Upphävd författning

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

Departement
Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad
2001-06-14
Ändring införd
SFS 2001:558 i lydelse enligt SFS 2018:1123
Ikraft
2001-10-01
Upphäver
Turistvagnskungörelse (1972:601)
Bilregisterkungörelse (1972:599)
Kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon
Exportvagnskungörelse (1964:39)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister.

[S2]Lagen gäller dock inte

 1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,
 2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller släpfordon som har kopplats till något sådant fordon, eller
 3. mopeder klass II.

Prop. 2000/01:95: Första stycket motsvarar huvudsakligen 1 § första stycket bilregisterkungörelsen (1972:599).

Andra stycket motsvarar 1 § andra stycket bilregisterkungörelsen med tillägg att lagen inte gäller mopeder klass II. Punkten 1 uppställer förutsättningen att ett fordon skall tillhöra någon av angivna myndigheter för att vara undantaget från lagens bestämmelser. Genom denna bestämmelse undantas fordon ...

2 §  I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser som tillämpas på personuppgifter i vägtrafikregistret i den mån det inte finns några avvikande bestämmelser i denna lag eller i en förordning som har beslutats med stöd av den.

[S2]Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftslagen.

Prop. 2000/01:95: Av 2 § personuppgiftslagen (1998:204) framgår att den lagen är subsidiär i förhållande till andra författningar. Finns det bestämmelser i en annan lag eller i en förordning som avviker från personuppgiftslagen, skall de bestämmelserna tillämpas i stället. I första stycket erinras om att det finns bestämmelser om personuppgifter i <a href="https://lagen.nu/1998:204" ...

3 §  Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen hänvisar till lagen om vägtrafikdefinitioner, se avsnitt 8.

4 §  Bestämmelserna i denna lag om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller
 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen motsvarar 7 § bilregisterkungörelsen och innebär att den som innehar ett fordon enligt avbetalnings- eller leasingkontrakt på sätt bestämmelsen föreskriver i registreringshänseende skall behandlas som fordonsägare och fullgöra de förpliktelser som åvilar en ägare.

4 a §  Om någon som inte har fyllt 18 år äger ett fordon eller innehar det under sådana omständigheter som anges i 4 §, tillämpas det som sägs i lagen om ägaren på en förmyndare för honom eller henne. Detta gäller dock inte

 1. om den underårige har förarbehörighet för fordonet, eller
 2. i fråga om ett släpfordon, om den underårige har förarbehörighet för ett fordon som kan dra släpfordonet. Lag (2006:558).

Vägtrafikregistrets ändamål och innehåll

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

5 §  I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om
  1. fordonsägare,
  2. den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500), taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,
  3. annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,
  4. den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,
  5. den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,
  6. den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller
  7. den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204),
 6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,
 7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och
 8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik. Lag (2018:628).

Prop. 2011/12:80: I punkten 1 b ersätts hänvisningen till yrkestrafiklagen (1998:490) med en hänvisning till den nya taxitrafiklagen (xxxx:xx). Den behörighet att framföra fordon som avses är behörigheten att föra fordon i taxitrafik med stöd av en taxiförarlegitimation.

I punkten 1 c görs ett tillägg för taxitrafikärenden. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik regleras av trafiktillståndsförordningen med kompletterande ...

Prop. 2000/01:95: Paragrafen anger ändamålen för användningen av personuppgifter i registret. Registret skall för de beskrivna ändamålen tillhandahålla vissa särskilt angivna uppgifter för olika verksamheter och liknande. Bestämmelsen behandlas i avsnitt 7.9.

Ändamålsbeskrivningarna får genom den reglering som personuppgiftslagen innehåller betydelse ...

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

5 §  I fråga om personuppgifter ska vägtrafikregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. verksamhet, för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, i fråga om
  1. fordonsägare,
  2. den som ansöker om, har eller har haft behörighet att framföra fordon eller luftfartyg enligt körkortslagen (1998:488), luftfartslagen (2010:500), taxitrafiklagen (2012:211) eller någon annan författning eller den som har rätt att utöva viss tjänst enligt luftfartslagen,
  3. annan person om det behövs för att underlätta handläggningen av ett körkorts-, förarbevis-, taxitrafik- eller yrkestrafikärende,
  4. den som ansöker om, har eller har haft tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, yrkestrafiklagen (2012:210) eller någon annan författning, taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning,
  5. den som ansöker om, har eller har haft färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet,
  6. den som har eller har haft yrkeskompetens att utföra transporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens eller genomgår utbildning för att få sådan kompetens, eller
  7. den som bedriver sådan förvärvsmässig transportverksamhet på väg, som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 2. försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där uppgifter om personer under 1 a), b) och d) utgör underlag för prövningar eller beslut,
 3. information om fordonsägare för trafiksäkerhets- eller miljöändamål och för att i den allmänna omsättningen av fordon förebygga brott samt information om den som har behörighet att framföra fordon för att utreda trafikbrott i samband med automatisk trafiksäkerhetskontroll,
 4. aktualisering, komplettering eller kontroll av information om fordonsägare som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
 5. uttag av urval för direkt marknadsföring av information om fordonsägare, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204),
 6. fullgörande av sådan tillsyn som avses i 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574), i fråga om fordonsägare och den som är anställd som besiktningstekniker hos ett besiktningsorgan enligt fordonslagen,
 7. en utländsk myndighets verksamhet om tillhandahållandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt eller av en EU-rättsakt, och
 8. fullgörande av skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik. Lag (2018:1123).

5 a §  Personuppgifter som avses i 5 § får behandlas för att fullgöra uppgiftsutlämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2015:789).

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

6 §  I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

 1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
 2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
  1. förarutbildning och förarprov,
  2. det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,
 3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,
  1. det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,
 4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,
 5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,
 7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574),
 8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler för taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik, och
 9. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
  1. det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

[S2]I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

 1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
 2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

[S3]Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §. Lag (2018:628).

Prop. 2011/12:80: I punkten 3 a ersätts behörighet att föra fordon i yrkesmässig trafik med behörighet att föra fordon i taxitrafik. Den behörighet som avses är den som följer av taxiförarlegitimationen. Eftersom taxitrafik inte längre omfattas av begreppet yrkesmässig trafik görs även ett tillägg för rätten att bedriva taxitrafik.

Punkten 3 b utökas med hänvisningar till trafiktillståndsförordningen och taxitrafiklagen (xxxx:xx).

Prop. 2009/10:209: I paragrafen införs en ny punkt 8 i första stycket. Ändringen är av rättelsekaraktär för att undvika att tidigare beslutade ändringar upphör att gälla. För en redogörelse av ändringarnas innebörd i sak hänvisas till propositionen Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet (prop. 2009/10:20).

I propositionen lämnade regeringen förslag till ändringar i bland annat <a href="https://lagen.nu/2001:558#P6" ...

Prop. 2003/04:145: Paragrafen avser att ge en tydlig bild av vägtrafikregistrets innehåll, se prop. 2000/01:95 s. 100. Genom tillägget i andra stycket tydliggörs att det i registret också förs in sådana uppgifter som behövs för att bl.a. beslut om skatt och avgift skall kunna fattas enligt lagen om trängselskatt.

Prop. 2009/10:32: Genom att fullgöra olika uppställda rapporteringskrav kommer besiktningsorganen att ge upphov till ett för tillsynen av besiktningsverksamheten nödvändigt informationsunderlag. Sådan information kommer att kunna innehålla personuppgifter. Det kan vara fråga om namn på besiktningstekniker som utfört en besiktning eller med avseende på fordonsägare indirekta personuppgifter som registreringsnummer eller chassinummer. Lagen (2001:558) ...

Prop. 2000/01:95: Vägtrafikregistret är avsett att ersätta bl.a. de nuvarande bil-, körkorts-, yrkestrafik-, felparkerings- och förarprovsregistren. Bestämmelsen avser att ge en tydlig bild av vägtrafikregistrets innehåll.

I första styckets punkt 3 b) åsyftas med bestämmelser om tillstånd till internationella person- och godstransporter i första hand sådana som återfinns i förordningen (1998:786) om behöriga myndigheter m.m. ...

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

6 §  I vägtrafikregistret förs det in uppgifter som avser

 1. motordrivna fordon och släpfordon samt ägare till dessa,
 2. a) behörighet enligt körkortslagen (1998:488) att föra fordon,
  1. förarutbildning och förarprov,
  2. det som i övrigt behövs för tillämpningen av körkortslagen och av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen,
 3. a) behörighet att föra fordon i taxitrafik och rätten att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik och biluthyrning,
  1. det som i övrigt behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (1998:492) om biluthyrning samt av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagarna och för tillämpningen av bestämmelser om tillstånd till internationella person- eller godstransporter,
 4. innehav av särskilda behörighetshandlingar som krävs för att föra ett visst slag av motordrivet fordon eller luftfartyg i andra fall än som avses i 2 a) och 3 a) eller för att utöva viss tjänst eller genomgå viss utbildning,
 5. innehav av färdskrivarkort som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014,
 6. utfärdande utbyte, förnyelse, förlustanmälan, återlämnande, giltighet och återkallelse av färdskrivarkort enligt 5, och som i övrigt behövs för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 och av föreskrifter som meddelats i anslutning till den,
 7. genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574),
 8. skattekontroll med hjälp av redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik och uppgifter som i övrigt behövs för fullgörande av

tillsyn över sådana centraler enligt lagen (2014:1020) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik, och

 1. a) den som bedriver verksamhet som avses i 5 § 1 g), och
  1. det som i övrigt behövs för tillämpningen av bestämmelser om kontroll av företag enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. eller av föreskrifter som meddelats i anslutning till den.

I registret förs det dessutom in uppgifter som behövs för kontroll av att felparkeringsavgifter enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift betalas och att influtna medel redovisas samt de uppgifter som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

 1. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller
 2. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Personuppgifter får endast föras in för de ändamål som anges i 5 §. Lag (2018:1123).

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter

7 §  Transportstyrelsen för trafikregistret med hjälp av automatiserad behandling och är personuppgiftsansvarig för registret enligt personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2008:1376).

Prop. 2000/01:95: Vägverket skall föra vägtrafikregistret och vara personuppgiftsansvarig för detta. För att tydliggöra anknytningen till personuppgiftslagen anges, på Lagrådets inrådan, att vägtrafikregistret förs med hjälp av automatiserad behandling.

Innebörden av det ansvar som åvilar den personuppgiftsansvarige slås fast i personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige ...

Direktåtkomst

/Upphör att gälla U: 2020-09-01/

8 §  Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 5 § 1–3 och 7 i enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen.

[S2]Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret, om uppgifterna avser honom eller henne själv. Lag (2015:789).

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen saknar motsvarighet i utredningens förslag. Frågan om direktåtkomst författningsregleras av integritetsskäl, se avsnitt 7.10. I paragrafen begränsas möjligheten att bevilja direktåtkomst till registret. Med direktåtkomst avses att den som använder registret på egen hand kan söka i detta och få svar på frågor, dock utan att själv kunna bearbeta eller på annat sätt påverka innehållet. Direktåtkomst till personuppgifter ...

/Träder i kraft I: 2020-09-01/

8 §  Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 5 § 1–3, 7 och 8 i enlighet med föreskrifter meddelade av regeringen.

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter i vägtrafikregistret, om uppgifterna avser honom eller henne själv. Lag (2018:1123).

8 a §  Vid sökning genom direktåtkomst i en annan stats register över vägtransportföretag enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009 får den svenska kontaktpunkten behandla uppgifter endast i den utsträckning den andra staten tillåter det och behandlingen i motsvarande fall hade varit tillåten i det svenska vägtrafikregistret. Lag (2012:219).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen, som är ny, regleras möjligheten för den svenska kontaktpunkten att göra sökningar i andra staters register över vägtransportföretag i enlighet med artikel 16 i trafiktillståndsförordningen.

Sökningar får göras efter de uppgifter om vägtransportföretag som anges i artikel 16.2 a–f i trafiktillståndsförordningen. Uppgifterna får göras tillgängliga för den behöriga myndigheten och andra myndigheter som har befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner på ...

Samkörning

9 §  Transportstyrelsen får endast för de ändamål som anges i 5 § 1-3 hämta uppgifter till registret genom samkörning. Lag (2008:1376).

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen överensstämmer huvudsakligen med utredningens förslag. Paragrafen begränsar möjligheten att hämta uppgifter till registret genom samkörning. Samkörning får endast ske för vissa för personuppgifter särskilt angivna ändamål, jfr 8 §. I 37 § anges att regeringen ytterligare får begränsa rätten till samkörning.

Sökbegrepp

10 §  För sökning i vägtrafikregistret får endast användas de sökbegrepp som regeringen beslutar om.

Prop. 2000/01:95: I paragrafen begränsas användningen av sökbegrepp till de sökbegrepp regeringen beslutar om, se avsnitt 7.10. Härigenom begränsas vad som är att anse såsom allmän handling och vad som därigenom kan bli tillgängligt för utomstående.

Rättelse och skadestånd

11 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Prop. 2000/01:95: Paragrafen behandlar rättelse och skadestånd och hänvisar till personuppgiftslagens bestämmelser. Bestämmelser om rättelse finns i 28 § personuppgiftslagen och om skadestånd i 48 § samma lag.

Beslut om rättelse skall kunna överklagas i samma ordning som beslut om information enligt personuppgiftslagen, ...

Registrering som förutsättning för rätt att bruka fordon

12 §  Följande fordon ska med de undantag som anges i 1316 och 18 §§ vara registrerade i vägtrafikregistret för att få brukas.

 1. Bilar, motorcyklar, mopeder klass I, traktorer, motorredskap klass I och terrängmotorfordon.
 2. Motorredskap klass II när de används
  1. för persontransport på en väg som inte är enskild, om det sker i annat fall än vid passage över vägen, vid färd kortaste sträcka till eller från ett arbetsställe för fordonet eller liknande, eller undantagsvis vid färd kortare sträcka i andra fall än som nu har nämnts,
  2. för transport av gods i andra fall än som avses i 2 kap. 17 § vägtrafikskattelagen (2006:227) på en väg som inte är enskild.
 3. Släpfordon som dras av bilar.
 4. Släpvagnar som dras av traktorer skatteklass I, motorredskap klass I eller tunga terrängvagnar.
 5. Släpvagnar som dras av ett sådant motorredskap klass II som används på det sätt som anges i 2, om motorredskapets tjänstevikt är över två ton eller om motorredskapet är en bil som byggts om till motorredskap. Lag (2015:792).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen i punkten 2 b) har bytts ut mot en hänvisning till vägtrafikskattelagen. I punkten 4 byts begreppet ”trafiktraktorer” ut mot begreppet ”traktorer klass I”. Ändringen föranleds av att begreppen jordbrukstraktor och trafiktraktor utmönstras.

Prop. 2015/16:31: Ändringen i punkt 4 är en följd av att de nuvarande traktorbeteckningarna traktor klass I och klass II byter namn till traktor skatteklass I respektive traktor skatteklass II. Samtidigt ändras paragrafen något språkligt.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2.

Prop. 2000/01:95: I denna bestämmelse, som huvudsakligen motsvarar 8 § bilregisterkungörelsen, regleras vilka fordon som skall vara registrerade för att få brukas. Bestämmelsen kompletteras av undantag från registreringsplikten i 13–16 §§ från registreringsplikten. Vidare kompletteras bestämmelsen av regler i 17 § om brukande av avställt fordon och i 18–20 §§ om brukande av fordon med stöd av saluvagnslicens.

Lagrådet har i yttrandet den 22 maj 2000 konstaterat att det viktigaste skälet ...

 • NJA 2005 s. 548:Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon kunnat framföras fortare än 45 kilometer i timmen har inte ansetts innebära att fordonet rätteligen skulle ha varit registrerat som motorcykel.

Undantag från registreringsplikten

13 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om

 1. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs- eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden eller andra liknande inhägnade områden,
 2. släpvagnar som dras av traktorer, motorredskap klass II eller sådana tunga terrängvagnar som är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen, om fordonen i det enskilda fallet används endast på motsvarande sätt som en traktor skatteklass II,
 3. fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för registreringsbesiktning eller, i fråga om fordon som har förts in i Sverige för testkörning enligt 23 § första stycket 4, för kontrollbesiktning, eller fordon som brukas kortaste lämpliga väg till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande,
 4. fordon som provkörs vid besiktning eller inspektion av polisman eller sådan besiktningstekniker, bilinspektör eller tekniker som avses i fordonslagen i den utsträckning som behövs för att förrättningen ska kunna genomföras,
 5. fordon som provkörs vid provning inför ett enskilt godkännande i den utsträckning som behövs för att provningen ska kunna genomföras,
 6. fordon som provkörs av den som Trafikverket särskilt förordnat att utföra haveriundersökning eller av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utöva tillsyn enligt produktsäkerhetslagen (2004:451) eller att handlägga ett ärende,
 7. ombyggda eller amatörbyggda fordon som provkörs inför en registreringsbesiktning av den som Transportstyrelsen särskilt förordnat att utföra sådan provkörning, eller
 8. fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.

[S2]I fall som avses i första stycket 3 ska handlingar som visar avtalad tid hos besiktningsorganet eller provningsorganet medföras och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

[S3]Om en polisman finner anledning att anta att ett fordon som han eller hon anträffar i trafik inte är i föreskrivet skick tillämpas första stycket 4 på motsvarande sätt. Lag (2015:792).

Prop. 2005/06:65: I första stycket punkten 2 byts begreppet ”jordbrukstraktor enligt fordonsskattelagen (1988:327)” ut mot begreppet ”traktor klass II”.

Prop. 2015/16:31: Ändringen i första stycket 2 är en följd av att de nuvarande traktorbeteckningarna traktor klass I och klass II byter namn till traktor skatteklass I respektive traktor skatteklass II. Samtidigt ändras paragrafen något språkligt.

Paragrafen behandlas i avsnitt 8.2.

Prop. 2000/01:95: Här anges de undantag från registreringsplikten som motsvaras av 9 och 47 a §§ bilregisterkungörelsen, 35 § fordonskungörelsen och 16 § terrängtrafikkungörelsen. Till ”andra liknande inhägnade områden” i punkt 1 kan i särskilt fall hänföras exempelvis en flygplats, givet att området är inhägnat på sådant sätt som förutsätts i bestämmelsen. I punkt 5 regleras bl.a. situationen att fordon provkörs av den som Vägverket särskilt förordnat att handlägga ett ärende. Det kan vara fråga om att pröva ...

14 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte i fråga om fordon i internationell vägtrafik i Sverige.

[S2]Ett fordon anses vara i internationell vägtrafik i Sverige om

 1. fordonet ägs av en fysisk eller juridisk person som har sitt huvudsakliga hemvist utomlands,
 2. fordonet inte är registrerat i Sverige, och
 3. fordonet har förts in till Sverige för att tillfälligt brukas här.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen motsvarar 2 § förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige och utgör ett undantag från registreringsplikten i 12 §. Ägaren av fordonet skall ha sitt egentliga hemvist utomlands, jfr här kommentaren till 22 §. Avsikten med begreppet tillfälligt brukande är att möjliggöra turisttrafik och annan gränsöverskridande trafik. Avgörande ...

15 §  Bestämmelserna i 12 § gäller inte motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, om fordonen brukas i Sverige under högst ett år.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller även danska fordon som får brukas i Danmark med "faste prøveskilter", finska fordon som får brukas i Finland med "provnummerskyltar" och norska fordon som får brukas i Norge med "prøvekjennemerke".

[S3]Om det i Danmark, Finland eller Norge har meddelats ett särskilt tillstånd att där tillfälligt bruka ett fordon som inte är registrerat i landet, får fordonet under den tid som tillståndet avser brukas i Sverige.

Prop. 2000/01:95: Paragrafen innehåller bestämmelser som reglerar brukandet av danska, finska och norska fordon i Sverige och innebär undantag från den i 12 § reglerade registreringsplikten. Bestämmelsen grundar sig på en överenskommelse med Danmark, Finland och Norge (SÖ 1985:91) om godkännande av körkort och registrering av fordon. Överenskommelsen omfattar även användande av de nordiska motsvarigheterna till saluvagnsskyltar – i Danmark ”faste prøveskilter”, i Finland ”provnummerskyltar” och i Norge ”prøvekjennemerke” ...

16 §  Den som har sitt egentliga hemvist i Sverige och som förvärvat ett fordon som avses i 12 § men som inte är registrerat här, får under en vecka från det att fordonet fördes in i Sverige bruka fordonet med stöd av en giltig utländsk registrering. Detta gäller dock endast den som inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

Prop. 2000/01:95: Paragrafen är ny och innebär att utländska fordon som förs in i landet av en privatperson med hemvist i Sverige med stöd av giltig utländsk registrering under en kort övergångstid skall kunna bruka fordonet. Bestämmelsen behandlas närmare i avsnitt 7.7.

Brukande av avställt fordon

17 §  Ett avställt fordon får inte brukas annat än

 1. i den omfattning som enligt 12 §2 och 5 och 13 § första och tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,
 2. under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,
 3. under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt avtal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,
 4. om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samt
 5. med stöd av saluvagnslicens enligt 18 §. Lag (2007:165).

Prop. 2005/06:65: Hänvisningen i punkten 4 byts ut mot hänvisningar till vägtrafikskattelagen och till lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt. Ordet ”brukandeförbud” byts ut mot ordet ”användningsförbud”.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen motsvarar 37 § bilregisterkungörelsen. Varken denna bestämmelse eller någon annan omfattar dock regler om sådant körtillstånd som avses i 45 § bilregisterkungörelsen. Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får dock enligt 36 § i enskilda fall medge undantag från regler om brukande av fordon i denna lag.

Saluvagnslicens

18 §  Med stöd av en saluvagnslicens får fordon som inte är registrerade i vägtrafikregistret eller är avställda och som licenshavaren yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med eller som licenshavaren utför fordonstester med, brukas för

 1. provkörning i samband med tillverkning eller reparation samt testkörning,
 2. färd kortaste lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal, plats för testkörning eller liknande till sådan plats eller lokal eller till garage,
 3. färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande, och
 4. körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning. Lag (2009:227).

Prop. 2000/01:95: Bestämmelser om saluvagnslicens finns i dag i 38–47 a §§ bilregisterkungörelsen. Bestämmelsen motsvarar nuvarande 40 § första stycket bilregisterkungörelsen. Här anges i vilka fall ett fordon får brukas med stöd av saluvagnslicensen. Det är alltså fråga om att den som redan innehar saluvagnslicens vidtar någon åtgärd med det eller de fordon som han yrkesmässigt bedriver tillverkning eller transport av eller handel med, t.ex. en bilhandlare som demonstrerar ett fordon som han har i lager.

19 §  Saluvagnslicens kan meddelas den som yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon eller den som yrkesmässigt tillverkar fordonskomponenter. Saluvagnslicens kan också meddelas den som anges i 23 § första stycket 4 och som för in fordon i Sverige för testkörning samt den som på uppdrag yrkesmässigt utför sådan testkörning.

[S2]Licens får inte meddelas om det skäligen kan antas att den kommer att missbrukas eller om det finns något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

[S3]Saluvagnslicens gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får den begränsas till viss tid.

[S4]Med tillverkning avses i första stycket även sådan påbyggnad eller lackering som ingår som ett led i arbetet med att färdigställa fordonen. Lag (2006:303).

Prop. 2000/01:95: Denna paragraf motsvarar huvudsakligen 38 § bilregisterkungörelsen med det tillägget att licens inte får meddelas om det kan antas att den kommer att missbrukas eller det föreligger något annat särskilt skäl mot att den meddelas.

Det förutsätts att saluvagnslicens gäller tills vidare, dock längst till dess att den på någon grund återkallas.

De fordon som används med stöd av saluvagnslicensen kan antingen vara oregistrerade eller avställda. En viktig skillnad ...

20 §  En saluvagnslicens skall återkallas om

 1. licensen inte har utnyttjats under de senaste tolv månaderna,
 2. saluvagnsskatten inte har betalats,
 3. licensen har utnyttjats i strid med bestämmelserna om sådan licens, eller
 4. licenshavaren på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla licensen.

[S2]Återkallelse enligt 3 eller 4 skall inte ske i ringa fall.

Prop. 2000/01:95: I dag återfinns bestämmelser om återkallelse av saluvagnslicens i 39 § bilregisterkungörelsen.

Bestämmelsen motsvarar huvudsakligen vad som hittills gällt för återkallelse. I första stycket punkt 2 anges dock att den omständigheten att inte saluvagnsskatten betalats som en uttrycklig återkallelsegrund och i punkt 4 första ledet att en innehavare visat sig olämplig. Under det senare ledet av punkt 4 ryms bl.a. det fallet att den som innehar saluvagnslicens själv begär ...

Tillfällig registrering

21 §  Tillfällig registrering kan meddelas för motordrivna fordon och för släpfordon.

[S2]Vid tillämpningen av bestämmelserna om tillfällig registrering avses med nytt fordon ett fordon som inte är, har varit eller bort vara registrerat här i landet annat än i förening med avställning.

Prop. 2000/01:95: Bestämmelserna om tillfällig registrering omfattar motordrivna fordon och släpfordon. I dag gäller att exportvagnskungörelsen omfattar personbilar och motorcyklar medan turistvagnskungörelsen omfattar bilar, motorcyklar samt släpfordon. Det innebär att tillämpningsområdet för den tillfälliga registreringen blir något vidare än i dag. Den nya bestämmelsen innefattar även en definition av nya fordon eftersom olika regler gäller i visst avseende för nya fordon respektive övriga.

 • HFD 2011:16:En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonet fördes in i Sverige.

22 §  Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som förs in till Sverige för att brukas stadigvarande här, om

 1. fordonet inte är registrerat här,
 2. fordonets ägare har sitt egentliga hemvist här, och
 3. fordonets ägare inte yrkesmässigt tillverkar, transporterar eller handlar med motordrivna fordon eller med släpfordon.

[S2]Tillfällig registrering enligt första stycket gäller under tre månader från den dagen den meddelades. Den upphör dock att gälla två veckor efter det att fordonet godkänts vid registreringsbesiktning.

Prop. 2000/01:95: Tillfällig registrering får enligt denna bestämmelse meddelas för fordon som skall registreras i Sverige för att få brukas stadigvarande här under vissa förutsättningar. Fordonet får inte vara registrerat här och fordonets ägare skall ha sitt egentliga hemvist här i landet. Begreppet egentligt hemvist ansluter till terminologin i 7 § första stycket folkbokföringslagen (1991:481). För bilhandeln finns i stället möjlighet att använda ...

 • HFD 2011:16:En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonet fördes in i Sverige.

23 §  Tillfällig registrering får meddelas för ett fordon som inte skall registreras för att stadigvarande brukas i Sverige, om

 1. sökanden inte har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett fordon,
 2. sökanden har sitt egentliga hemvist i landet och här förvärvar ett nytt fordon men avser att flytta från landet inom tre månader från den dag då den tillfälliga registreringen meddelas,
 3. sökanden är en svensk utlandsmyndighet som här förvärvar ett nytt fordon som skall brukas utanför landet, eller
 4. sökanden inte har sitt egentliga hemvist eller, i fråga om en juridisk person, sin ledning i Sverige och sökanden eller den som representerar den juridiska personen endast tillfälligt skall vistas i landet samt fordonet endast tillfälligt skall användas i Sverige, och
  1. det har förts in i eller skall föras in i landet för testkörning eller annat liknande ändamål, eller
  2. det har förts in i landet för enskilt bruk.

[S2]Tillfällig registrering enligt första stycket gäller från den dag den meddelades och under tolv månader eller om sökanden begär det under tre eller sex månader. Tillfällig registrering enligt första stycket 1 av ett fordon som inte är nytt gäller dock endast under en månad. Lag (2002:807).

Prop. 2000/01:95: Paragrafen reglerar tillfällig registrering av fordon som i dag kan införas i exportvagnsförteckning, punkterna 1–3, respektive som kan erhålla

turistvagnslicens, i praktiken s.k. testfordon, punkten 4. Begreppet egentligt hemvist ansluter till terminologin i 7 § första stycket folkbokföringslagen ...

24 §  Tillfällig registrering får meddelas på nytt för ett visst fordon först sedan tolv månader har förflutit efter utgången av närmast föregående period av en sådan registrering. Denna begränsning för en ny registrering gäller dock inte sådana fordon som anges i 23 § första stycket 4 och som används för testkörning. Lag (2002:807).

Prop. 2000/01:95: Genom bestämmelsen hindras missbruk av institutet tillfällig registrering.

25 §  Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon, som har förts in från ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och har en giltig registrering i det landet som innebär att det får brukas obegränsat enligt det landets bestämmelser, får brukas utan någon annan inskränkning än den som avses i 27 §.

Prop. 2000/01:95: Ett tillfälligt registrerat fordon som har förts in från ett annat EES–land och uppfyller vissa krav får brukas med stöd av registreringen utan någon annan inskränkning än att det inte får användas i yrkesmässig trafik.

26 §  Ett enligt 22 § tillfälligt registrerat fordon får i andra fall än som avses i 25 § brukas

 1. för färd kortaste lämpliga väg från en hamn, järnvägsstation, ett tullkontor eller en annan plats som Tullverket anvisat eller godkänt, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en sådan plats eller lokal eller till någon annan plats där fordonet kan ställas upp i avvaktan på registreringsbesiktning eller enskilt godkännande, eller
 2. för färd kortaste lämpliga väg till eller från ett besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning eller till eller från ett provningsorgan för provning inför ett enskilt godkännande.

[S2]Sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning får det dock brukas här för andra ändamål än som avses i första stycket. Detta gäller dock inte om fordonet efter besiktningen har ändrats så att det inte längre överensstämmer med utförandet vid besiktningen eller det i övrigt har ändrats så att dess beskattningsförhållanden påverkats. Lag (2016:277).

Prop. 2000/01:95: Brukandet med stöd av den tillfälliga registreringen för ett fordon, som senare skall föras in i vägtrafikregistret, i annat fall än som avses i 25 § är inskränkt innan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning. Paragrafen har justerats i enlighet med Lagrådets förslag i yttandet av den 15 februari 2001, se ovan avsnitt 7.7. Justeringen avser ett förtydligande vad gäller möjligheten att föra hem och ställa upp ...

27 §  Ett tillfälligt registrerat fordon får inte användas i yrkesmässig trafik eller i taxitrafik. Lag (2012:219).

Prop. 2011/12:80: I paragrafen görs ett tillägg för taxitrafik. Någon ändring i sak är inte avsedd.

Prop. 2000/01:95: Den nuvarande bestämmelsen i 1 § fjärde stycket exportvagnskungörelsen om att ett fordon som är infört i exportvagnsförteckning inte får föras i yrkesmässig trafik gäller enligt bestämmelsen all tillfällig registrering mot bakgrund av de krav som bör ställas inom den yrkesmässiga trafiken.

28 §  Om de i 22 eller 23 § angivna förutsättningarna inte är uppfyllda skall det beslutas att den tillfälliga registreringen skall upphöra. Detsamma gäller om fordonet har bytt ägare eller om ägaren begär att registreringen skall upphöra. Lag (2002:807).

Prop. 2000/01:95: Beslut om att en tillfällig registrering upphör kan fattas om de lagliga villkoren för sådan registrering inte längre är uppfyllda, eller om sökanden före beslut lämnat felaktiga uppgifter som vilselett beslutsmyndigheten om huruvida villkoren varit uppfyllda.

Straffbestämmelser

29 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § döms till penningböter.

[S2]Till samma straff döms ägaren, om han uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att hindra att fordonet brukades.

[S3]Den som innehar ett fordon med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

Prop. 2000/01:95: Olika former av brukande av ett oregistrerat fordon träffas av bestämmelsen, jämför 87 och 88 §§ bilregisterkungörelsen samt 13 § kungörelse (1973:766) om interimslicens för fordon. Det gäller t.ex. den som obehörigen använder sig av en saluvagnsskylt, vilket är en form av brukande av oregistrerat fordon. Påföljden skall alltjämt vara penningböter. Av 4 § framgår att innehavare av fordon i vissa fall jämställs med ägare, utöver de ...

 • NJA 2005 s. 548:Enbart det förhållandet att ett som moped registrerat tvåhjuligt motorfordon kunnat framföras fortare än 45 kilometer i timmen har inte ansetts innebära att fordonet rätteligen skulle ha varit registrerat som motorcykel.

30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 13 § andra stycket döms till penningböter.

Prop. 2000/01:95: Motsvarar nuvarande 90 § bilregisterkungörelsen.

31 §  Bestämmelserna i denna lag eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen om ansvar för ägare eller brukare av fordon tillämpas i fråga om ett fordon som ägs eller brukas av staten eller en kommun på förarens närmaste förman. Om denne har gjort vad som skäligen har kunnat krävas av honom för att förebygga en förseelse och sker ändå en sådan på grund av en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas bestämmelserna om ansvar för ägare eller brukare på den överordnade.

[S2]I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett oskiftat dödsbo eller ett konkursbo tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda boet.

[S3]I fråga om ett fordon som ägs eller brukas av ett bolag, en förening, en stiftelse eller någon annan juridisk person tillämpas de bestämmelser om ansvar som anges i första stycket på den eller dem som har rätt att företräda den juridiska personen eller på den som Transportstyrelsen på begäran har godtagit som ansvarig företrädare för denna. Lag (2008:1376).

Prop. 2000/01:95: Paragrafen motsvarar 92 § bilregisterkungörelsen och har moderniserats till sin utformning. De föreskrifter som meddelas med stöd av lagen kan exempelvis vara överträdelser av föreskrifter om avställning av fordon. Andra juridiska personer som enligt tredje stycket kan tänkas träffas av bestämmelsen är europeiska ekonomiska intressegrupperingar, EEIG, enligt lagen (1994:1927) om sådana grupperingar.

Hindrande av fortsatt färd

32 §  Om ett fordon brukas i strid med 12, 17, 18, 26 eller 27 § eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag skall en polisman hindra fortsatt färd, om den skulle utgöra en väsentlig olägenhet.

Prop. 2000/01:95: Paragrafen motsvarar väsentligen 93 § bilregisterkungörelsen. Motsvarande bestämmelse finns i andra trafikförfattningar, se bl.a. 5 kap. 8 § körkortslagen, 6 kap. 6 § yrkestrafiklagen och 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276). Bestämmelsens innehåll har justerats i enlighet med vad ...

Förfarande och överklagande

33 §  Frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering prövas av Transportstyrelsen. Lag (2008:1376).

Prop. 2000/01:95: Utöver de frågor som Vägverket enligt bestämmelsen har att pröva är Vägverket beslutsmyndighet även i fråga om godtagande av ansvarig företrädare för juridisk person enligt 31 § tredje stycket.

34 §  Ett beslut enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller ett beslut om rättelse eller information enligt personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos Förvaltningsrätten i Karlstad om inte något annat följer av andra föreskrifter.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:17).

Prop. 2000/01:95: Överklagande kan ske till Länsrätten i Örebro län i bl.a. sådana frågor om saluvagnslicens och tillfällig registrering m.m. som avses i 19–24, 28 och 31 §§. Det innebär att de möjligheter till överklagande till allmän förvaltningsdomstol som i dag finns vad gäller motsvarigheten till tillfällig registrering ersätts av en överklagandemöjlighet till en särskild allmän förvaltningsdomstol. Såväl beslut om information enligt person-107...

35 §  Ett beslut av Transportstyrelsen gäller omedelbart, om inte något annat förordnats. Lag (2008:1376).

Bemyndiganden

36 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i denna lag. Undantag får förenas med villkor.

Prop. 2000/01:95: Den nuvarande bilregisterkungörelsen reglerar såväl registreringsplikten som undantag från denna. Lagrådet har i sitt yttrande den 22 maj 2000 påpekat att en generell möjlighet för regeringen att meddela undantag från registreringsplikten torde ha omedelbar betydelse för skattskyldigheten och därför inte är tillåten enligt regeringsformen. Registreringsplikten och undantag från denna samt de särskilda brukanderegler som knutits ...

37 §  Regeringen får meddela föreskrifter om begränsning av

 1. rätten att hämta uppgifter till registret genom samkörning enligt 9 §, samt
 2. rätten att bevara uppgifter.

Prop. 2000/01:95: I paragrafen bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar i fråga om samkörning och avseende rätten att bevara uppgifter. Den nya lagen om vägtrafikregister är avsedd att fastställa en yttre ram för behandling av personuppgifter samtidigt som regeringen i nu nämnda avseenden bemyndigas att meddela begränsningar till skydd för den enskildes integritet. Frågan om samkörning behandlas i avsnitt 7.10. ...

38 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, utöver vad som anges i 37 §, meddela föreskrifter i fråga om

 1. andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnslicens än dem som framgår av lagen, dock att föreskrifterna inte får avse skatt,
 2. rätten att bruka fordon som hör hemma i något annat land, och
 3. avgifter för registrering, andra förpliktelser i fråga om registrering och saluvagnslicens samt ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2010:1565).

Prop. 2010/11:30: Paragrafen får ett tillägg i punkten 3 som därmed ger stöd för att meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för registreringen liksom för de förpliktelser i övrigt som har samband med registreringen och saluvagnslicens. I punkten 1 finns i dag ett bemyndigande att meddela föreskrifter om ”andra förpliktelser beträffande registrering av fordon och saluvagnslicens än dem som framgår av lagen” etc. Härmed avses de förpliktelser av olika slag i anslutning till registreringen som ...

Prop. 2000/01:95: Bestämmelsen har ursprungligen utformats efter mönster i 10 kap. 1 § körkortslagen (1998:488) och 8 kap. 2 § yrkestrafiklagen. Lagrådet anser i sitt yttrande den 22 maj 2000 att det av bemyndigandet klart bör framgå vilka ämnen de ytterligare föreskrifterna kan komma att reglera mot bakgrund av att vissa föreskrifter avses vara straffsanktionerade (jfr även ...

39 §  Om riket är i krig eller krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i får regeringen föreskriva att lagen helt eller delvis inte skall tillämpas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2001:558) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Genom lagen upphävs exportvagnskungörelsen (1964:39), bilregisterkungörelsen (1972:599), turistvagnskungörelsen (1972:601) och kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sådan registrering i exportvagnsförteckning som har beviljats med stöd av exportvagnskungörelsen (1964:39). Detsamma gäller för en turistvagnslicens som har meddelats enligt turistvagnskungörelsen (1972:601) eller en interimslicens som har meddelats enligt kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon.
 3. En saluvagnslicens som antingen har meddelats enligt bilregisterkungörelsen (1972:599) eller har utfärdats enligt äldre föreskrifter skall gälla som en saluvagnslicens enligt denna lag.
 4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för körtillstånd som har meddelats enligt bilregisterkungörelsen (1972:599).
Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 13, 17, 18, 26 §§
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2002:805) om ändring i lagen (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2002/03:12, Prop. 2001/02:183, Bet. 2002/03:TU2
Omfattning
ändr. 13, 18 §§, ikrafttr.best. till 2002:582

Lag (2002:806) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2002/03:12, Prop. 2001/02:183, Bet. 2002/03:TU2
Omfattning
ändr. 13, 18 §§
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2002:807) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2002/03:12, Prop. 2001/02:183, Bet. 2002/03:TU2
Omfattning
ändr. 19, 23, 24, 28 §§
Ikraftträder
2002-12-01

Lag (2004:367) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2003/04:228, Prop. 2003/04:83, Bet. 2003/04:TU11
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
CELEX-nr
31985R3821
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:466) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:635) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2003/04:265, Prop. 2003/04:145, Bet. 2003/04:SkU35
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2006:239) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:167, Prop. 2005/06:65, Bet. 2005/06:SkU15
Omfattning
ändr. 12, 13, 17 §§
Ikraftträder
2006-05-01

Lag (2006:303) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:221, Prop. 2005/06:108, Bet. 2005/06:TU9
Omfattning
ändr. 5, 19 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:558) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
 2. Om någon som inte har fyllt 18 år och som har fler än en förmyndare är registrerad som ägare av ett fordon vid ikraftträdandet, skall lagens bestämmelser om ägare tillämpas på den äldste av förmyndarna, intill dess att de gemensamt anmäler på vem av dem det som sägs i lagen om ägaren skall tillämpas.
Förarbeten
Prop. 2005/06:117, Bet. 2005/06:LU34
Omfattning
ny 4 a §
Ikraftträder
2006-10-01

Lag (2007:165) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:131, Prop. 2006/07:40, Bet. 2006/07:MJU8
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-06-01

Lag (2007:1159) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:38, Prop. 2007/08:10, Bet. 2007/08:TU3
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:1376) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen i stället för Vägverket vara den enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:94, Prop. 2008/09:31, Bet. 2008/09:TU3
Omfattning
ändr. 6, 7, 9, 13, 31, 33, 35 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:124) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:179, Prop. 2008/09:60, Bet. 2008/09:TU8
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:227) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:188, Prop. 2008/09:107, Bet. 2008/09:TU9
Omfattning
ändr. 13, 18, 26 §§
CELEX-nr
32007L0046
Ikraftträder
2009-04-29

Lag (2009:1360) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
CELEX-nr
32006R0561
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:17) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:157, Prop. 2009/10:1, Bet. 2009/10:JuU1
Omfattning
ändr. 34 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:161, Prop. 2009/10:32, Bet. 2009/10:TU8
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:95) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:183, Prop. 2009/10:59, Bet. 2009/10:TU9
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2010-04-01

Lag (2010:488) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:298, Prop. 2009/10:209, Bet. 2009/10:TU23
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:502) om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 5 § i 2010:40

Lag (2010:503) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:1565) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:59, Prop. 2010/11:30, Bet. 2010/11:TU6
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:907) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:302, Prop. 2010/11:129, Bet. 2010/11:JuU15
Omfattning
ändr. 5, 8 §§
CELEX-nr
32006R0561
Ikraftträder
2011-08-01

Lag (2012:219) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 5, 6, 27 §§; ny 8 a §
CELEX-nr
32009R1071
Ikraftträder
2012-05-01

Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:147, Prop. 2013/14:25, Bet. 2013/14:TU8
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2014-03-01

Lag (2014:1021) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:375, Prop. 2013/14:223, Bet. 2013/14:TU18
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:789) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:45, Prop. 2014/15:143, Bet. 2015/16:TU3
Omfattning
ändr. 8 §; ny 5 a §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:792) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:44, Prop. 2015/16:31, Bet. 2015/16:TU5
Omfattning
ändr. 12, 13 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:277) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 26 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2018:628) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:314, Prop. 2017/18:198, Bet. 2017/18:TU14
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1123) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:384, Prop. 2017/18:239
Omfattning
ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
2020-09-01

Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för
  1. ärenden som avser en begäran om rättelse av en uppgift om registrerad fordonsägare som har gjorts före ikraftträdandet, och
  2. överklagande av beslut om rättelse eller direktåtkomst som har meddelats med stöd av den lagen.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
upph.
Ikraftträder
2019-07-01