Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2007-12-19
Ändring införd
SFS 2007:1470 i lydelse enligt SFS 2020:302
Ikraft
2008-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-05-18

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[K1]2 §  De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

Utbildning

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

Utbildningens innehåll m.m.

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K2]1 §  Grundutbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som anges i bilagan.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 §  Syftet med grundutbildningen är att föraren ska uppnå de kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att på ett tryggt sätt utföra gods- eller persontransporter.

Grundutbildningen ska innefatta ämnen inom områdena

 1. avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser,
 2. tillämpning av för transporten relevanta bestämmelser, och
 3. hälsa, trafiksäkerhet, miljösäkerhet, service och logistik. Förordning (2020:302).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 a §  Inom det område som anges i 1 § andra stycket 1 ska föraren efter avslutad grundutbildning

 1. känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa,
 2. känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar,
 3. kunna optimera bränsleförbrukningen,
 4. kunna förutse, bedöma och anpassa sig till risker i trafiken, och
 5. kunna ombesörja lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och använda fordonet på ett korrekt sätt.

Om föraren ska utföra persontransporter, ska han eller hon även kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Förordning (2020:302).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 b §  Inom det område som anges i 1 § andra stycket 2 ska föraren efter avslutad grundutbildning känna till de sociala förhållandena inom vägtransportområdet och de bestämmelser som reglerar dessa.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon även känna till bestämmelserna för sådana transporter som utbildningen avser. Förordning (2020:302).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 c §  Inom de områden som anges i 1 § andra stycket 3 ska föraren efter avslutad grundutbildning

 1. vara medveten om riskerna i trafiken och med arbetsrelaterade olyckor,
 2. kunna förebygga brottslighet och människosmuggling,
 3. kunna förebygga fysiska risker,
 4. vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga,
 5. kunna bedöma krissituationer, och
 6. kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Om föraren ska utföra godstransporter eller persontransporter, ska han eller hon även känna till de ekonomiska villkor som finns för sådana transporter på väg och för organisationen av marknaden som utbildningen avser. Förordning (2020:302).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K2]2 §  En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars körträning.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

2 §  En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars körträning.

En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst 10 timmars körträning. Förordning (2020:302).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K2]3 §  En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst tio timmars körträning.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

3 §  Den del av grundutbildningen som inte är körträning ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får delvis bedrivas med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg. Sådana verktyg får innefatta lärande på distans.

För grundutbildning som bedrivs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning gäller bestämmelserna i skollagen (2010:800). Förordning (2020:302).

Utvidgning eller ändring av transportverksamhet

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K2]4 §  En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

[S2]En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 3 § för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträning.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

4 §  En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet enligt 4 kap. 4 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § första stycket för att få grund- läggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning om minst 70 timmar. Minst fem timmar ska utgöra körträning.

En förare som utvidgar eller ändrar sin transportverksamhet och som normalt måste genomföra en grundutbildning enligt 2 § andra stycket för att få grundläggande kompetens, får i stället genomgå en kompletterande grundutbildning som omfattar minst 35 timmar. Minst två och en halv timme ska utgöra körträning. Förordning (2020:302).

Körträning

[K2]5 §  Med körträning avses individuell körning som en elev utför under uppsikt av en lärare som följer med i bilen.

[S2]Den som har uppsikt över körträningen anses som förare såvida eleven inte har ett körkort med körkortsbehörighet för fordonet. Förordning (2012:9).

Prov

[K2]6 §  Föraren ska avsluta grundutbildningen med att avlägga kunskapsprov inför Trafikverket.

[S2]Transportstyrelsen får förordna en person som är verksam inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning att förrätta provet. Förordning (2011:526).

[K2]7 §  Kunskapsprov i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning får genomföras stegvis under utbildningens gång. Förordning (2011:526).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K3]1 §  En kurs om fortbildning för förare ska omfatta minst 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som omfattar minst sju timmar vardera.

[S2]Enskilda moment i kursen får innefatta simulatorträning eller distansundervisning. Förordning (2008:729)

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 §  Syftet med fortbildningen är att ge föraren möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för att utöva yrket samt att repetera och fördjupa förarens kunskaper i vissa av de ämnen som hör till de områden som anges i 2 kap. 1-1 c §§.

Tyngdpunkten i fortbildningen ska ligga på ämnena trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt på att minska den miljöpåverkan som det innebär att framföra fordonet.

Fortbildningen ska vara anpassad till den enskilda förarens utbildningsbehov och till den senaste utvecklingen inom relevant teknik och reglering. Fortbildningen ska innehålla minst en delkurs i trafiksäkerhet. Förordning (2020:302).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K3]2 §  Fortbildningen ska omfatta ämnen och avse mål som anges i bilagan. Förordning (2014:785).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

2 §  Fortbildningen ska uppgå till 35 timmar. Den får delas upp i delkurser som uppgår till minst sju timmar vardera. En delkurs får delas upp på två på varandra följande dagar. Förordning (2020:302).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

3 §  Fortbildningen ska vara lärarledd och innehålla både teoretiska och praktiska moment. Den får bedrivas med hjälp av informations- och kommunikationstekniska verktyg eller avancerade simulatorer. Sådana verktyg får innefatta lärande på distans. Fortbildningen får dock bestå av högst tolv timmars lärande på distans. Förordning (2020:302).

4 kap. Yrkeskompetensbevis

Utfärdande

[K4]1 §  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis om grundläggande kompetens till en förare som

 • uppfyller ålderskraven i 3 kap. 3, 4, 4 a, 5, 6 eller 7 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
 • har genomgått en grundutbildning,
 • har avlagt godkänt prov, och
 • innehar körkortsbehörighet för det fordon som grundutbildningen avser.

[S2]Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller två år efter det att föraren avlagt ett godkänt prov. Förordning (2012:9).

[K4]2 §  Transportstyrelsen ska utfärda ett yrkeskompetensbevis till en förare som har genomgått en fortbildning och som innehar körkortsbehörighet för det fordon som fortbildningen avser.

[S2]Rätten att få ut ett yrkeskompetensbevis förfaller ett år efter det att ett intyg om genomförd fortbildning utfärdats. Förordning (2012:9).

[K4]3 §  Om ett yrkeskompetensbevis har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift om innehavaren har ändrats, ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

[S2]Till anmälningen ska om möjligt yrkeskompetensbeviset bifogas. Om ett yrkeskompetensbevis som kommit bort senare hittas, ska det genast överlämnas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1172).

[K4]4 §  Transportstyrelsen får efter anmälning enligt 3 § utfärda en duplett på yrkeskompetensbeviset. En sådan duplett ska ha samma giltighetstid som det ursprungliga yrkeskompetensbeviset. Förordning (2008:1172).

Utbyte av yrkeskompetensbevis

[K4]5 §  Framgår förarens yrkeskompetensbevis av uppgifter som finns på ett körkort som har utfärdats i en annan stat inom EES, får föraren i samband med att ett körkort ska bytas ut enligt 6 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) ansöka hos Transportstyrelsen att ett svenskt yrkeskompetensbevis enligt 1 eller 2 § ska utfärdas. En kopia på det körkort som ansökan om utbyte avser ska fogas till ansökan.

[S2]Transportstyrelsen får förelägga sökanden att ge in en utredning som styrker att yrkeskompetensbeviset på det utländska körkort som ska bytas ut är giltigt i den stat där det har utfärdats. Följs inte förläggandet får ansökan avvisas.

[S3]Det nya yrkeskompetensbeviset gäller till och med samma tidpunkt som det utbytta yrkeskompetensbeviset. Förordning (2008:1172).

Handlingar

[K4]6 §  Den handling som utgör bevis om yrkeskompetens ska rubriceras "YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE".

Andra bevis om yrkeskompetens

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K4]7 §  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför godstransporter, ska styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

7 §  En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför godstransporter, kan styrka sin yrkesförarkompetens genom att visa upp ett sådant förartillstånd som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, under förutsättning att unionskod 95 anges på förartillståndet. Förordning (2020:302).

[K4]8 §  /Upphör att gälla U:2020-05-23 genom förordning (2020:302)./ En förare som inte är medborgare i en stat inom EES men som är anställd eller anlitad av ett företag som är etablerat inom EES och som utför persontransporter ska styrka sin yrkesförarkompetens genom antingen

 1. gemenskapskoden på ett gemenskapskörkort,
 2. yrkeskompetensbevis för förare försett med motsvarande gemenskapskod, eller
 3. ett nationellt bevis som medlemsstaterna ömsesidigt godkänner inom sina respektive territorier.

5 kap. Tillstånd att bedriva utbildning m.m.

[K5]1 §  Transportstyrelsen får ge tillstånd till en fysisk eller juridisk person att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. 2 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

[S2]Det ska framgå av tillståndet vilken utbildning som får bedrivas. Förordning (2008:1172).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K5]2 §  En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska innehålla följande:

 1. en utbildningsplan som anger ämnen, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder,
 2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
 3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
 4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som används, och
 5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet utbildningsplatser.

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

2 §  En ansökan om tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska innehålla följande:

 1. en utbildningsplan som anger områden, plan för genomförande av utbildning och undervisningsmetoder,
 2. uppgifter om lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden,
 3. uppgifter om undervisningslokaler och undervisningsmaterial,
 4. uppgifter om tillgängliga resurser för det praktiska arbetet och de fordon som används, och
 5. uppgifter om villkoren för deltagande i utbildningen inklusive antalet utbildningsplatser. Förordning (2020:302).

[K5]2 a §  Efter ansökan av den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet får Transportstyrelsen ändra eller meddela nya villkor i tillståndsbeslutet. Förordning (2014:785).

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K5]3 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten genomförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1 § eller 3 kap. 2 §. Förordning (2014:785).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

3 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska se till att verksamheten utförs i enlighet med ansökan och tillståndet samt att utbildningsverksamheten omfattar det som anges i 2 kap. 1-1 c §§ eller 3 kap. 1 §. Förordning (2020:302).

[K5]4 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet ska anmäla hos Transportstyrelsen när verksamheten påbörjas. Anmälan ska även göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras om verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Anmälan enligt denna paragraf ska ske utan dröjsmål. Förordning (2008:1172).

Rapportering m.m.

[K5]5 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska föra anteckningar om förarens deltagande i fortbildningskursen.

[K5]6 §  Den som enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

[S2]Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd. Förordning (2010:784).

[K5]7 §  Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska i samband med att rapport lämnas enligt 6 § utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren.

[S2]Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat en delkurs utfärda ett intyg om genomförd delkurs till föraren. Den som anordnat den sista delkursen ska utfärda ett intyg om genomförd fortbildning till föraren.

6 kap. Återkallelse m.m.

[K6]1 §  Transportstyrelsen fattar beslut enligt 10 kap. 1 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens om återkallelse av tillstånd att bedriva utbildning samt meddelar varning enligt 10 kap. 2 § samma lag. Förordning (2008:1172).

7 kap. Tillsyn

[K7]1 §  Transportstyrelsen utövar tillsyn över att lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

[S2]När det gäller tillsynen över hur prov genomförs i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning ska Transportstyrelsen samråda med Statens skolinspektion. Förordning (2012:9).

8 kap. Bemyndiganden m.m.

Föreskrifter

/Upphör att gälla U: 2020-05-23/

[K8]1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. grundutbildning och körträning för grundläggande kompetens,
 2. prov vid grundutbildning,
 3. fortbildning,
 4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
 5. yrkeskompetensbevis, andra bevis enligt 4 kap. 8 § 3, och gemenskapskod, och
 6. tillsyn över utbildningsverksamheten.

[S2]Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och denna förordning.

[S3]Föreskrifter som avses i första stycket 2 får meddelas efter samråd med Statens skolverk. Förordning (2008:1172).

/Träder i kraft I: 2020-05-23/

1 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. grundutbildningen och dess innehåll samt körträning för grundläggande kompetens,
 2. prov vid grundutbildning,
 3. fortbildningen och dess innehåll,
 4. villkor för att bedriva utbildningsverksamhet,
 5. yrkeskompetensbevis och unionskod,
 6. tillsyn över utbildningsverksamheten,
 7. vad som enligt 2 kap. 4 § 14 lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens avses med att en gods- eller persontransport är tillfällig och inte försämrar trafiksäkerheten, och
 8. användaridentifiering och kontroll vid lärande på distans.

Transportstyrelsen får, om inte annat följer av 2 §, meddela föreskrifter om verkställighet av lagen om yrkesförarkompetens och denna förordning.

Föreskrifter som avses i första stycket 1 och 2 får meddelas efter samråd med Statens skolverk. Förordning (2020:302).

[K8]2 §  Statens skolverk får meddela föreskrifter om utbildning för yrkesförarkompetens i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs som har varit föremål för samråd med Transportstyrelsen.

[S2]Föreskrifter får meddelas om

 1. innehållet i grundutbildningen för grundläggande kompetens, och
 2. utbildningsverksamheten hos skolan.

[S3]Statens skolinspektion får meddela föreskrifter om tillsyn över utbildningsverksamheten. Förordning (2012:9).

[K8]3 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov som avslutar grundutbildning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens när det gäller utbildning i gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning där eleven går en nationell kurs.

[S2]Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska styrelsen höra Statens skolverk. Förordning (2012:9).

Avgifter

[K8]4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Förordning (2010:1611).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2008.
 2. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2008 på förare som utför persontransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna D och DE.
 3. Denna förordning tillämpas första gången den 10 september 2009 på förare som utför godstransporter med fordon som kräver förarbehörigheterna C och CE.
CELEX-nr
3200R0484
Ikraftträder
2008-01-15

Förordning (2008:636) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 7 kap 1 §, 8 kap 2 §
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:729) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, rubr. till 8 kap, bil.; ny 8 kap 4 §, rubr. närmast före 8 kap 1, 4 §§
CELEX-nr
32006R0561
Ikraftträder
2008-09-10

Förordning (2008:1172) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, 5 kap 1, 4, 6 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:159) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 6 §
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:784) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1611) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 8 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:526) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 6, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2012:9) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 1, 2 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2014:785) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 3 §; ny 5 kap. 2 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2020:302) om ändring i förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 23 maj 2020.
 2. Den som före den 23 maj 2020 har genomgått en delkurs enligt äldre föreskrifter får tillgodoräkna sig den kursen inom ramen för fortbildningen.
 3. Den som före den 23 maj 2020 har påbörjat en grundutbildning men slutför den efter det datumet får genomföra hela grundutbildningen enligt äldre föreskrifter och tillgodoräkna sig den som en genomförd grundutbildning.
 4. Den som har tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet enligt 8 kap. lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens får under 2020 till Transportstyrelsen anmäla de anpassningar av utbildningsplanen som följer av de nya föreskrifterna utan att behöva ansöka enligt 5 kap. 2 a §.
 5. Ett förartillstånd som inte är försett med unionskod 95 och som utfärdats före den 23 maj 2020 i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg gäller som bevis om yrkeskompetens till och med dess sista giltighetsdag.

Bilaga /Upphör att gälla U:2020-05-23 genom förordning (2020:302)./

Förteckning över ämnen och mål som det hänvisas till i 2 kap. 1 §, 3 kap. 2 § och 5 kap. 3 §
 1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna
För samtliga körkort
1.1 för optimal användning av dessa.Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper
Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning av varvräknare, diagram över växellådans utväxling.
1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av förhållandet fart-växellåda, användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår.
1.3Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.
Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna 1.1 och 1.2.
Körkort C1, C1E, C, CE
1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmaterial och pallar.
Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säkring av gods, användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av hanteringsutrustning, användning av presenningar.
Körkort D1, D1E, D, DE
1.5 och bekvämlighet.Mål: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet
Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt bruk av vägnätet, placering på körbanan, mjukhet vid inbromsning, behärskning av överhänget, användning av särskild infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält), hantering av konflikter mellan ett tryggt körsätt och andra uppgifter som förare, kommunikation med passagerarna, särskilda hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper (personer med funktionshinder, barn).
1.6 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.
2.Tillämpning av bestämmelser
För samtliga körkort
2.1 bestämmelser inom vägtransportsektorn.Mål: att känna till sociala förhållanden och
Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning och konsekvenser av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, påföljder vid bristande eller felaktig användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning.
Körkort C1, C1E, C, CE
2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.
Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standard- avtalen för godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer, särskilda dokument som medföljer godset.
Körkort D1, D1E, D, DE
2.3 Mål: att känna till bestämmelserna för persontransporter.
Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen, säkerhetsbälten, lastning av fordonet.
3. logistikHälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service,
För samtliga körkort
3.1 arbetsrelaterade olyckor.Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om
Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik över trafikolyckor, lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska konsekvenser.
3.2 Mål: kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.
Allmän information, konsekvenser för föraren, förebyggande åtgärder, checklista, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.
3.3Mål: kunna förebygga fysiska risker.
Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar, personlig säkerhet.
3.4 förmåga.Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk
Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress, den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse.
3.5Mål: att kunna bedöma krissituationer.
Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen förvärras, kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garantera alla passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en olycksrapport ska utformas.
3.6 till att företagets profil höjs.Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar
Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med, fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av tvister.
Körkort C1, C1E, C, CE
3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden.
Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare), olika typer av vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, för egen räkning, transportrelaterad verksamhet), organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad verksamhet, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.), utvecklingen inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.).
Körkort D1, D1E, D, DE
3.8 Mål: att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och organisationen av marknaden.
Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för persontransport (järnväg, personbilar), olika typer av vägtransportverksamhet för persontransport, gränspassage (internationella transporter), de vanligaste persontransportföretagens organisation. Förordning (2012:9).
Omfattning
upph. 4 kap. 8 §, bil.; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7 §, 5 kap. 2, 3 §§, 8 kap. 1 §, rubr.närmast före 2 kap. 1 §; nya 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§, 3 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-05-23