Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Version:

Jämför med tidigare versioner

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
SFS 2006:1166 i lydelse enligt SFS 2017:1178
Ikraft
2006-12-01
Upphäver
Förordning (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

 1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 2. offentlig kontroll, kontroll av att produktspecifikationen följs innan produkten släpps ut på marknaden, uppföljande kontroll hos producenter av vin samt handläggning av ansökningar om registrering, ändring av produktspecifikation och avregistrering enligt lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,
 3. sådan offentlig kontroll av ekologisk produktion som avses i 2 § första stycket lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion utom när det gäller foder, och
 4. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

[S2]Bestämmelser om avgifter för ekologisk kontroll som avser foder finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. Förordning (2013:1060).

2 §  Bestämmelser om kontrollmyndigheter och behöriga myndigheter finns i livsmedelsförordningen (2006:813), förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion.

[S2]I förordningen om kontroll av ekologisk produktion finns det även bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll som utförs av kontrollorgan. Förordning (2013:1060).

Årlig kontrollavgift

3 §  En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll av livsmedel och ekologisk produktion än den som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller en kontrollmyndighets kostnader för sådan kontroll av en livsmedelsanläggning som får utföras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813).

[S2]Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar får dock täckas dels av en årlig avgift, dels av en bemanningsavgift som tas ut med stöd av 18 §. För offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar får, i stället för det som sägs i första stycket, en bemanningsavgift tas ut med stöd av 18 §.

[S3]Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2013:1060).

4 §  Avgiften ska betalas av de livsmedelsföretagare och aktörer inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning. Förordning (2013:1060).

5 §  Avgiften skall betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten.

6 §  Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

[S2]Om kontrollmyndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

 • HFD 2013:80:En kommuns föreskriftsrätt efter bemyndigande enligt 8 kap. regeringsformen kan inte utnyttjas av kommunalförbund.

7 §  Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning. Förordning (2008:1056).

8 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas i andra fall än som anges i andra stycket.

[S2]Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas för den kontroll som utförs av ekologisk produktion i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel. Förordning (2013:1060).

9 §  Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

[S2]Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats. Förordning (2009:922).

10 §  Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll

11 §  I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 finns det bestämmelser om avgift för extra offentlig kontroll på grund av bristande efterlevnad av regelverket. Bestämmelserna ska även tillämpas vid extra offentlig kontroll av anläggningar för dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus eller tuggtobak samt vid extra offentlig kontroll på grund av bristande efterlevnad av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter i de delar förordningen kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas när det gäller extra offentlig kontroll, om det inte anges något annat i tredje stycket.

[S3]Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas när det gäller extra offentlig kontroll som avser ekologisk produktion i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel. Förordning (2013:1060).

12 §  Avgift skall inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogade.

Avgift för godkännande och registrering av en anläggning

13 §  Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande, eller anmäler registrering, av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en avgift för myndighetens prövning av frågan om godkännande eller registrering. Detta gäller dock inte primärproducenter av livsmedel.

[S2]Av bestämmelsen i första stycket följer att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för kommunens prövning eller registrering. Förordning (2013:679).

14 §  Avgiftens storlek fastställs av den behöriga myndigheten.

[S2]Om myndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

15 §  Avgiften skall beräknas på grundval av den allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vidare skall vid beräkningen av avgiften för prövning av frågan om godkännande hänsyn tas till de kriterier som föreskrivs i artikel 27.4-7 i samma förordning.

16 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig myndighet skall beräknas.

Avgift för stickprovskontroll för vissa livsmedel

17 §  Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för att bekosta kontroll av rester av bekämpningsmedel, veterinärmedicinska preparat, persistenta organiska miljöföroreningar och andra främmande ämnen i livsmedel som producerats i Sverige.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut för en statlig kontrollmyndighets kontroll skall beräknas.

Avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar

18 §  Kontrollmyndigheten får ta ut en avgift för myndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om avgiften för verkets bemanning vid sådana anläggningar.

[S3]Om kontrollmyndigheten är en kommun fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som bestäms av kommunfullmäktige.

Avgift för ansökningar som rör skyddade beteckningar

19 §  Den som ansöker hos den behöriga myndigheten om registrering av en skyddad beteckning, ändring av en produktspecifikation eller avregistrering ska betala en avgift för myndighetens handläggning. Avgiften ska betalas med ett belopp som bestäms av myndigheten.

[S2]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig myndighet ska beräknas. Förordning (2009:1465).

Avgift för kontroll av att produktspecifikationen följs

20 §  Behörig myndighet ska ta ut avgifter för kostnader för kontroll av att produktspecifikationen följs innan en produkt släpps ut på marknaden och för uppföljande kontroll hos producenter av vin.

[S2]Om kontrollmyndigheten är en kommun, ska avgiften fastställas av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

[S3]Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas. Förordning (2009:1465).

Avgift för prövning av ärenden som avser ekologisk produktion

20 a §  Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina respektive ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för prövning av ärenden hos en statlig myndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen om kontroll av ekologisk produktion. Förordning (2013:1060).

Föreskrifter om andra avgifter

21 §  Livsmedelsverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning och om hur sådana avgifter ska beräknas.

[S2]Om Livsmedelsverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar en avgift för en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut avgiften enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

[S3]Jordbruksverket får, inom sitt ansvarsområde, meddela föreskrifter om skyldighet att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning och om hur sådana avgifter ska beräknas. Förordning (2017:1178).

22 §  Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2009:1465).

Överklagande

23 §  I 31 och 32 §§livsmedelslagen (2006:804), 19 och 20 §§ lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders beslut. Förordning (2013:1060).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn, dock med de begränsningar som följer av punkterna 3, 4 och 6.
 3. Äldre föreskrifter får tillämpas till och med utgången av 2006.
 4. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och äldre föreskrifter.
 5. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret 2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av 2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.
Vad som sägs i första stycket gäller även en kommuns avgift för godkännande av en anläggning.
 1. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2008:1056) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Omfattning
ändr. 3, 7, 11 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:30) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2009:922) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1465) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

Omfattning
nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 21, 22, 23 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, den nya 23 §, rubr. närmast före 13, 21 §§, rubr. närmast före 19, 20 21 §§ sätts närmast före de nya 21, 22, 23 §§; nya 19, 20 §§, rubr. närmast före 19, 20 §§
CELEX-nr
32004R0882
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1873) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter;

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:679) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 11, 13 §§
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:1060) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 23 §§; ny 20 a §, rubr. närmast före 20 a §
CELEX-nr
32007R1234
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2017:1178) om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2018-01-01