Alla författningar

Lag (2918:1397) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 8 kap. 5 §, 15 kap. 1 a, 10 §§, 16 kap. 1 §; ny 6 a kap. 7 a §, rubr. närmast före 6 a kap. 7 a §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47, Rskr. 2017/18:438

Förordning (2118:622) om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 a, 6, 6 a, 7 c, 7 d, 7 e, 8, 9 §§
Ikraftträder: 2018-07-01

Lag (2019:1395) om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

2018-10-29

Omfattning: upph. rubr. närmast efter 24 §; ändr. 14 §, rubr. närmast före 11 b § sätts närmast före 11 d §
Ikraftträder: 2018-08-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:137, Bet. 2017/18:FiU47, Rskr. 2017/18:438

Lag (2018:2346) om upphävande av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen

2018-10-29

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2017/18:418, Bet. 2017/18:KU46, Prop. 2017/18:206

Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2018-11-11

Omfattning: ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU7, Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1630) om upphävande av lagen (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

2018-11-11

Omfattning: upph.
Förarbeten: Rskr. 2018/19:5, Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1629) om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)

2018-11-11

Omfattning: ändr. 10 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:SfU7, Rskr. 2018/19:5, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1628) om ändring i socialförsäkringsbalken

2018-11-11

Omfattning: ändr. 11 kap. 10, 12 §§, 12 kap. 4 §, 13 kap. 1, 3 §§, 16 kap. 12 §, 97 kap. 2, 13 §§, 98 kap. 5 § , rubr. närmast före 12 kap. 7 §; nya 12 kap. 5 a, 7 a §§, 13 kap. 9 a §, rubr. närmast före 12 kap. 5 a §, 13 kap. 9 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:5, Bet. 2018/19:SfU7, Prop. 2017/18:270

Lag (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2018-11-11

Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU7, Prop. 2017/18:263

Lag (2018:1623) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

2018-11-11

Omfattning: nya 1 kap. 15, 16, 17 §§, rubr. närmast före 1 kap 15, 17 §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:263, Rskr. 2018/19:1, Bet. 2018/19:FiU7

Lag (2018:1622) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

2018-11-11

Omfattning: ändr. 6 kap. 1 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Bet. 2018/19:FiU7, Rskr. 2018/19:1, Prop. 2017/18:263

Förordning (2018:1621) om ändring i förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket

2018-11-11

Omfattning: ändr. 7 §
Ikraftträder: 2018-12-01

Förordning (2018:1620) om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

2018-11-11

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 kap. 50 §; ny 1 kap. 51 §
Ikraftträder: 2018-11-16

Förordning (2018:1619) om ändring i förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare

2018-11-11

Omfattning: ändr. rubr. närmast före 43 §; ny 44 §
Ikraftträder: 2018-11-16

Förordning (2018:1618) om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

2018-11-11

Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1617) om ändring i förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Försäkringskassan

2018-11-11

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1615) om ändring i tjänstledighetsförordningen (1984:111)

2018-11-11

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1614) om merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag

2018-11-11

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1613) om ändring i förordningen (2016:1041) om plastbärkassar

2018-11-11

Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraftträder: 2018-12-01

Förordning (2018:1612) om ändring i utlänningsdataförordningen (2016:30)

2018-11-11

Omfattning: ändr. 9, 11 §§
Ikraftträder: 2018-12-01

Lag (2018:1611) om ändring i utlänningsdatalagen (2016:27)

2018-11-11

Omfattning: upph. 7, 8, 10 §§, rubr. närmast före 7 §; nuvarande 14, 15 §§ betecknas 15, 14 §§; ändr. 5, 6, 13, den nya 14, 17, 18, 20, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före den nya 15 §, rubr. närmast före nuvarande 15 § sätts närmast före den nya 14 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 18 a, 28 b §§
Ikraftträder: 2018-12-01
Förarbeten: Rskr. 2018/19:3, Prop. 2017/18:254, Bet. 2018/19:SfU5

Förordning (2018:1608) om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1606) om upphävande av förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1605) om ändring i förordningen (1981:340) om avgift för administration av statliga bostadslån m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr. 9 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1604) om upphävande av föreskrift (2002:3) om garantiavgift enligt förordningen (1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1603) om upphävande av förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1602) om upphävande av förordningen (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1601) om upphävande av förordningen (2012:545) om stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1600) om upphävande av förordningen (2007:160) om stöd till planeringsinsatser för vindkraft

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1599) om upphävande av förordningen (2003:506) om investeringsstimulans för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1598) om upphävande av förordningen (1990:916) om vissa lån till forskningsinriktat experimentbyggande

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1597) om upphävande av förordningen (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1596) om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1595) om upphävande av kungörelsen (1967:558) om tillämpning av svensk standard inom viss byggnadsverksamhet

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1594) om bidrag till kommuner för kostnader för flyttning, uppställning och skrotning av vissa fordon

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-11-15

Förordning (2018:1593) om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1591) om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

2018-10-29

Omfattning: ny 1 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Tillkännagivande (2018:1589) av de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-10-17

Tillkännagivande av de EU-bestämmelser (2018:1589) som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1588) om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2 §; nya 8 a, 8 b, 8 c §§
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1586) om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

2018-10-29

Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2018-11-12

Förordning (2018:1585) om ändring i elförordningen (2013:208)

2018-10-29

Omfattning: upph. 21, 29 §§, rubr. närmast före 21 §; ändr. 22, 26 §§; ny 21 §, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1584) om ändring i förordningen (2011:714) om certifiering av stamnätsföretag för el

2018-10-29

Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1582) om ändring i förordningen (2007:1119) med instruktion för Affärsverket svenska kraftnät

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3 §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1580) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2019

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Regeringens beslut (2018:1579) om fastställelse av ändring i stadgarna för Sveriges advokatsamfund

2018-10-29

Förordning (2018:1578) om tillfällig ersättning till kommuner för kostnader med anledning av skogsbränder

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-10-15

Förordning (2018:1577) om ändring i förordningen (2018:1479) om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

2018-10-29

Omfattning: ändr. 16 b § i 2018:1479

Förordning (2018:1572) om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 8 kap. 6 §; ny 4 kap. 1 b, 2 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1571) om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-10-29

Omfattning: ändr. 8, 8 a, 15 §§; ny 8 b §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1570) om ändring i förordningen (2017:1268) med instruktion för Klimatpolitiska rådet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1568) om ändring i förordningen (1994:1806) om systemansvaret för el

2018-10-29

Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; nuvarande 16 a § betecknas 15 d §; ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 1, 2 §§; nya 2 a, 16, 16 a, 16 b, 16 c, 16, d, 16, e, 16 f §§, rubr. närmast före 16, 16 b, 16 d, 16 f §§
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1566) om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1 §
Ikraftträder: 2018-10-08

Förordning (2018:1565) om ändring i förordningen (2012:275) om trygg naturgasförsörjning

2018-10-29

Omfattning: upph. 4, 5, 9 §§, rubr. närmast före 4, 5, 9 §§; ändr. 1, 2, 3, 6, 8 §§
Ikraftträder: 2018-10-08

Förordning (2018:1561) om ändring i vägmärkesförordningen (2007:90)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2018:1560) om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2018-10-15

Riksåklagarens föreskrifter (2018:1557) om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

2018-10-29

Omfattning: upph. bil. 20, 21; ändr. bil. 1
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1555) om ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

2018-10-29

Omfattning: nuvarande 10 § betecknas 11 §, rubr. närmast före 10 § sätts närmast före 11 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraftträder: 2018-10-15

Förordning (2018:1554) om ändring i förordningen (2002:106) om kooperativ hyresrätt

2018-10-29

Omfattning: ändr. 7, 8, 8 c §§
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1553) om ändring i bostadsrättsförordningen (1991:630)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 9, 10, 10 c §§
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1552) om ändring i förordningen (2007:1431) med instruktion för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2, 11, 14 §§
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1551) om ändring i förordningen (2004:484) om Allmänna arvsfonden

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2018-10-15

Förordning (2018:1550) om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2018-10-15

Förordning (2018:1549) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2019

2018-10-29

Förordning (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1546) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

2018-10-29

Omfattning: nya 10 kap. 29, 30 §§, rubr. närmast före 10 kap. 29 §
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1545) om stöd för utveckling och användning av flytande biogas

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1544) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 7, 15 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1542) om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

2018-10-29

Omfattning: upph. 6 §
Ikraftträder: 2018-09-06

Förordning (2018:1541) om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse

2018-10-29

Omfattning: ny 7 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1540) om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

2018-10-29

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2018-09-18

Förordning (2018:1539) om ändring i mönstringsförordningen (1984:831)

2018-10-29

Omfattning: ny 1 a §
Ikraftträder: 2018-09-17

Förordning (2018:1538) om ändring i förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

2018-10-29

Omfattning: ändr.10 §, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1537) om ändring i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

2018-10-29

Omfattning: ändr 5 a §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1536) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

2018-10-29

Omfattning: ändr 4 §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1535) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

2018-10-29

Omfattning: ny 8 d §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1534) om ändring i förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

2018-10-29

Omfattning: ändr. 12 §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1533) om statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1532) om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet

2018-10-29

Omfattning: ny 6 a §
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1531) om ändring i förordningen (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

2018-10-29

Omfattning: nuvarande 1 a § betecknas 1 b §; ny 1 a §
Ikraftträder: 2018-11-01

Förordning (2018:1530) om ändring i läkemedelsförordningen (2015:458)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 7 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 7 kap. 3 §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1529) om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

2018-10-29

Omfattning: ändr. 15 §; ny 49 a §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1527) om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1525) om ändring i förordningen (2009:1395) med instruktion för Sametinget

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1524) om ändring i förordningen (2010:1385) med instruktion för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

2018-10-29

Omfattning: ny 3 a §
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1522) om ändring i förordningen (1975:518) om rikets indelning i verksamhetsområden för hyresnämnd och arrendenämnd m.m.

2018-10-29

Omfattning: ändr.
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1521) om ändring i förordningen (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 11, 12 §§
Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1520) om intäktsram för elnätsverksamhet

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Ändring (2018:1520) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1519) om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Ändring (2018:1519) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Ändring (2018:1519) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1518) om ändring i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 5, 7, 10, 13 15 §§, rubr. närmast före 7, 13 §§; nya 6, 9 a, 18 b, 18 c, 18 d §§,
Ikraftträder: 2018-10-01

Förordning (2018:1517) om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 13, 14 §§; nya 2 a, 11 a, 11 b, 11 c, 15 §§, rubr. närmast före 11 a, 15 §§
Ikraftträder: 2020-01-01

Förordning (2018:1515) om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 2, 5 a, 17, 20 §§; ny 5 b §
Ikraftträder: 2018-09-01

Förordning (2018:1514) om ändring i förordningen (2018:395) om ändring i förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket

2018-10-29

Omfattning: ändr. ikrafttr.best.; nya p 2, 3 ikrafttr.best. till 2018:395
Ikraftträder: 2018-08-01

Lag (2018:1513) om ändring i drivmedelslagen (2011:319)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 22 §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:229, Bet. 2017/18:MJU22, Rskr. 2017/18:440

Förordning (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval

2018-10-29

Ikraftträder: 2019-01-01

Förordning (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning

2018-10-29

Ikraftträder: 2022-01-01

Förordning (2018:1509) om ändring i förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare och förskollärare som saknar lärar- eller förskollärarexamen

2018-10-29

Omfattning: ändr. 8, 12 §§, ny 8 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:204, Rskr. 2017/18:331, Bet. 2017/18:UbU25

Förordning (2018:1508) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

2018-10-29

Omfattning: ändr. 8 §
Ikraftträder: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:204, Rskr. 2017/18:331

Förordning (2018:1507) om ändring i förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

2018-10-29

Omfattning: ändr. 5 §
Ikraftträder: 2022-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204

Förordning (2018:1506) om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4, 6 §§; ny 4 a §
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204

Förordning (2018:1505) om ändring i förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet

2018-10-29

Omfattning: nuvarande 5 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§ betecknas 5 kap. 2 d, 2 b, 2 c §§; ändr. 5 kap. 2, 2 a §§, de nya 5 kap. 2 b, 2 c, 2 d §§
Ikraftträder: 2022-01-01
Förarbeten: Bet. 2017/18:UbU25, Prop. 2017/18:204, Rskr. 2017/18:331

Förordning (2018:1504) om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4, 5, 6 §§; nya 4 kap. 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:204, Rskr. 2017/18:331, Bet. 2017/18:UbU25

Förordning (2018:1503) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

2018-11-11

Omfattning: upph. 7 kap. 9 §, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2011:1020; nuvarande 7 kap. 10 a § betecknas 7 kap. 9 §; ändr. 7 kap. 5, 6, 8 §§, den nya 7 kap. 9 §, 7 kap. 9 a, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28 §§; nya 7 kap. 5 a, 5 b, 12 a, 15 a, 21 a §§
Ikraftträder: 2019-01-01
Förarbeten: Rskr. 2017/18:331, Prop. 2017/18:204, Bet. 2017/18:UbU25

Förordning (2018:1502) om ändring i patientdataförordningen (2008:360)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 6 §
Ikraftträder: 2018-08-15

Förordning (2018:1501) om statligt stöd till produktion av biogas som ska användas som biodrivmedel

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-08-30

Förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-08-15

Ändring (2018:1500) None

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1499) om upphävande av förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter

2018-10-29

Omfattning: upph.

Förordning (2018:1498) om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

2018-10-29

Omfattning: ändr. 2 kap. 17, 17 a, 17 b §§; nya 2 kap. 17 d, 17 e, 17 f §§
Ikraftträder: 2018-08-01

Förordning (2018:1496) om ändring i förordningen (2017:532) om studiestartsstöd

2018-10-29

Omfattning: ändr. 4, 27 §§
Ikraftträder: 2019-03-01

Förordning (2018:1495) om statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-08-01

Förordning (2018:1493) om ändring i förordningen (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser

2018-10-29

Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraftträder: 2018-09-01

Förordning (2018:1491) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

2018-10-29

Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder: 2018-09-01

Förordning (2018:1490) om ändring i förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring

2018-10-29

Omfattning: ändr. 21 f §
Ikraftträder: 2019-04-01

Förordning (2018:1488) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

2018-10-29

Omfattning: ändr. bil.
Ikraftträder: 2018-09-01

Förordning (2018:1487) om ändring i arkivförordningen (1991:446)

2018-10-29

Omfattning: ändr. 15 §
Ikraftträder: 2018-09-01

Förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning

2018-10-29

Ikraftträder: 2018-09-01

Ändring (2018:1486) None

2018-10-29

Omfattning: upph.