Alla nya och ändrade begrepp

Familjerätt

2017-03-01

Offentlig rätt

2017-03-01

Internationell rätt

2017-03-01

Civilrätt

2017-03-01

Rättsvetenskap

2017-03-01

Nya rättsområden

2017-03-01

Obligationsrätt

2017-03-01

Sakrätt

2017-03-01

Immaterialrätt

2017-03-01

Förmögenhetsrätt

2017-03-01

Emissionsprogram

2017-03-01

Informationstext

2017-03-01

Vägtrafikregistret

2017-03-01

Emittent

2017-03-01

Olovligt anskaffande av alkohol

2019-06-21

Budgivare

2017-03-01

Flygfylleri

2017-03-01

Biocidprodukt

2017-03-01

Förfalskat läkemedel

2017-03-01

Preliminär taxering

2019-06-27

Genomsnittsmetoden

2019-06-27

Vid

2017-03-01

Humanläkemedel

2017-03-01

Teknisk sprit

2017-03-01

Anmält avvecklingssystem

2017-03-01

Tillsynsförordningen

2017-03-01

STCW 78

2019-06-27

Aktiv substans

2017-03-01

Sjöfylleri

2017-03-01

Kvalificerade investerare

2017-08-30

Läkemedel som omfattas av sjukhusundantag

2017-03-01

Ickeinterventionsstudie avseende säkerhet

2017-03-01

Sammandrag av kontrolluppgifter

2019-06-27

Alkoholhaltigt läkemedel

2017-03-01

Målbolag

2017-03-01

Olovligt innehav av alkohol

2019-06-21

Halvårsrapport

2017-03-01

Allmän dataskyddsförordning

2018-05-24

Krishanteringsdirektivet

2017-03-01

Utbetalande myndighet

2019-07-10

Medicinteknisk produkt

2019-07-11

Samverkande system

2017-03-01

Mellanprodukt

2017-03-01

Hjälpämne

2017-03-01

Globalfond

2017-03-01

Offentligt uppköpserbjudande

2017-03-01

Marknadsmissbruksförordningen

2017-06-04

Generell risk

2019-06-27

Finansiella instrument

2017-03-01

Ägare av fartyg

2017-03-01

SAS

2019-06-27

Företag med begränsat börsvärde

2017-03-01

Serveringstillstånd

2017-03-01

Konvertering

2018-12-19

EES

2017-03-01

Kapitalinkomst

2019-06-27

Penningmarknadsinstrument

2017-03-01

Detaljhandelsbolaget

2017-03-01

Generiskt läkemedel

2017-03-01

Kvittningsarrangemang

2017-03-01

Rumsservering

2017-03-01

Tillverkning

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1069/2009

2017-03-01

Extemporeapotek

2017-03-01

Kemiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Prövningsläkemedel för djur

2018-10-03

Olovlig hantering av alkohol

2019-06-21

Prospektförordningen

2017-03-01

Grov otillåten avfallstransport

2019-07-10

Restitutionsränta

2019-06-27

Förordning (EG) nr 850/2004

2017-03-01

Skada

2017-03-01

Grovt subventionsmissbruk

2019-05-30

Stadigvarande serveringstillstånd

2017-03-01

Arrangemang om strukturerad finansiering

2017-03-01

Nettningsarrangemang

2017-03-01

Veterinärmedicinska läkemedel

2017-03-01

Börs

2017-03-01

Sjötransport

2018-12-07

Överlåtbara värdepapper

2017-03-01

Klinisk läkemedelsprövning på djur

2018-10-03

Biologiskt växtskyddsmedel

2017-03-01

Matchfixning

2018-08-16

Gesellschaften mit beschränkter Haftung

2017-03-01

Aktierelaterat överlåtbart värdepapper

2017-03-01

Farliga och skadliga ämnen

2018-12-07

Radioaktiva läkemedel

2017-03-01

Sponsor

2017-03-01

Reglerad marknad

2017-03-01

Läkemedel

2017-03-01

Farliga och skadliga förpackade ämnen

2018-12-07

Artikel 4 och 7

2017-03-01

Tilläggsläkemedel

2018-12-22

Arrangemang om säkerheter

2017-03-01

Förordning (EU) nr 1257/2013

2017-03-01

Öppenhetsdirektivet

2017-03-01

Direktiv 2008/98/EG

2017-03-01

Farliga och skadliga bulkämnen

2018-12-07

Elbuss

2017-03-01

Klinisk läkemedelsprövning på människor

2018-10-03

Tjänstedirektivet

2017-03-01

Avgiftsunderlaget

2017-03-01

Förmånsbegränsning

2018-08-10

Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik

2019-07-11

Sammanhållna yrkesutbildningar

2017-06-04

Reservdel

2017-03-01

Prövningsläkemedel för människor

2018-10-03

Arrangemang om säkerhetsöverlåtelser

2017-03-01

Förordning (EU) 2017/852

2018-12-13

Hälsovarningar

2017-11-13

Kosmetiskt solarium

2017-08-30

Personkontroll

2017-03-01

Direktiv 2012/19/EU

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1272/2008

2017-03-01

Beslut 2000/532/EG

2017-03-01

Förordning (EG) nr 440/2008

2017-03-01

Partiell överföring

2017-03-01

Förordning (EG) nr 1013/2006

2017-03-01

Olycka

2017-03-01

Elektrisk och elektronisk utrustning

2017-03-01

Kabel

2017-03-01

Direktivet om marknader för finansiella instrument

2017-03-01

Subventionsmissbruk

2017-03-01

Verksamhetsansvarig

2017-03-01

Konventionsstat

2017-03-01

Förebyggande åtgärd

2017-03-01

Rattfylleri

2017-03-01

Försvårande av miljökontroll

2017-03-01

Sidosal

2017-03-01

Otillåten avfallstransport

2017-03-01

Miljörapport

2017-03-01

Den kommunala nämnden

2017-03-01

Visstidsanställning

2017-06-04

Angelägen åtgärd

2019-08-30

Gäldenärens brottslighet

2019-08-30

Hyresförseningar

2019-08-30

Inglasning av balkong

2019-08-30

Kostnader i konkursmål

2019-08-30

Medlemskap i bostadsrättsförening

2019-08-30

Otillåten andrahandsuthyrning

2019-08-30

Rättegångskostnad i avskrivet mål

2019-08-30

Stadgevillkor 55+-förening

2019-08-30

Utvisning

2017-03-01

Artbrott

2017-03-01

Trolöshet mot huvudman

2017-03-01

Rubricering

2017-06-04

Straffvärde

2017-03-01

Bokföringsbrott

2017-03-01

Skuldsanering

2017-03-01

Konkurs

2017-03-01

Jäv

2017-03-01

Ingrepp i lägenhet

2017-06-04

Våldsamt motstånd

2017-03-01

God man

2017-03-01

Brottslig verksamhet

2017-03-01

Sexuellt ofredande

2017-03-01

Kopplade avtal

2018-07-22

Hyresnämndsmål

2017-06-04

Förlängning av hyresavtal

2017-06-04

Tilltro

2017-06-04

Rättegångskostnad

2017-03-01

Dold samäganderätt

2017-06-04

Förverkande av hyresrätt

2017-06-04

Skadestånd

2017-03-01

Företagsbot

2017-03-01

Svensk internationell processrätt

2019-08-28

Uppsåt

2017-03-01

Social adekvans

2017-06-04

Företagsförsäkring

2017-03-01

Verkställighetshinder

2017-03-01

Olaga frihetsberövande

2017-03-01

Behörighet

2017-03-01

Jurisdiktion

2017-06-04

Försäkring

2017-03-01

Utvisning på grund av brott

2017-06-04

Försäkringsersättning

2017-03-01

Domsrätt

2017-03-01

Preskription

2017-03-01

Exkludering

2017-03-01

Polis, Saklig grund för uppsägning

2019-08-23

Avvisat yrkande

2019-08-15

Falska uppgifter

2019-08-15

Framställd i tryckpress

2019-08-15

Sexualbrott mot barn

2019-08-15

Uppsägning av tomträttsavtal

2019-08-15

Tryckt skrift

2019-08-15