Bötesverkställighetslag (1979:189)

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1979-04-20
Ändring införd
SFS 1979:189 i lydelse enligt SFS 2006:695
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Bötesstraff verkställs genom uppbörd eller indrivning. Regeringen bestämmer, i vad mån uppbörd skall ske.

[S2]Lagens bestämmelser om böter gäller också vite. Bestämmelserna i 1--13 §§ gäller dessutom sådan särskild rättsverkan av brott som innefattar betalningsskyldighet. Vad som sägs i lagen om dom gäller även beslut. Lag (1983:352).

2 §  Uppbörd av böter sker så snart dom, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har meddelats. Indrivning får däremot ej ske förrän domen har vunnit laga kraft eller föreläggandet har godkänts.

[S2]Utan hinder av att dom eller föreläggande ej har meddelats får den misstänkte betala förskott på böter som kan komma att åläggas honom. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om sådan förskottsbetalning.

3 §  Om verkställighet utomlands av här i landet ålagt bötesstraff finns särskilda bestämmelser.

Uppbörd

4 §  Uppbörd sker genom att den bötfällde frivilligt erlägger betalning till myndighet som regeringen bestämmer. Influtet belopp avräknas på de böter som får antas vara avsedda med betalningen.

[S2]Som uppbörd anses även att medel, som har betalats som förskott på böter, tas i anspråk för betalning av dessa.

5 §  Uppkommer överskott vid uppbörd, får det avräknas på andra böter som den bötfällde är skyldig att betala. I den mån avräkning ej sker, skall överskott återbetalas.

[S2]Endast överskott som uppgår till minst femtio kronor skall återbetalas. Beloppet skall avrundas till närmaste lägre hela krontal. Lag (2001:356).

Prop. 2000/01:109: Enligt andra stycket första meningen skall återbetalning enligt första stycket ske endast om beloppet uppgår till minst femtio kronor. Bakgrunden till förslaget har redovisats i avsnitt 6.

Indrivning

6 §  Om uppbörd inte skall ske eller om uppbörd inte har lett till full betalning, skall böterna lämnas för indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

[S2]Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (1993:902).

7 § har upphävts genom lag (1993:902).
8 § har upphävts genom lag (1985:148).
9 § har upphävts genom lag (1993:902).
10 § har upphävts genom lag (1993:902).
11 § har upphävts genom lag (1993:902).

12 §  Skulle indrivning av böter vara till synnerligt men för den bötfällde eller någon som är beroende av honom för sin försörjning, kan kronofogdemyndigheten förordna att vidare verkställighet ej skall äga rum. Sådant förordnande får ej meddelas, om det är påkallat från allmän synpunkt att indrivningen fortgår.

13 §  Åklagaren i den ort där den bötfällde finns får överklaga ett förordnande av Kronofogdemyndigheten enligt 12 § till tingsrätten i samma ort. Överklagandet skall ha kommit in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor från den dag då åklagaren fick del av beslutet. Vid överklagande gäller i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Vid handläggningen av ärendet består tingsrätten av en lagfaren domare. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän.

[S2]Kronofogdemyndighetens beslut att inte meddela förordnande enligt 12 § får inte överklagas. Den bötfällde får dock begära prövning av beslutet i samband med klagan över utmätning. Lag (2006:695).

Prop. 2005/06:200: Ändringarna i paragrafen är föranledda av förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet som innebär att det kommer att finnas bara en kronofogdemyndighet i landet.

14 §  Har beslut om förvandlingsstraff för obetalda böter meddelats, får dessa böter ej indrivas. Intill dess förvandlingsstraffet har till fullo verkställts eller bortfallit får dock betalning för böterna tas emot, om den avser hela det bötesbelopp som är obetalt. Lag (1983:352).

Förvandling av böter

15 §  Böter som inte har kunnat drivas in, skall på talan av åklagare förvandlas till fängelse, om det är uppenbart att den bötfällde av tredska har underlåtit att betala böterna eller om förvandling annars av särskilda skäl är påkallad från allmän synpunkt.

[S2]Är den bötfällde, när förvandling skall ske, skyldig att betala även andra böter än sådana som avses i första stycket, skall också dessa böter förvandlas.

[S3]Förvandlingsstraffet skall bestämmas till fängelse i lägst fjorton dagar och högst tre månader. Lag (1993:902).

 • RH 2004:28:Bötesförvandling har inte ansetts nödvändig i ett fall där böterna, som endast när det gällde det äldsta straffet var dagsböter och i övrigt penningböter avseende brott av lindrig karaktär, var utspridda på förhållandevis lång tid och den dömde inte ådragit sig nya böter under det senaste året. Hänsyn togs också till den dömdes personliga förhållanden.
 • NJA 2012 s. 22:Fråga om bötesförvandling vid upprepad bötesbrottslighet.

16 §  Mål om förvandling av böter tas upp av tingsrätten i den ort där den bötfällde finns eller av den tingsrätt som har handlagt det mål, i vilket bötesstraffet eller, om det är fråga om flera sådana straff, något av dem har ådömts. Har bötesstraffet eller vid flera straff något av dem bestämts genom strafföreläggande eller genom föreläggande av ordningsbot, kan målet tas upp även av den tingsrätt hos vilken åtal skulle ha kunnat väckas. Lag (1983:352).

17 §  I mål om bötesförvandling skall tingsrätten vid avgörande av saken bestå av en lagfaren domare och nämndemän. Åklagaren och den bötfällde skall kallas till förhandling inför rätten. Om den bötfällde inte inställer sig, får målet ändå avgöras, såvida tillfredsställande utredning finns i saken.

[S2]Rättens avgörande av saken sker genom beslut.

[S3]Ett beslut varigenom rätten har lämnat en ansökan om förvandling utan bifall utgör inte hinder för att en sådan ansökan tas upp på nytt beträffande samma böter, om nya förhållanden ger anledning till det.

[S4]I övrigt skall i tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande mål om allmänt åtal. Lag (1983:380).

18 §  Om den bötfällde sedan förvandling av böterna har beslutats betalar hela bötesbeloppet, bortfaller förvandlingsstraffet till den del det inte har verkställts. Beslut om detta meddelas av Kriminalvården. Lag (2005:976).

19 §  Har någon ålagts förvandlingsstraff för böter och uppkommer därefter fråga om förvandling av andra böter, som har ålagts innan det förstnämnda straffet har blivit till fullo verkställt, skall vid det nya straffet bestämmande i möjlig mån iakttas att straffen tillsammans inte överstiger vad som skulle ha ålagts om böterna hade förvandlats samtidigt. Rätten får i ett sådant fall förordna att det tidigare ådömda förvandlingsstraffet skall avse även de andra böterna eller bestämma det nya straffet till kortare tid än som anges i 15 § tredje stycket.

[S2]Avser ett beslut om förvandling böter som har ålagts innan ett tidigare förvandlingsstraff har börjat verkställas och framgår det inte av beslutet att det tidigare förvandlingsstraffet har beaktats, skall rätten, sedan besluten har vunnit laga kraft, efter anmälan av åklagare ompröva det beslut som har meddelats senast. Därvid tillämpas första stycket. Lag (1983:352).

20 §  Om verkställighet av förvandlingsstraff föreskrivs särskilt. Lag (1983:352).

22 §  Förvandling av böter får ej ske av

 1. böter, som har ådömts för brott som enligt domen begåtts under påverkan av en allvarlig psykisk störning,
 2. vite som har utdömts för underlåtenhet att fullgöra dom eller beslut rörande saken i mål som har handlagts enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

[S2]Om hinder i andra fall mot förvandling av böter eller viten finns särskilda bestämmelser. Lag (1991:1140).

23 §  Ett beslut av hovrätten i ett mål om bötesförvandling får inte överklagas av enskild part. Hovrätten får dock tillåta att beslutet överklagas, om det finns särskilda skäl för en prövning om tillstånd skall ges enligt 54 kap. 10 § första stycket 1 rättegångsbalken. Lag (1993:518).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Bötesverkställighetslag (1979:189)

Lag (1983:352) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:93
  Omfattning
  ändr. 1, 14 §§; nya 15-23 §§, rubr. före 15 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:380) om ändring i lagen (1983:352) om ändring bötesverkställighetslagen (1979:189)

Lag (1985:148)om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:108
  Omfattning
  upph. 8 §; ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1985-09-01

Lag (1986:1331) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Prop. 1986/87:47
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1988:947) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om böter som har ådömts före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:120
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1989:359) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser tillämpas dock i fråga om hovrätts beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:78
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:375) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 10, 11 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:1140) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.
  2. I fråga om böter som har ådömts för brott som begåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:58
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:518) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:373, Prop. 1992/93:216, Bet. 1992/93:JuU34
  Omfattning
  ändr. 23 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:902) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:448, Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  upph. 7, 9, 10, 11 §§; ändr. 6, 15 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1995:305) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1996:258) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:193, Prop. 1995/96:115, Bet. 1995/96:JuU17
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (2001:356) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:235, Prop. 2000/01:109, Bet. 2000/01:KU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-07-01

Lag (2005:976) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:695) om ändring i bötesverkställighetslagen (1979:189)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2006-07-01