Upphävd författning

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2011:909
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-11
Övrigt
Rättelseblad 2004:95, 2009:936 och 2010:1599 har iakttagits.

1 kap. Allmänna bestämmelser

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

[S2]I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2010:1599).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K1]2 §  Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och svarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

[S2]Transportstyrelsen ska biträda polisen vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen. Förordning (2011:909).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K1]4 §  De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

[S2]I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Förordning (2011:909).

[K1]5 §  Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

[K1]6 §  Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

[S2]I 6 kap.3 och 5 §§, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare. Förordning (2007:745).

2 kap. Registerinnehåll

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K2]1 §  I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

 1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,
 2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,
 3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafikregistrering,
 4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,
 5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,
 6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis, och
 7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider.

[S2]I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2011:909).

[K2]2 §  Transportstyrelsen svarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polismyndighet för dock in uppgifter om undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4.

[S2]Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverksamhet enligt bilaga 2 och 3. Förordning (2010:146).

3 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).
4 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).
5 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).
6 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K3]1 §  Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

[S2]I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som registrerats enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2011:909).

Uppgifter om fordon och fordonsägare

[K3]2 §  Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring skall gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats.

[S2]Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare skall, utöver vad som sägs i tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet skall uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

[S3]En uppgift om föregående fordonsägare skall gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare överstiger två. Förordning (2005:1229).

Uppgifter om körkortsregistreringen

[K3]3 §  När någon som finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

[S2]Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av bilaga 2 till denna förordning.

Uppgifter om yrkestrafikregistreringen

[K3]4 §  Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett trafiktillstånd, en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till biluthyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap.6 eller 7 §yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning skall gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitimation eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan skall gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

[S2]En uppgift om grund för återkallelse enligt 5 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § yrkestrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen skall gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

[S3]När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort avlidit, skall uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet snarast gallras ur registret.

[S4]Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av bilaga 3 till denna förordning. Förordning (2004:988).

Uppgifter om registreringen av felparkeringsavgifter

[K3]5 §  Uppgifter om en felparkeringsavgift skall gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen eller när fordringen har preskriberats. Förordning (2008:1283).

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

[K3]6 §  Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om

 1. skatten har betalats, och
 2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

[S2]Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

[S3]Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

[S4]Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats. Förordning (2008:306).

[K3]6 a §  Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt och som inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedelbart. Förordning (2008:306).

Uppgifter om registreringen av yrkeskompetensbevis för förare

[K3]7 §  När någon som finns registrerad har avlidit, ska uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

[S2]Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 6. Förordning (2008:730).

Uppgifter om registreringen av kontroller av kör- och vilotider

[K3]8 §  Uppgifter om någon som inte längre bedriver verksamhet som omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att verksamheten upphörde. Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart.

[S2]Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 7. Förordning (2010:1619).

4 kap. Sökning i och utdrag ur vägtrafikregistret

Sökbegrepp i vägtrafikregistret

[K4]1 §  Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp vad gäller

 1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,
 2. körkortsregistreringen användas
  1. personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,
  2. uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,
  3. datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkten 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkten 6,
  4. namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande,
 3. yrkestrafikregistreringen användas
  1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation,
  2. datum för tillståndsuppgifter som avses i bilaga 3 punkten 2 och som är förenade med datum,
  3. kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort samt slutdatum för giltigheten av sådana kort,
 4. registreringen av felparkeringsavgifter användas
  1. registreringsnummer eller ärendenummer,
  2. datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum,
 5. registreringen av trängselskatt användas
  1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,
  2. datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum,
 6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer,
 7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas
  1. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,
  2. datum för kontroller i företags lokaler,
  3. företags riskvärde,
  4. typ av transportverksamhet.

[S2]Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5 §. Förordning (2010:1619).

[K4]2 §  Utöver vad som anges i 1 § får sökning ske efter uppgift i vägtrafikregistret för vilken tidpunkt för gallring inträtt.

Direktåtkomst till vägtrafikregistret

[K4]3 §  Användare av registret som via elektronisk överföring på det sätt Transportstyrelsen föreskriver har möjlighet att direkt eller via informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och där få svar på frågor skall anses ha sådan direktåtkomst som avses i 8 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2008:1283).

[K4]4 §  Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret får medges endast om den utgör en tillåten behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Direktåtkomst får inte medges innan Transportstyrelsen försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

[S2]Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det. Förordning (2008:1283).

[K4]5 §  En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i registret använda andra sökbegrepp än

 1. registreringsnummer, chassinummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om fordonsregistreringen,
 2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om körkortsregistreringen,
 3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation i fråga om yrkestrafikregistreringen.

[S2]Transportstyrelsen får för en användare som medges direktåtkomst bestämma de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de övriga villkor som anses nödvändiga ur integritetssynpunkt. Förordning (2008:1283).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 a §  När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet ska Transportstyrelsen registrera

 1. om sökningen har lett till en träff eller inte,
 2. vilka uppgifter som har översänts,
 3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet,
 4. namn eller beteckning på det sökande organet, och
 5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för vägtrafikregistret. Förordning (2011:909).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 b §  Uppgifter som har registrerats enligt 5 a § ska gallras två år efter registreringen. Förordning (2011:909).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 c §  Uppgifter som ett utländskt kontaktställe använt för sökning i vägtrafikregistret ska utplånas när sökningen besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 5 a §. Förordning (2011:909).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 d §  Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den andra staten om detta. Förordning (2011:909).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 e §  På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 5 a § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande. Förordning (2011:909).

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K4]5 f §  I 3 kap.13 och 14 §§ förordningen (2010:705) om internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om tillsyn över den behandling av personuppgifter som sker enligt Prümrådsbeslutet. Förordning (2011:909).

Registerutdrag om fordonsregistreringen

[K4]6 §  Med registerutdrag avses en i särskild ordning framtagen sammanställning av uppgifter i fråga om fordonsregistreringen som erhållits efter en begäran genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförts elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Ett sådant utdrag skall begäras hos Transportstyrelsen. Utdraget får inte innehålla uppgift om personnummer. Förordning (2008:1283).

Uppgifter om körkortsregistreringen

[K4]7 §  Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

 1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller
 2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

[S2]Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med uppgifter om

 1. återkallelse,
 2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,
 3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),
 4. spärrtid,
 5. omhändertagande,
 6. varning,
 7. ogiltighet,
 8. föreläggande,
 9. krav på personutredning,
 10. prövotid,
 11. krav på körkortstillstånd, eller
 12. krav på förarprov.

[S3]Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Rikspolisstyrelsen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2009:1370).

[K4]8 §  En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.

[S2]Kriminalvården skall lämna belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling. Förordning (2005:1229).

Uppgifter om yrkestrafikregistreringen

[K4]9 §  Ett utdrag som avser yrkestrafikregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

[S2]Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter.

 1. När det gäller en innehavare av tillstånd till yrkesmässig trafik eller tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap.6 eller 7 §yrkestrafiklagen (1998:490) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning:
  1. återkallelse,
  2. olämplighetstid, eller
  3. varning.
 2. När det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation:
  1. återkallelse,
  2. olämplighetstid,
  3. omhändertagande, eller
  4. varning.

[S3]Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall. Förordning (2009:1370).

[K4]10 §  Bestämmelserna i 8 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt om en myndighet som handlägger ett yrkestrafikärende, ett ärende om taxiförarlegitimation eller ett ärende om biluthyrning i ärendet begär in ett yttrande från en annan myndighet.

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

[K4]10 a §  Uppgifter i vägtrafikregistret som avser trängselskatt skall på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för verkets handläggning av ärende om trängselskatt. Förordning (2004:988).

[K4]10 b §  Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt. Förordning (2008:1283).

Övriga bestämmelser

[K4]11 §  Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som enligt denna förordning har lämnats ut i fråga om vägtrafikregistreringen misstänker att uppgifterna är oriktiga, skall han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

[K4]12 §  Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt.

[S2]Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast i samband med ett ärende om ursprungskontroll, registrering av fordon, utbyte av utländskt körkort eller om förarkort enligt rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter samt vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488). Förordning (2007:745).

[K4]13 §  Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild av enskild ska på begäran lämnas ut till Rikspolisstyrelsen, polismyndighet, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och Kronofogdemyndigheten. Förordning (2010:146).

5 kap. Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.

Rätt att på begäran få uppgifter

[K5]1 §  I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2009:1370).

Underrättelseskyldighet

[K5]2 §  Rikspolisstyrelsen ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,
 2. 4 kap.brottsbalken,
 3. 6 kap. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,
 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,
 5. 9 kap. 1, 3, 4 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,
 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,
 7. 11 kap.brottsbalken,
 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap.3 och 5 §§brottsbalken,
 9. 13 kap.brottsbalken,
 10. 17 kap. 1, 2, 4 eller 5 § brottsbalken eller 17 kap.1 och 16 §§brottsbalken,
 11. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
 12. 13 kap. 1, 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
 13. lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller den upphävda lagen (1960:418) om straff för varusmuggling,
 14. narkotikastrafflagen (1968:64),
 15. skattebrottslagen (1971:69),
 16. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,
 17. 30 § första, andra eller tredje stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
 18. 3 eller 4 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
 19. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 § sjölagen (1994:1009),
 20. 6 kap.yrkestrafiklagen (1998:490),
 21. lagen (1998:492) om biluthyrning,
 22. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
 23. fordonslagen (2002:574), den upphävda fordonskungörelsen (1972:595) eller den upphävda fordonsförordningen (2002:975),
 24. 10 kap. 2 § första, andra eller tredje stycket järnvägslagen (2004:519),
 25. 11 kap. 1 § andra stycket lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,
 26. den upphävda förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige,
 27. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
 28. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,
 29. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller den upphävda förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter,
 30. yrkestrafikförordningen (1998:779),
 31. förordningen (1998:780) om biluthyrning,
 32. förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om internationella transporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
 33. trafikförordningen (1998:1276),
 34. fordonsförordningen (2009:211), eller
 35. denna förordning.

[S2]Detsamma ska gälla om den registrerade har gjort sig skyldig till brott mot föreskrifter, förelägganden eller förbud enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller föreskrifter som har meddelats med stöd av författningarna under 23 och 25–35 i första stycket. Förordning (2010:777).

[K5]3 §  Underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas skall lämnas först sedan Rikspolisstyrelsen har fått besked om att avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

[S2]Underrättelse enligt 2 § skall lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i någon annan författning.

[K5]4 §  När en underrättelse enligt 2 § lämnas skall även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och om vilka underrättelse enligt 2 § skall lämnas, tas med i underrättelsen under fem år från det domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.

[S2]Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, skall Rikspolisstyrelsen underrätta Transportstyrelsen om det. Förordning (2008:1283).

[K5]5 §  Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1–4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Förordning (2009:1370).

[K5]6 §  När Transportstyrelsen får en underrättelse från Rikspolisstyrelsen enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga 2 punkterna 1–3 eller yrkestrafikregistreringen för personen som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

 1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,
 2. den för vilken
  1. tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,
  2. spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,
  3. tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut,
 3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,
 4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,
 5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har beslutats men ännu inte löpt ut,
 6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap.6 eller 7 §yrkestrafiklagen, eller
 7. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning.

[S2]Uppgifterna från Rikspolisstyrelsen ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 2 §. Förordning (2009:1370).

[K5]7 §  /Upphör att gälla U:2011-08-O1/ De uppgifter Transportstyrelsen har fått från Rikspolisstyrelsen, och som inte behandlas enligt 6 §, ska genast förstöras. Förordning (2009:1370).

6 kap. Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering

[K6]1 §  I 11 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av fordon finns i 21-28 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister och i 15 kap.

[K6]2 §  Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

 1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller
 2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer. Förordning (2007:745).

[K6]3 §  En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Den ska innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet,
 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, samt
 3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

[S2]Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

[S3]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras. Förordning (2008:1283).

[K6]4 §  För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap.8 och 18 §§fordonsförordningen (2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

[S2]Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2009:218).

Ursprungskontroll

[K6]5 §  En ursprungskontroll av ett fordon görs av Transportstyrelsen efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet, och
 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras.

[S2]Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

[S3]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras. Förordning (2008:1283).

[K6]6 §  Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget samt om bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett fordon får godkännas vid kontrollen endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas.

[S2]Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter ägare innan det registreras. Förordning (2007:745).

Förutsättningar för registrering

[K6]7 §  När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras om

 1. fordonet är efterlyst,
 2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,
 3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registreringsbesiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller
 4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

[S2]Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 8 kap. 1 §. Förordning (2009:218).

/Träder i kraft I: 2012-03-01/

[K6]7 a §  Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller inte

 1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,
 2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller
 3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

[S3]Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2009:218).

[K6]7 b §  Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon enligt 23 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Förordning (2009:218).

Hinder för registrering

[K6]8 §  Ett fordon som har avregistrerats enligt 11 kap. 4 § får inte registreras på nytt.

Utryckningsfordon

[K6]9 §  Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt 4 kap.fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

 1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller
 2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller av ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder, eller av polis- eller tullpersonal eller personal vid Kustbevakningen i brådskande tjänsteutövning. Förordning (2009:218).

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.

[K6]10 §  Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara registrerat i en främmande stat.

[S2]Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister får användas här utan att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad

 1. om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands men som tillfälligt vistas här,
 2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon i brukarens hemland,
 3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubikcentimeter, och
 4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling. Förordning (2002:945).

[K6]11 §  Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, eller ett registreringsbevis som visar

 1. registreringsnumret,
 2. datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,
 3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,
 4. tillverkarens namn eller varumärke,
 5. fordonets tillverknings- eller serienummer,
 6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och
 7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

[S2]Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige skall dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland. Beviset skall innehålla de uppgifter som anges i första stycket 2-7.

[S3]De handlingar som avses i första och andra styckena skall på begäran överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna skall vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna skall vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet. Förordning (2005:1229).

[K6]12 §  Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara försett med registreringsskyltar, som visar fordonets registreringsnummer.

[S2]Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige skall baktill vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, skall skylten vara placerad på det sista släpfordonet. Förordning (2002:945).

[K6]13 §  Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

[S2]Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige skall baktill vara försett med nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerad. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

[S3]Nationalitetsmärket skall bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

[S4]Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon som används vid sådana förföljanden som avses i 5 och 10 §§ lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen. Förordning (2002:945).

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge

[K6]14 §  I stället för vad som anges i 11 § gäller för motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, att fordonens registreringsskyltar skall godtas som bevis för registreringen. Dessutom skall godtas

 1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till personbilar kopplade släpfordon: "inregistreringsattest",
 2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg,
 3. för norska fordon: "vognkort". Förordning (2002:945).

[K6]15 §  Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 15 § andra stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.

 1. För danska fordon: "registreringsattest".
 2. För finska fordon: "provnummerskyltar" tillsammans med intyg om rätt att använda sådana skyltar.
 3. För norska fordon: "prøvekjennemerke" tillsammans med "vognkort for årsprøvekjennemerke" eller "kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke" i original. Förordning (2002:945).

[K6]16 §  Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 15 § tredje stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.

 1. I Danmark utfärdad tillfällig "inregistreringsattest" och gränsskylt. 2. I Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt.
 2. I Norge utfärdat "vognkort" och motsvarande skylt för särskild registrering.

[S2]Fordonen skall dessutom vara försedda med hemlandets nationalitetsmärke. Förordning (2002:945).

Vägtrafikregisteravgift

[K6]17 §  För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

[S2]För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

[S3]Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter. Förordning (2010:1599).

[K6]18 §  Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap.1-7, 9 och 10 §§, 5 kap.2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6-9 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

[S2]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas. Förordning (2010:1599).

7 kap. Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis

[K7]1 §  I samband med registreringen av ett fordon skall Transportstyrelsen tilldela det ett registreringsnummer, som består av tre bokstäver och tre siffror. Styrelsen skall också utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det av särskilda skäl inte är obehövligt. Förordning (2008:1283).

[K7]2 §  Ett registreringsbevis skall innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det skall även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod, samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

[K7]3 §  Ett registreringsbevis skall utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt registreringsbevis skall utfärdas även efter ansökan av fordonets ägare.

[S2]När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det bevis som tidigare utfärdats.

[K7]4 §  Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Registreringsskyltar - allmänna bestämmelser

[K7]5 §  När ett fordon har registrerats skall Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon. Förordning (2008:1283).

[K7]6 §  Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

[S2]Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till en polismyndighet för erhållande av en provisorisk registreringsskylt.

[K7]7 §  En registreringsskylt skall placeras såväl framtill som baktill på en bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och ett terrängmotorfordon samt baktill på en motorcykel, en moped klass I och ett släpfordon.

[S2]Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.

[K7]8 §  Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.

[S3]På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort.

[S4]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning. Förordning (2009:936).

[K7]8 a §  För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt utom vid tillfällig registrering enligt 21-23 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

[S2]För skyltavgifter tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt. Förordning (2010:1599).

Registreringsskyltar för taxi

[K7]9 §  På en registreringsskylt för ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och som inte har undantagits från skyldigheten enligt 7 kap. 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779) att ha taxameter skall bokstaven T anges till höger om registreringsnumret (taxiskylt). Detta gäller dock inte om fordonet enligt 16 kap. denna förordning är försett med personliga fordonsskyltar.

[K7]10 §  Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana. Förordning (2009:1370).

Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar

[K7]11 §  Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonsägaren eller fordonets förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller hos en polismyndighet. Förordning (2008:1283).

[K7]12 §  I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos en polismyndighet skall denna på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt. Förordning (2008:1283).

[S2]Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

[K7]13 §  Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

[S2]Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

[S3]Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar. Förordning (2006:245).

[K7]14 §  När ett fordons registreringsskyltar i något fall som avses i 13 § har tagits om hand skall polismyndigheten anmäla detta till Transportstyrelsen.

[S2]Polismyndigheten skall genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansökan om ersättningsskyltar har gjorts och att provisoriska skyltar har lämnats ut. Förordning (2008:1283).

[K7]15 §  Ett fordon som har försetts med provisoriska registreringsskyltar får brukas med sådana skyltar endast till dess att ersättningsskyltar har erhållits. Har ersättningsskyltar erhållits skall dessa så snart som möjligt placeras på fordonet.

[K7]16 §  Det som sägs om registreringsskyltar gäller i tillämpliga delar även ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.

8 kap. Avställning och påställning av fordon

[K8]1 §  I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär något annat.

[S2]Ett fordon ska dock alltid ställas av om

 1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap.3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller
 2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkännande. Förordning (2009:218).

[K8]2 §  I andra fall än som avses i 1 § skall ett fordon ställas av

 1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen, eller
 2. efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transportstyrelsen.

[S2]En anmälan skall, i fall som avses i första stycket 1, göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.Förordning (2008:1283).

[K8]3 §  En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.

[S2]Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring ska ske. Förordning (2009:936).

[K8]4 §  Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om avställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt av fordonet.

[K8]5 §  Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas av även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

[K8]6 §  Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

[K8]7 §  Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 § andra stycket får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap.3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats. Förordning (2008:1283).

[K8]8 §  Om ett fordon skall registreringsbesiktigas får Transportstyrelsen, om det inte finns något annat hinder mot påställning, besluta att fordonet skall ställas på under förutsättning att fordonet godkänns vid en registreringsbesiktning. Förordning (2008:1283).

[K8]9 §  I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

[S2]En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.

[S3]En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring skall ske. Förordning (2008:1283).

[K8]10 §  Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet.

[K8]11 §  Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas på även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det skall dock alltid finnas uppgift om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

[K8]12 §  Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transportstyrelsens beslut. Förordning (2008:1283).

13 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
14 § Har upphävts genom förordning (2010:2).

[K8]15 §  Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

[S2]Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt godkännande enligt 3 kap.12 eller 13 §fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla. Förordning (2009:218).

[K8]16 §  Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande och som är försett med ett typgodkännandemärke samt åtföljt av ett typintyg, och som har registrerats med stöd av typintyget, får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt. Förordning (2006:911).

[K8]17 §  När ett fordon ställs på ska en påställningsavgift tas ut. Avgiften tas inte ut första gången ett fordon ställs på.

[S2]Påställningsavgiften tas ut i samband med att fordonsskatt tas ut. Om fordonet inte är fordonsskattepliktigt, eller om det är befriat från fordonsskatt, ska påställningsavgiften tas ut i samband med att vägtrafikregisteravgift enligt 6 kap. 17 § tas ut. Har vägtrafikregisteravgift redan tagits ut för året eller har engångsavgift för registerhållningen tagits ut, tas påställningsavgiften ut för sig. Påställningsavgiften för traktorer tas också ut för sig.

[S3]För påställningsavgiften tillämpas 6 kap. 18 § på motsvarande sätt. Förordning (2010:1599).

9 kap. Nationalitetsmärke m.m.

1 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
2 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
3 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
4 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
5 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
6 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
7 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
8 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
9 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
10 § Har upphävts genom förordning (2009:936).
11 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

Nationalitetsmärke

[K9]12 §  Ett registrerat fordon, som används utomlands, skall baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registreringsnumret eller kan göra detta svårare att läsa. Miljöklassmärkning

[K9]13 §  För sådana nya tunga lastfordon som avses i 31 § avgasreningslagen (2011:318) och som enligt den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser har hänförts till en miljö- eller utsläppsklass ska ett särskilt märke som anger den aktuella miljö- eller utsläppsklassen tillhandahållas på begäran. Märket ska visa fordonets registreringsnummer. Det lämnas ut av AB Svensk Bilprovning om fordonets miljö- eller utsläppsklass har fastställts vid en registreringsbesiktning och i annat fall av Transportstyrelsen. Förordning (2011:442).

10 kap. Ändrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare

[K10]1 §  Om ett fordon har bytt ägare skall den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen.

[S2]Har endast förvärvaren anmält ägarbytet skall den registrerade ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet skall förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras. Lag (2008:1283).

[K10]2 §  Den nye ägaren skall registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet skall den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in. Förordning (2008:1283).

[K10]3 §  En anmälan om att en ny ägare skall registreras för ett fordon skall, i andra fall än när anmälan sker enligt 13 kap., göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original om inte annat är föreskrivet. Anmälan skall innehålla

 1. den registrerade ägarens namn,
 2. identitetsuppgifter för den som skall registreras som ägare,
 3. fordonets registreringsnummer,
 4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta skall kunna identifieras, och
 5. uppgift om dag för ägarbytet.

[S2]För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

[S3]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om ägarbyte skall ske på ett registreringsbevis i original. Förordning (2008:1283).

[K10]4 §  I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en anmälan enligt 1 § kommit in till Transportstyrelsen:

 1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,
 2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,
 3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,
 4. om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
 5. om det annars finns någon särskild anledning till det.

[S2]I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §. Förordning (2010:1859).

[K10]5 §  Om ett utryckningsfordon överlåts skall det stå kvar i vägtrafikregistret som ett sådant fordon endast om förutsättningarna i 6 kap. 9 § är uppfyllda.

[K10]6 §  Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nye ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registreringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen. Förordning (2009:1370).

[K10]6 a §  Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag. Förordning (2008:1283).

Kreditköp och leasing

[K10]7 §  I en anmälan om ägarbyte skall det i förekommande fall anges att en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller att han eller hon upplåtit fordonet med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det förstnämnda fallet skall uppgift lämnas om slutdatum för den förbehållna återtaganderätten.

[K10]8 §  Om ett fordon på det sätt som sägs i 7 § har förvärvats genom ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om det innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet respektive den som enligt registret har upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet att yttra sig över en anmälan om ägarbyte.

[S2]Har återtaganderätt förbehållits skall yttrandet avse uppgiften om att denna rätt förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt upplåtits som sägs i första stycket skall yttrandet avse en registrering av ny ägare till fordonet.

[K10]9 §  Om ett förbehåll om återtaganderätt upphört eller om slutdatum ändrats skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om återtaganderätt överlåtits. I det senare fallet skall identitetsuppgifter lämnas om den som förvärvat förbehållet om återtaganderätt.

[S2]Begär kreditköparen att uppgiften om att fordonet omfattas av ett förbehåll om återtaganderätt tas bort, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran. Förordning (2008:1283).

[K10]10 §  Har den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet motsatt sig att en uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt tas bort skall uppgiften stå kvar. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år får inte någon ny ägare registreras om inte den som upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet registreras.

Registrering av förmyndare

[K10]10 a §  Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.

[S2]Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, skall ägarbyte inte registreras. Förordning (2006:1065).

Namn och adress

[K10]11 §  Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller adress i landet skall han eller hon inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Fordons användning

[K10]12 §  Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

[S2]Anmälan enligt första stycket ska göras om

 1. fordonet avses användas så att det ska ställas in till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller
 2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1 men inte längre avses användas så.

[S3]Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (1998:779) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning. Förordning (2009:1370).

[K10]13 §  Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordonet skall han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan skall det anges när ändringen avses ske.

[S2]Anmälan enligt första stycket skall göras innan

 1. en traktor klass II används så att den skall anses som en traktor klass I,
 2. en traktor klass I används så att den skall anses som en traktor klass II,
 3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det skall beskattas enligt skatteklass I,
 4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre skall beskattas i den klassen,
 5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt skall betalas,
 6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till skatteklass II,
 7. en traktor klass I används för att dra en påhängsvagn som inte är registrerad här i landet,
 8. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton skall dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,
 9. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat ändamål,
 10. ett fordon som anges i 9 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon skall betalas används så att det skall vara undantaget från avgiften, eller
 11. en traktor klass II används högst 15 dagar som en traktor klass I.
 12. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar som skatteklass I. Förordning (2008:1283).

11 kap. Avregistrering av fordon

[K11]1 §  Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren gör till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis i original om

 1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas i trafik,
 2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,
 3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militärtrafikförordningen (2009:212),
 4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller
 5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats inom två år därefter.

[S2]En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering.

[S3]Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana intyg är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

[S4]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som, utöver det som anges i andra och tredje styckena, ska bifogas anmälan.

[S5]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om avregistrering ska ske på ett registreringsbevis i original. Förordning (2009:218).

[K11]2 §  En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig om inte något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:

 1. fordonets registreringsskyltar,
 2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning, eller
 3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts eller förkommit på annat sätt. Förordning (2008:1283).

[K11]3 §  Ett fordon får även utan att någon anmälan enligt 1 och 2 §§ har gjorts avregistreras om Transportstyrelsen

 1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller
 2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik. Förordning (2008:1283).

[K11]4 §  Ett fordon som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse av det slag som avses i 8 kap. 15 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt genom gällande bestämmelser i ett särdirektiv, skall avregistreras utan att någon anmälan har gjorts. Detsamma gäller ett fordon som har registrerats med stöd av ett typintyg av det slag som avses i 8 kap. 16 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt på grund av ändrade bestämmelser om fordonets beskaffenhet och utrustning. Förordning (2006:911).

[K11]5 §  Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.

[S2]Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom två månader från registreringen. Förordning (2008:1283).

12 kap. Underrättelser om fordon

[K12]1 §  Transportstyrelsen skall underrätta fordonsägaren om

 1. det finns något hinder mot att bruka ett fordon när skatt påförs för detta,
 2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett förhållande som innebär att ett fordon inte får brukas,
 3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas i fråga om ett avställt fordon,
 4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i registret inte får brukas,
 5. ett fordon har avregistrerats.

[S2]När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har avregistrerats skall fordonsägaren i förekommande fall erinras om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit. Förordning (2008:1283).

[K12]2 §  När ett fordon registreras ska Transportstyrelsen underrätta

 1. Försvarsmakten om registreringen, och
 2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer. Förordning (2008:1283).

[K12]3 §  Om en uppgift i vägtrafikregistret för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister ändras, skall Transportstyrelsen underrätta Försvarsmakten om ändringen. Förordning (2008:1283).

[K12]4 §  Om en uppgift om en trafikförsäkring vid något annat tillfälle än registrering lämnas av någon annan än en försäkringsanstalt, skall Transportstyrelsen underrätta vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift skall också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

[S2]Om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, skall Transportstyrelsen underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta. Förordning (2008:1283).

[K12]5 §  En försäkringsanstalt skall underrätta Transportstyrelsen om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens. Underrättelsen skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades. Förordning (2008:1283).

[K12]6 §  Skatteverket skall underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av betydelse för vägtrafikregistreringen. Förordning (2008:1283).

7 § Har upphävts genom förordning (2009:218).

[K12]8 §  Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen. Förordning (2009:218).

[K12]9 §  I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall föras in i vägtrafikregistret svarar Utrikesdepartementet för att Transportstyrelsen underrättas om en sådan uppgift. Förordning (2008:1283).

13 kap. Direktanmälan om fordon

[K13]1 §  Efter särskilt medgivande av Transportstyrelsen får följande uppgifter för registrering i vägtrafikregistret lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver eller genom tonvalssignalering per telefon (direktanmälan):

 1. ägarbyte,
 2. avregistrering,
 3. avställning,
 4. påställning,
 5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,
 6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,
 7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrningsrörelse,
 8. trafikförsäkring,
 9. godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,
 10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), och
 11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186). Förordning (2008:1283).

[K13]2 §  Medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt och till den som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

[S2]Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

[K13]3 §  Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

[S2]Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.

[S3]Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet oavsett om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.

[S4]Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har fyllt 18 år. Förordning (2006:1065).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

[K13]5 §  Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i vägtrafikregistret.

[S2]Bestämmelserna i 8 kap. 14 § om bevis om påställning gäller inte när en anmälan om påställning görs genom en direktanmälan som är skriftlig och överförs elektroniskt.

6 § Har upphävts genom förordning (2009:936).

[K13]7 §  Något nytt registreringsbevis utfärdas inte efter en direktanmälan, om den nya uppgiften har betydelse endast för uppgiftslämnaren.

14 kap. Saluvagnslicens

Ansökan

[K14]1 §  En ansökan om saluvagnslicens skall vara skriftlig och på det sätt Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla uppgifter om rörelsens firma och omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs. Förordning (2008:1283).

[K14]2 §  Ett bevis om trafikförsäkring, som avser samtliga motordrivna fordon som skall användas med saluvagnsskylt, skall ges in tillsammans med ansökan, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns gällande trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

[K14]3 §  Ett fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens skall vara försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt skall vara placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

[S2]När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon skall fordonet genast förses även med denna skylt.

[K14]4 §  Saluvagnsskyltar tillhandahålls av Transportstyrelsen.

[S2]Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit kan innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på den tidigare skylten. Förordning (2008:1283).

[K14]5 §  En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får användas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 § samt betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade. Förordning (2010:1599).

[K14]6 §  Bestämmelserna i 7 kap.6 och 8 §§ gäller i tillämpliga delar för saluvagnsskyltar.

[S2]Om rätt för en polisman att i vissa fall ta om hand en saluvagnsskylt finns bestämmelser i 17 kap. 5 §.

[K14]7 §  Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, skall en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit skall detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Underrättelseskyldighet

[K14]8 §  Om en myndighet finner anledning anta att en saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att återkalla en sådan licens, skall detta anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

Avgifter

[K14]9 §  För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

[S2]Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

[S3]Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap.1-7, 9 och 10 §§, 5 kap.7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap.2-4 §§vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

[S4]Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om saluvagnskatt inte ska betalas. Förordning (2010:1599).

15 kap. Tillfällig registrering

Ansökan

[K15]1 §  En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets ägare eller, i fall som avses i 23 § 1-3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla

 1. uppgifter om sökandens identitet, och
 2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna säkert identifieras.

[S2]Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet. Förordning (2007:745).

[K15]2 §  Till ansökan skall de handlingar och uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver bifogas.

[S2]Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras. Förordning (2008:1283).

[K15]3 §  Fordon som avses i 23 § 1-3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-gemenskapsvara enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen skall det anmälas till förtullning.

Följder av registreringen

[K15]4 §  När en tillfällig registrering har meddelats skall Transportstyrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interimsskyltar). Ett fordon som brukas med stöd av en tillfällig registrering skall vara försett med sådana skyltar.

[S2]Bestämmelserna i 7 kap.6-8 §§ gäller i tillämpliga delar för interimsskyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk. Förordning (2008:1283).

[K15]5 §  Transportstyrelsen skall underrätta den försäkringsanstalt där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen. Förordning (2008:1283).

[K15]6 §  Om ett fordon brukas med stöd av en tillfällig registrering skall beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid färd och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering

[K15]7 §  Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 6 kap.5 och 6 §§ innan tillfällig registrering meddelas.

[S2]I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

[S3]Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, 18 § bilskrotningslagen (1975:343) eller 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon. Förordning (2007:745).

Underrättelseskyldighet

[K15]8 §  Om en myndighet finner anledning anta att förutsättningarna för tillfällig registrering inte är uppfyllda, skall detta anmälas till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1283).

16 kap. Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

[K16]1 §  Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt skall fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon. Förordning (2004:728).

[K16]2 §  Sammansättningen av tecken på skyltar för beskickningsfordon bestäms av Utrikesdepartementet med hänsyn till det berörda landet och den ställning som ägaren eller brukaren av fordonet har. Om dessa förhållanden ändras, skall fordonet tilldelas nya skyltar.

[K16]3 §  Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls. Förordning (2009:936).

[K16]4 §  Om skatteplikt inträder för fordonet, skall Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden intill dess att sådana skyltar har lämnats ut skall polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registreringsskyltar. Under den tiden får fordonet brukas med dessa skyltar. Förordning (2008:1283).

[K16]5 §  Bestämmelserna i 7 kap.6-8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar

[K16]6 §  Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination.

[K16]7 §  Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen för ett pris som Trafikverket bestämmer. Förordning (2010:146).

[K16]8 §  Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

[S2]Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar. Förordning (2009:936).

[K16]9 §  Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transportstyrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver Transportstyrelsen hur de får användas.

[S2]Användningsrätten gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år. Om det föreligger särskilda skäl får Transportstyrelsen i enskilt fall medge att rätten till en personlig skylt får överlåtas på någon annan. Förordning (2008:1283).

[K16]10 §  Bestämmelserna i 7 kap.6-8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om personliga fordonsskyltar.

17 kap. Straffbestämmelser m.m.

Ansvar

[K17]1 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med

 1. 6 kap. 10, 12 eller 13 §,
 2. 7 kap. 6 §, 8 § första eller tredje stycket, 15 §, 16 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,
 3. 14 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,
 4. 15 kap.4 § första eller andra stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket, eller
 5. 16 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket.

[S2]Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet brukades.

[S3]Den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket. Förordning (2002:945).

[K17]2 §  Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. 6 kap. 11 §,
 2. 7 kap.10 eller 16 § jämförd med 10 §,
 3. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,
 4. 14 kap. 7 §, eller
 5. 5 § tredje stycket andra meningen.

[S2]Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning. Förordning (2010:2).

[K17]3 §  Till böter döms en innehavare av saluvagnslicens som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter någon annan obehörigen bruka en saluvagnsskylt.

[K17]4 §  Till böter döms den som vid en ansökan eller en anmälan enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift, om det inte föreskrivs straff för gärningen i brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar

[K17]5 §  En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman, om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning.

[S2]När en sådan skylt tas om hand skall Transportstyrelsen underrättas.

[S3]Den polisman som har tagit hand om fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid färd med fordonet i ett sådant fall skall ett bevis om medgivandet medföras. Förordning (2008:1283).

18 kap. Prövningsförfarandet

Prövningsmyndigheter

[K18]1 §  Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som anges i 2 och 3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 20 kap. gäller det som sägs där. Förordning (2009:1370).

[K18]2 §  Transportstyrelsen prövar frågor som avses i 6-16 kap., om inte något annat framgår av bestämmelserna. Förordning (2008:1283).

[K18]3 §  Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning av handläggningen. Förordning (2009:1370).

4 § Har upphävts genom förordning (2009:1370).

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

[K18]5 §  Beslut får fattas genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret.

Omprövning av beslut

[K18]6 §  Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i 5 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 5 § får också omprövas på initiativ av beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för beslutet.

[S2]Första stycket gäller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 8 kap. 17 § och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 14 kap. 9 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt. Förordning (2010:1599).

[K18]7 §  En begäran om omprövning skall göras skriftligen.

Inhibition

[K18]8 §  Ett beslut gäller omedelbart, om inte något annat förordnats. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som skall omprövas tills vidare inte skall gälla (inhibition).

19 kap. Överklagande

[K19]1 §  I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

[S2]Följande beslut får dock inte överklagas:

 1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst fordon,
 2. en polismyndighets ställningstagande som rör provisoriska registreringsskyltar,
 3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,
 4. utformningen av personliga fordonsskyltar,
 5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombination för personliga fordonsskyltar,
 6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap. och
 7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.

[S3]Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan det har omprövats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse. Förordning (2009:218).

[K19]2 §  Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 2 § får överklagas hos regeringen. Förordning (2009:218).

20 kap. Bemyndiganden m.m.

/Träder i kraft I: 2011-08-01/

[K20]1 §  Transportstyrelsen får meddela

 1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 17 § och 14 kap. 9 §,
 2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,
 3. föreskrifter för verkställigheten av lagen om vägtrafikregister och denna förordning,
 4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i denna förordning.

[S2]Föreskrifterna meddelas efter hörande av

 1. Rikspolisstyrelsen i frågor som avser polismyndigheters verksamhet eller Prümrådsbeslutet,
 2. Tullverket i frågor som avser verkets verksamhet,
 3. Försvarsmakten i frågor som avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och
 4. Utrikesdepartementet i frågor som avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon. Förordning (2011:909).

[K20]2 §  Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ett undantag får förenas med villkor. Förordning (2008:1283).

[K20]3 §  Undantag som avses i 2 § får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

[S2]Om ett fordons skatteplikt påverkas krävs synnerliga skäl för undantag. I sådana fall skall beslutet fattas efter samråd med Skatteverket.

[S3]Om en fråga om undantag är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1283).

[K20]3 a §  Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. 7 a § samt 8 kap.15 och 16 §§ för typgodkända fordon i slutserier. Förordning (2009:218).

[K20]3 b §  I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om att Transportstyrelsen får besluta att vissa fordon inte får registreras. Förordning (2009:218).

[K20]4 §  Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana ärenden efter samråd med Tullverket.

[S2]Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att

 1. bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon, eller
 2. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 6 kap. 9 § får antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret.

[S3]Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller beslutas i ett enskilt fall endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

[S4]Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst eller direktanmälan och meddela de villkor härom som behövs. Förordning (2009:218).

[K20]4 a §  Transportstyrelsen får återkalla ett medgivande som har lämnats enligt 20 kap.4 § första stycket eller andra stycket 1 om

 1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de senaste tolv månaderna,
 2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om registrering av fordon, eller
 3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla medgivandet. Förordning (2005:1283).

[K20]5 §  Skatteverket får efter överenskommelse med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om anmälan enligt 6 kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 § andra stycket och 10 kap. 13 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt. Förordning (2010:1599).

[K20]6 §  Försvarsmakten får föreskriva begränsningar av Transportstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 12 kap. 2 § 1.Förordning (2008:1283).

[K20]7 §  Rikspolisstyrelsen får, efter samråd med Utrikesdepartementet i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 16 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art.

[K20]8 §  Rikspolisstyrelsen får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 17 kap. 5 §. Förordning (2008:1283).

[K20]9 §  Transportstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 3, 4 och 6 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1753/2000/EG av den 22 juni 2000 om att inrätta ett system för övervakning av de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen från nya personbilar. Förordning (2008:1283).

[K20]10 §  Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som berör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde. Förordning (2008:1283).

 1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller
 2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik. Förordning (2008:1283).

Bilaga 1

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter föras in.
 1. Fordonsuppgifter
Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.
Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel

EG-typgodkännande
 • intyg nr
 • utfärdandedatum
 • variant
 • version
 • informationsdokument nr

Fabrikat /typ

Färg

Identifieringsmärkning
 • chassinummer eller motsvarande

Miljöklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer samt beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Årsmodell
Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG- typgodkända fordon.
 1. Ägaruppgifter
Nuvarande och föregående ägare
I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person; adress i landet

Hemortsförsamling

Hemortskommun

Hemortslän

Antal ägare
 1. Allmänna uppgifter
Avgifter
 • vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för tunga fordon
 • övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring
 • bolag
 • datum för tecknande
 • försäkring saknas
Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B
Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning föreskrivit eller i det enskilda fallet medgett att bestämmelserna i förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering
 • datum för registrering i Sverige
 • datum för första registrering utomlands för privatimporterat fordon

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt
 • ersättningsskylt
 • stulen skylt
 • omhändertagen skylt
Skatter
 • fordonsskatt
 • saluvagnsskatt
 • skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

Vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
 1. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Län där besiktningen utförts

Bedömningskod för respektive brist

Chassinummer vid underkänd registreringsbesiktning

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Resultat av mopedbesiktning

Lämplighetsbesiktning
 • användning
 • godkännande

Myndighetskod

Mätvärden
 • bromskraftsvärde
 • retardationsvärde
 • avgasvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning
I fråga om sådana ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211) antecknas följande uppgifter.
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande
Adress i landet. Om sådan adress saknas får en adress i ett annat land anges.
 1. Uppgifter om saluvagnslicens
I fråga om licensen antecknas följande uppgifter.

Fordonsslag som licensen avser

Registreringsnummer

Datum för beviljande av licensen

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum
I fråga om innehavaren antecknas följande uppgifter.

Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande

Hemortslän
 1. Uppgifter om tillfällig registrering
I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Tidigare utländskt registreringsnummer

Land varifrån fordonet kommer

Typ av tillfällig registrering

Tillfälligt registreringsnummer

Chassinummer eller annan identifieringsmärkning

Fabrikat/typ
I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.
Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande
För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet. Om personen inte har sitt egentliga hemvist i Sverige får en adress i annat land anges.
För juridisk person; adress i landet
I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.
Försäkring
 • bolag
 • datum för tecknande
 • försäkring saknas

Registreringsbevis

Datum för registrering

Giltighetstid

Registreringsskylt
 • ersättningsskylt
 • stulen skylt
 • omhändertagen skylt
 1. Ursprungskontroll
I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identitetsmärkning

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första ibruktagandedatum)

Ursprungsland och ursprung

Utländskt/tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning
I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

E-postadress

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Avgifter

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll
 • underkänd
 • avvisad
 • orsak till icke godkänd ursprungskontroll

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer
 1. Ackrediterade besiktningsorgan

Personnummer eller organisationsnummer

Datum för ackrediteringen

Län som ackrediteringen avser

Besiktningsstationer

Fordonskategorier som ackrediteringen avser

Adress i landet

Förändringar eller återkallelser av ackrediteringen
 1. Uppgifter om besiktningsverksamhet
Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).
 1. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor om fordonsregistrering Förordning (2011:255).

Bilaga 2

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter föras in.
UppgifterSärskilda regler
1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.Identitetsuppgifter får föras in utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis
2. Körkortsuppgifter
Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäranUppgift om begäran ska gallras när beslut meddelats Uppgift om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades
Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av ansökanUppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet. Om ingripande skett mot meddelat körkortstillstånd, ska tillståndet gallras när ingripandet gallras
Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av ansökanUppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) ska uppgiften gallras fem år efter det att beslutet meddelades
Uppgift om genomförd introduktionsutbildningUppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos TrafikverketUppgiften ska gallras när uppgift om körkortstillstånd gallras
Uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos annan än TrafikverketUppgiften ska gallras när uppgift om körkortstillstånd gallras
KörkortsbehörighetUppgiften ska gallras när körkortet förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för körkortet löpt ut. Uppgifterna ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för körkort har ändrats
Beslut om traktorkortUppgiften ska gallras när nytt beslut om traktorkort meddelats, men inte om någon uppgift i traktorkortet har ändrats
Behörighet för förarbevis enligt körkortslagen (1998:488)Uppgiften ska gallras när förarbeviset förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21 § 5 körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för förarbeviset löpt ut. Uppgiften ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för förarbeviset har ändrats
Beslut om förarbevis för moped klass I
Beslut om förarbevis för terrängskoter
Ansökan om utbyte av förarbevis som utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoterUppgiften ska gallras när förarbevis utfärdats enligt körkortslagen (1998:488)
Dag för godkänt förarprov eller, om behörighet erhållits utan förarprov, dag för utfärdande av körkortUppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras
Dag för utfärdande av förarbevisUppgiften ska gallras när uppgift om förarbevis gallras
Giltighetstid för bevis om körkort och förarbevisUppgiften ska gallras när körkort enligt 2 kap. 1 § körkortsförordningen (1998:980) utfärdats eller förarbevis enligt 2 kap. 2 § körkortsförordningen utfärdats
Giltighetstid för körkort och förarbevisUppgiften ska gallras när uppgift om körkort eller förarbevis gallras
PrövotidUppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras
Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkortUppgiften ska gallras när uppgift om körkort, körkortstillstånd eller traktorkort gallras
Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går utUppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras
Ansökan med anledning av förlängning av giltighet för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med anledning av sådan ansökanUppgift om beslut ska gallras när uppgift om körkort gallras
Föreläggande att förnya körkortet eller förarbeviset och delgivning av sådant föreläggandeUppgifterna ska gallras när körkortet eller förarbeviset förnyats
Beslut med anledning av förnyelse
Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4 och 5 samt 13 § andra stycket körkortslagen (1998:488)
Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1–3 och andra stycketkörkortslagen (1998:488)
Uppgift om innehav av utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller motsvarandeUppgiften ska gallras fem år efter registreringen om inte ingripande gjorts mot det utländska körkortet, körkortet bytts ut eller beslut fattats om handledare
Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt och beslut som rör en sådan ansökanUppgiften om ansökan ska gallras när ärendet avgjorts Beslut om att utbyte inte medgetts ska gallras fem år efter beslutet
Körkortsingripande övervägsUppgiften ska gallras när ärendet är slutligt avgjort
Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av sådant beslut i visst fallUppgifterna ska gallras fem år efter beslutet. Om det vid denna tidpunkt finns ett beslut som avser körkortstillståndet och som inte är gallrat, ska en gallring av uppgifterna i stället ske, när beslutet om körkortstillståndet gallras
Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande
Spärrtid
Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488)Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut
Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av sådant beslut
Överlämnande av behörighetshandlingUppgiften ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras
Förlust av behörighetshandlingUppgifterna ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras
Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller förarprov
Uppgift om att beslut om körkortsingripande överklagats
Ansökan om undantag och beslut med anledning av ansökan
Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett sådant intyg
Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap.1 eller 3 § eller 6 kap. 19 §luftfartslagen (2010:500) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 4 § samma lag eller ett utländskt certifikat som godkänts i Sverige med stöd av 4 kap. 27 § samma lag
 1. Belastningsuppgifter
/Upphör att gälla U:2011-09-01/ Anmälan enligt 7 kap. 10 § körkortsförordningen (1998:980)Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret
Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3 körkortsförordningen (1998:980)Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret
Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)Uppgiften ska gallras fem år efter det att anmälan fördes in i registret
ÅterkallelsegrundUppgiften ska gallras när ingripandeuppgiften gallras
4. Förarprovsuppgifter
Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov som anges i 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen (1998:488)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om bokning av kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om förarprövare som kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) avlagts införUppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om genomförd riskutbildningUppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes. Uppgiften ska inte gallras för den som genomgått riskutbildning för motorcykel och har fått behörigheten A1 men inte behörigheten A. Uppgiften ska dock gallras om behörigheten A1 har återkallats och nytt förarprov krävs för att återfå behörigheten
Uppgift om genomförd utbildning enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingarUppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes
Beslut om undantagUppgiften ska gallras fem år efter det att undantaget beslutades
 1. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

Uppgift om datum för inkommen grundhandling

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort eller förarbevis

Uppgift om leveransdatum och nummer för rekommenderat brev för körkort

Uppgift om leveransdatum för förarbevis

Referensnummer
 1. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av körkortsärenden och ärenden om förarbevis Förordning (2011:871).

Bilaga 3

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafikregistreringen följande uppgifter föras in.
UppgifterSärskilda regler
1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet. För den som ansöker om förarbevis för terrängskoter får även en adress i ett annat land anges
2. Tillståndsuppgifter
Ansökan om
– trafiktillstånd,
– tillstånd till biluthyrning,
– gemenskapstillstånd enligt
1. rådets förordning (EEG) nr 684/92 av den 16 mars 1992 om gemensamma regler för internationell persontransport med buss, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 11/98, eller
2. rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier,
– linjetrafiktillstånd inom EES enligt 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490), eller
– transporttillstånd enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, samt beslut med anledning av ansökan som avses ovan
Olämplighetstid vid avslag
Slag av tillstånd
Villkor och begränsningar i tillståndet
Den som är ansvarig för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (1998:490) eller lagen (1998:492) om biluthyrning
Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt rådets förordning (EEG) nr 881/92 och rådets förordning (EG) nr 11/98
Begäran om omprövning av tillstånd till linjetrafik enligt 2 kap. 17 § yrkestrafiklagen (1998:490) och beslut med anledning av omprövningen
Anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 9 § yrkestrafikförordningen (1998:779) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning samt beslut med anledning av anmälan
Uppgift om konkursbeslut
Uppgift om tillståndshavarens dödsfall
Anmälan om föreståndare enligt
2 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, beslut med anledning av anmälan samt beslutets giltighetstid
Omprövning av tillståndsinnehav och beslut i ärendet
Beslut om varning eller återkallelse
Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses
Delgivning av beslut om varning eller återkallelse
Överklagande av beslut
Beslut om inhibition
Upphörande av tillstånd
3. Fordonsuppgifter
Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd
Ansökan om undantag från krav på anmälan av fordon och beslut med anledning av ansökan
4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.
Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäranUppgift om begäran ska gallras när beslut meddelats
Uppgift om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades
Ansökan om taxiförarlegitimation och beslut med anledning av ansökanUppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats
Olämplighetstid vid avslag
Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet
Giltighetstid för taxiförarlegitimation
Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation
Godkänt prov i lokalkännedom för taxiförare
Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 §yrkestrafiklagen (1998:490)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om bokning av skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller 3 kap. 7 §yrkestrafiklagen (1998:490)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades
Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om bokning av skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades
Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Uppgift om bokning av körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 yrkestrafiklagen (1998:490)Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades
Uppgift om förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts införUppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes
Beslut med anledning av förnyelse
Omhändertagande enligt 5 kap. 9 § yrkestrafiklagen (1998:490)
Delgivning av sådant beslut
Omprövning av innehav av taxiförarlegitimation
Beslut om varning eller återkallelse
Delgivning av sådant beslut
Olämplighetstid vid återkallelse
Giltighetstid för beslut om interimistisk återkallelse
Överlämnande av legitimationshandling
Förlust av legitimationshandling
Krav på läkarintyg
Ansökan om undantag enligt 11 kap. 5 § 2 yrkestrafikförordningen (1998:779) och beslut med anledning av ansökan
Den myndighet som har meddelat ett beslut
Överklagande av beslut
Beslut om inhibition
 1. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik eller biluthyrning
Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)
Beslut eller anmälan enligt 8 kap.2 eller 4 §yrkestrafikförordningen (1998:779) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör tillståndshavaren
Återkallelsegrund
 1. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

Anmälan av läkare enligt 3 kap. 5 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 5 kap. 15 § yrkestrafiklagen (1998:490)
Beslut eller anmälan enligt 8 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (1998:779) från andra myndigheter avseende innehavare av taxiförarlegitimation
Återkallelsegrund
 1. Uppgifter om förartillstånd

Tillståndsnummer

Förarens namn

Tillståndets giltighetstid

Datum för återkallelse

Datum för delgivning

Datum för upphörande

Datum för återlämnande
 1. Uppgifter om färdskrivarkort

Ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan

Uppgifter om färdskrivarkort
 • ansökan om färdskrivarkort och beslut med anledning av ansökan
 • datum för utfärdande
 • datum när kortet lämnats ut
 • datum för förnyelse
 • datum för återkallelse
 • datum för omhändertagande
 • datum för stöldanmälan
 • datum för förlustanmälan
 • datum för anmälan om att kort är felaktigt
 • datum för suspension
 • datum för utfärdande av ersättningskort
 • datum för utbyte
 • giltighetstid
 • kortnummer
 • datum för delgivning av beslut
 • fotografi och namnteckning för förarkort
Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort
 1. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av yrkestrafikärenden Förordning (2009:1373).

Bilaga 4

I vägtrafikregistret skall i fråga om registreringen av felparkeringsavgifter följande uppgifter föras in.
 1. Fordonsuppgifter
Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.
Dessutom antecknas följande uppgifter.

Modellbeteckning

Registreringsnummer

Årsmodell
I förekommande fall antecknas följande uppgifter.

Beteckning på skylt för beskickningsfordon

Beteckning på personlig skylt
 1. Ägaruppgifter
Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.
I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person; folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person; adress i landet
 1. Allmänna uppgifter

Ärendenummer

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Datum för utfärdande

Belopp

Erinran

Datum för erinran

Åläggande

Datum för åläggande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

Datum för överlämnandet

Återbetalningsdatum

Undanröjande

Rättelsemeddelande
 1. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om felparkeringsavgifter. Förordning (2006:791).

Bilaga 5

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande uppgifter föras in.
 1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett

Tidpunkt för passagen

Skattebelopp för passagetidpunkten

Betalstation

Registreringsnummer eller beteckning på skylt
 1. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift
Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller firma

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Tidpunkt för färden och betalstation

Belopp

Beslutsdatum
 1. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning

Utfärdad betalningsuppmaning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

Återbetalning

Undanröjande

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 § lagen (2004:629) om trängselskatt
 1. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om trängselskatt Förordning (2008:306).

Bilaga 6

I vägtrafikregistret ska i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis följande uppgifter föras in.
Uppgifter Särskilda regler
1. Identitetsuppgifter
Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet
2. Uppgifter om yrkesförarkompetens
Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning samt datum för genomförd utbildning. Utbildningsanordnare som rapporterat utbildningen enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgift om tidigare genomförd fortbildning ska gallras när ny fortbildning genomförst och nytt yrkeskompetensbevis utfärdats med stöd av denna fortbildning
Datum för utfärdande av yrkeskompetensbevis
Förarbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser
Giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Giltighetstid för förarbehörigheter som ingår i yrkeskompetensbevis
Gemenskapskod
Serienummer
Körkortsnummer
Förlust av yrkeskompetensbevis
Överlämnande av yrkeskompetensbevis
Ansökan om duplett av yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens utfärdats Uppgiften ska gallras när dublett av yrkeskompetensbevis
 1. Uppgifter om utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av svenskt yrkeskompetensbevis
  1. utländskt yrkeskompetensbevis
- Ansökan om utbyte av utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens - Serienummer - Giltighetstid för yrkeskompetensbevis - Giltighetstid för förarbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser -- Uppgift om utfärdandeland Uppgiften ska gallras när yrkeskompetensbevis utfärdats
B) utländskt körkort
- Körkortsnummer - Körkortets giltighetstid - Giltighetstid för förarbehörigheter som kan avse yrkeskompetensbevis - Datum för första utfärdande för förarbehörigheter som kan avse yrkeskompetensbevis - Uppgift om utfärdandeland
4. Uppgifter om prov
Uppgift om bokning av kunskapsprov enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras 5 år efter det att provet bokades
Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap.6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens Uppgiften ska gallras 5 år efter det att provet genomfördes
5. Uppgifter om tillverkning av yrkeskompetensbevis
Foto Namnteckning Samtliga uppgifter i utfärdat yrkeskompetensbevis
6. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om yrkeskompetensbevis Förordning (2008:730).
Bilaga 7
I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av kontroller av kör- och vilotider följande uppgifter föras in.
Uppgifter
 1. Kontrollobjekt

Fullständigt namn eller firma Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet
 1. Verksamhetsuppgifter
Typ av transportverksamhet
 • internationell eller nationell
 • passagerar- eller godstransport
 • transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning
Uppgift om F-skattsedel
Uppgift om att företag inte längre omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG)nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85
 1. Fordonsuppgifter

Registreringsnummer för fordon som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006

Typ av färdskrivare
 1. Belastningsuppgifter
Uppgifter om överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporterBelastningsuppgiften ska gallras fem år efter det att uppgiften fördes in i registret
- antal överträdelser
- överträdelsernas allvarlighetsgrad
- datum för överträdelsen
Uppgift om ett företags riskvärdeUppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras
5. Uppgifter om kontroller av företag
Antal kontrollerade arbetsdagarUppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret
Datum för kontrollUppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret
Utfall av kontrollUppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i
- utan anmärkningregistret
- beslut om sanktionsavgift
- beslut om sanktionsavgift och att initiera tillsyn
6. Övriga uppgifter
Uppgifter som behövs av administrativa skäl för kontroller av kör- och vilotider i företag Förordning (2010:1619).
Innehållsförteckning
1 kap. Allmänna bestämmelser1-5 §§
2 kap. Registerinnehåll1-4 §§
3 kap. Bevarande och gallring av uppgifter1 §
Uppgifter om fordonsregistreringen2 §
Uppgifter om körkortsregistreringen3 §
Uppgifter om yrkestrafikregistreringen4 §
Uppgifter om registreringen av felparkeringsavgifter5 §
4 kap. Sökning i och utdrag ur vägtrafikregistret
Sökbegrepp i vägtrafikregistret1-2 §§
Direktåtkomst till vägtrafikregistret3-5 §§
Registerutdrag om fordonsregistreringen6 §
Uppgifter om körkortsregistreringen7-8 §§
Uppgifter om yrkestrafikregistreringen9-10 §§
Övriga bestämmelser11-12 §§
5 kap. Länsstyrelsers och Vägverkets tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.
Rätt att på begäran få uppgifter1 §
Underrättelseskyldighet2-7 §§
6 kap. Registrering av fordon
Prövningen av frågor om registrering1-3 §§
Ansökan4-5 §§
Anmälan6 §
Förutsättningar för registrering7 §
Hinder för registrering8 §
Utryckningsfordon9 §
7 kap. Följder av registreringen
Registreringsnummer och registreringsbevis1-4 §§
Registreringsskyltar - allmänna bestämmelser5-8 §§
Registreringsskyltar för taxi9-10 §§
Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar11-16 §§
8 kap. Avställning och påställning av fordon1-15 §§
9 kap. Kontrollmärken m.m.
Utfärdande av kontrollmärken1-5 §§
Kontrollmärkets giltighet6-11 §§
Nationalitetsmärke12 §
Miljöklassmärkning13 §
10 kap. Ändrade förhållanden i fråga om fordon
Registrerad ägare1-6 §§
Kreditköp och leasing7-10 §§
Namn och adress11 §
Fordons användning12-13 §§
11 kap. Avregistrering av fordon1-5 §§
12 kap. Underrättelser om fordon1-9 §§
13 kap. Direktanmälan om fordon1-7 §§
14 kap. Saluvagnslicens
Ansökan1-2 §§
Saluvagnsskyltar3-7 §§
Underrättelseskyldighet8 §
15 kap. Tillfällig registrering
Ansökan1-3 §§
Följder av registreringen4-6 §§
Hinder för registrering7 §
Underrättelseskyldighet8 §
16 kap. Särskilda fordonsskyltar
Skyltar för beskickningsfordon1-5 §§
Personliga fordonsskyltar6-10 §§
17 kap. Straffbestämmelser m.m.
Ansvar1-4 §§
Omhändertagande av saluvagnsskyltar5 §
18 kap. Prövningsförfarandet
Prövningsmyndigheter1-4 §§
Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter5 §
Omprövning av beslut6-7 §§
Inhibition8 §
19 kap. Överklagande1-2 §§
20 kap. Bemyndiganden m.m.1-9 §§

Bilaga 1

 1. Fordonsuppgifter
 2. Ägaruppgifter
 3. Allmänna uppgifter
 4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion
 5. Uppgifter om saluvagnslicens
 6. Uppgifter om tillfällig registrering
 7. Övriga uppgifter

Bilaga 2

 1. Identitetsuppgifter
 2. Körkortsuppgifter
 3. Belastningsuppgifter
 4. Förarprovsuppgifter
 5. Uppgifter om körkortstillverkning
 6. Övriga uppgifter

Bilaga 4

 1. Fordonsuppgifter
 2. Ägaruppgifter
 3. Allmänna uppgifter
 4. Övriga uppgifter

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001. Genom förordningen upphävs
  1. förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister,
  2. förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon,
  3. förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar, och
  4. förordningen (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret.
 2. Undantag för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon som har meddelats med stöd av 86 § bilregisterkungörelsen (1972:599) gäller i enlighet med sin lydelse.
 3. För en registreringsskylt som har utfärdats enligt förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon eller enligt förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar gäller de upphävda förordningarna.
 4. Har upphävts genom förordning (2009:936).
 5. För uppgifter i vägtrafikregistret om att registerblad framställts skall vad som angetts om gallring i övergångsbestämmelserna punkten 2 till förordningen (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) fortsätta att gälla.
 6. Om det i en författning som har beslutats av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:1003) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 20 kap 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2001:1095) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 9 kap 13 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:85) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 10 kap 13 §
Ikraftträder
2002-04-01

Förordning (2002:350) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap 2 §
CELEX-nr
32000L0026
Ikraftträder
2003-01-20

Förordning (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2003, då förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall upphöra att gälla.
 2. För fordon som har registrerats före ikraftträdandet gäller 8 kap. 15 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5 kap 2 §, 6 kap 3, 7, 9 §§, 7 kap 5, 8 kap 15 §, 9 kap 2, 3, 8 §§, 10 kap 12 §, 12 kap 8 §, 17 kap 1, 2 §§, 20 kap 4 §; nya 6 kap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 6 kap 10, 14 §§
CELEX-nr
32001L0116
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:51) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraftträder
2003-03-19

Förordning (2003:95) om ändring i förordningen (2002:945) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 7 kap 5 § i 2002:945

Förordning (2003:206) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 11 kap 1 §
CELEX-nr
32000L0053
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:524) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap 7, 8 §§
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:800) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 9 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2003:1028) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 12 kap 6 §, 20 kap 3, 5 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:30) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
CELEX-nr
32003L0102
Ikraftträder
2004-03-15

Förordning (2004:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ny 4 kap 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:535) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2004:622) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 12 kap 2 §
Ikraftträder
2004-10-01

Förordning (2004:728) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §, 16 kap 1 §
CELEX-nr
32004L0078
Ikraftträder
2004-11-01

Förordning (2004:988) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 1, 12 §§, 5 kap 2 §, 18 kap 4 §, bil. 2, 3; nya 2 kap 5 §, 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 §, 4 kap 10 a §, bil. 5
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1133) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap 7 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2004:1257) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap 13 §
Ikraftträder
2005-02-01

Förordning (2004:1361) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
CELEX-nr
32003L0037
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:95) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §
Ikraftträder
2005-04-01

Förordning (2005:1229) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
 2. Äldre bestämmelser om registrering av föregående ägare gäller fortfarande vid ägarbyten som skett före ikraftträdandet.
 3. Bestämmelsen i 18 kap. 6 § i sin nya lydelse tillämpas på beslut som har meddelats efter ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 1, 4, 7, 8 §§, 6 kap 11 §, 8 kap 3, 9 §§, 11 kap 1, 5 §§, 18 kap 6 §, 19 kap 2 §, bil. 1, 2, 3; nya 4 kap 10 b §, 10 kap 6 a §, 20 kap 4 a, 10 §§
CELEX-nr
31999L0037
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:245) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 7 kap 13 §, 9 kap 2, 4, 7 §§, 10 kap 13 §, 15 kap 7 §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:318) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap 2 §, bil. 2
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:438) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap 7 §, 8 kap 15 §
CELEX-nr
32006L0028
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:791) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap 13 §, p 3 bil. 4
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:911) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 11 kap 4 §; ny 8 kap 16 §
CELEX-nr
31998L0048
Ikraftträder
2006-08-01

Förordning (2006:1065) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap 5, 6 §§, 13 kap 3 §, 15 kap 2 §; nya 1 kap 6 §, 10 kap 10 a §, rubr. närmast före 10 kap 10 a §
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2006:1207) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 9 kap 13 §, 17 kap 2 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:47) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 10 kap 4 §, bil. 2, 3
Ikraftträder
2007-04-01

Förordning (2007:192) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
 2. Vid tillämpning av 11 kap.1 och 2 §§ jämställs med skrotningsintyg ett skrotningsintyg som utfärdats före den 1 juni 2007 enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
ändr. 8 kap 2, 6, 9 §§, 10 kap 3, 4 §§, 11 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, bil. 1
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:651) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap 6 §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:745) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2008.
 2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:116, Prop. 2006/07:42, Bet. 2006/07:TU10
Omfattning
upph. 6 kap 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 4, 6 §§; nuvarande 6 kap 3 § betecknas 6 kap 4 §; ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 12 §, 6 kap 2, 7 §§, nya 6 kap 4 §, 8 kap 1, 7 §§, 12 kap 7 §, 15 kap 1, 7 §§, 20 kap 5 §, rubr. närmast före 15 kap 7 §, bil. 1; nya 6 kap 3, 5, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 5 §
CELEX-nr
32007R0715
Ikraftträder
2008-02-04

Förordning (2007:1112) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 8 kap 14 §, 9 kap 3 §, 14 kap 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:306) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.
 2. I fråga om gallring av uppgifter gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 2 §, bil. 5; ny 3 kap 6 a §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2008:730) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap 1 §, 5 kap 2 §; nya 2 kap 6 §, 3 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 7 §, bil. 6
Ikraftträder
2008-09-10

Förordning (2008:739) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap 6 §, bil. 2
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2008:1283) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 3 kap 5 §, 4 kap 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 b, 11, 13 §§, 5 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7 §§, 6 kap 3, 4, 5 §§, 7 kap 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14 §§, 8 kap 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 14 §§, 9 kap 1, 11, 13 §§, 10 kap 1, 2, 3, 4, 6, 6 a, 9, 11, 12, 13 §§, 11 kap 1, 2, 3, 5 §§, 12 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1, 4, 7, 8 §§, 15 kap 2, 4, 5, 8 §§, 16 kap 3, 4, 7, 8, 9 §§, 17 kap 5 §, 18 kap 2, 3, 4 §§, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 2, 3, 4, 4 a, 5, 6, 8, 9, 10 §§, rubr. till 5 kap, bil. 1, 2, 3
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:188) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2009-04-01

Förordning (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012 i fråga om 6 kap. 7 a § och i övrigt den 29 april 2009.
Omfattning
upph. 12 kap. 7 §; ändr. 1 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 6 kap. 4, 7, 9 §§, 8 kap. 1, 15 §§, 9 kap. 2, 3, 8 §§, 10 kap. 12 §, 11 kap. 1 §, 12 kap. 8 §, 19 kap. 1, 2 §§, 20 kap. 4 §; nya 6 kap. 7 a, 7 b §§, 20 kap. 3 a, 3 b §§
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Förordning (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph. 8 kap. 13 §, 9 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 13 kap. 4, 6 §§, p 4 ikrafttr.- och övergångsbest., rubr. närmast före 9 kap. 1, 6 §§; ändr. 7 kap. 8 §, 8 kap. 3 §, 16 kap. 3, 8 §§, 17 kap. 2 §, rubr. till 9 kap., bil. 1, 3
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:939 ) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraftträder
2009-10-15

Förordning (2009:1370) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph. 1 kap. 3 §, 2 kap. 3, 4, 5, 6 §§, 18 kap. 4 §; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 7, 9 §§, 5 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 7 kap. 10 §, 10 kap. 6, 12 §§, 18 kap. 1, 3 §§, rubr. till 5 kap., bil. 2
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1373) om ändring i förordningen (2009:936) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 3 i 2009:936

Förordning (2010:2) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph. 8 kap. 14 §; ändr. 17 kap. 2 §
Ikraftträder
2010-02-01

Förordning (2010:76) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:101) om ändring i förordningen (2009:218) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. ikrafttr.best. till 2009:218

Förordning (2010:146) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 13 §, 16 kap. 7 §, bil. 2
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:777) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §, bil. 2
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:1537) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1599) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 5 §, 18 kap. 6 §, 20 kap. 1, 5 §§, bil. 1; nya 6 kap. 17, 18 §§, 7 kap. 8 a §, 8 kap. 17 §, 14 kap. 9 §, rubr. närmast före 6 kap. 17 §, 14 kap. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1619) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §; nya 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §, bil. 7
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2010:1859) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
 2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
ändr. 10 kap. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:255) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:442) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 9 kap. 13 §
Ikraftträder
2011-05-24

Förordning (2011:871) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2011-09-01

Förordning (2011:909) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 5 kap. 7 §, 20 kap. 1 §; nya 4 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e, 5 f §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:952) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 7 §, 5 kap. 6 §, bil. 2
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1129) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1132) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1461) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 7
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:6) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 2
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2012:7) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 2, 6
Ikraftträder
2013-01-19

Förordning (2012:176) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap. 2, 5 §§, 10 kap. 13 §, 20 kap. 9 §; ny 20 kap. 3 c §
CELEX-nr
32009R0443
Ikraftträder
2012-07-01

Förordning (2012:243) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 9, 10, 12 §§, 5 kap. 2, 6 §§, 7 kap. 8 a, 9, 13 §§, 10 kap. 6, 12 §§, 20 kap. 1 §, bil. 3, rubr. närmast före 3 kap. 4 §, 4 kap. 9 §; nya 4 kap. 9 a, 12 a §§, 5 kap. 1 a §
CELEX-nr
32009R1073
Ikraftträder
2012-06-01

Förordning (2012:297) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 12 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:77) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph. 9 kap. 13 §, rubr. närmast före 9 kap. 12 §; nuvarande 9 kap 12 § betecknas 9 kap. 1 §; ändr. rubr. till 9 kap., bil. 1
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:987) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:128) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 5 a, 5 d, 5 f §§, 20 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 5 a §
CELEX-nr
32011L0082
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2014:450) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, bil. 1; ny 3 kap. 4 a §, rubr. närmast före 3 kap. 4 a §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 4 kap. 7, 13 §§, 5 kap. 1 a, 2, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 9 §, 7 kap. 6, 11, 12, 14 §§, 16 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 20 kap. 1, 7, 8 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1340) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph. 8 kap. 17 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1484) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. bil. 3
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1565) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15, kap. 7 §, bil. 5
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1566) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1, 12 §§, 7 kap. 13 §, 15 kap. 7 §; nya 3 kap. 9, 10 §§, 4 kap. 10 c §, bil. 8, rubr. närmast före 3 kap. 9 §, 4 kap. 10 c §
Ikraftträder
2015-02-01

Förordning (2015:36) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 17 kap. 5 §
Ikraftträder
2015-03-01

Förordning (2015:74) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 1 §, 5 kap. 2 §, 20 kap. 1 §, bil. 3
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2015:358) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 8 a §, 14 kap. 9 §, 20 kap. 9 §; nya 7 kap. 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 7 kap. 8 b §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:783) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2015:931) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap. 9 §, 10 kap. 13 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:298) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 15 kap. 3 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:624) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 5 kap. 6 §; ny 3 kap. 11 §, ny bil. 9, rubr. närmast före 3 kap. 11 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1123) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, bil. 1
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap. 2 §, 6 kap. 11 §, 7 kap. 1 §
Ikraftträder
2017-05-20

Förordning (2017:89) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 6 kap. 9 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:98) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 7 kap. 1, 8 a, 9 §§
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2017:100) om ändring i förordningen (2016:1216) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 7 kap. 1 § i 2016:1216

Förordning (2017:511) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 4 kap. 5 f §, 6 kap. 13 §
Ikraftträder
2017-07-02

(2018:269) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap. 6 a §, bilaga 5
Ikraftträder
2018-05-01

Förordning (2018:620) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1152) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 3 kap. 4 §, 4 kap. 1, 12 §§, 5 kap. 2 §, bil. 3
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1824) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 14 kap. 1 §, bil. 1, 3, 4, 5, 7, 8
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:70) om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:384) om upphävande av förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-07-01