Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2007-11-29
Ändring införd
SFS 2007:1157 i lydelse enligt SFS 2020:359
Ikraft
2008-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-02

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon (yrkesförarkompetens). Vidare innehåller lagen bestämmelser om utbildning för sådan kompetens.

[K1]2 §  Grundläggande bestämmelser om behörighet att framföra motorfordon finns i körkortslagen (1998:488). Ytterligare bestämmelser om behörighet att framföra fordon i yrkesmässig trafik finns i yrkestrafiklagen (2012:210). Lag (2012:224).

Prop. 2011/12:80: Hänvisningen till den nuvarande yrkestrafiklagen ersätts med en hänvisning till den nya yrkestrafiklagen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.21.

[K1]3 §  I denna lag avses med EES-stater staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

[K1]4 §  I denna lag avses med

[S2]godstransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och som sker med gods,

[S3]persontransporter: körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen och som sker med passagerare,

[S4]väg: sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon.

[S5]Med gods- eller persontransporter enligt första stycket avses också körningar som sker utan gods eller passagerare om körningen utgör ett led i sådana transporter. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Definitionen av gods- och persontransporter har ändrats med hänsyn till att lagens tillämpningsområde nu omfattar även förare av fordon i kategori C1, C1E, D1 och D1E.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 10.1.

[K1]5 §  Med permanent bosättning avses i denna lag bosättning under minst 185 dagar varje kalenderår

 1. till följd av personlig och yrkesmässig anknytning, eller
 2. om yrkesmässig anknytning saknas, till följd av personlig anknytning som präglas av nära band mellan en person och den plats där han eller hon bor.

[S2]En person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den som han eller hon har personlig anknytning till och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera stater ska dock anses vara permanent bosatt i den stat som han eller hon har personlig anknytning till under förutsättning att han eller hon regelbundet återvänder dit. Detta villkor behöver dock inte uppfyllas om personen bor i en stat för att genomföra en tidsbegränsad uppgift.

[S3]Studier vid universitet eller annan utbildningsanstalt medför inte att den permanenta bosättningen ändras.

2 kap. Tillämpningsområde

[K2]1 §  Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).

[S2]Lagen ska också tillämpas på andra medborgare som utför sådana transporter som avses i första stycket, om de är anställda eller anlitade av ett företag som är etablerat inom EES. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Lagen tillämpas även på förare som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 eller D1E (om övriga förutsättningar för lagens tillämplighet är uppfyllda).

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 10.1.

[K2]2 §  Av 7 kap. följer att lagens bestämmelser om utbildning av yrkesförare även tillämpas på förare som utför gods- eller persontransporter på väg i en annan EES-stat än Sverige.

3 § Har upphävts genom lag (2011:1583).

Undantag

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

4 §  Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 3. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 4. som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i transportverksamhet,
 5. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 6. som används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag,
 7. som används för icke-kommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller
 8. som används för att transportera material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning. Lag (2014:743).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

[K2]4 §  Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon

 1. vars högsta tillåtna hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen,
 2. som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller räddningstjänsten,
 3. som används inom ambulanssjukvården,
 4. som utför gods- eller persontransporter inom det civila försvaret,
 5. som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll,
 6. som är nya eller ombyggda och ännu inte tagits i drift i transportverksamhet,
 7. som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
 8. som används vid övningskörning eller körprov enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att fordonet inte samtidigt används för en kommersiell gods- eller person- transport,
 9. som inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande används vid övningskörning enligt författningar om körkort eller träning för yrkeskompetensbevis, under förutsättning att körningen står under uppsikt av någon som
  1. innehar yrkeskompetensbevis för det fordon som framförs, eller
  2. är trafiklärare för det fordon som framförs och innehar körkortsbehörighet för fordonet,
 10. som inte används för en kommersiell gods- eller persontransport,
 11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,
 12. som används för persontransporter och kräver körkortsbehörighet D1 eller D och körs utan passagerare till eller från den servicedepå som används

[S2]av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

 1. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet
  1. inte används utanför en radie av 100 kilometer från den plats där företaget är beläget, eller
  2. framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, eller
 2. som används för ett företags gods- eller persontransporter i landsbygdsområden för att försörja företagets egen verksamhet med gods eller arbetskraft, under förutsättning att transporten är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten. Lag (2020:258).

[K3]1 §  För att få framföra ett fordon med gods- eller persontransporter ska en förare enligt denna lag ha ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens och fortbildning. Föraren ska också uppfylla ålderskraven i 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 §. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Hänvisningen i andra meningen har ändrats med anledning av att nya 4 a och 7 §§ har införts i kapitlet.

Prop. 2009/10:209: Hänvisningen till 7 § tas bort eftersom den paragrafen upphävs, jfr kommentaren till 7 §.

[K3]1 a §  En förare som utför godstransporter och som innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för fordon som kräver någon av körkortsbehörigheterna C1, C1E, C och CE behöver inte förvärva ett nytt yrkeskompetensbevis för fordon som kräver någon av de andra behörigheterna.

[S2]Motsvarande gäller för en förare som utför persontransporter och som innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens för fordon som kräver någon av körkortsbehörigheterna D1, D1E, D och DE. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen är ny och motsvarar art. 5.4 i yrkesförardirektivet. Innebörden av första stycket är att den förare som redan innehar ett gällande yrkeskompetensbevis för någon av de körkortsbehörigheter som avser fordon för godstransport inte behöver förvärva något nytt bevis för fordon som kräver någon av de andra behörigheterna, exempelvis i samband med att en innehavare av behörighet C1 tar körkort för behörighet C. Motsvarande gäller enligt andra stycket för innehavare av ett fordon ...

Hävdvunna rättigheter

[K3]2 §  Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkortsbehörigheten D1, D1E, D eller DE utfärdat i en stat inom EES före den 10 september 2008 är undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för persontransporter.

[S2]Förare som innehar eller har innehaft ett körkort med körkortsbehörigheten C1, C1E, C eller CE utfärdat i en stat inom EES före den 10 september 2009 är undantagna från kravet att ha ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens för godstransporter. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: I paragrafen föreskrivs om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis på grund av s.k. hävdvunna rättigheter. Den har ändrats så att även innehav av körkort med behörighet C1, C1E, D1 eller D1E berättigar till undantag. Samtidigt har bestämmelserna gjorts generellt tillämpliga på alla körkort utfärdade inom EES. I sin nuvarande lydelsen är bestämmelserna så konstruerade att det primärt är svenska körkort som undantas, varmed dock jämställs körkort som utfärdats i en annan stat inom EES. Denna ...

Godstransporter

[K3]3 §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 18 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon. Lag (2011:1583).

[K3]4 §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten C eller CE får från och med 21 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” har bytts ut mot ordet ”körkortsbehörighet”.

[K3]4 a §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörigheten C1 eller C1E får från och med 18 års ålder utföra godstransporter med sådana fordon. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen är ny och anger att åldersgränsen för att få utföra godstransporter med fordon som kräver de nya behörigheterna C1 eller C1E är 18 år, om föraren förvärvat motsvarande yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens. Detta gäller oavsett om yrkeskompetensbeviset förvärvats genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 eller 2 §.

Paragrafen har kommenterats i avsnitt 10.2.

Persontransporter

[K3]5 §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

[S2]Om den grundutbildning som anges i första stycket ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och med 20 års ålder. Sådana transporter får dock utföras av föraren från och med 18 års ålder, om fordonet

 • körs utan passagerare, eller
 • används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” i första stycket har bytts ut mot ordet ”körkortsbehörighet”.

Prop. 2009/10:209: Paragrafen motsvarar artikel 5.3 a i det s.k. yrkesförardirektivet. I paragrafen behandlas samlat de ålderskrav och andra villkor som gäller för att få utföra förvärvsmässiga persontransporter när föraren har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens enligt 4 kap. 1 §, dvs. förvärvat kompetensen genom en grundutbildning under minst 280 timmar och ett godkänt prov.

Ett nytt andra stycke har lagts till paragrafen. Av bestämmelsen framgår att en förare ...

[K3]6 §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom en förkortad grundutbildning enligt 4 kap. 2 § för fordon som kräver körkortsbehörigheten D eller DE får från och med 23 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon. Sådana transporter får dock utföras av föraren från och med 21 års ålder, om fordonet används i linjetrafik och linjens längd inte överstiger 50 kilometer. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” har bytts ut mot ordet ”körkortsbehörighet”.

Prop. 2009/10:209: Paragrafen behandlar samlat de ålderskrav och andra villkor som gäller för att få utföra förvärvsmässiga persontransporter när föraren har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens enligt 4 kap. 2 §, dvs. förvärvat kompetensen genom en grundutbildning under minst 140 timmar och ett godkänt prov.

Innehållet i första meningen motsvarar nuvarande 7 §. Andra meningen motsvarar nuvarande 6 §.

Paragrafen behandlas i <a href="https://lagen.nu/prop/2009/10:209#S4-2" ...

[K3]7 §  En förare som förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens genom grundutbildning för fordon som kräver körkortsbehörigheten D1 eller D1E får från och med 21 års ålder utföra persontransporter med sådana fordon.

[S2]Om den grundutbildning som anges i första stycket har skett enligt 4 kap. 1 § och ägt rum inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning, får persontransporter med sådana fordon utföras av föraren från och med 18 års ålder. Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Bestämmelsen är ny och anger att åldersgränsen för att få utföra persontransporter med fordon som kräver de nya behörigheterna D1 eller D1E är 21 år, om föraren förvärvat motsvarande yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens. Detta gäller oavsett om yrkeskompetensbeviset förvärvats genom grundutbildning enligt 4 kap. 1 eller 2 §. Om utbildningen inhämtats enligt 4 kap. 1 § och har ägt rum inom gymnasie-...

Prop. 2009/10:209: Innehållet i paragrafen flyttas till 6 §.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.2.

Utbildning

[K4]1 §  En förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta i grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.

[S2]Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

[K4]2 §  En förare kan förvärva grundläggande kompetens genom att delta i en förkortad grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap. (snabbförvärvad grundläggande kompetens).

[S2]Grundutbildningen ska uppgå till 140 timmar och avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

Körträning

[K4]3 §  Den som deltar i grundutbildning för att förvärva grundläggande kompetens ska körträna med sådant fordon som kompetensen avser. Körträningen ska ske under uppsikt av en lärare hos den som bedriver utbildningsverksamhet enligt denna lag.

[S2]Vid körträning med någon som inte har körkortsbehörighet för fordonet gäller bestämmelserna om övningskörning i 4 kap.körkortslagen (1998:488). Lag (2011:1583).

Prop. 2011/12:25: Ordet ”förarbehörighet” i andra stycket har bytts ut mot ordet ”körkortsbehörighet”.

Utvidgning eller ändring av transportverksamheten

[K4]4 §  En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för godstransporter enligt 1 eller 2 § och som utvidgar eller ändrar sin verksamhet till att omfatta även persontransporter behöver endast genomgå de delar av utbildningen för grundläggande kompetens som är specifika för persontransporter. Motsvarande gäller vid en utvidgning eller ändring av verksamheten från persontransporter till godstransporter.

[S2]Utbildningen ska avslutas med prov. Vid godkänt resultat ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

5 kap. Fortbildning

[K5]1 §  En förare som har förvärvat sin grundläggande kompetens enligt 4 kap. 1, 2 eller 4 § och en förare med hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå fortbildning hos någon som får bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens enligt 8 kap.

[S2]Efter genomgången fortbildning ska ett yrkeskompetensbevis enligt 6 kap. 1 § utfärdas.

Tider

[K5]2 §  En förare som har förvärvat ett yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens ska genomgå sin första fortbildning inom fem år från den dag då beviset utfärdades.

[K5]3 §  En förare som har en hävdvunnen rätt enligt 3 kap. 2 § ska genomgå sin första fortbildning inom sju år från den dag denna lag börjar att tillämpas på föraren.

[K5]4 §  En förare som har genomgått sin första fortbildning enligt 2 eller 3 § ska därefter genomgå fortbildning vart femte år, före utgången av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset.

[K5]5 §  En förare som inte har genomgått föreskriven fortbildning ska för att få återgå till att utföra gods- eller persontransporter genomgå en fortbildning.

Undantag

[K5]6 §  En förare som utför gods- eller persontransporter och som genomgått en fortbildning för ett av transportslagen är inte skyldig att genomgå ytterligare fortbildning under den tid som yrkeskompetensbeviset för fortbildning är giltigt.

Yrkeskompetensbevis

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i denna lag. I beviset ska en gemenskapskod anges.

Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren genomgått en fortbildning.

Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon innehar ett giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades. Lag (2011:1583).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

[K6]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som genomgått den utbildning som föreskrivs i denna lag. I beviset ska en unionskod anges.

[S2]Myndigheten ska utfärda ett nytt yrkeskompetensbevis när föraren genomgått en fortbildning.

[S3]Ett yrkeskompetensbevis får endast utfärdas till föraren om han eller hon innehar ett giltigt körkort med den körkortsbehörighet som beviset avser.

[S4]Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år från den dag det utfärdades. Lag (2020:258).

[K6]2 §  Ett yrkeskompetensbevis för förare som utfärdats i en annan stat inom EES gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Skyldighet att ha med sig bevis

/Upphör att gälla U: 2020-06-01/

3 §  En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

 1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
 2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 4 och handling som styrker förarens identitet.

På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll. Lag (2014:743).

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

[K6]3 §  En förare som omfattas av krav på att ha bevis om yrkeskompetens ska vid utförandet av gods- eller persontransporter ha med sig:

 1. ett giltigt yrkeskompetensbevis, eller
 2. annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 5 och handling som styrker förarens identitet.

[S2]På begäran av en bilinspektör eller en polisman ska handlingarna överlämnas för kontroll. Lag (2020:358).

7 kap. Utbildningsort

[K7]1 §  En förare som är svensk medborgare eller medborgare i en annan stat inom EES ska inhämta den grundläggande kompetensen i Sverige om han eller hon är permanent bosatt i Sverige.

[K7]2 §  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES får inhämta den grundläggande kompetensen i Sverige, om han eller hon är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat i Sverige. Detsamma gäller om permanent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har utfärdats för föraren här i landet.

[K7]3 §  En förare som avses i 1 eller 2 § får genomgå fortbildning i Sverige om denne är permanent bosatt i Sverige eller arbetar här i landet.

[K8]1 §  Utbildningsverksamhet enligt denna lag får endast bedrivas av den som har tillstånd.

[K8]2 §  Tillstånd får beviljas den som med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva utbildningsverksamhet på ett sådant sätt att kravet på god utbildning tillgodoses. Tillståndet får förenas med villkor.

[S2]Tillstånd meddelas av den myndighet som regeringen bestämmer.

[K8]3 §  Gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning, där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd mellan de myndigheter som regeringen bestämmer, är inte skyldig att ha tillstånd. Lag (2010:872).

9 kap. Tillsyn

[K9]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över utbildningsverksamhet enligt denna lag och enligt föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

[K9]2 §  Om en tillsynsmyndighet begär det ska den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet lämna tillträde till driftsstället med tillhörande lokaler och tillhandahålla handlingar som rör verksamheten samt hjälpa till vid tillsynen.

[K9]3 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska till tillsynsmyndigheten anmäla förändringar i verksamheten.

10 kap. Återkallelse m.m.

Återkallelse

[K10]1 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får återkalla tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens om

 1. den som bedriver utbildning inte uppfyller kraven i 8 kap. 2 §, inte följer de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller i övrigt bedriver utbildningsverksamheten på ett otillfredsställande sätt,
 2. utbildning inte bedrivits de senaste tolv månaderna, eller
 3. den som bedriver utbildning begär det.

Varning

[K10]2 §  Den myndighet som regeringen bestämmer får i stället för att återkalla ett tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens meddela varning om det kan antas att felet eller bristen rättas till.

[K11]1 §  Den som utför gods- eller persontransporter utan att vara berättigad till det enligt denna lag döms till böter.

[S2]Till samma straff döms den som i sin transportverksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet anlitar en förare som inte är berättigad att utföra gods- eller persontransport enligt denna lag.

[K11]2 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 6 kap. 3 § första stycket döms till penningböter.

[S2]Föraren ska inte dömas till straff om en anmälan har gjorts före färden om att beviset förstörts eller kommit bort.

12 kap. Överklagande

[K12]1 §  Följande beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

 1. beslut att inte bevilja tillstånd enligt 8 kap. 2 §,
 2. beslut att återkalla tillstånd enligt 10 kap. 1 §, och
 3. beslut att meddela varning enligt 10 kap. 2 §.

[S2]Andra beslut av en förvaltningsmyndighet enligt denna lag får inte överklagas.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[K12]2 §  Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat förordnas.

13 kap. Bemyndiganden

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. grundläggande kompetens som rör
  • innehållet i grundutbildningen enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
  • körträning enligt 4 kap. 3 §,
  • utbildningens längd enligt 4 kap. 4 §,
  • anordnande av prov enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§,
  • provs omfattning och utformning,
 2. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,
 3. yrkeskompetensbevis och gemenskapskod enligt 6 kap. 1 §,
 4. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i 6 kap. 1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES,
 5. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 §,
 6. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 3 §, och
 7. tillsyn.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

[K13]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 avses med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten,
 2. grundläggande kompetens som rör
 3. innehållet i fortbildningen och utbildningens längd enligt 5 kap. 1 §,
 4. yrkeskompetensbevis och unionskod enligt 6 kap. 1 §,
 5. godkännande av andra bevis om yrkeskompetens än de som anges i 6 kap.1 och 2 §§ och som innehas av förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES,
 6. ansökan om och förutsättningar för tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 §,
 7. förändringar i utbildningsverksamheten som ska anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 3 §, och
 8. tillsyn. Lag (2020:258).

[K13]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1575).

Prop. 2010/11:30: I paragrafen, som är ny, finns ett bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter. Lagen saknar i dag bestämmelser om avgifter. Inte heller finns bemyndigande i någon annan lag. Avgifter för olika ansökningar tas dock ut med stöd av förordningen (2001:652) om avgifter på vägtrafikområdet. Genom den nya bestämmelsen ges lagstöd för föreskrifter om skyldighet att betala avgift för den tillsyn och för handläggning i de ärenden som ...

/Upphör att gälla U: 2020-12-01/

/Träder i kraft I: 2020-06-01/

[K13]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Ett undantag får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020-31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader. Lag (2020:358).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
 2. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare som utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D och DE.
 3. Denna lag tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare som utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och CE.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:38, Prop. 2007/08:10, Bet. 2007/08:TU3
CELEX-nr
32003L0059
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:487) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
upph. 3 kap. 7 §; ändr. 3 kap. 1, 5, 6 §§
CELEX-nr
32008R1137
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:872) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2010:1575) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ny 13 kap. 2 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:1583) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
upph. 2 kap. 3 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 §, rubr. till 8 kap.; nya 3 kap. 1 a, 4 a, 7 §§
Ikraftträder
2013-01-19

Lag (2012:224) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2014:743) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2020:258) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 23 maj 2020.
 2. Ett yrkeskompetensbevis som utfärdats enligt äldre föreskrifter gäller till och med den i beviset angivna sista giltighetsdagen.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:220, Prop. 2019/20:112, Bet. 2019/20:TU10
Omfattning
ändr. 2 kap. 4 §, 6 kap. 1 §, 13 kap. 1 §
Ikraftträder
2020-05-23

Lag (2020:358) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Förarbeten
Rskr. 2019/20:281, Prop. 2019/20:165, Bet. 2019/20:TU18
Omfattning
ändr. 6 kap. 3 §; ny 13 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-06-01

Lag (2020:359) om ändring i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.
 2. De förlängningar av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis som följer av sådana föreskrifter som meddelats med stöd av den upphävda paragrafen fortsätter dock att gälla i de fall de hänför sig till tiden efter utgången av november 2020.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:281, Prop. 2019/20:165, Bet. 2019/20:TU18
Omfattning
upph. 13 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-12-01