standards concerning other bene- fits. have not been followed by higher stan- dards. but that the standards in question can still constitute a target for developing coun- tries that are in & position to set up an unem- ployment compensation scheme. and

Recognising that policies leading to stable. sustained. non-inflationary economic growth and a flexible response to change. as well as to creation and promotion of all forms of productive and freely chosen employment in- cluding small undertakings. co-operatives, self-employment and local initiatives for em- ployment, even through the re-distribution of resources currently devoted to the financing of purely assistance-oriented activities to- wards activities which promote employment especially vocational guidance, training and rehabilitation. offer the best protection against the adverse effects of involuntary un- employment. but that involuntary unemploy- ment nevertheless exists and that it is there- fore important to ensure that social security systems should provide employment assis- tance and eccnomic support to those who are involuntarily unemployed, and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to employment promotion and social security which is the fifth item on the agenda of the session with a view. in particular, to revising the Uncm- ployment Provision Convention. 1934, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Con- vention,

adopts this twenty-first day ofJune of the year one thousand nine hundred and eighty- eight the following Convention. which may be cited as the Employment Promotion and Protection against Uncmployment Conven- tion, 1988:

Prop. l989/90: 64

betslöshet, och antagandet av nya internatio- nella normer om främjande av full, produk- tiv och fritt vald sysselsättning genom alla lämpliga medel. inkl. socialförsäkring,

konstaterar att bestämmelserna om förmå- ner vid arbetslöshet i 1952 års konvention om minimistandard för social trygghet lägger fast en skyddsnivå som nu har överträffats av de flesta av de gällande ersättningssystemen i de industrialiserade länderna och att de, i motsats till normerna beträffande andra för- måner. inte har ersatts av högre normer. men att normerna i fråga fortfarande kan utgöra ett riktmärke för de utvecklingsländer som är i stånd att upprätta ett system för ersättning vid arbetslöshet.

erkänner att en politik som leder till stabil. oavbruten, icke-inflationsdrivande ekono- misk tillväxt och ett smidigt gensvar på för- ändringar, liksom till skapande och främjan- de av alla former av produktiv och fritt vald sysselsättning. inkl. små företag. kooperativ, egen verksamhet och lokala sysselsättnings- initiativ. även genom omfördelning av resur- ser som för närvarande används för finan- siering av rent stödorienterade åtgärder till åtgärder som främjar sysselsättning, särskilt yrkesvägledning. utbildning och rehabilite- ring. erbjuder det bästa skyddet mot de nega- tiva följderna av ofrivillig arbetslöshet. men att ofrivillig arbetslöshet inte desto mindre förekommer. och att det därför är viktigt att se till att socialförsäkringssystemen omfattar sysselsättningsstöd och ekonomiskt stöd till de personer som är ofrivilligt arbetslösa.

har beslutat anta vissa förslag om främjan- de av sysselsättning och social trygghet. en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning i syfte att framförallt revidera 1934 års konvention om ersättning eller un- derstöd vid arbetslöshet.

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en internationell konvention. och

antar denna den tjugoförsta dagen i juni månad är nittonhundraåttioåtta följande konvention. som kan kallas 1988 års konven- tion om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet.

42

I. General provisions Article 1

In this Convention: (a) the term "legislation" includes any so- cial security rules as well as laws and regula- tions; .

(b) the term ”prescibed” means deter- mined by or in virtue of national legislation.

Artic/t' 2

Each Member shall take appropriate steps to co-ordinate its system of protection against unemployment and its employment policy. To this end, it shall seek to ensure that its system of protection against unemploy- ment. and in particular the methods of pro- viding unemployment benefit, contribute to the promotion of full, productive and freely chosen employment, and are not such as to discourage employers from offering and workers from seeking productive employ- ment.

Article 3

The provisions ofthis Convention shall be implemented in consultation and coopera- tion with the organisations of employers and workers, in accordance with national prac- tice.

Article 4

l. Each Member which ratifies this Con- vention may. by a declaration accompanying its ratification, exclude the provisions of Part Vll from the obligations accepted by ratifica- tion.

2. Each Member which has made a decla- ration under paragraph [ above may with- draw it at any time by a subsequcnt declara- tion.

Article 5

1. Each Member may avail itself, by a dec- laration accompanying its ratification, of at most two of the temporary exceptions pro- vided for in Article 10. paragraph 4. Article ] l. paragraph 3. Article 15. paragraph 2. Ar- ticle 18. paragraph 2, Article 19, paragraph 4, Article 23. paragraph 2. Article 24. paragraph

Prop. 1989/90: 64

I. Allmänna bestämmelser Artikel 1

I denna konvention skall (a) med uttrycket ”lagstiftning” förstås så- väl lagar och författningar som administrati- va föreskrifter om social trygghet:

(b) med uttrycket ”föreskrivet" förstås fastställt i eller med stöd av den nationella lagstiftningen.

Artikel 2

Varje medlemsstat skall vidta lämpliga åt- gärder för att samordna sitt system för skydd vid'arbetslöshct och sin sysselsättningspoli- tik. I detta syfte skall den söka säkerställa att dess system för skydd vid arbetslöshet och i synnerhet metoderna för att utge förmåner vid arbetslöshet. bidrar till främjandet av full. produktiv och fritt vald sysselsättning och inte är så utformade att de avhåller ar- betsgivare från att erbjuda och arbetstagare från att söka produktiv sysselsättning.

Artikel 3

Bestämmelserna i denna konvention skall genomföras efter konsultation och i samarbe- te med arbetsgivarnas och arbetstagarnas or- ganisationeri enlighet med nationell praxis.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat, som ratificerar den- na konvcntion. kan genom en förklaring som bifogas dess ratifikation utesluta bestämmel- serna i dcl Vll från de skyldigheter som god- tas genom ratifikationen.

2. Varje medlemsstat som har lämnat en förklaring enligt punkt 1 ovan, kan när som helst dra tillbaka den genom en senare förkla- ring."

Artikel 5

1. Varje medlemsstat kan genom en för- klaring som bifogas dess ratifikation tempo- rärt begagna sig av högst två av de undantag som anges i artikel 10 punkt 4, artikel 11 punkt 3, artikel 15 punkt 2. artikel 18 punkt 2. artikel 19 punkt 4. artikel 23 punkt 2. artikel 24 punkt?. och artikel 25 punkt 2. En

43

2. and Article 25. paragraph 2. Such a decla- ration shall state the reasons which justify these exceptions.

2. Notwithstanding the provisions ofpara- graph 1 above. a Member. where it is justi- fied by the extent of protection of its social security system. may avail itself. by a declara- tion accompanying its ratification. of the temporary exceptions provided for in Article 10. paragraph 4. Article l 1, paragraph 3, Ar- ticle 15. paragraph 2. Article 18. paragraph 2. Article 19. paragraph 4. Article 23. paragraph 2. Article 24. paragraph 2 and Article 25. paragraph 2. Such a declaration shall state the reasons which justify these exceptions.

3. Each Member which has made a decla- ration under paragraph 1 or paragraph 2 shall include in its reports on the application of this Convention submitted under Article 22 of the Constitution of the International La- bour Organisation a statement in respect of each exception of which it avails itself- (a) that its reason for doing so subsists: or

(b) that it renounccs its right to avail itself ofthe exception in question as from a stated date.

4. Each Member which has made a decla- ration under paragraph ] or paragraph 2 shall. as appropriate to the terms of such declaration and as circumstances permit- (a) cover the contingency of partial uncm- ployment; (b) increase the number of persons pro- tected: (t') increase the amount ofthe benefits;

(d) reduce the length ofthe waiting period; (0) extend the duration of payment of benefits:

(_I) adapt statutory social security schemes to the occupational circumstances of part- timc workers;

(g) endeavour to ensure the provision of medical care to persons in receipt of unem- ployment benelit and their dependants;

(h) endeavour to guarantee that the peri- ods during which such benelit is paid will be taken into account for the acquisition of the right to social security benefits and. where appropriate. the calculation ofdisability. old- agc and survivors" benelit.

Prop. 1989/90: 64

Sådan förklaring skall ange de orsaker sotn berättigar dessa undantag.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 ovan kan en medlemsstat. då det är berätti- gat genom omfattningen av skyddet i dess socialförsäkringssystem. genom en förklaring som bifogas dess ratifikation. temporärt be- gagna sig av de undantag som anges i artikel 10 punkt 4. artikel 11 punkt 3. artikel 15 punkt 2. artikel 18 punkt 2. artikel 19 punkt 4. artikel 23 punkt 2. artikel 24 punkt 2 och artikel 25 punkt 2. En sådan förklaring skall ange de orsaker som berättigar dessa undan- tag.

3. Varje medlemsstat som har lämnat en förklaring enligt punkt 1 eller punkt 2 ovan. skall i sina rapporter om tillämpningen av konventionen. avgivna enligt artikel 22 i in- ternationella arbetsorganisationens stadga. med avseende på varje undantag som den begagnar sig av meddela: (a) att dess anledning för att göra så be- står. eller

(b) att den avsäger sig sin rätt att begagna sig av undantaget ifråga från och med en angiven tidpunkt.

4. Varje medlemsstat, som har lämnat en förklaring enligt punkt 1 eller punkt 2 ovan. skall alltefter villkoren för en sådan förkla- ring och när omständigheterna tillåter. (a) utvidga skyddet till att omfatta situa- tionen particll arbetslöshet, (I).) öka antalet skyddade personer.

(t') höja förmånsbeloppen. ((1) minska karenstidens längd. (t') utöka ersättningstidens längd,

(I) anpassa lagstadgade socialförsäkrings- system till deltidsarbetande arbetstagares sys- selsättningsförhållanden,

(g) försöka säkerställa utgivandet av sjuk- vård till personer som uppbär förmån vid arbetslöshet och deras anhöriga,

(li) försöka garantera att perioder då en sådan förmån betalas ut skall beaktas vid förvärvandet av rätt till socialförsäkringslör- måncr och. i förekommande fall. vid beräk— ningen av invaliditets-, ålderdoms- och efter- lcvandcförmåncr.

44

Article 6

l. Each Member shall ensure equality of treatment for all persons protected, without discrimination on the basis of race. colour, sex. religion. political opinion, national ex- traction. nationality. ethnic or social origin. disability or age.

2. The provisions of paragraph l shall not prevent the adoption of special measures which are justified by the circumstances of identified groups under the schemes referred to in Article 12. paragraph 2, or are designed to meet the specific needs of categories of persons who have particular problems in the labour market. in particular disadvantaged groups. or the conclusion between States of bilateral or multilateral agreements relating to unemployment benefits on the basis of reciprocity.

II. Promotion of productive employment Artic/e 7

Each Member shall declare as a priority objective a policy designed to promote full, "productive and freely chosen employment by all appropriate means, including social secu- rity. Such means should include. inter alia, employment services, vocational training and vocational guidance.

Article 8

l. Each Member shall endeavour to estab- lish. subject to national law and practice. spe- cial programmes to promote additional job opportunities and employment ' assistance and to encourage freely chosen and produc- tive employment for identified categories of disadvantaged persons having or liable to have difficulties in. finding lasting employ- ment such as women. young workers. dis- abled persons. older workers, the long-term unemploycd. migrant workers lawfully resi- dent in the country and workers affected by structural change.

2. Each Member shall specify. in its re- ports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation. the categories of persons for whom it undertakes to promote employment programmes.

Prop. l989/90: 64

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall säkerställa lika- behandling av alla skyddade personer utan diskriminering på grund av ras. hudfärg. kön. religion, politisk åsikt, nationell härkomst, medborgarskap. etniskt eller socialt ur— sprung. handikapp eller ålder.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte vara till hinder för vidtagandet av särskilda åtgärder som berättigas av omständigheterna för bestämda grupper enligt de system som anges i artikel 12 punkt 2 eller som är avsed- da att tillgodose specifika behov hos kategori- er av personer som har särskilda problem på arbetsmarknaden. i synnerhet de sämst ställ- da grupperna, eller slutandet av bilaterala el- ler multilaterala överenskommelser mellan stater angående förmåner vid arbetslöshet på grundval av ömsesidighet.

II. Främjande av produktiv sysselsättning Artikel 7

Varje medlemsstat skall såsom ett priorite- rat mål formulera en politik. som syftar till att främja full. produktiv och fritt vald syssel- sättning genom alla lämpliga åtgärder. inkl. socialförsäkring. Sådana åtgärder bör bl.a. omfatta arbetsförmedlingsservice. yrkesut- bildning och yrkesvägledning.

Artike18

1. Varje medlemsstat skall i enlighet med nationell lagstiftning och praxis bemöda sig om att upprätta särskilda program för att främja ytterligare arbetstillfällen och stöd till sySselsättning och underlätta fritt vald och produktiv sysselsättning för bestämda kate- gorier personer som har eller antas ha svårig- heter att finna ett varaktigt arbete. såsom kvinnor. ungdomar. handikappade. äldre ar- betstagare. långtidsarbetslösa, migrerande ar- betstagare. som är lagligt bosatta i landet, samt arbetstagare. som berörs av strukturför- ändringar.

2. Varje medlemsstat skall i sina rapporter enligt artikel 22 i internationella arbetsorga- nisationens stadga ange de pcrsonkatcgorier för vilka den åtar sig att genomföra sysselsätt- ningsprogram.

45

3. Each Member shall endeavour to ex- tend the promotion of productive employ- ment progressively to a greater number of categories than the number initially covered.

Article 9

The measures envisaged in this Part shall be taken in the light ofthe Human Resources Development Convention and Recommen- dation, 1975, and the Employment Policy (Supplementary Provisions) Recommenda- tion. 1984.

III. Contingencies covered .-frticle 10

1. The contingencies covered shall in- clude. under prescribed conditions. full un- employment defined as the loss of earnings due to inability to obtain suitable employ- ment with due regard to the provisions of Article 21. paragraph 2, in the case of a per- son capable of working. available for work and actually seeking work. _

2. Each Member shall endeavour to ex- tend the protection ofthe Convention. under prescribed conditions. to the following con- tingencies- (a) loss of earnings due to partial unem- ployment, defined as & temporary reduction in the normal or statutory hours of work; and

(1)) suspension or reduction of earnings due to a temporary suspension of work.

without any break in the employment rela- tionship for reasons of. in particular. än eco- nomic. technological. structural or similar nature.

3. Each Member shall in addition endea- vour to provide the payment of benefits to part-time workers who are actually seeking full-time work. The total of benefits and earnings from their part-time work may be such as to maintain incentives to take up full- time work.

4. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force. the implementation of paragraphs 2 and 3 above may be deferred.

Prop. l989/90: 64

3. Varje medlemsstat skall sträva efter att utsträcka sina åtgärder för att främja produk- tiv sysselsättning till att gradvis omfatta ett större antal kategorier än dem som täcktes till en början.

Artikel 9

De åtgärder som förutses i denna del skall vidtas med beaktande av 1975 års konven- tion och rekommendation om utveckling av mänskliga resurser och 1984 års rekommen- dation om sysselsättningspolitik (tilläggsbe- stämmelser).

III. Omfattade situationer Artikel 10

1. Här avsedda situationer skall. enligt fö- reskrivna villkor, omfatta full arbetslöshet. definierad som förlust av inkomst till följd av oförmåga att erhålla lämpligt arbete med ve- derbörligt beaktande av bestämmelserna i ar- tikel 21 punkt 2. när det rör sig om en person som är arbetsför. tillgänglig för arbete och verkligen söker arbete.

2. Varje medlemsstat skall sträva efter att utvidga skyddet i denna konvention. enligt föreskrivna villkor, till att omfatta följande situationer: (a) förlust av inkomst till följd av partiell arbetslöshet, definierad som temporär minskning av den ordinarie eller lagstadgade arbetstiden, och (b) indragning eller minskning av inkoms- ten till följd av temporär avstängning från arbetet. utan något avbrott i anställningsförhållan- det. på grund av framförallt ekonomiska. tek- nologiska. strukturella eller liknande orsaker.

3. Varje medlemsstat skall därutöver strä- va efter att tillhandahålla utbetalning av för- måner till deltidsarbetande arbetstagare som verkligen söker hcltidsarbetc. Summan av förmåner och inkomst från deltidsarbetet kan vara så avvägd att den upprätthåller in- tresset att ta hcltidsarbetc.

4. Ont en förklaring med stöd av artikel 5 gäller. kan tillämpningen av punkterna 2 och 3 ovan skjutas upp.

46

IV. Persons protected Article 11

1. The persons protected shall comprise prescribed classes of employees. constituting not less than 85 per cent of all employees, including public employees and apprentices.

2. Notwithstanding the provisions ofpara- graph 1 above, public employees whose em- ployment up to normal retiring age is guaran- teed by national laws or regulations may be excluded from protection.

3. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the persons protected shall comprise- (a) prescribed classes of employees consti- tuting not less than 50 per cent ofall employ- ees: or (b) where specifically justified by the level of development, prescribed classes of em- ployees constituting not less than 50 per cent of all employees in industrial workplaces em- ploying 20 persons or more.

V. Methods of protection Article 1.2

1. Unless it is otherwise provided in this Convention, each Member may determine the method or methods of protectlon by which it chooses to put into effect the provi- sions of the Convention, whether by a con- tributory or noncontributory system. or by a combination of such systems.

2. Nevertheless, if the lcgislation of a Member protects all residents whose re- sources. during the contingency. do not ex- ceed prescribed limits. the protection afford- ed may be limited. in the light of the re- sources of the beneficiary and his or her fam- ily. in accordance with the provisions ofArti- cle 16.

VI. Benefit to be provided Article 13

Benefits provided in the form of pcriodical payments to the unemploycd may be related to the methods of protection.

Prop. 1989/90: 64

IV. Skyddad personkrets Artikel 11

1. Den skyddade personkretsen skall om- fatta föreskrivna kategorier arbetstagare mot- svarande minst 85% av alla arbetstagare. inkl. offentligt anställda och lärlingar.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 ovan kan offenligt anställda. vilkas anställ- ning fram till normal pensionsålder garante- ras genom nationell lagstiftning eller före- skrifter. undantas från skydd.

3. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller. skall den skyddade personkretsen om- fatta: (a) föreskrivna kategorier av arbetstagare motsvarande minst 50 % av alla arbetstagare eller (b) föreskrivna kategorier av arbetstagare motsvarande minst 50 % av alla anställda på företag som sysselsätter minst 20 personer. om så är särskilt berättigat på grund av lan- dets utvecklingsnivå.

V. Skyddsmetoder Artikel 12

l. Såvida inte annat anges i denna kon- vention. kan varje medlemsstat fastställa den metod eller de metoder för skydd genom vil- ka den väljer att genomföra konventionens bestämmelser. antingen det är genom ett av- giftsberocnde eller ett icke-avgiftsbcroendc system. eller genom en kombination av såda- na system.

2. Om en medlemsstats lagstiftning till- handahåller skydd för alla som är bosatta där och vilkas tillgångar i den uppkomna situa- tionen inte överskrider föreskrivna gränser. kan det skydd som ges begränsas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 med hänsyn till förmånstagarens och hans eller hennes familjs tillgångar.

VI. Förmån som skall utges Artikel 13 Förmåner som utges i form av periodiska

utbetalningar till arbetslösa kan relateras skyddsmetoderna.

47

Article 14

In cases of full unemployment. benefits shall be provided in the form of periodical payments calculated in such a way as to pro- vide the beneliciary with partial and transi- tional wage replacement and. at the same time. to avoid creating disincentivcs either to work or to employment creation.

Article 15

1. In cases of full unemployment and sus- pension of earnings due to a temporary sus- pension of work without any break in the employment relationship. when this contin- gency is covered. benefits shall be provided in the form of periodical payments. calculat- ed as follows: (a) where these benefits are based on the contributions of or on behalf of the person protected or on previous earnings, they shall be fixed at not less than 50 per cent of pre- vious earnings. it being permitted to fix a maximum for the amount of the benefit or for the earnings to be taken into account. which may be related. for example, to the wage ofa skilled manual employee or to the average wage of workers in the region con- cerned; ' (b) where such benefits are not based on contributions or previous earnings. they shall be fixed at not less than 50 per cent of the statutory minimum wage or ofthe wage ofan ordinary labourer. or at a level which pro- vides the minimum essential for basic living expenscs. whichever is the highest:

2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force. the amount ofthe bene- fits shall be equal- (a) to not less than 45 per cent ofthe pre- vious earnings; or (b) to not less than 45 per cent ofthe statu- tory minimum wage or of the wage of an ordinary labourcr but no less than a level which provides thc minimum essential for basic living expenscs.

3. Ifappropriate. the percentages specified in paragraphs 1 and 2 may be reached by comparing net periodical payments after tax and contributions with net earnings after tax and contributions.

Prop. l989/90: 64

Artikel 14

1 fall av hel arbetslöshet skall förmåner ut- ges i form av periodiska utbetalningar som beräknas så att de ger förmånstagaren partiell och övergående ersättning för lönebortfall och samtidigt undviker att hämma incita- menten att arbeta eller skapa arbete.

Artikel 15

.1. 1 fall av hel arbetslöshet och i fall av indragning av inkomsten till följd av tempo- rär avstängning från arbetet utan avbrott i anställningsförhållandet. när denna situation omfattas." skall förmåner utges i form av pe- riodiska utbetalningar beräknade på följande sätt:

(a) då dessa förmåner grundas på avgifter från eller till förmån för den skyddade perso- nen eller på tidigare inkomst. skall de fast- ställas till minst 50 % av tidigare inkomst. Det är dock tillåtet att fastställa ett maximi- belopp för förmånen eller för den inkomst. som skall beaktas. vilken kan relateras till t.ex. lönen för en yrkesarbetare eller till ge- nomsnittslönen för arbetstagare i den berör- da regionen:

(b) om sådana förmåner inte grundas på avgifter eller tidigare inkomst skall de fast- ställas till minst 50 % av den lagstadgade minimilönen eller lönen för en vanlig arbeta- re eller till en nivå som ger ett minimibelopp för elementära levnadsomkostnader. vilket- dera som nu är högst.

2. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller. skall förmånsbeloppet motsvara:

(a) minst 45 % av tidigare inkomst. eller

(b) minst 45 % av den lagstadgade minimi- lönen eller lönen för en vanlig arbetare utan att detta belopp får vara mindre än på en nivå. som ger ett minimibelopp för elementä- ra lcvnadsomkostander.

3. Om det är lämpligt kan de procentsatser som anges i punkterna 1 och 2. erhållas ge- nom att jämföra nettobeloppen för periodis- ka utbetalningar efter skatt och avgifter med nettoinkomsten efter skatt och avgifter.

48

Article 16

Notwithstanding the provisions of Article 15. the benefit provided beyond the initial period specified in Article 19. paragraph 2(a). as well as benefits paid by a Member in accordance with Article 12, paragraph 2. may be fixed after taking account of other re- sources. bcyond a prescribed limit, available to the beneficiary and his or hcr family. in accordance with a prescribed scale. In any case. these benefits. in combination with any other benefits to which they may be entitled, shall guarantee them healthy and reasonable living conditions in accordance with national standards.

Article 17

l. Where the lcgislation of a Member makes the right to unemployment benefit conditional upon the completion ofa qualify- ing period. this period shall not exceed the length deemed necessary to prevent abuse.

2. Each Member shall endeavour to adapt the qualifying period to the occupational cir- cumstances of seasonal workers.

A rticle 18

1. If the legislation ofa Member provides that the payment of benefit in cases of full employment should begin only after the ex- piry ofa waiting period. such period shall not exceed seven days.

2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the length ofthe waiting period shall not exceed ten days.

3. In the case of seasonal workers the wait- ing period specified in paragraph 1 above may be adapted to their occupational circum- stances.

Artic/e 19

1. The benefits provided in cases of full unemployment and suspension of earnings due to a temporary suspension of work with- out any break in the employment relation- ship shall be paid throughout these contin- gencies.

2. Nevertheless, in the case of full unem- ployment- (a) the initial duration of payment of the

Prop. 1989/90: 64

Artikel 16

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 kan den förmån som utges utöver den första period som anges i artikel 19 punkt 2 (a). liksom förmåner som betalas ut av en medlemsstat i enlighet med artikel 12 punkt 2 fastställas efter beaktande av andra till- gångar, utöver en föreskriven gräns. som är tillgängliga för förmånstagaren och hans eller hennes familj i enlighet med en föreskriven skala. Dessa förmåner skall i vart fall tillsam- mans med andra förmåner. som de kan ha rätt till. garantera dem hälsosamma och rim- liga levnadsvillkor i enlighet med nationella normer.

Artikel 17

1. Om lagstiftningen i en medlemsstat vill- korar rätten till förmån vid arbetslöshet till fullgörandet av en kvalificeringsperiod skall denna period inte överstiga den längd som bedöms nödvändig för att förhindra miss- bruk.

2. Varje medlemsstat skall sträva efter att anpassa kvalificeringsperioden till sysselsätt— ningsförhållandena för säsongsarbctare.

Artikel 18

1. Om lagstiftningen i en medlemsstat an- ger att utbetalning av förmåner vid hel ar- betslöshet skall börja först efter utgången av en karensperiod skall en sådan period inte överskrida sju dagar.

2. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller, skall karensperiodens längd inte över- skrida tio dagar.

3. Den karensperiod som anges i punkt 1 ovan kan för säsongsarbctare anpassas till de- ras sysselsättningsförhållanden.

Artikel 19

l. Förmåner som utges vid hel arbetslös- het och vid indragning av inkomsten till följd av temporär avstängning från arbetet utan avbrott i anställningsförhållandct, skall beta- las ut så länge en sådan situation varar.

2. 1 fall av hel arbetslöshet kan likväl

(a) den första perioden för utbetalning av

49

benefit provided for in Article 15 may be limited to 26 weeks in each spell of unem- ployment. or to 39 weeks over any period of 24 months;

(1)) in the event of unemployment continu- ing bcyond this initial period of benefit. the duration of payment of benefit, which may be calculated in the light of the resources of the beneficiary and his or her family in accor- dance with the provisions of Article 16. may be limited to a prescribed period.

3. lfthe legislation ofa Member provides that the initial duration of payment of" the benefit provided for in Aniclc 15 shall vary with the length of the qualifying period, the average duration fixed for the payment of benefits shall be at least 26 weeks.

4. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force. the duration of payment of benefit may be limited to 13 weeks over any periods of 12 months or to an average of 13 weeks if the legislation provides that the initial duration of payment shall vary with the length ofthe qualifying period.

5. ln the cases envisaged in paragraph 2(b) above each Member shall endeavour to grant appropriate additional assistance to the per- sons concerned with a view to permitting them to find productive. and freely chosen employment, having recourse in particular to the measures specified in Part II.

6. The duration of payment of benefit to seasonal workers may be adapted to their occupational circumstances, without preju- dice to the provisions of paragraph Zlb) above.

Article 20

The benefit to which a protected person would have been entitled in the cases of full or partial unemployment or suspension of earnings due to a temporary suspension of work without any break in the employment relationship may be refused, withdrawn, sus- pended or reduced to the extent prescribed-

(a) for as long as the person concerned is absent from the territory ofthe Member:

(b) when it has been determined by the competent authority that the person con- cerned had deliberately contributed to his or her own dismissal:

Prop. l989/90: 64

förmån, som anges i artikel 15, begränsas till 26 veckor för varje arbetslöshetsperiod, eller till 39 veckor under varje 24-månaderspe- riod.

(b) i händelse av arbetslöshet som fortsät- ter utöver denna första förmånsperiod, peri- oden för utbetalning av förmån, som kan be- räknas med beaktande förmånstagarens och hans eller henns familjs tillgångar i enlighet med bestämmelserna i artikel 16. begränsas till en föreskriven period.

3. Om lagstiftningen i en medlemsstat an- ger att den första perioden för utbetalning av i artikel 15 föreskriven förmån skall variera med kvalifiCeringsperiodens längd, skall den genomsnittliga perioden som fastställs för ut- betalning av förmån vara minst 26 veckor.

4. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller, kan tiden för utbetalning av förmån begränsas till 13 veckor under varje tolvmå- nadersperiod eller till ett medeltal av 13 vec— kor om lagstiftningen anger att den första utbetalningsperioden skall variera med kvali- ficeringsperiodcns längd.

5. 1 de fall som förutses i punkt 2 (1)) ovan skall varje medlemsstat sträva efter att lämna ytterligare lämplig hjälp till berörda personer att finna produktiv och fritt vald sysselsätt- ning med stöd av framför allt de åtgärder som anges i del 11.

6. Perioden för utbetalning av förmån till säsongsarbctarc kan anpassas till deras syssel- sättningsförhållanden utan förfång för be- stämmelserna i punkt 2 (b) ovan.

A rtikel 20

Den förmån som en skyddad person skulle ha haft rätt till i fall av hel eller partiell ar- betslöshet eller indragning av inkomsten till följd av en temporär avstängning från arbetet utan avbrott i anställningsförhållandet, kan förvägras. tas tillbaka, dras in eller minskas i föreskriven omfattning.

(a) så länge den berörda personen inte be- finner sig inom medlemsstatens territorium,

(17) när det har fastställts av den behöriga myndigheten att den berörda personen av- siktligt har bidragit till sitt eget avskedande.

50

(e) when it has been determined by the competent authority that the person con- cerned has left employment voluntarily with- out just cause;

((I) during the period of a labour dispute. when the person concerned has stopped work to take part in a labour dispute or when he or she is prevented from working as a direct result ofa stoppage of work due to this labour dispute;

(e) when the person concerned has at- tempted to obtain or has obtained benefits fraudulently;

(j) when the person concerned has failed without just cause to use the facilities avail- able for placement, vocational guidence, training, retraining or redeploymcnt in suit- able work;

(g) as long as the person concerned is in receipt of another income maintenance bene- lit provided for in the legislation ofthe Mem- ber concerned, except a family benefit, pro- vided that the part of the benefit which is suspended does not exceed that other benefit.

Artic-le 21

1. The benefit to which a protected person would have been entitled in the case of full unemployment may be rel—used. withdrawn, suspended or reduced, to the extent pre- scribed. when the person concerned refuses to accept suitable employment.

2. In assessing the suitability of employ- ment. aceount shall be taken. in particular, under prescribed conditions and to an appro- priate extent. ofthe age of unemploycd per- sons, their length of service in their former occupation. their acquired experience. the length of their period of unemployment. the labour market situation, the impact of the employment in question on their personal and family situation and whether the em- ployment is vacant as a direct result of a stoppage of work due to an on-going labour

dispute.

Artie/e 22

When protected persons have received di- rectly from their employer or from any other source under national laws or regulations or collective agreements, severance pay, the

Prop. l989/90: 64

(e) när det har fastställts av den behöriga myndigheten att den berörda personen frivil- ligt har lämnat sin anställning utan giltig or- sak.

(d) när den berörda personen under en pe- riod av arbetskonflikt har slutat att arbeta för att delta i en arbetskonflikt eller han eller hon är förhindrad att arbeta som ett direkt resul- tat av ett avbrott i arbetet till följd av denna arbetskonflikt.

(e) när den berörda personen bedrägligt har försökt att erhålla eller bedrägligt har er- hållit förmåner.

(_/) när den berörda personen utan giltig orsak har underlåtit att utnyttja tillbuds stå- ende möjligheter till placering. yrkesvägled- ning, utbildning. omskolning eller omplace- ring i lämpligt arbete.

(g) så länge den berörda personen erhåller annan inkomstförmån, som anges i den bé- rörda medlemsstatens lagstiftning, med,-tm- dantag för familjeförmån. under förutsätt- ning att den del av förmånen som dras in inte överstiger den andra förmånen.

A rt ikeI 2 1

1. Den förmån som en skyddad person skulle ha haft rätt till vid hel arbetslöshet kan förvägras, tas tillbaka, dras in eller minskas i föreskriven omfattning om den berörda per- son vägrar att godta lämpligt arbete.

2. Vid bedömning av ett arbetes lämplig- het skall enligt föreskrivna villkor och i lämp- lig omfattning hänsyn särskilt tas till arbets- lösa personers ålder. längdcn av deras tjänst- göring i tidigare yrken. deras förvärvade erfa- renhet. längden av deras arbetslöshetsperiod, arbetsmarknadssituationen. inverkan av det ifrågavarande arbetet på deras personliga si- tuation och familjesituation samt om anställ- ningen är ledig såsom en direkt följd av ett avbrott i arbetet till följd av en pågående arbetskonflikt.

Artikel 22

Om skyddade personer enligt nationella lagar. föreskrifter eller kollektivavtal direkt från sin arbetsgivare eller från någon annan källa har erhållit avgångsvederlag vars

51

principal purpose of which is to contribute towards compensating them for the loss of earnings suffered in the event of full unem- ployment-

(a) the unemployment benefit to which the persons concerned would be entitled may be suspended for a period corresponding to that during which the severance pay compen- sates for the loss of earnings suffered; or

(b) the severance pay may be reduced by an amount corresponding to the value con- verted into a lump sum ofthe unemployment benefit to which the persons concerned arc entitled for a period corresponding to that during which the severance pay compensates for the loss of earnings suffered,

as each Member may decide.

Article 23

1. Each Member whose legislation pro- vides for the right to medical care and makes it directly or indirectly conditional upon oc- cupational activity shall endeavour to ensure. under prescribed conditions, the provision of medical care to persons in receipt of unem- ployment benefit and to their dependants.

2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force. the implementation of paragraph 1 above may be deferred.

Artie/e 24

l. Each Member shall endeavour to guar- antee to persons in receipt ofunemployment benelit. under prescribed conditions. that the periods during which benefits are paid will be taken into consideration-

(a) for acquisition of" the right to and, where appropriate, calculation of disability. old-age and survivors' benefit. and

(b) for acquisition of the right to medical care and sickness. maternity and family benefit after the end of unemployment,

when the legislation of the Member con- cerned provides for such benefits and makes them directly or indirectly conditional upon occupational activity.

2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force. the implementation of paragraph l above may be deferred.

Prop. 1989/90: 64

huvudsyfte är att utgöra ersättning för in- komstförlust vid hel arbetslöshet;

((1) kan den förmån vid arbetslöshet som de berörda personerna skulle ha rätt till dras in under en period som motsvarar den under vilken avgångsvederlaget utgör ersättning för förlorad arbetsinkomst, eller

(b) kan avgångsvederlaget minskas med ett belopp som motsvarar värdet omvandlat till en engångssumma av den förmån vid ar- betslöshet som de berörda personerna har rätt till under en period som motsvarar den under vilken avgångsvederlaget utgör ersätt- ning för förlorad arbetsinkomst, alltefter var- je medlemsstats eget beslut.

Artikel 23

1. Varje medlemsstat. vars lagstiftning ger rätt till sjukvård och gör den direkt eller indi- rekt villkorad av förvärvsverksamhet, skall sträva efter att enligt föreskrivna villkor sä- kerställa utgivandet av sjukvård till personer som uppbär förmån vid arbetslöshet och till deras anhöriga.

2. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller. kan fullgörandet av punkt 1 ovan skju- tas upp.

Artikel 24

1. Varje medlemsstat skall sträva efter att enligt föreskrivna villkor garantera personer som uppbär förmån vid arbetslöshet att peri- oderna under vilka förmåner betalas ut skall beaktas (a) vid förvärvandet av rätt till och i före- kommande fall vid beräkningen av invalidi- tets-. ålders- och efterlevandeförmåner och (b) vid förvärvandet av rätt till sjukvård, sjukpenning. förmån vid barns födelse och familjeförmån efter arbetslöshetens upphö- rande, när den berörda medlemsstatens lagstiftning omfattar sådana förmåner och gör dem di- rekt eller indirekt villkorade av förvärvsverk- samhet.

2. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller. kan fullgörandet av punkt 1 ovan skju- tas upp.

52

Article 25

l. Each Member shall ensure that statu- tory social security schemes which are based on occupational activity are adjusted to the occupational circumstances of part-time workers. unless their hours of work or earn- ings can be considered, under prescribed con- ditions, as negligible.

2. Where a declaration made in virtue of Article 5 is in force, the implementation of paragraph l above may be deferred.

VII. Special provisions for new applicants for employment Article 26

1. Members shall take account of the fact that there are many categories of persons seeking work who have never been, or have ceased to be, recognised as unemployed or have never been. or have ceased to be, c0v- ered by schemes for the protection of the unemploycd. Consequently, at least three of the following ten categories of persons seek- ing work shall receive social benelits, in ac- cordance with prescribed terms and condi- tions: (a) young persons who have completed their vocational training; (b) young persons who have completed their studies; (e) young persons who have completed their compulsory military service; ((1) persons after a period devoted to bringing up a child or caring for someone who is sick, disabled or elderly; ' (e) persons whose spouse had died, when they are not entitled to a survivor”s benefit; (_l) divorced or separated persons; (g) released prisoners; (h) adults, including disabled persons, who have completed a period oftraining; (i) migrant workers on return to their home country. except in so far as they have acquired rights under the legislation of the country where they last worked;

(j) previously self-employed persons.

2. Each Member shall specify, in its re- ports under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation. the

Prop. l989/90: 64

Artikel 25

1. Varje medlemsstat skall se till att lag- stadgade socialförsäkringssystem som grun- das på förvärvsverksamhet anpassas till sysselsättningsförhållandena för deltidsarbe- tande arbetstagare såvida det inte enligt före- skrivna villkor kan bortses från deras arbets- tid eller inkomst.

2. Om en förklaring med stöd av artikel 5 gäller, kan fullgörandet av punkt 1 ovan skju- _ tas upp. '

VII. Särskilda bestämmelser för nya arbetssökande Artikel 26

l. Medlemsstaterna skall beakta att det finns många kategorier av arbetssökande per— soner, som aldrig har varit erkända eller som har upphört att erkännas som arbetslösa eller aldrig har varit eller har upphört att omfattas av systemen för skydd vid arbetslöshet. Av följande tio kategorier av arbetssökande per- soner skall därför åtminstone tre erhålla soci- ala förmåner i enlighet med föreskrivna vill- kor och på föreskrivet sätt:

(a) unga personer som har fullgjort sin yr- kesutbildning.

(b) unga personer som har fullgjort sina studier,

(6) unga personer som har fullgjort sin ob- ligatoriska militärtjänstgöring,

(d) personer som under en period har vår- dat barn eller vårdat någon som är sjuk, han- dikappad eller äldre.

(e) personer, vars make har dött, och som inte har rätt till förmån till efterlevande,

(I) skilda eller personer som lever åtskilda,

(g) frigivna fångar,

(11) vuxna, inkl. handikappade personer, som har fullgjort en utbildningsperiod.

(i) migrerande arbetstagare som skall åter- vända till sitt hemland utom i fall då de har förvärvat rättigheter enligt lagstiftningen i det land där de senast arbetade,

(j) personer som tidigare har varit själv- ständigt förvärvsverksamma.

2. Varje medlemsstat skall i sina rapporter enligt artikel 22 i internationella arbetsorga- nisationens stadga ange de kategorier av per-

53

categories of persons listed in paragraph l above which it undertakes to protect.

3. Each Member shall endeavour to ex— tend protection progressively to a greater number ofcategories than the number initial- ly protected.

V_III. Legal, administrative and financial guarantees Article 27

1. In the event of refusal, withdrawal, sus- pension or reduction of benelit or dispute as to its amount. claimants shall have the right to present a eomplaint to the body adminis- tering the benefit scheme and to appeal there- after to an independent body. They shall be - informed in writing of the procedures avail- able, which shall be simple and rapid.

2. The appeal procedure shall enable the claimant. in accordance with national law and practice, to be represented or assisted by a qualified person ofthe claimant's choice or by a delegate of a representative workers” organisation or by a delegate of an organisa- tion representative of protected persons.

Article 28

Each Member shall assume-general respon- sibility for the sound administration of the institutions and services entrusted with the application ofthe Convention.

Article 29

l. When the administration is directly en- trusted to a government department respon- sible to Parliament. representatives of the protected persons and ofthe employers shall be associated in the administration in an ad- visory capacity. under prescribed conditions.

2. When the administration is not entrust- ed to a g0vernment department responsible to Parliament- (a) representatives of the protected per- sons shall participate in the administration or be associated therewith in an advisory capac- ity under prescribed conditions: (l)) national laws or regulations may also provide for the participation of employers” representatives;

Prop. l989/90: 64

soner som uppräknas i punkt 1 ovan, som den åtar sig att skydda.

3. Varje medlemsstat skall sträva efter att successivt utvidga skyddet till ett större antal kategorier än det antal som från början har omfattats av skydd.

VIII. Rättsliga, administrativa och ekonomiska garantier Artike127

1. I händelse av förvägrande, tillbakadra- gande, indragning eller minskning av en för- män eller tvist om dess belopp skall sökande ha rätt att anföra besvär hos det organ som administrerar förmånssystemet och därefter överklaga till ett oberoende organ. De skall skriftligen underrättas om möjliga tillväga- gångssätt, som skall vara enkla och snabba.

2. Besvärsförfarandet skall göra det möj- ligt för sökanden att i enlighet med nationell lag och praxis företrädas eller bistås av en kvalificerad person som utses av sökanden eller av ett ombud från en representativ ar- betstagarorganisation eller av ett ombud från en organisation som representerar de skydda- de personerna.

A rtikel 28

Varje medlemsstat skall påta sig det över- ordnade ansvaret för en pålitlig administra- tion av de institutioner och andra organ som ansvarar för tillämpningen av konventionen.

Artikel 29

1. I de fall administrationen är direkt an- förtrodd ett regeringsorgan som är ansvarigt inför parlamentet skall representanter för de skyddade personerna och arbetsgivarna kny- tas till administrationen såsom rådgivare en- ligt föreskrivna villkor.

2. I de fall administrationen inte är anför- trodd ett regeringsorgan som är ansvarigt in- för parlamentet ((1) skall representanter för de skyddade personerna delta i administrationen eller knytas till den såsom rådgivare enligt före- skrivna villkor, (b) kan nationell lagstiftning eller före- skrifter också innehålla bestämmelscr om deltagande av arbetsgivarrepresentanter.

54

(c) the laws or regulations may further provide for the participation of representa- tives ofthe public authorities.

Article 30

In cases where subsidies are granted by the State or the social security system in order to safeguard employment. Members shall take the necessary steps to ensure that the pay- ments are expended only for the intended purpose-and to prevent fraud or abuse by those who receive such payments.

Article 31

This Convention revises the Uncmploy- ment Provision Convention, 1934.

Article 32

The formal ratifications of this Conven- tion shall be communicated to the Director- General of the International Labour Office for registration.

Article 33

1. This Convention shall be binding only upon those Members ofthe International La- bour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director—General.

3.'Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

Article 34

1. A Member which has ratified this Con- vention may denounce it after the expiration often years from the date on which the Con- ven_tion first comes into force, by an act com- municated to the Director-General ofthe ln- ternational Labour Office for . registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not. within the year following the expiration ofthe period of

Prop. l989/90: 64

(c) kan lagstiftning eller föreskrifter dess- utom innehålla bestämmelser om deltagande av representanter för offentliga myndigheter.

Artikel 30

I fall då anslag för att trygga sysselsättning beviljas av staten eller socialförsäkringssyste- met skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att utbetalningarna en- dast görs för avsett syfte och att bedrägeri eller missbruk av dem som erhåller sådana utbetalningar förhindras.

Artikel 31

Denna konvention är en revidering av 1934 års konvention om ersättning eller un- derstöd vid arbetslöshet.

Artikel 3.7 .

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall sändas till internationella arbetsbyråns generaldirektör för registrering.

Artikel 33

1. Denna konvention är bindande endast för de medlemmar av internationella arbets- organisationen vilkas ratifikationer har re- gistrerats hos generaldirektören. -

2. Konventionen träder i kraft tolv måna-- der efter det att ratifikationer från två med- lemsstater har registrerats hos generaldirek- tören.

3. Därefter träder konventionen i kraft för varje medlemsstat tolv månader efter den dag då dess ratifikation har registrerats.

Artikel 34

1. En medlemsstat som har ratificerat den- na konvention kan. sedan tio år förflutit från den dag då konventionen först trädde i kraft, säga upp den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirek- tör för registrering. Uppsägningen får verkan först ett år efter'det- att den har registretats.

2. Varje medlemsstat, som har ratificerat denna konvention och som inte inom ett år efter utgången av den i föregående punkt

55

ten years mentioned in the preceding para- graph. exercise the right of denunciation pro- vided for in this Article. will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expira- tion of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 35

1. The Director-General of the Interna- tional Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration ofall ratifications and denun- ciations communicated to him by the Mem- bers ofthe Organisation.

2. When notifying the members of the Or- ganisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 36

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Sec- retary-General of the United Nations for reg- istration in accordance with Article 102 of the Chatter of the United Nations full par- ticulars of all ratifications and acts of denun- ciation registered by him in accordance with the provisions ofthe preceding Articles.

Article 3 7

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International La- bour Office shall present to the General Con- ference a report on the working of this Con- vention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question ofits revision in whole or in part.

Article 38

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Con- vention othewise provides-

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure in- volve the immediate denunciation of this

Prop. l989/90: 64

nämnda tioårsperioden utnyttjar sin rätt till uppsägning enligt denna artikel, är bunden under ytterligare en tioårsperiod och kan där- efter, på de i denna artikel föreskrivna villko- ren. säga upp konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 35

l. Internationella arbetsbyråns generaldi- rektör skall underrätta samtliga medlemmar av internationella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer och upp- sägningar som han har tagit emot från organi- sationens medlemmar.

2. När generaldirektören underrättar orga- nisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen som han har tagit emot, skall han fästa medlem- marnas uppmärksamhet på den dag då kon- ventionen träder i kraft.

Artikel 36

Internationella arbetsbyråns generaldirek- tör skall, för registrering enligt artikel 102 i Förenta nationernas stadga. lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om samtliga ratifikationer och uppsägningar som har registrerats enligt be- stämmelserna i föregående artiklar.

Artikel 3 7

När internationella arbetsbyråns styrelse anser att det behövs, skall den lämna interna- tionella arbetsorganisationens allmänna kon- ferens en redogörelse för denna konventions tillämpning och undersöka om det finns an- ledning att föra upp frågan om revidering av konventionen, helt eller delvis. på konferen- sens dagordning.

Artikel 38

1. Om konferensen antar en ny konven- tion, varigenom denna konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventionen inte föreskriver annat, (0) skall en medlemsstats ratifikation av den nya konventionen, utan hinder av be- stämmelserna i artikel 34 ovan, anses medfö-

56

Convention, notwithstanding the provisions of Article 34 above. if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Conven- tion shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case re- main in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

A rtic/e 3 9

The English and French versions of the text ofthis Convention are equally authorita— tive.

Prop. l989/90: 64

ra omedelbar uppsägning av denna konven- tion. om och när den nya konventionen har trätt i kraft;

(1)) skall, från den dag då den nya konven- tionen träder i kraft, denna konvention inte längre kunna ratificeras av medlemsstaterna.

2. Denna konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de med- lemsstater som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varige- nom den revideras.

Ani/(6139

De engelska och franska versionerna av denna konventionstext har lika giltighet.

57

Recommendation (No. 176) concerning Employment Promotion and Protection against U nemployment

The General Conference of the Interna- tional Labour Organisation. -

Having been convened at Geneva by the Governing Body ofthe International Labour Office. and having met in its Seventy-fifth Session on 1 June 1988. and

Having decided upon the adoption of cer- tain proposals with regard to employment promotion and social security which is the fifth item on the agenda ofthe session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing the Employment Promotion and Protection against Uncmployment Con- vention. 1988.

adopts this twenty-first day ofJune of the year one thousand nine hundred and eighty— eight the following Recommendation. which may be cited as the Employment Promotion and Protection against Uncmployment Rec- ommendation. 1988.

I. General provisions

[. In this Recommendation- (a) the term "legislation" includes any so- cial security rules as well as laws and regula- tions;

(I)) the term "prescribed" means deter- mined by or in virtue of national legislation;

(c) the term "the Convention" means the Employment Promotion and Protection against Uncmployment Convention, 1988.

II. Promotion of productive employment

2. The promotion of full, productive and freely chosen employment by all appropriate means. including through social security. should be a priority objective of national policy. Such means should include. inter alla. employment services. vocational training and vocational guidance.

Prop. l989/90: 64

Bilaga 4 Översättning

ILO:s rekommendation (nr 176) om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet

Internationella arbetsorganisationens all- männa konferens.

som har sammankallats till Geneve av sty— relsen för internationella arbetsbyrån och samlats där den 1 juni 1988 till sitt sjuttio— femte möte.

har beslutat att att anta vissa förslag om främjande av sysselsättning och social trygg- het, en fråga som utgör den femte punkten på mötets dagordning.

har fastställt att dessa förslag skall ta for- men av en rekommendation som komplet- terar 1988 års konvention om främjande av sysselsättning och skydd vid arbetslöshet. och

antar denna den tjugoförsta dagen ijuni månad år nittonhundraåttioåtta följande re- kommendation som kan kallas 1988 års re- kommendation om främjande av sysselsätt- ning och skydd vid arbetslöshet.

1. Allmänna bestämmelser

1. I denna rekommendation skall (a) med uttrycket "lagstiftning" förstås så- väl lagar och författningar som administrati- va föreskrifter om social trygghet. (1)) med uttrycket "föreskrivet" förstås fastställt i eller med stöd av den nationella lagstiftningen. (e) med uttrycket "konventionen" förstås 1988 års konvention om främjande av syssel- sättning och skydd vid arbetslöshet.

II. Främjande av produktiv sysselsättning

2. Främjande av full. produktiv och fritt vald sysselsättning genom alla lämpliga åtgär- der. även via socialförsäkring. bör vara ett prioriterat mål för den nationella politiken. Sådana åtgärder bör bl. a. omfatta arbetsför- medlingsservice. yrkesutbildning och yr- kesväglcdning.

58

3. In periods of economic crisis, adjust- ment policies should include, under pre- scribed conditions, measures to encourage initiatives which involve the maximum use of labour on a large scale.

4. Members should endeavour to grant in panicular. under prescribed conditions and in the most appropriate manner. by way of occupational mobility incentives- (a) allowances towards the costs of travel and equipment necessary to take advantage of the services provided for in Paragraph 2 above; (b) allowances in the form of periodical payments calculated in accordance with the provisions of Article l5 of the Convention for a prescribed period of vocational training or retraining.

5. Members should in addition consider granting in particular. under prescribed eon- ditions and in the most appropriate manner, by way of occupational or geographical mo- bility incentives- (a) temporary degressive allowances de- signed to offset. where appropriate. a reduc- tion in pay as a result of redeploymcnt; (b) allowances towards travel and removal costs;

(c) separation allowances; (d) resettlement grants.

6. Members should ensure co-ordination of statutory pension schemes and encourage co-ordination of private pension schemes in order to remove barriers to occupational mo- bility.

7. Members should offer to protected per- sons. under prescribed conditions. facilities to enable them to engage in remunerated temporary employment without endangering the employment of other workers and with the purpose of improving their own chances of obtaining productive and freely chosen employment.

8. Members should. as far as possible. of- fer to unemploycd persons who wish to set up their own business or take up another eco- nomic activity, financial assistance and advi- sory services under prescribed conditions.

9. Members should give consideration to the conclusion of bilateral and multilateral agreements which provide for assistance to

Prop. 1989/90: 64

3. Under perioder av ekonomisk kris bör anpassningsåtgärderna enligt föreskrivna villkor innefatta åtgärder för att uppmuntra initiativ som medför det största utnyttjandet av arbetskraften.

4. Medlemsstaterna bör sträva efter att en- ligt föreskrivna villkor och på lämpligaste sätt genom åtgärder som främjar yrkesmässig rörlighet särskilt bevilja

(a) bidrag till resekostnader och utrust- ning som erfordras för att kunna dra fördel av de tjänster som anges i punkt 2 ovan,

(b) bidrag i form av periodiska utbetal- ningar beräknadc i enlighet med bestämmel- serna i artikel I5 i konventionen för en före- skriven period av yrkesutbildning eller om- skolning.

5. Medlemsstaterna bör vidare överväga att enligt föreskrivna villkor och på lämpli- gaste sätt genom åtgärder som främjar yrkes- mässig eller geografisk rörlighet särskilt be- vilja (a) tillfälliga avtagande bidrag avsedda atti förekommande fall kompensera en löne- minskning till följd av omplacering. (b) bidrag för täckande av rese- och flytt- kostnader, (c) bidrag till dubbel bosättning,

(a') återflyttningsbidrag.

6. Medlemsstaterna bör se till att samord- na de lagstadgade pensionssystemen och upp- muntra samordning av privata pensionssy- stem för att undanröja hinder för yrkesmäs- sig rörlighet.

7. Medlemsstaterna bör enligt föreskrivna villkor erbjuda skyddade personer möjlighe- ter att anta avlönat tillfälligt arbete utan att sätta andra arbetstagares sysselsättningi fara och i syfte att förbättra deras möjligheter att erhålla produktiv och fritt vald sysselsätt- ning.

8. Medlemsstaterna bör så långt som möj- ligt erbjuda arbetslösa personer, som önskar starta ett eget företag eller annan ekonomisk verksamhet, finansiell hjälp och rådgivning enligt föreskrivna villkor.

9. Medlemsstaterna bör överväga att ingå bilaterala och multilaterala överenskommel- ser som medger stöd till utländska arbetsta-

59

foreign workers protected by their legislation who freely wish to return to the territory of the State of which they are nationals or in which they formerly resided. Where such agreements do not exist, Members should provide. through national legislation, finan- cial assistance to the workers concerned.

IO. Members should, in accordance, if ap- propriate. with provisions in multilateral agreements. invest any reserves accumulated by statutory pension schemes and provident funds in such a way as to promote and not to discourage employment within the country, and encourage such investment from private sources. including private pension schemes, while at the same time affording the neces- sary guarantees of security and yield of the investment.

II. The progressive introduction in rural and urban areas of community services, in- cluding health-care services, financed by so— cial security contributions or by other sources, should lead to increased employ- ment and the provision oftraining of person- nel, while at the same time making a practical contribution to the achievement of national objectives regarding employment promotion.

lll. Protection of unemploycd persons

12. In case of partial unemployment and in the case referred to in Article IO. para- graph 3, ofthe Convention, benefit should be provided, under prescribed conditions, in the form of periodical payments fairly compen- sating for the loss of earnings due to unem- ployment. These benefits might be calculated in the light of the reduction of hours of work suffere'd by the unemployed persons or so that the total of the benefit and the earnings from the part-time work reaches a sum be- tween the amount of the previous earnings from full-time work and the amount of the full unemployment benefit, so as riot to dis- courage part-time or temporary work, when these forms of work may assist in a return to full-time work. 13. (I) The percentages specified in Arti- cle 15 of the Convention for the calculation of benefits should be reached on the basis of the gross earnings of the beneficiary before tax and social security contributions.

Prop. l989/90: 64

gare som är skyddade av deras lagstiftning och som av fri vilja önskar återvända till den stats territorium där de är medborgare eller där de tidigare var bosatta. Om sådana över- enskommelser inte existerar bör medlemssta- terna genom nationell Iagstiftning lämna fi- nansiellt stöd till de berörda arbetstagarna. IO. Medlemsstaterna bör om så är lämp- ligt i enlighet med bestämmelser i multilate- rala överenskommelser investera i lagstadga- de pensionssystem och försäkringsfonder ac- kumulerade reserver så att sysselsättningen i landet främjas och inte hindras samt upp- muntra sådana investeringar från privata källor, inkl. privata pensionssystem, samti— digt som nödvändiga garantier lämnas för investeringens säkerhet och avkastning.

11. Det successiva införandet på lands- bygden och i stadsområden av samhällsservi- ce. inkl. hälsovård, finansierad genom social- försäkringsavgifter eller genom andra källor, bör leda till ökad sysselsättning och till- handahållande av personalutbildning samti- digt som ett praktiskt bidrag lämnas till förverkligandet av nationella mål avseende främjande av sysselsättning.

lll. Skydd för arbetslösa

12. I fall av partiell arbetslöshet och i fall som avses i artikel I0 punkt 3 i konventio- nen. bör förmån utges enligt föreskrivna vill- kor i form av periodiska utbetalningar som rättvist kompenserar inkomstförlust till följd av arbetslöshet. Dessa förmåner kan beräk- nas mcd beaktande av de arbetslösa perso- nernas arbetstidsminskning eller så att sum- man av förmånen och inkomsten från del- tidsarbetet når upp till ett belopp som ligger mellan den tidigare inkomsten av heltidsar- bete och förmån vid hel arbetslöshet så att inte deltidsarbete eller tillfälligt arbete häm- mas när dessa arbetsformer kan bidra till återgång till hcltidsarbetc.

13. (I) De procentsatser som anges i arti- kel 15 i konventionen för beräkningen av förmåner bör erhållas på grundval av för- månstagarens bruttoinkomst före skatt och

socialförsäkringsavgifter. 60

(2) If appropriate. these percentages may be reached by comparing net periodical pay- ments after tax and contributions with net earnings after tax and contributions.

M. (1) The concept of suitable employ- ment should, under prescribed conditions. not apply to-

(a) employment involving a change of oc- cupation which does not take account ofthe abilities. qualifications, skills, work experi- ence or the retraining potential ofthe person concerned;

(b) employment involving a change of residence to a place in which suitable accom- modation is not available; .

(c) employment" in which the conditions and remuneration are appreciably less fa- vourable than those which are generally granted. at the relevant time, in the occupa- tion and district in which the employment is offered:

(a') employment vacant as a direct result of a stoppage due to an ongoing labour dispute;

(e) employment such that, for a reason other than those covered in clauses ((1) to ((1) and with due regard to all attendant circum- stances. including the family responsibilities of the person concerned, the refusal of the employment is not unreasonable.

(2) In assessing the criteria specified in clauses (a) to (c) and (a) above. account should be taken in general of the age of the unemploycd persons. of their length of ser- vice in their former occupation. of their ac- quired experience, of the duration of their unemployment. of the state of the labour market and of the repercussions of the em- ployment on their personal and family situa- tions.

15. lfan unemploycd person has agreed to accept. for a prescribed maximum period, temporary employment which cannot be re- garded as suitable within the meaning of Paragraph I4 above. or part-time employ- ment in the circumstances covered in Article IO. paragraph 3. ofthe Convention. the level and duration of unemployment benefit paid at the end of such employment should not be adversely affected by the earnings of the un- employcd person from that employment.

Prop. l989/90: 64

(2) Om det är lämpligt kan dessa procent- satser erhållas genom att jämföra periodiska nettoutbetalningar efter skatt och avgifter med nettoinkomsten efter skatt och avgifter.

14. (I) Begreppet lämpligt arbete bör en- ligt föreskrivna Villkor inte ta sikte på:

(a) arbete som innebär byte av yrke som inte beaktar den berörda personens förmåga, kvalifikationer, skicklighet, arbetserfarenhet eller möjlighet till omskolning,

(b) arbete som innebär byte av bosätt- ningsort till en plats där en passande bostad inte är tillgänglig.

(c) arbete för vilket villkoren och lönen är betydligt mindre fördelaktiga än de som all- mänt utgår vid den relevanta tidpunkten i det yrke och det område där arbetet erbjuds,

((1) arbete som är" ledigt som ett direkt re- sultat av ett avbrott till följd av en pågående arbetskonflikt,

(e) sådant arbete att vägran att anta det inte är orimlig av annan anledning än som anges 'i momenten (a) — (a') och med veder- börlig hänsyn till alla åtföljande omständig- heter, inkl. dcn berörda personens familje- ansvar.

2. Vid fastställande av de kriterier som an- ges i momenten (a) (c) och (e) ovan bör i allmänhet de arbetslösa personernas ålder, deras tjänstgöringstid i tidigare yrke. förvär- vad erfarenhet. arbetslöshetens längd, situa- tionen på arbetsmarknaden och arbetets åter- verkan på deras personliga situation och fa- miljesituation beaktas.

15. Om en arbetslös person har samtyckt till att under en föreskriven längsta period godta ett tillfälligt arbete. som inte kan anses lämpligt i den betydelse som anges i punkt 14 ovan. eller deltidsarbete under omständighe- ter som täcks av artikel IO punkt 3 i konven- tionen. bör nivån på och perioden varunder förmån vid arbetslöshet betalas ut vid upphö- randet av ett sådant arbete inte påverkas ogynnsamt av den arbetslösa personens in- komst från det arbetet.

6.1

l6. Members should endeavour to extend progressively the application of their legisla- tion concerning unemployment benefit to cover all employees. However, public em- ployees whose employment up to normal re- tirement age is guaranteed by national laws or regulations may be excluded from protec- tion.

17. Members should endeavour to protect workers who are experiencing hardship in a waiting period. 18. The following provisions should be ap- plicable. as appropriate, to the categories of persons mentioned in Article 26. paragraph 1.0fthe Convention: (a) in cases of full unemployment. the benefit may be calculated in accordance with the provisions of Article 16 ofthe Conven- tion: (b) the qualifying period should be adapt- cd or waived. under prescribed conditions. for certain ofthe categories of persons newly seeking work: (c) when benefit is provided without a qualifying period- (i) the waiting period may be increased to a prescribed length; (ii) the duration of payment of benefit may be limited under prescribed condi- tions notwithstanding the provision of Ar- ticle 19. paragraph !. ofthe Convention. l9. When the duration of payment of benefit is limited by national legislation, it should be extended. under prescribed condi- tions. until pensionable age for unemploycd persons who have reached a prescribed age prior to the pensionable age. 20. Members whose legislation provides for the rights to medical care and makes it directly or indirectly conditional upon occu- pational activity should endeavour to ensure, under prescribed conditions, the provision of medical care to unemploycd persons. includ- ing. if possible. those who are not in receipt of unemployment benefit. and to their de- pendants. 21. Members should endeavour to guaran- tee to persons in receipt of unemployment benefit, under prescribed conditions. that the periods during which benefits are paid will be taken into consideration-

Prop. 1989/90: 64

16. Medlemsstaterna bör sträva efter att successivt utvidga tillämpningen av sin lag- stiftning om förmån vid arbetslöshet till att omfatta alla anställda. Offentligt anställda vilkas sysselsättning fram till normal pen- sionsålder är garanterad genom nationell lag- stiftning eller föreskrifter kan dock uteslutas från skydd. I7. Medlemsstaterna bör sträva efter att skydda arbetstagare som får vidkännas be- svärligheter under en karensperiod. 18. Följande bestämmelser bör. när så är lämpligt. tillämpas på de kategorier av pcrso- ncr som nämns i artikel 26 punkt 1 i konven- tionen. (a) vid fall av hel arbetslöshet kan förmå- nen beräknas i enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i konventionen;

(b) kvalificeringsperioden bör enligt före- skrivna villkor anpassas eller bortscs från för vissa kategorier av personer som är nya ar- betssökande: '

(c) när förmån utges utan kvalificeringspe- riod

(i) kan karensperioden utökas till en fö- reskriven längd

(ii) kan perioden för utbetalning av för- män begränsas enligt föreskrivna villkor utan hinder av bestämmelsen i artikel 19 punkt 1 ikonventionen. 19. Om perioden för utbetalning av för- mån är begränsad genom nationell lagstift- ning bör den utsträckas enligt föreskrivna villkor till pensionsåldern för arbetslösa per- soner som har nått en föreskriven ålder före pensionsåldern.

20. Medlemsstater vilkas lagstiftning ger rätt till sjukvård och gör den direkt eller indi- rekt villkorad av förvärvsverksamhct bör sträva efter att säkerställa att sjukvård enligt föreskrivna villkor ges till arbetslösa personer inkl. om möjligt dem som inte uppbär för- mån vid arbetslöshet och deras anhöriga.

21. Medlemsstaterna bör sträva efter att enligt föreskrivna villkor garantera de perso- ner som uppbär förmån vid arbetslöshet att de perioder under vilka förmåner betalas ut skall beaktas

62

(a) for acquisition of the right to and. where appropriate, calculation of disability. old-age and survivors' benefit. and

(b) for acquisition of the right to medical care and sickness, maternity and family benefit after the end of unemployment,

when the legislation of the Member con- cerned provides for such benefits and makes them directly or indirectly conditional upon occupational activity.

22. Members should endeavour to make adjustments of statutory social security schemes which are based on occupational ac- tivity to the occupational circumstances of part-time workers. Such adjustments. pro- vided for in Article 25 of the Convention. should relate in particular, under prescribed conditions to- (a) the minimum hours of work and mini- mum earnings nccessary for the entitlement to benefits under the basic and supplemen- tary schemes; (b) maximum earnings for the calculation of contributions; (0) the qualifying period for entitlement to benefit; ((1) the methods of calculating cash bene- fits, in particular pensions. on the basis of earnings and of the length of the period of contribution, insurance or occupational ac- tivity; (e) entitlement to non-reduced minimum benefits and flat-rate benefits, in particular family allowances. 23. Members should endeavour to pro- mote a real understanding ofthe hardships of unemploycd persons. particularly those who have been unemploycd for a long period, and their need for sufficient income.

IV. Development and improvement of systems of protection

24. Since the systems of protection for the unemploycd of some Members are in the ear- ly stages of development and others may have to consider changes to existing schemes in the light of changing needs, a variety of approaches may legitimately be taken in as—

Prop. l989/90: 64

(a) för förvärvande av rätt till och i före- kommande fall vid beräkningen av invalidi- tets-. ålderdoms- och efterlevandeförmåner, samt '

(b) för förvärvande av rätt till sjukvård. sjukpenning, förmån vid barns födelse och familjeförmån efter det att arbetslösheten har upphört.

när sådana förmåner utges enligt den be- rörda medlemsstatens lagstiftning och är di- rekt eller indirekt villkorade av förvärvsverk- samhet.

22. Medlemsstaterna bör sträva efter att anpassa lagstadgade socialförsäkringssystem, som grundas på förvärvsverksamhet, till de sysselsättningsförhållanden som deltidsarbe- tande arbetstagare har. Sådana anpassnings- åtgärder, som anges i artikel 25 i konventio- nen, bör enligt löreskrivna villkor särskilt avse (a,) minsta arbetstid och lägsta inkomst som erfordras för rätt till förmåner enligt grund- och tilläggssystemen.

(b) högsta inkomst för beräkning av avgif- ter,

(c) kvalificeringsperioden för rätt till för- mån.

((1) metoderna för beräkning av kontant- förmåner, framför allt pensioner. på grund- val av inkomst och av avgiftspcriodens, för- säkringens eller förvärvsverksamhctens längd,

(0) rätt till icke-reducerade minimiför- måner och förmåner med enhetligt belopp, framför allt familjeförmåner.

23. Medlemsstaterna bör sträva efter att främja verklig förståelse för arbetslösa perso- ners problem, särskilt de som har varit ar- betslösa under lång tid och deras behov av tillräcklig inkomst.

lV. Utveckling och förbättring av system för skydd

24. Eftersom systemen för skydd av de ar- betslösa i några medlemsstater är på ett tidigt utvecklingsstadium och andra kan behöva överväga förändringar av nuvarande system till följd av ändrade behov kan en rad olika åtgärder med rätta vidtas för att bistå de ar-

63

sisting the unemploycd, and Members should give high priority to a full and frank exchange of information on programmes of assistance for the unemploycd.

25. With a view to reaching at least the standards laid down in Part lV (Uncmploy- ment Benefit) of the Social Security (Mini- mum Standards) Convention, l952, Mem- bers which intend to develop their system of protection against unemployment should be guided, in so far as is possible and appropri- ate, by the following provisions. 26. (1) Members should be aware of the technical and administrative difficulties in- volved in the planning and introduction of social security mechanisms for the compen- sation of unemployment. In order to intro- duce forms of unemployment compensation through the payment of benefits of a non- discretionary nature, they should seek to meet the following conditions as soon as pos- sible- (a) the introduction and satisfactory op- eration of a free public employment service containing a network of employment Offices and having acquired sufficient administra- tive capacity to collect and analyse informa- tion on the employment market, to register job offers and jobseekers and to verify objec- tively that persons are involuntarily unem- ployed; (b) a reasonable level of coverage by and extensive experience in the administration of other branches of social security deemed to have priority en social and economic grounds, such as primary health care and compensation for employment accidents. (2) Members should. as a major priority, seek to meet the conditions set out in sub- paragraph (l) above by promoting a suffi- ciently high level of stable employment offer- ing adequate wages and working conditions. in particular through necessary and appropri- ate measures. such as vocational guidance and training, to facilitate voluntary matching of skills on the labour market to available job vacancies.

(3) The co-operation and technical advice of the International Labour Office should continue to be put to good advantage in sup-

Prop. l989/90: 64

betslösa och medlemsstaterna bör ge hög pri- oritet åt ett omfattande och uppriktigt utbyte av information angående stödprogram för ar- betslösa.

25. I syfte att uppfylla åtminstone de nor- mer som har fastställts i del IV (förmån vid arbetslöshet) i l952 års konvention om mini- mistandard för social trygghet bör de med- lemsstater, som har för avsikt att utveckla sina system av skydd vid arbetslöshet, så långt det är möjligt och lämpligt, vägledas av följande bestämmelser. 26. (l) Medlemsstaterna bör vara med- vetna om de tekniska och administrativa svå- righeter som planering och införande av so- cialförsäkringsmekanismer för arbetslöshets- ersättning innebär. För att införa former av arbetslöshetsersättning genom utbetalning av förmåner av icke godtyckligt slag bör de söka uppfylla följande förutsättningar så snart som möjligt:

(a) införandet av en tillfredsställande fun- gerande kostnadsfri offentlig arbetsförmed- ling omfattande ett nätverk av förmedlings- kontor och med tillräcklig administrativ ka- pacitet för att insamla och analysera informa- tion på arbetsmarknaden, registrera erbju- danden om arbete och arbetssökande samt objektivt verifiera att personer är ofrivilligt arbetslösa,

(I)) en rimlig nivå av täckning och omfat- tande erfarenhet av administration av andra grenar av socialförsäkring som prioriteras på sociala och ekonomiska grunder såsom pri- mär hälsovård och ersättning för olycksfall i arbetet.

(2) Medlemsstaterna bör som ett priorite- rat mål söka uppfylla de förutsättningar som ställs upp i moment (1) ovan genom att främ- ja en tillräckligt hög nivå av stabil sysselsätt- ning som erbjuder tillräckliga löner och lämpliga arbetsförhållanden särskilt genom nödvändiga och lämpliga åtgärder såsom yr- kesvägledning och utbildning för att under- lätta den frivilliga anpassningen av yrkes- skicklighet till tillgängliga lediga arbeten på arbetsmarknaden.

(3) Internationella arbetsbyråns samarbe- te och tekniska rådgivning bör fortsatt utnytt— jas i syfte att stödja varje initiativ som tas av

64

porting any initiative taken by Members in this respect in cases where there is insuffi- cient national expenise.

(4) When the conditions specified in sub- paragraph (l) above are met, Members should, as rapidly as their resources permit, and if necessary in stages. introduce pro- grammes for the protection of the unem- ployed. including social security mechanisms for the compensation of unemployment.

27. ln cases where the conditions referred to in Paragraph 26(l) are not met. Members should give priority to special assistance measures for the most needy unemployed persons. to the extent permitted by the avail- able resources and in the context of national conditions.

28. Members which have set up a national provident fund might examine the possibility of authorising the payment of periodical cash benefits to the holders of accounts whose earnings are interrupted by long-term unem- ployment and whose family situation is pre- carious in order to provide for their essential needs. The level ofthis benefit and the period during which it is payable might be limited according to the circumstances, in particular the amount credited to the account. 29. Members might also encourage em- ployers” and workers” organisations to set up assistance funds at the enterprise or inter- enterprise level. These could advantageously be introduced in the enterprises and sectors of activity which have sufficient economic capacity. 30. Members whose laws or regulations re- quire employers to make severance payments to workers who have lost their jobs should envisage making provision for the employers to bear this responsibility in common through the creation of funds financed by employers” contributions. so as to ensure the receipt ofthese payments by the workers con- cerned.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1990

Prop. l989/90: 64

medlemsstaterna i detta hänseende i fall då nationell expertis är otillräcklig.

(4) Om de förutsättningar, som anges i moment (l)ovan, har uppfyllts bör medlems- staterna, så snart deras resurser tillåter och om nödvändigt stegvis, införa program för skydd av arbetslösa. inkl. socialförsäkrings- mekanismer för ersättning vid arbetslöshet.

27. 1 fall då de förutsättningar som anges i punkt 26 (1) inte har uppfyllts bör medlems- staterna prioritera särskilda stödåtgärder för de mest hjälpbehövande arbetslösa personer- na i'den omfattning som tillåts med hänsyn till tillgängliga resurser och under de förut— sättningar som råder för varje land.

28. Medlemsstater som har inrättat en na- tionell försäkringsfond bör kunna undersöka möjligheten att verkställa utbetalning av pe- riodiska kontantförmåner till de kontoinne- havare vars inkomster har avbrutits på grund av långvarig arbetslöshet och vars familjesi- tuation är utsatt för att tillgodose deras ele- mentära behov. Nivån på denna förmån och den period under vilken den kan utges bör kunna begränsas alltefter omständigheterna. framför allt det belopp som gottgörs kontot. 29. Medlemsstaterna bör också kunna uppmuntra arbetsgivar- och arbetstagarorga- nisationerna att inrätta stödfonder-på före- tagsnivå eller mellan företag. Dessa skulle med fördel kunna införas på de företag och inom de verksamhetsgrenar som har tillräck- lig ekonomisk kapacitet. 30. De medlemsstater vilkas lagstiftning eller föreskrifter kräver att arbetsgivarna be- talar ut avgångsvederlag till arbetstagare som har förlorat sina arbeten, bör överväga att införa bestämmelser om att arbetsgivarna ge- mensamt skall bära detta ansvar genom att skapa fonder finansierade genom arbetsgi- varavgifter för att säkerställa att de berörda arbetstagarna erhåller dessa utbetalningar.

65