Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
1991-06-13
Ändring införd
SFS 1991:980 i lydelse enligt SFS 2018:1622
Ikraft
1991-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-11-10

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag betyder

[S2]aktierelaterat överlåtbart värdepapper:

 1. aktie och överlåtbart värdepapper som kan jämställas med aktie, såsom interimsbevis, fondaktierätt och teckningsrätt, samt
 2. överlåtbart värdepapper, såsom konvertibel där emittenten har rätt att begära konvertering och teckningsoption, som ger rätt att förvärva sådant värdepapper som avses i 1 genom konvertering eller utövande av annan rättighet som värdepapperet är bärare av, om värdepapperet utfärdats av emittenten av den aktie som rättigheten hänför sig till eller av ett bolag som ingår i samma koncern som den emittenten,

[S3]anmält avvecklingssystem: det som anges i 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

[S4]budgivare: den som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande,

[S5]börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,

[S6]EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

[S7]emissionsprogram: ett program för utgivning av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper av likartad sort eller kategori, fortlöpande eller vid upprepade tillfällen under en särskilt angiven emissionsperiod,

[S8]emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

[S9]finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S10]företag med begränsat börsvärde: ett företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har ett genomsnittligt börsvärde på mindre än 100 miljoner euro beräknat på slutkursen för de tre föregående kalenderåren,

[S11]kvalificerade investerare:

 1. kund som avses i 9 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna kund har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund,
 2. kund som avses i 9 kap. 5 § lagen om värdepappersmarknaden,
 3. enhet som avses i 9 kap. 7 § lagen om värdepappersmarknaden, om inte denna enhet har begärt att bli behandlad som en icke-professionell kund, samt
 4. kund som avses i punkten 13 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen om värdepappersmarknaden,

[S12]marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

[S13]målbolag: bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas,

[S14]nyckelinformation: väsentlig och väl strukturerad information som ska lämnas till investerare med följande innehåll:

 1. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med emittenten och eventuell garant, innefattande tillgångar, skulder och finansiell ställning,
 2. en kortfattad redogörelse för väsentliga uppgifter om och risker förenade med investeringen i värdepapperet, innefattande eventuella rättigheter förenade med värdepapperet,
 3. erbjudandets allmänna villkor, inklusive en uppskattning av de kostnader som emittenten eller erbjudaren tar ut av investeraren,
 4. närmare upplysningar om upptagandet till handel, och
 5. motiven för erbjudandet och användningen av de medel som emissionen tillför,

[S15]offentligt uppköpserbjudande: ett offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett svenskt eller utländskt bolag att överlåta samtliga eller en del av dessa aktier till budgivaren,

[S16]penningmarknadsinstrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,

[S17]prospektdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU,

[S18]prospektförordningen: kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, utformningen av dessa, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och spridning av annonser, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1604,

[S19]reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

[S20]samverkande system: det som anges i 2 § lagen om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

[S21]öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU, och

[S22]överlåtbara värdepapper: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:680).

Prop. 2006/07:65: En definition av öppenhetsdirektivet har införts i bestämmelsen.

Prop. 2004/05:158: I paragrafen har införts ett antal nya definitioner. Dessa har i huvudsak hämtats från artikel 2 i prospektdirektivet.

I enlighet med Lagrådets förslag har definitionerna av icke aktierelaterat finansiellt instrument och hemstat strukits samt definitioner av prospektdirektivet och prospektförordningen införts.

Definitionen av emittent motsvarar den i 1 kap. 3 § lagen (...

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen. De olika begreppen som definieras anges i bokstavsordning.

I paragrafen införs en definition av marknadsmissbruksförordningen. Marknadsmissbruksförordningen är direkt tillämplig i medlemsstaterna och bestämmelserna i förevarande lag kompletterar förordningen. Definitionen av förordningen i lagen är därför dynamisk, dvs. eventuella senare lydelser av förordningen omfattas av definitionen. Frågan om huruvida ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller ett antal definitioner. Ändringen i bestämmelsen innebär att ”samverkande system” definieras genom en hänvisning till 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (AL). Ändringen har behandlats i avsnitt 5.2.5. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 1 kap. 1 § i utredningens förslag.)

Definitionen av begreppen offentligt uppköpserbjudande och budgivare har anpassats till de definitioner som finns i lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Vidare har lagts till en definition av begreppet målbolag.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller definitioner av olika begrepp som förekommer i lagen.

Definitionerna av öppenhetsdirektivet och prospektdirektivet ändras med anledning av den ändring av direktiven som har gjorts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU (ändringsdirektivet).

Övriga ändringar i definitionerna innebär endast att hänvisningarna görs statiska.

Övervägandena finns i avsnitt ...

Prop. 1999/2000:18: En definition av anmält avvecklingssystem har tagits in i denna lag.

[K1]2 §  Handel med finansiella instrument skall bedrivas så, att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls och enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.

[K1]3 §  Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte i den utsträckning det skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2005:378).

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är ny och innehåller en erinran om att lagens bestämmelser inte tillämpas i den utsträckning en tillämpning skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i TF eller YGL. Bestämmelsen behandlas i avsnitten 11.3 och 12.5.

Prospektskyldighet

[K2]1 §  Ett prospekt skall upprättas när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, om inte något annat följer av 2-7 §§. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller det grundläggande kravet att ett prospekt skall upprättas när finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Begreppen erbjudande till allmänheten och reglerad marknad behandlas närmare i avsnitt 5.2.

Skyldigheten att upprätta prospekt gäller således bara i fråga om finansiella instrument som ...

Undantag från prospektskyldighet

Allmänt

[K2]2 §  Bestämmelserna om prospekt i denna lag tillämpas inte, om de överlåtbara värdepapperen utgörs av

 1. andelar
  1. i en värdepappersfond eller i ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, eller
  2. i en specialfond eller i en sådan alternativ investeringsfond som avses i 4 kap.2 eller 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
 2. penningmarknadsinstrument med kortare löptid än ett år. Lag (2013:564).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från skyldigheten att upprätta prospekt och motsvarar artikel 1.2 a och till viss del artikel 2.1 a i prospektdirektivet. Bestämmelserna behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. Sådana finansiella instrument som avses i paragrafen är helt uteslutna från prospektdirektivets tillämpningsområde, vilket framgår av artikel 1.3.

Beträffande undantagen i punkten 1 motiveras dessa ...

[K2]3 §  Prospekt behöver inte upprättas, om de överlåtbara värdepapperen

 1. villkorslöst och oåterkalleligt garanteras av en stat inom EES eller av ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES, eller
 2. utgörs av icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut av en stat eller en centralbank inom EES, av ett landsting eller en kommun eller en motsvarande regional eller lokal myndighet inom EES eller av en mellanstatlig organisation i vilken en eller flera stater inom EES är medlemmar. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från prospektskyldighet som är dispositiva för den som lämnar ett erbjudande till allmänheten eller ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Undantagen motsvarar artikel 1.2 b och d i prospektdirektivet. De behandlas närmare i avsnitt 5.4.2. När en statlig myndighet är en del av en stat inom EES, bör myndigheten omfattas av undantagen. Ett ...

Erbjudande till allmänheten

[K2]4 §  När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten behöver ett prospekt inte upprättas, om

 1. erbjudandet riktas bara till kvalificerade investerare,
 2. erbjudandet riktas till färre än 150 fysiska eller juridiska personer, som inte är kvalificerade investerare, i en stat inom EES,
 3. erbjudandet avser köp av överlåtbara värdepapper till ett belopp motsvarande minst 100 000 euro för varje investerare,
 4. vart och ett av de överlåtbara värdepapperen har ett nominellt värde som motsvarar minst 100 000 euro, eller
 5. det belopp som sammanlagt inom EES ska betalas av investerarna under en tid av tolv månader motsvarar högst 2,5 miljoner euro.

[S2]Om ett giltigt prospekt finns och emittenten eller den som ansvarar för upprättandet av prospektet enligt 9 § i ett skriftligt avtal har godkänt att det används vid återförsäljning genom finansiella mellanhänder eller vid slutlig placering av överlåtbara värdepapper, behöver ytterligare prospekt inte upprättas. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Undantagen i paragrafen motsvarar artikel 3.2 första stycket samt artikel 1.2 h i prospektdirektivet och är endast tillämpliga när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 undantas erbjudanden som riktas bara till kvalificerade investerare. Begreppet kvalificerade investerare definieras i 1 kap. 1 § och omfattar i huvudsak professionella aktörer ...

[K2]5 §  När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten behöver ett prospekt inte upprättas, om erbjudandet avser

 1. aktier som emitteras i utbyte mot aktier av samma slag och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,
 2. överlåtbara värdepapper som erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
 3. aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en fusion, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt ska upprättas,
 4. aktier som erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en delning, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 c kap. 3 § om att ett prospekt ska upprättas,
 5. utdelning av vinst som sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när ett dokument som innehåller information om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt, eller
 6. överlåtbara värdepapper som nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter i ett företag erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas av företaget eller av ett närstående företag, när företaget har sitt säte eller huvudkontor inom EES och ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt.

[S2]Undantaget i första stycket 6 ska också gälla för företag etablerade utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller på en marknad utanför EES som enligt beslut av Europeiska kommissionen bedömts vara likvärdig med en reglerad marknad.

[S3]Är de överlåtbara värdepapperen upptagna på en marknad utanför EES, som bedömts vara likvärdig, ska tillräcklig information, inbegripet ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet, göras tillgänglig på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

[S4]Finansinspektionen får hos Europeiska kommissionen begära beslut om likvärdighet för en marknad utanför EES. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Liksom 4 § innehåller denna paragraf undantag från prospektskyldighet när finansiella instrument erbjuds till allmänheten. Undantagen motsvarar artikel 4.1 i prospektdirektivet och har berörts i avsnitt 5.4.

I punkten 1 görs undantag för vissa aktiebolagsrättsliga åtgärder, exempelvis en split eller en omvänd split, dvs. en uppdelning eller sammanläggning av aktier.

I punkten 2 ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 5 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6.2 första stycket i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta och offentliggöra en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen (2006:000) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ...

Upptagande till handel

[K2]6 §  När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas, om

 1. antalet aktier, för vilka ansökts om upptagande till handel under de senaste tolv månaderna, motsvarar mindre än tio procent av det antal aktier av samma slag som vid början av tolvmånadersperioden var upptagna till handel på samma reglerade marknad,
 2. aktier emitteras i utbyte mot aktier av samma slag, som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och emissionen inte innebär någon ökning av bolagets aktiekapital,
 3. överlåtbara värdepapper erbjuds som vederlag i samband med ett offentligt uppköpserbjudande, när Finansinspektionen har godkänt en erbjudandehandling som avses i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
 4. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en fusion, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 b kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 b kap. 3 § om att ett prospekt ska upprättas,
 5. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas i samband med en delning, när det har upprättats ett dokument som har granskats av Finansinspektionen enligt 2 c kap. och inspektionen inte har meddelat beslut enligt 2 c kap. 3 § om att ett prospekt ska upprättas,
 6. aktier erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas aktieägarna utan kostnad och om utdelning av vinst sker i form av aktier av samma slag som de aktier som utdelningen hänför sig till, när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om aktierna samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt,
 7. överlåtbara värdepapper erbjuds, tilldelas eller ska tilldelas nuvarande eller tidigare anställda eller styrelseledamöter av företaget eller av ett närstående företag, när värdepapperen är av samma slag som de värdepapper som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad och ett dokument som innehåller information om de överlåtbara värdepapperen samt om motiven och de närmare formerna för erbjudandet görs tillgängligt, eller
 8. aktier har tillkommit genom konvertering eller utbyte av överlåtbara värdepapper eller genom utnyttjande av teckningsoptioner, när aktierna är av samma slag som de aktier som redan finns upptagna till handel på samma reglerade marknad. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen, som har berörts i avsnitt 5.4, finns undantag från skyldighet att upprätta prospekt när finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Paragrafen motsvarar artikel 4.2 a–g i prospektdirektivet.

I punkten 1 undantas de fall där endast ett mindre antal nya aktier tas upp till handel. När exempelvis antalet aktier som emitteras motsvarar fem procent av det antal ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 kap. 6 § i utredningens förslag.)

För en kommentar hänvisas till kommentaren till 5 §.

[K2]7 §  När överlåtbara värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad behöver ett prospekt inte upprättas då överlåtbara värdepapper av samma kategori sedan mer än 18 månader är upptagna till handel på en annan reglerad marknad, om

 1. de överlåtbara värdepapperen av samma kategori togs upp till handel på den andra reglerade marknaden med stöd av
  1. ett godkänt prospekt som offentliggjorts enligt regler motsvarande dem i 28-30 §§ och värdepapperen togs upp till handel för första gången efter den 31 december 2003, eller
  2. ett prospekt som godkänts enligt kraven i rådets direktiv 80/390/EEG av den 17 mars 1980 om samordning av kraven på upprättande, granskning och spridning av prospekt som skall offentliggöras vid upptagande av värdepapper till officiell notering vid fondbörs, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/18/EG, eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/34/EG av den 28 maj 2001 om upptagande av värdepapper till officiell notering och om uppgifter som skall offentliggöras beträffande sådana värdepapper, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG, och värdepapperen togs upp till handel före den 1 januari 2004,
 2. emittenten har fullgjort löpande skyldigheter på den andra reglerade marknaden, och
 3. den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen skall tas upp till handel på den reglerade marknaden upprättar ett sammanfattande dokument på ett språk som Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar och offentliggör dokumentet enligt 29 §.

[S2]Dokumentet enligt första stycket 3 skall innehålla information motsvarande den som enligt 14 § skall ingå i en sammanfattning. Dokumentet skall även innehålla information om var det senaste godkända prospektet kan fås och var den finansiella information som emittenten offentliggjort till följd av löpande krav på offentliggörande finns tillgänglig. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller undantag från prospektskyldighet när finansiella instrument av samma kategori redan är upptagna till handel på en annan reglerad marknad inom EES. Paragrafen motsvarar artikel 4.2 h i prospektdirektivet.

I första stycket 1 avses dels de fall där de finansiella instrumenten togs upp till handel för första gången efter det att prospektdirektivet trädde i kraft, dvs. efter den 31 december 2003, dels de fall där de finansiella instrumenten togs upp till handel ...

Prospekt upprättade trots att prospektskyldighet inte föreligger

[K2]8 §  Om ett prospekt upprättas i de fall som avses i 3-7 §§, blir bestämmelserna i denna lag och prospektförordningen tillämpliga. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: I de fall som avses i 3–7 §§ kan en emittent, den som lämnar ett erbjudande eller den som ansöker om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad välja att upprätta ett prospekt. Om ett prospekt upprättas i ett sådant fall, gäller bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument och prospektförordningen.

Paragrafen har tagits in i enlighet med Lagrådets synpunkter. Bestämmelsen behandlas även i ...

Ansvar för upprättande av prospekt

Erbjudande till allmänheten

[K2]9 §  Vid ett erbjudande till allmänheten som innefattar emission av överlåtbara värdepapper skall prospektet upprättas av emittenten.

[S2]Vid ett erbjudande till allmänheten om köp av aktier, konvertibler, teckningsoptioner eller teckningsrätter som lämnas av någon som innehar sådana överlåtbara värdepapper skall prospektet upprättas av det aktiebolag som har gett ut värdepapperen. Den som avser att lämna ett sådant erbjudande skall underrätta styrelsen i bolaget senast sex veckor före den dag då köp tidigast avses ske.

[S3]Vid andra erbjudanden till allmänheten än sådana som avses i första och andra styckena skall prospektet upprättas av den som lämnar erbjudandet.

[S4]Ett aktiebolag får ta ut ersättning för sina kostnader för att upprätta ett prospekt enligt andra stycket av den som lämnar erbjudandet. Om erbjudandet lämnas av flera, skall kostnaderna fördelas mellan dem i förhållande till det antal värdepapper av samma slag som var och en erbjuder till allmänheten. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges vem som är ansvarig för att upprätta ett prospekt vid erbjudanden till allmänheten.

Enligt första stycket skall emittenten upprätta prospekt vid erbjudanden till allmänheten som innefattar emission av finansiella instrument.

Bestämmelserna i andra stycket motsvarar i huvudsak 11 kap. 12 och 13 §§ i den föreslagna nya aktiebolagslagen. Uppräkningen av finansiella instrument ...

Upptagande till handel

[K2]10 §  Vid en ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad skall prospektet upprättas av den som gör ansökan. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges vem som är ansvarig för att upprätta prospekt vid en ansökan om att finansiella instrument skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Av bestämmelsen följer att det är den som gör en ansökan som skall upprätta prospektet.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 9.2.

Prospektets innehåll

[K2]11 §  Ett prospekt ska innehålla all information rörande emittenten och de överlåtbara värdepapperen som är nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av emittentens och en eventuell garants tillgångar och skulder, finansiella ställning, resultat och framtidsutsikter samt av de överlåtbara värdepapperen. Informationen ska vara skriven så att den är lätt att förstå och analysera.

[S2]Ytterligare bestämmelser om den information som ett prospekt ska innehålla finns i prospektförordningen och artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Lag (2010:1009).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges i första stycket de grundläggande kraven avseende innehållet i ett prospekt. Motsvarande bestämmelse finns i artikel 5.1 i prospektdirektivet. I styckena 18–20 i ingressen till prospektdirektivet framhålls bl.a. att investeringar i finansiella instrument liksom andra investeringar innebär en risktagning. Innehållet i ett prospekt skall ge en potentiell investerare möjlighet att göra en välgrundad bedömning av de risker som är förknippade med en investering.

Med ...

[K2]12 §  Inför upprättandet av ett prospekt och vid offentliggörande av det enligt 2830 §§ får, i syfte att upprätta och offentliggöra prospektet, de personuppgifter behandlas som prospektet ska innehålla, inklusive sådana uppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). I den utsträckning det krävs enligt 2830 §§ får personuppgifterna i prospektet föras över till en stat utanför EES. Lag (2018:323).

Prop. 2004/05:158: I prospektförordningen uppställs ett krav på att uppgifter om personer i ledande befattning som har dömts i bedrägerirelaterade mål under de senaste fem åren skall finnas med i prospektet, som bl.a. skall göras tillgängligt på en elektronisk hemsida. Enligt 21 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204), som bl.a. omfattar helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter, får sådana personuppgifter endast behandlas ...

Prop. 2017/18:142: Ändringen innebär att hänvisningen till 21 § PUL ersätts med en hänvisning till artikel 10 i dataskyddsförordningen. De uppgifter som avses i denna artikel är personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder. Hänvis-

ningen ...

Prospektets utformning

[K2]13 §  Ett prospekt ska upprättas som ett eller tre separata dokument. I det senare fallet ska informationen i prospektet delas upp i ett registreringsdokument, en värdepappersnot och en sammanfattning. Av 16 § framgår att ett prospekt i vissa fall får upprättas i form av ett grundprospekt.

[S2]Registreringsdokumentet ska innehålla information om emittenten. Värdepappersnoten ska innehålla information om de överlåtbara värdepapperen. Sammanfattningen ska innehålla de uppgifter som anges i 14 §.

[S3]Om en emittent har ett registreringsdokument som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och giltigt enligt 24 §, räcker det med att emittenten upprättar en värdepappersnot och en sammanfattning när överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Har det, efter det att det senaste registreringsdokumentet och eventuella tillägg enligt 34 § godkänts, inträffat en förändring eller händelse som skulle kunna påverka en investerares bedömning, får information om detta ges i värdepappersnoten, även om sådan information normalt skulle ha lämnats i registreringsdokumentet eller genom tillägg i enlighet med 34 §. Värdepappersnoten och sammanfattningen ska godkännas av Finansinspektionen enligt 25 §. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artiklarna 5.3 och 12 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 7.2.1.

Av första stycket framgår att ett prospekt kan bestå av ett eller tre separata dokument eller, i vissa fall, av ett grundprospekt. Oavsett vilken av dessa former som väljs är det väsentliga att de uppgifter som krävs enligt direktivet och prospektförordningen finns med i prospektet.

Enligt ...

[K2]14 §  I ett prospekt ska det ingå en kortfattad sammanfattning som är lätt att förstå. Sammanfattningen ska ha en standardiserad utformning och förmedla nyckelinformation.

[S2]Sammanfattningens innehåll och utformning ska, tillsammans med de andra delarna av prospektet, ge tillfredsställande information om de överlåtbara värdepapperen.

[S3]Sammanfattningen ska även innehålla uppgift om

 1. att den ska ses som en introduktion till prospektet,
 2. att varje beslut om att investera i de överlåtbara värdepapperen ska grunda sig på en bedömning av prospektet i dess helhet,
 3. att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i ett prospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet, och
 4. en tydlig varning om den begränsning av ansvaret för innehållet i sammanfattningen som gäller enligt 15 §.

[S4]Prospektet behöver inte innehålla en sammanfattning, om det upprättas när icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper, som vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 100 000 euro, tas upp till handel på en reglerad marknad. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 5.2 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 7.2.1 och 9.2.

I bestämmelsen uppställs i första stycket ett krav på att ett prospekt skall innehålla en sammanfattning. Genom denna skall en investerare kunna ta del av väsentliga uppgifter om emittenten och de risker som är förknippade ...

[K2]15 §  En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet eller om sammanfattningen, tillsammans med de andra delarna av prospektet, inte förmedlar nyckelinformation. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 6.2 andra stycket i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 9.2.

Av paragrafen framgår att en person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen bara om denna är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av prospektet. Detsamma gäller beträffande en översättning av sammanfattningen. Den som har upprättat en ...

[K2]16 §  Ett prospekt får upprättas i form av ett grundprospekt, om de överlåtbara värdepapperen utgörs av

 1. icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som ges ut inom ramen för ett emissionsprogram,
 2. skuldförbindelser som avses i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer och som ges ut fortlöpande eller vid upprepade tillfällen, eller
 3. bostadsobligationer som vid upprepade tillfällen erbjuds till allmänheten i Sverige av ett kreditinstitut vars främsta syfte är att bevilja hypotekslån, förutsatt att
  1. obligationerna utgör delar av ett lån avsett att utfärdas i omgångar under en särskilt angiven emissionsperiod,
  2. emissionsvillkoren inte ändras under emissionsperioden, och
  3. de belopp som erhålls från emissionerna enligt emittentens bolagsordning placeras i tillgångar som ger tillräcklig täckning för de åtaganden som är förenade med obligationerna.

[S2]Ett grundprospekt behöver inte innehålla de slutliga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen ger en emittent möjlighet att i vissa fall upprätta ett grundprospekt. Paragrafen motsvarar artikel 5.4 första stycket i prospektdirektivet och behandlas i avsnitt 7.2.2.

Av första stycket 1 framgår att ett grundprospekt kan upprättas när icke aktierelaterade finansiella instrument emitteras inom ramen för ett emissionsprogram. Begreppet emissionsprogram definieras i 1 kap. 1 §. Av stycke ...

[K2]17 §  Om ett grundprospekt eller ett tillägg till detta inte innehåller de slutliga villkoren för ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ska emittenten så snart det är möjligt ge in villkoren till Finansinspektionen för registrering och offentliggöra dessa enligt 29 §.

[S2]De slutliga villkoren ska endast innehålla information som rör innehållet i värdepappersnoten.

[S3]Finansinspektionen ska så snart det är möjligt underrätta berörd behörig myndighet i en annan stat inom EES och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om villkoren. Lag (2015:712).

Utelämnande av information

[K2]18 §  Om det slutliga priset eller det antal överlåtbara värdepapper som skall erbjudas till allmänheten inte kan anges i prospektet, får sådana uppgifter utelämnas. I så fall skall en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan om köp eller teckning av de överlåtbara värdepapperen, om prospektet inte i stället innehåller uppgifter om de kriterier eller villkor som skall tillämpas för att fastställa priset eller antalet överlåtbara värdepapper eller, när det gäller priset, det högsta priset.

[S2]När priset eller antalet överlåtbara värdepapper har fastställts slutligt, skall dessa uppgifter ges in till Finansinspektionen och offentliggöras enligt 29 §.

[S3]En återkallelse enligt första stycket får göras inom fem arbetsdagar från det att slutligt fastställt pris och antal överlåtbara värdepapper har offentliggjorts. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 8.1 i prospektdirektivet och kommenteras i avsnitt 7.5. Av första stycket framgår att om det slutliga priset eller antalet finansiella instrument som ett erbjudande omfattar inte kan anges i prospektet får sådana uppgifter utelämnas. Utelämnas nämnda uppgifter skall en investerare ha rätt att återkalla sin anmälan om köp eller teckning av de finansiella instrumenten, såvida prospektet inte ...

[K2]19 §  Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att information som krävs enligt 11 § första stycket eller enligt prospektförordningen får utelämnas i ett prospekt, om inspektionen finner att

 1. offentliggörandet av informationen skulle medföra allvarlig skada för emittenten, och utelämnandet av informationen inte kan antas medföra att allmänheten vilseleds i fråga om omständigheter som är av väsentlig betydelse för att en välgrundad bedömning ska kunna göras beträffande emittenten, den som lämnar erbjudandet eller eventuell garant och de överlåtbara värdepapper som prospektet avser, eller
 2. informationen är av mindre betydelse och inte skulle påverka bedömningen beträffande den finansiella ställningen hos och framtidsutsikterna för emittenten, den som lämnar erbjudandet eller en eventuell garant.

[S2]Information som krävs enligt prospektförordningen får i särskilda fall utelämnas, om den inte är relevant för emittentens verksamhetsområde eller rättsliga form eller för de överlåtbara värdepapper som prospektet avser. Om det är möjligt, ska prospektet innehålla likvärdig information.

[S3]Om ett prospekt upprättas enligt 8 § och de överlåtbara värdepapperen som prospektet avser garanteras enligt 3 § 1, får information som krävs enligt 11 § första stycket eller enligt prospektförordningen utelämnas avseende garanten. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelsen i första stycket ger Finansinspektionen möjlighet att under vissa förutsättningar besluta att uppgifter som skall ingå i ett prospekt får utelämnas. Bestämmelsen motsvarar artikel 8.2 och 8.3 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 7.5.

Om den som har upprättat prospektet anser att viss information bör kunna utelämnas i prospektet, skall upplysning om detta lämnas när prospektet ...

Hänvisning till andra dokument

[K2]20 §  Information får lämnas i ett prospekt genom hänvisning till ett eller flera offentliggjorda dokument som tidigare har godkänts och registrerats av Finansinspektionen eller offentliggjorts enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen blir i så fall en del av prospektet. Sådana hänvisningar får inte göras i sammanfattningen.

[S2]Hänvisningarna ska föras in i en förteckning som ska bifogas prospektet. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 11 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 7.6. Bestämmelsen ger den person som upprättar ett prospekt möjlighet att i prospektet hänvisa till andra offentliggjorda dokument, som tidigare har godkänts av eller getts in till Finansinspektionen. Informationen i dessa dokument skall tillsammans med prospektets övriga uppgifter uppfylla de krav som uppställs i prospektförordningen. Exempelvis ...

Språkbestämmelser

[K2]21 §  När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska prospektet upprättas på svenska, om det inte följer av föreskrifter meddelade med stöd av tredje stycket, andra stycket eller 23 § att det får upprättas på ett annat språk.

[S2]När ett prospekt avser icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som vart och ett har ett nominellt värde motsvarande minst 100 000 euro och som ska tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet upprättas på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om när prospekt får upprättas på ett annat språk än svenska. Lag (2012:378).

[K2]22 §  När överlåtbara värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i en eller flera stater inom EES, men inte i Sverige, skall det prospekt som ges in till Finansinspektionen för godkännande enligt 25 § upprättas på svenska, på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna eller på något annat språk som inspektionen i ett enskilt fall beslutar. Lag (2007:535).

[K2]23 §  Om ett prospekt har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES enligt 36 § och avser ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten i Sverige eller en ansökan om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige, får prospektet vara avfattat på ett språk som används allmänt på de internationella finansiella marknaderna. Finansinspektionen får dock besluta att en sammanfattning av prospektet skall översättas till svenska. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragraferna reglerar vilket språk som ett prospekt skall avfattas på. Genom dessa bestämmelser genomförs artikel 19 i prospektdirektivet. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 7.7.

Av 21 § första stycket framgår att när finansiella instrument erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad i Sverige skall prospektet upprättas på svenska. Finansinspektionen kan dock i ...

Prospektets giltighetstid

[K2]24 §  Ett prospekt enligt 13 § eller ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 1 är giltigt under en tid av högst tolv månader från den dag då det godkänts enligt 28 §.

[S2]Ett grundprospekt enligt 16 § första stycket 2 eller 3 är giltigt så länge det ges ut överlåtbara värdepapper enligt prospektet.

[S3]Prospekt är giltiga enligt första och andra styckena bara om eventuella tilllägg görs enligt 34 §. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Genom paragrafen, som behandlas i avsnitt 7.3, genomförs artikel 9 i prospektdirektivet.

Av första stycket framgår att ett prospekt under angivna förutsättningar är giltigt under högst tolv månader. Detta gäller oavsett om prospektet består av ett eller tre separata dokument eller av ett grundprospekt. De separata dokumenten har samma giltighetstid, vilket innebär att ett registreringsdokument som ...

Godkännande av prospekt

[K2]25 §  Frågan om godkännande av ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat.

[S2]I 37-39 §§ finns bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat.

[S3]Godkännande skall ges om prospektet är fullständigt, sammanhängande och begripligt samt i övrigt uppfyller de krav som ställs i denna lag och prospektförordningen.

[S4]Om Sverige är hemmedlemsstat i ett fall då emittenten inte har säte i en stat inom EES skall godkännande även ges, om

 1. prospektet har utformats i enlighet med reglerna i den stat där emittenten har sitt säte, och
 2. informationskraven enligt reglerna i den staten motsvarar kraven i denna lag och prospektförordningen. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt.

Ändringarna i första och andra styckena är föranledda av de nya bestämmelser som införts i 37–39 §§ i vilka det anges när Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av prospekt om Sverige är hemmedlemsstat. Ändringarna innebär inte någon ändring i sak avseende inspektionens behörighet.

Bestämmelsen i fjärde stycket, som är nytt, motsvarar nuvarande ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt och motsvarar artiklarna 2.1 m i och ii samt 2.1 q i prospektdirektivet. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.1.

Finansinspektionen skall granska alla typer av prospekt som avser ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten eller ett upptagande av finansiella instrument till handel på en reglerad marknad. Granskningen ...

[K2]26 §  Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande inom tio arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen. Om ett erbjudande till allmänheten avser överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten och som inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad, ska Finansinspektionen meddela beslut inom tjugo arbetsdagar från det att en fullständig ansökan kom in till inspektionen.

[S2]Om en ansökan behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen, underrätta sökanden och begära nödvändiga kompletteringar.

[S3]När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av prospektet. Finansinspektionen ska även registrera prospektet. Lag (2012:189).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som motsvarar 24 § andra–fjärde styckena i lagrådsremissen, innehåller bestämmelser om tidsfrister för godkännande av prospekt och om registrering av prospekt. Bestämmelserna motsvarar artiklarna 13.2– 13.4 och 14.1 i prospektdirektivet och har kommenterats i avsnitt 8.1.

Finansinspektionen skall, som framgår av första stycket, meddela beslut om prospektet godkänns eller inte inom tio, ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om godkännande av prospekt. Ändringarna i paragrafen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om prospekt som har godkänts av inspektionen och förse Esma med kopia av desamma. När det gäller kravet på att prospektet ska göras tillgängligt ...

[K2]27 §  Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande av prospekt ska lämnas över till en behörig myndighet i en annan stat inom EES, om den myndigheten har gått med på det och om anmälan om detta har gjorts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Sökanden ska underrättas om ett överlämnande inom tre arbetsdagar från det att Finansinspektionen fattade sitt beslut. Lag (2012:189).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall har möjlighet att lämna över en ansökan om godkännande av prospekt till en behörig myndighet i en annan stat inom EES. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.1. Genom paragrafen genomförs artikel 13.5 i prospektdirektivet.

Det kan antas att denna möjlighet kommer att utnyttjas endast i mycket speciella situationer. En sådan ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen anges att Finansinspektionen får besluta att en ansökan om godkännande får överlämnas till en annan behörig myndighet inom EES om den går med på det. Den ändring som görs innebär att utöver godkännande från mottagande behörig myndighet, ska en anmälan ha gjorts till Esma innan Finansinspektionen beslutar om överlämnande av ansökan till en annan behörig ...

Offentliggörande av prospekt

[K2]28 §  Ett prospekt skall offentliggöras, när det har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

[S2]Prospektet skall offentliggöras av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad snarast och senast dagen innan anmälningstiden i erbjudandet börjar löpa eller de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel. Om ett slag av aktier som inte tidigare har tagits upp till handel erbjuds till allmänheten och skall tas upp till handel, skall prospektet offentliggöras minst sex arbetsdagar innan erbjudandet löper ut. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om offentliggörande av ett prospekt och har behandlats närmare i avsnitt 8.2. Genom paragrafen genomförs artikel 14.1 i prospektdirektivet.

Ett offentliggörande skall, som framgår av första stycket, ske efter det att prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

I andra stycket anges närmare när prospekt skall offentliggöras. ...

[K2]29 §  Ett prospekt ska offentliggöras

 1. i en eller flera dagstidningar med rikstäckande eller omfattande spridning i de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller en ansökan om att överlåtbara värdepapper ska tas upp till handel görs,
 2. genom att i tryckt form kostnadsfritt göras tillgängligt för allmänheten hos de reglerade marknader där de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel eller på emittentens huvudkontor och, i förekommande fall, hos värdepappersinstitut som medverkar vid erbjudandet,
 3. på emittentens webbplats eller, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på värdepappersinstitutets webbplats, eller
 4. på en webbplats som tillhör den reglerade marknad där ansökan om att överlåtbara värdepapper ska tas upp till handel görs.

[S2]Om ett prospekt offentliggörs enligt första stycket 1 eller 2, ska prospektet även offentliggöras på emittentens webbplats eller, i de fall värdepappersinstitut medverkar vid erbjudandet, på värdepappersinstitutets webbplats. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: I paragrafen anges i första stycket på vilka olika sätt ett prospekt kan offentliggöras. Stycket motsvarar artiklarna 14.2 a–d i prospektdirektivet.

I andra stycket föreskrivs att om ett prospekt har offentliggjorts av en emittent måste denne i vissa fall även offentliggöra prospektet i elektronisk form på sin elektroniska hemsida. Stycket motsvarar artikel 14.2 andra stycket i prospektdirektivet. Bestämmelsen leder till att investerarna på ett enkelt sätt kan ta del av information ...

[K2]30 §  Om ett prospekt offentliggörs i elektronisk form, skall investerare som begär det kostnadsfritt få en papperskopia av prospektet från emittenten, den som lämnar erbjudandet, den som ansöker om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel eller värdepappersinstitut som medverkar vid erbjudandet.

[S2]När ett prospekt består av flera dokument eller innehåller information som har blivit en del av prospektet genom hänvisning enligt 20 §, får dokumenten eller informationen offentliggöras och spridas separat. En investerare skall i sådana fall på begäran kostnadsfritt få tillgång till en papperskopia av de olika dokumenten enligt vad som anges i 29 § första stycket 2. I varje dokument skall det anges var de övriga dokument som hör till prospektet finns att tillgå.

[S3]Ytterligare bestämmelser om offentliggörande av prospekt finns i prospektförordningen. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: I första stycket slås fast att en investerare alltid kostnadsfritt skall kunna få en papperskopia av prospektet, om investeraren begär detta. Stycket motsvarar artikel 14.7 i prospektdirektivet.

Av andra stycket framgår hur offentliggörandet får ske i det fall prospektet består av flera dokument eller innehåller information som har gjorts till en del av prospektet genom hänvisning. Stycket motsvarar artikel 14.5 i prospektdirektivet.

Som framgår av tredje ...

[K2]31 §  Finansinspektionen ska på sin webbplats offentliggöra antingen samtliga godkända och registrerade prospekt eller en förteckning över dessa med eventuella länkar till de webbplatser där prospekten har offentliggjorts. Offentliggörandet ska vid varje tid omfatta de prospekt som har godkänts under de senaste tolv månaderna.

[S2]Finansinspektionen ska på sin webbplats även offentliggöra eventuella tillägg till ett prospekt enligt 34 §. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Genom paragrafen genomförs artikel 14.4 i prospektdirektivet. Syftet med paragrafen är att allmänheten skall kunna besöka Finansinspektionens elektroniska hemsida och där få information om de prospekt och eventuella tillägg som har offentliggjorts under åtminstone de senaste tolv månaderna.

Reklam och annan information

[K2]32 §  Reklam om ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller om att överlåtbara värdepapper skall tas upp till handel på en reglerad marknad skall innehålla information om att ett prospekt har offentliggjorts eller kommer att offentliggöras och var det finns att tillgå eller kommer att bli tillgängligt.

[S2]Reklamen skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om reklam. Information i reklam får inte vara felaktig eller vilseledande. Informationen skall stämma överens med den information som lämnas i prospektet, om detta har offentliggjorts, och annars med den information som enligt 11 § skall lämnas i ett prospekt.

[S3]Ytterligare bestämmelser om reklam finns i prospektförordningen. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen innehåller bestämmelser om reklam. Bestämmelserna har kommenterats i avsnitt 8.4.

I första stycket uppställs ett krav på att reklam skall innehålla information om att ett prospekt har offentliggjorts och var det finns att tillgå. Därigenom får den som observerar reklamen kännedom om var kompletterande information finns att tillgå. Stycket motsvarar artikel 15.2 i prospektdirektivet. ...

[K2]33 §  Annan information, som inte utgör reklam, om ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad som lämnas av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som gör ansökan om upptagande skall stämma överens med den information som lämnas i prospektet.

[S2]Oavsett om skyldighet att upprätta prospekt föreligger eller inte, skall all väsentlig information som lämnas till någon investerare lämnas till samtliga investerare som erbjudandet riktar sig till. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artiklarna 15.4 och 15.5 i prospektdirektivet. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 8.4. Sveriges advokatsamfund efterfrågar i sitt remissyttrande ett klargörande av vilka avsändare av information som träffas av bestämmelsen. Med anledning därav anges i första stycket att information som lämnas av emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att finansiella instrument skall tas ...

Tillägg till prospekt

[K2]34 §  Varje ny omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av ett prospekt och som inträffar eller uppmärksammas efter det att prospektet har godkänts men innan anmälningstiden för erbjudandet av överlåtbara värdepapper till allmänheten löper ut eller, om det inträffar senare, de överlåtbara värdepapperen tas upp till handel på en reglerad marknad, ska tas in eller rättas till i ett tillägg till prospektet. Sammanfattningen, och eventuella översättningar av denna, ska kompletteras om det är nödvändigt för att återge informationen i tillägget.

[S2]Frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt får prövas av Finansinspektionen, om Sverige är hemmedlemsstat. Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av ansökan om godkännande av ett tillägg inom sju arbetsdagar från det att ansökan kom in till inspektionen. Tillägget ska därefter offentliggöras på samma sätt som prospektet har offentliggjorts på. När Finansinspektionen har godkänt ett tillägg till prospekt, ska Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten underrättas om godkännandet. Tillsammans med underrättelsen ska Finansinspektionen lämna en kopia av tillägget.

[S3]En investerare som har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom minst två arbetsdagar från offentliggörandet av tillägget, om

 1. prospektet avser ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten,
 2. anmälan gjordes eller samtycket lämnades före offentliggörandet, och
 3. den nya omständigheten, sakfelet eller förbiseendet inträffade innan anmälningstiden för erbjudandet löpte ut och de överlåtbara värdepapperen levererades.

[S4]I tillägget till prospektet ska sista dagen för återkallelse av anmälan eller samtycke anges. Lag (2015:395).

Prop. 2006/07:65: Ändringen i andra stycket är föranledd av de nya bestämmelser som införts i 37–39 §§ i vilka det anges när Sverige är hemmedlemsstat.

Förutsättningarna för att Finansinspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av ett tillägg till prospekt är i sak desamma som före ändringen. Inspektionen är behörig att pröva frågan om godkännande av ett tillägg till ett prospekt, om Sverige är hemmedlemsstat.

Bestämmelsen behandlas i ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som har behandlats i avsnitt 8.5, innebär att ett tillägg till prospektet måste upprättas i vissa situationer. Paragrafen motsvarar artikel 16 i prospektdirektivet.

Om en situation som beskrivs i paragrafen inträder först efter det att ett erbjudande till allmänheten har löpt ut, dvs. när den i prospektet angivna sista dagen att anmäla intresse att köpa eller teckna finansiella instrument ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen innehåller bestämmelser som Finansinspektionen ska iaktta i beslutsprocessen med anledning av ansökningar om tillägg till prospekt. Ändringen innebär att Finansinspektionen ska underrätta Esma om gjorda tillägg och förse Esma med kopia av desamma. Den genomför artikel 5.5 a i omnibusdirektivet. ...

Prop. 2014/15:115: Paragrafen, som genomför artikel 16 i prospektdirektivet, innehåller bestämmelser om tillägg till prospekt.

Av första stycket följer att skyldigheten att offentliggöra ett tillägg till ett prospekt omfattar varje omständighet, sakfel eller förbiseende som kan påverka bedömningen av överlåtbara värdepapper som omfattas av prospektet. Skyldigheten att tillhandahålla tillägg till ett prospekt upphör i och med det slutliga upphörandet av erbjudandet eller när handeln med ...

Erbjudanden till allmänheten och upptagande till handel i annan stat inom EES

[K2]35 §  När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, ska inspektionen, på begäran av emittenten eller den som har upprättat prospektet, överlämna ett intyg om godkännandet till behöriga myndigheter i den eller de stater inom EES där ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten eller ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad planeras. Intyget och en kopia av prospektet ska överlämnas inom tre arbetsdagar från det att begäran kom in till inspektionen eller, om begäran bifogats ansökan om godkännande, inom en arbetsdag från godkännandet av prospektet. Ett intyg ska samtidigt överlämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Emittenten eller den som har upprättat prospektet ska underrättas om intyget.

[S2]Av intyget ska det framgå

 1. att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet, samt
 2. om information har utelämnats enligt 19 § och i så fall skälen för detta.

[S3]Om en utländsk behörig myndighet kräver att hela eller delar av prospektet översätts, ska översättningen bifogas den begäran som ges in till Finansinspektionen enligt första stycket och översändas till den andra myndigheten tillsammans med intyget och kopian av prospektet.

[S4]Bestämmelserna i första–tredje styckena ska tillämpas även för eventuella tillägg som upprättas enligt 34 §. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen motsvarar artikel 18 i prospektdirektivet och behandlas i avsnitt 8.6. I första stycket föreskrivs en skyldighet för Finansinspektionen att på begäran upprätta ett intyg om att ett prospekt har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Genom detta förfarande behöver exempelvis en svensk emittent som avser att rikta ett erbjudande till allmänheten i flera stater inom EES endast få prospektet godkänt av Finansinspektionen. ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar den situationen att Finansinspektionen har godkänt ett prospekt och emittenten eller den som har upprättat prospektet begär att inspektionen ska överlämna ett intyg om godkännandet till berörda behöriga myndigheter inom EES. Ändringen i första stycket innebär att ett sådant intyg även ska överlämnas till Esma. Den genomför artikel 5.9 ...

Prospekt godkända i annan stat inom EES

[K2]36 §  Ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen från den behöriga myndigheten får ett intyg om att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Finansinspektionen ska på sin elektroniska hemsida offentliggöra en förteckning över sådana intyg. Förteckningen ska hållas aktuell och informationen ska vara tillgänglig under minst tolv månader. Lag (2012:189).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelsen, som saknar motsvarighet i utredningens förslag, anger att ett prospekt som har godkänts av en behörig myndighet i en annan stat inom EES är giltigt i Sverige om det har upprättats i enlighet med prospektdirektivet.

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

I paragrafen behandlas den situationen att ett prospekt som har godkänts av en annan behörig myndighet inom EES också är giltigt i Sverige, om Finansinspektionen erhåller ett intyg från den behöriga myndigheten med innehåll att prospektet har upprättats i enlighet med prospektdirektivet. Enligt ett tillägg som görs i paragrafen ska Finansinspektionen på sin elektroniska ...

Hemmedlemsstat

[K2]37 §  Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten har sitt säte i Sverige.

[S2]Första stycket gäller inte, om en annan stat inom EES har valts som hemmedlemsstat i fråga om sådana överlåtbara värdepapper som avses i 38 § första stycket. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat.

Första stycket motsvarar nuvarande första stycket i 25 §. Sverige är hemmedlemsstat om emittenten har sitt säte här i landet. Detta innebär att

Finansinspektionen är behörig att pröva en ansökan om godkännande av prospekt enligt 25 §.

Av undantaget ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen, som motsvarar 35 § i lagrådsremissen, innehåller bestämmelser om godkännande av prospekt när emittenten har sitt säte utanför EES och motsvarar artiklarna 2.1 m ii och iii samt 20 i prospektdirektivet. I enlighet med Lagrådets förslag har paragrafen utformats så att bestämmelserna anger när Finansinspektionen är behörig att pröva en ansökan om godkännande av prospekt.

Bestämmelsen i första stycket 1 motsvarar artikel 2.1 m ii i prospektdirektivet. Av definitionen ...

[K2]38 §  Sverige är hemmedlemsstat, om emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen skall tas upp till handel på en reglerad marknad väljer Sverige som hemmedlemsstat i fråga om icke aktierelaterade överlåtbara värdepapper som antingen

 1. vart och ett har ett nominellt värde som motsvarar minst 1 000 euro, eller
 2. innefattar en rätt att förvärva överlåtbara värdepapper eller få ett kontantbelopp, såvida inte emittenten har gett ut de underliggande överlåtbara värdepapperen eller detta har gjorts av ett företag inom den koncern där emittenten ingår.

[S2]Sverige får väljas som hemmedlemsstat enligt första stycket, om det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen skall erbjudas allmänheten eller har tagits eller skall tas upp till handel på en reglerad marknad. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat i fråga om vissa icke aktierelaterade finansiella instrument.

Bestämmelserna i paragrafen motsvarar nuvarande andra stycket i 25 § samt 37 § första stycket 1 och är tillämpliga oavsett om emittenten har säte inom EES eller inte. De nya bestämmelserna innebär inte någon ändring i sak.

Enligt första stycket är Sverige hemmedlemsstat om emittenten, den som lämnar erbjudandet eller ...

[K2]39 §  Sverige är hemmedlemsstat om emittenten inte har säte i en stat inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 § första stycket, om

 1. det är i Sverige som de överlåtbara värdepapperen antingen kommer att erbjudas till allmänheten första gången efter den 26 november 2013 eller kommer att tas upp till handel på en reglerad marknad första gången efter det datumet, och
 2. emittenten, den som lämnar erbjudandet eller den som ansöker om att de överlåtbara värdepapperen ska tas upp till handel på en reglerad marknad väljer Sverige som hemmedlemsstat.

[S2]Sverige är inte hemmedlemsstat för en emittent som avses i första stycket om emittenten ändrat sitt val av hemmedlemsstat enligt förutsättningarna i 1 kap. 8 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat när emittenten inte har säte i en stat inom EES och det är fråga om andra finansiella instrument än sådana som avses i 38 § första stycket.

I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. Som Sveriges advokatsamfund har påpekat förekommer det att emittenter i länder utanför EES inte har något säte, eller kan ha fler än ett säte. ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen innehåller bestämmelser om när Sverige är hemmedlemsstat för vissa emittenter som inte har säte inom EES. Genom ändringarna genomförs delvis de ändringar i definitionen av begreppet hemmedlemsstat i artikel 2.1 m iii i prospektdirektivet som har gjorts genom ändringsdirektivet (se artikel 2).

Ändringen i första stycket 1 innebär att Sverige ska vara hemmedlemsstat om det är i Sverige de överlåtbara värdepapperen ska erbjudas till allmänheten eller ska tas upp ...

[K2]40 §  Sverige är även hemmedlemsstat för en emittent som inte har säte i en stat inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 § första stycket, om

 1. den som utöver emittenten är skyldig att upprätta prospekt har valt en hemmedlemsstat inom EES som inte är Sverige och emittenten senare, under samma förutsättningar som i 39 §, väljer Sverige som hemmedlemsstat, eller
 2. emittentens överlåtbara värdepapper inte längre är upptagna till handel på en reglerad marknad i den stat emittenten tidigare valt som hemmedlemsstat och emittenten har valt att Sverige ska vara ny hemmedlemsstat i enlighet med 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som är ny, anges när Sverige är hemmedlemsstat för emittenter som inte har säte inom EES och ger ut andra överlåtbara värdepapper än sådana som avses i 38 § första stycket. Genom ändringarna genomförs delvis de ändringar i definitionerna av begreppet hemmedlemsstat i artikel 2.1 m iii i prospektdirektivet och artikel 2.1 i i öppenhetsdirektivet som har gjorts genom ändringsdirektivet (artiklarna 1.1 a iii och 2).

Punkten 1 motsvarar nuvarande 39 § andra ...

2 a kap. Offentliga uppköpserbjudanden

Prop. 2004/05:158: I lagen har införts ett nytt kapitel, 2 a kap., som innehåller bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden. Begreppet offentligt uppköpserbjudande definieras i 1 kap. 1 §. Endast offentliga uppköpserbjudanden där vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning omfattas av reglerna i prospektdirektivet.

[K2a]1 §  I 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om budgivarens skyldighet att upprätta en erbjudandehandling och att ansöka om godkännande av den. För en sådan handling gäller bestämmelserna i detta kapitel. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Genom bestämmelsen i första stycket införs en möjlighet för den som gör ett offentligt uppköpserbjudande där vederlaget utgörs av finansiella instrument som är avsedda för allmän omsättning att ge in ett dokument till Finansinspektionen för granskning. I ett sådant fall erbjuder budgivaren även finansiella instrument till allmänheten och prospektskyldighet föreligger därför om inte denna möjlighet utnyttjas. Vad som avses med ett offentligt uppköpserbjudande framgår av definitionen i 1 kap. 1 §. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

En budgivare som lämnar ett offentligt uppköpserbjudande skall enligt artikel 6 i direktivet om uppköpserbjudanden upprätta en erbjudandehandling; något som i den svenska regleringen framgår av 2 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. I den bestämmelsen finns också föreskrivet att budgivaren skall ansöka om godkännande av erbjudandehandlingen hos Finansinspektionen. I förevarande paragraf hänvisas till innehållet ...

[K2a]2 §  En erbjudandehandling skall innehålla den information som behövs för att aktieägarna i målbolaget skall kunna fatta ett välgrundat beslut om erbjudandet.

[S2]Erbjudandehandlingen skall innehålla uppgift om

 1. villkoren för erbjudandet,
 2. budgivarens identitet och, om budgivaren är en juridisk person, dennas juridiska form, namn och säte,
 3. identiteten hos personer som handlar i samförstånd med budgivaren och, när det gäller juridiska personer, dessas juridiska form, namn och säte samt deras förhållande till budgivaren,
 4. vilka aktier som omfattas av erbjudandet,
 5. acceptfristen för erbjudandet,
 6. det vederlag som erbjuds för de aktier som omfattas av erbjudandet, hur erbjudandet är finansierat och, om vederlaget utgörs av annat än kontanter, en beskrivning av vederlaget som gör det möjligt att värdera det,
 7. det största och minsta antal aktier som budgivaren erbjuder sig att förvärva,
 8. antalet aktier i målbolaget som budgivaren och, i förekommande fall, personer som handlar i samförstånd med budgivaren innehar samt hur stor andel av aktiekapitalet och röstetalet för samtliga aktier i målbolaget som dessa aktier representerar,
 9. motiven för erbjudandet,
 10. budgivarens avsikter i fråga om den framtida verksamheten i målbolaget och, i den mån detta påverkas, det budgivande bolaget,
 11. budgivarens avsikter i fråga om bolagens anställda och ledning, inklusive varje väsentlig förändring av anställningsvillkoren,
 12. budgivarens strategiska planer för bolagen och de effekter som dessa kan få på sysselsättningen och de platser där bolaget bedriver verksamhet,
 13. i förekommande fall, sådan ersättning som avses i 6 kap. 6 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, med närmare uppgifter om hur ersättningen skall lämnas och vilken metod som skall användas för att fastställa den,
 14. uppgift om vilken nationell lagstiftning som till följd av uppköpserbjudandet kommer att vara tillämplig på de avtal som ingås mellan budgivaren och aktieägarna i målbolaget. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Tidsfristerna i bestämmelsen motsvarar dem som gäller enligt 2 kap. 26 § vid prövning en ansökan om godkännande av prospekt.

Om Finansinspektionen finner att ett dokument har ett innehåll som är likvärdigt med det i ett prospekt, skall inspektionen inte fatta något beslut med den innebörden. Finansinspektionen skall fatta beslut bara om ett prospekt skall upprättas. Om inspektionen inte meddelar ett sådant beslut inom angivna tidsfrister följer av 2 kap. 5 § 2 och 6 § 3 att ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vad en erbjudandehandling skall innehålla. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Paragrafen går tillbaka på artikel 6.3 i direktivet. Den är tillämplig oavsett om det vederlag som erbjuds består av kontanter eller någonting annat, exempelvis aktier i ett budgivarbolag. Reglerna avser viss grundläggande ...

[K2a]3 §  Om det vederlag som erbjuds utgörs av överlåtbara värdepapper och ges ut eller innehas av budgivaren, skall erbjudandehandlingen utöver vad som har angetts i 2 § innehålla information som är likvärdig med den som enligt 2 kap. och prospektförordningen skall finnas i ett prospekt. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna motsvarar i sak vad som enligt nuvarande lydelser av 2 kap. 1 § första stycket och 3 § gäller i fråga om skyldighet att upprätta prospekt vid erbjudanden om försäljning av finansiella instrument. I de nya bestämmelserna används dock inte benämningen prospekt för den handling som skall upprättas utan handlingen benämns i stället erbjudandehandling i enlighet med Lagrådets förslag. Beloppsgränsen för erbjudanden som omfattas av bestämmelserna har dock höjts. Om summan av de belopp ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

I paragrafen uppställs ett krav på att innehållet i en erbjudandehandling även skall innehålla sådan information som skall lämnas i ett prospekt i det fall det erbjudna vederlaget utgörs av finansiella instrument.

[K2a]4 §  Erbjudandehandlingen skall upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att den får upprättas på ett annat språk. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna motsvarar undantagen från prospektskyldighet i nuvarande lydelser av 2 kap. 1 § andra stycket 1 och 3. Undantaget från skyldigheten att upprätta en erbjudandehandling är tillämpligt både vid uppköpserbjudanden där bara en av förutsättningarna är uppfylld och vid uppköpserbjudanden där båda förutsättningarna samtidigt är uppfyllda.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2. ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 1 § i utredningens förslag.)

Paragrafen föreskriver, i likhet med vad som föreskrivs i fråga om prospekt, att en erbjudandehandling som huvudregel skall upprättas på svenska.

[K2a]5 §  Finansinspektionen skall meddela beslut inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden inkommit för godkännande. Lag (2006:454).

Prop. 2004/05:158: Bestämmelserna om erbjudandehandling motsvarar i sak vad som enligt nuvarande lydelser av 2 kap. 4 § första stycket och 6 § gäller vid erbjudanden om försäljning av finansiella instrument i fråga om skyldighet att lämna in prospekt till Finansinspektionen och att offentliggöra prospektet efter det att inspektionen registrerat det.

Bestämmelserna behandlas i avsnitt 11.2.

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om Finansinspektionens handläggning av en ansökan om godkännande av en erbjudandehandling. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 7.2.

Enligt 2 kap. 3 § första stycket lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden skall budgivaren inom viss tid upprätta och hos Finansinspektionen ...

[K2a]6 §  Om Finansinspektionen finner att en erbjudandehandling som avses i 3 § inte innehåller information som är likvärdig med den som enligt 2 kap. och prospektförordningen skall finnas i ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling kom in till inspektionen meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas enligt 2 kap. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i stället tjugo arbetsdagar från det att en fullständig erbjudandehandling kom in till inspektionen, om vederlaget utgörs av överlåtbara värdepapper som ges ut av en emittent som

 1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten, och
 2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad. Lag (2007:535).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras hur godkännandeprövningen av en erbjudandehandling skall gå till i vissa fall.

Paragrafen motsvaras av 2 a kap. 2 § första stycket i kapitlets hittills gällande lydelse.

[K2a]7 §  Om en erbjudandehandling behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att handlingen kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras frågan om komplettering av en erbjudandehandling.

Paragrafen motsvaras av 2 a kap. 2 § andra stycket i kapitlets hittills gällande lydelse.

[K2a]8 §  Av 7 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden framgår att Finansinspektionen inte får godkänna en erbjudandehandling, om inte budgivaren har gjort ett sådant åtagande som avses i 2 kap. 1 § i den lagen. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 3 § i utredningens förslag.)

I paragrafen har tagits in en påminnelse om att inspektionen, enligt 7 kap. 3 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, inte får godkänna en erbjudandehandling om budgivaren har vägrat göra ett sådant åtagande att följa marknadsplatsens uppköpsregler som avses i 2 kap. 1 § i den lagen.

[K2a]9 §  När Finansinspektionen har godkänt erbjudandehandlingen, skall inspektionen registrera handlingen och budgivaren offentliggöra den. Erbjudandehandlingen får inte offentliggöras innan den har godkänts och registrerats. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 4 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns regler om registrering och offentliggörande av erbjudandehandlingen.

I likhet med vad som gäller enligt 2 kap. 26 § i fråga om prospekt skall Finansinspektionen efter godkännande registrera erbjudandehandlingen. Av 5 § framgår att Finansinspektionens besked i frågan om godkännande skall lämnas inom tio arbetsdagar från det att en fullständig erbjudande-...

[K2a]10 §  En erbjudandehandling som har godkänts av en behörig myndighet i ett annat land inom EES är giltig vid ett offentligt uppköpserbjudande som avser aktier i ett utländskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

[S2]Finansinspektionen får besluta att en sådan erbjudandehandling skall översättas till svenska.

[S3]Finansinspektionen får också besluta att en sådan erbjudandehandling skall innehålla uppgifter om hur ägare till aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall gå till väga för att acceptera erbjudandet och få vederlaget utbetalat till sig samt om beskattning av vederlaget. Lag (2007:535).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 5 § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras frågan om giltigheten av erbjudandehandlingar som har godkänts i utlandet.

Bestämmelsen går tillbaka på artikel 6.2 i direktivet om uppköpserbjudanden. Första stycket har delvis sin motsvarighet i 2 kap. 36 §.

[K2a]11 §  Vad som sägs i 2 kap.29-31 §§ och 34 § skall också gälla för erbjudandehandlingar. Lag (2006:454).

Prop. 2005/06:140: (Jfr 2 a kap. 6 § i utredningens förslag.)

I paragrafen görs vissa bestämmelser i 2 kap. tillämpliga även på erbjudandehandlingar.

I korthet innebär hänvisningen till 2 kap. 29–31 §§ att erbjudandehandlingen skall offentliggöras på samma sätt som prospekt, kostnadsfritt tillhandahållas den som begär det och tillhandahållas – antingen direkt eller via en länk – på Finansinspektionens elektroniska hemsida. Genom hänvisningen till 2 kap. 34 § blir vad som sägs ...

2 b kap. Vissa fusioner där vederlaget utgörs av aktier

Prop. 2004/05:158: I lagen har införts ett nytt kapitel, 2 b kap., som innehåller bestämmelser om vissa fusioner där vederlaget till aktieägarna utgörs av aktier i det övertagande bolaget. Genom bestämmelserna i kapitlet kommer sådana fusioner att kunna genomföras utan att prospekt behöver upprättas, vilket följer av 2 kap. 5 § 3 och 6 § 4. I prospektdirektivet finns i artiklarna 4.1 c och 4.2 d motsvarande undantag från skyldighet att upprätta prospekt.

[K2b]1 §  Vid fusioner enligt 23 kap.aktiebolagslagen (2005:551) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av bolagen är ett publikt aktiebolag. Lag (2012:378).

Prop. 2004/05:158: Av paragrafen följer att bestämmelserna i kapitlet gäller vid fusioner enligt aktiebolagslagen eller försäkringsrörelselagen där fusionsvederlaget utgörs av aktier i det övertagande bolaget och minst ett av de deltagande bolagen är ett publikt aktiebolag eller ett publikt försäkringsaktiebolag.

Bestämmelsen behandlas även i ...

[K2b]2 §  Styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget skall upprätta ett dokument som innehåller information som är likvärdig med den som skall finnas i ett prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen skall avse en bedömning av om dokumentet är likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och prospektförordningen.

[S2]Dokumentet skall upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upprättas på ett annat språk. Lag (2005:833).

Prop. 2004/05:158: Vid en sådan fusion som avses i 1 § skall styrelserna för överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget upprätta ett dokument som enligt första stycket skall ges in till Finansinspektionen för granskning. Det dokument som ges in kan vara ett dokument som upprättats särskilt för att undantaget i 2 kap. 5 § 3 eller 6 § 4 från skyldigheten att upprätta ett prospekt skall få tillämpas. Det kan emellertid också vara den fusionsplan som upprättats enligt bestämmelserna i ...

[K2b]3 §  Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är likvärdigt med ett prospekt, skall inspektionen inom tio arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen meddela beslut om att ett prospekt skall upprättas. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen, om ett överlåtande bolag och, vid absorption, det övertagande bolaget

 1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten, och
 2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S2]Om ett dokument behöver kompletteras, skall Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Tidsfristerna i bestämmelsen motsvarar dem som gäller enligt 2 kap. 26 § vid prövning av en ansökan om godkännande av prospekt.

Om Finansinspektionen finner att ett dokument har ett innehåll som är likvärdigt med det i ett prospekt, skall inspektionen inte fatta något beslut med den innebörden. Finansinspektionen skall fatta beslut bara om ett prospekt skall upprättas. Om inspektionen inte meddelar ett sådant beslut inom angivna tidsfrister, följer av 2 kap. 5 § 3 och 6 § 4 ...

[K2b]4 §  Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, ska dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma då respektive bolag ska fatta beslut om godkännande av fusionsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

[S2]Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bolaget i första stycket ska också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 23 kap. 15 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2010:2055).

Prop. 2004/05:158: I första stycket anges den minsta tid under vilket dokumentet måste hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag före bolagsstämma då beslut om godkännande av fusionsplanen skall fattas. På begäran av aktieägare som uppger sin postadress, skall bolaget genast och utan kostnad skicka dokumentet till honom eller henne.

Av bestämmelsen i andra stycket följer att dokumentet även skall hållas tillgängligt för, eller på begäran kostnadsfritt skickas till, aktieägare i det ...

[K2c]1 §  Vid delningar enligt 24 kap.aktiebolagslagen (2005:551) gäller bestämmelserna i detta kapitel, om vederlaget till aktieägarna i ett överlåtande bolag utgörs av aktier i det eller de övertagande bolagen och minst ett av bolagen är ett publikt aktiebolag. Lag (2012:378).

[K2c]2 §  Styrelserna för det överlåtande och det eller de övertagande bolagen ska upprätta ett dokument som innehåller information som är likvärdig med den som ska finnas i ett prospekt och ge in det till Finansinspektionen för granskning. Granskningen ska avse en bedömning av om dokumentet är likvärdigt med ett prospekt enligt 2 kap. och prospektförordningen.

[S2]Dokumentet ska upprättas på svenska, om inte Finansinspektionen i ett enskilt fall beslutar att det får upprättas på ett annat språk. Lag (2012:378).

[K2c]3 §  Om Finansinspektionen finner att dokumentet inte är likvärdigt med ett prospekt, ska inspektionen inom tio arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen meddela beslut om att ett prospekt ska upprättas. Tidsfristen för Finansinspektionen att meddela ett beslut är i stället tjugo arbetsdagar från det att ett fullständigt dokument kom in till inspektionen, om det överlåtande bolaget eller det eller de övertagande bolagen

 1. inte tidigare har erbjudit överlåtbara värdepapper till allmänheten, och
 2. inte tidigare har fått överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S2]Om ett dokument behöver kompletteras, ska Finansinspektionen snarast och senast inom tio arbetsdagar från det att dokumentet kom in till inspektionen, underrätta ingivaren och begära nödvändiga kompletteringar. Lag (2012:378).

[K2c]4 §  Om Finansinspektionen inte har meddelat beslut enligt 3 §, ska dokumentet hållas tillgängligt för aktieägarna i överlåtande bolag under minst två veckor före den bolagsstämma då beslut ska fattas om godkännande av delningsplanen. Kopior av dokumentet ska genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

[S2]Det som föreskrivs i fråga om aktieägare i det överlåtande bolaget i första stycket ska också tillämpas i fråga om aktieägare i övertagande bolag i de fall som anges i 24 kap. 17 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Lag (2012:378).

[K3]1 §  Om ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen vill ingå avtal med ägaren till ett finansiellt instrument om att företaget ska ha rätt att förfoga över det finansiella instrumentet för egen räkning, ska avtalet slutas skriftligen i en för ändamålet särskilt upprättad handling som i någon läsbar och varaktig form är tillgänglig för parterna. Detsamma gäller om företaget medverkar till ett sådant avtal mellan andra parter. Det förfogande som avses ska anges noggrant.

[S2]Första stycket gäller inte om företagets motpart eller parterna i ett avtal som företaget medverkar till är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.

[S3]Första stycket gäller inte heller om företaget är en sådan central motpart som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Lag (2014:974).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avtal om rätt att förfoga över annans finansiella instrument för egen räkning. I andra stycket finns vissa undantag från formkravet i första stycket.

I tredje stycket, som är nytt, införs ytterligare ett undantag från formkravet i första stycket. Undantaget är tillämpligt då en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ingår ett sådant avtal som avses i artikel 39.8 i förordningen. Det rör sig i det ...

Prop. 2001/02:150: Lagändringen grundar sig på artikel 9.1 i direktivet och har behandlats i avsnitt 7.7.3.

[K3]2 §  Ett avtal som ger en panthavare rätt att sälja ett pantsatt finansiellt instrument om panten inte löses i tid behöver inte ingås på det sätt som anges i 1 §.

[K3]3 §  Om ett sådant företag som avses i 1 § första stycket har fått finansiella instrument som pant, får företaget i sin tur pantsätta eller överlåta panträtten bara tillsammans med den fordran som de utgör pant för. För återpantsättning eller överlåtelse på annat sätt fordras sådant avtal som anges i 1 § första stycket. Återpantsättning eller överlåtelse får inte ske för högre belopp eller på strängare villkor än vad som gäller hos panthavaren.

[S2]Första stycket gäller inte om pantsättaren är

 1. ett annat företag som står under tillsyn av Finansinspektionen eller ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får driva jämförbar verksamhet och som står under betryggande tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ,
 2. Riksgäldskontoret eller ett utländskt offentligt organ inom EES som är ansvarigt för eller deltar i förvaltningen av statsskulden eller är behörigt att föra konton för kunders räkning,
 3. Riksbanken eller en utländsk centralbank inom EES, inklusive Europeiska centralbanken,
 4. en multilateral utvecklingsbank, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, eller
 5. ett sådant kreditinstitut som anges i förteckningen i artikel 2.5 i direktiv 2013/36/EU. Lag (2014:974).

Prop. 2008/09:155: Ändringarna i paragraferna är endast språkliga och redaktionella.

Prop. 2004/05:30: I dessa två paragrafer regleras hur företag som står under Finansinspektionens tillsyn skall agera när de ingår avtal som ger företaget rätt att förfoga över annans finansiella instrument (1 §) eller rätt att återpantsätta eller överlåta panträtten (3 §). Dessa föreskrifter ges i första stycket av respektive paragraf. I andra stycket görs nu undantag om motparten tillhör någon av vissa uppräknade kategorier av finansiella aktörer. Uppräkningen avser att täcka de företag och myndigheter som anges ...

4 § Har upphävts genom lag (2007:365).

Tillämpningsområde m.m.

[K4]1 §  Bestämmelserna i 3-18, 20 och 21 §§ skall tillämpas i fråga om aktier utgivna av ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

[S2]Bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES finns i 22-24 §§.

[S3]Andra aktiebolag än sådana som avses i första eller andra stycket vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige skall offentliggöra information motsvarande den som anges i detta kapitel i enlighet med offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av utgivarens hemmedlemsstat inom EES. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt och anger tillämpningsområdet för de följande bestämmelserna i kapitlet. Tillämpningsområdet omfattar sådana aktiebolag som har Sverige som hemmedlemsstat enligt öppenhetsdirektivets artikel 2.1 i i.

I andra stycket anges att det finns särskilda bestämmelser om aktier utgivna av vissa aktiebolag utan säte i en stat inom EES. I promemorians förslag var bestämmelsen formulerad så, att den avsåg emittenter som har sitt säte i en stat utanför EES. ...

[K4]2 §  Det som anges om aktier i 1, 318 och 22 §§ ska också tillämpas på

 1. depåbevis som medför rätt att rösta för de aktier som depåbevisen avser,
 2. finansiella instrument som ger rätt för innehavaren att förvärva aktier som redan har getts ut av sådana bolag som avses i 1 § första eller andra stycket, och
 3. finansiella instrument som inte omfattas av 2 men som hänför sig till sådana aktier som avses där och har en ekonomisk effekt liknande den som de finansiella instrumenten i 2 har, oavsett om de kan avvecklas fysiskt eller kontant.

[S2]Vid tillämpningen av första stycket ska följande finansiella instrument, under förutsättning att de uppfyller villkoren i 2 eller 3, anses som sådana instrument som avses där:

 • överlåtbara värdepapper,
 • optioner,
 • terminskontrakt,
 • swappar,
 • räntesäkringsavtal,
 • finansiella kontrakt avseende prisdifferenser, och
 • varje annat kontrakt eller avtal som kan avvecklas fysiskt eller kontant.

[S3]Om ett sådant finansiellt instrument som avses i första stycket 2 eller 3 förfaller, ska detta anses som en överlåtelse av det finansiella instrumentet.

[S4]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka finansiella instrument som avses i första stycket 2 och 3.Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 13 i öppenhetsdirektivet.

I första stycket anges att vissa typer av finansiella instrument skall behandlas på samma sätt som aktier i de följande bestämmelserna. Detta gäller, för det första, vissa depåbevis. Begreppet depåbevis definieras indirekt i 1 kap. 1 § förevarande lag, där det framgår att med fondpapper avses bl.a. ”aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning förvarar aktiebrev i ett utländskt ...

Prop. 1995/96:62: Ändringen i första stycket är delvis redaktionell. Genom ändringen i fjärde punkten klargörs att även sådan rösträtt som på grund av skriftligt avtal tillkommer ett dotterföretag till den som förvärvat eller överlåtit aktier skall beaktas vid bedömningen av frågan om anmälningsskyldighet föreligger. Ändringen innebär en anpassning till de krav som uppställs i flaggningsdirektivet.

Ändringen i andra stycket är delvis föranledd av regeringens förslag att den ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 13 i öppenhetsdirektivet, med undantag av artikel 13.1a, finns bestämmelser om vilka finansiella instrument som omfattas av anmälningsskyldigheten. Artikel 13.1a genomförs i 5 §.

Ändringen i första stycket innebär att anmälningsskyldigheten utvidgas genom den nya punkten 3 till att omfatta även finansiella instrument med ekonomisk effekt liknande den att inneha aktier eller rätt att förvärva aktier. Av 1 kap. 1 § följer att med ...

Anmälningsskyldighet

[K4]3 §  Den som innehar aktier (den anmälningsskyldige) skall under de förutsättningar som anges i 5 § skriftligen anmäla en ändring av innehavet till aktiebolaget och Finansinspektionen. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges den grundläggande skyldigheten att anmäla ändringar i aktieinnehav. Motsvarande bestämmelse finns för närvarande i 1 §. Vilka aktier som skall räknas in i innehavet framgår av 4 § och i vilka fall anmälningsskyldighet uppkommer framgår av 5 §.

Anmälan skall göras skriftligen. Uttrycket ”skriftligen” innefattar också att anmälan skickas med e-post eller annan form av elektronisk kommunikation. I verkställighetsföreskrifter kan regeringen – eller den myndighet ...

[K4]4 §  Vid tillämpningen av 5 § ska till den anmälningsskyldiges innehav räknas aktier som denne innehar i eget namn och för egen räkning eller i eget namn för någon annans räkning.

[S2]Till den anmälningsskyldiges innehav ska även räknas sådana aktier som

 1. innehas av någon annan med vilken den anmälningsskyldige har träffat en överenskommelse att genom samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam hållning i fråga om bolagets förvaltning,
 2. innehas av någon annan för den anmälningsskyldiges räkning, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
 3. innehas av ett dotterföretag till den anmälningsskyldige,
 4. innehas av någon annan som enligt ett avtal med den anmälningsskyldige för en begränsad tid och mot ersättning har överfört rätten att rösta för aktierna till den anmälningsskyldige,
 5. den anmälningsskyldige har tagit emot som säkerhet, om den anmälningsskyldige kontrollerar hur rösträtterna för aktierna utövas och har förklarat sig ha för avsikt att utnyttja dem,
 6. den anmälningsskyldige har en livslång dispositionsrätt till, om denne kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas,
 7. har deponerats hos den anmälningsskyldige, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas, och
 8. den anmälningsskyldige har fått fullmakt att utöva rösträtten för, om denne själv kontrollerar hur rösträtterna för aktierna ska utövas.

[S3]Sådana aktier som avses i andra stycket 4–8 ska inte räknas in i innehavet för den som inte längre kontrollerar hur rösträtterna ska utövas.

[S4]Med dotterföretag avses i denna paragraf detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551). Det som anges där om moderbolag ska även tillämpas på fysiska personer och andra juridiska personer än aktiebolag. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras av nuvarande 2 §.

I första stycket anges att en persons (”den anmälningsskyldiges”) innehav omfattar aktier som denne innehar dels i eget namn och för egen räkning, dels i eget namn men för annans räkning. Det senare fallet kan bli aktuellt när aktier är förvaltarregistrerade. Anmälningsskyldigheten begränsas dock i det fallet av undantaget i 12 § första stycket 2.

I andra stycket finns en uppräkning över situationer då aktier skall räknas ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 10 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om vilka innehav som ska räknas till den anmälningsskyldiges innehav.

Ändringen innebär att skyldigheten att räkna närstående fysiska personers innehav till den anmälningsskyldiges innehav upphör. Andra stycket 9–11 och fjärde stycket tas därför bort.

Övervägandena finns i avsnitt 6.6.

[K4]5 §  En ändring av ett innehav ska anmälas om ändringen medför att den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar

 1. uppnår eller överstiger någon av gränserna 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent, eller
 2. går ned under någon av gränserna i 1.

[S2]En beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet ska grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket. Vid beräkningen ska även sådana aktier som inte får företrädas på en bolagsstämma beaktas.

[S3]För finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant ska en beräkning enligt första stycket av antalet aktier eller röstetalet grundas på de uppgifter som bolaget har offentliggjort enligt 9 § första stycket multiplicerat med instrumentets deltavärde. Bestämmelser om beräkning av deltavärde finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/761 av den 17 december 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller vissa tekniska standarder för tillsyn om större innehav.

[S4]Från en lång position får det inte göras avdrag för korta positioner som hänför sig till samma emittent. Med lång och kort position avses detsamma som i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, i den ursprungliga lydelsen.

[S5]När ett finansiellt instrument som avses i 2 § första stycket 2 eller 3 utnyttjas för förvärv av aktier, ska ändringen i innehavet anmälas till bolaget och Finansinspektionen, om den andel av samtliga aktier i bolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget som innehavet motsvarar därigenom uppnår eller överstiger någon av gränserna i första stycket 1. Detta gäller även om innehavet av det finansiella instrumentet har anmälts enligt första stycket 1.Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: I första stycket anges de gränsvärden som kan utlösa anmälningsskyldighet.

I punkten 1 har gränsvärdena 5, 15, 25 och 90 procent lagts till de nuvarande. Vidare har gränsvärdet 33 1/3 procent ändrats till 30 procent. Dessutom uppkommer anmälningsskyldighet även om innehavarens andel av samtliga aktier i bolaget uppnår eller överstiger gränsvärdena. För närvarande kan endast andelen av röstetalet utlösa anmälningsskyldighet. Ändringen har betydelse i aktiebolag som har flera ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artiklarna 9 och 13.1a i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om krav på en flaggningsanmälan.

De nya tredje och fjärde styckena genomför artikel 13.1a i öppenhetsdirektivet.

I tredje stycket, som har justerats i enlighet med Lagrådets förslag, införs en ny s.k. deltajusterad beräkningsmetod för finansiella instrument som endast kan avvecklas kontant. Deltavärdet är ett mått på hur det teoretiska priset på ett finansiellt ...

[K4]6 §  Ett dotterföretag är befriat från anmälningsskyldighet om anmälan i stället görs av moderföretaget eller, om detta i sin tur är ett dotterföretag, av dess eget moderföretag. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen motsvaras i gällande rätt av 2 a §. De ändringar som har gjorts är redaktionella.

Prop. 2004/05:142: Bestämmelsen är delvis ny. Den behandlas i avsnitt 8.3.

Bestämmelsen anger numera att den handel som sker i återköpsprogram i enlighet med kommissionens genomförandeförordning skall anmälas till Finansinspektionen, vilket stämmer överens med förordningens lydelse. Vidare anges att föreskrifter skall kunna meddelas beträffande fullgörandet av anmälningsskyldighet enligt förordningen.

Prop. 1999/2000:34: (Jfr 4 kap. 6 § i kommitténs förslag.)

Paragrafen är ny och innebär att en skyldighet införs för svenska aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier att anmäla detta till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Anmälan bör innehålla uppgift om när förvärvet eller överlåtelsen ägde rum, antal aktier som förvärvats eller överlåtits, det pris som betalats per aktie eller, i förekommande fall, det högsta eller lägsta pris som betalats per aktie.

Finansinspektionen ...

[K4]7 §  Om anmälningsskyldighet har uppkommit genom att någon fått fullmakt att rösta för aktier vid en bolagsstämma, behöver en ny anmälan inte göras när fullmakten efter bolagsstämman upphör att gälla, under förutsättning att det i den anmälan som gjordes i samband med att fullmakten lämnades angavs vilken andel av det totala antalet aktier och röster i bolaget som skulle komma att innehas efter fullmaktens upphörande. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Innehållet i paragrafen är nytt. Genom paragrafen genomförs artikel 8.2 i genomförandedirektivet. Bestämmelsen innebär ett undantag från huvudregeln att upphörandet av en situation som nämns i 4 § utlöser anmälningsskyldighet, nämligen då en fullmakt endast gäller för en viss bolagsstämma och det redan när fullmakten lämnades angavs hur rösträtts- och aktieandelsförhållandena skulle vara när fullmakten upphörde att gälla. Undantaget gäller såväl för den som lämnar fullmakten som för den som får ...

[K4]8 §  Om flera personer blir anmälningsskyldiga på grund av samma händelse, får de göra en gemensam anmälan. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 8.3 i genomförandedirektivet. Om flera personer är anmälningsskyldiga får de upprätta en gemensam anmälan. Det kan t.ex. vara fråga om att två personer ingår ett sådant avtal som nämns i 4 § första stycket 1 och att de båda två blir anmälningsskyldiga för det gemensamma innehavet. Varje anmälningsskyldig person, fysisk eller juridisk, är dock ansvarig för att anmälan sker på grundval av de egna förhållandena och måste även se till att en anmälan görs ...

[K4]9 §  Om ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget, skall bolaget den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett offentliggöra uppgifter om ändringen.

[S2]En anmälningsskyldig skall skriftligen anmäla till bolaget och Finansinspektionen om ökningen eller minskningen medför att den andel av det totala antalet aktier eller röster i bolaget som innehavet motsvarar

 1. uppnår eller överstiger någon av gränserna i 5 § första stycket 1, eller
 2. går ned under någon av dessa gränser.

[S3]Vid bedömningen av om anmälningsskyldighet uppkommer skall 4 § och 5 § andra stycket tillämpas. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny.

Genom första stycket genomförs artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Sådana händelser som gör att bolaget måste offentliggöra ändringen kan t.ex. vara en nyemission eller en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier. Även konvertering av tidigare utgivna konvertibla skuldebrev medför en sådan förändring som måste offentliggöras. En ändring skall offentliggöras den sista handelsdagen i den kalendermånad då ökningen eller minskningen har skett. Avgörande ...

Tidsfrister för anmälan

[K4]10 §  En anmälan enligt 3 § ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast

 1. tre handelsdagar efter den dag då den anmälningsskyldige har ingått avtal om förvärv eller överlåtelse av aktier eller någon annan ändring i aktieinnehavet har skett,
 2. i de fall som avses i 4 § andra stycket, tre handelsdagar efter den dag då ändringen i aktieinnehavet har skett.

[S2]En anmälan enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen så snart som möjligt, men senast tre handelsdagar efter den dag då bolaget har offentliggjort uppgifter om ökningen eller minskningen av antalet aktier eller röster enligt 9 § första stycket. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Den anger inom vilka tidsfrister som den anmälningsskyldiges anmälan måste ha kommit in till emittenten och Finansinspektionen. Motsvarande tidsfrister finns i artikel 12.2 i öppenhetsdirektivet, men direktivets tidsfrister är längre än de som har valts här. Tidsfristerna bygger på begreppet handelsdagar. I artikel 7 i genomförandedirektivet föreskrivs att den behöriga myndigheten på sin webbplats på Internet skall offentliggöra vilken kalender för handelsdagar som tillämpas för ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen, som genomför artikel 12 i öppenhetsdirektivet, finns bestämmelser om tidsfrister för anmälan.

Tidsfristen för anmälningsskyldigheten ändras. Utgångspunkten är att en anmälan ska ha kommit in till emittenten och Finansinspektionen så snart som möjligt efter att anmälningsskyldigheten uppkom. Anmälan ska dock ha kommit in senast efter tre handelsdagar. De tre handelsdagarna utgör således en bortre gräns för när anmälan ska ha skett. När det gäller termen handelsdagar ...

Offentliggörande av uppgifter i en anmälan

[K4]11 §  Finansinspektionen skall offentliggöra uppgifterna i en anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket senast klockan tolv handelsdagen efter den dag då anmälan kom in till inspektionen.

[S2]Ytterligare bestämmelser om offentliggörande finns i 20 §. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen innehåller regler om offentliggörande av uppgifterna i en anmälan. Den motsvaras i gällande rätt av 4 §.

Tidsfristen för offentliggörande av informationen finns i artikel 12.6 i öppenhetsdirektivet, men är där längre än den som här har valts.

Finansinspektionen kan välja hur man skall organisera offentliggörandet av ...

Undantag från anmälningsskyldigheten

[K4]12 §  En anmälan enligt 3 § eller 9 § andra stycket behöver inte göras för

 1. aktier som förvärvas bara för att användas för clearing och avveckling av transaktioner och som i detta syfte innehas under en kort tid,
 2. aktier som förvaltas av någon i eget namn men för någon annans räkning, under förutsättning att förvaltaren bara får utöva rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner, eller
 3. aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av en nationell centralbank som ingår i det europeiska centralbankssystemet när banken fullgör sina uppgifter som monetär myndighet, förutsatt att transaktionen i fråga är kortvarig och att den rösträtt som hör till aktierna inte utnyttjas. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny och innehåller generella undantag från anmälningsskyldigheten.

I punkten 1 undantas aktier som förvärvas endast i syfte att användas för clearing och avveckling. Bestämmelsen motsvarar artikel 9.4 i öppenhetsdirektivet. Undantaget är tillämpligt endast om aktierna innehas under en kort tid. I direktivet anges detta som ”den normala korta avvecklingstiden”, vilket i artikel 5 i genomförandedirektivet preciseras till tre handelsdagar efter transaktionsdagen. Eftersom ...

[K4]13 §  Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket skall aktier som ingår i handelslagret hos ett svenskt eller utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse, ett värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag inte räknas med, om

 1. aktierna motsvarar högst 5 procent av det totala antalet aktier eller röster i aktiebolaget, och
 2. rösträtten för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av bolaget. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom den genomförs artikel 9.6 i öppenhetsdirektivet. Paragrafen innehåller ett särskilt undantag för aktier som ingår i handelslagret hos ett svenskt eller utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse, ett värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag. Begreppen kreditinstitut och utländskt kreditinstitut avses ha samma innebörd som i 1 kap. 5 § lagen (...

[K4]13 a §  Vid tillämpningen av bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 3 § och 9 § andra stycket ska aktier som förvärvats med tillämpning av det förfarande som anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument, i den ursprungliga lydelsen, inte räknas med, om rösträtterna för aktierna inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i förvaltningen av emittenten. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 9.6a i öppenhetsdirektivet. Paragrafen innehåller ett särskilt undantag från anmälningsskyldigheten för aktier som förvärvats i stabiliseringssyfte. Vad som avses med stabilisering anges i kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument. I artikel 2.7 i förordningen definieras stabilisering ...

[K4]14 §  Skyldigheten att enligt 3 § eller 9 § andra stycket anmäla att andelen av rösterna eller det totala antalet aktier har uppnått, överstigit eller gått ned under 5 procent gäller inte för en marknadsgarant om

 1. aktierna förvärvas eller avyttras i denna egenskap,
 2. marknadsgaranten har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 3 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller motsvarande tillstånd i ett annat land inom EES, och
 3. marknadsgaranten inte ingriper i förvaltningen av aktiebolaget eller utövar något inflytande över detta i syfte att bolaget skall köpa aktier utgivna av bolaget eller stödja aktiepriset.

[S2]Med marknadsgarant avses någon som på finansmarknaderna har åtagit sig att fortlöpande handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av eget kapital och till priser som fastställts av marknadsgaranten själv. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen, som är ny, görs ett särskilt undantag från anmälningsskyldigheten för marknadsgaranter, ett begrepp som definieras i andra stycket. Undantaget gäller endast för det lägsta gränsvärdet, dvs. fem procent. Om innehavet kommer att uppgå till tio procent av det totala antalet aktier eller röster i bolaget måste dock anmälan göras på vanligt sätt. För att undantaget skall gälla måste marknadsgaranten ha tillstånd enligt 1 kap. 3 § första stycket 3 lagen om värdepappersrörelse eller motsvarande ...

Undantag för vissa moderföretag

[K4]15 §  Vid tillämpningen av 3 och 4 §§ behöver aktier som innehas av ett dotterföretag inte räknas in i moderföretagets innehav i sådana fall som avses i 16 och 17 §§. Lag (2007:365).

[K4]16 §  Ett moderföretag till ett fondbolag eller till en svensk AIF-förvaltare behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med aktier som ingår i en värdepappersfond eller ett fondföretag som förvaltas av bolaget enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller en specialfond som förvaltas av AIF-förvaltaren enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond som AIF-förvaltaren förvaltar, om bolaget eller AIF-förvaltaren utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

[S2]Första stycket ska också tillämpas på moderföretag till

 1. ett sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 6 § första stycket lagen om värdepappersfonder, i fråga om aktier som bolaget förvaltar i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), eller
 2. en sådan EES-baserad AIF-förvaltare som avses i 5 kap.1 eller 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, i fråga om aktier som ingår i en specialfond som förvaltaren förvaltar enligt den lagen eller en motsvarande utländsk EES-baserad fond.

[S3]Första stycket ska också tillämpas på aktier som förvaltas av ett förvaltningsbolag eller en AIF-förvaltare som inte har säte i en stat inom EES som motsvarar ett sådant bolag eller en sådan förvaltare som avses i andra stycket. Lag (2013:564).

[K4]17 §  Ett moderföretag till ett värdepappersinstitut som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § 4 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden behöver inte lägga samman sitt innehav av aktier med innehav av aktier som värdepappersinstitutet förvaltar för enskilda kunder, om värdepappersinstitutet

 1. bara får utnyttja rösträtten för aktierna enligt skriftliga instruktioner eller ser till att individuella portföljförvaltningstjänster utförs oberoende av alla andra tjänster och i enlighet med 8 kap. 10 § och 9 kap.1, 9, 10, 1316, 18, 19 och 2123 §§ lagen om värdepappersmarknaden, och
 2. utnyttjar rösträtten för aktierna oberoende av moderföretaget.

[S2]Första stycket ska också tillämpas på ett moderföretag till ett utländskt värdepappersföretag som avses i 4 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden som har tillstånd att tillhandahålla sådan portföljförvaltning som avses i artikel 4.1.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034, i fråga om aktier som värdepappersföretaget förvaltar för enskilda kunder. Detsamma gäller aktier som förvaltas av ett motsvarande utländskt värdepappersföretag som inte har säte i en stat inom EES. Lag (2017:680).

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

[K4]18 §  Ett aktiebolag som avses i 1 § första stycket som förvärvar eller överlåter egna aktier ska offentliggöra uppgifter om detta, om förvärvet eller överlåtelsen medför att den andel av aktierna i bolaget som innehas av bolaget självt eller den andel av det totala antalet röster i bolaget som de egna aktierna representerar uppnår, överstiger eller går ned under någon av gränserna i 5 § första stycket 1.

[S2]Uppgifterna ska offentliggöras så snart som möjligt, men senast klockan 12.00 tre handelsdagar efter förvärvet eller överlåtelsen. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen genomförs artikel 14.1 i öppenhetsdirektivet. Bestämmelsen innebär att flaggning skall ske vid förvärv eller överlåtelse av egna aktier på samma sätt som vid andra förvärv eller överlåtelser, med den skillnaden att anmälan naturligtvis inte skall göras till bolaget, utan att detta skall offentliggöra

transaktionen. ...

Prop. 2015/16:26: I paragrafen anges vad som gäller för en emittent vid förvärv eller överlåtelse av egna aktier. Tidsfristen inom vilken emittenten ska offentliggöra transaktionen ändras i andra stycket av samma skäl som tidsfristen i 10 §.

Övervägandena finns i avsnitt 7.5.

[K4]19 §  Ett svenskt aktiebolag som förvärvar eller överlåter egna aktier ska anmäla förvärvet eller överlåtelsen till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Om handeln sker i återköpsprogram enligt artikel 5 i marknadsmissbruksförordningen, ska anmälan i stället göras till Finansinspektionen eller, om det framgår av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 1 § 5, till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel. Lag (2016:714).

Prop. 2006/07:65: Bestämmelsen motsvaras av nuvarande 6 §.

Finansinspektionen ges dock möjlighet att till en svensk börs eller auktoriserad marknadsplats överlåta uppgiften att ta emot anmälningar om förvärv eller överlåtelser av egna aktier som sker i återköpsprogram enligt kommissionens förordning (EG) nr 2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilisering av finansiella instrument

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om skyldigheten för ett svenskt aktiebolag att anmäla förvärv eller överlåtelser av egna aktier.

Ändringen innebär att hänvisningen till kommissionens förordning om återköpsprogram ersätts med en hänvisning till marknadsmissbruksförordningen. Enligt marknadsmissbruksförordningen ska den som vill undantas från förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation anmäla transaktioner som avser återköpsprogram till den behöriga myndigheten (artikel ...

Offentliggörande av information

[K4]20 §  När information offentliggörs enligt 9 § första stycket, 11 § eller 18 §, skall den snabbt och på ett icke- diskriminerande sätt bli tillgänglig för allmänheten inom EES. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Genom bestämmelsen genomförs artikel 21.1 i öppenhetsdirektivet såvitt avser sättet för offentliggörande av flaggningsinformation. Sådana uppgifter som en emittent skall anmäla enligt 19 § omfattas inte av denna bestämmelse, då det i det fallet inte är fråga om ett krav på offentliggörande.

Kommissionen har i artikel 12 i genomförandedirektivet preciserat hur offentliggörandet skall ske. Bestämmelserna kan införlivas med svensk rätt genom föreskrifter som meddelas ...

Finansinspektionen tar emot och lagrar offentliggjord information

[K4]21 §  Information som offentliggörs enligt 9 § första stycket eller 18 § skall samtidigt lämnas till Finansinspektionen.

[S2]Information som lämnas till Finansinspektionen enligt första stycket och information som offentliggörs av inspektionen enligt 11 § skall lagras elektroniskt enligt 17 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2007:535).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny. Enligt första stycket skall all information som offentliggörs enligt kapitlet samtidigt ges in till Finansinspektionen. Bestämmelsen är tillämplig på sådan information som skall offentliggöras av någon annan än Finansinspektionen. Som exempel kan nämnas flaggningsinformation avseende bolags innehav av egna aktier.

Av andra stycket framgår att informationen skall lagras elektroniskt enligt föreslagna bestämmelser i lagen (...

Aktier utgivna av bolag utanför EES

[K4]22 §  Bestämmelserna i 318, 20 och 21 §§ ska, om inte annat framgår av 23 och 24 §§, tillämpas också i fråga om aktier som har getts ut av ett aktiebolag som inte har säte i en stat inom EES, om Sverige är hemmedlemsstat enligt 1 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen reglerar när flaggningsbestämmelserna är tillämpliga i fråga om aktier som getts ut av ett aktiebolag som har sitt säte utanför EES. Tillämpningsområdet för flaggningsbestämmelserna avgörs bl.a. av definitionen av begreppet hemmedlemsstat i artikel 2.1 i i öppenhetsdirektivet. I fråga om emittenter av aktier med säte i ett land utanför EES angavs i den definitonen tidigare att hemmedlemsstaten ska vara det land som är hemmedlemsstat enligt prospektdirektivet (dvs. enligt definitionen ...

[K4]23 §  För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande av ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 15 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas. Lag (2012:189).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjligheter till undantag från bestämmelserna i 9 § första stycket om offentliggörande och ändringar i antalet aktier eller röster i aktiebolaget i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som ...

[K4]24 §  För ett sådant bolag som avses i 22 § får Finansinspektionen, efter ansökan, besluta om undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier, om bolaget uppfyller de krav som uppställs i en offentlig reglering i en stat utanför EES och om kraven motsvarar dem som följer av artikel 14 i öppenhetsdirektivet. Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om de undantag som beviljas. Lag (2012:189).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

I paragrafen ges möjlighet till undantag från bestämmelserna i 18 § om offentliggörande av vissa förvärv eller överlåtelser av egna aktier i vissa fall. Ändringen innebär att det införs en beslutsordning för Finansinspektionen att, efter ansökan, bevilja undantag enligt paragrafen. Finansinspektionen ska informera Esma om de undantag som beviljas. Den genomför ...

[K5]1 §  Ett avtal mellan två parter vid handel med finansiella instrument, med andra liknande rättigheter och åtaganden eller med valuta, om att förpliktelser dem emellan ska slutavräknas om en av parterna försätts i konkurs, gäller mot konkursboet och mot borgenärerna i konkursen. Detsamma gäller en avräkning av förpliktelser

 1. mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem eller ett samverkande system, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler, eller
 2. mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en sådan clearingmedlem som avses i förordning (EU) nr 648/2012, om avräkningen har skett i enlighet med den centrala motpartens verksamhetsbestämmelser.

[S2]Innehåller ett avtal enligt första stycket ett villkor som innebär att en slutavräkning ska ske av samtliga utestående förpliktelser för det fall företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion beslutas för en av parterna gäller villkoret mot gäldenären och de borgenärer vars fordringar omfattas av ett offentligt ackord. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen gäller avräkning av förpliktelser vid bl.a. handel med finansiella instrument.

Till följd av det tillägg som införs i första stycket 2 gäller ett avtal om avräkning mellan en central motpart och en clearingmedlem eller en kund till en clearingmedlem även om någon av dem försätts i konkurs. Avtalet är således bindande för konkursboet och borgenärerna i konkursen. Det innebär att konkursboet inte har rätt att träda in endast i vissa avtal som konkursgäldenären ...

Prop. 2010/11:95: Paragrafen innehåller regler om avräkning av förpliktelser. Enligt första stycket andra meningen ska en avräkning av förpliktelser mellan två eller flera deltagare i ett anmält avvecklingssystem vara gällande mot konkursboet och borgenärerna i konkursen, om avräkningen har skett i enlighet med systemets regler. Genom ändringen säkerställs att detsamma ska gälla beträffande en avräkning som innefattar deltagare i ett ”samverkande system”. Ändringen har behandlats i ...

Prop. 1999/2000:18: Bestämmelsen har utförligt behandlats i avsnitt 5.6.

Första meningen, som utformats i enlighet med Lagrådets förslag, motsvarar i huvudsak det förutvarande första stycket och reglerar avtal om slutavräkning (nettning) mellan två parter. I denna del har vissa justeringar gjorts. Ändringarna är inte hänförliga till införlivandet av EGdirektivet 98/26//EG om slutlig avveckling i system för ...

[K5]2 §  Har en clearingmedlem godtagit ett avtalsvillkor om att tillgångar och positioner som innehas för kunders räkning ska överföras till en annan clearingmedlem enligt artikel 48 i förordning (EU) nr 648/2012, gäller villkoret mot den förstnämnda clearingmedlemmens konkursbo och borgenärer.

[S2]Sådana tillgångar och positioner som avses i första stycket ingår i konkursboet enligt 3 kap. 3 § första stycket konkurslagen (1987:672) endast när det trots rimliga ansträngningar inte går att klarlägga till vilken kund tillgångarna och positionerna hör. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: I paragrafen, som är ny, regleras rättsverkan av avtal om överföring av tillgångar och positioner från en clearingmedlem till en annan clearingmedlem. I praktiken kan sådan överföring och avtal om ställande av säkerhet mellan en clearingmedlem och en central motpart regleras i ett

och samma avtal, nämligen då en clearingmedlem åtar sig att följa en ...

[K5]2 a §  Avtalsvillkor som innebär att valuta ställs som säkerhet genom säkerhetsöverlåtelse (återköpsavtal) på villkor att överlåtaren vid en viss senare tidpunkt eller vid förvärvarens konkurs ska återfå säkerheten, gäller mot förvärvarens konkursbo och borgenärer, om

 1. överlåtelsen sker från en central motpart enligt förordning (EU) nr 648/2012 till en annan central motpart med anledning av en samverkansöverenskommelse och förvärvaren har hanterat säkerheten i enlighet med artikel 47 i förordningen, eller
 2. överlåtelsen sker från en administratör av ett avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden till en annan administratör inom ramen för samverkande system. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: Paragrafen, som är ny, genomför ändringen i artikel 9.1 i finality-direktivet delvis. I paragrafen regleras den sakrättsliga effekten av ett avtalsvillkor om återleverans av valuta vid säkerhetsöverlåtelse eller, med ett annat ord, återköpsavtal. Av begreppet återköpsavtal följer att förvärvaren vid en viss tidpunkt ska återleverera egendomen, dvs. säkerheten, till den ursprungliga överlåtaren. Beträffande begreppet valuta, se avsnitt ...

[K5]2 b §  Om pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart i syfte att ställa säkerhet enligt förordning (EU) nr 648/2012, ska pantsättarens rätt till panten inte påverkas av att den centrala motparten får disponera över den på det sätt som anges i artikel 39.8 i förordningen. Lag (2014:478).

Prop. 2013/14:111: I paragrafen, som är ny, regleras den sakrättsliga verkan av att pantsättning av finansiella instrument sker till en central motpart enligt förordningen om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister. Det innebär att pantsättaren ska ha separationsrätt till panten även om den centrala motparten får förfoga över den enligt reglerna i förordningen. Även i 3 kap. 1 § tredje stycket berörs en central motparts rätt att förfoga över säkerheter, se författningskommentaren till den paragrafen. ...

[K5]3 §  Vid överlåtelse, pantsättning eller annat förfogande över finansiella instrument för vilka aktiebrev, skuldebrev eller annan motsvarande skriftlig handling inte har utfärdats eller, där en sådan handling har utfärdats, det genom förvaring eller på liknande sätt har säkerställts att handlingen inte kommer i omlopp skall, när förvärvarens rätt till de finansiella instrumenten har registrerats enligt lag, lagen i det land där registret förs tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna. Lag (1999:1311).

Prop. 1999/2000:18: Paragrafen, som är ny, har utförligt behandlats i avsnitt 5.7.2. Paragrafen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

Bestämmelsen anger vilket lands lag som skall tillämpas beträffande rättsverkningarna i förhållande till andra än parterna vid förfoganden över dematerialiserade och immobiliserade finansiella instrument. För att beskriva dematerialiserade respektive immobiliserade finansiella ...

5 a kap. Har upphävts genom lag (2016:1308).

6 kap. Tillsyn m.m.

Prop. 2015/16:26: Lagrådet konstaterar att 6 kap. har ändrats flera gånger och att ett stort antal paragrafer tillkommit. Förslaget innebär att flera paragrafer får ny beteckning och tio nya paragrafer tillkommer. Enligt Lagrådet är det nu på tiden att paragrafnumreringen ses över. Regeringen instämmer i och för sig i att det kan bli svåröverskådligt med en numrering som går så långt som till en paragraf med beteckningen 3 o §. Det skulle emellertid innebära en genomgripande omarbetning om paragraferna i ...

Upplysningsskyldighet

[K6]1 §  Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna i denna lag.

/Upphör att gälla U: 2019-01-01/

[K6]1 a §  För övervakningen av att denna lag följs, liksom lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära att

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

[S2]Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

[S3]Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

[S4]Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2.Lag (2016:1308).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen i tredje stycket klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om flaggning och regelbunden finansiell information.

Bemyndigandet i nuvarande fjärde stycket har flyttats till 7 kap. 1 § 8. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.4.

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Genom tillägget i första stycket omfattar Finansinspektionens befogenheter enligt bestämmelsen även övervakningen av bestämmelserna i prospektförordningen.

Genom ett nytt tredje stycke klargörs att rätten att kalla någon till förhör inte skall gälla vid tillämpningen av bestämmelserna om prospekt och vissa fusioner. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven förordning följs.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar följs.

I paragrafen införs en hänvisning till marknadsmissbrukförordningen. Finansinspektionen får därmed använda sina utredningsbefogenheter enligt paragrafen även i sin övervakning av att bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen följs.

Övriga ändringar ...

Prop. 2004/05:142: Hänvisningarna till lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och den nya lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument i första stycket innebär att Finansinspektionens tillsynsbefogenheter enligt paragrafen kommer att gälla samtliga de regler som antas enligt marknadsmissbruksdirektivet. Genom att rätten att få uppgifter utvidgas till att avse vem som helst behövs inte längre den nuvarande uppräkningen av olika fysiska och juridiska ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen anges vissa befogenheter som Finansinspektionen har för sin övervakande uppgift. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.3.

I syfte bl.a. att genomföra artikel 6.5 i direktivet om uppköpserbjudanden har i första stycket gjorts ett tillägg varigenom Finansinspektionen ges rätt att, för att fullgöra övervakningen ...

Prop. 1999/2000:109: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 5.4.

Genom denna frågerätt ges Finansinspektionen rätt att inhämta uppgifter från de flesta aktörerna på värdepappersmarknaden. Finansinspektionen anser i sitt yttrande att nuvarande frågerätt i insiderlagen bör begränsas, eftersom frågerätten i dag omfattar den som det ...

Prop. 2017/18:263: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens rätt att hämta in bl.a. de uppgifter eller handlingar som behövs för inspektionens övervakning av att bestämmelserna i angivna författningar och angiven EU-förordning följs.

 • FFFS 2004:15: Finansinspektionens föreskrifter om upphävande av vissa föreskrifter och allmänna råd inom Finansinspektionens område

/Träder i kraft I: 2019-01-01/

1 a §  För övervakningen av att denna lag följs, liksom prospektförordningen och lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, får Finansinspektionen begära att

 1. ett företag eller någon annan tillhandahåller uppgifter, handlingar eller annat,
 2. den som förväntas kunna lämna upplysningar i saken inställer sig till förhör på tid och plats som inspektionen bestämmer.

Första stycket gäller inte i den utsträckning uppgiftslämnandet skulle strida mot den i lag reglerade tystnadsplikten för advokater.

Vid tillämpningen av 2, 2 b och 4 kap. gäller inte första stycket 2.

Om en begäran från en utländsk myndighet enligt 6 § avser en fråga som rör reglering som motsvarar den i 2, 2 b eller 4 kap., gäller inte första stycket 2. Lag (2018:1622).

1 b § Har upphävts genom lag (2012:378).

Förbud

[K6]1 c §  Finansinspektionen får tillfälligt förbjuda ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet, upptagandet till handel eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen. Ett sådant förbud får gälla under högst tio arbetsdagar.

[S2]Finansinspektionen får permanent förbjuda ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, om inspektionen finner att bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen har överträtts.

[S3]Finansinspektionen får permanent förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen finner att bestämmelserna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden har överträtts. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny och bygger på artikel 21.3 d och f i prospektdirektivet. Den har kommenterats i avsnitt 10.2.2.

Genom bestämmelsen ges Finansinspektionen möjlighet att agera på ett effektivt sätt när bestämmelserna i lagen om handel med finansiella instrument eller prospektförordningen har överträtts. Av första stycket framgår att Finansinspektionen kan meddela ett tidsbegränsat beslut när det ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 1 c § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras möjligheten att tillfälligt eller permanent förbjuda bl.a. ett offentligt uppköpserbjudande. Den fråga som regleras i paragrafen har berörts i avsnitt 13.2.

I det nya tredje stycket har införts en rätt för Finansinspektionen att permanent förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen finner att lagen ...

[K6]1 d §  Finansinspektionen får förbjuda reklam som avser ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten, ett upptagande av överlåtbara värdepapper till handel på en reglerad marknad eller ett offentligt uppköpserbjudande, om inspektionen har skälig anledning att anta att erbjudandet, upptagandet eller uppköpserbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller prospektförordningen. Om förbudet är tillfälligt, får det gälla under högst tio arbetsdagar. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen ger Finansinspektionen möjlighet att i vissa fall förbjuda reklam i samband med ett erbjudande av finansiella instrument till allmänheten, ett upptagande av finansiella instrument till handel eller ett uppköpserbjudande. Bestämmelsen har kommenterats i avsnitt 8.4.2. En sådan åtgärd kan exempelvis vidtas när reklamen innehåller information som presenteras på ett sätt som framstår som vilseledande mot bakgrund ...

Erbjudanden till allmänheten eller upptagande till handel i Sverige när Finansinspektionen inte är behörig myndighet

[K6]1 e §  När ett prospekt är giltigt i Sverige enligt 2 kap. 36 §, ska Finansinspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om emittenten eller ett utländskt värdepappersföretag som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten har gjort sig skyldig till ekonomisk brottslighet eller har överträtt bestämmelserna i 15 och 16–18 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

[S2]Om emittenten eller det utländska värdepappersföretaget, trots de åtgärder som vidtagits av den myndighet som godkänt prospektet, fortsätter brottsligheten eller överträdelsen, får Finansinspektionen vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§. Innan åtgärd vidtas ska inspektionen underrätta den myndighet som har godkänt prospektet och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt om vidtagna åtgärder. Lag (2017:680).

Prop. 2006/07:65: Ändringen innebär att paragrafens tredje stycke upphävs. Det befintliga bemyndigandet i stycket flyttas till 7 kap. 2 § 1.

I promemorian föreslogs att paragrafen skulle ändras i flera avseenden, bl.a. på så sätt att det skulle framgå att underrättelseskyldigheten skulle gälla sådan ekonomisk brottslighet som vissa funktionärer hos bl.a. emittenten gjort sig skyldiga till (se Ds 2006:6 s. 249 f). Det har ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen motsvarar artikel 23 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 10.2.3. Med utländskt värdepappersföretag avses ett sådant utländskt företag som i det land där det har sitt säte har tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Det sista stycket innehåller ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om vilken ekonomisk brottslighet ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.5.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas

till ...

[K6]1 f §  När Finansinspektionen har godkänt ett prospekt, får inspektionen, om behörig myndighet i en annan stat inom EES underrättat inspektionen om att emittenten eller ett värdepappersinstitut, som medverkar vid ett erbjudande av överlåtbara värdepapper till allmänheten i den staten, har överträtt föreskrifter som gäller i den staten eller inte fullgjort sina skyldigheter när överlåtbara värdepapper tagits upp till handel på en reglerad marknad, vidta åtgärd enligt 1 c och 1 d §§ mot emittenten eller institutet. Lag (2007:535).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Bestämmelsen motsvarar artikel 23 i prospektdirektivet och har behandlats i avsnitt 10.2.3. Med värdepappersinstitut avses detsamma som i 1 kap. 2 § första stycket 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

Anmälan om aktieinnehav m.m. i vissa utländska bolag

[K6]1 g §  Bestämmelserna i 1 h § skall tillämpas om aktier eller sådana depåbevis eller finansiella instrument som avses i 4 kap. 2 § första stycket är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och aktierna har getts ut av ett bolag som

 1. har sitt säte i en annan stat inom EES, eller
 2. inte har säte i en stat inom EES och inte omfattas av 4 kap. 22 §.

[S2]I 25 kap. 24 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om ingripande mot sådana bolag som avses i första stycket. Lag (2007:535).

[K6]1 h §  Om Finansinspektionen finner att en anmälan inte har gjorts som uppfyller de krav som följer av bestämmelserna i öppenhetsdirektivet, ska inspektionen underrätta den behöriga myndigheten i den stat där bolaget har sitt säte eller, om bolaget inte har säte i en stat inom EES, den stat som avses i artikel 2.1 m iii i prospektdirektivet. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

[S2]Om en anmälan fortfarande inte görs trots de åtgärder som har vidtagits av den behöriga myndighet som Finansinspektionen har underrättat, och en sådan anmälan ska göras enligt en offentlig reglering som bygger på öppenhetsdirektivet och som har antagits av den stat som avses i första stycket, får Finansinspektionen besluta att den anmälningsskyldige ska anmäla innehavet till bolaget och till Finansinspektionen. Innan åtgärden vidtas ska inspektionen underrätta den utländska behöriga myndigheten. Finansinspektionen ska också underrätta Europeiska kommissionen och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten så snart som möjligt. Lag (2012:378).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitt 5.7.

Paragrafen behandlar vissa säkerhetsåtgärder som Finansinspektionen i egenskap av värdmedlemsstat kan vidta. Ändringarna i första och andra styckena medför att Finansinspektionens underrättelseskyldighet utvidgas till att också omfatta Esma. Den genomför artikel 7.15 i omnibusdirektivet.

Föreläggande vid vite

[K6]2 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga den som deltar eller medverkar i handel med ett finansiellt instrument att upphöra därmed, om

 1. handeln strider mot 1 kap. 2 §,
 2. föreskrifterna om förfoganden över någon annans finansiella instrument i 3 kap.1 och 3 §§ inte iakttas. Lag (1992:558).

[K6]3 §  Finansinspektionen får vid vite förelägga någon att göra rättelse om denne inte fullgör skyldigheten att

 1. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket,
 2. göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 1 h § andra stycket,
 3. offentliggöra uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §, eller att lämna sådana uppgifter till Finansinspektionen enligt 4 kap. 21 §, eller
 4. följa en begäran enligt 1 a §. Lag (2016:1308).

Prop. 2006/07:65: Ändringarna i punkten 1 följer av att flaggningsanmälan skall göras, förutom till bolaget, till Finansinspektionen i stället för som nu till börsen eller den auktoriserade marknadsplatsen samt av att anmälningsskyldighet kan uppkomma även vid vissa bolagshändelser.

Enligt punkten 2 får Finansinspektionen vid vite förelägga en anmälningsskyldig att göra rättelse om ett beslut enligt 1 h § inte följs. För att undvika att den anmälningsskyldige drabbas av dubbla sanktioner bör ...

Prop. 2004/05:158: I prop. 2004/05:142 föreslås att paragrafen skall få en ny lydelse.

Den tidigare bestämmelsen i punkten 1 har behandlats i avsnitt 10.2.2. Bestämmelsen tas bort med anledning av att Finansinspektionen ges möjlighet att meddela förbud enligt 1 c § och besluta om särskild en avgift enligt 3 a §. ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller en möjlighet för Finansinspektionen att vid vissa överträdelser av bestämmelser i lagen besluta om rättelse och förena beslutet med vite.

Prop. 2004/05:142: I fjärde punkten införs en sanktion för skyldigheten att se till att investeringsrekommendationer presenteras sakligt och innehåller relevant information om intressekonflikter m.m. Sanktionen är densamma som för vissa andra överträdelser av bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument, nämligen med en möjlighet att vid vite förelägga personen att vidta rättelse. Ett föreläggande kan avse såväl fysiska som juridiska personer och oavsett om dessa av andra skäl står under inspektionens ...

Prop. 1999/2000:109: I en ny punkt 4 ges Finansinspektionen möjlighet att använda sig av vite i vissa fall då någon inte fullgör skyldighet att lämna uppgifter enligt 1 a § samma kapitel. Se vidare avsnitt 8.6.

Sanktionsavgift

[K6]3 a §  Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av den som

 1. trots att prospektskyldighet föreligger inte i rätt tid ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 §,
 2. inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
 3. inte offentliggör ett prospekt enligt 2 kap.28 och 29 §§ eller ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §,
 4. trots att det finns en skyldighet att upprätta en erbjudandehandling inte ansöker om godkännande enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,
 5. inte offentliggör en erbjudandehandling enligt 2 a kap. 9 §,
 6. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till aktiebolaget och Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
 7. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Genom de nya punkterna 6 och 7 i första stycket införs en särskild avgift som sanktion i fall då en aktieägare inte fullgör sin anmälningsskyldighet i rätt tid eller ett aktiebolag inte offentliggör vissa uppgifter i rätt tid. I kravet på att aktieägaren skall fullgöra sin anmälningsskyldighet ligger att uppgifterna i anmälan skall vara fullständiga och korrekta. På ...

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny.

Finansinspektionen skall enligt första stycket besluta att en särskild avgift skall tas ut av den som är prospektskyldig och som trots detta inte ansöker om godkännande av ett prospekt enligt 2 kap. 25 § eller, i förekommande fall, inte ansöker om godkännande av ett tillägg till ett prospekt enligt 2 kap. 34 §. En särskild avgift skall också tas ut av den som inte fullgör sina skyldigheter om offentliggörande av prospekt enligt 2 kap. 28 och 29 §§ eller tillägg ...

Prop. 2005/06:140: (Jfr 6 kap. 3 a § i utredningens förslag.)

I paragrafen regleras skyldigheten för Finansinspektionen att besluta om en särskild avgift.

Paragrafens lydelse har anpassats till den nya ordning som innebär att erbjudandehandlingen skall ges in till Finansinspektionen inte bara för registrering utan för godkännande samt till den nya paragrafindelningen i 2 a kap.

Prop. 2015/16:26: I första stycket ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift. Någon ändring i sak är inte avsedd utan ändringen föranleds av terminologin i öppenhetsdirektivet.

Andra stycket, som anger storleken på den lägsta respektive högsta särskilda avgift som får fastställas i de fall som avses i första stycket, tas bort. Bestämmelser om lägsta respektive högsta sanktionsavgift anges i stället i nya 3 b §.

Övervägandena finns i ...

[K6]3 b §  För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket15 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 50 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

[S2]För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 6 ska sanktionsavgiften fastställas till lägst 15 000 kronor och högst det högsta av

 1. för en juridisk person:
  1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade tio miljoner euro,
  2. fem procent av den juridiska personens omsättning eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå närmast föregående räkenskapsår, eller
  3. två gånger den vinst som den juridiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.
 2. för en fysisk person:
  1. ett belopp som per den 26 november 2013 i kronor motsvarade två miljoner euro, eller
  2. två gånger den vinst som den fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

[S3]För en överträdelse som anges i 3 a § första stycket 7 ska sanktionsavgiften fastställas enligt andra stycket 1.

[S4]Om överträdelsen som anges i 3 a § första stycket 6 eller 7 har skett under den juridiska personens första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas. Lag (2017:680).

Prop. 2006/07:65: I paragrafen anges inom vilken tid från överträdelsen som Finansinspektionen måste delge den berörde upplysning om att frågan om särskild avgift har tagits upp. Tidsfristen vid överträdelser av flaggningsreglerna är två år.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 22 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (se prop. 1995/96:215 s. 90 f.).

Ett beslut om att ta ut en särskild avgift bör enligt bestämmelserna i ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, ersätter nuvarande 3 b § som nu betecknas 3 l §. Andra och tredje styckena genomför artikel 28b.1 c i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet). Paragrafen anger storleken på den lägsta respektive högsta sanktionsavgift som får fastställas för juridiska respektive fysiska personer för överträdelser som avses i 3 a § första stycket.

Första stycket motsvarar nuvarande 3 a § andra stycket 1 och innebär inte någon ändring i sak. ...

[K6]3 c §  Finansinspektionen ska besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av någon som ingår i en juridisk persons styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om den juridiska personen

 1. inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till Finansinspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, eller
 2. inte i rätt tid offentliggör uppgifter enligt 4 kap. 9 § första stycket eller 18 §.

[S2]En sanktionsavgift får tas ut enligt första stycket endast om den juridiska personens överträdelse är allvarlig och den fysiska personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

[S3]Sanktionsavgiften ska fastställas enligt 3 b § andra stycket 2.

[S4]Avgiften tillfaller staten. Lag (2015:958).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 23 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Bedömningen bör utgå från omfattningen av överträdelsen i det enskilda fallet. Därvid bör beaktas både vilken bestämmelse som har överträtts och i vilken grad så har skett. Avgiften bör även kunna sättas ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28.2 i öppenhetsdirektivet (artikel 1.20 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 a § LBF och 25 kap. 1 a § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 c § som nu betecknas 3 g §. I paragrafen anges när Finansinspektionen får besluta att en sanktionsavgift ska tas ut av en fysisk person som ingår i en juridisk persons ledning.

I ...

[K6]3 d §  När Finansinspektionen beslutar om ett ingripande eller en sanktion mot en fysisk eller juridisk person, ska inspektionen ta hänsyn till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått. Särskild hänsyn ska tas till överträdelsens art, överträdelsens konkreta och potentiella effekter på det finansiella systemet, skador som uppstått och graden av ansvar. Lag (2015:958).

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelserna har 15 kap.1113 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som förebild (jfr prop. 2002/03:139 s. 553 ...

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 a, b och e i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 b § LBF och 25 kap. 1 b § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 d § som nu betecknas 3 m §. I paragrafen finns bestämmelser ...

[K6]3 e §  Utöver det som anges i 3 d § ska det i försvårande riktning beaktas om den juridiska eller fysiska personen tidigare har begått en överträdelse. Vid denna bedömning bör särskild vikt fästas vid om överträdelserna är likartade och den tid som har gått mellan de olika överträdelserna.

[S2]I förmildrande riktning ska det beaktas om

 1. den juridiska eller fysiska personen i väsentlig mån genom ett aktivt samarbete har underlättat Finansinspektionens utredning, och
 2. den juridiska personen snabbt upphört med överträdelsen eller den fysiska personen snabbt verkat för att överträdelsen ska upphöra, sedan den anmälts till eller påtalats av Finansinspektionen. Lag (2015:958).

Prop. 2006/07:65: Genom ändringen klargörs att särskild avgift faller bort på grund av utebliven verkställighet endast om avgiften har påförts enligt 3 a § första stycket 1–5. Särskild avgift som har påförts på grund av överträdelse av flaggningsbestämmelserna faller således inte bort om verkställighet inte har skett inom femårsfristen.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 8.5.4.

Prop. 2004/05:158: Paragrafen är ny. Bestämmelsen har sin förebild i 15 kap. 14 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Bestämmelsen behandlas även i avsnitt 10.3.

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 f och g i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 1 c § LBF och 25 kap. 1 c § LVM.

Paragrafen ersätter nuvarande 3 e § som nu betecknas 3 n §. I paragrafen anges hur ett antal olika faktorer som inte är hänförliga till själva överträdelsen ska inverka vid beslut om ingripanden och sanktioner mot juridiska ...

[K6]3 f §  När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska hänsyn tas till sådana omständigheter som anges i 3 d och 3 e §§ samt till den juridiska eller fysiska personens finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som den juridiska eller fysiska personen gjort till följd av regelöverträdelsen. Lag (2017:680).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, genomför artikel 28c.1 c och d i öppenhetsdirektivet (artikel 1.21 i ändringsdirektivet) och är utformad efter förebild av 15 kap. 9 § LBF och 25 kap. 10 § LVM. Lagrådet förordar att bestämmelsen i stället utformas efter mönster av 3 b § andra stycket. Enligt

regeringens ...

[K6]3 g §  Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl, får en sanktionsavgift efterges helt eller delvis. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 c §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

När det gäller termerna ringa, ursäktlig och särskilda skäl se prop. 2006/07:65 s. 352.

Sanktionsföreläggande

[K6]3 h §  Frågor om sanktionsavgift mot fysiska personer för överträdelser enligt 3 c § tas upp av Finansinspektionen genom sanktionsföreläggande.

[S2]Ett sanktionsföreläggande innebär att den fysiska personen föreläggs att inom en viss tid godkänna ett beslut om sanktionsavgift enligt 3 c § som är bestämt till tid eller belopp.

[S3]När föreläggandet har godkänts, gäller det som ett domstolsavgörande som fått laga kraft. Ett godkännande som görs efter den tid som angetts i föreläggandet är utan verkan. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om förfarandet för beslut om sanktionsavgift genom sanktionsföreläggande. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 a § LBF och 25 kap. 10 a § LVM.

Enligt första stycket ska sanktionsavgifter mot en styrelseledamot i en juridisk person, den juridiska personens verkställande direktör eller ersättare för någon av dem, avseende den juridiska personens ...

[K6]3 i §  Ett sanktionsföreläggande ska innehålla uppgift om

 1. den fysiska personen som föreläggandet avser,
 2. överträdelsen och de omständigheter som behövs för att känneteckna den,
 3. de bestämmelser som är tillämpliga på överträdelsen, och
 4. den sanktionsavgift som föreläggs personen.

[S2]Föreläggandet ska också innehålla en upplysning om att ansökan om sanktionsavgift kan komma att ges in till domstol, om föreläggandet inte godkänns inom den tid som Finansinspektionen anger. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, anger de uppgifter som ett sanktionsföreläggande ska innehålla. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 b § LBF och 25 kap. 10 b § LVM.

För att kunna identifiera en överträdelse och avgränsa den mot andra förfaranden måste ett sanktionsföreläggande innehålla vissa specifika uppgifter. Av första stycket framgår vilka uppgifter som ett sanktionsföreläggande ska innehålla. ...

[K6]3 j §  Om ett sanktionsföreläggande inte har godkänts inom angiven tid, får Finansinspektionen ansöka hos domstol om att sanktionsavgiften ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift mot den juridiska personen för samma överträdelse.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, anger vad som gäller i fråga om domstolsprövning för det fall ett sanktionsföreläggande enligt 3 h § inte godkänts. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 c § LBF och 25 kap. 10 c § LVM.

Av första stycket framgår att Finansinspektionen får ansöka hos allmän förvaltningsdomstol om att sanktionsavgiften ska beslutas. En sådan ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt ...

[K6]3 k §  En sanktionsavgift för en överträdelse enligt 3 c § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionsavgiften riktas mot inom två år från den tidpunkt då överträdelsen ägde rum. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, utgör en preskriptionsbestämmelse för sanktionsavgifter mot fysiska personer för juridiska personers överträdelser enligt 3 c §. Paragrafen är utformad efter förebild av 15 kap. 9 d § LBF och 25 kap. 10 d § LVM.

Paragrafen innebär att en sanktionsavgift för en överträdelse enligt 3 c § får beslutas bara om sanktionsföreläggande har delgetts den som sanktionen riktas mot inom två år ...

[K6]3 l §  Finansinspektionen får meddela ett beslut om en sanktionsavgift bara om den som inspektionen avser att ta ut avgiften av har delgetts en upplysning om att frågan om sanktionsavgift har tagits upp av inspektionen

 1. inom sex månader från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket15, eller
 2. inom två år från det att överträdelsen ägde rum i de fall som avses i 3 a § första stycket 6 eller 7. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 b §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift

[K6]3 m §  En sanktionsavgift ska betalas till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att ett beslut eller en dom om att ta ut avgiften fått laga kraft eller sanktionsföreläggandet godkänts eller den längre tid som anges i beslutet eller i föreläggandet.

[S2]Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i första stycket.

[S3]Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 d §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Första stycket ändras på så sätt att det utvidgas till att omfatta också godkända sanktionsförelägganden och lagakraftvunna domar.

Övervägandena finns i avsnitt 9.10.

[K6]3 n §  En sanktionsavgift som har beslutats enligt 3 a § första stycket15 faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet eller domen fått laga kraft. Lag (2015:958).

Prop. 2015/16:26: Paragrafen, som är ny, motsvarar nuvarande 3 e §. I paragrafen ersätts termen särskild avgift med termen sanktionsavgift.

Paragrafen ändras på så sätt att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta även lagakraftvunna domar.

Övervägandena finns i avsnitt 9.10.

Förbud mot att utöva rösträtt

[K6]3 o §  Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen besluta att den som inte i rätt tid fullgör skyldigheten att göra anmälan till inspektionen enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket vid stämman inte får företräda aktierna till den del innehavets andel av samtliga aktier i aktiebolaget eller av röstetalet för samtliga aktier i aktiebolaget uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen ansöka om att tingsrätten förordnar en lämplig person att som förvaltare företräda sådana aktier som enligt första stycket inte får företrädas av ägaren. En sådan ansökan prövas av tingsrätten i den ort där ägaren har sin hemvist eller, om ägaren inte har hemvist i Sverige, av Stockholms tingsrätt.

[S3]En förvaltare har rätt till skälig ersättning för arbete och utlägg. Ersättningen ska betalas av ägaren till aktierna och ska på begäran förskotteras av ägaren till aktierna. Om den betalningsskyldige inte godtar förvaltarens anspråk, fastställs ersättningen av tingsrätten. Lag (2015:958).

Årliga avgifter till Finansinspektionen

[K6]4 §  De institut som står under Finansinspektionens tillsyn skall med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag. Lag (2007:365).

Samarbete och utbyte av information

[K6]5 §  Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter och med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och av öppenhetsdirektivet. Lag (2012:189).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen är ny.

I artikel 22 i prospektdirektivet och artikel 25 i öppenhetsdirektivet föreskrivs att medlemsstaternas behöriga myndigheter skall samarbeta och utbyta information med varandra. I paragrafen slås fast att Finansinspektionen skall samarbeta och utbyta information med utländska

behöriga myndigheter i den utsträckning ...

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

I paragrafen anges att Finansinspektionen i sin verksamhet ska samarbeta och utbyta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning som följer av prospektdirektivet och öppenhetsdirektivet. Ändringen innebär att denna skyldighet utökas till att också omfatta Esma. Den genomför artiklarna 5.10 a och 7.14 i omnibusdirektivet.

[K6]5 a §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Lag (2012:189).

Prop. 2011/12:70: Förslaget har behandlats i avsnitten 5.5 och 5.7.

Paragrafen är ny. Den ger Finansinspektionen möjlighet att hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Esma för tvistlösning i de fall som framgår av artikel 22.2 i prospektdirektivet och artikel 25.2a i öppenhetsdirektivet. Ändringarna innebär att artiklarna 5.11 a och 7.14 i omnibusdirektivet genomförs.

[K6]6 §  Finansinspektionen ska inom ramen för sin befogenhet, efter begäran från en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn motsvarande den tillsyn som inspektionen utövar enligt denna lag, lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Detta gäller dock bara i den utsträckning det följer av ett avtal om samarbete som Finansinspektionen, med stöd av regeringens bemyndigande, har ingått med den utländska myndigheten.

[S2]Om en begäran avser rättslig hjälp i brottmål, gäller i stället lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011. Lag (2010:1860).

7 kap. Bemyndiganden

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. I bestämmelserna i kapitlet samlas de normgivningsbemyndiganden som redan finns i lagen och de nya som nu införs.

Prop. 1999/2000:109: Ändringarna innebär att kapitlet skall upphöra att gälla till följd av att bestämmelserna i 1 och 2 §§ flyttas över till insiderstrafflagen.

[K7]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. villkor för sådana avtal som avses i 3 kap.1 och 3 §§,
 2. på vilket språk sådan information som avses i 4 kap. 1 § tredje stycket eller 20 § ska offentliggöras,
 3. vilka upplysningar marknadsgaranter som inte är värdepappersinstitut och som har utnyttjat undantaget i 4 kap. 14 § första stycket ska lämna till Finansinspektionen,
 4. vad som krävs för att undantag från sammanläggning av moder- och dotterföretags innehav ska få göras enligt 4 kap.16 och 17 §§,
 5. att sådana anmälningar som enligt 4 kap. 19 § ska göras till Finansinspektionen i stället ska göras till den börs som driver den reglerade marknad där aktierna är upptagna till handel och i vilken omfattning och på vilket sätt uppgifter om förvärv eller överlåtelse av egna aktier ska offentliggöras,
 6. hur information ska offentliggöras enligt 4 kap. 20 §, och
 7. hur uppgiftsskyldigheten i 6 kap. 1 a § första stycket ska fullgöras. Lag (2016:1308).

Prop. 2006/07:65: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Innehållet i punkten 1 motsvarar nuvarande 3 kap. 4 §. I punkten 2 finns ett bemyndigande i fråga om på vilket språk flaggningsinformation skall vara upprättad. Föreskrifterna bör motsvara bestämmelserna i artikel 20 i öppenhetsdirektivet.

Enligt punkten 3 kan föreskrifter meddelas om tillsynen över vissa marknadsgaranter. Bemyndigandet ...

Prop. 2016/17:22: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Prop. 2015/16:120: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

I punkten 5 tas bemyndigandet bort i den del som avser att meddela föreskrifter om hur skyldigheten i 4 kap. 19 § att anmäla förvärv och överlåtelser till Finansinspektionen ska fullgöras. Sådana bestämmelser finns numera i artikel 5.3 i marknadsmissbrukförordningen och detaljerade regler kommer även att finnas i tekniska standarder för tillsyn som ...

 • RH 2012:85:Mål om otillbörlig marknadspåverkan. Vid s.k. egenhandel har transaktioner som stått för endast en mindre andel av dagsomsättningen ansetts vara ägnade att otillbörligen påverka marknadspriset och andra villkor för handeln med finansiella instrument.

[K7]2 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. vilken ekonomisk brottslighet som avses i 6 kap. 1 e § första stycket, och
 2. sådana avgifter för tillsyn som avses i 6 kap. 4 §. Lag (2007:365).

Prop. 2006/07:65: Punkten 1 motsvarar nuvarande 6 kap. 1 e § tredje stycket.

Punkten 2 motsvarar bemyndigandet i nuvarande 6 kap. 4 §.

8 kap. Överklagande

Prop. 2006/07:65: Kapitlet är nytt. Det överensstämmer med nuvarande 7 kap.

[K8]1 §  Finansinspektionens beslut enligt 6 kap. 3 h § får inte överklagas.

[S2]Andra beslut av Finansinspektionen enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S4]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Lag (2018:797).

Prop. 2015/16:26: I första stycket, som är nytt, anges att Finansinspektionens beslut om sanktionsföreläggande enligt 6 kap. 3 h § inte får överklagas. Det som avses är beslut beträffande sanktionsavgift för fysisk person för en juridisk persons överträdelse enligt 6 kap. 3 c §.

Övriga ändringar är av endast redaktionell art. Övervägandena finns i ...

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.
  2. Genom lagen upphävs lagen (1979:750) om rätt att förfoga över annan tillhöriga fondpapper.
  3. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:142
  Ikraftträder
  1991-08-01

Lag (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1991/92:113
  Omfattning
  upph. nuvarande 2 kap; nuvarande 4 kap 1, 2, 3 §§ betecknas 5 kap 1, 2, 4 §§, nuvarande 5 kap betecknas 6 kap; ändr. 1 kap 1 §, nya 5 kap 2 §; nya 2, 4 kap, 5 kap 3 §; omtryck
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1713) om ändring i lagen (1992:558) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. Den som vid lagens ikraftträdande innehar aktier motsvarande minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag som avses i 4 kap. 1 §, skall senast vid den första ordinarie bolagsstämma som hålls senare än tre månader efter ikraftträdandet skriftligen anmäla sitt innehav till bolaget och till svensk börs eller auktoriserad marknadsplats där aktier i bolaget är noterade eller, om aktierna inte är noterade här i landet, till Finansinspektionen.
  Någon anmälan behöver inte göras om förvärv eller överlåtelse av aktier i bolaget tidigare anmälts i enlighet med bestämmelserna i 4 kap.
  Inom en månad från bolagsstämman skall samtliga innehav av aktier i bolaget som uppgår till eller överstiger 10 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget offentliggöras i enlighet med vad som i 4 kap. föreskrivs i fråga om offentliggörande av ändring i aktieinnehav.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 1, 5 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1992:1714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:90, Bet. 1992/93:NU10
  Omfattning
  nya 2 kap 5, 6 §§
  CELEX-nr
  389L0298
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1713 och 1992:1714

Lag (1994:803) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:422, Prop. 1993/94:196, Bet. 1993/94:LU32
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:85) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:318) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:190, Prop. 1994/95:130, Bet. 1994/95:NU16
  Omfattning
  nuvarande 5, 6 kap betecknas 6, 7 kap; nytt 5 kap
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:1599) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:110, Prop. 1995/96:62, Bet. 1995/96:NU8
  Omfattning
  ändr. 4 kap 2 §; ny 4 kap 2 a §
  CELEX-nr
  388L0627
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:777) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.
  2. För avtal som har träffats före ikraftträdandet gäller 5 kap. 1 § i dess äldre lydelse
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:279, Prop. 1995/96:5, Bet. 1995/96:LU11
  Omfattning
  ändr. 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-09-01

Lag (1996:1019) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:10, Prop. 1995/96:215, Bet. 1996/97:NU4
  Omfattning
  nuvarande 7 kap betecknas 8 kap; nytt 7 kap
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1296) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:64, Prop. 1996/97:42, Bet. 1996/97:FiU13
  Omfattning
  ändr. rubr. till 5 kap; ny 5 kap 2 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1999:1311) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:102, Prop. 1999/2000:18, Bet. 1999/2000:FiU12
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 1 §, rubr. närmast före 5 kap 1 §; ny 5 kap 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:70) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:135, Prop. 1999/2000:34, Bet. 1999/2000:LU9
Omfattning
ny 4 kap 6 §
Ikraftträder
2000-03-10

Lag (2000:1094) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2000/01:48, Prop. 1999/2000:109, Bet. 2000/01:JuU4
Omfattning
upph. 7 kap; nuvarande 8 kap betecknas 7 kap; ändr. 6 kap 3 §; ny 6 kap 1 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2002:268) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:208, Prop. 2001/02:57, Bet. 2001/02:LU20
Omfattning
upph. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2002:563) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2001/02:306, Prop. 2001/02:150, Bet. 2001/02:LU29
Omfattning
ändr. 3 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0031
Ikraftträder
2002-07-01

Lag (2004:55) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.
 2. Vad som sägs i 2 kap. 1 § om andelar i investeringsfonder skall också gälla andelar i sådana värdepappersfonder som förvaltas av fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:139, Prop. 2002/03:150, Bet. 2003/04:FiU14
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1 §
Ikraftträder
2004-04-01

Lag (2005:199) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:190, Prop. 2004/05:30, Bet. 2004/05:FiU24
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32004L0069
Ikraftträder
2005-05-01

Lag (2005:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2004/05:264, Prop. 2004/05:142, Bet. 2004/05:FiU27
Omfattning
ändr. 4 kap 6 §, 6 kap 1 a, 3 §§; ny 1 kap 3, nytt 5 a kap
CELEX-nr
32003R2273
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:833) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande, skall vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan anses ha kommit in till Finansinspektionen den dag lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:44, Prop. 2004/05:158, Bet. 2005/06:FiU9
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 3 §§; nya 2 kap 7-37 §§, 6 kap 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3 a, 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34, 35, 36, 37 §§, 6 kap 1, 1 b, 1 c, 1 e, 1 f, 2 §, 3 a, 4 §§; nya 2 a, 2 b kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2005:912) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:454) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2005/06:276, Prop. 2005/06:140, Bet. 2005/06:LU29
Omfattning
upph. 2 a kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 5, 6 §§, 6 kap 1 a, 1 c, 3 a §§; nytt 2 a kap
CELEX-nr
32004R0809
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:1376) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:10, Prop. 2006/07:5, Bet. 2006/07:FiU7
Omfattning
ändr. 3 kap 1, 3 §§
CELEX-nr
32006L0048
Ikraftträder
2007-02-01

Lag (2007:365) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. Den som på grund av lagens ikraftträdande blir anmälningsskyldig enligt 4 kap. 3 § eller 9 § andra stycket, skall anmäla innehavet enligt bestämmelserna i de paragraferna. Anmälan skall ha kommit in till bolaget och Finansinspektionen senast den 16 juli 2007. Detta gäller dock inte den som har gjort motsvarande anmälan före lagens ikraftträdande eller som senast den 16 juli 2007 anmäler förändringar i innehavet enligt de nämnda bestämmelserna.
 3. Ett aktiebolag som vid lagens ikraftträdande innehar egna aktier i sådan omfattning att skyldighet att offentliggöra innehavet uppkommer enligt 4 kap. 18 §, skall senast den 5 juli 2007 offentliggöra uppgifter om innehavet. Detta gäller dock inte ett aktiebolag som har offentliggjort motsvarande uppgifter före lagens ikraftträdande eller som senast den 5 juli 2007 offentliggör förändringar i innehavet enligt de nämnda bestämmelserna.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:187, Prop. 2006/07:65, Bet. 2006/07:FiU17
Omfattning
upph. 3 kap 4 §, 5 a kap 4 §, 4, 7 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 25, 34, 37 §§, 6 kap 1 a 1 b, 1 e, 3, 3 a, 3 b, 3 e, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap 37 §; nya 2 kap 38, 39 §§, 6 kap 1 g, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap 1 g, 5 §§, nya 4, 7, 8 kap
CELEX-nr
32007L0014
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:535) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2006/07:211, Prop. 2006/07:115, Bet. 2006/07:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 §§, 2 a kap 3, 6, 10 §§, 2 b kap 3 §, 4 kap 1, 14, 17, 19, 21, 22 §§, 6 kap 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g §§, 7 kap 1 §
CELEX-nr
32006L0031
Ikraftträder
2007-11-01

Lag (2009:352) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2008/09:225, Prop. 2008/09:155, Bet. 2008/09:FiU32
Omfattning
ändr. 3 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 16, 17 §§
CELEX-nr
32008L0022
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:1009) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2009/10:373, Prop. 2009/10:217, Bet. 2009/10:FiU31
Omfattning
ändr. 2 kap. 11 §
CELEX-nr
32009R1060
Ikraftträder
2010-12-07

Lag (2010:1860) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:56, Prop. 2010/11:17, Bet. 2010/11:FiU15
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §; ny 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Lag (2010:2055) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Vad som sägs i 2 b kap. 1 § om publikt aktiebolag ska också gälla publikt försäkringsaktiebolag för vilket 22 § lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043) är tillämpligt. I sådana fall ska äldre bestämmelser i 2 b kap. 4 § om aktieägare i övertagande bolag tillämpas.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:62, Prop. 2009/10:246
Omfattning
ändr. 2 b kap. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:732) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
 2. Vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:268, Prop. 2010/11:95, Bet. 2010/11:FiU25
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2011-06-30

Lag (2011:880) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2010/11:315, Prop. 2010/11:135, Bet. 2010/11:FiU38
Omfattning
ändr. 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:189) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2011/12:184, Prop. 2011/12:70, Bet. 2011/12:FiU38
Omfattning
ändr. 2 kap. 26, 27, 34, 35, 36 §§, 4 kap. 23, 24 §§, 6 kap. 1 e, 1 h, 5 §§, rubr. närmast före 6 kap. 5 §; ny 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-05-15

Lag (2012:378) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
 2. När det gäller ansökningar om godkännande av prospekt som har kommit in till Finansinspektionen före lagens ikraftträdande, ska vid tillämpning av 2 kap. 26 § ansökan anses ha kommit in till inspektionen den dag lagen träder i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:239, Prop. 2011/12:129, Bet. 2011/12:FiU49
Omfattning
upph. 6 kap. 1 b §, ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 4, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 29, 31, 34, 35 §§, 2 b kap. 1 §, 4 kap. 22 §, 6 kap. 1 e, 1 h, 3, 3 a §§; nytt 2 c kap.
CELEX-nr
32010L0078
Ikraftträder
2012-07-01

Lag (2013:564) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2012/13:292, Prop. 2012/13:155, Bet. 2012/13:FiU31
Omfattning
upph. rubr.närmast efter 6 kap. 1 a §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16 §
CELEX-nr
32009L0065
Ikraftträder
2013-07-22

Lag (2014:478) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.
 2. För avräkning av förpliktelser som har skett före ikraftträdandet, avtal om överföring av tillgångar och positioner och avtal om säkerheter som har ingåtts före ikraftträdandet samt vid konkurs som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:274, Prop. 2013/14:111, Bet. 2013/14:FiU29
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 §, rubr. närmast före 5 kap.; nya 5 kap. 2, 2 a, 2 b §§
CELEX-nr
32012R0648
Ikraftträder
2014-08-01

Lag (2014:974) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
Omfattning
ändr. 3 kap. 1 och 3 §§
CELEX-nr
32013L0036
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:395) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
 2. Om en investerare före ikraftträdandet har anmält eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av överlåtbara värdepapper, gäller äldre bestämmelser om rätten till återkallelse.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:242, Prop. 2014/15:115, Bet. 2014/15:FiU19
Omfattning
ändr. 2 kap. 34 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:712) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:38, Prop. 2015/16:9, Bet. 2015/16:FiU7
Omfattning
ändr. 2 kap. 17 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:958) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
 2. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 3 § om ändring i aktieinnehav som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap.4, 5 och 10 §§.
 3. I fråga om anmälan enligt 4 kap. 9 § andra stycket om att den andel av det totala antalet aktier eller röster som innehavet motsvarar uppnår eller överstiger någon av gränserna i 4 kap. 5 § första stycket 1 eller går ned under någon av dem som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 4 kap.4, 5 och 10 §§.
 4. I fråga om offentliggörande enligt 4 kap. 18 § första stycket av förvärv och överlåtelse av egna aktier som avser förhållanden före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser i 4 kap. 5 § och 18 §andra stycket.
 5. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:95, Prop. 2015/16:26, Bet. 2015/16:FiU14
Omfattning
nuvarande 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e §§ betecknas 6 kap. 3 l, 3 g, 3 m, 3 n §§; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 39 §, 4 kap. 2, 4, 5, 10, 18, 22 §§, 6 kap. 3 a, 3 g, 3 l, 3 m, 3 n §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 6 kap. 2, 3 a §§; nya 2 kap. 40 §, 4 kap. 13 a §, 6 kap. 3 b, 3 c, 3 d, 3 e, 3 f, 3 h, 3 i, 3 j, 3 k, 3 o §§, rubr. närmast före 6 kap. 3 h, 3 m, 3 o §§
Ikraftträder
2016-02-01

Lag (2016:714) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2015/16:272, Prop. 2015/16:120, Bet. 2015/16:FiU36
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19 §, 6 kap. 1 a §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2016-07-03

Lag (2016:1308) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2016/17:119, Prop. 2016/17:22, Bet. 2016/17:FiU14
Omfattning
upph. 5 a kap.; ändr. 6 kap. 1 a, 3 §§, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-02-01

Lag (2017:680) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2017 i fråga om 6 kap.3 b och 3 f §§ och i övrigt den 3 januari 2018.
 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 17 §, 6 kap. 1 e, 3 b, 3 f §§
Ikraftträder
2017-08-02

Lag (2018:323) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:246, Prop. 2017/18:142, Bet. 2017/18:FiU39
Omfattning
ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder
2018-05-25

Lag (2018:797) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förarbeten
Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263, Bet. 2018/19:FiU7
Omfattning
ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder
2019-01-01