Inaktuell version

Lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2006:729
Upphäver
Lag (1989:828) om införande av aktiekontolagen (1989:827)
Lag (1989:829) om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag
Aktiekontolag (1989:827)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser om kontoföring i avstämningsregister av äganderätt och särskild rätt till sådana aktier och andra finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på annat likvärdigt sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp.

[S2]Avstämningsregister för de ändamål som avses i första stycket får föras av auktoriserade centrala värdepappersförvarare. Frågor om auktorisation prövas av Finansinspektionen.

[K1]2 §  Auktorisation som central värdepappersförvarare kan meddelas svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar och utländska företag.

Prop. 2015/16:10: I första stycket anges att lagen som huvudregel tillämpas endast på svenska värdepapperscentraler samt på kontoförande institut och förvaltare som har antagits av en sådan värdepapperscentral. En svensk värdepapperscentral är en värdepapperscentral som är etablerad i Sverige. Förordningen om värdepapperscentraler reglerar den verksamhet som drivs av samtliga värdepapperscentraler inom EES, inklusive värdepapperscentraler från tredjeland som driver verksamhet här. Lagen tillämpas dock endast ...

[K1]3 §  I denna lag betyder:

[S2]central värdepappersförvarare: företag som har auktorisation enligt 2 kap. att kontoföra finansiella instrument i avstämningsregister,

[S3]avstämningsbolag: sådant avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen (2005:000) eller försäkringsrörelselagen (1982:713),

[S4]emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

[S5]kontoförande institut: den som av en central värdepappersförvarare medgetts rätt att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister,

[S6]finansiellt instrument: detsamma som i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

[S7]skuldförbindelse: ensidig skuldförbindelse avsedd för allmän omsättning,

[S8]värdepappersinstitut: detsamma som i 1 kap. 2 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

[S9]kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

[S10]koncern: detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen, varvid vad som sägs om moderbolag skall tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2005:558).

2 kap. Auktorisation av centrala värdepappersförvarare

Prop. 2013/14:86: Paragrafen, som är ny, innehåller krav på att arbetsordning och instruktioner om arbetsfördelningen mellan bolagsorganen ska finnas i en central värdepappersförvarare som är ett privat aktiebolag. Övervägandena finns i avsnitt 4.

Paragrafen innebär ingen ändring i sak i förhållande till motsvarande hittillsvarande bestämmelser i 8 kap. 6 och 7 §§ (som upphävs) och 17 § första stycket ...

Allmänna krav

[K2]1 §  En central värdepappersförvarare skall bedriva sin verksamhet så att den tillgodoser högt ställda krav på säkerhet och effektivitet. Verksamheten skall även i övrigt bedrivas på sådant sätt att allmänhetens förtroende för kontoföringen upprätthålls och enskildas intressen inte äventyras.

Svenska företag

[K2]2 §  Auktorisation som central värdepappersförvarare får meddelas ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening endast om

 1. bolagsordningen eller stadgarna inte strider mot denna lag eller annan författning,
 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §,
 3. det kan antas att den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget inte motverkar en sund utveckling av verksamheten i företaget och denne även i övrigt är lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av en central värdepappersförvarare,
 4. den som avses ingå i företagets styrelse eller vara verkställande direktör eller dennes ställföreträdare har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av en central värdepappersförvarare och även i övrigt är lämplig för en sådan uppgift,
 5. företaget uppfyller de villkor som i övrigt anges i denna lag.

[S2]Auktorisation som central värdepappersförvarare får inte meddelas, om det kan antas att någon som i väsentlig mån har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet kommer att ha ett kvalificerat innehav i företaget.

[S3]En auktorisation får förenas med villkor och begränsas till att avse vissa finansiella instrument eller begränsas på annat sätt.

[S4]Till ansökan om auktorisation skall fogas en plan över den tilltänkta verksamheten.

[K2]3 §  En central värdepappersförvarares bolagsordning eller stadgar skall godkännas av Finansinspektionen i samband med att auktorisation beviljas.

[S2]Ett beslut om ändring av bolagsordningen eller stadgarna får inte registreras innan det har godkänts av inspektionen.

[K2]4 §  En central värdepappersförvarare som är aktiebolag skall ha ett bundet eget kapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen skall beaktas även andra finansiella resurser som företaget har eller kan utnyttja. För en central värdepappersförvarare som är ekonomisk förening gäller vad som sägs om bundet eget kapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

[S2]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

[K2]5 §  En central värdepappersförvarare skall ha en styrelse med minst fem ledamöter och en verkställande direktör.

[S2]I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39-42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37-41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) skall bestämmelserna om styrelsen i 2 kap. 2 § första stycket 4 om ledningsprövning samt i 9 kap.3 § första stycket 4 och fjärde stycket om återkallelse av auktorisation tillämpas på tillsynsorganet. Vad som sägs om styrelseledamöter i 8 kap. 4 § om meddelandeförbud skall tillämpas på ledamöter i tillsynsorganet.

[S3]Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår att bestämmelserna om styrelsen eller dess ledamöter i andra stycket skall tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter. Lag (2006:609).

Utländska företag

[K2]6 §  Auktorisation för ett utländskt företag att driva verksamhet som central värdepappersförvarare här i landet får meddelas endast om

 1. företaget i sitt hemland bedriver motsvarande verksamhet och där står under tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ,
 2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla de krav som anges i 1 §, och
 3. verksamheten skall bedrivas från avdelningskontor med självständig förvaltning (filial).

[S2]För utländska företag gäller bestämmelserna i denna lag i tillämpliga delar. I övrigt gäller lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Annan verksamhet

[K2]7 §  En central värdepappersförvarare får, utöver den verksamhet som auktorisationen omfattar, driva endast börs- eller clearingverksamhet och annan verksamhet som har nära samband med verksamheten som central värdepappersförvarare.

[S2]Om det finns särskilda skäl får Finansinspektionen tillåta en central värdepappersförvarare att driva även annan verksamhet än som avses i första stycket.

Organisationsförvärv

[K2]8 §  En central värdepappersförvarares förvärv av aktier eller andelar i företag kräver tillstånd av Finansinspektionen, om förvärvet ingår som ett led i organisationen av verksamheten.

Kontoförande institut

[K3]1 §  En central värdepappersförvarare får som kontoförande institut anta Riksbanken och Riksgäldskontoret samt juridiska personer som har en betryggande kapitalstyrka och teknisk och juridisk sakkunskap och i övrigt är lämpliga att vidta registreringsåtgärder i avstämningsregister hos den centrala värdepappersförvararen.

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller allmänna krav på de juridiska personer som en svensk värdepapperscentral får anta som kontoförande institut.

[K3]2 §  Ett kontoförande institut får vidta registreringsåtgärder för egen räkning.

[S2]En central värdepappersförvarare får medge följande juridiska personer rätt att som kontoförande institut vidta registreringsåtgärder för annans räkning:

 1. Riksbanken och andra centralbanker,
 2. svenska och utländska clearingorganisationer,
 3. centrala värdepappersförvarare samt utländska företag som i sitt hemland får driva verksamhet som är jämförbar med central kontoföring, och
 4. värdepappersinstitut samt utländska företag som i sitt hemland får bedriva värdepappersrörelse.

[S3]Utländska företag som avses i andra stycket 2-4 skall i hemlandet stå under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ.

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka registreringsåtgärder som kontoförande institut får vidta. Det rör sig om dels sådana åtgärder som vidtas för egen räkning, dels åtgärder för annans räkning. Med annans räkning avses t.ex. att ett värdepappersinstitut agerar för en kunds räkning.

[K3]3 §  Om den centrala värdepappersförvararen antar ett kontoförande institut, skall värdepappersförvararen tillämpa principerna om

[S2]fritt tillträde, som innebär att var och en som uppfyller de krav som ställs i denna lag och av den centrala värdepappersförvararen skall antas som kontoförande institut, och

[S3]neutralitet, som innebär att regler som ställs upp av den centrala värdepappersförvararen utformas och tillämpas på ett likformigt sätt.

[K3]4 §  Ett kontoförande institut skall lämna den centrala värdepappersförvararen de upplysningar som behövs för att denne skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna lag eller andra författningar.

[K3]5 §  Om ett kontoförande institut inte längre uppfyller de krav som anges i 1 §, skall den centrala värdepappersförvararen besluta att institutet inte har rätt att vara kontoförande institut.

[S2]En central värdepappersförvarare får även meddela ett beslut som avses i första stycket, om ett kontoförande institut trots uppmaning från den centrala värdepappersförvararen inte lämnar de uppgifter som avses i 4 §.

[K3]6 §  Kontoförande institut som inte står under Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i hemlandet är skyldiga att lämna inspektionen de uppgifter den begär som rör verksamheten som kontoförande institut.

[S2]Om ett kontoförande institut inte fullgör sin skyldighet enligt första stycket, får Finansinspektionen förelägga institutet att lämna de begärda uppgifterna.

Prop. 2015/16:10: I första stycket görs ändringar till följd av den nya lydelsen av 1 §. Enligt den paragrafen får det inte längre förekomma några kontoförande institut som är företag som inte står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet, bortsett från centralbanker m.fl. Sådana företag kan därför inte längre åläggas att lämna uppgifter till Finansinspektionen. I stället anges i paragrafen att denna skyldighet gäller de svenska och utländska juridiska personer som avses i ...

Förvaltarregistrering

[K3]7 §  En central värdepappersförvarare får medge sådana juridiska personer som avses i 2 § andra stycket rätt att registreras som förvaltare av finansiella instrument. I sådana fall tillämpas de principer som anges i 3 §.

[S2]Ett medgivande att registreras som förvaltare får förenas med särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Ett medgivande skall återkallas av den centrala värdepappersförvararen, om ett villkor för medgivandet har åsidosatts och avvikelsen är betydande eller om annars förutsättningarna för medgivande inte längre finns.

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller krav på vilka förvaltare som får antas av svenska värdepapperscentraler och kan jämföras med motsvarande krav för kontoförande institut (se 1 och 2 §§). Det är inte heller ovanligt att ett och samma företag är såväl förvaltare som kontoförande institut. Det gäller t.ex. vissa banker.

[K3]8 §  En förvaltare skall ha ett eller flera avstämningskonton för de finansiella instrument som han förvaltar.

[K3]9 §  Ett avstämningskonto för förvaltarregistrerade finansiella instrument skall innehålla

 1. förvaltarens firma, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 2. anmärkning om att instrumenten förvaltas för annans räkning,
 3. i fråga om aktier, de uppgifter som avses i 4 kap. 18 § första stycket 1-5 samt andra stycket, och
 4. i fråga om skuldförbindelser, de uppgifter som avses i 4 kap. 19 §.

[K3]10 §  För förvaltarregistrerade finansiella instrument tillämpas 6 kap.

[S2]Vad som sägs i 6 kap.1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett avstämningskonto som ägare skall dock i stället avse förvaltaren.

[S3]Underrättas förvaltaren om att ett finansiellt instrument har överlåtits eller pantsatts, inträder samma rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats i ett avstämningsregister.

[K3]11 §  Ett pantsatt eller utmätt finansiellt instrument får inte förvaltarregistreras utan panthavarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

[K3]12 §  På begäran av den centrala värdepappersförvararen skall en förvaltare lämna uppgifter till värdepappersförvararen om de aktieägare vars aktier han förvaltar. Uppgifterna skall avse aktieägarnas namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall dessutom ange det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger. Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tidpunkt som den centrala värdepappersförvararen bestämmer.

[S2]Den centrala värdepappersförvararen skall på begäran av ett avstämningsbolag kräva in sådana uppgifter om bolagets aktieägare som avses i första stycket.

[S3]Avstämningsbolag har rätt att hos den centrala värdepappersförvararen få tillgång till de uppgifter som har lämnats om bolagets aktieägare.

[S4]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen medge förvaltare undantag från den uppgiftsskyldighet som följer av första och andra styckena. Lag (2005:558).

[K3]13 §  Hos den centrala värdepappersförvararen skall det för varje avstämningsbolag finnas en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra förvaltarregistrerade aktier i bolaget. Sammanställningen skall innehålla de uppgifter som anges i 12 § första stycket. En utskrift av sammanställningen skall hållas tillgänglig för var och en hos bolaget och hos den centrala värdepappersförvararen. Utskriften får inte vara äldre än tre månader. Var och en som begär det har vid var tid rätt att mot ersättning för kostnaderna få en aktuell utskrift av sammanställningen från den centrala värdepappersförvararen. Lag (2005:558).

Prop. 2015/16:10: I paragraferna görs endast språkliga och terminologiska ändringar.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Avstämningsregister

[K4]1 §  Avstämningsregister består av avstämningskonton som läggs upp för ägare av finansiella instrument som registreras enligt denna lag. Sådana register förs med hjälp av automatiserad behandling. Den centrala värdepappersförvararen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som värdepappersförvararen utför.

[S2]Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen vid behandling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument.

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar hur avstämningsregister ska föras och syftet med registret, samt frågan om personuppgiftsansvar.

I första stycket tas hänvisningen till PUL, avseende innebörden av personuppgiftsansvaret, bort. Innebörden av personuppgiftsansvaret följer i stället av dataskyddsförordningen.

Även andra stycket med en erinran om att PUL tillämpas vid behandling av personuppgifter om ägare och innehavare av särskild rätt till finansiella instrument, ...

[K4]2 §  Aktier i ett avstämningsbolag skall vara registrerade i ett avstämningsregister för bolaget. Aktier i svenska bolag som inte är avstämningsbolag får inte registreras i avstämningsregister.

[S2]Bestämmelserna i denna lag om aktier i avstämningsbolag tilllämpas också på följande rättigheter i sådana bolag, nämligen

 1. fondaktierätt och teckningsrätt som avses i 11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) samt företrädesrätt att delta i emission som avses i 11 kap. 8 § andra stycket aktiebolagslagen och 4 kap.försäkringsrörelselagen (1982:713),
 2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission av aktier enligt 13 kap.aktiebolagslagen och 4 kap.försäkringsrörelselagen, samt
 3. rätt på grund av teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt enligt 14 kap.aktiebolagslagen. Lag (2005:558).

Prop. 2015/16:10: I första stycket, som är nytt, tas det in en upplysning om bestämmelserna om aktier i avstämningsbolag i 1 kap. 10 § aktiebolagslagen.

[K4]3 §  En central värdepappersförvarare får registrera skuldförbindelser eller andra svenska eller utländska finansiella instrument i ett avstämningsregister för emittenten. Bestämmelserna i denna lag om skuldförbindelser gäller i tillämpliga delar även andra finansiella instrument än sådana som avses i 2 §.

Prop. 2015/16:10: I paragrafen görs endast en terminologisk ändring.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

[K4]4 §  Registrering enligt 2 eller 3 §§ sker enligt avtal mellan den centrala värdepappersförvararen och emittenten. Om de finansiella instrumenten har utfärdats i ett annat land än Sverige, får sådan registrering också ske enligt avtal mellan den centrala värdepappersförvararen och företag med motsvarande uppgifter i det landet, om de finansiella instrumenten har avskilts för sådant ändamål.

[S2]Samma finansiella instrument får inte registreras på avstämningskonto hos mer än en svensk central värdepappersförvarare. Ett aktiebolag måste anlita samma centrala värdepappersförvarare för all registrering som avser aktier och sådana rättigheter i bolaget som avses i 2 § andra stycket.

Prop. 2015/16:10: I första stycket i paragrafen görs terminologiska ändringar. I förhållande till promemorians förslag görs dock även ett tillägg i form av en ny sista mening i stycket. Genom tillägget jämställs s.k. indirekta länkar enligt artikel 2.1.32 i förordningen med övriga länkar enligt bestämmelsen. Bestämmelsen rör det slag av indirekt länk som ska jämställas

[K4]5 §  För finansiella instrument som registreras enligt denna lag får inte utfärdas aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis, teckningsoptionsbevis eller optionsbevis som avses i aktiebolagslagen (2005:551) eller försäkringsrörelselagen (1982:713) eller skuldebrev eller motsvarande handling. Har en sådan handling utfärdats, gäller den inte som förbindelse. Bestämmelserna i aktiebolagslagen gäller inte heller för handlingen.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om finansiella instrument utfärdade i ett annat land än Sverige.

[S3]Om aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande handling har utfärdats för ett sådant instrument som avses i andra stycket skall handlingen vara inlämnad för förvaring hos den centrala värdepappersförvararen eller för detta företags räkning innan registrering i avstämningsregister får ske, om det inte på annat sätt är säkerställt att handlingen inte kommer i omlopp. Handlingen skall vara kvar i sådant förvar så länge instrumentet är registrerat i avstämningsregister. Lag (2005:558).

[K4]6 §  I fråga om aktiebolag som övergår till att bli avstämningsbolag gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som aktieägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som visar upp ett aktiebrev och enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Aktiebrevet skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen. Vad som nu har sagts tillämpas på motsvarande sätt i fråga om interimsbevis och emissionsbevis som utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på bolaget. Lag (2005:558).

[K4]7 §  Om det i annat fall än som anges i 6 § är fråga om en rättighet enligt 2 § andra stycket som har utfärdats av ett aktiebolag innan denna lag blev tillämplig på rättigheten, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett avstämningskonto.

[K4]8 §  Om ett skuldebrev har utfärdats för en skuldförbindelse innan denna lag blev tillämplig på förbindelsen gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto tillkommer den som enligt reglerna i lagen (1936:81) om skuldebrev är behörig att som ägare förfoga över skuldebrevet. Skuldebrevet skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen.

[K4]9 §  Om ett emissionsbevis eller teckningsoptionsbevis har utfärdats för en rättighet som avses i 11 kap.aktiebolagslagen (2005:551) innan denna lag blev tillämplig på rättigheten gäller följande. Behörighet att första gången antecknas som ägare eller förvaltare av rättigheten på ett konto för skuldförbindelser tillkommer den som visar upp beviset och enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen eller på annat sätt styrker sitt förvärv. Beviset skall makuleras på betryggande sätt av den centrala värdepappersförvararen. Lag (2005:558).

[K4]10 §  Om det i annat fall än som anges i 8 eller 9 §§ är fråga om en rättighet som avses i 3 §, är den som styrker sitt förvärv behörig att första gången antecknas som ägare eller förvaltare på ett avstämningskonto.

[K4]11 §  Ägaren av ett skuldebrev som har utfärdats innan denna lag blev tilllämplig på skuldförbindelsen har inte, när det gäller därefter förfallen betalning, rätt till betalning förrän innehavet har registrerats på ett avstämningskonto. Med betalning jämställs andra ekonomiska rättigheter gentemot emittenten som följer med skuldebrevet. I samband med att skuldförbindelsen första gången registreras på kontot får den centrala värdepappersförvararen fastställa avstämningsdag för ränta och kapitalbelopp.

[K4]12 §  En panthavare är behörig att påkalla att vad som sägs i 6- 10 §§ skall tillämpas. Kravet på uppvisande av aktiebrev eller annan handling anses därvid uppfyllt om panthavaren visar upp handlingen.

[K4]13 §  En handling som har makulerats enligt 6, 8 eller 9 § skall förvaras av den centrala värdepappersförvararen i original eller kopia i minst tio år.

[K4]14 §  Vad som enligt 6-13 §§ åligger en central värdepappersförvarare kan av denne uppdras åt kontoförande institut att utföra på den centrala värdepappersförvararens vägnar.

[K4]15 §  Upphör finansiella instrument att vara registrerade i avstämningsregister hos en central värdepappersförvarare till följd av att ett avstämningsförbehåll tagits bort eller att avtalet mellan emittenten och värdepappersförvararen upphört att gälla, är värdepappersförvararen skyldig att till emittenten eller till annan central värdepappersförvarare som emittenten anvisar lämna upplysning om innehållet i samtliga avstämningskonton. Upphör registreringen hos den centrala värdepappersförvararen till följd av att ett avtal mellan värdepappersförvararen och ett utländskt företag som avses i 4 § första stycket andra meningen upphört att gälla, skall det utländska företaget få motsvarande upplysning.

[S2]I fall som avses i första stycket skall samtliga kontohavare och innehavare av rättigheter som registrerats på avstämningskonto underrättas genom den centrala värdepappersförvararens försorg.

Avstämningskonton

[K4]16 §  Varje innehavare av sådana finansiella instrument som registreras enligt denna lag skall ha ett eller flera avstämningskonton, om inte instrumenten är förvaltarregistrerade.

[K4]17 §  På ett avstämningskonto skall anges

 1. kontohavarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 2. panthavares namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,
 3. det antal finansiella instrument som kontot omfattar,
 4. i förekommande fall att kontohavaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken med uppdrag som omfattar förvaltning av aktierna eller att aktierna företräds av en förvaltare som förordnats enligt 14 kap. 9 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 3 g § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 11 kap. 2 h § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller 3 kap. 2 e § försäkringsrörelselagen (1982:713),
 5. pantsättning och förekomst av annan särskild rätt som gäller ett finansiellt instrument,
 6. konkurs avseende kontohavaren samt utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende ett finansiellt instrument eller avseende panträtt i detta,
 7. inskränkning enligt 13 kap. 19 § andra stycket eller 14 kap. 21 § andra stycketföräldrabalken. Lag (2005:558).

Prop. 2002/03:139: Ändringen i punkten 4 är en följd av att lagen om finansieringsverksamhet och bankrörelselagen upphävs och ersätts av lagen om bank- och finansieringsrörelse. Ändringen innebär inte några förändringar i sak.

[K4]18 §  Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträffande aktier anges

 1. för varje aktie om full betalning har erlagts för aktien till avstämningsbolaget,
 2. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt bolagsordningen,
 3. om en aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie av annat slag,
 4. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie som övergår till ny ägare,
 5. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av aktiens kvotvärde eller vid skifte av bolagets tillgångar,
 6. namn, personnummer och postadress för förmyndare eller god man för aktieägare och för konkursförvaltare i aktieägares konkurs,
 7. uppgift om att Kronofogdemyndigheten verkställer utmätning, kvarstad eller betalningssäkring avseende kontohavarens aktier, samt
 8. namn, personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer samt postadress för den som på grund av pantsättning, uppdrag eller villkor i testamente eller gåvobrev har rätt att i stället för den i aktieboken införde aktieägaren lyfta utdelning och vid fondemission ta emot ny aktie samt utöva företrädesrätt att delta i emission.

[S2]I förekommande fall skall även anges aktiernas nominella belopp och utbetalning som görs vid minskning av det nominella beloppet. Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet ändrats, skall även detta anges på kontot så snart som möjligt. Lag (2006:729).

Prop. 2005/06:200: Förslaget om en rikstäckande kronofogdemyndighet innebär bl.a. att det kommer att finnas bara en sådan myndighet i landet. I stället för att det på ett avstämningskonto anges uppgift om vilken kronofogdemyndighet som vidtar vissa verkställighetsåtgärder skall anges om verkställighetsåtgärder vidtas av Kronofogdemyndigheten.

[K4]19 §  Utöver vad som följer av 17 § skall på ett avstämningskonto beträffande skuldförbindelser anges

 1. skuldbelopp, valuta och skuldförbindelsernas nominella belopp,
 2. verkställd utbetalning av kapitalbelopp eller ränta,
 3. om en konvertibel har konverterats till aktie enligt 15 kap.aktiebolagslagen (2005:551),
 4. om en till skuldebrevet kopplad teckningsoption har utnyttjats för aktieteckning enligt 14 kap.aktiebolagslagen,
 5. andra inskränkningar för borgenären att ta emot betalning eller att i övrigt göra betalningsutfästelsen gällande samt namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer och postadress för den som har en rättighet på grund av en sådan inskränkning. Lag (2005:558).

[K4]20 §  En central värdepappersförvarare får vägra att öppna avstämningskonto för förvärvare av ett sådant finansiellt instrument som kontoförs av värdepappersförvararen endast om det finns grund för det enligt denna lag eller annan författning.

Föreskrifter och underrättelseskyldighet

[K4]21 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om kontoföring och övriga frågor som avses i detta kapitel.

[K4]22 §  När en central värdepappersförvarare enligt särskild föreskrift har underrättats om en konkurs skall värdepappersförvararen omedelbart vidarebefordra underrättelsen till samtliga förvaltare som har medgivande enligt 3 kap. 7 §.

5 kap. Registreringsåtgärder

[K5]1 §  En central värdepappersförvarare eller ett kontoförande institut skall genast registrera anmälningar om sådana förhållanden som skall framgå av avstämningsregistret och ange tidpunkten för registreringen. När samtliga villkor för slutlig registrering är uppfyllda skall registrering ske på ett avstämningskonto.

[K5]2 §  Om en anmälan som avses i 1 § är ofullständig men bristen går att avhjälpa, skall anmälaren föreläggas att inom en vecka från föreläggandet komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är registreringen av anmälan utan verkan.

[K5]3 §  En begäran om registrering på avstämningskonto skall avslås, om förutsättningar för registrering saknas och komplettering inte har skett eller inte kan ske. Anmälaren skall skriftligen underrättas om beslutet och skälen för detta.

[K5]4 §  En registrering skall rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den som vidtagit registreringsåtgärden eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrande annars är uppenbart obehövligt.

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar under vilka förutsättningar rättelse får ske av uppgifter i avstämningsregister.

I paragrafen införs en ny tredje mening med en upplysning om att bestämmelsen gäller i stället för rätten till rättelse av personuppgifter enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen.

Övervägandena finns i avsnitt 7.3.3.

[K5]5 §  Den centrala värdepappersförvararen får ur ett register som avses i 1 § avföra uppgifter som uppenbarligen saknar betydelse.

[S2]De avförda uppgifterna skall bevaras i minst tio år.

Prop. 2015/16:10: I paragraferna görs endast språkliga och terminologiska ändringar.

5 § har justerats i enlighet med Lagrådets synpunkter.

Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

6 kap. Rättsverkan av registrering

[K6]1 §  Den som är antecknad som ägare på ett avstämningskonto skall, med de begränsningar som framgår av kontot, anses ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet.

[K6]2 §  Har en anmälan om överlåtelse av ett finansiellt instrument registrerats, får instrumentet därefter inte tas i anspråk av överlåtarens borgenärer för andra rättigheter än sådana som var registrerade när anmälan registrerades.

[K6]3 §  Har samma finansiella instrument överlåtits till flera var för sig, har den överlåtelse företräde för vilken anmälan om överlåtelse registrerades först.

[S2]Registreringen av anmälan ger dock inte en överlåtelse företräde framför en tidigare överlåtelse, om förvärvaren när anmälan om överlåtelsen registrerades kände till eller borde ha känt till den tidigare överlåtelsen.

[S3]Vad som sägs i första och andra stycket skall även tillämpas på förvärv genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när fråga uppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare överlåtelse.

[K6]4 §  Har ett finansiellt instrument i annat fall än som avses i 3 § överlåtits av någon som inte ägde det, blir överlåtelsen giltig om överlåtaren vid tidpunkten för överlåtelsen var antecknad på ett avstämningskonto som ägare till instrumentet samt anmälan om överlåtelsen har registrerats och förvärvaren då varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde det finansiella instrumentet. Vad nu sagts tillämpas även vid överlåtelse från den som ägde det finansiella instrumentet men som saknade rätt att förfoga över instrumentet genom överlåtelse.

[K6]5 §  För skuldförbindelser som registrerats i avstämningsregister tillämpas även 15-18 §§ lagen (1936:81) om skuldebrev. Med besittning av eller anteckning på skuldebrev jämställs motsvarande registrering på konto i avstämningsregistret.

[K6]6 §  Den som på förfallodagen eller på fastställd avstämningsdag är antecknad på ett konto i avstämningsregistret som ägare eller i andra fall berättigad att ta emot betalning för en skuldförbindelse skall anses ha rätt att ta emot betalningen. Betalningen är dock inte giltig, om gäldenären insåg eller borde ha insett att betalningsmottagaren inte var berättigad att ta emot betalning för skuldförbindelsen.

[K6]7 §  Bestämmelserna i 1-5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller pantsättning av finansiella instrument.

I andra stycket, som är nytt, erinras om de särskilda bestämmelser om pantsättning som finns i lagen om handel med finansiella instrument. De bestämmelser som avses finns i 5 kap. 2 b § samma lag, se författningskommentaren till den paragrafen.

Övervägandena finns i avsnitt 5.3.5. ...

7 kap. Skadestånd

[K7]1 §  Om till följd av 6 kap. 4 § en överlåtelse av ett finansiellt instrument, beträffande vilket överlåtarens eller en tidigare överlåtares äganderätt grundas på en handling som är förfalskad, gäller mot den som ägde det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller, har denne rätt till ersättning av den centrala värdepappersförvararen för skada till följd av överlåtelsen.

[S2]Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 7 § en pantsättning av ett finansiellt instrument gäller mot den som äger det finansiella instrumentet eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

[K7]2 §  För skada som tillfogas en ägare av ett finansiellt instrument till följd av en oriktig eller missvisande uppgift i ett avstämningsregister eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av ett sådant register svarar den centrala värdepappersförvararen eller, om felet kan hänföras till ett kontoförande institut, institutet. Ersättningsansvar gäller dock inte om den centrala värdepappersförvararen respektive det kontoförande institutet visar att felet beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder inte skäligen kunde ha undvikits eller övervunnits. Indirekt förlust ersätts endast om den beror på försummelse av den centrala värdepappersförvararen eller det kontoförande institutet. Vad som nu har sagts om ägaren till ett finansiellt instrument gäller också panthavare och den till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller.

[S2]Första stycket gäller på motsvarande sätt om felet beror på någon som har anlitats av den centrala värdepappersförvararen eller av ett kontoförande institut.

[S3]För skada som kan hänföras till ett kontoförande institut svarar den centrala värdepappersförvararen solidariskt med institutet. Den centrala värdepappersförvararens ansvar är dock i sådant fall begränsat till fem miljoner kronor för varje skadefall. Den centrala värdepappersförvararen har rätt till ersättning av det kontoförande institutet för vad värdepappersförvararen har betalat till följd av det solidariska ansvaret.

[S4]Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd skall gälla då personuppgifter behandlats i strid med den lagen.

Prop. 2017/18:142: Paragrafen behandlar frågor om skadeståndsansvar vid felaktiga registreringsåtgärder i ett avstämningsregister.

Fjärde stycket, med hänvisning till bestämmelser i PUL om skadestånd, tas bort. Skadestånd vid felaktig behandling av personuppgifter regleras i stället i artikel 82 i dataskyddsförordningen. I 7 kap. 1 § i den

nya ...

[K7]3 §  Den som tillfogas skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 5 kap. 4 § har rätt till ersättning av den centrala värdepappersförvararen. Ersättning utgår dock inte, om den skadelidande med hänsyn till felets beskaffenhet eller andra omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

[K7]4 §  Ersättning enligt 1-3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

[K7]5 §  I fall som avses i 1-3 §§ har den centrala värdepappersförvararen eller ett kontoförande institut rätt att kräva tillbaka utbetald ersättning från den som genom vållande har medverkat till skadan, i den mån det är skäligt med hänsyn till skadans orsak och omständigheterna i övrigt.

[K7]6 §  En central värdepappersförvarare skall ha en ändamålsenlig organisation för hantering av ersättningskrav enligt detta kapitel.

[K8]1 §  Var och en som är registrerad på ett avstämningskonto som ägare eller panthavare eller i annan egenskap, har rätt att på begäran få besked från den centrala värdepappersförvararen om kontots innehåll i den mån innehållet berör den registrerades rätt.

[S2]Den centrala värdepappersförvararen skall varje år före utgången av januari lämna innehavaren av ett avstämningskonto besked om kontots innehåll per den 31 december föregående år. Om innehavaren begär det, skall beskedet ange de förändringar på kontot som har ägt rum under det föregående året. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked till kontohavare i andra fall än som avses i första meningen.

[S3]Besked enligt andra stycket skall lämnas utan avgift.

[K8]2 §  Den som är eller har varit anställd hos en central värdepappersförvarare eller hos ett kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har registrerats i ett avstämningsregister eller som har lämnats till värdepappersförvararen eller institutet av en förvaltare.

Uppgiftsskyldighet

[K8]2 a §  En central värdepappersförvarare och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledare eller om det i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol begärs av åklagare. Lag (2004:323).

Prop. 2016/17:218: Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § föräldrabalken.

Paragrafen innehåller en bestämmelse om att en svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det begärs av undersökningsledaren eller åklagare i vissa fall. ...

Prop. 2017/18:291: I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i första stycket innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Tredje stycket, som är nytt, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter ...

Prop. 2002/03:139: Bestämmelsen reglerar centrala värdepappersförvarares och kontoförande instituts uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Frågan om dessa företags och instituts uppgiftsskyldighet behandlas i avsnitt 15.2.3. Bestämmelsen har förtydligats i enlighet med Lagrådets förslag. För en närmare redogörelse av bestämmelsens innebörd hänvisas till författningskommentaren till 1 kap. 11 § lagen om bank- och ...

[K8]3 §  Om Finansinspektionen behöver uppgifter för övervakningen av att bestämmelserna i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument följs eller åklagare finner anledning att anta att brott enligt samma lag har begåtts eller Finansinspektionen finner anledning att anta att en bestämmelse i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har överträtts, skall den centrala värdepappersförvararen på begäran lämna inspektionen eller åklagaren besked om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till tillsynen eller överträdelsen. Beskedet skall lämnas utan avgift. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur skyldigheten att lämna sådana besked till inspektionen skall fullgöras.

[S2]Regeringen får föreskriva att Finansinspektionen skall ha terminalåtkomst till avstämningsregistren för inhämtande av uppgifter som avses i första stycket och som har anknytning till ett ärende hos inspektionen.

[S3]Uppgifter som skall anmälas enligt 4 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument får genom automatisk databehandling lämnas ut till det insynsregister som förs enligt 9 § samma lag. Lag (2005:381).

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för svenska värdepapperscentraler att till Finansinspektionen eller åklagare lämna uppgifter om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till Finansinspektionens övervakning av marknadsmissbruksförordningen eller till åklagarens utredning av brott.

Prop. 1999/2000:109: Första stycket har ändrats till följd av att insiderlagstiftningen har delats upp på två lagar samt att bestämmelserna om otillbörlig kurspåverkan har flyttats över från lagen om handel med finansiella instrument till insiderstrafflagen. Finansinspektionen har i paragrafen getts möjlighet att inhämta uppgifter från en central värdepappersförvarare för att kunna övervaka att bestämmelserna i ...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldighet för svenska värdepapperscentraler att till Finansinspektionen eller åklagare lämna uppgifter om ett avstämningsregisters innehåll i den omfattning det har anknytning till Finansinspektionens tillsyn eller åklagarens utredning av brott. Vad som avses är dels insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan, dels överträdelser av bestämmelserna i lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Ändringen i ...

Meddelandeförbud

[K8]4 §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 2 a § får förordna att den centrala värdepappersförvararen eller det kontoförande institutet samt förvararens eller institutets styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 2 a § eller att det pågår en förundersökning eller ett ärende om rättslig hjälp i brottmål.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte skall äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet skall vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål får dock förbudet tidsbegränsas endast om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, skall undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förordnandet skall upphöra. Lag (2005:490).

Prop. 2016/17:218: Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett

ärende ...

Ansvarsbestämmelse

[K8]5 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 4 §. Lag (2005:490).

Upplysningsskyldighet och ägarprövning m.m.

[K9]1 §  Centrala värdepappersförvarare står under tillsyn av Finansinspektionen. I fråga om upplysningsskyldighet, ägarprövning, bedrivandet av tillsynen och avgifter till Finansinspektionen tillämpas 11 kap.1, 2-5 och 9 §§ lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet på motsvarande sätt.

Prop. 2015/16:10: I första stycket ersätts de nuvarande bestämmelserna med en upplysning om att det följer av 1 kap. 5 § och av reglerna i förordningen om värdepapperscentraler att Finansinspektionen utövar tillsyn över svenska värdepapperscentraler och utsedda kreditinstitut som har utsetts av en sådan värdepapperscentral. Den behöriga myndighetens ansvar för tillsyn över värdepapperscentraler följer av artikel 10 i förordningen om värdepapperscentraler. Tillsynsansvaret i fråga om utsedda kreditinstitut ...

Prop. 2008/09:155: I första stycket görs följdändringar såvitt avser hänvisningarna till 24 kap. lagen om värdepappersmarknaden. Vidare görs ett förtydligande av att det är bestämmelserna i den lagen om ägarprövning i fråga om clearingorganisationer som ska tillämpas. Därigenom blir de bestämmelser som endast ska gälla för värdepappersbolag eller börser, t.ex. den prövning av ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som föreslås i 24 kap. 3 § andra stycket ...

Ingripanden mot företag som står under tillsyn

[K9]2 §  Om en central värdepappersförvarare har fattat ett beslut som strider mot denna lag eller någon annan författning som reglerar dess verksamhet, mot föreskrift som meddelats med stöd av denna lag eller någon annan författning eller mot bolagsordningen eller stadgarna, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs. Har beslutet redan verkställts, får inspektionen förelägga värdepappersförvararen att göra rättelse om detta är möjligt.

Prop. 2015/16:10: I första stycket ersätts de nuvarande bestämmelserna med en erinran om att det följer av 1 kap. 5 § och av reglerna i förordningen om värdepapperscentraler att Finansinspektionen i viss utsträckning utövar tillsyn över värdepapperscentraler som är etablerade i ett annat land inom EES än Sverige och som tillhandahåller tjänster här i landet. Den behöriga myndighetens ansvar för tillsyn över sådana värdepapperscentraler följer av artikel 24 i förordningen. I förhållande till promemorians förslag ...

Återkallelse av auktorisation

[K9]3 §  Auktorisation som central värdepappersförvarare skall återkallas av Finansinspektionen, om

 1. värdepappersförvararen genom att överträda denna lag eller någon föreskrift som har meddelats med stöd av lagen eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva verksamheten,
 2. värdepappersförvararen inte bedriver sådan verksamhet som auktorisationen avser,
 3. såvitt gäller ett svenskt aktiebolag, bolagets egna kapital understiger två tredjedelar av det registrerade aktiekapitalet och bristen inte har täckts inom tre månader från det att den blev känd för bolaget, eller
 4. någon som ingår i värdepappersförvararens styrelse eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare inte uppfyller de krav som anges i 2 kap. 2 § första stycket 4.

[S2]Om det är tillräckligt får Finansinspektionen i fall som avses i första stycket 1 meddela varning i stället för att återkalla auktorisationen.

[S3]Vid tillämpning av första stycket 3 skall det egna kapitalet beräknas enligt 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551).

[S4]I fall som avses i första stycket 4 får auktorisationen återkallas bara om Finansinspektionen först invänt mot att personen ingår i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare och om han, efter en av inspektionen bestämd tid av högst tre månader, fortfarande finns kvar i styrelsen eller är verkställande direktör eller dennes ställföreträdare.

[S5]Vid återkallelse av auktorisation får Finansinspektionen besluta om hur verksamheten skall avvecklas. Lag (2005:558).

Vite

[K9]4 §  Om Finansinspektionen meddelar ett föreläggande enligt 3 kap. 6 § eller 9 kap. 2 § får inspektionen förelägga vite.

Prop. 2015/16:10: Paragrafen innehåller en upplysning om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan meddela föreskrifter om att vissa uppgifter ska lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Finansinspektionen. Det rör sig alltså inte om ett bemyndigande. Syftet med sådana föreskrifter är att uppgifter ska kunna samlas in till en särskild databas som drivs enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och ...

10 kap. Överklagande

[K10]1 §  Beslut som Finansinspektionen meddelar med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § och 9 kap. 3 § får överklagas hos kammarrätten.

[S2]Beträffande överklagande av beslut i frågor som avses i 9 kap. 1 § tillämpas 12 kap.1 § första och tredje styckena lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet på motsvarande sätt.

[S3]Andra beslut som Finansinspektionen meddelar enligt denna lag får överklagas hos länsrätten. Detta gäller dock inte beslut i ärenden som avses i 20 § första stycket 5 förvaltningslagen (1986:223). Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten av länsrättens avgörande.

[S4]Inspektionen får bestämma att ett beslut om förbud eller föreläggande enligt 9 kap. 2 § eller om återkallelse enligt 9 kap. 3 § skall gälla omedelbart.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

Om Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har ansökt om auktorisation när denna lag träder i kraft, får värdepapperscentralen utan auktorisation fullgöra den verksamhet som enligt denna lag ankommer på centrala värdepappersförvarare till dess ansökan har prövats slutligt.
 1. Ett tillstånd att vara förvaltare som gäller vid ikraftträdandet medför rätt att vara förvaltare även efter ikraftträdandet till dess Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag har prövat om medgivande skall ges enligt 3 kap. 7 §, dock längst till utgången av september 1999. Under denna tid gäller fortfarande äldre bestämmelser i 8 kap.1, 2 och 7 §§ samt 10 § första stycket och 9 kap. 5 § första stycketaktiekontolagen (1989:827).
 2. Punkt 2 av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen (1998:204) skall inte tillämpas i fråga om avstämningsregister.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:1098) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:967) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:50, Prop. 2000/01:150, Bet. 2001/02:LU5
Omfattning
ändr. 9 kap 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2004:323) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:217, Prop. 2002/03:139, Bet. 2003/04:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §; ny 8 kap 2 a §, rubr. närmast före 8 kap 2 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:586) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2003/04:225, Prop. 2003/04:112, Bet. 2003/04:LU26
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2004-10-08

Lag (2005:381) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 8 kap 3 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:490) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:275, Prop. 2004/05:144, Bet. 2004/05:JuU33
Omfattning
nya 8 kap 4, 5 §§, rubr. närmat före 8 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:558) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:291, Prop. 2004/05:85, Bet. 2004/05:LU23
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 12, 13 §§, 4 kap 2, 5, 6, 9, 17, 18, 19 §§, 9 kap 3 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:609) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finsiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:277, Prop. 2005/06:150, Bet. 2005/06:LU30
Omfattning
ändr. 2 kap 5 §
CELEX-nr
32001R2157
Ikraftträder
2006-08-18

Lag (2006:729) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 4 kap 18 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:548) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 3 §, 4 kap 17 §, 9 kap 1 §, 10 kap 1 §
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2008:911) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:7, Prop. 2007/08:150, Bet. 2008/09:CU2
Omfattning
ändr. 4 kap 17 §, 8 kap 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:356) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 §, 9 kap. 1 §
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:2062) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246, Bet. 2010/11:FiU8
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §, 4 kap. 2, 5, 17 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:482) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 6 kap. 7 §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:559) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:293, Prop. 2013/14:86, Bet. 2013/14:CU26
Omfattning
ny 2 kap. 5 a §
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2016:51) om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
upph. 2 kap., 7 kap. 6 §, rubr. närmast före 9 kap. 2, 4 §§; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22 §§, 5 kap. 1, 5 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 8 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 9 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 10 kap. 1 §, rubr. närmast 4 kap. 16 § , rubr. till 9 kap, rubr. närmast före 9 kap. 1, 3 §§; nya 1 kap. 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 §§, 10 kap. 2 §, rubr. närmast före 1 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 c, 7, 8, 10, 12, 13 §§, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 20 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1 2, 4, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 2 §§, 9 kap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 24, 27, 29 §§
Ikraftträder
2016-03-01

Lag (2016:716) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1309) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
ändr. 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:684) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2018-01-03

Lag (2017:1004) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 8 kap. 2 a, 4 §§
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2018) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 b §
Ikraftträder
2018-05-01

Lag (2018:324) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 4 §, 7 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:807) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 10 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1674) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:14, Prop. 2017/18:267, Bet. 2018/19:NU5
Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2018:1788) om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291, Bet. 2018/19:FiU15
Omfattning
ändr. 8 kap. 2 a §
Ikraftträder
2019-09-01