Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2016-12-20
Ändring införd
SFS 2016:1307 i lydelse enligt SFS 2017:708
Ikraft
2017-02-01
Upphäver
Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens tillämpningsområde

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om straff för insiderhandel, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation (marknadsmissbruk) som begås på värdepappersmarknaden.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en beskrivning av lagens tillämpningsområde.

Finansiella instrument som omfattas av lagen

[K1]2 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas på

 1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till sådan handel har lämnats in,
 2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform eller en OTF-plattform, och
 3. finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett sådant finansiellt instrument som avses 1 eller 2.

[S2]Bestämmelserna i denna lag tillämpas även på ageranden, inklusive bud, vid auktionering på en auktionsplattform av utsläppsrätter eller andra produkter baserade på utsläppsrätter i enlighet med auktioneringsförordningen. Det som anges i denna lag om order gäller även bud i en auktion enligt auktioneringsförordningen. Lag (2017:708).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en uppräkning av vilka finansiella instrument som omfattas av lagens tillämpningsområde.

Undantag

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag gäller inte för

 1. handel med egna aktier i återköpsprogram eller stabilisering av värdepapper, förutsatt att handeln utförs i enlighet med artikel 5 i marknadsmissbruksförordningen, och
 2. transaktioner eller andra åtgärder som avses i artikel 6 i marknadsmissbruksförordningen.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller undantag från lagens tillämpningsområde. Undantagen är desamma som i marknadsmissbruksförordningen.

Uttryck i lagen

[K1]4 §  I denna lag betyder

[S2]auktioneringsförordningen: kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen,

[S3]finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

[S4]godtagen marknadspraxis: det som anges i artikel 3.1.9 i marknadsmissbruksförordningen,

[S5]handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), handel på en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en motsvarande plattform utanför EES, eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt driver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S6]insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen,

[S7]marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

[S8]MTF-plattform och OTF-plattform: sådana handelsplattformar som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

[S9]reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

[S10]referensvärde: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksförordningen, och

[S11]spotavtal avseende råvaror: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmissbruksförordningen. Lag (2017:708).

2 kap. Straffbestämmelser

Insiderbrott

[K2]1 §  För insiderbrott döms

 1. den som har insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, eller ändrar eller återkallar en order avseende sådana finansiella instrument,
 2. den som har insiderinformation och som med råd eller genom uppmaning föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, eller att ändra eller återkalla en order avseende sådana finansiella instrument, eller
 3. den som följer ett sådant råd eller en sådan uppmaning som avses i 2 genom att förfara på det sätt som anges i 1, om rådet eller uppmaningen grundar sig på insiderinformation.

[S2]Straffet är fängelse i högst två år.

[S3]Om brott som avses i första stycket med hänsyn till gärningsmannens ställning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga omständigheter är grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S4]Om gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller straffbestämmelser om insiderbrott och motsvarar delvis 2 § marknadsmissbrukslagen. Den ska läsas tillsammans med 2 § som innehåller ansvarsfrihetsgrunder.

[K2]2 §  Om ett förvärv eller en avyttring utgör legitimt beteende enligt artikel 9.2–9.5 i marknadsmissbruksförordningen, döms inte till ansvar enligt 1 §. Detsamma gäller

 1. när ett finansiellt instrument förvärvas, eller en säljorder återkallas, om det är sannolikt att priset på instrumentet skulle sänkas om insiderinformationen offentliggjordes, och
 2. när ett finansiellt instrument avyttras, eller en köporder återkallas, om det är sannolikt att priset på instrumentet skulle höjas om insiderinformationen offentliggjordes.

[S2]Den som i annat fall än som avses i första stycket visar att han eller hon inte har utnyttjat insiderinformation döms inte till ansvar enligt 1 §.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller ansvarsfrihetsgrunder när det gäller insiderbrott och motsvarar delvis 5 § marknadsmissbrukslagen.

Obehörigt röjande av insiderinformation

[K2]3 §  Den som röjer insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som vidarebefordrar ett sådant råd eller en sådan uppmaning som avses i 1 § första stycket 2, om rådet eller uppmaningen grundar sig på insiderinformation.

[S2]Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, eller om gärningen är ringa döms det inte till ansvar. Marknadsmanipulation

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller straffbestämmelser om obehörigt röjande av insiderinformation och motsvarar delvis 7 § marknadsmissbrukslagen.

[K2]4 §  För marknadsmanipulation döms

 1. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på ett sätt som ger falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten,
 2. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på ett sätt som låser fast priset på ett eller flera finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, på en onormal eller konstlad nivå,
 3. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på ett sätt som påverkar priset på finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, genom att utnyttja falska förespeglingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer,
 4. den som sprider information som ger falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, eller som låser fast priset på ett eller flera sådana instrument eller spotavtal på en onormal eller konstlad nivå, eller
 5. den som sprider falska eller vilseledande uppgifter, tillhandahåller oriktiga eller vilseledande ingångsvärden eller på annat sätt manipulerar beräkningen av ett referensvärde.

[S2]Straffet är fängelse i högst två år.

[S3]Om brottet med hänsyn till omfattningen av manipulationen, gärningsmannens ställning eller övriga omständigheter är grovt, döms för grov marknadsmanipulation till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

[S4]Om gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller straffbestämmelser om marknadsmanipulation. De gärningar som straffbeläggs i paragrafen motsvaras delvis av 8 § marknadsmissbrukslagen om otillbörlig marknadspåverkan. Utformningen av bestämmelserna ändras dock. Brottet får även en ny brottsbeteckning som stämmer överens med marknadsmissbruksdirektivet och den nya utformningen av paragrafen.

[K2]5 §  En sådan gärning som anges i 4 § första stycket 1 eller 2 medför inte ansvar, om

 1. agerandet stämmer överens med godtagen marknadspraxis, och
 2. det finns legitima skäl för agerandet.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en ansvarsfrihetsgrund när det gäller marknadsmanipulation.

[K2]6 §  Bestämmelserna i 4 § gäller inte för

 1. genomförande av transaktioner, läggande av order eller andra ageranden som endast påverkar pris, tillgång eller efterfrågan på ett spotavtal avseende råvaror, om agerandet inte avser ett finansiellt instrument som spotavtalet är relaterat till, och
 2. genomförande av transaktioner, läggande av order eller andra ageranden som avser ett spotavtal avseende råvaror som är grossistenergiprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller undantag från tillämpningsområdet när det gäller straffbestämmelsen om marknadsmanipulation i 4 §. Till skillnad från i direktivet, där det anges när bestämmelserna om marknadsmanipulation är tillämpliga, anges i paragrafen när 4 § inte gäller. Det innebär dock inte någon skillnad i sak när det gäller tillämpningsområdet.

Försök och förberedelse till brott

[K2]7 §  För försök till insiderbrott och marknadsmanipulation samt för försök eller förberedelse till grovt insiderbrott och för försök till grov marknadsmanipulation döms det till ansvar enligt 23 kap.brottsbalken.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om försök och förberedelse till brott och motsvarar delvis 4 § marknadsmissbrukslagen.

3 kap. Handläggningen

Anmälan om brott

Åtalsprövning

[K3]2 §  Åtal ska väckas endast om det är motiverat från allmän synpunkt i fråga om

 1. obehörigt röjande av insiderinformation där någon utan att det har varit befogat har fått insiderinformation och förts in på en sådan förteckning som avses i artikel 18 i marknadsmissbruksförordningen, eller
 2. marknadsmanipulation som består i enstaka transaktioner som inte leder till någon förändring av det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskild åtalsprövning.

Myndighetssamarbete

[K3]3 §  Åklagare som leder en förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken avseende brott enligt denna lag får när undersökningen verkställs anlita biträde av Finansinspektionen.

[S2]Åklagare får anlita biträde av Finansinspektionen också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens biträde i samband med brottsutredningar. Paragrafen är utformad efter förebild av 2 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.

[K3]4 §  I 3 kap. 14 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning finns ytterligare bestämmelser om samarbetet mellan åklagare och Finansinspektionen avseende marknadsmissbruk.

Hinder mot åtal

[K3]5 §  Om Finansinspektionen har utfärdat sanktionsföreläggande enligt 5 kap. 19 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den överträdelse som ligger till grund för sanktionsföreläggandet.

[K3]6 §  Om ett vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till grund för en ansökan om utdömande av vitet, döms det inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Behörig domstol

[K3]7 §  Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål enligt denna lag.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en särskild forumregel för mål om marknadsmissbruk.

4 kap. Yrkande om administrativ sanktion i vissa fall

Inledande bestämmelser

[K4]1 §  När åklagaren väcker åtal för brott enligt denna lag ska åklagaren, om det inte är uppenbart obehövligt, samtidigt framställa yrkande om återföring eller sanktionsavgift enligt 5 kap. 3 § första stycket 5 och 6 lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning för överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen för den person som åtalet gäller, om de omständigheter som omfattas av åtalet utgör en sådan överträdelse (yrkande om administrativ sanktion).

[S2]Ett yrkande om administrativ sanktion enligt första stycket får prövas av rätten endast om åtalet ogillas eller läggs ned och målet därför avskrivs i den delen.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om åklagarens möjlighet att framställa ett yrkande om administrativ sanktion inom ramen för brottmålet.

Förfarandet

[K4]2 §  När åklagaren framställer ett yrkande om administrativ sanktion, ska åklagaren i stämningsansökan uppge

 1. vilken administrativ sanktion som yrkas,
 2. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller den administrativa sanktionen,
 3. de omständigheter som åberopas till stöd för den administrativa sanktionen, och
 4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

[K4]3 §  Frågan om administrativ sanktion ska handläggas i samma rättegång som åtalet enligt denna lag och avgöras genom dom. Om åklagaren åberopar en ny omständighet till stöd för åtalet, får denna omständighet också åberopas till stöd för yrkandet om administrativ sanktion.

[K4]4 §  I fråga om utredningen och förfarandet beträffande frågan om administrativ sanktion gäller det som är föreskrivet för det brottmål som frågan om administrativ sanktion har samband med. Tvångsmedel enligt 24, 25, 27 och 28 kap.rättegångsbalken får dock inte användas.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka processuella regler som ska gälla för åklagarens yrkande om administrativ sanktion. Paragrafen är delvis utformad efter förebild av 4 § lagen om talan om skattetillägg i vissa fall.

[K4]5 §  Vid underrättelse enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken ska den misstänkte också underrättas om att administrativ sanktion kan komma att beslutas och om grunderna för detta.

[K4]6 §  Vid prövning av fråga om administrativ sanktion ska bestämmelserna i 5 kap.5, 6 och 1418 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning tillämpas.

[S2]Vid tillämpningen ska det som anges om sanktionsföreläggande i 5 kap. 14 § första stycket samma lag gälla för åtal.

Offentlig försvarare

[K4]7 §  Den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt denna lag har rätt till offentlig försvarare också beträffande den fråga om administrativ sanktion som har samband med brottmålet. Om endast frågan om administrativ sanktion överklagas till högre rätt kvarstår rätten till offentlig försvarare bara om det finns särskilda skäl.

Rättegångskostnader

[K4]8 §  I fråga om rättegångskostnader ska 31 kap.rättegångsbalken tillämpas.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om rättegångskostnader. Av paragrafen följer att 31 kap. rättegångsbalken ska tillämpas i fråga om rättegångskostnader. Enligt 31 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken gäller att om den tilltalade döms för brottet, ska den tilltalade ersätta staten för det som betalats av allmänna medel i ersättning till försvararen. ...

Överklagande

[K4]9 §  I fråga om överklagande ska rättegångsbalkens bestämmelser om överklagande i brottmål tillämpas.

[S2]Prövningstillstånd krävs i hovrätten om endast frågan om administrativ sanktion överklagas dit.

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande av dom eller beslut där administrativ sanktion framställts som ett yrkande av åklagaren i brottmål.

Ändringar

Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:708) om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§
Ikraftträder
2018-01-03