Upphävd författning

Förordning (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-08-25
Ändring införd
SFS 1988:964 i lydelse enligt SFS 1996:1618
Ikraft
1988-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Om ett fordon enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantaget från skatt skall fordonet istället för registreringsskyltar tilldelas särskilda skyltar (skyltar för beskickningsfordon).

2 §  Skyltar för beskickningsfordon upptar sex tecken som utgörs av bokstäver och siffror. Tecknen utförs i svart på ljusblå reflekterande botten.

[S2]Sammansättningen av tecknen på skylten bestäms av Regeringskansliet med hänsyn till berört land och den ställning som ägaren eller brukaren av fordonet har. Ändras dessa förhållanden, skall fordonet tilldelas nya skyltar. Förordning (1996:1618).

3 §  Frågor angående tilldelning av skyltar eller dupletter av skyltar för beskickningsfordon prövas av Regeringskansliet. Regeringskansliet ansvarar även för att skyltarna tillhandahålls.

[S2]När skyltar för beskickningsfordon har tilldelats ett fordon prövar Vägverket frågan om utfärdande av kontrollmärke. Förordning (1996:1618).

4 §  Avgift för skyltarna bestäms av Vägverket efter samråd med utrikesdepartementet. Avgiften skall motsvara kostnaden för skyltarna och det särskilda förfarandet. Förordning (1992:1286).

5 §  Om skatteplikt inträder för fordonet, skall Vägverket tillhandahålla registeringsskyltar för fordonet. För tiden intill dess registreringsskyltarna lämnats ut tillhandahåller polismyndigheten provisoriska registreringsskyltar. Under samma tid får fordonet brukas med dessa skyltar. Förordning (1992:1286).

6 §  Föreskrifter för tillämpningen av denna förordning beslutas av Vägverket efter samråd med utrikesdepartementet. Förordning (1992:1286).

7 §  Beträffande de frågor som inte regleras särskilt i denna förordning tillämpas bilregisterkungörelsen (1972:599). Vad som där sägs om registreringsskyltar skall i tillämpliga delar gälla skyltar för beskickningsfordon.

8 §  Om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art, får rikspolisstyrelsen efter samråd med utrikesdepartementet besluta om undantag från bestämmelserna i 1 §. Förordning (1991:40).

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1991:40).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988. Ett fordon som avses i 1 § får brukas fram till utgången av december 1988 även om det inte är försett med skyltar för beskickningsfordon.
  Ikraftträder
  1988-10-01

Förordning (1991:40) om ändring i förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

  Omfattning
  nya 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-02-15

Förordning (1992:1286) om ändring i förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1996:1618) om ändring i förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 2001:650

Omfattning
upph.