Inaktuell version

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1975-04-03
Ändring införd
SFS 1975 i lydelse enligt SFS 2002:584
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i 8 kap. 3 § eller 5 §regeringsformen, om föreskrifterna gäller

 1. befordran i spårbunden trafik som är avsedd för allmänheten,
 2. sådan befordran i vägtrafik som ombesörjes av järnvägsföretag till komplettering av eller som ersättning för järnvägsbefordran som avses under 1,
 3. postbefordran,
 4. rätt att driva sjöfart inom Sveriges sjöterritorium med utländskt fartyg,
 5. trafikregler, sjövägmärken eller säkerhetsanordningar för sjötrafiken inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon eller för sjötrafiken med svenska fartyg, sjöflygplan och svävare utanför dessa områden,
 6. skeppsmätning,
 7. trafik på väg eller i terräng,
 8. registrering av fordon,
 9. skyldighet för kommunerna att tillhandahålla föreskrifter och andra uppgifter som rör förhållandena i trafiken,
 10. riksfärdtjänst,
 11. tillstånd att bruka svävare,
 12. kör- och vilotider vid vägtransporter samt förbud mot vissa typer av beräkningar av lön till förare vid sådana transporter,
 13. användning av vattenskotrar eller annan liknande vattenfarkost.

[S2]Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster samt för granskning eller kontroll enligt bestämmelser som avses i första stycket 10 eller 13. Regeringen bemyndigas också att besluta om föreskrifter om avgifter för farledsverksamheten samt om avgifter för skeppsmätning och avgifter för tillstånd enligt första stycket 5.Lag (2002:584).

Prop. 2010/11:30: Nuvarande lydelse i förslag 2.3 (se vänsterspalt s. 11) skiljer sig från lagrådsremissens förslag avseende samma lag (bilaga 9) eftersom paragrafen ändrats i tiden efter lagrådsremissen, prop. 2009/10:20. Den föreslagna lydelsen är däremot densamma som i lagrådsremissen – nu med hänsyn tagen till de ändringar som Lagrådets yttrande föranlett, se nedan kommenterat.

Andra stycket delas upp i ett andra ...

2 §  Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela föreskrifter som avses i 1 §. Regeringen får vidare överlåta åt kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 och sådana föreskrifter om avgifter för trafikövervakningstjänster som avses i 1 § andra stycket. Lag (1999:336).

 • HFD 2013:30:Fråga om föreskrift om tillsynsavgift, som meddelats av Transportstyrelsen med stöd av bemyndigande i en av regeringen utfärdad förordning, i regeringsformens mening utgör föreskrift om avgift eller skatt.
 • RÅ 2010 not 89:Allmän förvaltningsdomstol ansågs inte behörig att pröva ett överklagande av ett beslut som hade meddelats av kommunal nämnd med stöd av trafikförordningen (1998:1276)

3 §  Den som överträder föreskrift, som regeringen har meddelat med stöd av 1 § första stycket 5 eller 6 att gälla då riket är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara vari riket har befunnit sig, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1986:298).

Ändringar

Lag (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1977:1121) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1978:233) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1981:705) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1982:167) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1985:18) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:6
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1985-04-01

Lag (1986:298) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:85
  Omfattning
  ändr. 1 §; ny 3 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1990:1159) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:1
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1992:592) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Lag (1993:605) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:443, Rskr. 1992/93:180, Prop. 1992/93:97, Prop. 1992/93:200, Bet. 1992/93:TU30, Bet. 1992/93:JoU7
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1996:525) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:271, Prop. 1995/96:140, Bet. 1995/96:UU17
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1999:336) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 1998/99:214, Prop. 1998/99:91, Bet. 1998/99:TU13
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Lag (2002:584) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2009:1351) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:1556) om ändring i lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer

Förarbeten
Rskr. 2010/11:58, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01