SJVFS 2018:33

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder

Statens jordbruksverks

författningssamling

Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Tfn 036-15 50 00

www.jordbruksverket.se

ISSN 1102-0970

SJVFS 2018:33

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd

om foder;

Saknr M 39

Utkom från trycket

den 22 oktober 2018

beslutade den 18 oktober 2018.

Statens jordbruksverk föreskriver1, med stöd av 2, 5 och 7 §§ förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter samt 17 § förordningen (2006:1165)

om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter, följande.

Dessutom beslutar Jordbruksverket följande allmänna råd.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER ................................................................. 2

Grundläggande bestämmelser .................................................................................. 2

Definitioner .............................................................................................................. 3

2 KAP. ANMÄLAN, GODKÄNNANDE OCH RAPPORTERING .......................... 6

Allmänt om anmälan och godkännande ................................................................... 6

Anmälan foderanläggningar inom primärproduktionen ........................................... 7

Anmälan av foderanläggningar som transporterar eller lagrar foder, utför en

blandartjänst eller butiker med foder till livsmedelsproducerande djur ................... 7

Anmälan foderanläggning för foderleverantörer och legotillverkare ...................... 7

Anmälan foder .......................................................................................................... 8

Godkännande av anläggningar och avgift för godkännande .................................... 9

Rapportering av osäkert foder ................................................................................ 11

Redovisning av kvantiteter och utförd reglerad kontroll ....................................... 12

3 KAP. TILLVERKNING, HANTERING OCH LAGRING.................................... 13

Genetiskt modifierat foder ..................................................................................... 13

Animaliska biprodukter .......................................................................................... 13

1

Jfr kommissionens direktiv 82/475/EEG av den 23 juni 1982 om fastställande av gruppbeteckningar för foderråvaror som får

användas vid märkning av foderblandningar till sällskapsdjur (EGT L213, 21.7.1982, s. 27, Celex 1982L0475), senast ändrat

genom rådets direktiv 98/67/EG (EGT L261, 24.9.1998, s. 10, Celex 31998L0067), rådets direktiv 90/167/EEG av den 26 mars

1990 om fastställande av villkor för framställning, utsläppande på marknaden och användning av foderläkemedel inom

gemenskapen (EGT L92, 7.4.1990, s. 42 Celex 31990L0167), Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj

2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L140, 30.5.2002, s. 10, Celex 32002L0032), senast ändrat genom

kommissionens förordning (EU) nr 2015/186 (EUT L31, 7.2.2015, s. 11 Celex 32015R0186), samt kommissionens direktiv

2008/38/EG av den 5 mars 2008 om upprättande av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda

näringsbehov (EUT L62, 6.3.2008, s. 9, Celex 32008L0038), senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014

(EUT L304, 23.10.2014,s. 81 Celex 32014R1123). Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter

för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1 Celex 32015L1535 ).

SJVFS 2018:33

2

Dietfoder ................................................................................................................ 13

Läkemedel i foder .................................................................................................. 14

4 KAP. FODERHYGIEN .......................................................................................... 15

Undantag från hygienbestämmelserna ................................................................... 15

Detaljkrav för foderproduktion, utsläppande på marknaden och utfodring ........... 15

Värmebehandling ................................................................................................... 17

Reglerad egenkontroll ............................................................................................ 17

5 KAP. SPÅRBARHET, DOKUMENTATION OCH MÄRKNING ....................... 22

Dokumentation och spårbarhet .............................................................................. 22

Märkning ................................................................................................................ 22

Foder som innehåller läkemedel ............................................................................ 23

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER ...................................................................... 24

BILAGA 1 .................................................................................................................. 25

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER .......................................................... 25

BILAGA 2 .................................................................................................................. 31

ALLMÄNNA RÅD TILL 4 KAP. 10 § OM HYGIENISKA RIKTVÄRDEN FÖR

FODER ................................................................................................................... 31

BILAGA 3 .................................................................................................................. 35

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIETFODER

(FODER AVSETT FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV) ............................... 35

BILAGA 4 .................................................................................................................. 56

SÄRSKILD KONTROLL AV RÅVAROR FÖR AFLATOXIN OCH

SALMONELLA ..................................................................................................... 56

BILAGA 5 .................................................................................................................. 57

KATEGORIBETECKNINGAR FÖR RÅVAROR SOM FÅR ANGES I

STÄLLET FÖR ENSKILDA RÅVAROR VID MÄRKNING AV

FODERBLANDNINGAR TILL ICKE LIVSMEDELSPRODUCERANDE DJUR,

MED UNDANTAG AV PÄLSDJUR .................................................................... 57

1 KAP. INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om införsel, utförsel, tillverkning,

utsläppande på marknaden samt användning av foder eller annan befattning med foder.

Grundläggande bestämmelser

2 § Grundläggande bestämmelser om foder finns i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

SJVFS 2018:33

3

Definitioner

3 § I dessa föreskrifter betyder

Blandartjänst

Foderföretagare som tillverkar foderbland-

ningar som består av kompletteringsfoder och

djurägarens egenodlade råvaror.

Dagsbehov

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1831/20032.

Dietfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/20093.

Djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1069/20094.

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet;

associeringsavtal omfattande dels samtliga

medlemsstater i Europeiska unionen (EU),

dels Norge, Island och Liechtenstein.

Fjäderfä

Alla fåglar som föds upp eller hålls i fången-

skap för produktion av kött eller ägg för kon-

sumtion samt för avelsändamål för sådan

produktion.

Foder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 178/20025.

Foderanläggning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som begreppet anläggning i förord-

ning (EG) nr 183/20056.

Foderblandning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 767/20097.

Foderföretagare

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i förordning (EG) nr 767/20098.

Foderhygien

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 183/20059.

Foderleverantör

Foderföretagare som i första led, efter införsel

eller tillverkning, släpper ut foder på markna-

den. Den som utför blandartjänst är inte att

2 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

3 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

4 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

5 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

6 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

7 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

8 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

9 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2018:33

4

anse som foderleverantör. Primärproducenter

som släpper ut egenodlade råvaror på markna-

den är inte att anse som foderleverantör.

Foderråvara

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200910.

Fodertillsats

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1831/200311.

Främmande ämne

Varje typ av ämne eller produkt, med undan-

tag av smittförande ämnen, som förekommer i

och/eller på en produkt avsedd att användas

som foder och som kan medföra fara för djurs

eller människors hälsa eller för miljön eller

kan ha en negativ verkan på animalieproduk-

tionen.

Förblandning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1831/200312.

Genetiskt modifierat foder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1829/200313.

Helfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200914.

Icke livsmedelsproducerande djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200915.

Import

Införsel till Sverige från ett land utanför EU

eller EES.

Införsel

Införsel till Sverige från ett land som är

medlem i EU eller EES eller importeras från

ett land utanför EU eller EES.

Koccidiostatika och histomono-

statika

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 1831/200316.

Kompletteringsfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200917.

Lagring av foder som innehåller

läkemedel

Lagring av foder som innehåller läkemedel

hos foderleverantörer, legotillverkare, butik

eller lager.

10 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

11 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex

32003R1831).

12 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

13 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex

32003R1829).

14 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

15 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

16 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

17 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

SJVFS 2018:33

5

Legotillverkare

Foderföretagare som tillverkar foder på

annans uppdrag utan att vara ansvarig för fod-

rets utsläppande på marknaden.

Livsmedelsproducerande djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200918.

Läkemedel

Begreppet har i dessa föreskrifter samma

betydelse som i läkemedelslagen (2015:315).

Mineralfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200919.

Näringstillsatser

Vitaminer, provitaminer och kemiskt väldefi-

nierade ämnen med likartad effekt; föreningar

av spårelement; aminosyror, deras salter och

analoger; samt urinämnen och derivat därav

godkända

enligt

förordning

(EG)

nr

1831/200320.

Primärproducent

Foderföretagare inom primärproduktionen.

Primärproduktion

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 178/200221.

Riskbedömning

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 178/200222.

Råvara

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som foderråvara.

Sällskapsdjur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200923.

Särskilt näringsbehov (dietfoder)

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 767/200924.

Tillsats

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som fodertillsats.

Tillskottsfoder

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som kompletteringsfoder.

Underskrift

Namnteckning eller, om Jordbruksverkets e-

tjänst används, användande av e-legitimation.

18 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

19 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

20 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

21 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex

32002R0178).

22 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

23 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

24 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

SJVFS 2018:33

6

Utfodring/utfodring av djur

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i (EG) nr 767/200925.

Utsläppande på marknaden

Begreppet har i dessa föreskrifter samma be-

tydelse som i förordning (EG) nr 178/200226.

Värmebehandlade råvaror

Foderråvaror, som utöver tillverkningspro-

cessen, har värmebehandlats för att eliminera

förekomsten av salmonella.

Zootekniska tillsatser

Tillsatser som används för att inverka positivt

på friska djurs prestanda eller för att åstad-

komma positiv miljöpåverkan och som är

godkända

enligt

förordning

(EG)

nr

1831/200327:

1. Smältbarhetsförbättrande medel: äm-

nen som djur utfodras med och som

påverkar vissa råvaror och därigenom

ökar fodrets smältbarhet.

2. Medel som stabiliserar tarmfloran:

mikroorganismer eller andra kemiskt

definierade ämnen och som när de ges

till djur har en positiv effekt på tarm-

floran.

3. Ämnen med en positiv inverkan på

miljön.

4. Andra zootekniska tillsatser.

Åtgärdsgräns

Gränsvärde som anger när den som är an-

svarig för det aktuella foderpartiet är skyldig

att utreda orsaken till en specifik kontami-

nation och om möjligt vidta åtgärder för att

reducera eller eliminera densamma.

2 KAP. ANMÄLAN, GODKÄNNANDE OCH RAPPORTERING

Allmänt om anmälan och godkännande

1 § Enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 183/200528 ska foderföretagare anmäla alla

anläggningar som de ansvarar för och som är verksamma inom något steg av pro-

duktionen, bearbetningen, lagringen, transporten eller distributionen av foder.

Foderföretagare som bedriver verksamheter enligt 2 kap. 2–6 och 8 §§ ska anmäla

de foderanläggningar som de ansvarar för till Jordbruksverket.

25 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

26 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

27 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

28 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2018:33

7

Anmälan ska kommit in till Jordbruksverket senast 15 dagar innan verksamheten

påbörjas. Ändringar på en anläggning som medför att sådana uppgifter som anmälts

inte längre kommer att vara fullständiga eller riktiga, inklusive nedläggning av

befintlig anläggning, ska ha kommit in till Jordbruksverket senast 15 dagar efter det

att ändringen har genomförts.

I de fall anmälan enligt första stycket avser en verksamhet där ett godkännande

krävs enligt 2 kap. 8 § ska anmälan kommit in till Jordbruksverket tre månader innan

verksamheten påbörjas.

Anmälan foderanläggningar inom primärproduktionen

2 § Primärproducenter ska anmäla sina foderanläggningar till Jordbruksverket. An-

mälan ska innehålla följande uppgifter:

1. avsikten med anmälan (nyanmälan, ändring av verksamhet eller nedläggning

av verksamhet)

2. kontaktuppgifter till foderföretagaren

3. kontaktuppgifter om föregående foderföretagare (vid övertagande)

4. uppgifter om foderanläggningen

5. typ av verksamhet

6. primärproducentens underskrift.29

Anmälan av foderanläggningar som transporterar eller lagrar foder, utför en

blandartjänst eller butiker med foder till livsmedelsproducerande djur

3 § Foderanläggningar där det bedrivs blandartjänst, lagerhållare av foder samt

transportörer av foder ska, om de inte är foderleverantörer, anmäla sig till Jordbruks-

verket. Med transportör avses inte primärproducentens egna transporter av foder. Med

lagerhållare avses inte

1. ett lager i direkt anslutning till fodertillverkningen, eller

2. ett lager inom primärproduktionen.

Foderanläggningar i form av butiker med foder till livsmedelsproducerande djur30

och pälsdjur ska, om de inte är foderleverantörer, anmäla sig till Jordbruksverket.

Anmälan enligt första och andra stycket ska innehålla följande uppgifter:

1. avsikten med anmälan (nyanmälan, ändring av verksamhet eller nedläggning

av verksamhet)

2. kontaktuppgifter till foderföretagaren

3. kontaktuppgifter om föregående foderföretagare (vid övertagande)

4. uppgifter om foderanläggningen

5. typ av verksamhet

6. underskrift av ansvarig för foderanläggningen.31

Anmälan foderanläggning för foderleverantörer och legotillverkare

4 § Foderleverantörer och legotillverkare ska anmäla sina foderanläggningar till

Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

1. avsikten med anmälan (nyanmälan eller ändring av tidigare

registrering/godkännande)

29 Anmälan kan med fördel göras via Jordbruksverkets e-tjänst (jordbruksverket.se/etjanster) eller på blankett D192 som finns att

hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

30 Häst, kaniner och duvor omfattas av begreppet livsmedelsproducerande djur

31 Anmälan kan med fördel göras via Jordbruksverkets e-tjänst (jordbruksverket.se/etjanster) eller på blankett D187 som finns att

hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2018:33

8

2. uppgifter om foderanläggningen

3. ansvarig för anmäld anläggning

4. kontaktperson

5. typ av verksamhet

6. slutdatum vid tidsbegränsad verksamhet

7. mängduppgifter om infört eller tillverkat foder

8. om företaget följer några branschriktlinjer, information om vilka

branschriktlinjer för säker foderproduktion som anläggningen följer

9. underskrift av ansvarig för foderanläggningen.32

5 § Foderleverantörer som släpper ut råvaror på marknaden i form av icke värme-

behandlad spannmål till fjäderfä ska anmäla detta till Jordbruksverket. Anmälan ska

innehålla följande uppgifter:

1. avsikten med anmälan (nyanmälan eller ändring av tidigare

registrering/godkännande)

2. uppgifter om foderanläggningen

3. ansvarig för anmäld anläggning

4. kontaktperson

5. typ av verksamhet

6. slutdatum vid tidsbegränsad verksamhet

7. mängduppgifter om infört eller tillverkat foder

8. om företaget följer några branschriktlinjer, information om vilka

branschriktlinjer för säker foderproduktion som anläggningen följer

9. underskrift av ansvarig för foderanläggningen.33

Anmälan foder

6 § Foderleverantörer ska anmäla en produktbeskrivning av de enskilda foder som

släpps ut på marknaden till Jordbruksverket. Produktbeskrivningen ska lämnas till

Jordbruksverket senast den dag produkten har färdigställts för leverans eller, när det

gäller införsel, senast vid införseltillfället.

Produktbeskrivningen enligt första stycket samt kompletterande uppgifter, uppdate-

ring eller avanmälan ska anmälas till Jordbruksverket. Anmälan ska innehålla följande

uppgifter:

1. avsikten med anmälan (nyanmälan, ändring av verksamhet eller avanmälan

av verksamhet)

2. kontaktuppgifter till foderföretagaren

3. uppgifter om det aktuella fodret

4. kontaktuppgifter till den som är märkningsansvarig

5. uppgifter om tillverkningsställe

6. uppgifter om förpackningstyp

7. uppgifter om värmebehandling

8. uppgifter om fodret är genetiskt modifierat

9. uppgifter om råvaror

10. uppgifter om funktionella grupper

11. uppgifter om fodertyp

12. uppgifter om foderblandningens innehåll av animaliska råvaror, tillsatser och

läkemedel

32 Anmälan kan med fördel göras på Jordbruksverkets blankett D7 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

33 Anmälan kan med fördel göras på Jordbruksverkets blankett D7 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2018:33

9

13. uppgifter om konserveringsform

14. uppgifter om foderblandningens struktur

15. uppgifter om djurslag som fodret är avsett för

16. ansvarig foderleverantörs underskrift.34

Anmälan enligt första stycket gäller inte för primärproducenter som enbart släpper

ut foderråvaror på marknaden.

Godkännande av anläggningar och avgift för godkännande

7 § För viss typ av verksamhet krävs enligt 8 §, utöver en anmälan enligt 1 §, ett god-

kännande av Jordbruksverket innan verksamheten får påbörjas.

8 § Godkännande krävs för anläggningar med följande verksamheter:

1. Foderföretagarens inblandning av läkemedel i foder och lagring av foder som

innehåller läkemedel.

2. Enligt artikel 10.1 a i förordning (EG) nr 183/200535 tillverkning och/eller

utsläppande på marknaden av fodertillsatser som omfattas av förordning (EG)

nr 1831/200336 och som avses i kapitel 1 i bilaga IV till denna förordning.37

3. Enligt artikel 1 i förordning (EG) nr 141/200738 anläggningar som omfattas av

förordning (EG) nr 183/200539 i de fall där sådana anläggningar tillverkar

och/eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika

och histomonostatika.

4. Enligt artikel 10.1 b i förordning (EG) nr 183/200540 tillverkning och/eller

utsläppande på marknaden av förblandningar som är beredda med sådana

fodertillsatser som avses i kapitel 2 i bilaga IV till denna förordning.41

5. Enligt artikel 10.1 c i förordning (EG) nr 183/200542 tillverkning för utsläp-

pande på marknaden, eller produktion uteslutande avsedd för den egna

djurhållningen, av foderblandningar med fodertillsatser eller förblandningar

som innehåller fodertillsatser och som avses i kapitel 3 i bilaga IV till denna

förordning.43

6. Enligt bilaga II, avsnitt ”Lokaler och utrustning”, punkt 10 i förordning (EG)

nr 183/200544 anläggningar som bedriver en eller flera av följande

verksamheter i syfte att släppa ut produkter för användning i foder på

marknaden:

a) bearbetning av vegetabiliska råoljor, utom de som omfattas av förordning

(EG) nr 852/200445,

34 Anmälan kan med fördel göras via Jordbruksverkets e-tjänst (jordbruksverket.se/etjanster) eller på blankett D119 som finns att

hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

35 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

36 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex

32003R1831).

37 Tillverkning/utsläppande på marknaden av tillsatser bestående av alla näringstillsatser, alla zootekniska tillsatser, tekniska

tillsatser i form av antioxidanter med en högsta fastställd tillåten halt samt organoleptiska tillsatser i form av karetonier och

xantofyller.

38 EUT L 43, 15.2.2007, s. 9, (Celex 32007R0141).

39 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

40 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

41 Tillverkning/utsläppande på marknaden av förblandningar innehållande A- och D-vitaminer, koppar- och selentillsatser, alla

zootekniska tillsatser tillhörande den funktionella gruppen andra zootekniska tillsatser samt alla tillsatser i kategorin

koccidiostatika och histomonostatika.

42 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

43 Tillverkning/utsläppande på marknaden av foderblandningar innehållande alla zootekniska tillsatser tillhörande den

funktionella gruppen andra zootekniska tillsatser samt alla tillsatser i kategorin koccidiostatika och histomonostatika.

44 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

45 EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852).

SJVFS 2018:33

10

b) oleokemisk tillverkning av fettsyror,

c) tillverkning av biodiesel,

d) blandning av fett.

7. Enligt artikel 24 i förordning (EG) nr 1069/200946 anläggningar som bedriver

verksamhet av ett eller flera av följande slag:

a) Bearbetning av animaliska biprodukter med trycksterilisering, med

bearbetningsmetoder som avses i artikel 15.1 första stycket b eller med

alternativa metoder som godkänts i enlighet med artikel 20.

b) Bortskaffande såsom avfall genom förbränning av animaliska

biprodukter och därav framställda produkter, med undantag för

anläggningar med drifttillstånd enligt direktiv 2000/76/EG.47

c) Bortskaffande eller återvinning av animaliska biprodukter och därav

framställda produkter genom samförbränning, om de är avfall, med

undantag för anläggningar med drifttillstånd enligt direktiv 2000/76/EG.

d) Användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter

som bränsle vid förbränning för energiproduktion.

e) Tillverkning av sällskapsdjurfoder.

f) Tillverkning av organiska gödningsmedel och jordförbättringsmedel.

g) Omvandling av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter

till biogas eller kompost.

h) Hantering av animaliska biprodukter efter det att de samlats in, genom

verksamhet såsom sortering, styckning, kylning, frysning, saltning,

borttagning av hudar och skinn eller av specificerat riskmaterial.

i) Lagring av animaliska biprodukter.

j) Lagring av framställda produkter avsedda för

i) bortskaffande genom deponering eller förbränning eller för

återvinning eller bortskaffande genom samförbränning,

ii) användning som bränsle vid förbränning för energiproduktion,

iii) användning som foder, med undantag för anläggningar som

godkänts eller registrerats i enlighet med förordning (EG) nr

183/200548,

iv) användning som organiska gödningsmedel och jordförbättrings-

medel, med undantag för lagring direkt på platsen där de ska spridas.

8. Enligt artikel 6.1 i förordning (EU) 2015/78649 anläggningar som omfattas av

förordning (EG) nr 183/200550 om dessa anläggningar utför en sådan

avgiftningsprocess som avses i artikel 151. Godkännandet ska ske i enlighet

med artikel 10.3 i förordning (EG) nr 183/200552.

9. Foderleverantörers och legotillverkares tillverkning av icke EU-godkända

fodertillsatser samt för- och foderblandningar innehållande icke EU-godkända

fodertillsatser avsedda för export.

46 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

47 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

48 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

49 EUT L 125, 21.5.2015, s. 10, (Celex 3201R0786).

50 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

51 Avgiftningsprocess av främmande ämnen som förtecknas i bilaga I till direktiv 2002/32/EG. För enkel avgiftning genom en

vanlig raffineringsprocess, rengöring, sortering eller mekanisk avskiljning av främmande ämnen krävs inget godkännande.

52 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2018:33

11

9 § Avgiften för godkännandet enligt 8 § ska betalas till Jordbruksverket av

foderföretagaren enligt följande:

1. Avgift för foderanläggningar:

a) debiteras 680 kr i administrations-avgift,

b) 1 420 kr för inbesiktning på plats, samt

c) i de fall inbesiktningen omfattar mer än 3 timmar debiteras 340 kr per

påbörjad ytterligare timme.

2. Avgift för godkännande enligt lagstiftningen om animaliska biprodukter:

Enligt 2 kap. 32-41 §§ Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84)

om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter,

utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur ska en avgift

erläggas för ett godkännande eller tillstånd.

Rapportering av osäkert foder

10 § Enligt artikel 20.1 i förordning (EG) nr 178/200253 ska en foderföretagare som

anser eller har skäl att anta att ett foder som han eller hon har importerat, producerat,

bearbetat, framställt eller distribuerat inte uppfyller kraven på fodersäkerhet omedel-

bart inleda förfaranden för att dra tillbaka detta foder från marknaden och informera

myndigheterna om detta. Primärproducenter ska anmäla osäkert foder till läns-

styrelserna och övriga foderföretagare ska anmäla osäkert foder till Jordbruksverket.

Enligt bilaga II, avsnitt ”Dioxinövervaktning av oljor, fetter och produkter därav”,

punkt 7 i förordning (EG) nr 183/200554 ska en foderföretagare som släpper ut fetter,

oljor och produkter framställda därav avsedda för användning i foder (inklusive

foderblandningar) på marknaden, när han eller hon ger ett ackrediterat laboratorium i

uppdrag att utföra en analys med avseende på summan av dioxiner och dioxinlika PCB

i enlighet med förordning (EG) nr 152/200955, instruera laboratoriet att meddela

analysresultaten till Jordbruksverket om dioxinvärdet överskrider de gränsvärden som

anges i avsnitt V punkterna 1 och 2 i bilaga I till direktiv 2002/32/EG56.

11 § Andra foderföretagare än primärproducenter ska anmäla foder som inte uppfyller

kraven på fodersäkerhet till Jordbruksverket57. Anmälan ska innehålla följande

uppgifter:

1. kontaktuppgifter till anmälaren

2. uppgifter om fodret innehållande

a) typ av risk

b) typ av foder

c) uppgifter om tillverkaren och användaren

d) uppgifter om transporten till EU och Sverige

e) kontaktuppgifter till importören

f) uppgifter om hantering och eventuell spridning, samt

g) bilagor avseende omlastnings-/provtagningsrapporter samt typbestäm-

ning av salmonella som utförts av Statens veterinärmedicinska anstalt

(SVA).

3. uppgifter om provet

53 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex 32002R0178).

54 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

55 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

56 EGT L140, 30.5.2002, s. 10, (Celex 32002L0032), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning 2015/186

(EUT L31, 7.2.2015, s. 11 Celex 32015R0186).

57 För snabb kommunikation rekommenderas att blankett D51 skickas via e-post till foderdjurprodukter@jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:33

12

4. anmälarens underskrift.58

Redovisning av kvantiteter och utförd reglerad kontroll

12 § Foderföretagare ska senast den 28 februari varje år rapportera föregående års

kvantiteter och utförd provtagning till Jordbruksverket. Rapporteringen ska ske enligt

följande:

1. Foderföretagare förutom primärproducenter ska rapportera enligt följande:

a) Tillverkare av foderblandningar ska rapportera inblandad kvantitet av

råvaror som används i tillverkningen av foder som denne släpper ut på

marknaden.

b) Samtliga foderleverantörer ska rapportera införd och/eller tillverkad

kvantitet råvaror, tillsatser, förblandningar och foderblandningar som

denne släpper ut på marknaden.

Rapporteringen ska i första hand redovisas via Jordbruksverkets e-tjänst. I

andra hand kan redovisning ske på annat sätt efter kontakt med

Jordbruksverket.

2. Foderföretagare ska rapportera inblandad kvantitet läkemedel, koccidiostatika

och histomonostatika i foder till Jordbruksverket. Rapporten ska omfatta

följande uppgifter:

a) kontaktuppgifter om foderföretagaren

b) uppgifter om foderanläggningen

c) tidsperioden rapporten omfattar

d) uppgifter om använda läkemedel och tillsatser omfattande

i. preparatets namn,

ii. procentuell andel aktiv substans,

iii. djurslag och mängduppgifter, samt

iv. leverantör av preparatet.59

3. Foderföretagare förutom primärproducenter ska rapportera utförd provtagning

och analys av dels aflatoxin och salmonella enligt 4 kap. dessa föreskrifter samt

dioxin enligt förordning (EG) nr 183/200560 till Jordbruksverket. Rapporten

ska omfatta följande uppgifter:

a) uppgifter om foderanläggningen

b) kontaktuppgifter till ansvarig foderföretagare

c) uppgifter om provtagning på råvaror för aflatoxin och salmonella

omfattande

i) typ av foder och beteckning,

ii) fodrets ursprung,

iii) totalantal prover,

iv) antalet positiva för aflatoxin och salmonella, samt

v) serotyp för salmonella.

d) uppgifter om veckoprovtagningen för salmonella omfattande

i) totalantal provtagna partier före och efter värmebehandling,

ii) antal partier där gränsvärdet för aflatoxin överskrids eller salmo-

nella påvisats, samt

iii) om proverna är från utredning eller ordinarie provtagning,

e) sammanställning av positiva salmonellaprover omfattande

58 Anmälan kan med fördel göras på blankett D51 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

59 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D109 för primärproducenter respektive blankett D108 för fodertillverkare.

Blanketterna finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik (webbutiken.jordbruksverket.se).

60 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2018:33

13

i) typ av kontroll,

ii) typ av prov,

iii) kontrollpunkt, samt

iv) serotypning och MLVA-mönstret61 för salmonella,

f) uppgifter om dioxinkontroll omfattande

i) typ av foder,

ii) typ av kontroll,

iii) antal provsvar över åtgärds- respektive gränsvärdet,

iv) fodrets ursprung, samt

v) uppgifter om provtagningen bygger på reglerad eller frivillig egen-

kontroll,

g) ansvarig foderföretagares underskrift.62

3 KAP. TILLVERKNING, HANTERING OCH LAGRING

Genetiskt modifierat foder

1 § Enligt artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1829/200363, 64 får en sådan produkt som

avses i artikel 15.1 samma förordning släppas ut på marknaden, användas eller

bearbetas endast om den omfattas av ett godkännande i enlighet med det som anges i

artikel 16.3–16.7 och de relevanta villkor som är knutna till godkännandet uppfylls.65

Animaliska biprodukter

2 § Enligt artiklarna 7.1 och 7.2 i förordning (EG) nr 999/200166 är det förbjudet att

utfodra idisslare med protein som härrör från djur med de begränsningar som anges i

bilaga IV i samma förordning.

Enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 1069/200967 ska de driftsansvariga, i de

företag som står under deras kontroll, se till att animaliska biprodukter eller därav

framställda produkter under alla skeden av insamling, transport, hantering, behandling,

omvandling, bearbetning, lagring och utsläppande på marknaden, distribution,

användning och bortskaffande uppfyller de krav som anges i denna förordning som är

av relevans för verksamheten.

Dietfoder

3 § Enligt artikel 10.2 i förordning (EG) nr 767/200968 kan förfarandet för att

uppdatera förteckningen över användningsområden för foder avsett för särskilda

näringsbehov inledas efter en ansökan till kommissionen från en fysisk eller juridisk

person i gemenskapen eller av en medlemsstat. En giltig ansökan ska innehålla en akt

där det visas hur den specifika fodersammansättningen fyller det avsedda

61 Multiple Loci Variable-number tandem repeat Analysis.

62 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D44 som finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

63 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex

32003R1829).

64

En

förteckning

över

godkända

genetiskt

modifierade

växter

återfinns

Jordbruksverkets

webbsida

www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/foder/genteknikgmo

65 Genetiskt modifierade organismer för användning i foder.

66 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex

32001R0999).

67 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

68 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

SJVFS 2018:33

14

näringsbehovet och att den inte har någon negativ inverkan på djurhälsa, människors

hälsa, miljö eller djurskydd.69

4 § Foder för särskilda näringsbehov (dietfoder) får bara saluföras som sådant under

förutsättning att dess avsedda användningsområde finns angivet i bilaga 3 till dessa

föreskrifter.

Läkemedel i foder

Hantering

5 § Foder får endast innehålla läkemedel som är godkända av Läkemedelsverket eller

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.70

I 5 kap. 1–21 §§ Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, regleras hur förskrivning

ska ske.

6 § Foderföretagare som tillverkar foder som innehåller läkemedel ska förfoga över

lämpliga hjälpmedel som gör att han eller hon kan säkerställa att

1. det i foderblandningar ingår rätt läkemedel och rätt halt,

2. läkemedlet är homogent fördelat och att homogeniteten säkerställs genom

regelbundna laboratorietester,

3. det inte finns någon möjlighet till oönskad interaktion mellan läkemedel, till-

satser och fodret,

4. foder som innehåller läkemedel är hållbart under den föreskrivna perioden,

5. foderblandare töms och rengörs efter det att en läkemedelsinblandning är

avslutad, samt

6. bulkbilar eller liknande behållare som används för distribution av foder rengörs

innan de används på nytt så att eventuella oönskade interaktioner eller

kontamineringar undviks.

7 § Foderföretagare ska lagra läkemedel som är avsedda att ingå i foderblandningar i

ett låst utrymme. Läkemedel och foder som innehåller läkemedel ska vara tydligt

märkta och lätta att identifiera för att undvika sammanblandning med foder som inte

innehåller läkemedel.

8 § Foderföretagare ska vid lagring och tillverkning av foder som innehåller läke-

medel dokumentera71

1. typ av läkemedel,

2. leverantör av läkemedlet,

3. när läkemedlet har införskaffats och använts,

4. kvantiteter som har använts och eventuellt gått i retur eller destruerats,

5. vilket foder som läkemedlet har blandats in i,

6. vilken veterinär som har skrivit ut receptet, samt

7. i de fall fodret inte har använts i egen besättning, till vem som fodret som

innehåller läkemedlet har distribuerats.

Dokumentationen över foderproduktionen och veterinärreceptet ska förvaras lätt

tillgängliga.

69 Med förteckningen över användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov avses bilaga 3 i dessa föreskrifter.

70 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0726).

71 Ett exempel på utformningen av en loggbok för blandning av läkemedel i foder återfinns i Jordbruksverkets blankett D115

Loggbok för blandning av läkemedel i foder. Blanketten finns i webbutiken på Jordbruksverkets webbsida

www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:33

15

9 § Foderföretagare i primärproduktionen ska se till att den dagliga dosen av läkeme-

del som ingår i en fodermängd minst motsvarar halva dagsgivan eller, ifråga om

idisslare, minst hälften av dagsgivan kompletteringsfoder. I sistnämnda fall får

kompletteringsfoder inte utgöras av mineralfoder.

Förpackningar

10 § Foder som innehåller läkemedel får endast släppas ut på marknaden i slutna

förpackningar eller behållare. Förslutningen ska utformas på sådant sätt att förslut-

ningen bryts när förpackningen öppnas och sedan inte kan återförslutas igen.

4 KAP. FODERHYGIEN

Undantag från hygienbestämmelserna

1 § Förordning (EG) nr 183/200572 ska inte tillämpas på primärproducenters

direktförsäljning av små mängder primärproducerat foder till lokala jordbruksföretag

för användning inom dessa företag. Med små mängder avses kvantiteter mindre än

10 ton torrsubstans per år och med lokala jordbruksföretag avses jordbruksföretag

belägna inom en radie av 50 km från producenten.

Detaljkrav för foderproduktion, utsläppande på marknaden och utfodring

2 § Enligt artikel 15 i förordning (EG) nr 178/200273 och artikel 4.1 i förordning (EG)

nr 767/200974 får foder endast släppas ut på marknaden och användas om följande

villkor är uppfyllda:

1. Det är säkert.

2. Det har inga direkta negativa effekter på miljön eller djurs hälsa.

De villkor som anges i artikel 15 i förordning (EG) nr 178/200275 ska gälla i

tillämpliga delar för foder för icke livsmedelsproducerande djur.

3 § I förordning (EG) nr 1069/200976 och förordning (EU) nr 142/201177 finns

detaljkrav för foderanläggningar som hanterar animaliska biprodukter.

Primärproducenter

4 § Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 183/200578 ska foderföretagare följa

bestämmelserna i bilaga I till förordningen, om dessa är relevanta för verksamheten,

när det gäller verksamhet inom primärproduktion av foder och följande därmed

sammanhängande verksamhet såsom

3. transport, lagring och hantering av primärprodukter på produktionsplatsen,

4. transport för att leverera primärprodukter från produktionsplatsen till en

anläggning,

5. blandning av foder uteslutande avsedd för den egna djurhållningen utan

användning av tillsatser eller förblandningar av tillsatser med undantag för

tillsatser vid ensilering.

72 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

73 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex

32002R0178).

74 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

75 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex

32002R0178).

76 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

77 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

78 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

SJVFS 2018:33

16

Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/200579 ska foderföretagare följa

bestämmelserna i bilaga II, om dessa är relevanta för verksamheten, när det gäller

annan verksamhet än den som avses i artikel 5.1, inklusive blandning av foder ute-

slutande avsedd för den egna djurhållningen vid användning av tillsatser eller för-

blandningar av tillsatser med undantag av tillsatser vid ensilering.

Enligt artikel 5.5 i förordning (EG) nr 183/200580 ska jordbrukare följa bestäm-

melserna i bilaga III i förordningen vid utfodring av livsmedelsproducerande djur.

Sekundärproducenter

5 § Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 183/200581 ska annan verksamhet än

primärproduktion följa bestämmelserna i bilaga II i förordning (EG) nr 183/200582.

6 § Enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 183/200583 ska foderanläggningar enligt 5 §

inrätta, genomföra och upprätthålla ett permanent skriftligt system som grundar sig på

HACCP-principerna84. Motsvarande krav för hantering av animaliska biprodukter och

framställda produkter finns i artikel 29 i förordning (EG) nr 1069/200985.

7 § Enligt bilaga II, avsnitt ”Produktion” punkt 4 i förordning (EG) nr 183/200586 ska

förekomsten av förbjudet foder, främmande ämnen och andra kontaminanter när det

gäller människor eller djurs hälsa övervakas och lämpliga kontrollstrategier tillämpas

för att minska risken. Rikt-, åtgärds- och gränsvärden för främmande eller smittförande

ämnen återfinns i

1. bilagorna till direktiv 2002/32/EG87,88(gränsvärden och åtgärdsgränser för

främmande ämnen),

2.

förordning (Euratom) 2016/5289 (gränsvärden för radioaktiva ämnen),

3. förordning (EG) 396/200590,91 (gränsvärden för bekämpningsmedel).

8 § Salmonella får inte förekomma i foder. Det innebär att ingen salmonella ska kunna

påvisas i 25 g prov92.

9 § Om åtgärdsgränserna i 7 § 1 överskrids ska innehavaren av foderpartiet genomföra

undersökningar för att identifiera föroreningskällan och vidta åtgärder för att reducera

eller eliminera denna.

10 § Ett foder får inte släppas ut på marknaden eller användas om gränsvärdena i 7 §

överskrids.

79 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

80 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

81 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

82 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

83 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

84 Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter är en standardiserad

arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foderproduktionen med syfte att

foder ska vara säkert.

85 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

86 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

87 EGT L140, 30.5.2002, s. 10, (Celex 32002L0032), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning 2015/186

(EUT L31, 7.2.2015, s. 11 Celex 32015R0186).

88 Konsoliderade bilagor till direktiv 2002/32/EG finns på Jordbruksverkets webbsida www.jordbruksverket.se.

89 EUT L 13, 20.1.2016, s. 2, (Celex 32016R0052),

90 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex

32005R0396).

91 En engelsk databas över gränsvärden för bekämpningsmedel återfinns på www.ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/public

92Stöd för övervakning och hantering av salmonellasmittor i en foderanläggning finns i näringens nationella salmonella-

branschriktlinjer - “Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning” som återfinns på Jordbruks-

verkets webbsida www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:33

17

Det är inte tillåtet att vid överskridande av de gränsvärden som anges i 7 § 1 och 3

tillämpa utspädning, vare sig med samma produkt eller med andra produkter avsedda

som djurfoder.

Foderföretagaren ska i sin faroanalys tillämpa riktvärden för att förebygga, undan-

röja eller minska de identifierade farorna.

Allmänna råd till 4 kap. 10 §

Se bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Värmebehandling

11 § Foder till fjäderfä ska värmebehandlas för att minimera risken för salmonella.

Vid varje tillverkningsomgång ska kontrolleras att tillräcklig temperatur (minimum

75° C) har uppnåtts i allt foder innan detta tillåts passera vidare till kylare efter

värmebehandlingen.

För annan behandling eller åtgärd avseende foder till fjäderfä än värmebehandling

krävs Jordbruksverkets tillstånd.

12 § Primärproducentens tillverkning av foderblandningar till djur i egen besättning

undantas kravet på värmebehandling enligt 11 § om foderblandningen har något av

följande innehåll:

1. råvaror i form av

a) egenodlade råvaror

b) spannmål

c) snäckskal

d) kalk, samt

e) inköpta värmebehandlade råvaror93, förutom spannmål, snäckskal och

kalk.

2. mineralfoder

3. värmebehandlat kompletteringsfoder.

Kravet på värmebehandling enligt 11 § omfattar inte användning av grovfoder och

bete.

Reglerad egenkontroll

Provtagning, analys och åtgärder

13 § För analys av prover enligt 22 och 23 §§ ska ett laboratorium anlitas som är

ackrediterat för analysen i enlighet med förordning (EG) nr 765/200894 samt lagen

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Analysen kan även utföras av ett

laboratorium i ett annat land inom EU eller EES, eller i Turkiet, om laboratoriet

uppfyller motsvarande krav.

14 § Om mottagaren av ett foder har utfört kontroll och/eller analys enligt 13 § i ett

annat land än de som anges i den paragrafen, ska ett dokument kunna visas upp i den

offentliga kontrollen som anger att kontrollen

1. när det gäller provtagning, har utförts enligt 22 och 23 §§, och

2. när det gäller analys, har utförts enligt 13 §.

93 Med värmebehandling avses en kompletterande värmebehandling utöver produktionsprocessen för den aktuella råvaran.

94 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, (Celex 32008R0765).

SJVFS 2018:33

18

15 § Prover som har tagits enligt 27 § ska analyseras av Statens veterinärmedicinska

anstalt (SVA).

16 § Om salmonella påvisas i miljö- eller foderprov ska den som ansvarar för

foderanläggningen skicka proverna för konfirmering och serotypning till SVA.

Foderleverantören eller legotillverkaren ansvarar även för att proverna åtföljs av

SVA:s remiss och att denna är fullständigt ifylld95.

Om provtagningen av salmonella sker i ett annat land och varan på grund av att

den är salmonellakontaminerad inte tas in i Sverige, behöver inget prov skickas för

konfirmering och serotypning.

17 § Om salmonella påvisas i miljö- eller foderprov ska den som ansvarar för foder-

anläggningen omedelbart stoppa utlastningen av fodret, utreda smittans omfattning,

sanera smittade områden samt säkerställa resultatet av saneringen genom provtagning

och analys samt snarast informera Jordbruksverket.96 Rapporteringen till Jordbruks-

verket ska omfatta följande uppgifter:

1.

Anmälare

a) namn och adress

b) telefonnummer

c) kontaktperson

d) e-postadress

e) verksamhet (primärproducent, foderleverantör eller annat, om annat

ange vad).

2.

Uppgifter om fodret

a) risk (salmonella, aflatoxin eller annat, om annat ange vad)

b) typ av foder (råvara, fodertillsats, förblandning eller foderblandning)

c) produktdata (produktnamn, mängd, parti-, batch- eller satsnummer,

provtagningsdatum)

d) ursprungsuppgifter

i) tillverkarens namn och adress,

ii) avsändarens namn och adress, samt

iii) vid införsel från annat land:

- vilket fartyg/transport som har fört varan till EU (namn,

från/till hamn/plats, omlastningsdatum),

- vilket fartyg/transport som har fört varan till Sverige (namn,

från/till hamn/plats, omlastningsdatum), samt

- namn på importören (namn och adress).

e) fodrets eventuella spridning

i) skickat till annat land inom EU eller till tredjeland (ja/nej om ja

vilket land, företagets namn och adress), samt

ii) hantering av foderpartier (inget kvar i lager, förbrukad, kvar i

lager, om kvar i lager ange vidtagna åtgärder).

f) kopior på

i) omlastnings-/provtagningsrapporter, samt

ii) typbestämning av salmonella som utförts av Statens

veterinärmedicinska anstalt (SVA).

3.

Uppgifter om prov

a) Provtagningsplats

95 SVA remiss SVA8044, www.sva.se.

96 Rapporteringen kan med fördel göras på blankett D51. Blanketterna finns att hämta i Jordbruksverkets webbutik

(webbutiken.jordbruksverket.se).

SJVFS 2018:33

19

b) typ av prov (foderprov/miljöprov)

c) analysmetod

d) resultat

i) tillgängligt (datum),

ii) antal analyser (totalt, positiva/över gränsvärdet, salmonella typ),

samt

iii) om positiva miljöprover, var har provet tagits i anläggningen.

4. Underskrift (datum, underskrift och namnförtydligande).

Vid konstaterad smitta i foderanläggningar får utlastning ske först efter medgi-

vande från Jordbruksverket.

18 § Om salmonella påvisas i ett foder ska fodertillverkaren besluta om

1. re-export

2. destruktion eller

3. dekontaminering med en metod som säkerställer att salmonella inte kan på-

visas vid efterföljande provtagning.

Råvaror som dekontamineras med annan metod än värmebehandling ska enbart

användas till foderblandningar som värmebehandlas.

19 § De foderanläggningar som använder näringens nationella salmonellabransch-

riktlinjer vid fodertillverkning97 är undantagna kravet på att omedelbart stoppa utlast-

ningen av fodret enligt 17 §.

20 § Om salmonella påträffas i produktionsstegen eller miljön före värmebehand-

lingen på anläggningar som värmebehandlar foder och ett åtgärdsprogram har upp-

rättats enligt näringens nationella salmonellabranschriktlinjer vid fodertillverkning

gäller

1. undantag från rapporteringskravet enligt 17 §, samt

2. att företaget ansvarar för att ta de prover som krävs för att bekräfta att ren-

göring och sanering har gett avsett resultat.

I de fall det på vissa anläggningar, beroende på anläggningens eller produktions-

linjens konstruktion, uppstår oklarheter om gränsdragningen mellan vad som ska

betraktas som före respektive efter värmebehandling, fastställs gränsdragningen av

Jordbruksverket efter samråd med foderföretaget.

Mögelgifter/Mykotoxiner

21 § Foderföretagare ska låta analysera råvaror och foderblandningar för aflatoxin.

Detta gäller utöver vad som anges i 7 § vid införsel av råvaror markerade med A1, A2

eller A3 i bilaga 4 till dessa föreskrifter samt vid införsel av foderblandningar till

mjölkkor.

22 § Vid provtagning för aflatoxin ska det tas fem delprov slumpmässigt och repre-

sentativt per 100 ton råvara eller foderblandning. Tagna delprover ska slås ihop till

samlingsprov för analys om vardera 200 g och minst ett samlingsprov ska analyseras

per

1. 200 ton råvara markerat med A1 eller foderblandning, eller

2. 500 ton råvara markerat med A2 och

3. 2 500 ton råvara markerat med A3.

97 “Nationella branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning” som återfinns på Jordbruksverkets webbsida

www.jordbruksverket.se.

SJVFS 2018:33

20

Mikrobiella kriterier (kontroll av Enterobacteriaceae och salmonella)

Kontroll av salmonella vid införsel av foder till Sverige

23 § Foderföretagare ska utföra kontroll av salmonella vid införsel av foderbland-

ningar till nöt, ren, svin och fjäderfä samt råvaror markerade med S1, S2 och S3 enligt

bilaga 4 till dessa föreskrifter.

Vid provtagning för salmonellakontroll ska det tas ett antal delprover om vardera

2,5 g slumpmässigt och representativt från hela råvarupartiets storlek. Antalet delpro-

ver ska fastställas av råvarupartiets storlek enligt följande:

1. För S1- och S2-råvaror ska det tas

a. 40 delprov per 0–100 ton,

b. 80 delprover per 101–10 000 ton, eller

c. 390 delprover om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.

2. För foderblandningar till livsmedelsproducerande djur ska det tas

a. 80 delprov per 0–100 ton, eller

b. 160 delprover om foderpartiet består av mer än 100 ton.

3. För S3-råvaror ska det tas

a. 20 delprov per 0–100 ton,

b. 40 delprover per 101–10 000 ton, eller

c. 160 delprover om foderpartiet består av mer än 10 000 ton.

Tio delprover ska slås ihop till ett samlingsprov om 25 g och skickas för analys.

Om provtagning av råvaror enligt första stycket avser råvaror där djurslaget inte är

känt ska råvarorna betraktas som avsedda för livsmedelsproducerande djur enligt

bilaga 4 till dessa föreskrifter.

24 § Råvaror markerade med S1, S2 och foderblandningar enligt 23 § dessa

föreskrifter får inte användas innan analyssvaren visar att salmonella inte har påvisats.

Kontroll av salmonella och Enterobacteriaceae i tillverkade råvaror och foderbland-

ningar

25 § Foderleverantörer ska genomföra provtagning och analys avseende förekomsten

av salmonella vid tillverkning av råvaror markerade med S2 och S3 enligt bilaga 4 till

dessa föreskrifter.

26 § Enligt bilaga XIII, kapitel II, punkt 5 i förordning (EG) nr 142/201198 ska

stickprover tas av tuggben och av annat bearbetat sällskapsdjursfoder än

helkonserverat sällskapsdjursfoder och annat än sådant bearbetat sällskapsdjursfoder

som har behandlats enligt punkt 3 b v vid framställningen och/eller under lagringen

(före avsändandet) för att säkerställa att följande krav uppfylls:

Salmonella: inga fynd i 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 i 1 g

där

n = antal prover som ska testas,

m = gränsvärde för antal bakterier; resultatet ska anses tillfredsställande om antalet

bakterier i samtliga prover inte överstiger m,

98 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

SJVFS 2018:33

21

M = maximivärde för antal bakterier; resultatet ska anses icke tillfredsställande om

antalet bakterier i ett eller flera prover är M eller fler, och

c = antal prover i vilka antalet bakterier får ligga på mellan m och M och proverna

trots detta ska godtas, förutsatt att antalet bakterier i övriga prover är högst m.

Kontroll av salmonella i tillverkningsmiljön

27 § Foderleverantörer som tillverkar råvaror upptagna i bilaga 4 till dessa föreskrifter

ska ta och analysera miljöprover enligt anläggningens HACCP-baserade kontrollplan.

Foderleverantörer och legotillverkare ska ta och analysera miljöprover i anlägg-

ningar för tillverkning av foderblandningar avsedda för att släppas ut på marknaden.

Miljöprover ska tas på fastställda kontrollpunkter i miljön och på tillverkningslinjen

enligt 28–30 §§.

Vid foderanläggningar där provtagningspunkter enligt 28–30 §§ saknas ska alterna-

tiva provtagningspunkter fastställas av Jordbruksverket efter samråd med

foderföretaget.

28 § Foderleverantörer och legotillverkare ska i anläggningar där foderblandningar

till fjäderfä tillverkas ta minst fem miljöprover för analys av salmonella varje vecka.

Provtagning enligt första stycket ska ske på samtliga följande punkter i anlägg-

ningarna:

1. toppen i färdigfoderbehållare

2. lokaldamm från pelletskylarrum

3. toppen i pelletskyl

4. råvaruintagets elevatorfot

5. avsug från centralaspiration alternativt om det finns delad aspiration ska

provtagning ske från aspirationen i anläggningens råvarudel.

Anläggningar med flera produktionslinjer och färdigfoderbehållare ska rotera

provtagningspunkterna mellan behållarna. Alternativt kan prover från flera färdig-

foderbehållare slås samman till ett prov innan det skickas för analys.

29 § Foderleverantörer och legotillverkare ska i anläggningar där endast foderbland-

ningar till andra djurslag än fjäderfä tillverkas ta minst två miljöprover för analys av

salmonella varje vecka.

Provtagning enligt första stycket ska ske på samtliga följande punkter i anlägg-

ningen:

1. toppen i färdigfoderbehållare

2. råvaruintaget elevatorfot.

Anläggningar med flera produktionslinjer och färdigfoderbehållare ska rotera

provtagningspunkterna mellan behållarna. Alternativt kan prover från flera färdigfo-

derbehållare slås samman till ett prov innan det skickas för analys.

30 § I anläggningar som utför blandartjänst och som tillverkar foder till fjäderfä ska

minst fem miljöprover analyseras för salmonella varje vecka i enlighet med 28 §.

I anläggningar som utför blandartjänst och tillverkar foderblandningar till andra

djurslag än fjäderfä ska minst två miljöprover enligt 29 § för salmonella analyseras per

månad.

31 § Foderföretagare som tillverkar enkla foderblandningar, bestående av högst fem

foderråvaror och eventuellt ett kompletteringsfoder, till andra djurslag än fjäderfä

omfattas inte av den reglerade egenkontrollen av salmonella enligt 27 §. Sådana

SJVFS 2018:33

22

anläggningar kan även använda värmebehandlade råvaror99 upptagna i bilaga 4 till

dessa föreskrifter utan att omfattas av den reglerade egenkontrollen.

5 KAP. SPÅRBARHET, DOKUMENTATION OCH MÄRKNING

Dokumentation och spårbarhet

1 § Enligt bilaga II, avsnitt ”Journaler”, punkt 1 i förordning (EG) nr 183/2005100 ska

alla foderföretagare, inbegripet de som verkar uteslutande som handelsidkare utan att

någonsin inneha produkten i sina lokaler, föra ett register över relevanta uppgifter om

inköp, produktion och försäljning för effektiv spårning från mottagande och sändning,

inklusive export, till slutdestination. Foderföretagaren ska spara dokumentationen över

foderverksamheten för att säkerställa spårbarheten.

Enligt artikel 5.1 i förordningen (EG) nr 1830/2003101 ska företagarna vid

utsläppande på marknaden av produkter som är framställda av genetiskt modifierade

organismer se till att följande uppgifter vidarebefordras skriftligt till de företagare som

tar emot produkten:

1. Uppgift om var och en av de livsmedelsingredienser som är framställda av

genetiskt modifierade organismer.

2. Uppgift om var och en av de foderråvaror eller tillsatser som är framställda

av genetiskt modifierade organismer.

3. För produkter för vilka det inte finns någon ingrediensförteckning, uppgift

om att produkten är framställd av genetiskt modifierade organismer.

Enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 1830/2003102 ska företagare, utan att det

påverkar tillämpningen av artikel 6 i samma förordning, ha infört system och

standardförfarande som gör det möjligt att bevara de uppgifter som anges i artikel 5.1

och under en period av fem år efter varje transaktion att identifiera de företagare som

levererar och tar emot sådana produkter som avses i artikel 5.1.

Vid lagring och användning av läkemedel som blandas in i fodret ska dokumen-

tationen sparas i minst tre år.

Allmänna råd till 1 §

1. Foderrelaterad dokumentation bör sparas i minst fem år.

2. För att säkerställa spårbarheten bör foderleverantörer kunna koppla

kunduppgifter och produktionsdata med mottagarens produktionsplats-

nummer, organisationsnummer eller personnummer.

Märkning

2 § Enligt artikel 4.2b i förordning (EG) nr 767/2009103 får foder endast släppas ut på

marknaden och användas om det är märkt, förpackat och presenterat i enlighet med

bestämmelserna i denna förordning och annan tillämplig gemenskapslagstiftning.

Enligt artikel 12.3 i samma förordning ska foderföretagaren säkerställa att den infor-

mation som ges, oavsett medium104, uppfyller kraven i förordningen.

Specifika märkningsregler för foder återfinns i

99 Med värmebehandling avses en kompletterande värmebehandling utöver produktionsprocessen för den aktuella råvaran.

100 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

101 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex

32003R1830).

102 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex

32003R1830).

103 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

104 Med oavsett medium avses såväl märkning av fodret, information via broschyrer, webb, konferensmateriel och muntlig

kommunikation.

SJVFS 2018:33

23

1. förordning (EG) nr 1831/2003105 avseende märkning av tillsatser, preparat

och förblandningar,

2. förordning (EG) nr 767/2009106 avseende märkning av råvaror och foder-

blandningar,

3. bilaga 3 till dessa föreskrifter listar godkända dietfoderpåståenden och speci-

fika märkningsregler för det enskilda påståendet,

4. bilaga 5 till dessa föreskrifter anger de kategoribeteckningar för råvaror som

får anges i stället för enskilda råvaror vid märkning av foderblandningar till

icke livsmedelsproducerande djur,

5. förordning (EU) nr 142/2011107 avseende märkning av foder i form av

animaliska biprodukter,

6. förordning (EG) nr 1829/2003108 avseende genetiskt modifierade livsmedel

och foder,

7. förordning (EG) nr 1830/2003109 avseende märkning av genetisk modifierat

foder, samt

8. förordning (EG) nr 834/2007110 avseende märkning av ekologiskt foder.

Allmänna råd till 2 §

Beräkning av näringsinnehåll för frivillig deklaration i foder till

livsmedels-producerande djur inklusive häst får göras i enlighet med de

anvisningar som fastställs av Samrådsgruppen för nötfoder om det gäller

foder till idisslare 111 .

Den som vill få ett nytt eller ändrat näringsinnehåll för frivillig deklaration

fastställt, lämnar in ett underlag för värderingen till SLU 112 .

Foder som innehåller läkemedel

3 § Foderleverantörer och legotillverkare ska vid inblandning av läkemedel i foder,

utöver vad som anges i 2 §, märka fodret med texten "Foder innehållande läkemedel".

Därutöver ska samtliga följande uppgifter framgå:

1. den aktiva mängden läkemedel kvantitativt och kvalitativt

2. karenstid

3. bruksanvisning

4. risk- och skyddsinformation.

De uppgifter som anges i första stycket får ersättas med en kopia av ett veterinär-

recept om detta innehåller motsvarande uppgifter, är tydlig och bifogas foder-

leveransen.

105 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex

32003R1831).

106 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

107 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

108 EUT l 268, 18.10.23, s. 1 (Celex32003R1829).

109 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex

32003R1830).

110 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

111 Dessa och övriga anvisningar tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), www.slu.se/huv.

112 Vid önskemål om ett nytt eller ändrat näringsinnehåll skickas en ansökan till SLU, Institutionen för husdjurens utfodring och

vård, Box 7024, 750 07 Uppsala.

SJVFS 2018:33

24

6 KAP. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1 § Om det finns särskilda skäl kan Jordbruksverket medge undantag från bestämmel-

serna i 4 kap. 1, 11, 12, 14–25 och 27–31 §§.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019. De allmänna råden ska gälla

från och med samma datum.

2. Genom författningen upphävs Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna

råd (SJVFS 2006:81) om foder.

JAN CEDERVÄRN

Kjell Wejdemar

(Enheten för CITES, foder och

djurprodukter)

SJVFS 2018:33

25

Bilaga 1

GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Grundläggande bestämmelser om foder finns i

1. rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för

organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in

i gemenskapen113,

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj

2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrot-

ning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati114,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om

avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upp-

hävande av rådets direktiv 90/220/EEG115,

4. kommissionens beslut (2002/994/EG) av den 20 december 2002 om vissa

skyddsåtgärder beträffande animaliska produkter som importeras från

Kina116,

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om

inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om

förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet117,

6. kommissionens beslut (2002/805/EG) av den 15 oktober 2002 om vissa

skyddsåtgärder för vissa produkter av animaliskt ursprung som är avsedda

som foder och som importeras från Ukraina118,

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder119,

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade

organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är

framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv

2001/18/EG120,

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 sep-

tember 2003 om fodertillsatser121,

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den 17 no-

vember 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna

zoonotiska smittämnen122,

11. kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om vete-

rinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontroll-

stationer123,

113 EGT L 24, 30.1.1998, s. 9, (Celex31997L0078).

114 EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, (Celex

32001R0999).

115 EGT L 106, 17.4.2001, s. 1, (Celex 32001L0018).

116 EGT L 348, 21.12.2002, s. 154, (Celex 32002D0994).

117 EGT L 31, 1.2.2002, s. 1, (Celex

32002R0178).

118 EGT L 278, 16.10.2002, s. 24, (Celex 32002D0805).

119 EUT L 268, 18.10.2003, s. 1, (Celex

32003R1829).

120 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24, (Celex

32003R1830).

121 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex

32003R1831).

122 EUT L 325, 12.12.2003, s. 1, (Celex 32003R2160).

123 EUT L 21, 28.1.2004, s. 11, (Celex 32004R0136).

SJVFS 2018:33

26

12. kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämp-

ningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade

livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tek-

niskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det

gjorts en positiv riskbedömning124,

13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars

2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och

tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om

inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet125.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april

2004 om livsmedelshygien126,

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april

2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av

foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och

djurskydd127,

16. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12

januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien128,

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23

februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på

livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring

av rådets direktiv 91/414/EEG129,

18. kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om

krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar

eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och

histomonostatika130,

19. kommissionens beslut (2007/275/EG) av den 17 april 2007 om förteckningar

över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer

enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG131,

20. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av

förordning (EEG) nr 2092/91132,

21. kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om

tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1831/2003133 avseende utformning och presentation av ansökningar samt

bedömning och godkännande av fodertillsatser134,

124 EUT L 102, 7.4.2004, s. 14, (Celex 32004R0641).

125 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0726).

126 EUT L 139, 30.04.2004, s. 1, (Celex 32004R0852).

127 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, (Celex 32004R0882).

128 EUT L 35, 8.2.2005, s. 1, (Celex 32005R0183).

129 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1, (Celex

32005R0396).

130 EUT L 43, 15.2.2007, s. 9, (Celex 32007R0141).

131 EUT L 116, 4.5.2007, s. 9, (Celex 32007D0275).

132 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1, (Celex 32007R0834).

133 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

134 EUT L 133, 22.5.2008, s. 1, (Celex 32008R0429).

SJVFS 2018:33

27

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med

saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93135

23. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på

ekologisk produktion, märkning och kontroll 136,

24. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller

ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer137,

25. kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om

provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder138,

26. kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämp-

ning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det

gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel

av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG139,

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den 13 juli

2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphä-

vande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG,

rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och

96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG140,

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 okto-

ber 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav fram-

ställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om

upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska bi-

produkter)141,

29. kommissionens förordning (EU) nr 568/2010 av den 29 juni 2010 om ändring

av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009

vad gäller förbud mot utsläppande på marknaden eller användning som djur-

foder av proteinprodukter som erhållits från Candida-jästsvampar som odlats

på n-alkaner142,

30. kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa

produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1831/2003143,

31. kommissionens förordning (EU) nr 939/2010 av den 20 oktober 2010 om

ändring av bilaga IV till förordning (EG) nr 767/2009 rörande tillåtna tole-

ranser för märkning av foderråvaror eller foderblandningar som det hänvisas

till i artikel 11 5144,

32. kommissionens förordning (EU) nr 1070/2010 av den 22 november 2010 om

ändring av direktiv 2008/38/EG genom att i förteckningen över avsedda

135 EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, (Celex 32008R0765).

136 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1, (Celex 32008R0889).

137 EUT L 216, 23.8.2011, s. 10, (Celex 32008R1235).

138 EUT L 54, 26.2.2009, s. 1, (Celex 32009R0152).

139 EUT L 194, 25.7.2009, s. 11 (Celex 32009R0669).

140 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

141 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

142 EUT L 163, 30.6.2010, s. 30 (Celex 32010R0568).

143 EUT L 266, 9.10.2010, s. 6, (Celex 32010R0892).

144 EUT L 277, 21.10.2010, s. 4, (Celex 32010R0939).

SJVFS 2018:33

28

användningsområden lägga till understödjande av ämnesomsättningen i le-

derna vid artros hos hundar och katter som ett särskilt näringsbehov145,

33. kommissionens rekommendation (2011/25/EU) av den 14 januari 2011 om

riktlinjer

för

distinktionen

mellan

foderråvaror,

fodertillsatser,

biocidprodukter och veterinärmedicinska läkemedel146,

34. kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr

1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och

om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid

gränsen147,

35. kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 av den 16 juni 2011 om ändring

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG vad gäller

gränsvärden för nitrit, melamin, Ambrosia spp. och för korskontamination av

vissa koccidiostatika eller histomonostatika samt om konsolidering av

bilagorna I och II till det direktivet148,

36. kommissionens genomförandebeslut (2011/402/EU) av den 6 juli 2011 om

nödåtgärder avseende bockhornsklöverfrön och vissa frön och bönor som im-

porteras från Egypten149,

37. kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om prov-

tagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller före-

komst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet

fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla150,

38. kommissionens genomförandebeslut (2011/884/EU) av den 22 december

2011 om nödåtgärder avseende icke-godkänt genetiskt modifierat ris i

risprodukter med ursprung i Kina och om upphävande av beslut

2008/289/EG151,

39. kommissionens förordning (EU) nr 277/2012 av den 28 mars 2012 om

ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden och åtgärdsgränser för dioxiner och

polyklorerade bifenyler152,

40. kommissionens förordning (EU) nr 744/2012 av den 16 augusti 2012 om

ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endo-

sulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diklazuril och lasalocid-A-natrium och åt-

gärdsgränser för dioxiner153,

41. kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en

förteckning över foderråvaror154,

42. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 495/2013 av den 29 maj

2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 996/2012 om särskilda

145 EUT L 306, 23.11.2010, s. 42, (Celex 32010R1070).

146 EUT L 11, 15.1.2011, s. 75, (Celex 32011H0025).

147 EUT L 54, 26.2.2011, s. 1 (Celex 32011R0142).

148 EUT L 159, 17.6.2011, s. 7, (Celex 32011R0574).

149 EUT L 179, 7.7.2011, s. 10, (Celex 32011R0402).

150 EUT L 166, 25.6.2011, s. 9, (Celex 32011R0619).

151 EUT L 343, 23.12.2011, s. 140, (Celex 32011D0884).

152 EUT L 91, 29.3.2012, s. 1–7, (Celex 32012R0277).

153 EUT L 219, 17.8.2012, s. 5–12, (Celex 32012R0744).

154 EUT L 29, 30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2018:33

29

villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från

Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima155,

43. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 503/2013 av den 3 april

2013 om ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade livsmedel

och foder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1829/2003 och om ändring av kommissionens förordningar (EG)

nr 641/2004 och (EG) nr 1981/2006156,

44. kommissionens förordning

(EU) nr 1275/2013 av den 6 december 2013 om

ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG

vad gäller gränsvärden för arsenik, kadmium, bly, nitrit, flyktig senapsolja

och skadliga botaniska orenheter157,

45. kommissionens förordning (EU) nr 5/2014 av den 6 januari 2014 om ändring

av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över användnings-

områden för djurfoder för särskilda näringsbehov158,

46. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 354/2014 av den 8 april

2014 om ändring och om rättelse av förordning (EG) nr 889/2008 om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på

ekologisk produktion, märkning och kontroll159,

47. kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 884/2014 av den 13 augusti

2014 om införande av särskilda villkor för importen av vissa foder och

livsmedel från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med

aflatoxiner och om upphävande av förordning (EG) nr 1152/2009160,

48. kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014 av den 22 oktober 2014 om

ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande av en förteckning över an-

vändningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov161,

49. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/131 av den 23 januari

2015

om

ändring

av

förordning

(EG)

nr

1235/2008

om

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller

ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer162,

50.

kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2015/175 av den 5 februari

2015 om fastställande av särskilda villkor för import av guarkärnmjöl med

ursprung i eller avsänt från Indien på grund av risken för kontaminering med

pentaklorfenol och dioxiner163,

51.

kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/186 av den 6 februari

2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/32/EG vad gäller gränsvärden för arsenik, fluor, bly, kvicksilver, endo-

sulfan och frö från Ambrosia164,

52.

kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2015/328 av den 2 mars 2015

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014 vad gäller den

155 EUT L 143, 30.5.2013, s. 3, (Celex 32013R0495).

156 EUT L 157, 8.6.2013, s. 1, (Celex 32013R0503).

157

EUT L 328, 7.12.2013, s. 86–92, (Celex 32013R1275).

158 EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

159 EUT L 106, 9.4.2014, s. 7, (Celex 32014R0354).

160 EUT L 242, 14.8.2014, s. 4, (Celex 32014R0884).

161 EUT L 304, 23.10.2014, s. 81, (Celex 32014R1123).

162 EUT L 23, 29.1.2015, s. 1, (Celex 32015R0131).

163 EUT L 30, 6.2.2015, s. 10, (Celex 32015R0175).

164

EUT L 31, 7.2.2015, s. 11, (Celex 32015R0186).

SJVFS 2018:33

30

handling vid införsel som ska användas för foder och livsmedel av animaliskt

ursprung165,

53.

kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om faststäl-

lande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på

produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2002/32/EG166,

54.

kommissionens genomförandeförordning

(EU) 2016/6 av den 5 januari 2016

om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller

avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima och om

upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 322/2014167,

55. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/24 av den 8 januari

2016 om införande av särskilda villkor för import av jordnötter från Brasilien,

Capsicum annuum och muskotnöt från Indien och muskotnöt från Indonesien

samt om ändring av förordningarna (EG) nr 669/2009 och (EU) nr

884/2014168,

56.

rådets förordning (Euratom) 2016/52

av den 15 januari 2016 om gränsvärden

för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en kärnenergiolycka eller

annan radiologisk nödsituation och om upphävande av rådets förordning

(Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar (Euratom) nr 944/89

och (Euratom) nr 770/90169,

57. djurskyddslagen (1988:534),

58. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,

59. förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter,

60. förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och ani-

maliska biprodukter,

61. lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll

165 EUT L 58, 3.3.2015, s. 50, Celex 32015R0328).

166 EUT L 125, 21.5.2015, s. 10, (Celex 3201R0786),

167 EUT L 3, 6.1.2016, s. 5, (Celex 32016R0006),

168 EUT L 8, 13.1.2016, s. 1, (Celex 32016R0024).

169 EUT L 13, 20.1.2016, s. 2, (Celex 32016R0052),

SJVFS 2018:33

31

Bilaga 2

ALLMÄNNA RÅD TILL 4 KAP. 10 § OM HYGIENISKA RIKTVÄRDEN

FÖR FODER

Riktvärdena kan användas för att bestämma de kritiska gränser som skiljer på

godtagbara och icke godtagbara förhållanden. Vid tillämpningen av dessa riktvärden

är det lämpligt att beakta att riktvärdena för spannmål och spannmålsprodukter avser

de mest toleranta djurarterna. Dessa värden ska därför betraktas som övre riktvärden

och för känsligare djur är det lämpligt att lägre riktvärden fastställas och tillämpas

enligt företagets HACCP-plan

170

.

Riktvärde

(antal/g foder

där inte an-

nat anges)

Log

Anm.

Vegetabiliska råvaror

Spannmål (torkad)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

5 x 10 7

7,7

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x10 5

5,0

andel spannmålskärnor endogent

infekterade med lagrings-

skadesvampar (Aspergillus och

Penicillium) mindre än 35 %

Animaliska råvaror

Slaktfoderprodukter och fiskfoderprodukter

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

5 x 10 6

6,7

Inte

fermenterande

produkter, inte

torra

Koliforma 37

C mindre än

5 x 10 4

4,7

Anaeroba mindre än

5 x 10 3

3,7

Köttfodermjöl, köttfoderbenmjöl, mineralköttfoderbenmjöl

Fria fettsyror

15 %

Peroxidtal

20 mekv

Milliekvivalenter

per kg extraherat

fett

Fiskmjöl

Fria fettsyror

20 %

Peroxidtal

20 mekv

Milliekvivalenter

per kg extraherat

fett

Foderblandningar

Helfoder och kompletteringsfoder

170 Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter är en standardiserad

arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foderproduktionen med syfte att

foder ska vara säkert.

SJVFS 2018:33

32

Riktvärde

(antal/g foder

där inte an-

nat anges)

Log

Anm.

Fettkvalitet

Peroxidtal mindre än 20

Mjölfoder

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 7

7,0

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 5

5,0

Pelleterat foder (diameter större än 5 mm)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 6

6,0

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 4

4,0

Pelleterat foder (diameter mindre än 5 mm)

Bakteriehalt

Totalantal aeroba mindre än

1 x 10 5

5,0

Koliforma 37

C mindre än

1 x 10 3

Mögel

Kolonibildande enheter mindre än 1 x 10 3

3,0

Foderfett (av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung)

Vatten

1 %

Smuts

1 %

Oförtvålbart

3 %

Halt fria fettsyror

15 %

Övre gräns 15 %

avser endast

animaliskt fett.

Polymerer

5 %

Övre gräns 15 %

avser endast

animaliskt fett.

Peroxidtal

10 mekv

Milliekvivalenter

per kg.

Anisidintal

10 mekv

Milliekvivalenter

per kg.

Kvalitetsvärdet

avser endast

animaliskt fett.

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

Deoxynivalenol

Råvaror

Särskild uppmärksamhet

bör ägnas spannmål och

spannmålsprodukter som

ges direkt till djuren. Den

sammanlagda dags-givan

får inte leda till att djuren

exponeras för en högre

halt av dessa mykotoxiner

än motsvarande

exponering när

enbart helfoder används.

SJVFS 2018:33

33

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

- spannmål och spannmåls-

produkter, med undantag av

biprodukter av majs

8

”Spannmål och produkter

därav” samt andra foder-

råvaror som härrör från

spannmål,

särskilt vallfoder

och grovfoder i

Kommissionens

förteckning över råvaror

171 .

- biprodukter av majs

12

Tillskottsfoder och helfoder, med

undantag av

5

- tillskottsfoder och helfoder för

svin

0,9

- tillskottsfoder och helfoder för

kalvar (< 4 månader), lamm och

killingar

2

Zearalenon

Råvaror

- spannmål och spannmåls-

produkter, med undantag av

biprodukter av majs

2

- biprodukter av majs

3

Tillskottsfoder och helfoder

- tillskottsfoder och helfoder för

smågrisar och gyltor (unga

suggor)

0,1

- tillskottsfoder och helfoder för

suggor och slaktsvin

0,25

- tillskottsfoder och helfoder för

kalvar, mjölkboskap, får

(inklusive lamm) och getter

(inklusive killingar)

0,5

Ochratoxin A

Råvaror

- spannmål och spannmåls-

produkter

0,25

Tillskottsfoder och helfoder

- tillskottsfoder och helfoder för

svin

0,05

- tillskottsfoder och helfoder för

fjäderfä

0,1

Fumonisin B1 + B2

Råvaror

171 Kommissionens förordning (EG) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror. EUT L 29,

30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2018:33

34

Ämne, produkter

Foder

Riktvärde

beräknat på 12

% vattenhalt

mg/kg (ppm)

Anm.

- majs och majsprodukter

60

”Majs och majs-

produkter” samt andra

råvaror som härrör från

majs, särskilt vallfoder

och grovfoder i

Kommissionens

förteckning över

foderråvaror 172 .

Tillskottsfoder och helfoder för

- svin, hästar (Equidae), kaniner

och sällskapsdjur,

5

- fisk,

10

- fjäderfä, kalvar (< 4 månader),

lamm och killingar,

20

- vuxna däggdjur (> 4 månader)

och mink

50

172 Kommissionens förordning (EG) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror. EUT L 29,

30.1.2013, s. 1, (Celex 32013R0068).

SJVFS 2018:33

35

Bilaga 3

FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR DIET-

FODER (FODER AVSETT FÖR SÄRSKILDA NÄRINGSBEHOV)

173

Del A Allmänna bestämmelser

1. Om det tas upp mer än en grupp näringsegenskaper i kolumn 2 i del B i denna bilaga,

angiven med ”och/eller”, för samma näringsbehov, har tillverkaren möjlighet

- att välja mellan att använda antingen en av grupperna med de viktigaste

egenskaperna, eller

- att välja båda grupperna för att uppfylla de särskilda näringsbehov som anges

i kolumn 1.

För varje valmöjlighet fastställs de motsvarande märkningsdeklarationerna i kolumn

4.

2. Om en grupp tillsatsämnen nämns i kolumn 2 eller kolumn 4 i del B i denna bilaga,

ska de använda tillsatserna vara godkända i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1831/2003174 och vara i överensstämmelse med de angivna viktigaste

näringsegenskaperna.

3. Om ursprunget till ingredienserna eller de analytiska beståndsdelarna ska anges i

kolumn 4 i del B i denna bilaga, ska tillverkaren ge precisa deklarationer avseende

ursprunget (till exempel specifikt namn på ingredienserna, djurarten eller delen på

djuret).

Ursprunget ska anges för att göra det möjligt att utvärdera om de ovannämnda

ingredienserna och beståndsdelarna är i överensstämmelse med de motsvarande

viktigaste näringsegenskaperna.

4. Om det krävs deklaration av ett ämne som också är godkänt som tillsatsämne i

kolumn 4 i del B i denna bilaga, och deklarationen åtföljs av ordet ”sammanlagt”, ska

innehållet deklareras med hänvisning till den naturligt förekommande mängden. Om

det inte är fråga om en tillsats, respektive, vid en avvikelse från förordning (EG) nr

767/2009175, deklareras den samlade mängden av det naturligt förekommande ämnet

och den mängd som är tillsatt som en tillsats.

5. De deklarationer som krävs i kolumn 4 i del B i denna bilaga med tillägget ”om de

är tillsatta” är obligatoriska att ange. Kravet avser om ingrediensen har ökats eller

tillsatsen har tillsatts fodret enbart för att göra det möjligt att uppnå det särskilda

näringsbehovet.

6. Deklarationerna i kolumn 4 i del B i denna bilaga, beträffande analytiska

beståndsdelar och tillsatser, ska vara kvantitativa.

7. Den användningsperiod som anges i kolumn 5 i del B i denna bilaga är det intervall

inom vilket näringsbehovet normalt bör uppnås. Tillverkarna kan hänvisa till mer

precisa användningsperioder inom de fastställda gränserna.

173

Kommissionens förordning (EU) nr 1123/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av direktiv 2008/38/EG om upprättande

av en förteckning över användningsområden för djurfoder för särskilda näringsbehov (EUT L 304, 23.10.2014, s. 81, Celex

32014R1123).

174 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

175 EUT L 229, 1.9.2009, s. 1, (Celex 32009R0767).

SJVFS 2018:33

36

8. Om det är meningen att foder ska uppfylla mer än ett särskilt näringsbehov, måste

det vara i överensstämmelse med motsvarande angivelser införda i del B i denna

bilaga.

9. För kompletteringsfoder för särskilda näringsbehov måste riktlinjer för

sammansättningen av ett dagsbehov ges i bruksanvisningen på etiketten.

10. Bolus består av en råvara eller kompletteringsfoder avsett för individuell oral

tillförsel genom tvångsmatning. Det rekommenderas att foder i form av bolus

administreras av en veterinär eller annan behörig person.

När ett foder avsett för särskilda näringsbehov släpps ut på marknaden i form av en

bolus, ska märkningen av fodret i förekommande fall innehålla uppgifter om den

längsta tiden för kontinuerlig frisättning från bolusen. Märkningen ska även ange den

dagliga mängd som frisätts för varje tillsats för vilka en högsta tillåtna halt i helfoder

har fastställts.

På begäran av den behöriga myndigheten ska det foderföretag som släpper ut en bolus

på marknaden styrka att den dagliga

tillgängliga halten tillsatser i

matsmältningskanalen i förekommande fall inte överstiger den högsta tillåtna halten

av tillsatsen som fastställts per kg helfoder under hela utfodringsperioden (frisättning

med långsam effekt)176.

Del B Förteckning över avsedda användningsområden

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Under-

stödjande av

njurfunktionen

vid kronisk

njur-

insufficiens177

Proteiner av hög

kvalitet och

begränsad

fosforhalt:

högst 5 g/kg

helfoder med en

vattenhalt på 12

%, för sällskaps-

djur, och

råprotein:

högst 220 g/kg

helfoder med en

vattenhalt på 12

%, för sällskaps-

djur, eller

Hundar - Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Kalium

- Natrium

- Innehåll av

essentiella

fettsyror (om

de är tillsatta)

Inledningsvis i

upp till

6 månader178

- Fodret ska

släppas ut på

marknaden som

helfoder.

-

Rekommen-

derad smält-

barhet hos

proteiner:

minst 85 %.

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

före en

förlängning av

användnings-

tiden”.

-

Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

”Djuret bör

176 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

177 Förordning (EU) nr 1123/2014, EUT L 304, 23.10.2014, s. 81, (Celex 32014R1123). Tillverkaren kan vid behov också

rekommendera användning vid tillfällig njurinsufficiens.

178 Om fodret rekommenderas vid tillfällig njurinsufficiens är den rekommenderade användningstiden 2–4 veckor.

SJVFS 2018:33

37

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

alltid ha tillgång

till dricks-

vatten”.

Minskad

upptagning av

fosfor

genom tillförsel

av lantankarbonat-

oktahydrat

Full-

vuxna

hundar

- Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Kalium

- Natrium

- Innehåll av

essentiella

fettsyror (om

de är

tillsatta)

- Lantanum-

karbonat-

oktahydrat

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

före en förläng-

ning av

användnings-

tiden”.

-

Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

”Djuret bör

alltid ha till-

gång till

dricksvatten”.

Proteiner av hög

kvalitet och

begränsad

fosforhalt:

högst 6,2 g/kg

helfoder med en

vattenhalt på 12

%, för sällskaps-

djur, och

råprotein:

högst 320 g/kg

helfoder med en

vattenhalt på 12

%, för sällskaps-

djur, eller

Katter

- Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Kalium

- Natrium

- Innehåll av

essentiella

fettsyror (om

de är tillsatta)

-

Fodret ska

släppas ut på

marknaden som

helfoder.

-

Rekommen-

derad smält-

barhet hos

proteiner: minst

85 %.

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

före en för-

längning av

användnings-

tiden”.

-

Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

”Djuret bör

alltid ha till-

gång till

dricksvatten”.

Minskad upp-

tagning av fosfor

genom tillförsel

Full-

vuxna

katter

- Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Kalium

- Natrium

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

SJVFS 2018:33

38

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

av lantankarbonat-

oktahydrat

- Innehåll av

essentiella

fettsyror (om

de är

tillsatta)

- Lantanum-

karbonat-

oktahydrat

före en förläng-

ning av använd-

ningstiden”.

-

Följande ska

anges i

bruksanvis-

ningen:

”Djuret bör

alltid ha till-

gång till

dricksvatten”.

Upplösning av

struvitsten

Urinförsurande

egenskaper, låg

magnesiumhalt

och begränsad halt

av protein men av

hög kvalitet

Hundar

- Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Urinförsurande

ämnen

5 till 12 veckor

I bruksanvis-

ningen anges:

”Djuret bör alltid

ha tillgång till

dricksvatten”.

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

Urinförsurande

egenskaper och

låg magnesium-

halt

Katter

- Kalcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Total halt

taurin

- Urinförsurande

ämnen

När det gäller

foder till katter,

kan "Feline lower

urinary tract

disease" eller

"Feline urological

syndrome -

F.U.S." läggas till

under särskilda

näringsbehov.

Minskning av

risken för att

det bildas ny

struvitsten

Urinförsurande

egenskaper och

måttlig

magnesiumhalt

Hundar

och

katter

- Kalcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Urinförsurande

ämnen

I upp till 6

månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

När det gäller

foder till katter,

kan "Feline lower

urinary tract

disease" eller

"Feline urological

syndrome -

F.U.S." läggas till

under särskilda

näringsbehov.

SJVFS 2018:33

39

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Minskad

ureatsten-

bildning

Låg purinhalt och

låg halt av protein

men av hög

kvalitet

Hundar

och

katter

Proteinkällor

I upp till 6

månader, men

livslång an-

vändning vid fall

av irreversibel

störning av

urinsyreämnes-

omsättningen

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

Minskad

oxalasten-

bildning

Låg kalciumhalt,

låg halt av vitamin

D, samt ämnen

som gör urinen

alkalisk

Hundar

och

katter

- Fosfor

- Kalcium

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Total halt

vitamin D

- Hydroxyprolin

- Ämnen som

gör urinen

alkalisk

I upp till

6 månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

Minskad

cystinsten-

bildning

Låg proteinhalt,

måttlig halt av

svavelhaltiga

aminosyror, samt

ämnen som gör

urinen alkalisk

Hundar

och

katter

- Total halt

svavelhaltiga

aminosyror

- Natrium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Ämnen som

gör urinen

alkalisk

Inledningsvis i

upp till 1 år

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning eller

före en förläng-

ning av använd-

ningstiden”.

Minskad

intolerans för

ingredienser

och närings-

ämnen

Utvalda

proteinkällor

och/eller

Hundar

och

katter

- Proteinkällor

- Utvalda

kolhydratkällor

3 till 8 veckor.

Om tecknen på

intolerans för-

svinner, kan detta

foder användas

utan tidsbegräns-

ning

När det gäller

foder för

minskning av en

viss intolerans,

kan ”ingredienser

och närings-

ämnen” ersättas

med en hän-

visning till

intoleransen i

fråga.

Utvalda

kolhydratkällor

- Kolhydrat-

källor

- Innehåll av

essentiella

fettsyror (om

de är tillsatta)

SJVFS 2018:33

40

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Minskning

av akuta

absorptions-

störningar i

tarmsystemet

Ökad

elektrolythalt och

lättsmälta ingredi-

enser

Hundar

och

katter

- Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

- Natrium

- Kalium

- Källor till

slemmiga

ämnen (om de

är tillsatta)

1 till 2 veckor

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

- ”Under perioder

med akut diarré

och under efter-

följande re-

konvalescens.”

- ”Veterinär bör

rådfrågas före

användning.”

Motverkande

av dålig

matsmältning

Lättsmälta

ingredienser och

låg fetthalt

Hundar

och

katter

Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

3 till 12 veckor,

men livslång

användning vid

fall av kronisk

pankreatisk

insufficiens

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

Tillverkaren kan

under särskilt

näringsbehov

lägga till:

"exokrin

pankreatisk

insufficiens".

Under-

stödjande

av hjärt-

funktionen

vid kronisk

hjärt-

insufficiens179

Begränsad

natriumhalt:

lägre än 2,6 g/kg

helfoder med

en vattenhalt på

12 %, för

sällskapsdjur

Hundar

och

katter

- Natrium

- Kalium

- Magnesium

Inledningsvis i

upp till 6 månader -

Fodret ska

släppas ut på

marknaden som

helfoder.

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

före en för-

längning av

användnings-

tiden”.

Reglering av

glukos-

tillförseln

(Diabetes

mellitus)

Låg halt av

kolhydrater som

snabbt ombildas

till glukos

Hundar

och

katter

- Kolhydrat-

källor

- Eventuell

behandling av

kolhydrater

- Stärkelse

- Total halt

socker

- Fruktos (om

det är till satt)

- Innehåll av

Inledningsvis i

upp till 6 månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning

eller före en

förlängning av

användnings-

tiden”.

179 Förordning (EU) nr 1123/2014, EUT L 304/81 23.10.2014, (Celex 32014R1123).

SJVFS 2018:33

41

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

essentiella

fettsyror (om

de är tillsatta)

- Källor till

fettsyror med

kort och

medellång

kedja av kol-

atomer

(om de är

tillsatta)

Under-

stödjande av

lever-

funktionen vid

kronisk

leverin-

sufficiens

Proteiner av

hög kvalitet,

begränsad halt av

protein, hög halt

av essentiella

fettsyror och av

lättsmälta kol-

hydrater

Hundar

- Proteinkällor

- Innehåll av

essentiella

fettsyror

- Lättsmälta

kolhydrater

inklusive deras

eventuella

behandling

- Natrium

- Total koppar-

halt

Inledningsvis upp

till sex månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning eller

före en för-

längning av

användnings-

tiden”.

I bruksan-

visningen anges:

”Djuret bör alltid

ha tillgång till

dricksvatten.”

Proteiner av

hög kvalitet,

begränsad halt av

protein och hög

halt av essentiella

fettsyror

Katter

- Proteinkällor

- Innehåll av

essentiella

fettsyror

- Natrium

- Total koppar

halt

Reglering av

fettomsättning

i fall av

hyperlipidemi

Låg fetthalt och

hög halt av

essentiella

fettsyror

Hundar

och

katter

- Innehåll av

essentiella

fettsyror

- Innehåll av

n- 3-fettsyror

(om de är till

satta)

Inledningsvis i

upp till 2 månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning eller

före en för-

längning av

användnings-

tiden”.

Minskning av

jodhalter i

foder i fall av

hypertyreos180

Begränsad

jodhalt:

högst 0,26 mg/kg

helfoder med

en vattenhalt på

Katter

Total jodhalt

Inledningsvis i

upp till 3 månader

- Fodret ska

släppas ut på

marknaden som

helfoder.

180 Förordning (EU) nr 1123/2014, EUT L 304/81, 23.10.2014, (Celex 32014R1123).

SJVFS 2018:33

42

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

12 %, för

sällskapsdjur

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning

och före en

förlängning av

användnings-

tiden”.

Minskad

ansamling av

koppar i

levern181

Begränsad

kopparhalt:

högst 8,8 mg/kg

helfoder med en

vattenhalt på 12

%, för sällskaps-

djur

Hundar Total kopparhalt Inledningsvis upp

till sex månader

- Fodret ska

släppas ut på

marknaden som

helfoder.

-

På märkningen

anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning och

före en för-

längning av

användnings-

tiden”.

Minskning av

övervikt

Lågt energi-

innehåll

Hundar

och

katter

Energivärde

Till dess mål-

vikten är nådd

I bruksan-

visningen ska ett

ungefärligt

dagsbehov anges.

Näringsmässig

återhämtning,

konvale-

scens182

Högt energi-

innehåll, hög

koncentration av

viktiga närings-

ämnen och

lättsmälta

ingredienser

Hundar

och

katter

- Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

- Energivärde

- Innehåll av

n- 3-fettsyror

och n-6-fett-

syror (om

sådana är

tillsatta)

Till dess åter-

hämtning har skett

- I de fall när det

anges att foder

ges via

intubering ska

följande

framgå på

förpackningen:

”Tillförsel/

administrering

under

veterinärt

överinseende”

Enterococcus

faecium DSM

10663/NCIMB

10415 (E1707)

Kompletterings-

fodret får

innehålla

Hundar

Namn och

mängd tillsatt

medel som

stabiliserar

tarmfloran

10-15 dagar

- I fodrets bruks-

anvisning ska

det framgå att

den lagfästa

högsta tillåtna

halten av

medel som

stabiliserar

181 Förordning (EU) nr 1123/2014, EUT L 304/81, 23.10.2014, (Celex 32014R1123).

182 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

SJVFS 2018:33

43

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

fodertillsatser i

den funktionella

gruppen

medel som

stabiliserar

tarmfloran i

koncentrationer

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

tarmfloran ska

följas.

- På märkningen

anges:

Veterinär bör

rådfrågas före

användning

eller före en

förlängning av

utfodrings-

perioden.

Stöd till

hudfunktionen

i fall av

dermatos och

depilation

Hög halt av

essentiella

fettsyror

Hundar

och

katter

Innehåll av

essentiella

fettsyror

I upp till

2 månader

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Veterinär bör

rådfrågas före

användning”.

Minskning av

risken för

kalvnings-

förlamning

Låg kalciumhalt

och/eller

Mjölkkor - Kalcium

- Fosfor

- Magnesium

1–4 veckor före

kalvning

Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

”Avsluta

utfodringen efter

kalvning”.

Lågt förhållande

katjoner/anjoner

eller

- Kalcium

- Fosfor

- Natrium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

Hög zeolitnivå

(syntetiskt

natrium-

aluminiumsilikat)

Innehåll av

syntetiskt

natrium-

aluminiumsilikat

2 veckor före

kalvning

Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

- ”Mängden

foder ska

begränsas så

att det dagliga

intaget av

natrium-

aluminium-

silikat inte

överstiger

500 g per

djur”.

SJVFS 2018:33

44

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Eller

- ”Avsluta

utfodringen

efter

kalvning.”

Hög kalciumhalt i

form av kalcium-

salter med hög

tillgänglighet

Totala uppgifter

om kalciumhalt,

källor och

respektive

mängd kalcium

Börja vid första

tecken på födsel

till två dagar efter

födsel

På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

- Bruks-

anvisning,

dvs. antalet

användnings-

gånger och

tidpunkt före

och efter

kalvning.

- Texten ”Det

rekommen-

deras att en

näringsexpert

rådfrågas före

användning”.

Minskning av

risken för

ketos

Ingredienser som

ger glykogeniska

energikällor

Mjölkkor

och

tackor

- Ingredienser

som ger

glykogeniska

energikällor

- Propan 1,2-diol

(om tillsatt

som glykos-

bildande)

- Glycerol (om

tillsatt som

glykos-

bildande)

I 3 till 6 veckor

efter kalvningen

De 6 sista

veckorna före

och de 3 första

veckorna efter

lamningen

Termen "ketos"

kan ersättas av

"acetonemi".

Tillverkarna kan

också

rekommendera

användning vid

rekonvalescens

efter ketos.

Minskning av

risken för

kramp (hypo-

magnesemi)

Hög magnesium-

halt, lätt till-

gängliga kol-

hydrater,

begränsad halt av

protein, låg

kaliumhalt

Idisslare - Stärkelse

- Total socker

halt

- Magnesium

- Natrium

- Kalium

I 3 till 6 veckor

under gräsets

kraftigaste

tillväxtperiod

Bruksanvisningen

ska ge råd om

lämplig

daglig

dos,

inbegripet

fiberkällor

och

lättillgänglig

energi

Beträffande foder

för får ska på

förpackningen,

behållaren

eller

etiketten

anges:

”Speciellt

för

amtackor”.

SJVFS 2018:33

45

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

Minskning av

risken för

acidos

Lågt innehåll av

förjäsbara kol-

hydrater och med

hög fiberhalt

Idisslare - Stärkelse

- Total socker

halt

I högst 2 månader

När det gäller

foder till

mjölkkor:

"Högst två

månader från

början av

laktationen.”

Bruksanvisningen

ska ge råd om

lämplig daglig

dos, inbegripet

fiberkällor och

förjäsbara

kolhydrater

Beträffande foder

för mjölkkor ska

på förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Speciellt för

högmjölkande

kor”.

När det gäller

foder till

gödboskap, anges

på förpackningen,

behållaren eller

etiketten:

”Särskilt för

intensivt uppfödd

boskap”.

Ange vilken

kategori idisslare

det gäller.

Långsiktig

försörjning av

betande djur

med

spårelement

och/eller

vitaminer183

Höga halter av

- spårelement

och/eller

Idisslare

med

fungeran

de våm

- Namn och

total mängd

för vart och

ett av de

tillsatta spår-

elementen,

vitaminerna,

provitamin-

erna och

kemiskt väl-

definierade

ämnena med

likartade

effekter.

Upp till 12

månader

- Tillförsel i

form av bolus

är tillåten. En

bolus får

innehålla upp

till 20 % järn i

en inert, icke-

biotillgänglig

form, för att

öka dess

densitet.

- vitaminer, pro-

vitaminer och

kemiskt väl-

definierade

ämnen med

likartade

effekter.

- Daglig

mängd som

frisätts av

varje spår-

element

och/eller

vitamin om

en bolus

- På fodrets

märkning

anges:

 Undvika att

ge tillsatser

med en

högsta

183 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 4, (Celex 32014R0005).

SJVFS 2018:33

46

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

används.

tillåtna halt

samtidigt

som tillsatser

ges i form av

bolus.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

fodertillsatser i

koncentrationer

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

- Längsta

period för

kontinuerlig

frisättning av

spår-

elementet

eller

vitaminen

om en bolus

används.

 Före an-

vändning

rekommende

ras att en

veterinär

eller

näringsexpert

rådfrågas om

1. balansen av

spårelement

i den dagliga

foder-

ransonen,

2. besättning-

ens status i

fråga om

spårelement

- I före-

kommande fall

ange ”Bolusen

innehåller x %

inert järn för

ökad

densitet”.

Ersättning av

otillräcklig

järntillgänglig

het efter

födseln184

Höga halter av

järnföreningar

som godkänts i

den funktionella

gruppen

föreningar av

spårelement i

kategorin

näringstillsatser

av det slag som

avses i bilaga I till

förordning (EG)

nr 1831/2003185.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

järn i en

koncentration

högre än 100

gånger den

Diande

smågrisar

och

kalvar

Total järnhalt

Efter födseln i upp

till 3 veckor

I fodrets bruks-

anvisning ska det

framgå att den

lagfästa högsta

tillåtna halten av

järn i helfoder ska

följas.

184 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 5, (Celex 32014R0005).

185 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

SJVFS 2018:33

47

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

Stödja

regenerering

av hovar,

fötter och

hud186

Hög zinkhalt.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

zink i en

koncentration

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

Hästar,

idisslare

och

grisar

Total halt

- zink

- metionin

Upp till 8 veckor I fodrets bruks-

anvisning ska det

framgå att den

lagfästa högsta

tillåtna halten av

zink i helfoder ska

följas.

Stödja för-

beredelserna

för brunst och

fortplantning

187

- Hög halt av

selen och en

lägsta halt av

vitamin E per

kg helfoder

med en

vattenhalt på

12 %

o grisar 53 mg,

o kaniner 35

mg,

o hundar,

katter och

minkar 88

mg,

en lägsta halt

av vitamin E

per djur och

dag

o får på 100

mg,

o nötkreatur på

300 mg,

o hästar på

1 100 mg

eller

- höga halter av

vitamin A

och/eller

vitamin D

och/eller

Däggdjur Namn och total

mängd för varje

tillsatt

spårelement och

vitamin

Kor: 2 veckor före

utgången av

dräktigheten fram

till nästa

dräktighet

bekräftas.

Suggor: 7 dagar

före till 3 dagar

efter födseln och 7

dagar före till 3

dagar efter

parning.

Andra honor av

däggdjur: från

utgången av

dräktigheten fram

till nästa

dräktighet

bekräftas.

Hannar: under

fortplantnings-

perioder.

I fodrets bruks-

anvisning ska det

framgå att de

högsta tillåtna

halterna i helfoder

ska följas.

På fodrets

märkning anges:

Anvisning om de

förhållanden vid

vilka fodret är

användbart.

186 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 5, (Celex 32014R0005).

187 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 6, (Celex 32014R0005).

SJVFS 2018:33

48

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

en lägsta halt

av betakaroten

på 300 mg per

djur och dag.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

selen, vitamin A

och D i en

koncentration

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

- Hög halt av

vitamin A

och/eller

vitamin D

eller

- höga halter av

selen och/eller

zink och/eller

lägsta halt av

vitamin E på

44 mg/kg

helfoder med

en vattenhalt

på 12 %.

Kompletterings-

fodret får

innehålla selen,

vitamin A och D

i en

koncentration

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

Fåglar

Namn och total

mängd för var

och ett av de

tillsatta

spårelementen

och vitaminerna.

- För honor:

under brunst

- För hanar:

under fort-

plantnings-

perioden

Stabilisering

av vätske- och

elektrolyt-

balansen för

att stödja den

fysiologiska

- Övervägande

elektrolyter:

natrium, kalium

och klorider

Kalvar,

grisar,

lamm,

killingar

och föl

- Natrium

- Kalium

- Klorider

- Kolhydrat-

källor

- Bikarbonater

och/eller

citrater (om de

1-7 dagar

- Rekommenderat

intervall för

elektrolyter per

liter

färdigblandad

dryck för

utfodring:

Natrium:

SJVFS 2018:33

49

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

matsmält-

ningen188

- Buffert-

kapacitet189:

minst 60 mmol

per liter

färdigblandad

dryck för

utfodring

- Lättsmälta

kolhydrater

är tillsatta)

1,7–3,5 g

Kalium:

0,4–2,0 g

Klorider:

1–2,8 g

- På märkningen

anges:

1.

”Om det

finns risk för

diarré, under

perioder av

eller re-

konvalescens

från

matsmältnin

gsrubbningar

”.

2.

”Veterinär

bör rådfrågas

före

användning

och före en

förlängning

av

användnings-

tiden”.

- Följande ska

anges i bruks-

anvisningen:

1. Vid behov

rekommende

rat intag

av den

färdigblanda

de drycken

och av

mjölk.

2. Om halten

bikarbonater

och/eller

citrater är

över 40

mmol per

liter

färdigblanda

d dryck för

utfodring:

”Samtidig

utfodring

188 Förordning (EU) nr 1123/2014, EUT L 304/81, 23.10.2014, (Celex 32014R1123).

189 Beräknas med metoden Strong Ion Difference (SID), som är summan av koncentrationerna av starka katjoner minus summan

av starka anjoner: [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol andra starka

anjoner/l].

SJVFS 2018:33

50

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

med mjölk

bör undvikas

för djur med

löpmage”.

Minskning av

risken för

stenar i

urinblåsan

Låg halt av fosfor,

magnesium och

urinförsurande

ämnen

Idisslare - Kalcium

- Fosfor

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Svavel

- Urinförsurande

ämnen

Upp till 6 veckor På förpackningen,

behållaren eller

etiketten anges:

”Särskilt för

intensivt uppfödd

boskap”.

I bruksan-

visningen anges:

”Djuret bör alltid

ha tillgång till

dricksvatten.”

Minskning av

stress-

reaktioner

Hög

magnesiumhalt

och/eller

Grisar

- Magnesium

1 till 7 dagar

Det ska finnas

upplysningar om i

vilka situationer

detta foder

används.

Lättsmälta

ingredienser

- Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

- Innehåll av

n-3-fettsyror

(om de är till

satta)

1 till 7 dagar

Det ska finnas

upplysningar om i

vilka situationer

detta foder

används.

Stabilisering

av den

fysiologiska

mat-

smältningen190

Fodertillsatser i

den funktionella

gruppen medel

som stabiliserar

tarmfloran i

kategorin zoo-

tekniska tillsatser

av det slag som

avses i bilaga I till

förordning (EG)

nr 1831/2003191.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

fodertillsatser i

den

funktionella

Djurarter

för vilka

medlet

som

stabiliser

ar tarm-

floran är

tillåtet

Namn och

mängd tillsatt

medel som

stabiliserar

tarmfloran

Upp till 4 veckor

På fodrets

märkning anges:

1. Om det finns

risk för, under

perioder av eller

rekonvalescens

från, mat-

smältnings-

rubbningar.

2. I tillämpliga

fall: Fodret

innehåller ett

medel som

stabiliserar

tarmfloran i en

190 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

191 EUT L 268, 18.10.2003, s. 29, (Celex 32003R1831).

SJVFS 2018:33

51

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

gruppen medel

som stabiliserar

tarmfloran i

koncentrationer

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

koncentration på

mer än 100 gånger

den högsta tillåtna

halten i helfoder.

I fodrets

bruksanvisning

ska det framgå att

den lagfästa

högsta tillåtna

halten av medel

som stabiliserar

tarmfloran ska

följas.

Minskning av

risken för

förstoppning

Ingredienser

som stimulerar

passagen genom

tarmarna

Suggor Ingredienser

som stimulerar

passagen genom

tarmarna

10 till 14 dagar

före och 10 till 14

dagar efter

grisningen

Minskning av

risken för

fettlever-

syndrom

Lågt energi-

innehåll och hög

andel omsättbar

energi från lipider

med hög halt av

fleromättade

fettsyror

Värphöns - Energivärde

(beräknat

enligt EG-

metod)

- Procentandel

omsättbar

energi från

lipider

- Innehåll av

fleromättade

fettsyror

Upp till 12 veckor

Motverkande

av

malabsorption

Låg halt av

mättade fettsyror

och hög halt av

fettlösliga

vitaminer

Fjäderfä,

utom

gäss och

duvor

- Procentandel

mättade

fettsyror av

den totala

halten fettsyror

- Total halt

vitamin A

- Total halt

vitamin D

- Total halt

vitamin E

- Total halt

vitamin K

Under de 2 första

veckorna efter

kläckningen

Motverkande

av kroniska

matsmälnings-

störningar i

tunntarmen

För blindtarmen

lättsmälta kol-

hydrater, proteiner

och fetter

Hästdjur Lättsmälta

kolhydrat-,

protein och

fettkällor

inklusive

eventuell

I första hand upp

till 6 månader

Anvisning ska

lämnas för under

vilka förhållanden

och på vilket sätt

fodret ska ges

samt uppdelning

SJVFS 2018:33

52

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

behandling av

dessa

på antal mål per

dag.

Uppgift på

förpackning

/container

eller märkning:

”Det

rekommenderas

att veterinär

konsulteras före

användning eller

när

utfodringsperiode

n förlängs.”

För foder som

anses uppfylla de

särskilda kraven

för mycket gamla

djur (ingredienser

som är lätta att

inta) ska "gamla

djur" anges i

upplysningen om

djurart eller djur-

kategori.

Motverkande

av kroniska

matsmältnings

störningar i

tjocktarmen

Lättsmälta fibrer Hästdjur - Fiberkällor

- Innehåll av

n-3-fettsyror

(om sådana är

till satta)

I första hand upp

till 6 månader

Anvisningar ska

lämnas för under

vilka förhållanden

och på vilket sätt

fodret ska ges.

Uppgift på

förpackning

/container eller

märkning:

”Det

rekommenderas

att veterinär

konsulteras före

användning eller

när utfodrings-

perioden

förlängs”.

Minskning av

stress-

reaktioner

Lättsmälta

ingredienser

Hästdjur - Magnesium

- Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

- Innehåll av

n- 3-fettsyror

2-4 veckor

Anvisning ska

finnas om de

exakta för-

hållandena vid

vilka fodret är

användbart.

SJVFS 2018:33

53

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

(om sådana är

tillsatta)

Motverkande

av elektrolyt-

förlust vid

kraftig

svettning

Övervägande

elektrolyter och

lätt absorberbara

kolhydrater

Hästdjur - Kalcium

- Natrium

- Magnesium

- Kalium

- Klorider

- Glukos

1-3 dagar

Anvisning ska

finnas om de

exakta för-

hållandena vid

vilka fodret är

användbart.

När dietfodret

används som en

andel av

dagstillförseln,

ska anvisning

finnas om risken

med tvära

foderbyten.

Uppgift i bruks-

anvisningen:

”Djuret bör alltid

ha tillgång till

vatten”.

Stödja för-

beredelser för

och

återhämtning

från sport192

Hög halt av selen

och en lägsta halt

av vitamin E på

50 mg/kg helfoder

med en vattenhalt

på 12 %.

Kompletteringsfo

dret får innehålla

selenföreningar i

en koncentration

högre än 100

gånger den

relevanta

fastställda högsta

tillåtna halten i

helfoder.

Hästdjur Total halt

- vitamin E

- selen

Upp till 8 veckor

före sport – Upp

till 4 veckor efter

sport

I fodrets bruks-

anvisning ska det

framgå att den

lagfästa högsta

tillåtna halten av

selen i helfoder

ska följas.”

Näringsmässig

återhämtning,

konvalescens

Hög koncentration

av viktiga

näringsämnen och

lättsmälta

ingredienser

Hästdjur - Lättsmälta

ingredienser

inklusive deras

eventuella

behandling

- Innehåll av

n-3- och

n-6-fettsyror

(om sådana

är tillsatta)

Till dess åter-

hämtning har skett Anvisning ska

finnas om de

exakta

förhållandena vid

vilka fodret är

användbart.

I de fall när det

anges att foder ges

via intubering ska

följande framgå

192 Förordning (EU) nr 5/2014, EUT L 2, 7.1.2014, s. 3, (Celex 32014R0005).

SJVFS 2018:33

54

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

på förpackningen,

containern eller av

märkningen:

”Tillförsel/admin-

istrering under

veterinärt

överinseende”.

Under-

stödjande av

lever-

funktionen vid

kronisk

leverinsuf-

ficiens

Låg halt av

protein av hög

kvalitet och lätt-

smälta kolhydrater

Hästdjur - Protein- och

fiberkällor

- Lättsmälta

kolhydrater

inklusive deras

eventuella

behandling

- Metionin

- Kolin

- Innehåll av

n- 3-fettsyror

(om sådana

är till satta)

I första hand upp

till 6 månader

Anvisning ska

finnas om på

vilket sätt fodret

ska ges och

uppdelning på

antal mål per dag.

Uppgift på

förpackning

/container eller i

märkning:

"Det

rekommenderas

att veterinär

konsulteras före

användning eller

när utfodrings-

perioden

förlängs”.

Under-

stödjande av

njurfunktionen

vid kronisk

njurinsuffi-

ciens

Låg halt av

protein av hög

kvalitet och låg

halt av fosfor

Hästdjur - Proteinkällor

- Kalcium

- Fosfor

- Kalium

- Magnesium

- Natrium

I första hand upp

till 6 månader

Uppgift på

förpackning

/container eller i

märkning:

"Det rekommen-

deras att veterinär

konsulteras före

användning eller

när utfodrings-

perioden

förlängs”.

Uppgift i

bruksanvisningen:

"Det ska finnas

ständig tillgång

till vatten.”

Under-

stödjande av

ämnes-

omsättningen i

lederna vid

artros193

Hundar:

Torrsubstanshalt

av totala omega-3-

fettsyror på minst

3,3 % och av

eikospentaensyra

Hundar

och

katter

Hundar:

- Total halt

omega-3-

fettsyror

- Total halt EPA

- Total halt

vitamin E

Inledningsvis i

upp till 3 månader

Veterinär bör

rådfrågas före

användning eller

före en

förlängning av

193 Förordning (EU) nr 1070/2010, EUT L 306, 23.11.2010, s. 42, (Celex 32010R1070).

SJVFS 2018:33

55

Särskilt

näringsbehov

Viktiga

närings-

egenskaper

Djurart

eller

kategori

Märknings-

upplysningar

Rekommenderad

utfodringslängd

Andra

bestämmelser

1

2

3

4

5

6

(EPA) på minst

0,38 %.

Tillräcklig halt av

vitamin E.

användnings-

tiden.”

Katter:

Torrsubstanshalt

av totala omega-3-

fettsyror på minst

1,2 % och av

dokoshexaensyra

(DHA) på minst

0,28 %.

Ökade halter av

metionin och

mangan.

Tillräcklig halt av

vitamin E.

Katter:

- Total halt

omega-3-

fettsyror

- Total halt

DHA

- Total halt

metionin

- Total halt

mangan

- Total halt

vitamin E

SJVFS 2018:33

56

Bilaga 4

SÄRSKILD KONTROLL AV RÅVAROR FÖR AFLATOXIN OCH

SALMONELLA

Råvaror till livsmedelsproducerande djur

(numreringen refererar till numreringen i förordning (EU) nr 68/2013)

Produkter från babassupalmnötter (2.1.1) – A1, S2

Bearbetat animaliskt protein (9.4.1) – S1

Fjäderfämjöl (9.11.1) – S1

Fiskmjöl (10.4.2) – S1

Produkter från kokospalmens frön (2.4.1-2.4.3) – A1, S2

Produkter från majs (1.2.8-1.2.9) – A3, S2

Produkter från palmkärnor (2.12.1) – A2, S2

Produkter från raps, rybs och senap (2.9.1-2.9.2, 2.14.2-2.14.7) – S2

Specialprodukter: Exprokaka/Expro/Expro P – S3

Produkter från ris (1.6.1-1.6.12, 1.6.14-1.6.25)

Oskalat ris – A2

Skalat ris – A3, S3

Risskal – A1

Sojabönor (2.18.1) – A3

Produkter från soja (2.18.2-2.18.6) – A3, S2

Specialprodukter: Soypass – S3

Produkter från solros (2.19.2-2.19.7) – S2

Produkter från vete (1.11.16) – S3

Övriga råvaror enligt företagets egen riskbedömning

Råvaror till icke livsmedelsproducerande djur

(numreringen refererar till numreringen i förordning (EU) nr 68/2013)

Bearbetat animaliskt protein (9.4.1) – S3

Fjäderfämjöl (9.11.1) – S1

Fiskmjöl (10.4.2) – S3

Övriga råvaror enligt företagets egen riskbedömning.

I de fall där det inte är klargjort till vilket djurslag råvarorna ska användas så ska

råvarorna kontrolleras som för råvaror till livsmedelsproducerande djur.

SJVFS 2018:33

57

Bilaga 5

KATEGORIBETECKNINGAR FÖR RÅVAROR SOM FÅR ANGES I

STÄLLET FÖR ENSKILDA RÅVAROR VID MÄRKNING AV

FODERBLANDNINGAR

TILL

ICKE

LIVSMEDELSPRODUCE-

RANDE DJUR, MED UNDANTAG AV PÄLSDJUR

Gruppbeteckning, beskrivning

Definitioner

1. Kött och animaliska

biprodukter

Allt kött från slaktade varmblodiga landdjur, färskt eller

konserverat med lämplig metod och alla produkter och bi-

produkter från beredningen av slaktkroppen eller delar av slakt-

kroppen från varmblodiga landdjur

2. Mjölk och mejeriprodukter

Alla mejeriprodukter, färska eller konserverade med lämplig

metod samt biprodukter från beredningen

3. Ägg och äggprodukter

Alla äggprodukter, färska eller konserverade med lämplig metod

samt biprodukter från beredningen

4. Oljor och fetter

Alla animaliska och vegetabiliska oljor och fetter

5. Jäst

All jäst, med avdödade och torkade jästceller

6. Fisk och fiskprodukter

Hel fisk eller delar av fisk, färsk eller konserverad med lämplig

metod samt biprodukter från beredningen av dessa

7. Spannmål

Alla typer av spannmål, i vilken form de än företes, eller pro-dukter

som erhålls vid beredningen av stärkelsen i kärnan

8. Grönsaker

Alla typer av grönsaker och baljväxter, färska eller konserverade

med lämplig metod

9. Vegetabiliska biprodukter

Biprodukter från behandlingen av vegetabiliska produkter, särskilt

spannmål, grönsaker, baljväxter och oljehaltiga frön

10. Vegetabiliska proteinextrakt Alla produkter av vegetabiliskt ursprung i vilka proteinhalten höjts

med en lämplig metod och eventuellt strukturerats så att innehållet

av råprotein uppgår till minst 50 procent av torrsubstansen

11. Mineralämnen

Alla oorganiska ämnen som är lämpade som djurfoder

12. Socker

Alla former av socker

13. Frukt

All slags frukt, färsk eller konserverad med lämplig metod

14. Nötter

Alla kärnor från torrskaliga frukter

15. Frön

Alla typer av frön, i naturligt tillstånd eller grovt krossade

16. Alger

Alger, färska eller konserverade med lämplig metod

17. Blötdjur och kräftdjur

Alla typer av blötdjur, kräftdjur och skaldjur, färska eller

konserverade med lämplig metod samt biprodukter från be-

redningen av dessa

18. Insekter

Alla slag av insekter och på olika utvecklingsstadier

19. Bageriprodukter

Alla former av bröd, kakor, kex och pastaprodukter