Prop. 1975:63

Regeringens proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslut

Regeringens proposition nr 63 är 1975

Nr 63

Regeringens proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonferensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslut;

beslutad den 27 februari 1975.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll för den åtgärd som framgår av föredragandens hemställan.

På regeringens vägnar

OLOF PALME

lNGEMUND BENGTSSON

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner de av internationella arbetsorganisationen (ILO) antagna konventionerna (nr 139) om före- byggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen och agenser och (nr 140) om betald ledighet för studier. Genom propositionen bereds riksdagen vidare tillfälle att yttra sig över den av lLO antagna rekommendationen (nr 147) i samma ämne som konven- tionen nr 139 och den likaledes antagna rekommendationen (nr 148) i samma ämne som konventionen nr 140.

Prop. 1975:63

lx)

Utdrag ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssamrnanträde 197 5-02-27

Närvarande: statsministern Palme, ordförande. och statsråden Sträng, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer. Bengtsson, Norling. Löfberg. Carlsson, Feldt. Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon.

Föredragande: statsrådet Bengtsson

Proposition med anledning av vissa av internationella arbetskonfe- rensen år 1974 vid dess femtionionde sammanträde fattade beslut

Genom sin anslutning; till Nationernas förbund den 9 mars 1920 inträdde Sverige såsom medlem av internatitmella arbetsorganisationen (ILO).

Organisationens beslutande församling -- internationella arbetskonfe- rensen — sammanträder minst en gång varje år. Den har enligt artikel 19 i organisationens stadga att beträffande förslag, som har uppförts på dess dagordning,, välja mellan två former för godtagande. Antingen skall ett beslut resultera i ett förslag till internationell konvention, avsedd att ratificeras av organisationens medlemmar, eller också skall det utmynna i en rekommendation. avsedd att övervägas vid lagstiftning eller på annat sätt men utan den bindande karaktär, som tillkommer en ratificetad konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller av väsentligen formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning. brukar det ges formen av en resolution.

Varje medlem av organisationen skall inom ett år från avslutandet av ett konferenssammanträd: underställa vid sammanträdet antagna konven- tioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i vårt land riksdagen) för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att underrätta internationella arbetsbyräns generaldirektör om de åtgärder, som har vidtagits för att underställa konventioner vederbör- lig myndighet, samt om eljest vidtagna åtgärder. Medlem, som inte har ratificerat viss konvention, skall tid efter annan till internationella arbetsbyråns generaldirektör avge redogörelse för såväl lagstiftning och praxis med avseende på de i konventionen behandlade frågorna som den omfattning, vari konventionens bestämmelser genomförts eller avses att genomföras genom lagstiftning, administrativa åtgärder, kollektivavtal eller på annat sätt, samt ange de omständigheter, som förhindrar eller fördröjer ratificeringen av konventionen. Motsvarande gäller i fråga om rekommendationer med det tillägget, att redovisning skall lämnas även för sådana jämkningar i rekommendationer, som befunnits eller kan befinnas erforderliga vid antagande eller tillämpning av dem.

Prop. 1975163 . 3

De konventioner och rekommendationer. som beslutats av interna- tionella arbetsorganisationen. skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Varje ratifikation av en sådan konvention skall delges Förenta nationernas generalsekreterare för registrering i enlighet med bestämmelsen i artikel 102 av Förenta nationernas stadga.

Internationella arbetskanfcrensens femtionionde sammanträde hölls i Geneve under tiden den 5—25 juni 1974. 1 sammanträdet deltog delegationer från 118 av [LO:s 125 medlemsstater jämte representanter för många mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer. Arbets- eller socialministrar från flera i konferensen deltagande länder bevistade sammanträdet. Under ett besök vid konferensen höll jag ett anförande i debatten om generaldirektörens rapport. Det stora flertalet medlemsstater hade sänt fullständiga delegationer, dvs. två regerings—. ett arbethivar- och ett arbetstagarombud. Sverige deltog, i sammanträdet med en fullständig delegation.1

Konferensens dagordning upptog följande ämnen.

1. Generaldirektörens rapport. 11. Program- och budgetförslag samt andra finansiella frågor. 111. Tillämpningen av konventioner och rekommendationer. 1V. Betald ledighet för studier (andra behandling). V. Kontroll och förebyggande av yrkescancer (andra behandling).

1 Genom särskilda beslut den 26 april och den 31 maj 1974 utsåg Kungl. Maj:t följande personer att delta i konferensen. nämligen för Sveriges regering: som ombud rättsehefen i arbetsmarknadsdepartementet Akc Bouvin och kanslirådet i arbetsmarknadsdepartementet Bert lsacsson samt som experter ambassadrådet vid Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Tom Tscherning och departementssekreteraren i social- departementet Ulla Fredriksson. de båda sistnämnda tillika ersättare för ombuden. generaldirektören och chefen för statens invandrarverk Kjell Öberg, avdelnings- chefen Arne Westlin och byrådirektören Gunilla Warnbeck. häda hos arbctarskydds- styrelsen. byrädirektören hos arhetsniarknadsstyrelsen Tord Lcimar. departements- sekrcteraren i ut rikesdepartementet Hans von Knorring. departementssekretcraren i arbetsmarknadsdepartcmcntct Bengt Lidal, ambassadsekreteraren vid Sveriges stän- diga delegation hos de internatitmella organisationerna i Geneve ('laes Su eger samt Bosse Ringholm. sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet; för arbetsgivarna: som ombud direktören i Svenska arbet sgivareföreningcn Gullmar Bergenström samt som experter direktörerna i Svenska arbetsgivareför— eningen Johan von llolten och Hans-Göran Myrdal. direktören i Sveriges verkstads- förening Thore Gårrnark. direktören i Skogs- och lantarbetsgivareföreningen ("url Kuylenstierna samt direktörsassistenten Margareta Dahlgren. med. lic. Sven Yllner. jur. kand. Göran Kjöllerström och sekreteraren Stina Dall. alla i Svenska arhctsgivareföreningen; för arbetstagarna: som ombud internationelle sekreteraren i l.amlsorganisationen i Sverige Thorbjörn (".arlsson samt som experter omlmdsmannen Henry Persson. med. lic. Anders l:.nglund. f. förbundsordförandcn lin-akt Jansson. ombudsmannen Björn Pettersson och socionomen Gustav Persson. alla i Landsorganisationen. samt utbildningschelen Lennart Larsson och utredningssekreteraren lvar Asp, båda i Tjänstemännens centralorganisation, och utbildningsintendenten livert Brandgård. Sve ska industritjänstemannaförhundet.

Prop. 1975263 4

Vl. Lantarbetarnas organisationer och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen (första behandling). Vll. Migrerande arbetare (första behandling). Vlll. Utveckling av mänskliga resurser: yrkesvägledning och yrkesutbild— ning (första behandling). Följande av konferensen fattade beslut, vilka hänför sig till punkterna IV och V på dagordningen, skall i enlighet med artikel 19 av internationella arbetsorganisationens stadga underställas riksdagen, näm- ligen 1. konvention (nr 139) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker

förorsakde av cancerframkallande ämnen och agenser, 2. rekommendation (nr 147) i samma ämne,

. konvention (nr 140) om betald ledighet för studier, 4. rekommendation (nr 148) i samma ämne.

Texterna på engelska och svenska till nämnda fyra instrument bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilagor ] —4. En särskild bilaga med förteckning över samtliga resolutioner som antagits vid konferensen bör fogas till protokollet som bilaga 5.

Jag tar i fortsättningen upp till behandling först de båda instrumenten om yrkescancer och därefter instrumenten om betald studieledighet. b.)

l-—2 Konvention och rekommendation om förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen och agenser

Frågan om yrkescancer togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1973. Efter ytterligare överväganden vid 1974 års konferens antogs en konvention och en rekommendation i ämnet, båda enhälligt. Därjämte antogs två resolutioner i ämnet.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

I konventionen anges vissa principer för förebyggande och kontroll av yrkcscancerrisker och motsvarande åtaganden för ratificerande stater. Bland dessa åtaganden märks följande.

Medlemsstat skall periodiskt bestämma de cancerframkallande ämnen och agenser för vilka exposition under yrkesutövning skall förbjudas eller kräva särskilt tillstånd eller kontroll. Undantag från förbud skall kunna medges endast genom utfärdande av tillstånd där i varje enskilt fall villkoren för tillståndet anges. Vid utfärdandet av bestämmelser i ämnet skall hänsyn tas till aktuell information från sakkunniga organ, däribland lLO (art. 1).

.Alla ansträngningar skall göras för att cancerframkallande ämnen och agenser för vilka arbetare kan exponeras under sitt arbete skall ersättas med icke cancerframkallande eller i vart fall mindre farliga ämnen och agenser. Såväl antalet exponerade personer som varaktigheten och graden av exposition skall reduceras till ett minimum (art. 2).

Prop. [975163 5

Medlemsstat skall föreskriva åtgärder för skydd av arbetstagare mot risker för exponering för ämnena och agenserna ifråga. Ett system för registrering av relevanta data skall upprättas (art. 3).

Exponerade eller potentiellt exponerade arbetare skall informeras om risker och skyddsåtgärder (art. 4).

Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att arbetare får tillgång till sådana undersökningar under och efter anställning som är nödvändiga för att bedöma exponeringen och övervaka deras hälsotillstånd (art. 5).

l tillämpningsklausulerna föreskrivs bl. a. att samråd skall ske med de mest representativa av berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer vid genomförande av konventionens bestämmelser. Vidare skall de personer eller organ som är skyldiga att efterkomma bestämmelserna anges samt kontrollen av bestämmeISernas tillämpning anförtros lämpligt inspektionsorgan (art. 6).

I rekommendationen utvecklas de principer som inskrivits i konven- tionen. Utöver allmänna anvisningar innehåller den avsnitt om förebyg- gande åtgärder, om övervakning av arbetstagares hälsotillstånd och om information och upplysning samt tillämpningsföreskrifter.

Enligt de allmänna anvisningarna bör vederbörande myndighet i varje land föreskriva de åtgärder som skall vidtas för att skydda arbetstagare mot risker förknippade med exposition för cancerframkallande ämnen och agenser.

Vidare bör arbetsgivarna göra alla ansträngningar att använda arbets- processer som inte involverar cancerframkallande ämnen eller agenser.

Slutligen bör arbetstagare i yrkesverksamhet som innebär risk för eXponering för ifrågavarande ämnen och agenser rätta sig efter utfärdade säkerhetsföreskrifter och på rätt sätt använda all utrustning som tillhandahålls för deras eget eller andras skydd.

Bland de rekommenderade förebyggande åtgärderna märks den i konventionen inskrivna föreskriften om förbud mot av medlemsstaten periodiskt fastställda cancerframkallande ämnen och agenser. I rekom— mendationen preciseras de villkor som bör uppställas för medgivande av undantag från sådant förbud.

Beträffande övervakningen av vederbörande arbetstagares hälsotill- stånd rekommenderas, att alla arbetstagare som hänvisas till ett arbete som kan medföra risker av nämnt slag undergår dels läkarundersökning innan de hänvisas till arbete, dels periodiska läkarundersökningar med lämpliga mellanrum, dels biologiska eller andra prov eller undersökningar som kan behövas i detta sammanhang. Därvid bör det ankomma på vederbörande myndighet att tillse att åtgärder vidtas för att arbetstagaren skall kunna undergå lämpliga undersökningar också efter det att den anställning som medfört riskerna har upphört. De läkarundersökningar och prov som här avses bör såvitt möjligt utföras på arbetstid och inte medföra någon kostnad för arbetstagaren.

Om det som följd av någon åtgärd. som vidtas i enlighet med rekommendationen befinns inte vara tillrådligt att utsätta en arbetstagare

Prop. 1975z63 6

för fortsatt exponering för cancerframkallande ämnen eller agenser i hans normala sysselsättning, bör alla rimliga ansträngningar göras att bereda arbetstagaren annan sysselsättning.

Konventionens bestämmelse avseende upprättande av ett system för registrering av data (art. 3) kompletteras av rekommendationens uttalan- den om upprättande av ett system för förebyggande och kontroll av yrkescancer innefattande registrering, ajourföring, bevarande och överfö- ring av data samt utbyte av informationer. Särskilt anges, att för den händelse ett företag läggs ned de data och informationer som insamlats enligt systemet bör behandlas enligt vederbörande myndighets anvis- ningar. I varje land där vederbörande myndighet inte upprättar ett system för dataregistrering av nämnt slag bör, enligt rekommendationen, arbetsgivarna i samråd med representanter för arbetstagarna eftersträva att tillämpa rekommendationen i denna del.

( avsnittet om information och upplysning rekommenderas vederbö- rande myndighet främja relevant forskning samt insamla och sprida information om riskerna för yrkescancer. Myndigheten bör också sträva att fastställa kriterier "för bestämmande av de cancerframkallande egenskaperna hos ämnen och agenser. Olika informationsinsatser bör ankomma även på arbetsgivarna samt på arbetsgivarnas och arbetstagar- nas organisationer.

I de avslutande tillämpningsföreskrifterna anges att medlemsstat genom lagstiftning eller på annat sätt bör vidta sådana åtgärder, däri inbegripet införande av lämpliga straffbestämmelser, som kan vara erforderliga för att anvisningarna i rekommendationen skall efterkom- mas. Vidare bör, på samma sätt som föreskrivs i konventionen (art. 6), de organ eller personer anges som är skyldiga att följa anvisningarna i rekommendationen. Kontrollen av anvisningarnas tillämpning bör anför- tros åt lämpligt inspektionsorgan.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har avgetts av socialstyrelsen, arbetarskyddsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens central- organisation (TCO) samt av ILO-kommittén.

Konventionen (nr 139)

Socialstyrelsen anför att med den kompetens- och ansvarsfördelning beträffande förebyggande och kontroll av hälsorisker i arbetsmiljön som gäller i Sverige (enligt arbetarskyddslagstiftningen och lagen om hälso- och miljöfarliga varor) är det arbetarskyddsstyrelsen som utgör central myndighet och centralt tillsynsorgan i hithörande frågor. Mot bakgrund härav begränsas socialstyrelsens synpunkter till vissa allmänna bedöm- ningar och en värdering av behovet av insatser från de sjukvärdsorgan som

Prop. 197553 7

står under socialstyrelsens tillsyn för att realisera konventionens och rekommendationens syfte. Konventionens och rekommendationens ut- tryck "vederbörande myndighet”, som återkommer i flera artiklar och punkter, måste enligt socialstyrelsens uppfattning anses åsyfta arbetar- skyddsstyrelsen. SAF anser att konventionen i huvudsak återspeglar de principer för förebyggande och kontroll av yrkeseaneer, vilka idag är allmänt accepterade i Sverige. LO anser för sin del att konventionen fått en utformning som till alla delar stämmer överens med organisationens syn på hithörande frågor.

Artikel 1, p. ] och 2

Arbetarskyddsstyrelsen påpekar att det i de anvisningar om hygieniska gränsvärden (nr 100), som styrelsen utfärdat, ingår en särskild förteck- ning över cancerfrarnkallandc ämnen. [ denna förteckning har upptagits ämnen som inte får förekomma i arbetslivet, ämnen som får förekomma i arbetslivet endast efter anvisningar av yrkesinspektionen i det enskilda fallet samt ämnen som har gränsvärden enligt gränsvärdeslistan. Avsikten är, att anvisningarna vid behov skall revideras. Någon periodisk översyn med på förhand bestämda tidsmellanrum är inte fastlagd.

Styrelsens anvisningar är i princip inte jämställda med av Kungl. Maj:t utfärdade föreskrifter. De tjänar däremot till ledning vid tillämpningen av de grundläggande stadgandena i bl.a. 7 och 11 åå arbetarskyddslagen och 25 & arbetarskyddskungörelsen. Därigenom kommer de att vara normerande när yrkesinspektionen skall meddela föreläggande eller förbud på grundval av 53 g. arbetarskyddslagen. I detta ligger att anvisningarna i praktiken kommer att vara riktgivande för de krav som ställs på arbetsförhållandena. I den mån anvisningarna förutsätter att ett ämne inte skall få förekomma i arbetslivet bör de därför kunna sägas ge samma effekt som man i artikel 1 torde åsyfta med att förbjuda vissa ämnen.

Vissa möjligheter att helt förbjuda hantering eller import av hälsofar- liga ämnen eller andra varor finns enligt 7 & lagen (1973:329) om hälso- och miljöfarliga varor. Sådant förbud får emellertid endast meddelas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer. Något beslut på grundval av detta stadgande har ännu inte meddelats. Om förbud författningsenligt meddelas mot viss vara kan det bli aktuellt med sådana tillstånd till undantag som avses i andra punkten av artikeln. Kravet på att tillstånd skall meddelas och villkor uppställas i varje enskilt fall synes då enligt arbetarskyddsstyrelsen kunna innebära vissa praktiska handlägg- ningsproblcm.

SAF tolkar artikell så att den åt varje ratificerande medlemsstat lämnar frihet att själv bestämma vilka ämnen som skall förbjudas eller göras till föremål för auktorisation och kontroll och menar att principen i punkten 2 redan har kommit till uttryck i de av arbetarskyddsstyrelsen utfärdade anvisningarna (nr 100). En motsvarande tolkning gör LO. Även

Prop. l975:63 8

TCO accepterar artikeln med den anmärkningen att den generella regeln skall vara, att cancerframkallande ämnen förbjuds i arbetslivet med undantag för sådana ämnen som absolut ej kan undvaras och då under förutsättning att betryggande exponeringskontroll (slutna systern) använ- des.

Artikel 1. p. 3

Kravet att ta hänsyn till anvisningar utarbetade av lLO och annan information från sakkunniga organ lär knappast utgöra något ratifika- tionshinder för svensk del, anför SAF. lnte hellerarbetarskyddsstyrelsen anser att bestämmelsen medför några problem.

Artikel 2

Bestämmelsen i punkt l torde enligt arbetarskyddsstyrelsen täckas av innehållet i 255 arbetarskyddskungörelsen. medan någon bestämmelse som direkt berör antalet exponerade arbetstagare (punkt 2) inte finns. Kra— vet får dock anses följa redan av de allmänna bestämmelserna i arbetar- skyddslagen. Beträffande varaktigheten av exponeringen finns bestäm- melser i 30 å arbetarskyddskungörelsen. Vilken grad av exponering som är acceptabel är en omständighet som bedöms i samband med styrelsens anvisningsarbete.

Artikel 3

Inom arbetarskyddsstyrelsen pågår kontinuerligt arbete med anvis- ningar för olika typer av arbeten eller industrigrenar. Under detta arbete tas även hänsyn till cancerrisker, som kan vara förenade med visst arbete. Arbete pågår vidare med särskilda anvisningar för cancerframkallande ämnen, anför arbetarskyddsstyrelsen och hänvisar till vad som sagts under artikel 1 p. 1. Beträffande det föreskrivna systemet för registrering av data anför styrelsen, att konventionstextens ordalydelse inte tydligt anger vilka typer av uppgifter som avses ingå i det angivna systemet. Av konventionens förarbeten synes dock kunna utläsas att bestämmelsen närmast tar sikte på data om exposition för cancerframkallande ämnen i yrkeslivet. Något system för insamling av sådana data finns för närvarande inte. Däremot tar styrelsen från vetenskaplig litteratur och annan dokumentation fortlöpande del av sådana data om cancerframkal- lande ämnen som den behöver för sitt arbete. Vissa data i denna dokumentation registreras. Styrelsen för således ett register över littera- turreferenser rörande cancerogena ämnen som för närvarande innehåller ca 4 000 referenser. De projekt som pågår inom ramen för miljödata- nämndens verksamhet bör kunna bidra till utvecklingen av detta område.

Även socialstyrelsen anser att det informationssystem för miljövården (MI) som nu byggs upp i miljödatanämndens regi med sina olika

Prop. 1975:63 9

komponenter kan komma att bli en lämplig bas för föreskriven registrering samt främja ett internationellt informationsutbyte. Artikel 3 i konventionen synes dock något oklar i syftningen: avser registreringen av data enbart expositionen som sådan eller skall registreringen även omfatta individuella hälsoeffekter. ] det senare fallet uppstår ömtåliga frågor som berör den individuella integriteten och arbetsgivarens tillgång till medicinsk information om enskild arbetstagare. Inte heller avdelning lll i rekommendationen synes vara fullt tydlig i detta avseende. Socialstyrelsen framhåller dock att styrelsens cancerregister bör vara av Största värde för att ge indikationer på risk för cancer i samband med speciell exposition i arbetsmiljön. Det torde vara ett viktigt instrument för att tillgodose konventionens och rekommendationcns målsättning och önskemål i dessa avseenden.

SAF menar för sin del att de krav som ställs i den första delen av artikel 3 inte f. n. uppfylls av svenska myndigheter men finner det rimligt att arbetarskyddsstyrelsen kompletterar den från den 1 januari 1975 gällande gränsvärdeslistan med anvisningar om praktiska åtgärder för att skydda arbetstagarna mot risker för exponering för cancerframkallande ämnen. Det system för registrering av data som krävs i artikel 3 torde närmast ha till uppgift att underlätta epidemiologiska undersökningar. Det torde innebära krav på registrering och arkivering av individuella anställnings- och expositionSförhållanden samt viss komplettering av cancerregistret.

Artikel 4

Bestämmelsen täcks enligt arbetarskyddsstyrelsen delvis av innehållet i l & arbetarskyddskungörelsen. Vid utfärdande av anvisningar brukar styrelsen också lägga vikt vid att arbetstagare. som är eller riskerar bli exponerade för farliga ämnen, skall upplysas om de risker detta medför och om hur man skyddar sig mot dessa risker. Det finns dock inget krav på att arbetstagare skall upplysas om de risker de tidigare varit utsatta för eller om de åtgärder som erfordras med anledning härav. SAF anser att den information som krävs bör kunna ges inom ramen för det lokala arbetarskyddet och med hjälp av material som utges av arbetarskydds- styrelsen.

A rtikel 5

Arbetarskyddsstyrelsen anför att styrelsen med stöd av nuvarande arbetarskyddslagstiftning kan meddela föreskrifter om vissa medicinska undersökningar med stöd av kungörelsen (1949 :21 1) om läkarundersök- ning etc. Några föreskrifter om undersökningar generellt med hänsyn till cancerrisk kan styrelsen dock ej meddela med stöd av denna författning. lnom arbetarskyddslagstiftningens ram torde inte heller kunna meddelas regler, som avser undersökningar efter det att den anställning, som medfört exposition för cancerframkallande ämnen, har upphört.

Prop. 1975263 10

Socialstyrelsen påpeka:-' att konventionen i stora delar är allmänt hållen och ofta uttrycker mer av målsättning än vad som f.n. är möjligt att realisera samt exemplifierar detta med den medicinska kontroll av exponerade arbetstagare som berörs i artikel 5. Styrelsen instämmer därför i rekommendationens punkt 16 (1) om främjande av ”epidemiolo— gisk och annan forskning . . . angående riskerna för yrkescancer”. Vidare påpekar styrelsen att der. medicinska kontroll som föreskrivs ställer krav på tillgång på medicinskt skolad personal, yrkesmedicinska institutioner etc. Sverige har, menar styrelsen, mycket begränsade yrkesmedicinska resurser. Det specifikt yrkesmedicinskt orienterade innehållet i läkares grundutbildning är mycket begränsat och den särskilda företagsläkarut- bildningen är kort. Det torde dröja ytterligare några år innan yrkesme- dicinska specialister och yrkesmedicinska enheter finns i sådan omfatt- ning att alla önskemål om medicinska kontrollåtgärder i enlighet med konventionen och rekommendationen kan tillgodoses genom specialist- insatser. Det är angeläget att uppgiftsfördelningen mellan arbetarskydds- styrelsens arbetsmedicinska avdelning, yrkesmedicinska kliniker och andra enheter inom den offentliga öppna och slutna sjukvården samt företagshälsovården klarläggs så att de begränsade resurserna användes optimalt, bl. a. för förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen.

SAF anser att möjligheterna att leva upp till bestämmelserna i artikel 5 idag är ytterligt begränsade därför att det i stor utsträckning saknas prov som ..har värde för bedömning av exponering och övervakning av hälsotillståndet i förebyggande syfte. l avvaktan på ökade sådana möjligheter i framtiden bör det dock knappast föreligga något hinder för Sverige att ansluta sig till de principer som kommer till uttryck i denna artikel. TCO accepterar bestämmelserna i artikel 5 men anser att det f. n. inte finns något kontrollsystem som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot uppkomsten av cancersjukdom.

Artikel 6

De krav som uppställs i artikel6 är enligt SAF och LO helt i överensstämmelse med svensk praxis. Inte heller arbetarskyddsstyrelsen anser artikeln medföra några konkreta problem.

Rekommendationen (nr 147)

Vissa av de nyss refererade synpunkterna avser säväl konventionen som rekommendationen ifråga. Den senare kommenteras allmänt av SAF som ansluter sig till dess principer. Föreningen påpekar emellertid att en successiv utbyggnad av vissa resurser inom arbetarskydd och företagshäl- sovård krävs för att rekommendationen skall kunna följas.

Prop. 1975163 11

Avsnitt 1. Allmänna anvisningar

Rekommendationen till arbetsgivarna att göra alla ansträngningar att använda arbetsprocesser som inte förorsakar uppkomst och i synnerhet utsläpp i arbetsmiljön av cancerframkallande ämnen tas upp av TCO, som menar att detta i praktiken innebär kontroll av nytillkomna ämnens och produkters eventuellt cancerframkallande förmåga innan de introduceras i arbetslivet. Vidare förutsätter TCO att arbetstagaren, i de fall det inte är möjligt att helt eliminera ett cancerframkallande ämne eller agens, överhuvudtaget inte exponeras för ämnet eller agensen ifråga.

Avsnitt 11. Förebyggande åtgärder

LO pekar på att arbetarskyddsstyrelsen redan nu i samråd med arbetsmarknadsparterna utarbetar sådana anvisningar som avses i avsnitt 11 . En konsekvens av rekommendationen torde dock bli att potentiellt cancerframkallande ämnen får förtur vid sådant anvisningsarbete. TCO anser att de ämnen som av vederbörande myndighet anses som cancerframkallande bör förbjudas i arbetslivet, samt att arbetsmark- nadens parter bör få yttra sig om de ämnen för vilka dispens övervägs.

SAF påpekar att möjligheterna att kontrollera arbetsplatserna med hänsyn till exposition för cancerframkallande ämnen är beroende dels av provtagnings- och analysmetoder, vilka ännu i stor utsträckning saknas, dels av tillräckliga resurser beträffande provtagning och analyser när metoderna väl blivit utarbetade. Detta ställer krav på arbetarskyddsvcrket att utfärda lämpliga anvisningar hur provtagning och analys skall utföras samt krav på lämplig utbildning av den personal som skall utöva kontrollen i företagen eller på annat håll. Framförallt bör därvid skyddsingenjörernas utbildning intensifieras eftersom de kommer att ha en nyckelroll i det förebyggande arbetet.

Avsnitt lll. Övervakning av arbetstagarnas hälsotillstånd

SAF anser att en vägledande princip bör vara att insatta åtgärder verksamt bidrar till att förhindra uppkomsten av cancersjukdom eller att förbättra prognosen om sådan sjukdom uppstår. Tyvärr är möjligheterna därvidlag ännu mycket begränsade när det gäller olika former av yrkescancer. En korrekt användning av de medicinska resurserna kräver därför att myndigheterna ingående analyserar problemet och utfärdar noggranna instruktioner om hur läkarundersökningarna skall gå till.

LO anser att övervakningen av arbetstagarnas hälsotillstånd måste ägnas större omsorg än vad som hittills varit fallet. Framförallt bör vad som sägs i artiklarna 12 och 14 om fortsatt kontroll efter anställningens upphörande samt långtida registerföring bli föremål för särskilt ställnings- tagande. Artikel 13 måste beaktas vid förhandlingar mellan arbetsmark- nadsparterna. Flera avsnitt i artikel 15 måste dessutom bedömas utifrån datalagstiftningens utgångspunkter.

Prop. 1975:63 12

Avsnitt lV. Information och upplysning

Arbetarskyddsstyrelsen anser att de i artiklarna 16 och 17 rekommen- derade åtgärderna redan nu ligger inom dess verksamhetsområde.

SAF erinrar om sina synpunkter på kraven på dataregister m. ni. som underlag för epidemiologiska undersökningar i anslutning till konventio- nens artikel 3. Föreningen understryker betydelsen av att sådana åtgärder vidtas som underlättar eller möjliggör epidemiologiska undersökningar när det gäller yrkescancer. Sambanden mellan yrkesmässig exposition och uppkomsten av elakartade tumörer är som regel mycket svåra att fastställa. Eftersom humanexperiment är uteslutna är epidemiologiska undersökningar den viktigaste vägen att nå klarhet på detta område.

TCO anser att rekommendationen såvitt avser forskning etc. ställer krav på avsevärt vidgade resurser för utvärdering och kontroll av befint- liga ämnen i arbetslivet med sikte på att avslöja hittills okända cancer- framkallande egenskaper hos dessa. Synpunkterna delas av LO.

De till arbetsgivarna riktade rekommendationerna i artiklarna 18—20 kommenteras av arbetarskyddsstyrelsen som finner att av de allmänna bestämmelserna i 7 & arbetarskyddslagen och i l & arbetarskyddskungö- relsen torde följa, att arbetsgivarna redan idag har sådana skyldigheter som anges i dessa artiklar. Också artikel 21 med rekommendationer riktade till arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna berörs av styrel- sen som framhåller att de avsedda åtgärderna redan nu torde förekomma i stor utsträckning.

Avsnitt V. Tillämpningsåtgärder

Avsnittet berör frågan hur ett genomförande av rekommendationerna i avsnitt 1—IV skall åstadkommas och föranleder inga kommentarer av remissinstanserna utöver de anförda.

Sammanfattande synpunkter

Arbetarskyddsstyrelsen anser det på en del punkter vara oklart i vad mån det nuvarande rättsläget är förenligt med konventionens bestäm— melser och framhåller, att konventionen och rekommendationen berör flera punkter där arbetsmiljöutredningen kan väntas lägga fram förslag till ändrade regler. Det är sannolikt att utredningens förslag kan komma att ändra förutsättningarna för bedömningen av vissa av de hithörande frågorna. Styrelsen anser därför att det slutliga ställningstagandet i ratificeringsfrågan bör anstå till dess att resultatet av utredningens arbete föreligger. Konventionen och rekommendationen bör enligt styrelsens mening överlämnas till utredningen för beaktande.

Socialstyrelsen finner att konventionens målsättning och sakinnehåll väl motsvarar nuvarande praxis och tillstyrker utifrån sina utgångs- punkter att konventionen ratificeras av Sverige. De ytterligare föränd-

Prop. 1975263 13

ringar i arbetarskyddslagstiftningen som arbetsmiljöutredningen kan komma att framlägga kunde emellertid, säger styrelsen, vara ett skäl att avvakta med ratificering för att nå bästa möjliga anpassning mellan konventionIrekommendation och svensk lagstiftning och praxis i vad avser förebyggande och kontroll av yrkesrisker från cancerframkallande ämnen.

SAF finner varken formella eller praktiska hinder föreligga mot att Sverige ratificerar konventionen och rekommenderar därför att så sker.

LO erinrar om att många av de åtgärder som föreskrivs i konventio- nen redan följer av gällande lagstiftning och anvisningar. 1 andra fall övervägs bestämmelser. Vidare innebär den tillkomna konventionen ett konkret exempel på den internationella samordning på det arbetsmedi- cinska området som LO i ett flertal rapporter och uttalanden efterlyst. LO tillstyrker att konventionen ratificeras. Även TCO anser att Sverige bör ratificera konventionen.

ILO-kommittén gör med ledning av här redovisade yttranden följande bedömning.

ILO-kommittén anser det väsentligt att ta fasta på konventionens framåtsyftande karaktär. Konventionen bör därför liksom rekommen- dationen beaktas av arbetsmiljöutredningen i dess fortsatta arbete, såsom framhållits av bl. a. arbetarskyddsstyrelsen. Beträffande möjlighe— terna att ratificera konventionen finner kommittén, att även om, såsom påpekats under remissbehandlingen, vissa ytterligare åtgärder kan behö- vas, sådana synes kunna vidtas successivt. Under sådana omständigheter torde konventionen kunna ratificeras av vårt land, vilket kommittén vill förorda.

3—4. Konvention och rekommendation om betald ledighet för studier

Även frågan om betald ledighet för studier slutbehandlades vid 1974 års konferens efter en första diskussion vid arbetskonferensen år 1973. En konvention och en rekommendation antogs, konventionen med 295 röster för, 43 röster mot och 38 nedlagda, och rekommendationen med 342 röster för, 6 mot och 25 nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för antagande av de båda instrumenten. En resolution i ämnet antogs enhälligt av konferensen.

Konventionens och rekommendationens huvudsakliga innehåll

Uttrycket "betald ledighet för studier” definieras som ledighet som beviljas en arbetstagare för studieändamål under en bestämd period på normal arbetstid med åtnjutande av lämpliga ekonomiska förmåner. Redovisningen i det följande avser konventionen. Med den avvikelse som anges inom parentes gäller den även beträffande rekommendationen.

Som allmän riktlinje för verksamheten på området anges att ratifice- rande medlemsstat skall (varje medlemsstat bör) utforma och genomföra

Prop. 1975163 14

en politik som syftar till att genom metoder lämpade efter landets förhållanden och sedvanor och om så påkallas stegvis främja beviljandet av betald studieledighet för såväl yrkesutbildning på alla nivåer som allmänbildande, social och medborgerlig undervisning och facklig under- visning.

Politiken ifråga skall (bör) vara ägnad att bidra till

1. förvärvande och förbättring av yrkeskunnande liksom ökad anställ- ningstrygghet, .arbetstagarnas sakkunniga och aktiva medverkan i företagets verksam- het och i samhällslivet, 3. arbetstagarnas mänskliga, sociala och kulturella förkovran, 4. främjande av lämplig återkommande utbildning för att hjälpa arbetsta- garna att anpassa sig till moderna krav. b.)

Verksamheten avseende. betald ledighet för studier skall (bör) vidare ta hänsyn till landets och de olika versksamhetsområdenas utvecklingsnivå och speciella behov samt samordnas med den allmänna politiken på sysselsättningens och utbildningens område, liksom med arbetstidspoliti- ken.

Beviljandet av betald studieledighet skall (bör) regleras genom natio- nell lagstiftning, kollektivavtal, skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis (art. 5). Myndigheter, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt utbildningsorgan skall (bör) på ett efter landets förhållanden och sedvanor lämpat sätt medverka vid utform- ningen och genomförandet av en politik som främjar betald ledighet för studier.

Beträffande finansieringen av betald ledighet för studier föreskrivs att denna skall (bör) ske genom regelbundna och rillräckliga anslag och i överensstämmelse med nationell praxis. [ rekommendationen uttalas att såväl arbetsgivarna, samfällt eller var för sig, som myndigheterna och utbildningsorganen, liksom också arbetsgivarnas och arbetstagarnas orga- nisationer, kan förväntas bidra till finansieringen av åtgärder för betald studieledighet, var och en efter måttet av sina förpliktelser.

[ fråga om villkoren för beviljande av betald studieledighet fastslås att sådan ledighet skall vara tillgänglig för alla arbetstagare utan åtskillnad. Vid behov skall (bör) särskilda bestämmelser meddelas

i. i de fall särskilda kategorier av arbetstagare, såsom arbetstagare vid små företag, lantarbetare eller andra arbetare i glesbygdsområden, skiftar- betare eller arbetare med familjeansvar, har svårighet att dra fördel av de allmänna anordningarna, .i de fall särskilda kategorier av företag, såsom små företag eller säsongföretag, har svårighet att anpassa sig till de allmänna anord- ningarna, varvid det förutsätts att arbetstagare vid dessa företag inte skall uteslutas från förmånen av betald studieledighet. bd

Förutsättningarna för erhållande av betald ledighet för studier kan

Prop. 1975:63 15

variera beroende på om ledigheten avser skilda slag av utbildning. Slutligen uttalas att en period av betald ledighet för studier skall (bör) jämställas med en period av faktisk tjänstgöring i och för fastställande av anSpråk på sociala förmåner och andra rättigheter som grundar sig på anställningsförhållandet i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivav— tal, skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

Svenska bestämmelser

Vid tiden för remissbehandlingen av ifrågavarande konvention och rekommendation gällde de regler om ledighet för utbildning, som under rubriken ”Nuvarande förhållanden" har redovisats i prop. 19742148 med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. iLO-kommitténs i det följande redovisade yttrande avgavs dock efter det att riksdagen antagit nämnda lagförslag med av inrikesutskottet föresla- gen mindre ändring (an l974:31, rskr l974:399). Lagen (19742981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning trädde i kraft den 1 januari 1975.

Yttranden

Yttranden över konventionen och rekommendationen har avgetts av skolöverstyrelsen (Sö), arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), SAF, LO och TCO samt av ILO-kommittén.

AMS anför att någon svensk författning som ger arbetstagare möjlighet till betald ledighet för studier inte finns. Prop. 1974:l48 med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning gäller enbart "ledighet" men inte "betald ledighet” för studier. Formuleringen i konventionens artikel 5 resp. rekommendationens punkt 5 ger dock utrymme för flera olika lösningar i fråga om de ekonomiska förmånerna under studieledighet-. Den i propositionen föreslagna reformen synes enligt AMS' uppfattning stå i överensstämmelse med såväl konventionens som rekommendationens texter.

Sö delar denna uppfattning men pekar också på de förslag som lagts fram av kommittén för studiestöd åt vuxna, SVUX (SOU l974:62). SÖ är tveksam om tolkningen av uttrycket ”betald ledighet" och därmed om de förslag beträffande förmåner för arbetstagare i samband med studier som för närvarande är framlagda i Sverige kan anses till alla delar svara mot konventionen.

Eventuellt erforderliga åtgärder med anledning av rekommendationen blir beroende av beslut på grundval av dels prop. 19741148, dels förslag framlagda av SVUX och kommittén för översyn av arbetsmarknadsutbild- ningen (KAMU) m. fl.

LO finner att den av riksdagen nyligen antagna lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning innebär att det inte föreligger några hinder för en svensk ratificering av konventionen och tillstyrker att konventionen

Prop. 1975:63 16

ratificeras. Även enligt" TCO:s uppfattning har konventionstexten en sådan utformning att den kan ratificeras av Sverige sedan riksdagen antagit nyssnämnda lag. TCO anför vidare, dock utan att tala om någon viss reform som ratifikationsvillkor, att konventionen och rekommenda- tionen även i övrigt synes bli tillfredsställande uppfyllda om de nu föreliggande utredningsförslagen från SVUX m. fl. blir föremål för beslut av statsmakterna.

SAF anser att för svenskt vidkommande instrumentens intentioner redan till stor del kan anses vara uppfyllda genom dels praxis på den svenska arbetsmarknaden, dels föreslagna reformer. Föreningen förordar att frågan om ratificering tas upp till diskussion när riksdagen fattat beslut med anledning av prop. 19742148.

ILO-kommittén anför, att utmärkande för konventionen är att den inte kräver ett fullständigt förverkligande omedelbart av de inskrivna principerna utan syftar till successiva reformer. Med hänsyn härtill synes redan den nyligen antagna lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning i förening med det i Sverige väl utvecklade studiestödssyste- met vara tillfyllest för att svara mot begreppet "betald ledighet för studier” enligt konventionens definition.

Beträffande konventionens bestämmelse (artikel 11) att en period av betald ledighet för studier skall jämställas med en period av faktisk tjänstgöring i och för fastställande av anspråk på sociala förmåner etc. anför kommittén följande.

I fråga om rätten att räkna utbildningstiden som semesterkvalificeran- de tid bygger semesterlagen på principen att semesterförmånen skall stå i viss proportion till antalet arbetade dagar under kvalifikationsåret. Undantag görs endast för s. k. privilegierad frånvarotid. Som sådan räknas f. n. inte ledighet för studier. Frågan uppmärksammades av den interde- partementala arbetsgrupp som studerade förutsättningarna för arbetsta- gares rätt till ledighet för studier. I sin promemoria (Ds A 197412) hänvisade arbetsgruppen till pågående översyn av semesterlagen och förordade, att frågan huruvida tid varunder arbetstagare är tjänstledig för utbildning skall räknas som semesterkvalificerande tid lämpligen bör övervägas i detta större sammanhang.

Också frågan om det skydd som socialförsäkringen ger under ledighet för studier berörs av ILO-kommittén. Den svenska socialförsäkringens konstruktion är på betydelsefulla fält sådan att det skydd konventionen vill bereda tillgodoses på annat sätt än genom att studietiden formellt jämställs med en period av faktisk tjänstgöring. Det gäller givetvis i första hand folkpensioneringen men även sjukförsäkringen och tilläggspensio- neringen. Yrkesskadeförsäkringen har utsträckts att omfatta elever i utbildning som är av karaktär att medföra risk för skada. I den nyssnämnda promemorian, där dessa frågor närmare diskuteras, konsta- teras att behovet av försäkringsskydd under ledighet för studier i allmänhet är tillgodosett. Skulle ledighet sträcka sig över längre tid kan emellertid problem i vissa fall göra sig gällande i fråga om sjukpenning

Prop. 1975:63 17

och i fråga om förtidspension från tilläggspensioneringen. Kommittén hänvisar i detta sammanhang till riksförsäkringsverkets yttrande till utbildningsdepartemcntet över förslagen från SVUX.

Mot bakgrund av bestämmelserna i konventionens artikel 2 (”om så påkallas stegvis främja beviljandet av betald ledighet för studier”) anser kommittén att konventionen bör kunna ratificeras av Sverige. Kom- mittén tillfogar att ett genomförande av nu aktuella förslag om utbildningsstöd (SVUX, KAMU m.fl.) skulle innebära ännu ett viktigt steg på den väg som konventionen utstakar mot det uppställda målet betald ledighet för studier.

Föredraganden

Vid internationella arbetskonferensens femtionionde sammanträde år 1974 antogs dels en konvention (nr 139) och en rekommendation (nr l47) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen och agenser, dels en konvention (_nr 140) och en rekommendation (nr 148) om betald ledighet för studier.

i fråga om konventionen nr 139 om yrkescancer har bland remissin- stanserna arbetarskyddsstyrelsen, dvs. den myndighet på vilken det i första hand ankommer att tillämpa konventionens bestämmelser, pekat på behovet att ytterligare klarlägga vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att åtagandena enligt konventionen skall kunna anses helt uppfyllda. Även lLO—komittén har i sitt yttrande framhållit att vissa ytterligare åtgärder kan behövas för att till fullo uppnå en ordning som svarar mot konventionens bestämmelser men att dessa synes kunna vidtas successivt. Kommittén anser därför att konventionen liksom rekom- mendationen nr 147 i samma ämne — bör beaktas av arbetsmiljöutred- ningen (S 197035) i dess fortsatta arbete.

För egen del delar jag arbetarskyddsstyrelsens uppfattning om att ytterligare åtgärder kan visa sig behöva vidtas för att uppfylla samtliga krav i konventionen. Behovet av och möjligheterna för att i Sverige genomföra sådana eventuella ytterligare åtgärder kan inte bedömas utan närmare utredning. Texten till konventionen och även rekommenda- tionen —— har därför överlämnats till arbetsmiljöutredningen för att utredningen skall närmare precisera behovet och konsekvenserna av ytterligare åtgärder. Först sedan utredningen redovisat sin kartläggning och sina överväganden härvidlag och den därpå följande remissbehand- lingen avslutats kan slutlig ställning tas. Vad nu anförs talar för att ratificering inte sker nu utan först sedan fullständigt underlag föreligger för en bedömning. Jag anser emellertid att vissa omständigheter är av sådan betydelse att ratifikation ändå bör övervägas.

Arbetsmarknadens parter har tillstyrkt att konventionen ratificeras. lin enig iLO-kommitté är av samma uppfattning. För egen del vill jag tillägga, att konventionen (nr 139) om yrkescancer i hög grad har getts karaktären av en prOgramförklaring. Den anger riktlinjerna för hur

Prop. 197 5:63 18

yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen och agenser skall kunna förebyggas och kontrolleras. Avsikten har varit att konventionen skall kunna ratificeras också av stater som vid tidpunkten för ratifice— ringen ännu inte i allt uppfyller konventionens bestämmelser. Konventionen bygger sålunda på förutsättningen att den angivna ambitionsnivån uppnås först successivt. Även om det i dag inte med bestämdhet kan sägas vilka åtgärder som skulle behöva vidtagas ytterliga- re för att de med konventionen följande åtagandena skulle anses fullt uppfyllda. kan i vart fall konstateras att den arbetsmiljöpolitik som Sverige för, ligger — generellt sett väl i linje med konventionens syften. Som alltid utformar [LO:s arbetskonferens konventioner med utgångs- punkt i förutsättningen att varje land som ratificerar konventionen sist och slutligen självt lägger fast sin politik och beslutar om dess praktiska utformning utifrån de egna krav och förutsättningar som gäller vid varje enskilt beslutstillfälle. Mot bakgrund härav synes utan att vi därmed binder oss för en framtida lösning av förevarande arbetsmiljöfrågor — Sverige redan nu kunna ratificera konventionen. Rekommendationen nr 147 synes inte behöva föranleda några särskilda åtgärder från stats- makternas sida i avvaktan på resultatet av arbetsmiljöutredningens arbete.

l fråga om konventionen nr 140 om betald ledighet för studier och rekommendationen nr 148 isamma ämne hänvisar remissinstanserna dels till prop. l974:l48 med förslag till lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, dels till förslag avgivna av kommittén för studiestöd åt vuxna (SVUX) m. fl. utredningar, vilka förslag under remissbehandlingen bereddes i berörda departement.

[LO-kommittén finner det vara utmärkande för konventionen nr 140 att den inte kräver ett fullständigt förverkligande omedelbart av de inskrivna principerna utan syftar till successiva reformer. Med hänsyn härtill synes redan den nyligen antagna lagen (l974z98l) om arbetstaga- res rätt till ledighet för utbildning i förening med det i Sverige väl utvecklade studiestödssystemet vara tillräckligt för att svara mot begrep- pet "betald ledighet för studier” enligt konventionens definition. Kom- mittén tillfogar. att ett genomförande av nu aktuella förslag om utbild- ningsstöd från kommittéerna för studiestöd åt vuxna (SVUX) resp. översyn av arbetsmarknadsutbildningen (KAMU) m. fl. skulle innebära ännu ett viktigt steg på den väg som konventionen utstakar mot det uppställda målet betald ledighet för studier. Dessa förslag som skall underställas riksdagen har tidigare idag anmälts av chefen för utbildnings- departementet resp. av statsrådet Leijon.

Konventionen föreskriver (artikel ll) att en period av betald ledighet för studier skall jämställas med en period av faktisk tjänstgöringi och för fastställande av anspråk på sociala förmåner etc. Som ILO-kommittén konstaterar är behovet av försäkringsskydd under ledighet för studier i allmänhet tillgodosett. Skulle ledighet sträcka sig över längre tid kan emellertid problem i vissa fall göra sig gällande i fråga om sjukpenning och i fråga om förtidspension från tilläggspensioneringen. Kommittén

Prop. 1975:63 . 19

hänvisar i detta sammanhang till riksförsäkringsverkets yttrande till utbildningsdepartementet över förslagen från SVUX. Chefen för utbild- ningsdepartementet har. med beaktande av riksförsäkringsverkets syn- punkter, denna dag föreslagit bl. a. att vid sjukdom skall gälla samma regler för dem med vuxenstudiestöd som för dem med studiemedel. Detta innebär att en studerande vid sjukdom har rätt att behålla det särskilda vuxenstudiestödet. Vidare har föreslagits att vuxenstudiebi- draget skall bli pensionsgrundande. Förslag till ändring av lagen (1962: 381) om allmän försäkring kommer att tas upp i annat sammanhang. De föreslagna ändringarna torde medföra att föreskrifterna i konventionens artikel 11 i allt väsentligt är uppfyllda.

Frågan om rätten att räkna utbildningstiden som semesterkvalifice- rande tid uppmärksammades av den interdepartementala arbetsgrupp som studerade förutsättningarna för arbetstagares rätt till ledighet för studier. Arbetsgruppen hänvisade till pågående översyn av semesterlagen och menade, att frågan huruvida tid varunder arbetstagare är tjänstledig för utbildning, skall räknas som semesterkvalificerande tid lämpligen bör övervägas i detta större sammanhang. Jag förordar därför att texterna till konventionen och rekommendationen om betald ledighet för studier överlämnas till 1974 års semesterkommitté (A 1974201) för att beaktas i dess fortsatta arbete.

Mot bakgrund av bestämmelserna i konventionens artikel 2 (”om så påkallas stegvis främja beviljandet av betald ledighet för studier”) anser ILO-kommittén att konventionen bör kunna ratificeras av Sverige.

litt viktigt steg mot det i konventionen uppställda målet betald ledighet för studier har tagits i och med att lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning trätt i kraft den 1 januari 1975. Ännu ett viktigt steg markeras av de idag anmälda förslagen om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna resp. om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen. Med hänsyn till nu angivna reformer och till att. som ILO-kommittén erinrat, konventionen inte kräver ett fullstän- digt förverkligande av de inskrivna principerna omedelbart i samband med ratifikation utan syftar till ett successivt genomförande, förordarjag att konventionen om betald ledighet för studier ratificeras av Sverige. Rekommendationen i ämnet synes f.n. inte behöva föranleda någon annan åtgärd från statsmakternas sida än att texten till denna jämte texten till konventionen överlämnas till semesterkommittén för att beaktas i dess fortsatta arbete.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen dels föreslår riksdagen att godkänna konventionerna (nr 139) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av can-

Prop. 1975 :63 20

cerframkallande ämnen och agenser samt (nr 140) om betald ledighet för studier, dels lämnar riksdagen tillfälle att avge yttrande över vad jag i övrigt anfört om de vid internationella arbetskonferensens femtionionde sammanträde antagna internationella instrumen— ten.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört för den åtgärd som föredraganden har hemställt om.

Prop. 1975:63

Convention (No. 139) concerning prevention and control of occupa- tional hazards cinogenic substances and agents

caused by car-

The General Conference of the International Labour Organisa- tion, Having been convened at Geneva, by the Governing Body of the International Labour Of- fice, and having met in its Fifty- ninth Session on 5 June 1974, and

Noting the terms of the. Radia- tion Protection Convention and Reeommcndation, 1960, and of the Benzene Convention and Re- commendation, 1971, and

Considering that it is desirable to establish international stand- ards concerning protection against carcinogenic substances or agents, and

Taking account of the. relevant work of other international orga- nisations, and in particular of the World Helath Organisation and the International Agency for Re- search on Cancer, with which the International Labour Organisation collaborates, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals regarding control and prevention of occupa- tional hazards caused by car- cinogenic substances and agents, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

71

Hänvisningar till PS1

Internationella arbetsorganisa- tioncns allmänna konferens,

Konvention (nr 139) om före- byggande och kontroll av yrkesris- ker förorsakade av cancerframkal- lande ämnen och agenser

som av styrelsen för internatio- nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 5 juni 1974 till sitt femtionionde sammanträde,

som beaktar bestämmelserna i 1960 års strålskyddskonvention och strålskyddsrekommendation samt i 1971 års konvention och rekommendation om bensen,

som finner det önskvärt att fastställa internationella normer angående skydd mot cancerfram- kallande ämnen eller agenser,

som beaktar det arbete som i detta hänseende utförts av andra internationella organisationer, sär- skilt världshälsovårdsorganisatio- nen och det internationella orga- net för cancerforskning, med vilka internationella arbetsorganisatio- nen samarbetar,

som beslutat antaga vissa för- slag angående kontroll och före- byggande av yrkesrisker förorsaka- de av cancerframkallande ämnen och agenser, vilken fråga utgör den femte punkten på sammanträ- dets dagordning,

och som beslutat att dessa för- slag skall taga formen av en kon- vention,

Prop. 1975:63

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-four the following Convention, which may be cited as the Occupational Can- cer Convention, 1974;

Article I

1. Each Member which ratifies this Convention shall periodically determine the carcinogenic sub- stances and agents to which oc- cupational exposure shall be pro- hibited or made subject to auth- orisation or control, and those to which other provisions of this Convention shall apply.

2. Exemptions from prohibi- tion may only be granted by issue of a certificate specifying in each

case the conditions to be met.

3. In making the determina- tions required by paragraph ] of this Article, consideration shall be given to the latest information contained in the codes of practice or guides which may be estab- lished by the International Labour Office, as well as to information from other competent bodies.

A rticle 2

1. Each Member which ratifies this Convention shall make every effort to have carcinogenic sub- stances and to which workers may be exposed in the course of their work replaced by

agents

non-carcinogenic substances or agents or by less harmful sub- stances or agents; in the choice of

22

antager denna den tjugofjärde dagen i juni månad är nittonhund- rasjuttiofyra följande konvention, som kan benämnas 1974 års kon- vention om yrkescancer.

Artikel 1

1. Varje medlemsstat som ratifi- cerar denna konvention skall periodiskt bestämma beträffande vilka cancerframkallande ämnen och agenser exponering under yr- kesutövning skall förbjudas eller göras till föremål för auktorisation eller kontroll och beträffande vil- ka ämnen och agenser andra be- stämmelser i denna konvention skall gälla.

2. Undantag från förbud får en- dast medgivas genom utfärdande av tillstånd där i varje enskilt fall anges vilka villkor som skall upp- fyllas.

3. Vid utfärdandet av sådana bestämmelser som avses i punkt 1 i denna artikel skall hänsyn tagas till den senaste information som ingår i råd och anvisningar utar- betade av internationella arbetsby- rån samt till information från and- ra sakkunniga organ.

Artikel 2

1. Varje medlemsstat som ratifi— cerar denna konvention Skall ef- tersträva att cancerframkallande ämnen och agenser för vilka ar- betstagare kan bli exponerade un- der sitt arbete crsättes med icke cancerframkallande ämnen eller agenser eller med mindre farliga ämnen eller agenser; vid valet av

Prop. 1975 :63

substitute substances or agents ac— count shall be taken of their car- cinogenic, toxic and otiter pro- perties.

2. The number of workers ex- posed to carcinogenic substances or agents and the duration and de- gree of such exposure shall be re- duced to the. minimum com- patible with safety.

Article 3

Each Member which ratifies this Convention shall prescribe the measures to be taken to protect workers against the risks of expo- sure to carcinogenic substances or agents and shall ensure the estab- lishment of an appropriate system of records.

Article 4

Each Member which ratifies this Convention shall take steps so that workers who have been, are, or are likely to be exposed to car- cinogenic substances or agents are provided with all the available in- formation on the dangers involved and on the measures to be taken.

Article 5

Each Member which ratifies this Convention shall take mea— sures to ensure that workers are provided with such medical exa- minations or biological or other tests or investigations during the period of employment and there- after as are necessary to evaluate

23

ersättande ämnen eller agenser skall hänsyn tagas till deras can- cerframkallande, toxiska och and- ra egenskaper.

2. Antalet arbetstagare som ex- poneras för cancerframkallande ämnen eller agenser och varaktig- heten och graden av sådan expo- nering skall reduceras till det mini— mum som är förenligt med säker- heten.

Artikel 3

Varje medlemsstat som ratifice- r-ar denna konvention skall före- skriva de åtgärder som skall vid- tagas för att skydda arbetstagarna mot riskerna för exponering för cancerframkallande ämnen eller agenser samt upprätta ett system för registrering av data.

Artikel 4

Varje medlemsstat som ratifice- rar denna konvention skall vidtaga åtgärder för att arbetstagare som har varit, är eller riskerar att bli exponerade för cancerframkallan- de ämnen eller agenSer skall erhål- la all tillgänglig information om de risker som dessa ämnen och agen- ser medför och om de åtgärder som erfordras.

Artikel 5

Varje medlemsstat som ratifice— rar denna konvention skall vidtaga åtgärder för att säkerställa att ar— betstagarna får tillgång till sådana läkarundersökningar eller biolo— giska eller andra prov och under- sökningar under och efter anställ- ningstiden som erfordras för att

Prop. 1975:63

their exposure and supervise their state of health in relation to the occupational hazards.

Article 6

Each Member which ratifies this Convention—-

(a) shall, by laws or regulations or any other method consistent with national practice and condi- tions and in consultation with the most representative organisations of employers and workers con- cerned, take such stcps as may be necessary to give effect to the pro- visions of this Convention;

(b) shall. in accordance with na- tional practice, specify the per- sons or bodies on whom the ob- ligation of compliance with the provisions of this Convention rests;

(c) undertakes to provide ap- propriate inspection services for the purpose of supervising the ap- plication of this Convention, or to satisfy itself that appropriate in- spection is carried out.

Article 7

The formal ratifieations of this Convention shall be communic- ated to the Director-('leneral of the International Labour Office for registration.

Article 8

1.This Convention shall be binding only upon those Mem- bers of the International liabour Organisation 'whose ratifications have been registered with :he Di- rector-General.

24 bedöma deras exponering och övervaka deras hälsotillstånd i vad avser yrkesriskerna.

Artikel 6

Varje medlemsstat som ratifice- rar denna konvention

&) skall genom lagstiftning eller på annat sätt som är förenligt med nationella sedvanor och förhållan- den och i samråd med de mest re- presentativa organisationerna av berörda arbetsgivare och arbets- tagare vidtaga erforderliga åtgär- der för att bestämmelserna i den- na konvention skall efterkommas;

b) skall i enlighet med nationell praxis ange de personer eller organ som är skyldiga att efterkomma bestämmelserna i denna konven- tion;

c) skall uppdraga åt lämpliga in- spektionsorgan att kontrollera till- lämpningen av bestämmelserna i denna konvention eller förvissa sig om att lämplig inspektion utföres.

Artikel 7

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall delges in- ternationella arbetsbyråns ge- neraldirektör och registreras av honom.

Artikel 8

1. Denna konvention är bindan- de endast för de medlemmar av internationella arbetsorganisatio— nen vilkas ratifikationer registre- rats av generaldirektören.

Prop. 1975:63

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member tWelve months after the date on which its ratification has been registered.

ratifications of two

Article 9

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Con- vention first comes into force, by an act communicated to the Di- rector-General of the Interna- tional Labour Office for registra- tion. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ra- tified this Convention and which does not, within the year fol- lowing the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

Article 10

I. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the Interna- tional Labour Organisation of the registration of all ratifications and

25

2. Den träder i kraft tolv må- nader efter det två medlemmars ratifikationer registrerats av gene- raldirektören.

3.Därefter träder denna kon- vention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag, då dess ratifikation registrerats.

Artikel 9

1. Medlem som ratificerar den- na konvention kan, sedan tio år förflutit från den tidpunkt då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivel- se som delges internationella ar- betsbyråns generaldirektör för re- gistrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registrerats.

2. Varje medlem, som ratifice- rar denna konvention och icke- inom ett år efter utgången av den i föregående mom. nämnda tioårs- perioden gör bruk av den uppsäg- ningsrätt som medges i denna ar- tikel, skall vara bunden för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Artikel 10

1. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar av interna- tionella arbetsorganisationen om registreringen av alla ratifikationer

Prop. 1975:63

denunciations communicated to him by the Members of the Or- ganisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registra- tion of the second ratification communicated to him, the Direc- tor-General shall draw the atten- tion of the Members of the Orga- nisation to the date upon which the Convention will come into force.

A rticle )]

The Director-General of the In- ternational Labour Office shall communicate to the Secretary- General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts ol' denun- ciation registered by him in accor- dance with the provisions of the preceding Articles.

A rti de 1 2

At such times as it may con- sider necessary the GG-verning Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Con- ference the question of its revision in whole or in part.

A rticle ] 3

l. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in wholc or in part, then, unless the new Convention otherwise provides—

och uppsägningar, som delgivits honom av organisationens med- lemmar.

2. När generaldirektören under- rättar organisationens medlemmar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom. skall han fästa medlemmarnas uppmärksamhet på den dag då konventionen kom- mer att träda i kraft.

Artikel ]]

Internationella arbetsbyräns ge- neraldirektör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta na- tionernas stadga lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och uppsägning, som registrerats av honom enligt be- stämmelserna i föregående artik- lar.

Artikel 12

Närhelst internationella arbets- byråns styrelse finner det erfor— derligt skall styrelsen förelägga in- ternationella arbetsorganisatio- nens allmänna konferens en redo— görelse för konventionens tillämp- ning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagord- ning uppföra frägan om dess revi- sion, helt eller delvis.

A rtikel ] 3

1. Om konferensen antager en ny konvention, varigenom föreva- rande konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventio- nen ej föreskriver annat,

Prop. 1975:63

(a) the ratifieation by a Mem— ber of the new revising Conven- tion skall ipsa jure involve the im- mediate denunciation of this Con- vention, notwithstanding thc pro- visions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come. into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes in- to force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Mem— bers which have ratified it but have not ratified the revising Con- vention.

A rticle 14

The English and French ver- sions of the text of this Conven- tion are equally authoritative.

a) skall, utan hinder av bestäm— melserna i artikel 9, en medlems ratifikation av den nya konventio— nen i sig innefatta omedelbar upp— sägning av förevarande konven— tion, under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft;

b) skall från den dag, då den nya konventionen träder i kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratificeras av med- lemmarna.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande tiIl form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konven- tion, varigenom förevarande. kon- vention revideras.

A rti/ce! ] 4

De engelska och franska tex- terna till denna konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1975:63

Recommendation (No. 147) con- cerning prevention and control of occupational hazards caused by carcinogenic substances and agents

The General Conference of the International Labour Organisa— tion, Having been convencd at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-ninth Session on 5 June 1974, and

Noting the terms of the Radia- tion Protection Convention and Recommendation, 1960, and of the Benzene Convention and Re- commendation, 1971 , and

Considering that it is de:;irable to establish international stand- ards concerning protection against carcinogenic substances or agents, and

Taking account of the relevant work of other international orga- nisations, and in particular of the World Health Organisation and the International Agency for Re- search on Cancer, with which the International Labour Organisation collaborates, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals regarding control and prevention of occupa- tional hazards caused by car- cinogenic substances and agents, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a

28

BilagaZ

(översättning)

Rekommendation (nr 147) om förebyggande och kontroll av yr- kesrisker förorsakade av cancer- framkallande ämnen och agenser

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för internatio- nella arbetsbyrän sammankallats till Geneve och där samlats den 5 juni 1974 till sitt femtionionde sammanträde,

som beaktar bestämmelserna i 1960 års strålskyddskonvention och strålskyddsrekommendation samt i 1971 års konvention och rekommendation om bensen,

som finner det önskvärt att fastställa internationella normer angående skydd mot cancerfram- kallande ämnen eller agenser,

som beaktar det arbete som i detta hänseende utförts av andra internationella organisationer, sär- skilt världshälsovårdsorganisatio- nen och det internationella organet för cancerforskning, med vilka internationella arbetsorgani- sationen samarbetar,

som beslutat antaga vissa för- slag angående kontroll och före- byggande av yrkesrisker förorsaka- de av cancerframkallande ämnen och agenser, vilken fråga utgör den femte punkten på sammanträ- dets dagordning,

och som beslutat att dessa för- slag skall taga formen av en re-

Prop. 1975 :63

Recommendation.

adopts this twenty—fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-four the following Recommendation, which may be cited as the Oc- cupational Cancer Recommenda- tion, 1974:

[. General Provisions

l. Every effort should be made to replace carcinogenic substances and agents to which workers may be exposed in the course of their work by non-carcinogenic sub- stances or agents or by less harm- ful substances or agents; in the choice of substitute substances or agents account should be taken of their carcinogenic, toxic- and other properties.

2. The number of workers ex- posed to carcinogenic substances or agents and the duration and dc- gree of such exposure should be reduced to the minimum com- patible with safety.

3. (l ) The competent authority should prescrihe the measures to be taken to protect workers against the risks of exposure. to carcinogenic substances or agents.

(2) The competent should keep the measures pre-

authority

scribed up to date, taking into ac- count the codes of practices or guides which may be established by the International Labour Of- fice and the conclusions of meetings of experts which may be convened by the International La- bour Office, as well as informa- tion from competent bodies.

other

kommendation,

antager denna den tjugofjärde dagen i juni månad är nittonhund- rasjuttiofyra följande rekommen- dation, som kan benämnas 1974 års rekommendation om yrkcscan- cer.

]. A llnzänna anvisningar

]. Alla ansträngningar bör göras för att ersätta cancerframkallande ämnen och agenser, för vilka ar- betstagare kan bli exponerade un- der sitt arbete. med icke cancer- framkallande ämnen eller agenser eller med mindre farliga ämnen el- ler agenser; vid valet av ersättande ämnen eller agenser hör hänsyn ta- gas till deras cancerframkallande, toxiska och andra egenskaper.

2. Antalet arbetstagare som ex- cancerframkallande ämnen eller agenser och varaktig-

poneras för

heten och graden av sådan ex- ponering bör reduceras till det mi- nimum som är förenligt med sä- kerheten.

3. 1) Vederbörande myndighet bör föreskriva de åtgärder, som skall vidtagas för att skydda ar- betstagarna mot riskerna för expo- nering för eancerframkallandc äm- nen eller agenser.

2) Vederbörande bör hålla föreskrifterna om åt-

myndighet

gärder aktuella under hänsynsta- gande till praktiska råd och anvis- ningar utarbetade av internationel- la arbetsbyrån samt till utlåtanden av expertmöten sammankallade av internationella arbetsbyrån även- som till information från andra sakkunniga organ.

Prop. 1975:63

4. (l) l:.mployers should make every effort to use work processes which do not cause the formation, and particularly the emission in the working environment, of car- cinogenic substances or agents, as main products, intermediates, by- products, waste products or other- wise.

(2) Where complete elimination of a carcinogenic substance or agent is not possible, employers should use all appropriate mea- sures, in consultation with the workers and their organisations and in the light of advice from competent sources, including oe— cupational health eliminate exposure or reduce it to a minimum in terms of numbers exposed,

services, to

duration of exposure and degreee of exposure.

(3) ln cases to be determined by the competent authority, the employer should make arrange- ments for the systematic surveil- lance of the duration and degree of exposure to carcinogenic sub- stances or agents in the working environment.

(4) Where stances or agents are transported

carcinogenic sub-

or stored, all appropriate measures should be taken to prevent leak- age'or contamination.

5. Workers and others involved in occupational situations in which the risk of exposure to car- cinogenic substances or agents may occur should conform to the safety procedures laid down and make proper use of all equipment furnished for their protection or the protection of others.

30

4. ]) Arbetsgivarna bör göra al- la ansträngningar att använda ar- betsprocesser som icke förorsakar uppkomst och isynnerhet utsläpp i arbetsmiljön av cancerframkal- lande ämnen eller agenser såsom huvudsakliga produkter, mellan- produkter. biprodukter, produkter eller annat.

2) Om det ej är möjligt att helt eliminera ett cancerframkallande ämne eller agens, bör arbets- givaren i samråd med arbetstagar- na och deras organisationer och i ljuset av råd från

avfalls-

sakkunniga källor, däri inbegripet yrkesmedi- cinska institutioner, vidtaga alla lämpliga åtgärder för att eliminera exponeringen eller reducera den till ett minimum i vad avser anta- let exponerade personer samt ex- poneringens varaktighet och nivå.

3) Arbetsgivaren bör i de fall. som bestämmes av vederbörande myndighet, vidtaga åtgärder för systematisk övervakning av varak- tigheten och nivån av exponering för cancerframkallande ämnen el- ler agenser i arbetsmiljön.

4) Då cancerframkallande äm- nen eller agenser transporteras el- ler lagras, bör alla lämpliga åtgär- der vidtagas för att förhindra läck- age eller smitta.

5. Arbetstagare och andra som deltar i yrkesverksamhet. som in- nebär risk för exponering för can- cerframkallande ämnen eller agen- ser, bör rätta sig efter utfärdade säkerhetsföreskrifter och på rätt sätt använda all utrustning som tillhandahålles för deras eget eller andras skydd.

Prop. 1975:63

11. Preventi ve M easures

6. The competent authority should periodically determine the carcinogenic substances and agents to which occupational ex- posure should be prohibited or made subject to authorisation or control, and those to which other provisions of this Recommenda- tion apply.

7.ln making such determina- tions the authority should give consideration to the latest information contained in the codes of practice or guides which may be established by the International Labour Office, and in the conclusions of meetings of

competent

experts which may be convened by the International Labour Of- fice, as well as to information from other competent bodies.

8. The competent authority may permit exemptions from pro- hibition by issue of a certificate specifying in each case— ((1) the technical, hygiene and personal protection measures to be applied; (I)] the medical supervision or other tests or investigations to be carried out; (0) the records to be maintained; and

(d) the professional qualifica- tions required of those dealing with the supervision of exposure to the substance or agent in ques- tion.

9. (1) For substances and agents subject to authorisation or control, the competent authority should—

I]. Förebyggande åtgärder

6. Vederbörande myndighet bör periodiskt bestämma beträf— kaa ämnen och agenser exponering un- der yrkesutövning skall förbjudas eller göras till föremål för auktori- sation eller kontroll och beträffan- de vilka ämnen och agenscr andra fande cancerframkallande anvisningar i denna rekommenda- tion skall gälla.

7. När vederbörande myndighet utfärdar sådana bestämmelser, bör den taga hänsyn till den senaste information som ingår i råd och anvisningar utarbetade av interna- tionella arbetsbyrän samt i utlå- tanden av expertmöten samman- kallade av internationella arbets- byrån, ävensom till information från andra sakkunniga organ.

8. Vederbörande myndighet kan medgiva undantag från förbud genom utfärdande av tillstånd där i varje enskilt fall anges:

a) de tekniska, hygieniska och skyddsåtgärder som skall vidtagas;

b) den medicinska övervakning eller de andra prov eller undersök- ningar som skall vidtagas;

personliga

c) de data som skall registreras;

d)de yrkeskvalifikationer som krävs av de personer som skall övervaka exponeringen för ifråga- varande ämnen eller agenser.

9.1)Beträffande ämnen och agenser som är föremål för aukto- risation eller kontroll bör veder— börande myndighet

Prop. l975163

(a) secure the necessary advice, particularly as regards the ex- istence of substitute products or methods and the technical, hy- giene and personal protection measures to be applied, as well as the medical supervision or other tests or investigations to be ear- ried out before, during and after assignment to work involving ex- posure to the substances or agents

in question;

(b) require the institution of such measures as are appropriate.

(2)The competent authority should further establish the cri- teria for determining the degree of exposure to the substances or agents in question, and where ap- propriate should specify levels as .indicators for surveillance of the working environment in connec- tion with the technical preventive measures required.

10. The competent authority should keep the determination of carcinogenic substances and agents made in pursuance of this Part of this Recommendation up to date.

III. Supervision Workers

ll. Provision should be made, by laws or regulations or any other method consistent with na- tional practice and conditions, for all workers assigned to work in- volving exposure to specified car- cinogenic substances or agents to undergo as appropriate:

(a) a pre—assignment medical ex- amination;

() f ' Health of

U.) ?)

a) inhämta erforderliga råd, sär- skilt i vad angår förekomsten av ersättningsprodukter eller alterna- tiva metoder, de tekniska, hygie- niska och personliga skyddsåt- gärder som skall vidtagas samt den medicinska övervakning eller de andra prov eller undersökningar som skall företagas före, under och efter hänvisning till ett arbete som är förenat med exponering för ifrågavarande agenser;

b) föreskriva att lämpliga åtgär- der skall vidtagas.

2) Vederbörande myndighet bör vidare fastställa kriterier för bestämmande av graden av expo- nering för ifrågavarande ämnen el- ler agenser och där så är lämpligt närmare angiva nivåer såsom in- dikatorer för övervakning av ar- betsmiljön i samband med erfor- derliga tekniska skyddsåtgärder.

ämnen eller

10. Vederbörande myndighet bör tillse att de beslut angående cancerframkallande ämnen och agenser, som fattas i enlighet med denna del av denna rekommenda- tion, ständigt hålles aktuella.

Ill. Övervakning av arbetstagarnas hälsotillstånd

11. Genom nationell lagstift- ning eller på annat efter landets sedvanor och förhållanden lämpat sätt bör det tillses att-alla arbetsta- gare som hänvisas till ett arbete som kan medföra exponering för bestämda cancerframkallande äm- nen eller agenser, i den mån så är lämpligt undergår:

a) läkarundersökning innan de hänvisas till arbetet;

Prop. 1975:63

(b) periodic medical examina- tions at suitable intervals;

(c) biological or other tests and investigations which may be ne- cessary to evaluate their exposure and supervise their state of health in relation to the occupational hazards.

12. The competent authority should ensure that provision is appropriate medical examinations or biological or other tests or investigations to continue to be available to the made. for

worker after cessation of the as- signment referred to in Paragraph 11 of this Recommendation.

13. The examinations, tests and investigations provided for in Paragraphs 11 and 12 of this Re- commendation should be carried out as far as possible in working hours and should be free of cost to the workers.

14.1f as the result of any ac— tion taken in pursuance of this Recommendation it is inadvisable to subject a worker to further carcinogenic sub- stances or agents in that workerts normal employment, every rea— sonable effort should be made to provide such a worker with suit- able alternative employment. exposure to

15. (1) The competent authori- ty should establish and maintain, where practicable and as soon as possible, in association with indi- vidual employers and representa- tives of workers, 3 system for the prevention and control of occupa- tional cancer including—

(a) the institution, mainte- nance, preservation and transfer of records; and

33

b) periodiska läkarundersök- ningar med lämpliga mellanrum;

c) biologiska eller andra prov eller undersökningar, som kan va- ra erforderliga för att bedöma de- ras exponering och övervaka deras hälsotillstånd i vad avser yrkesris- kerna.

12.Vederbörande myndighet bör tillse att åtgärder vidtas för att arbetstagarna alltjämt skall kunna undergå lämpliga läkarundersök- ningar eller biologiska eller andra prov eller undersökningar sedan den hänvisning, som avses ipunkt 11 i denna rekommendation, har upphört.

13. De läkarundersökningar och andra prov eller undersökningar som avses i punkterna 11 och 12 i denna rekommendation bör såvitt möjligt utföras på arbetstid och ej medföra kostnad för arbetstagar- na.

14. Om det som följd av någon åtgärd som vidtages i enlighet med denna rekommendation icke be- finnes tillrådligt att utsätta en ar- betstagare för fortsatt exponering för cancerframkallande ämnen el- ler agenser i arbetstagarens nor- mala sysselsättning, bör alla rim- liga ansträngningar göras att be- reda arbetstagaren annan lämplig sysselsättning. 15. 1) Vederbörande myndig- het bör, där så är möjligt, snarast i samverkan med enskilda arbets- givare och arbetstagarrepresentan- ter upprätta ett system för före- byggande och kontroll av yrkes- cancer innefattande:

a)registrering, ajourföring, be- varande och överföring av data;

Prop. 1975 :63

(b) exchange of information. (2) ln establishing such a sys- tem of records and exchange of information, account should be. taken of the assistance which may be provided by international and national organisations, including organisations of employers and workers, and by individual cm- ployers.

(3) In the case of closure of an undertaking, records and informa- tion held in compliance with this Paragraph should be dealt with in accordance with the directions of the competent authority.

(4) in any country in which the competent authority does not establish such a system of records and information, the employer, in consultation with representatives of workers, should make every effort to attain the objectives of this Paragraph.

! V. Information and Education

16.(1)The competent author- ity should promote epidemiologi- eal and other studies and collect and disseminate information rele- vant to occupational cancer risks, with the assistance as appropriate of international and national or- ganisations, including organisa- tions of employers and workers.

(2)It should endeavour to es- tablish the criteria for determining the carcinogenicity of substances and agents.

17. The competent authority should draw up suitable educa- tional guides for both employers and workers on substances and agents liable to give rise to oc- cupational cancer.

34

b) utbyte av informationer. 2)Vid upprättandet av ett så— dant system för registrering av data och utbyte av informationer bör hänsyn tagas till den hjälp som kan lämnas av internatitimella och nationella organisationer, däri inbegripet arbetsgivar- och arbets— tagarorganisationer, samt av en- skilda arbetsgivare.

3') För den händelse ett företag nedlägges bör de data och infor- mationer som insamlats i enlighet med denna punkt behandlas enligt vederbörande myndighets anvis- ningar.

4) 1 varje land där vederbörande myndighet icke upprättar ett så- dant system av dataregistrering och information bör arbetsgivarna i samråd med representanter för arbetstagarna eftersträva att till- lämpa denna punkt.

1 V. [nfbrmalion och upplysning

16. 1) Vederbörande myndig- het bör främja epidemiologisk och annan forskning samt insamla och sprida information angående riskerna för yrkescancer, då så är lämpligt med bistånd av interna- tionella och nationella organisa- tioner, däri inbegripet arbetsgivar- och arbetstagarorganisalioner.

2) Den bör sträva att fastställa kriterier för bestämmande av de cancerframkallande egenskaperna hos ämnen och agenser.

l7_Vederbörande myndighet bör utarbeta lämpliga upplysande handböcker för såväl arbetsgivare som arbetstagare beträffande äm- nen och agenser som kan ge upp- hov till yrkescaneer.

Prop. 1975:63

18. ljmployers should seek in- from the competent authority, on carcino- genic hazards which may arise with regard to any substance or agent introduced or to be intro— duced into the undertaking; when a carcingogenic potential is sus- formation, eSpecially pected. they should decide in con- sultation competent authority on the additional stud-

with the

ies to be carried out. 19. limployers should that in the case of any substance

CHSUTU

or agent which is carcinogenic there is at the workplace an ap- propriate indication to any work- er who may be liable to exposure of the danger which may ariSe.

20. Employers should instruet their workers before assignment and regularly thereafter, as well as on introduction of a new carcino- genic substance or agent, on the dangers of exposure to carcino- genic substances and agents and on the measures to be taken.

and workers” organisations should take positive action to carry out programmes of information and education with regard to the hazards of occupa- tional

21. limployers'

cancer, and should en- courage their members to parti- fully eipate in programmes of

prevention and control.

V. Measures ()prplit-atian

22. Each Member should-— [a) by laws or regulations or any other method consistent with national practice and conditions, take such steps, including the pro-

35

18. Arbetsgivarna bör inhämta hos veder- börande myndighet, beträffande cancerrisker som kan uppstå i samband agens som användes eller är avsett att användas inom företaget; när misstanke information, särskilt

med varje ämne eller

föreligger om cancer- framkallande egenskaper bör de i samråd med vederbörande myn- dighet bestämma vilka ytterligare undersökningar som skall utföras.

19. Arbetsgivarna bör tillse att det beträffande varje ämne eller agens, som är cancerframkallande, på arbetsplatsen ges upplysning på lämpligt sätt åt varje arbetstagare som kan bli utsatt för den fara som kan uppstå. 20. Arbetsgivarna bör, innan ar- hänvisas till och därefter med regelbundna mellanrum samt då nya cancer- betstagarna arbete framkallande ämnen eller agenser införes upplysa sina arbetstagare om riskerna vid exponering för cancerframkallande ämnen och agenser samt om erforderliga åt- gärder. 21.Arbetsgivar- och arbetsta- garorganisationerna bör vidtaga konkreta åtgärder för att genom- föra informations- och upplys- ningsprogram angående riskerna för yrkescancer och uppmuntra sina medlemmar att till fullo del- taga i program för förebyggande och kontroll.

V. Tillämpningsärgärder

22. Varje medlemsstat bör

a) genom lagstiftning eller på annat sätt som är förenligt med landets sedvanor och förhållanden vidtaga sådan åtgärder, däri inbe-

Prop. 1975:63

vision of appropriate penalties, as may be necessary to give effect to the provisions of this Recom— mendation; (17) in accordance with na- tional practice, specify the bodies or persons on whom the obliga- tion of compliance with the pro- visions of this Recommendation rests;

(c) provide appropriate inspec- tion services for the purpose of supervising the application of the provisions of this Recommenda- tion, or satisfy itself that appro- priate inspection is carried out.

23. ln applying the provisions of this Recommendation, the com- petent authority should consult with the most representative or- ganisations of employers and workers concerned.

36 gripet lämpliga straffbestämmel- ser, som kan vara erforderliga för att anvisningarna i denna rekom- mendation skall efterkommas;

b)i enlighet med nationell praxis ange de organ eller personer som är skyldiga att följa anvis- ningarna i denna rekommenda— tion;

e) uppdraga ät lämpliga inspek- tionsorgan att kontrollera tillämp- ningen av anvisningarna i denna rekommendation eller förvissa sig om att lämplig inspektion utföres.

23. Vid tillämpandet av anvis- ningarna idenna rekommendation bör vederbörande myndighet sam- råda med de mest representativa organisationerna av berörda ar- betsgivare och arbetstagare.

Prop. 1975 :63

Convention (No. 140) concerning paid educational leave

The General Conference of the International Labour Organisa- tion, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-ninth Session on 5 June 1974, and

Noting that Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights affirms that everyone has the right to education, and

Noting further the provisions contained in existing international labour Recommendations on vo- cational training and the protec- tion of workers' representatives concerning the temporary release of workers, or the granting to them of time off, for participation in education or grammes, and

Considering that the need for continuing education and training related to scientific and techno- logical development and the changing pattern of economic and social relations calls for adequate arrangements for leave for educa- tion and training to meet new aspirations, needs and objectives of a social, economic, technologi- cal and cultural character, and

training pro-

Considering that paid educa- tional leave should be regarded as onc means of meeting the real

37

Konvention (nr 140) om betald ledighet för studier

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för Internatio- nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 5 juni 1974 till sitt femtionionde sammanträde,

som konstaterar att artikel 26i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fastslår att var och en har rätt till undervis- ning,

som vidare beaktar de bestäm- melser om tjänstledighet och till- fällig ledighet för arbetstagare för deltagande i undervisnings- eller utbildningsprogram, som ingår i av internationella arbetsorganisatio- nen antagna rekommendationer angående yrkesutbildning och skydd för arbetstagarnas represen- tanter,

som finner att det behov av återkommande undervisning och utbildning som betingas av den vetenskapliga och tekniska utveck- lingen och av de ekonomiska och sociala förhållandenas omvandling kräver lämpliga åtgärder beträffan- de ledighet i undervisnings- och utbildningssyfte för att tillgodose nya strävanden, behov och mål- sättningar av social, ekonomisk, teknologisk och kulturell karak- tär,

som finner att betald ledighet för studier bör betraktas som ett av medlen att tillgodose enskilda

Prop. 1975:63

needs of individual workers in a modern society, and

Considering that paid educa- tional leave should be conceived in terms of a policy of continuing education and training to be im— plemented progressively and in an effective manner, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals with re- gard to paid educational leave, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-fourth day of June of the year one thousand nine hundred and seventy-fc-ur the following Convention, which may be cited as the Paid Educational Leave Convention, l974:

Article 1

In this Convention, the term "paid educational leave” means leave granted to a worker for edu- cational purposes for a specified period during working hours, with adequate financial entitlements.

Article 2

Each Member shall formulate and apply a policy designed to promote, by methods appropriate to national conditions and prac- tice and by stages as necessary, the granting of paid educational leave for the purpose of—

(a) training at any level; (b) general, social and civic education;

(c) trade union education.

38

arbetstagares verkliga behov i det nutida samhället,

som finner att betald ledighet för studier bör betraktas som ett led i en politik för återkommande undervisning som skall genomfö- ras successivt och på ett effektivt Sätt,

som beslutat antaga vissa för- slag angående betald ledighet för studier, vilken fråga utgör den fjärde punkten på sammanträdets dagordning,

och som beslutat att dessa för- slag skall taga formen av en kon- vention,

antager denna den tjugofjärde dagen i juni månad år nitton- hundrasjuttiofyra följande kon- vention, som kan benämnas 1974 års konvention om betald studiele- dighet.

A rtikel ]

I denna konvention avses med uttrycket ”betald ledighet för stu- dier” ledighet som beviljas en ar- betstagare för studieändamål un- der en bestämd period på normal arbetstid med åtnjutande av lämp- liga ekonomiska förmåner.

Artikel 2

Varje medlemsstat skall utfor- ma och genomföra en politik som syftar till att genom metoder läm- pade efter landets förhållanden och sedvanor och om så påkallas stegvis främja beviljandet av be- tald studieledighet för

a) utbildning på alla nivåer;

b) allmänbildande, social och medborgerlig undervisning;

c) facklig undervisning.

Prop. 1975:63

Article 3

That policy shall be designed to contribute. on differing terms as necessary—

(a) to the acquisition, improve- ment and adaptation of occupa— tional and functional skills, and the promotion of employment and job security in conditions of scientific and technological devel- opment and economic and struc- tural change;

(b) to the competent and active participation of workers and their representatives in the life of the undertaking and of the commu- nity;

(c) to the human, social and cultural advancement of workers; and

(d) generally, to the promotion of appropriate continuing educa- tion and training, helping workers to adjust quirements.

to contempo ra ry re-

Article 4

The policy shall take. account of the stage of development and the particular needs of the. coun- try and of different sectors of activity, and shall be co-ordinated with general policies concerning employment, education and train- ing as well as policies concerning hours of work, with due regard as appropriate to seasonal variations of hours of work or of volume of work.

Article 5

The means by which provision is made for the granting of paid

39

Artikel 3

Denna politik skall vara ägnad att, om så påkallas på olika sätt, bidraga till

3) förvärvande, förbättring och anpassning av de färdigheter, som erfordras för utövande av ett yrke eller en funktion, samt främjande av sysselsättning och anställnings- trygghet inför den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt den ekonomiska och strukturella omvandlingen;

b) arbetstagarnas och deras re- presentanters sakkunniga och akti- va medverkan i företagets verk- samhet och i samhällslivet;

c) arbetstagarnas mänskliga, so- ciala och kulturella förkovran; och

d) främjande i allmänhet av en lämplig återkommande undervis- ning och utbildning som gör det lättare för arbetstagarna att an- passa sig efter tidens krav.

Artikel 4

Denna politik skall taga hänsyn till landets och de olika verk- samhetsområdenas utvecklingsnivå och speciella behov, och den skall samordnas med den allmänna poli- tiken på sysselsättningens, under- visningens och utbildningens om- råde ävensom med arbetstidspoli- tiken, varvid i den mån så är lämp— ligt hänsyn skall tagas till säsong- mässiga variationer i arbetstidens längd och i arbetsvolymen.

Artikel 5

Beviljandet av betald studiele- dighet skall regleras genom natio-

Prop. 1975:63

educational leave may include. na- tional laws and regulations, collec- tive agrcements, arbitration a- wards, and such other means as may be consistent with national practice.

Article 6

The public authorities, employ- ers” and workers' organisations, and institutions or bodies provid- ing education and training shall be associated, in a manner appropri- ate to national conditions and practice, with the formulation and application of the policy for the promotion of paid educational leave.

Article 7

The financing of arrangements for paid educational leave shall be on a regular and adequate basis and in accordance with national practice.

Article 8

Paid educational leave shall not be denied to workers on the ground of race, colour, sex, reli- gion, political opinion, national extraction or social origin.

Article 9

As necessary, special provisions concerning paid educational leave shall be. established—

(a) where particular categories of workers, such as workers in small undertakings, rural or other workers residing in isolated areas,

40

ncll lagstiftning, genom kollektiv- avtal, genom skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

Artikel 6

De offentliga myndigheterna, arbetsgivar- och arbetstagarorga- nisationerna och de institutioner eller organ som svarar för under- visning och utbildning skall på ett efter landets förhållanden och sed- vanor lämpat sätt medverka vid utformningen och genomförandet av en politik som främjar betald ledighet för studier.

Artikel 7

Finansieringen av åtgärder för betald ledighet för studier skall tryggas genom regelbundna och tillräckliga anslag och i överens- stämmelse med nationell praxis.

Artikel 8

Arbetstagare skall icke nekas betald ledighet för studier på grund av ras, hudfärg, kön, reli- gion, politisk uppfattning, natio- nell härkomst eller socialt ur» sprung.

Artikel 9

Då så är påkallat skall särskilda bestämmelser angående betald le- dighet för studier fastställas

a) då särskilda kategorier av ar- betstagare, såsom arbetstagare vid små företag. arbetstagare bosatta på landsbygden eller eljest inom

Prop. 1975 :63

shift workers or workers with family responsibilities, find it dif- ficult to fit into general arrange- ments;

(b) where particular categories of undertakings, such as small or seasonal undertakings, find it dif- ficult to fit into general arrange- mcnts, it being understood that workers in these undertakings would not be excluded from the benefit of paid educational leave.

Article ] 0

Conditions paid educational leave may vary according to whether such leave is intended for——

(a) training at any level; (b) general, social or civic edu- cation; or

(c) trade union education.

of eligibility for

Article I 1

A period of paid educational leave shall be assimilated to a pe- riod of effective service for the purpose of establishing claims to social benefits and other rights deriving from the employment re- lation, as provided for by national laws or regulations, collective a- greements, arbitration awards or such other means as may be con- sistent with national practice.

Article 12

The formal ratifications of this Convention shall be communi- cated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

41

isolerade områden, skiftarbetare eller arbetstagare med familjean- svar, har svårighet att draga fördel av de allmänna anordningarna;

b) då särskilda kategorier av företag. såsom små företag eller säsongföretag. har svårighet att an- passa sig till de allmänna anord- ningarna, varvid det förutsättes att arbetstagare vid dessa företag icke skall uteslutas från förmånen av betald ledighet för studier.

Artikel 10

Förutsättningarna för erhållan- de av betald ledighet för studier kan variera, beroende på om ledig- heten avser

a) utbildning på alla nivåer;

b) allmänbildande, social eller medborgerlig undervisning;

c) facklig undervisning.

Artikel I I

En period av betald ledighet för studier skall jämställas med en period av faktisk tjänstgöring i och för fastställande av anspråk på sociala förmåner och andra rättig- heter som grundar sig på anställ- ningsförhållandct i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivav- tal, skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

Artikel 12

De officiella ratifikationerna av denna konvention skall delges internationella arbetsbyråns gene- raldirektör och registreras av honom.

Prop. 1975 :63

Article 13

1. This Convention shall be binding only upon those Miembers of the International Labour Orga- nisation whose ratifications have been registered with the Director- General.

2. lt shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.

A rticle I 4

l. A Member which has rati- fied this Convention may de- nounce it after the expiration of ten years from the. date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the lnter- national Labour Office for regis- tration. Such denuciation shall not take effect until one year after the date on which it is regis- tered.

2. Each Member which has ra- tified this Convention and which does not, within the year follow- ing the expiration of the period of ten years mentioned in the pre- ceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period often years under the terms provided for in this Article.

Artikel 13

1. Denna konvention är bin- dande endast för de medlemmar av internationella arbetsorganisa- tionen vilkas ratifikationcr regi- strerats av generaldirektören.

2. Den träder i kraft tolv måna- der efter det två medlemmars rati- fikationer registrerats av general- direktören.

3. Därefter träder denna kon- vention i kraft för varje medlem tolv månader efter den dag, då dess ratifikation registrerats.

A rtikel I 4

1. Medlem som ratificerar den- na konvention kan, sedan tio år för- flutit från den tidpunkt då kon- ventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma genom skrivel- se som delges internationella ar- betsbyråns generaldirektör för re- gistrering. Uppsägningen träder ej i kraft förrän ett år efter det den registrerats.

2. Varje medlem, som ratifice- rar denna konvention och icke inom ett år efter utgången av den i föregående mom. nämnda tioårs- perioden gör bruk av den uppsäg- ningsrätt som medges i denna ar- tikel, skall vara bunden för en ny period av tio år och kan därefter på de i denna artikel föreskrivna villkoren uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårsperiod.

Prop. 1975 :63

Article I 5

I. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the Interna- tional Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Orga- nisation.

2. When notifying the Mem- bers of the Organisation of the registration of the second ratifica- tion communicated to him, the Director—General shall draw the attention of the Members of the

Organisation to the date upon which the Convention will come into force. Article 16

The Director—General of the In- ternational Labour Office shall communicate to the Secretary- General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full partieulars of all ratifications and acts of denun- ciation registered by him in ac— cordance with the provisions of the preceding Articles.

Article I 7

At such times as it may con- sider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the work- ing of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

43

Artikel 15

l. Internationella arbetsbyråns generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar av internatio- nella arbetsorganisationen om re- gistreringen av alla ratifikationer och uppsägningar, som delgivits honom av organisationens med- lemmar.

2. När generaldirektören un- derrättar organisationens medlem- mar om registreringen av den andra ratifikationen i ordningen, som delgivits honom, skall han fästa medlemmarnas uppmärksam- het på den dag då konventionen kommer att träda i kraft.

A rtikel I 6

Internationella arbetsbyråns ge- neraldirektör skall för registrering jämlikt artikel 102 av Förenta nationernas stadga lämna Förenta nationernas generalsekreterare fullständiga upplysningar om varje ratifikation och uppsägning, som registrerats av honom enligt be- stämmelserna i föregående artik— lar.

Artikel 1 7

Närhelst internationella arbets- byråns styrelse finner det erfor- derligt skall styrelsen förelägga in- ternationella arbetsorganisatio- nens allmänna konferens en redo- görelse för konventionens tillämp- ning och överväga om det finns skäl att på konferensens dagord- ning uppföra frågan om dess rcvi- sion, helt eller delvis.

Prop. 1975:63

Article 18

]. Should the Conference a- dopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Conven- tion otherwise provides—

(a) the ratification by a Mem- ber of the new revising Conven— tion shall ipso iure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article l4 above, if and when the new revising Con— vention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes in— to force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its. actual form and content for those Mem- bers which have ratified it but have not ratified the revising Con- vention.

Article 19

The English and French ver- sions of the text of this ('onvcn- tion are equally authoritative.

44

A rtikel 18

1. Om konferensen antager en ny konvention, varigenom föreva— rande konvention helt eller delvis revideras, och den nya konventio- nen ej föreskriver annat,

a) skall, utan hinder av bestäm- melserna i artikel l4, en medlems ratifikation av den nya konventio- nen i sig innefatta omedelbar upp- sägning av före-varande konven- tion, under förutsättning att den nya konventionen trätt i kraft;

b) skall från den dag, då den nya konventionen träder i kraft, förevarande konvention icke läng— re kunna ratificeras av medlem- marna.

2. Förevarande konvention skall likväl förbli gällande till form och innehåll för de medlemmar som ratificerat densamma men icke ratificerat den nya konven— tion, varigenom förevarandc kon— vention revideras.

Artikel 19

De engelska och franska texter- na till denna konvention skall ha lika vitsord.

Prop. 1975 :63

Recommendation (No. 148) con- cerning paid educational leave

The General Conference of the

International Labour Organisa- tion, Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Fifty-ninth Session on 5 June 1974, and

Noting that Article 26 of the Universal Declaration of Human Rights affirms that everyone has the right to education, and

Noting further the provisions contained in existing international labour Recommendations on vo- cational training and the protec- tion of workers” representatives concerning the temporary release of workers, or the granting to them of time off, for participation in education or training pro- grammes,and

Considering that the need for continuing education and training related to scientific and techno- logical development and the changing pattern of economic and social relations calls for adequate arrangements for leave for educa- tion and training to meet new aSpirations, needs and objectives of a social, economic, technologi- cal and cultural character, and

Considering that paid educa- tional leave should be regarded as one means of meeting the real needs of individual workers in a

45

Rekommendation (nr 148) om betald ledighet för studier

Internationella arbetsorganisa- tionens allmänna konferens,

som av styrelsen för Internatio- nella arbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 5 juni 1974 till sitt femtionionde sammanträde,

som konstaterar att artikel 26 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna fastslår att var och en har rätt till undervis- ning,

som vidare beaktar de bestäm- melser om tjänstledighet och till- fällig ledighet för arbetstagare för deltagande i undervisnings- eller utbildningsprogram, som ingår i av internationella arbetsorganisatio- nen antagna rekommendationer angående yrkesutbildning och skydd för arbetstagarnas represen- tanter,

som finner att det behov av återkommande undervisning och utbildning som betingas av den vetenskapliga och tekniska utveck- lingen och av de ekonomiska och sociala förhållandenas omvandling kräver lämpliga åtgärder beträffan- de ledighet i undervisnings- och utbildningssyfte för att tillgodose nya strävanden, behov och mål- sättningar av social, ekonomisk, teknologisk och kulturell karak- tär,

som finner att betald ledighet för studier bör betraktas som ett av medlen att tillgodose enskilda arbetstagares verkliga behov i det

Prop. 1975 :63

modern society, and

Considering that paid educa— tional leave should be conceived in terms of a policy of continuing education and training to be im- plemented progressively and in an effective manner, and

Having decided upon the adop- tion of certain proposals with re- gard to paid educational leave, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that: these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty—fourth day of June of the year one thousand nine hundred and Seventy-four the following Recommendation, which may be cited as the Paid

Educational Leave Recommenda- tion, 1974:

1. Definition

I. In this Recommendation, the term "paid educational leave” means leave granted to a worker for educational purposes for a spe- cified period during working hours, with adequate financial entitlements.

II. Formulalion of Policy and Methods of Implementation

2. Each Member should formu- late and apply a policy designed to promote, by methods appropri- ate to national conditions and practice and by stages as neces- sary, the granting of paid educa- tional leave for the purpose of»— (a) training at any level; (b) general, social and civic edu- cation;

46

nutida samhället,

som finner att betald ledighet för studier bör betraktas som ett led i en politik för återkommande undervisning som skall genom- föras successivt och på ett effek- tivt sätt,

som beslutat antaga vissa för- slag angående betald ledighet för studier, vilken fråga utgör den

fjärde punkten på sammanträdets dagordning,

och som beslutat att dessa för- slag skall taga formen av en re- kommendation,

antager denna den tjugofjärde dagen ijuni månad årnittonhundra- sjuttiofyra följande rekommenda- tion, som kan benämnas 1974 års rekommendation om betald stu- dieledighet.

I. Definition

I. I denna rekommendation av- ses med uttrycket "betald ledighet för studier" ledighet som beviljas en arbetstagare för studieändamål under en bestämd period på nor- mal arbetstid med åtnjutande av lämpliga ekonomiska förmåner.

II. Utformningen av politik och tillämpningsmetoder

2. Varje medlemsstat bör ut- forma och genomföra en politik som syftar till att genom metoder lämpade efter landets förhållan- den och sedvanor och om så på- kallas stegvis främja beviljandet av betald studieledighet för

a) utbildning på alla nivåer;

b) allmänbildande, social och medborgerlig undervisning;

Prop. 1975 :63

(c) trade union education.

3. That policy should be de- signed to contribute, on differing terms as necessary— (a) to the acquisition, improve- ment and adaptation of occupa- tional and functional skills, and the promotion of employment and job security in conditions of scientific and technological devel- opment and economic and struc- tural change;

(b) to the competent and active participation of workers and their representatives in the life of the undertaking and of the commu- nity;

(c) to the human, social and cultural advancement of workers; and

(d] generally, to the promotion of appropriate continuing educa- tion and training. helping workers to adjust to contemporary re- quirements.

4. (I) The policy should take account of the stage of develop- ment and the particular needs of the country and of different sec- tors of activity, of other social objectives, and of national priori- ties.

(2) It should be co-ordinated with general policies concerning employment, education and train- ing as well as policies concerning hours of work, with due regard as appropriate to seasonal variations of hours of work or of volume of work.

5. The means by which provi- sion is made for the granting of paid educational leave may in- clude national laws and regula-

47

c) facklig undervisning.

3. Denna politik bör vara ägnad att, om så påkallas på olika sätt, bidraga till:

a) förvärvande, förbättring och anpassning av de färdigheter, som erfordras för utövande av ett yrke eller en funktion, samt främjande av sysselsättning och anställnings- trygghet inför den vetenskapliga och tekniska utvecklingen samt den ekonomiska och strukturella omvandlingen;

b) arbetstagarnas och deras rep- resentanters sakkunniga och akti- va medverkan i företagets verk- samhet och i samhällslivet;

c) arbetstagarnas mänskliga, so- ciala och kulturella förkovran;

d) främjande i allmänhet av en lämplig återkommande undervis- ning och utbildning som gör det lättare för arbetstagarna att an- passa sig efter tidens krav.

4. 1) Denna politik bör taga hänsyn till landets och de olika verksamhetsområdenas utveck- lingsnivå och speciella behov, till andra sociala målsättningar och till nationella prioriteter.

2) Den bör samordnas med den allmänna politiken på sysselsätt- ningens, undervisningens och ut- bildningens område även som med arbetstidspolitiken, varvid i den mån så är lämpligt hänsyn bör tagas till säsongmässiga variationer i arbetstidens längd och i arbets- volymen.

5. Beviljandet av betald studie- ledighet bör regleras genom natio- nell lagstiftning, genom kollektiv- avtal, genom skiljedom eller på

Prop. 197 5:63

tions, collective agreements, arbi- tration awards, and such other means as may be consistent with national practice.

6. It should be recognised that paid educational leave is not a substitute for adequate education and training early in life and that it is only one of a variety of means for continuing education and training.

III. Measures for Promotion of Paid Educational Leave

7. The public authorities, em- ployers” and workers, organisa- tions, and institutions or bodies providing education and training should be associated, in a manner appropriate to national conditions and practice, with the formulation and application of the policy for the promotion of paid educational leave.

8. Measures should be taken, on the basis of plans adapted to the aims of the policy-

(a) to ascertain the current and future education and training needs of workers which may be met by paid educational leave;

(b) to make full use of all avail- able education and training facili- ties, and to establish new facilities to meet the education and train- ing purposes of paid educational leave;

(c) to take account in teaching methods and education and train- ing programmes of the objects and the terms of paid educational leave, which reflect new needs;

(d) to encourage workers to

48

annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

6. Det bör hållas i minnet att betald ledighet för studier icke är en ersättning för fullgod undervis- ning och utbildning vid unga år och att den endast är ett av många medel för återkommande under- visning och utbildning.

III. Åtgärder till främjande av be- tald ledig/zei för studier

7. De offentliga myndigheterna, arbetsgivar- och arbetstagarorga- nisationerna och de institutioner eller organ som svarar för under- visning och utbildning bör på ett efter landets förhållanden och sed- vanor lämpat sätt medverka vid utformningen och genomförandet av en politik som främjar betald ledighet för studier.

8. Med utgångspunkt från pla- ner som är anpassade efter mål- sättningarna för denna politik bör åtgärder vidtagas för att

a) utröna sådana aktuella och kommande undervisnings- och ut- bildningsbehov hos arbetstagare som kan tillgodoses genom betald ledighet för studier

b) till fullo utnyttja alla förelig- gande medel för undervisning och utbildning och skapa nya medel för att nå undervisnings- och ut- bildningssyftena för den betalda ledigheten;

e) i undervisningsmetodcr samt i undervisnings- och utbildnings- program taga hänsyn till de mål och förutsättningar för studier vil- ka återspeglar nya behov;

d) uppmuntra arbetstagarna att

Prop. 1975:63

make the best use of education and training facilities available to them;

(o) to encourage employers to grant paid educational leave to workers.

9. There should be. adequate systems of information and guid- ance regarding possibilities of paid educational leave.

lO. Adequate arrangements should be made to ensure that the education and training provided are of appropriate quality.

[ V. Financing

ll. The financing of arrange- ments for paid educational leave should be on a regular and ade- quate basis and in accordance with national practice.

12. lt that——

(a) employers, collectively or individually,

(b) public authorities and edu- cational or training institutions or bodies, and

Should be recognised

(c) employers, and workers, organisations, may be expected to contribute to the financing of arrangements for paid educational cotding to sponsibilities.

leave ac—

their respective re-

V. Conditions for Granting of Paid Educational Leave

13. Paid educational leave should not be denied to workers on the ground of race, colour, sex, religion. political opinion, natio- nal extraction or social origin.

49

på bästa sätt utnyttja de undervis- nings- och utbildningsmöjligheter som står dem till buds;

c) uppmuntra arbetsgivarna att bevilja arbetstagarna betald ledig- het för studier.

9. Det bör lämpliga system för information och väg- ledning beträffandc- möjligheterna att få betald ledighet för studier. 10. Lämpliga åtgärder bör vid- tagas för att tillse att tillhandahål- len undervisning och utbildning är av god kvalitet.

finnas

[ V. Finansiering

ll. Finansieringen av åtgärder för betald ledighet för studier bör tryggas genom regelbundna och tillräckliga anslag och i överens- stämmelse med nationell praxis.

12. Det bör erkännas att

a) arbetsgivarna, samfällt eller var för sig,

b) de offentliga myndigheterna och de institutioner eller organ, som svarar för undervisning eller utbildning samt

c) arbetsgivar- och arbetstagar- organisationerna

kan förväntas bidraga till finan- sieringen av åtgärder för betald ledighet för studier efter måttet av sina förpliktelser.

V. Förutsättningar för beviljande av betald ledighet för studier

13. Arbetstagare bör icke nekas betald ledighet för studier på grund av ras, hudfärg, kön, re- ligion, politisk uppfattning, natio- nell härkomst eller socialt ur- Sprung.

Prop. 1975:63

14. Workers should remain free to decide in which education or training programmes they wish to participate. 15. As necessary, special provi- sions concerning paid educational

' leave should be established --

(a) where particular categories of workers, such as workers in small undertakings, rural or other workers residing in isolated areas, shift workers or workers with family responsibilities, find it dif- ficult to fit into general arrange- ments;

(b) where particular categories of undertakings, such as small or seasonal undertakings, find it dif- ficult to fit into general arrange- rnents, it being understood that workers in these undertakings would not be excluded from the benefit of paid educational leave.

16. Conditions of eligibility for paid educational leave may vary according to whether such leave is intended for—

(a) training at any level; (b) general, social or civic edu- cation; or

(a) trade union education. 17. (1) In determining condi- tions of eligibility, account should be taken of the types of education or training programmes available and of the needs of workers and their organisations and of under- takings, as well as of the public interest.

(2) As regards paid educational leave for trade union education, the workers” organisation:; con- cerned should have the responsi- bility for selection of candidates.

50

14. Arbetstagarna bör ha frihet att avgöra i vilka undervisnings— eller utbildningsprogram de öns- kar deltaga. 15. Då så är påkallat bör särskil- da bestämmelser angående betald ledighet för studier fastställas &) då särskilda kategorier av ar- betstagare, såsom arbetstagare vid små företag, arbetstagare bosatta på landsbygden eller eljest inom isolerade områden, skiftarbetare eller arbetstagare med famil- jeansvar, har svårighet att draga fördel av de allmänna anordning- arna;

b) då särskilda kategorier av

' företag, såsom små företag eller

säsongföretag, har svårighet att an- passa sig till de allmänna anord- ningarna, varvid det förutsättes att arbetstagare vid dessa företag icke skall uteslutas från förmånen av betald ledighet för studier.

16. Förutsättningarna för er- hållande av betald ledighet för stu- dier kan variera, beroende på om ledigheten avser

&) utbildning på alla nivåer;

b) allmänbildande, social eller medborgerlig undervisning;

c) facklig undervisning. 17. 1) När förutsättningarna för erhållande av betald ledighet för studier bestäms, bör hänsyn tagas till de typer av undervisnings- eller utbildningsprogram som finns att tillgå och till arbetstagarnas och deras organisationers samt före- tagens behov, ävensom till det all- männa intresset.

2) Då det gäller betald ledighet för facklig undervisning bör be- rörda arbetstagarorganisationer svara för urvalet av kandidater.

Pr0p. 1975:63

(3) The manner in which wor- kers who satisfy the conditions of eligibility are granted paid edu- cational leave should be agreed upon between undertakings or the employers” organisations con- cerned and the workers” organisa- tions concerned so as to ensure the efficient continuing operation of the undertakings in question.

18. (1) Where trade union edu- cation programmes are carried out by the trade union organisations themselves, they should have the responsibility for planning, ap- proval and implementation of the programmes.

(2) Where such programmes are carried out by Other educational institutions or bodies, they should be established in agreement be- tween those bodies and the trade union organisations concerned.

19. As required by national or local circumstances or by the cir- cumstances of an undertaking, priority in the granting of paid educational leave should be given to particular categories of work- ers, or particular occupations or functions, which have especially urgent education or needs. 20. The financial entitlements of workers during paid educatio- nal leave should—

(a) maintain their level of carn- ings by continUed payment of their wages and other benefits, or by adequate compensation there- for, as provided for by national laws or regulations, collective a- greements, arbitration awards or such other means as may be con- sistent with national practice;

training

51

3) Beträffande sättet att bevilja betald ledighet för studier åt ar- betstagare som uppfyller villkoren härför bör överenskommelse träf- fas mellan berörda företag eller arbetsgivarorganisationer å ena si- dan och berörda arbetstagarorga- nisationer å andra sidan, så att ifrågavarande företags effektiva fortlöpande verksamhet säker- ställs.

18. 1) När program för facklig undervisning genomförs av de fackliga organisationerna själva, bör dessa ha ansvaret för plane- ring, godkännande och genom- förande av programmen.

2) När sådana program genom- förs av andra på undervisningens område verksamma institutioner eller organ, bör de utarbetas i samförstånd mellan dessa organ och berörda fackliga organisatio- ner. '

19. Då nationella eller lokala förhållanden så påfordrar, bör prioritet vid beviljandet av betald ledighet för studier ges åt bestäm- da kategorier av arbetstagare eller bestämda yrken eller funktioner, för vilka särskilt angelägna behov av undervisning eller utbildning föreligger.

20. Arbetstagares ekonomiska förmåner under betald ledighet för studier bör

a) medge bibehållen inkomst- nivå genom fortsatt utbetalning av lön och andra förmåner eller ge- nom tillräcklig kompensation här- för i enlighet med nationell lag- stiftning, kollektivavtal, skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis;

Prop. 1975:63

(b) take account of any major additional costs of education or training.

21. A period of paid educatio- nal leave should be assimilated to a period of effective service for the purpose of establishing claims to social benefits and other rights deriving from the employment re- lation, as provided for by national laws or regulations, collective a— greements, arbitration awards, or such other means as may be con- sistent with national practice.

52

b) taga hänsyn till alla större extra kostnader för undervisning eller utbildning.

21. En period av betald ledighet för studier bör jämställas med en period av faktisk tjänstgöring i och för fastställande av anspråk på sociala förmåner och andra rättig- heter som grundar sig på anställ- ningsförhållandet i enlighet med nationell lagstiftning, kollektivav- tal, skiljedom eller på annat sätt som är förenligt med nationell praxis.

Prop.

1975:63 - 53

Resolutioner

I. ll.

lll.

lV.

Vl.

Vll.

Vlll.

lX.

Xl.

Xll.

Xlll.

XlV.

XV.

XVI.

Resolution om betald ledighet för studier. Resolution om särskilda åtgärder i samband med förebyggande och kontroll av yrkesrisker förorsakade av cancerframkallande ämnen och agenser. Resolution om sociala och ekonomiska följder av cancerförebyg- gande åtgärder. Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konferens- sammanträde föra upp ett ämne med beteckningen "Lantarbetar- nas organisationer och deras roll i den ekonomiska och sociala utvecklingen". Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konferens- sammanträde föra upp ett ämne med beteckningen "Migrerande arbetare”.

Resolution om framtida ILO-aktiviteter avseende migrerande arbe- tare.

Resolution om det av torka drabbade Sahel och andra regioner samt internationella arbetsorganisationens roll i förhållande till dessa.

Resolution om att på dagordningen för nästa ordinarie konferens- sammanträde föra upp ett ämne med beteckningen ”Utveckling av mänskliga resurser: yrkesvägledning och yrkesutbildning”. Resolution om finansiering av den del av budgeten för åren 1974-—75 som avser år1975.

Resolution om sammansättningen av internationella arbetsorganisa- tionens administrativa domstol.

Resolution om erläggande av extra avgift till lLO:s tjänstepensions- fond.

Resolution om tillsättande av poster i styrelsen för lLO:s tjänste- pensionsfond och i lLO:s tjänstepensionskommitté (Förenta natio- nernas förenade tjänstepensionsfond). Resolution om den diskriminering och rasism samt den kränkning av fackliga fri- och rättigheter som utövas av israeliska myndigheter i Palestina och övriga ockuperade arabiska områden. Resolution om mänskliga och fackliga rättigheteri Chile. Resolution om finansiering av kostnader för delegationers deltagan- de i internationella arbetskonferensen.

Resolution om sammankallande genom lLO av en trepartisk världs- konferens om sysselsättning. inkomstfördelning och sociala fram- steg samt internationell arbetsfördelning.

XVll. Resolution om arbetsmiljön.