Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2007-11-15
Ändring införd
SFS 2007:909 i lydelse enligt SFS 2017:1098
Ikraft
2008-01-01
Upphäver
Förordning (1976:465) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Nämnden för styrelserepresentationsfrågor prövar frågor om tillstånd enligt 9 § andra stycket lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och om undantag enligt 17 § samma lag.

Ledning

2 §  Myndigheten leds av en nämnd.

3 §  Nämnden ska bestå av en ordförande och åtta andra ledamöter. Ordföranden, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses bland personer som inte kan anses företräda arbetsgivar- eller arbetstagarintressen. Övriga ledamöter utses efter förslag av Föreningen Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivaralliansen, Kooperationens förhandlingsorganisation, Landsorganisationen i Sverige och Tjänstemännens centralorganisation. Föreningen Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår två ledamöter och de övriga vardera en ledamot. För ordföranden och varje annan ledamot utses i samma ordning en ersättare.

Organisation

4 §  Hos nämnden finns en sekreterare.

4 a §  Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1098).

Beslutförhet

5 §  Sekreteraren utses av nämnden i dess helhet. Andra ärenden avgörs av nämnden i dess helhet, om deras beskaffenhet kräver det.

6 §  Ordföranden prövar fråga om avvisning eller avskrivning i ett ärende som avses i 1 §. Ordföranden avgör även administrativa ärenden.

[S2]Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ordföranden får avgöra även andra ärenden, med undantag för avgörande i sak av ärenden som avses i 1 §.

7 §  I prövningen av ärenden som avses i 1 § samt av andra ärenden än de som avses i 5 och 6 §§ deltar ordföranden och fyra andra ledamöter. Två av dessa ska vara utsedda på förslag av arbetstagarorganisationerna och två av Föreningen Svenskt Näringsliv. I stället för den ene av de två sistnämnda ledamöterna inträder

  • när ärendet gäller ett företag där en kommun eller en landstingskommun har ett bestämmande inflytande, en av de ledamöter som har utsetts på förslag av Sveriges kommuner och landsting,
  • när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Arbetsgivaralliansen, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation,
  • när ärendet gäller ett företag som är anslutet till Kooperationens förhandlingsorganisation, den ledamot som har utsetts på förslag av denna organisation.

[S2]Beslut som inte innefattar slutligt avgörande av ärendet får dock fattas av ordföranden samt en ledamot för vardera arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan.

8 §  Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Ärendenas handläggning

9 §  Ordföranden ansvarar för beredningen av ärendena. Om det behövs, hålls muntlig förberedelse.

[S2]Sekreteraren får utfärda föreläggande att avhjälpa brist i en ansökan samt infordra förklaring, upplysning eller yttrande i ett ärende.

10 §  Ett ärende avgörs efter muntlig förhandling, om det inte finns särskilda skäl.

[S2]Ska muntlig förhandling inte hållas, avgörs ärendet efter föredragning. Föredragningen ankommer på sekreteraren eller en särskilt förordnad föredragande. Ordföranden får överta föredragningen av ett ärende.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §  Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

[S2]5 § om delegering,

[S3]14 § om nämndens sammansättning,

[S4]15 och 16 §§ om beslutförhet, samt

[S5]20 § om föredragning.

Överklagande

12 §  Av 18 § lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda framgår att nämndens beslut i fråga som avses i 1 § inte får överklagas.

Ändringar

Förordning (2007:909) med instruktion för Nämnden för Styrelserepresentationsfrågor

Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2017:1098) om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2018-01-01